Atlantida Rogaška

Comments

Transcription

Atlantida Rogaška
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
ID za DDV: SI60480980
Maribor, 10.9.2013
Povabilo k oddaji ponudbe
za izgradnjo hotela Atlantida Boutique Hotel v Rogaški Slatini
Naročnik:
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
I.
Predmet razpisne dokumentacije:
Na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja štev. 351-161/2013-14 z dne 25.04.2013
in projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) API-552/818 za »Rekonstrukcijo in dozidavo
hotela Boč« arhitekturnega biroja API ARHITEKTI d.o.o. iz Ljubljane, vabimo ponudnike, da
v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije podajo ponudbo za celotno izgradnjo hotela
Atlantida Boutique hotel v Rogaški Slatini.
Razpisana dokumentacija obsega – Novogradnjo objekt »B« in »C«in sicer naslednja dela:
- izgradnja objekta:
 pripravljalna dela
 gradbena dela
 obrtniška dela
 strojno-instalacijska dela
 elektro-instalacijska dela
 bazenska tehnologija
 kuhinjska tehnologija
 celotna zunanja ureditev (promet, hortikultura,…) s komunalno opremo (sekundarni
vodi (kanalizacija, vodovod, telekom)
 koordinacija potrebnih del za vgradnjo kuhinjske in ostale pohištvene ter
multimedijske opreme
vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo in v skladu z zakoni,
pravilniki in predpisi veljavnimi na področju RS.
Pogodbena dela se izvedejo po sistemu »ključ v roke in fiksna cena«
Ponudba izdelana po sistemu »ključ v roke in fiksna cena« pomeni, da obsega pogodbena
cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del ter, da je izključen vpliv manjkajočih
del na pogodbeno ceno. V skupnem znesku določena cena obsega tudi vrednost
»nepredvidenih del«, za katere je ponudnik ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da
jih je potrebno izvesti.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati tudi vse morebitne odškodnine proti
tretjim osebam, ki bi nastale kot posledica izvedbe del.
Ponudniki:
Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za
njihovo izvajanje. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.
Ponudnik in/ ali ponudnik v skupnem nastopu lahko v tem naročilu kot ponudnik in/ ali
ponudnik v skupnem nastopu sodeluje le v eni ponudbi.
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisan pri Orožnem sodišču v Mariboru,
26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Transakcijski račun pri SBERBANK d.d., Ljubljana: SI56 3000 0000 9846 118, BIC:SABRSI2X
1
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
ID za DDV: SI60480980
ROKI:
začetek del:
zaključek del:
takoj po podpisu pogodbe, predvidoma februar 2014
do 31.1.2015
PREDLOŽITEV PONUDBE:
Ponudnik mora oddati ponudbo priporočeno po pošti na naslov naročnika do 10.10.2013.
Zahtevana oblika ponudbe:
Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju formata A4, in sicer tako, da so
posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi
posameznih poglavij in na CD-ju v Excel tabelah (lahko jih pošljete tudi na mail), primernih
za analizo in obdelavo ponudbe.
II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti
izražena v evrih. Vse navedene vrednosti v razpisni dokumentaciji (podane s strani
naročnika) so brez DDV.
2. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani zakonitega
zastopnika ali pooblaščene osebe podpisana dokazila o izpolnjevanju pogojev (referenčna
lista, seznam podizvajalcev s podatki o delih, potrdila o strokovni usposobljenosti
odgovornega vodje del, dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti,…).
3. Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene.
4. Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
5. Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni
razpisni dokumentaciji.
6. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno
dokumentacijo in bo taka ponudba izločena kot nepravilna oz. neprimerna.
Razpisna dokumentacija - Tekstualni del z opisi, popisi (možnost vnosa cene na EM) in pdf.
načrti so objavljeni na spletnih straneh naročnika na naslovu: www.atlantida-rogaska.com; na
spletnih straneh bodo objavljene tudi vse dodatne naknadne informacije iz naslova dodatnih
vprašanj in odgovorov.
Morebitna vprašanja ali pojasnitve naj ponudniki pošiljajo na mail [email protected] in v roku 3 dni vam odgovorimo ter odgovor posredujemo na spletno stran, kjer
bo dostopen tudi ostalim ponudnikom.
V primeru nejasnosti je merodajen samo original projektne dokumentacije, ki je ob
predhodnem dogovoru na vpogled pri naročniku (kontaktna oseba: Zdenka Ploj, tel. št.
041/502801, el. naslov: [email protected]
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni
obliki.
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred
oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni
dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisan pri Orožnem sodišču v Mariboru,
26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Transakcijski račun pri SBERBANK d.d., Ljubljana: SI56 3000 0000 9846 118, BIC:SABRSI2X
2
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
ID za DDV: SI60480980
obveznosti. Ponudnik ni upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni
bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.
Vsa prejeta in na vpogled dana projektna dokumentacija se lahko uporablja izključno za
potrebe priprave ponudbe za ta projekt.
Veljavnost ponudbe:
Ponudba mora veljati najmanj 120 koledarskih dni od datuma določenega za sprejemanje
ponudb.
Ponudnik se obvezuje tudi:
 da bo vodil vse zakonsko obvezne evidence in listine transparentno in pregledno ter
zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno
revizijsko sled
 da bo hranil vso dokumentacijo v skladu z veljavno zakonodajo oz. najmanj 10 let po
zaključku projekta in naročniku brezplačno posredoval fotokopije vseh zahtevanih
dokumentov v vsaki fazi izvajanja projekta in najmanj 10 let po zaključku projekta
 da bo naročniku ter drugim pristojnim organom omogočil dostop do fizičnih rezultatov
projekta ter dokumentacije, vezane na projekt in vpogled vanjo; izvajal ukrepe, ki jih v
svojih poročilih določijo kontrolni in nadzorni organi in poročal o izvedenih ukrepih
naročniku
 da bo predhodno pisno obveščal naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma
časovni spremembi projekta z ustrezno utemeljitvijo
 da bo poročal o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in
obsegu, ki jo določi naročnik
 da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložil
naročniku predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse
 da bo pred pričetkom del ter prijavo gradbišča zagotovil prilagoditev izdelanega
varnostnega načrta, ki bo usklajen z načrtom organizacije gradbišča
 da bo za potrebe tehničnega pregleda zbral in predložil investitorju vse ustrezne
dokumente, dokazila, certifikate in izjave o skladnosti, meritve, poročila, geodetski
posnetek, PID dokumentacijo idr. tudi od vseh svojih podizvajalcev ter ostalih
izvajalcev in dobaviteljev na projektu
 da odgovarja za celotno izvedbo del na projektu (koordinacija med izvajalci)
 da je zavezan sodelovanju z vsemi vpletenimi na projektu (še posebej z vsemi, ki jih
angažira investitor)
 da je zavezan izvesti poskusno obratovanje celotnega objekta s poudarkom na vseh
inštalacijah, pri čemer je potrebno pri poskusnem obratovanju uporabiti tudi že vse
kemikalije, pline idr., ki so v posameznih napravah, elementih, inštalacijah predvidene
 da za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem
zamenjave
 da bo odgovarjal za vso škodo brez omejitev, ki bi zaradi gradnje nastala naročniku
ali tretjim osebam in da bo kot stranka pristopil k sporu, če bo tretja oseba zoper
naročnika vložila tožbo iz naslova graditve objekta oziroma v povezavi z graditvijo
objekta.
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisan pri Orožnem sodišču v Mariboru,
26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Transakcijski račun pri SBERBANK d.d., Ljubljana: SI56 3000 0000 9846 118, BIC:SABRSI2X
3
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina
ID za DDV: SI60480980
PREDLOŽITEV OBRAZCEV IN DOKAZIL – V FAZI PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudniki, ki bodo zainteresirani k oddaji ponudbe morajo predložiti sledeče obrazce in so
pogoj za oddajo ponudbe:
- Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 0,5% od vrednosti ponujenih del
- Izjava banke za izdajo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- Terminski plan izvedbe in finančni plan
- Predložitev zavarovalne police s splošno civilnopravno odgovornostjo, delodajalčevo
odgovornostjo in odgovornostjo za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih
zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev
- Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti: Pravne osebe s sedežem v Republiki
Sloveniji predložijo: obrazec S.BON – 1/P in BON-2; Samostojni podjetniki s sedežem
v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON – 1 in BON-2; Ponudniki s sedežem v tujini
predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot
pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti.
Ponudnik dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih
pogojev:
Pogoji:
o v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni bil v blokadi,
o na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
PREDLOŽITEV OBRAZCEV IN DOKAZIL - PO IZBORU IZVAJALCEV
Ponudniki, ki bodo na podlagi analize prispelih ponudb izbrani med ožji krog izvajalcev, bodo
naknadno pozvani k predložitvi obrazcev in dokazil:
- Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
- Izjava banke za izdajo garancije za odpravo napak v garancijskem roku
- Garancija za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % pogodbene vrednosti z
DDV
- Izjava ponudnika o jamčevalnih rokih (za garancijske napake 5 let, za solidnost
gradnje 15 let)
- Izjava ponudnika in izjave podizvajalcev v primeru nastopa s podizvajalci.
Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen
bančnih garancij, s tem da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma
oddaje obrazcev.
Veljajo samo brezpogojne bančne garancije in izjave bank ali zavarovalnic.
Vzorec Gradbene pogodbe bo objavljen naknadno in bo predmet razgovora z ožjim izborom
izvajalcev.
MERILO ZA IZBOR
Odpiranje ponudb ne bo javno.
Naročnik bo možne izvajalce ožjega izbora pozval k dodatnim razgovorom in pogajanjem v
roku 20 dni od datuma oddaje ponudbe.
Ponudnik na podlagi sodelovanja v oddaji ponudbe ni upravičen do nadomestila nikakršnih
stroškov, ne glede na to ali bo, ali ne bo izbran. Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere
nobenega izvajalca.
S spoštovanjem!
Direktorica družbe
Zdenka Ploj
Atlantida Rogaška d.o.o., Cvetlični hrib 1, 3250 ROGAŠKA SLATINA, vpisan pri Orožnem sodišču v Mariboru,
26.05.2010, Matična številka: 3740340000, Osnovni kapital: 700.000,00 EUR
Transakcijski račun pri SBERBANK d.d., Ljubljana: SI56 3000 0000 9846 118, BIC:SABRSI2X
4

Similar documents