Obisk ministra Franca Bogoviča v družbi Snežnik, d.d.

Comments

Transcription

Obisk ministra Franca Bogoviča v družbi Snežnik, d.d.
Obisk ministra Franca Bogoviča v družbi Snežnik, d.d.
V petek, 30.11.2012 je skupino Snežnik obiskal minister za kmetijstvo in okolje Franc Bogovič z
delegacijo.
V pozdravnem nagovoru je predsednik nadzornega sveta mag. Andrej Pagon ministru in prisotnim
predstavil delovanje družbe Snežnik, d. d. Kočevska Reka. Poudaril je, da družba že drugo leto posluje
pozitivno. Uprava in nadzorni svet si pri poslovanju prizadevata za pozitivno gibanje navzgor tudi
ključnih ekonomskih kazalcev, kot so: donosnost sredstev (ROA), donosnost kapitala (ROE) in poslovni
izid iz poslovanja (EBIT), in ta cilj uspešno zasledujeta.
Povedal je, da je državni zbor že leta 2009 sprejel odlok o prodaji družbe Snežnik, d. d. Načrtovano je,
da bo kupnina iz prodaje prejemek proračuna. AUKN je o nameri prodaje družbe Snežnik, d. d.
obvestil direktorja družbe in njega osebno na sestanku, ki je potekal novembra 2011, namera o
prodaji pa je zapisna v Strategiji upravljanja kapitalskih naložb.
Mag. Pagon je poudaril, da leta 2016 poteče koncesijska pogodba za izkoriščanje gozdov v lasti RS.
Družba kot upravljalec, nima nobenega vpogleda in informacij glede dodeljevanja le-te, kar pa je zelo
pomembno zaradi optimiranja poslovanja, izvajanja investicij ter samega razvoja družbe.
Direktor družbe Snežnik, d. d. Julijan Rupnik je povedal, da sta osnovni dejavnosti družbe gozdarstvo
in lesna predelava. Družba deluje in gospodari z gozdovi s površino 17.315 ha.
Skupina Snežnik je zaradi umeščenosti v prostor pomemben delodajalec v okolju, saj zaposluje 183
delavcev in nudi delo 35-tim podizvajalcem s področja občine Kočevje. Na področju delovanja družbe
pomeni 300 m3 lesa eno delovno mesto.
Kljub splošnim zaostrenim razmeram in povečevanju koncesijske dajatve je družba po treh letih
negativnega poslovanja v letu 2011 poslovala brez izgube.
V obdobju 2001- 2012 se je vrednost lesa na kamionski cesti povečala za 55 %, medtem ko se je
koncesijska odškodnina v tem obdobju povečala za 458 %.
Povedal je, da družba Snežnik, d. d. korektno sodeluje s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije ter Zavodom za gozdove. Koncesijska pogodba za izkoriščanje gozdov v lasti RS je
sklenjena z veljavnostjo do leta 2016, skrb vzbujajoča pa je dodelitev po tem letu.
V sklopu akcijskega načrta za povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020
vidi družbo Snežnik kot primer povezovanja gozdarstva in lesarstva in možnost izkoriščanja obstoječih
objektov in infrastrukture družbe za postavitev večjega lesnopredelovalnega obrata za gozdnato
Kočevsko.
V Območnem načrtu 2011-2020 za GGO Kočevje je predvideni možni posek 5.350.000 m3 lesa (neto)
v državnih in zasebnih gozdovih ter gozdovih lokalnih skupnosti.
G. Rupnik je še poudaril, da je obstoj družbe Snežnik, d. d. življenjskega pomena za krajane in sam
kraj.
Ob koncu je mag. Pagon povedal, da je primeren čas za realizacijo programa ministrstva za kmetijstvo
»Les je lep« z evropskimi kohezijskimi sredstvi za razvoj Slovenije.
Minister Franc Bogovič je povedal, da se strinja glede pomena družbe za to okolje. V kratkem bo
sprejet Zakon o gozdovih, kateri bo odpravil marsikatero dilemo. Predlagal je, da družba poda rešitev
predstavljene problematike, sam pa si bo prizadeval za realizacijo le-te.
Zapisala: Renata Juršič
Sestanku so prisostvovali:
Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje
Robert Režonja, vodja Sektorja za gozdarstvo
Irena Šinko, direktorica SKZG
Luka Kočevar, vodja Službe za odnose z javnostmi in promocijo
Jasmina Velagič, Kabinet ministra
Henrik Gjerkeš
Vladimir Prebilič, župan občine Kočevje
mag. Andrej Pagon, predsednik nadzornega sveta družbe Snežnik, d. d.
Julijan Rupnik, direktor družbe Snežnik, d. d.
Renata Juršič, vodja finančno računovodskega sektorja družbe Snežnik, d. d.
Kočevska Reka, 04.12.2012