ZAPISNIK 8. REDNE SKUPŠČINE TŠKD - Črešnjice-info

Comments

Transcription

ZAPISNIK 8. REDNE SKUPŠČINE TŠKD - Črešnjice-info
ZAPISNIK 8. REDNE SKUPŠČINE TŠKD ČREŠNJICE
Datum in kraj: 4.2.2012 ob 18.30 pri g. Martinu Žugič, Črešnjice 52, 8263 Cerklje ob Krki.
Verifikacijska komisija: Stane Pleteršnik, Miran Horžen
Število prisotnih članov: 46, število gostov 3
Prisotni gosti: g. Marjan Lopatič, ŠD Sušica; ga. Branka Strgar, Občinska turistična zveza; g. Miro
Urbanč, ŠTD Gorica.
DNEVNI RED:
1. Uvodni pozdrav predsednika društva s predlogom dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva skupščine
3. Poročilo o delu in finančno poročilo društva za leta 2011
4. Poročilo disciplinske in nadzorne komisije
5. Podelitev priznanj
7. Program dela in finančni načrt društva za l. 2012
8. Razprava o programu za leto 2012
9. Članarina za leto 2012
10. Beseda gostom
11. Razno
Ad1. Predsednik društva, g. Tine Žugič, je ob uvodu pozdravil vse prisotne člane društva in goste ter
prebral dnevni red 8. skupščine TŠKD Črešnjice.
Dnevni red je bil soglasno sprejet.
Ad2. V drugi točki je predsednik predlagal delovno predsedstvo skupščine.
Delovno predsedstvo:
Predsednik: g. Matjaž Špiler Zapisnikar: ga. Patricija Haler
Overovatelji podpisov: ga. Nataša Kovač, ga. Mojca Andrejaš
Prisotni so z dvigom rok potrdili delovno predsedstvo, ki je nato zasedlo svoja mesta.
Ad3. Predsednik delovnega predsedstva je pod to točko najprej prebere pošto, pozdrav ter obvestilo za
društvo, g. Dušana Erhovica, predsednika TD Cerklje ob Krki (v prilogi) ter pošto g. Darka Udoviča,
predsednika ŠD »Amater« Gazice (v prilogi).
Nato je g. Matjaž Špiler prebral poročilo o delo društva v letu 2011 (poročilo v prilogi).
Finančno poročilo pa g. Alenka Žugič (poročilo v prilogi). Na poročilo o delu ter finančno poročilo ni
bilo pripomb.
Ad4. Poročilo nadzorne komisije je prebrala ga. Mojca Andrejaš (poročilo v prilogi).
Poročilo disciplinske komisije je, ob odsotnosti vseh članov, prebral g. Matej Baznik (poročilo v
prilogi).
Poročilo nadzorne komisije je prebrala ga. Mojca Andrejaš (poročilo v prilogi). Poročilo disciplinske
komisije je, ob odsotnosti vseh članov, prebral g. Matej Baznik (poročilo v prilogi).
Ad5. Razprava o poročilih. Poročila za leto 2011 so bila soglasno potrjena.
Ad6. Pod to točko je predsednik društva podelil priznanje dvema članoma društva za vestno delo v
društvo. G. Srečku Furlanu (ker je bil odsoten mu bo priznanje izročena naknadno) ter g. Ivanu Ajstru.
Ad7. Program dela je prebral g. Miran Horžen, prav tako je prebral finančni plan dela za leto 2012.
(poročilo v prilogi).
Ad8.Sledila je razprava o planu dela.
G. Tone Lajkovič je povedal, da je na mašo pri kapelici povabljen g. Martin Zlobko, novomašnik. Prav
tako je dejal, da naj društvo bolj prevzame urejanje vasi, ker vaška skupnost ni aktivna, in se tako še
naprej potegujemo za naslov najlepše vasi v občini Brežice. Ga. Branka Strgar je še povedala, da kljub
temu, da večina del opravijo člani društva, priznanje dobi vas Črešnjice in ne društvo. G. Tine Žugič je
povabil vse tisti, ki imajo idejo kako oblikovati zastavo, naj le-to posredujejo g. Mateju Bazniku. Prav
tako, je povedal, da smo vsi čez leto vabljeni, k sodelovanju pri akcijah urejanja parcele za igrišče. G.
Anton Kovač je vprašal, kaj imamo v planu glede igrišča in kako bomo obveščali ljudi iz vasi glede
akcij. Predsednik je povedal, da bomo natančni načrt dela za igrišče še pripravili ter da bodo vaščani in
člani društva o delovnih akcijah pravočasno obveščeni. Ga. Alenka Žugič je povedala da se po nekaj
letih vrača silvestrovanje na prostem pri kapelici.
Plan dela in finančni plan za leto 2012 sta bila soglasno sprejet.
Ad9. Članarina. Predlog : odrasli 5eur, otroci do 18 leta 3eur.
Članarina je bila soglasno sprejeta. Od danes naprej jo že lahko, kdor želi, poravna pri ga. Alenki
Žugič.
Ad10. Kot prva med gosti je besedo dobila ga. Branka Strgar, ki je po uvodnem pozdravu povedala, da
zelo veliko naredimo z zelo malo finančnimi sredstvi. »Vsa čast društvu in tistim, ki skrbite, da imate
tako leto urejeno vas.«
Nato je povedala, da so letos sredstva na vseh nivojih okrnjena za 10% in zato bomo vsi dobili manj.
Svetovala nam je naj se javimo na kakšen razpis gospoda župana (javimo se lahko do 20. v
predhodnem mestu, za naslednji mesec – hrana naj ne bi bila zajeta). Nato je povedala, da je 24.3. vse
slovenska oziroma svetovna akcija očistimo. Akcija bo podprta s strani občine Brežice, ki bo dala
vreče in rokavice, denarja za malice pa tokrat ne bo. Čistila naj se nebi črna odlagališča; občina bo
poskrbela za odvoz. Vsi bolj natančni podatki bodo posredovani gospodu predsedniku. Prav tako je
izrazila upanje za nadaljnje sodelovanje. Projekt Moje dežela lepa in gostoljubna bo tekel na občinski
ravni naprej tudi v tem letu. Dodala je še, da lahko naši člani dobijo priznanje Turistične zveze
Slovenije, priložiti je potrebo le življenjepis zaslužnega člana. Pogoje je le to, da je član društva
najmanj pet let. Prične se z bronastim priznanjem.Za konec je društvu zaželela uspešno realizacijo
plana, ter pohvalila naziv društva TŠKD, ki zajema vse sfere delovanja (turistično, kulturno in
športno).
Kot drugi je besedo gostov dobil g. Miro Urbanč. Društvo je na začetku pohvalil za opravljeno delo ter
nam čestital ob pridobitvi parcele namenjeni za igrišče. Ponudil je tudi pomoč njihovega društva ob
urejanju parcele ter izrazil željo po nadaljnjem sodelovanju.
Kot zadnji gost je spregovoril g. Marjan Lopatič, kot predstavnik ŠD Sušica. Najprej je opravičil
predsednika krajevne skupnosti Cerklje ob Krki, g. Vojka Pavloviča, saj se zaradi sočasnosti skupščine
gasilskega društva in naše, naše ni mogel udeležiti. Nato se je zahvalil članom za sodelovanje na teku
in mali nogometni ligi ter povabil vse člane na ping-pong in na izlet v Planico, ki ob 17.3.2012.
Ad11. Razno: G. Miro Urbanč je povedal, da je čedalje manj ljudi, ki gredo v Planico in da bo tudi ŠD
Gorica pripravilo izlet v Planico na katerega bo povabilo tudi člane TŠKD Črešnjice.
Skupščina je bila uradno zaključena ob 19.30 uri.
Zapisala : Patricija Haler

Similar documents