Čebelarji se predstavijo - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica

Comments

Transcription

Čebelarji se predstavijo - Zavod za turizem in kulturo Žirovnica
Dnevnik
dan 9. 8. 2011
ura 17.4 barva CYMK
Dnevnik
sreda, 10. avgusta 2011
[email protected]
Èebelarji se predstavijo
in slovesno čebelarsko obleko ter
panjske končnice, na ogled pa bo
tudi razstava fotografij čebelnjakov
članov Čebelarskega društva Dolsko.
Za vse sladokusce bodo pripravili
pokušnjo in prodajo medu in drugih
Po medeno ozimnico v Hišo
medu Božnar v Polhov Gradec
Najdete nas v osrèju Polhograjskega
hribovja. Tja vas poleg neokrnjene narave ter bogate naravne in kulturne
dedišèine vabijo tudi èebelji pridelki.
Med, matièni mleèek, cvetni prah, propolis in vosek so lahko v èisti obliki ali
v raznih kombinacijah odlièno zdravilo, lepotilo in tudi lepo slovensko
Vabilo na
promocijski
turistièni
delavnici
Slovensko èebelarstvo predstavlja tradicijo, na katero smo ponosni vsi Slovenci. Promocijske delavnice o èebelarskem turizmu bodo namenjene vsem turistiènim
ponudnikom, agencijam, upokojenskim društvom in vsem, ki jih
èebelarstvo in èebelarski turizem
zanimata.
Prva promocijska turistièna delavnica bo v nedeljo, 4. septembra,
na prireditvenem prostoru Konjeniškega kluba Stol (med vasjo Breznica in Vrba) v sklopu prireditve
Veseli dnevi v Žirovnici. Druga promocijska turistièna delavnica bo v
torek, 6. septembra, v polhograjski
grašèini.
Vabim vas, da skupaj z nami
stopite po poteh slovenske èebelarske dedišèine!
Boštjan Noè, predsednik Èebelarske zveze Slovenije
• • • • • • • • • • • • • ••
O èebelarskem turizmu
bomo spet pisali
septembra. Za veè informacij
pišite na naslov
[email protected]
ali pa poklièite na telefonsko
številko 01 430 51 03.
www.cebelarska-dozivetja.si
na izlet po med
Obèina Dol pri Ljubljani
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri
Ljubljani, Slovenija; Kontaktna oseba:
Ivan Mlakar, predsednik Èebelarskega
društva Dolsko, tel. 031 656 055
T: +386 (0) 1 530 32 40
[email protected] www.dol.si
Blaž Ambrožiè, Selo pri Bledu 26,
4260 Bled, Slovenija
T: +386 (0) 41 657 120
[email protected]
www.kralov-med.si
čebeljih pridelkov, s svojim odličnim
medenim pecivom pa se jim bodo
pridružile tudi ženske lokalnih aktivov žena.
Lepo vabljeni na 3. poletni sejem v
Senožetih v nedeljo, 28. avgusta, na
ploščad pred POŠ Senožeti.
darilo. Nakup po ugodnih cenah ali
pokušnja razliènih medenih izdelkov z
razlago je zato lahko vzrok ali povod,
da nas obišèete v Polhovem Gradcu.
Naše veè kot dvajsetletne izkušnje na
podroèju pridelave in predelave èebeljih pridelkov bomo z veseljem delili
z vami. Naš cilj je, da ljubiteljem èebeljih pridelkov ponudimo nove okuse,
nepoznavalce pa želimo navdušiti za
uporabo.
V Hiši medu Božnar pripravljamo
vsako drugo leto v zaèetku avgusta
razstavno prireditev Dnevi medu. Kljub
temu da prireditve letos ni, vas vabimo,
da nas obišèete in si priskrbite medeno
ozimnico. Pri nas lahko dobite vse vrste
slovenskega medu in številne druge
medene dobrote.
Odloèite se za
lep poletni izlet v
Polhov Gradec in
združite prijetno s
koristnim!
Vsako dopoldne
vas prièakujemo v
Domu èebelarjev v
Polhovem Gradcu.
Za obisk zunaj delovnega èasa je potreben predhodni dogovor.
Božnar èebelarstvo, d. o. o.
Polhov Gradec 72
1355 Polhov Gradec
Tel: 01 364 00 20
e-pošta: [email protected]
splet: www.boznar.si
!!
Prosti èas
Stik – TIC Laško
Naslov: Trg svobode 8
3270 Laško, Slovenija
T: +386 (0) 3 733 89 50
[email protected]
www.stik-lasko.si
fotografija Luka Ložar
Tradicionalni 3. poletni sejem v Senožetih v občini Dol pri Ljubljani bo
tudi letos na zadnjo nedeljo v avgustu utripal v duhu življenja v naravi ob
Savi. Predstavili bodo dejavnosti ribičev, lovcev, gobarjev in zeliščarjev,
osrednja tema tokratnega sejma pa
bo čebelarjenje.
V občini Dol pri Ljubljani se s
čebelarstvom ukvarja 64 ljudi, ki imajo 950 čebeljih družin, od katerih jih
je v občini nastanjena približno polovica. V panjih na stojiščih pridelajo
na leto na družino okoli dvajset kilogramov medu, ki ga v glavnem uporabijo za lastne potrebe ali prodajo.
Svoje znanje in izkušnje radi prenašajo naprej, zato vas vabijo, da jih
obiščete tudi na poletnem sejmu.
Predstavili vam bodo panjske sisteme ter vam opisali in prikazali tehnologije čebelarjenja v AŽ- in LRpanjih, pokazali čebelje družine (matico, čebele in trote) v steklenem
opazovalnem panju, predstavili točenje iz čebeljega sata ter prikazali
zbijanje okvirjev in vstavljanje satnic
vanje, predstavili in opisali zaščitno
stran 33
Èebelarski muzej Krapje –
Èebelarstvo Tigeli, Krapje 22, 9241
Veržej, Slovenija
Kontaktna oseba: Dragica Tigeli
M: +386 (0) 31 761 680
[email protected]
www.cebelarski-muzej.si
Èebelarstvo in turistièna kmetija
Šalamun Jožef, Banovci 5a, 9241
Veržej, Slovenija; Kontaktni osebi:
Damjan in Jožef Šalamun
+386 (0) 51 606 963
+386 (0) 41 740 676
[email protected]
www.salamun.si
Hiša medu Božnar
Božnar èebelarstvo, d. o. o., Polhov
Gradec 72, 1355 Polhov Gradec,
Slovenija; Kontaktna oseba: Malèi
Božnar T: +386 (0) 1 364 00 20
E-pošta: [email protected]
www.boznar.si
Ekološka turistièna kmetija Èebelji
gradiè, Serdica 116,
9262 Rogašovci, Slovenija
Kontaktna oseba: Andrej Kisilak
T: +386 (0) 2 558 88 89
M: +386 (0) 41 761 050
[email protected]
www.cebelji-gradic.com
Thermana, d. d.,
družba dobrega poèutja
Zdraviliška cesta 6
3270 Laško, Slovenija
T: +386 (0) 3 423 20 00
+386 (0) 3 423 23 00
[email protected]
www.thermana.si
Zavod za turizem
in kulturo Žirovnica
Žirovnica 14
4274 Žirovnica, Slovenija
Kontaktna oseba: Maja Zupan
T: +386 (04) 580 15 03
[email protected]
www.zirovnica.eu
CELJSKI SEJEM d.d.
Deèkova cesta 1, 3000 Celje
T: +386 3 54 33 201
[email protected]
www.ce-sejem.si
Obèina Lukovica
Stari trg 1, 1225 Lukovica
T: +386 (0)1 72 96 300
[email protected]
www.lukovica.si
Jože Andrejaš, s. p.
Hiša s tradicijo Lectar
Penzion & Gostilna
& Muzej lectarska delavnica,
Linhartov trg 2,
4240 Radovljica, Slovenija
T: +386 (0) 4 537 48 00
M: +386 (0) 31 644 604
[email protected]
[email protected]
www.lectar.com
Vita-med èebelarstvo Posl
Èaèa vas 46 e
3241 Podplat, Slovenija
Kontaktna oseba: Silvo Posl
T: +386 (0) 3 582 43 40
M: +386 (0) 31 419 111
[email protected]
www.vita-med-posl.si