9. seja - OŠ Ketteja in Murna

Comments

Transcription

9. seja - OŠ Ketteja in Murna
zapisnik Sveta šole
Številka: 426/2013
Datum: 26. 9. 2013
Zapisnik
9. seje Sveta Osnovne šole Ketteja in Murna,
ki je bila dne 26. 9. 2013 ob 17. uri v knjižnici Osnovne šole Ketteja in Murna
Prisotni člani:
Predstavniki ustanovitelja: ga. Andreja Postružin, ga. Suzana Pigac Kokalj
Predstavniki staršev: g. Stojan Gašparič, g. Valentin Lapanja Furlan, ga. Ivana Gradišnik
Predstavniki zaposlenih: ga. Slavka Crljen, ga. Barbara Topolovec Klanke, ga. Breda Lesar
Vabljeni in prisotni:
g. Saša Kožuh, v. d. ravnatelja
ga. Jana Tavčar, pomočnica v. d. ravnatelja
ga. Zdenka Ekart, sindikalna zaupnica
Odsotni:
g. Marko Kastelic (predstavnik MOL)
DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pregled sklepov in potrditev zapisnika 8. seje
Sprejem Poročila o delu šole v šolskem letu 2012/13
Sprejem Letnega delovnega načrta Osnovne šole Ketteja in Murna za šolsko leto 2013/14
Sprejem Finančnega načrta Osnovne šole Ketteja in Murna za leto 2013 (priloga št. 4)
Predlog sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2013/14
Predlog in potrditev cen najema prostorov za šolsko leto 2013/14
Razpis delovnega mesta ravnatelja
Poročilo izrednega inšpekcijskega nadzora
Razno
Seja se je začela ob 17. uri.
Predsednica Sveta šole je pozdravila navzoče in glede na prisotnost članov ugotovila sklepčnost.
Dnevni red je bil razširjen (dodana je bila 8. točka), kar so člani soglasno potrdili.
K točki 1
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 97/9 : Zapisnik 8. seje Sveta šole je bil soglasno sprejet.
1/4
zapisnik Sveta šole
K točki 2 (priloga št. 2)
Člani Sveta šole so gradivo prejeli skupaj z vabilom, gradivo je bilo ustrezno pripravljeno.
V. d. ravnatelja je povedal, da v poročilu manjkajo podatki o NPZ za 6. razred, in dodal, da bo poročilo
dopolnjeno.
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 98/9 : Poročilo o delu šole v šol. l. 2012/2013 je bilo sprejeto.
K točki 3 (priloga št. 3)
Člani Sveta šole so gradivo s prilogami prejeli skupaj z vabilom. Vprašanj ni bilo, zato je predsednica
besedo predala v. d. ravnatelja, ki je povedal, da je bil predlog LDN obravnavan na konferenci
učiteljskega zbora in na Svetu staršev, nanj ni bilo pripomb. Dodal je še, da so določene vsebine
smiselno izvzete iz LDN in dane v priloge (sistemizacija, izobraževanja učiteljev …).
Gospoda Gašpariča je zanimalo, ali bi bilo smiselno pri šolskih tekmovanjih dodati število ur, ki jih
mentorji namenijo pripravi na tekmovanja.
V. d. ravnatelja je razložil, da je število namenjenih ur odvisno od vrste tekmovanja. Nekatera potekajo
celo leto (bralna značka), nekaterim je namenjeno pol ure tedensko, nekaterim pa so namenjene ure
dodatnega pouka.
LDN OŠKM za šolsko leto 2013/2014 bo pred oddajo in objavo lektoriran.
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 99/9 : LDN OŠKM za šolsko leto 2013/2014 je bil sprejet.
K točki 4 (priloga št. 4)
Člani Sveta šole so gradivo prejeli skupaj z vabilom. Prosili so za kratko obrazložitev finančnega načrta
ter obrazložitev predpostavk in izhodišč, po katerih je bil načrt pripravljen.
Ga. Maja Dolinar, računovodkinja, je pojasnila, da šolo financirata MOL in Ministrstvo za šolstvo in
šport, finančna sredstva pa dobi tudi od staršev in tržne dejavnosti. Glede na stanje poslovanja v prvem
polletju sanacijski načrt v mesecu juliju ni bil potreben.
Predsednica Sveta šole je računovodkinjo prosila, naj bodo finančna poročila jasna in nedvoumna.
Zapisano naj bo, ali so podatki (izkazi, tabele) pripravljeni po načelu plačane realizacije oziroma
denarnega toka ali fakturirane realizacije, in tako naj bodo pripravljena tudi pojasnila.
Predstavnika staršev g. Lapanjo Furlana je zanimal vzrok zmanjšanja investicij in poraba 4.650 €. Ga.
Dolinar je pojasnila, da so investicije vezane na sredstva, ki jih že prej nameni in odobri MOL.
V. d. ravnatelja je obrazložil, da so sredstva v višini 4.650 € namenjena izključno posodobitvi
informacijske tehnologije, saj mora šola najkasneje v dveh letih preiti na elektronsko dokumentacijo.
Načrtovana je bila premestitev knjižnice. Priprava projekta je zahtevala finančna sredstva. Projekt je
začasno ustavljen. Preostanek sredstev bo namenjen prednostnemu prostorskemu načrtu in idejni
zasnovi za preureditev dotrajanih prostorov (stara telovadnica …).
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednji sklep:
2/4
zapisnik Sveta šole
SKLEP ŠT. 100/9: Finančni načrt Osnovne šole Ketteja in Murna za leto 2013 je bil sprejet.
Ga. Maja Dolinar je sejo Sveta šole zapustila.
K točki 5 (priloga št. 5)
Predsednica je besedo predala v. d. ravnatelja, ki je predstavil in obrazložil:
 predlog deleža sistemiziranih delovnih mest, ki se financirajo iz lastnih sredstev,
 predlog nadstandardnega programa MOL,
 predlog za dodatek k plači.
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 101/9: Vsi trije predlogi sistemizacije delovnih mest za šolsko leto 2013/2014 so bili soglasno
sprejeti.
K točki 6 (priloga št. 6)
Predlagane cene najema ostajajo enake kot v preteklem šolskem letu. Sprememba je le v
dodatku k pripravi računalniške učilnice in odpravljanju napak po uporabi.
Najemnina za malo telovadnico je 15 €, veliko telovadnico 30 €, učilnico 5 €, za računalniško učilnico
pa 10 €. Priprava in obnovitev učilnice znaša 15 € na uro dela računalnikarja.
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 102/9: Predlog cen najema prostorov zunanjim uporabnikom za šolsko leto
2013/2014 je bil sprejet.
K točki 7
Člani Sveta šole so gradivo z naslovom Postopek imenovanja ravnatelja, ki ga je Ministrstrstvo za
izobraževanje, znanost in šport dne 13. 3. 2013 posredovalo zavodom, prejeli pravočasno, zato so bili
s potekom postopka in fazami v postopku imenovanja ravnatelja dobro seznanjeni.
Po pogovoru in izmenjavi mnenj so soglasno sprejeli sklepe:
SKLEP ŠT. 103/9: Razpiše se prosto delovno mesto ravnatelja.
SKLEP ŠT. 104/9: Pred objavo razpisa bo Svet šole pridobil predhodno soglasje ministra k objavi
prostega delovnega mesta.
SKLEP ŠT. 105/9: Javni razpis bo objavljen v Šolskih razgledih.
K točki 8
V. d. ravnatelja je člane seznanil, da je inšpektorica opravila nadzor 25. 7. 2013 in 25. 9. 2013 ter na
podlagi tega pripravila poročilo (z dne 26. 9. 2013, prejeto po e-pošti ob 15.30), v katerem je predlagala
Svetu šole ponovno volitev enega predstavnika zaposlenih v Svet šole, saj je ugotovila, da je mandat
članice Sveta šole gospe Barbare Topolovec Klanke sporen.
3/4
zapisnik Sveta šole
Člani Sveta šole so razpravljali o prejetem zapisniku ter o možnih nadaljnjih postopkih, ob tem pa je ga.
Klanke Svet šole seznanila s svojo odločitvijo in podala izjavo za razrešitev članstva, s čimer je
predčasno prenehala svoj mandat.
Člani Sveta šole so soglasno1 sprejeli naslednji sklep:
SKLEP ŠT. 106/ 9: V skladu z ustno odstopno izjavo članice B. Topolovec Klanke je Svet šole sprejel sklep
o razrešitvi B. Klanke Topolovec.
Ga. Barbara Klanke Topolovec je sejo zapustila ob 18.36.
Postopek volitev nadomestnih predstavnikov zaposlenih v Svet zavoda bo potekal v skladu z Odlokom
o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda OŠ Ketteja in Murna.
Člani Sveta šole so soglasno sprejeli naslednja sklepa:
SKLEP ŠT. 107/9. Postopek bo vodila volilna komisija (v sestavi in z mandatom), katere predlog je bil
sprejet na 8. seji, SKLEP ŠT. 95/8.
SKLEP ŠT. 108/9: Svet šole razpisuje volitve za nadomestnega člana na podlagi rokovnika za izvedbo
volitev.
K točki 9
 Obravnava inšpekcijskih zapisnikov2
o Seznanitev učiteljskega zbora z ugotovitvijo inšpekcijskega nadzora
V. d. naj seznani učiteljski zbor s poročilom inšpekcijskega nadzora (prejšnja volilna komisija ni
imela mandata, pri imenovanju v. d. ravnatelja ni bilo nepravilnosti, ugotovljenih je bilo kup
nepravilnosti pri delu računovodstva).
o Pritožbena komisija
Vodstvo naj skrbi za mandat in popolno članstvo pritožbene komisije.
o Šolski sklad je pod pristojnostjo Sveta staršev.
 Odjava prehrane
Čas odjave prehrane in morebitne spremembe naj bodo objavljeni na šolski spletni strani. Tako kot
je objavljeno, naj se tudi izvaja.
 Predlog poimenovanja starševski sestanek namesto roditeljski sestanek
Pomisleke glede poimenovanja je imel g. Stojan Gašparič. Beseda roditeljski naj bi bila sporna, ker
so med starši tudi skrbniki otrok, zato se mu je zdela uporaba »starševski« primernejša.
 Preverjanje cen zimske šole v naravi
Ga. Gradišar je želela, da se poišče cenovno najugodnejša ponudba zimske šole v naravi.
 Pregled in popravki poslovnika
Predsednica Sveta šole je prosila člane, naj do naslednje seje sodelujejo pri potrebnih popravkih
poslovnika (odpoklic predstavnikov zaposlenih, zapisnikar seje).
Seja Sveta šole je bila zaključena ob 19.20.
Zapisala:
Alma Požar
1
2
Predsednica Sveta šole:
Andreja Postružin
Ga. Klanke se je izločila iz glasovanja.
V. d. ravnatelja je člane Sveta šole seznanil z zapisniki z dne 25. 9. 2013.
4/4

Similar documents