programdelainfinančninačrt zdravstvenegadomaslovenskabistrica

Comments

Transcription

programdelainfinančninačrt zdravstvenegadomaslovenskabistrica
PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT
ZDRAVSTVENEGA DOMA SLOVENSKA BISTRICA
ZA LETO 2014
Februar, 2013
1. UVOD ..................................................................................................................................................3
1.1. Dolgoročni cilji in strategija zavoda ........................................................................... 3
1.2. Organizacija zavoda .................................................................................................... 6
1.4. Usmeritve za zagotavljanje kakovosti ......................................................................... 6
2. POSEBNI DEL ...................................................................................................................................7
2.1. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS ..................................... 7
2.2. Program zdravstvenih storitev OE Osnovno zdravstveno varstvo .............................. 9
2.3. Program zdravstvenih storitev OE Zobozdravstvo ................................................... 18
2.4. Kadri in kadrovska politika ....................................................................................... 19
Zaposlovanje ........................................................................................................................ 19
2.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje..................................................................... 22
2.6. Notranji finančni nadzor............................................................................................ 27
3. SPLOŠNI DEL – FINAČNI DEL ...................................................................................................28
3.1. Zakonske in druge pravne podlage........................................................................... 28
3.2. Izhodišča za pripravo finančnega načrta ................................................................... 28
3.3. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov .................................. 29
3.4. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti . 32
3.5. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka – finančni načrt ......................................................................................................... 33
3.6. Bilanca stanja ............................................................................................................ 34
4. ZAKLJUČEK ...................................................................................................................................35
2
UVOD
Program dela in finančni načrt ZD Slovenska Bistrica za leto 2014 se sprejema v zelo zahtevnih
pogojih poslovanja in času splošnih varčevalnih ukrepov in zmanjševanja obsega finančnih sredstev za
zdravstvo. Izjemno pomembno vlogo glede na ekonomske razmere imajo racionalnost, ekonomičnost
in učinkovitost poslovanja. Ministrstvo za zdravje je objavil izhodišča in podlage za pripravo
programov dela in finančnih načrtov za leto 2014, ki smo jih pri pripravi programa dela in finančnega
načrta tudi upoštevali.
I. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014 VSEBUJE:
a)
SPLOŠNI DEL: Finančni načrt za leto 2014 na obrazcih po Pravilniku o sestavljanju
letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list
RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/2010, 104/10, 104/11):
1. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov za leto 2014
2. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu
denarnega toka za leto 2014
3. Finančni načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah
dejavnosti za leto 2014
b)
POSEBNI DEL z obveznimi prilogami:
‒ Obrazec 1: Delovni program 2014
‒ Obrazec 2: Načrt prihodkov in odhodkov 2014
‒ Obrazec 3: Spremljanje kadrov 2014
‒ Obrazec 4: Načrt investicijskih vlaganj 2014
‒ Obrazec 5: Načrt vzdrževalnih del 2014
‒ Priloga – AJPES bilančni izkazi
II. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2014
1. OSNOVNI PODATKI O ZAVODU
1.1. Dolgoročni cilji in strategija zavoda
Zdravstveni dom Slov. Bistrica je javni zavod, ki je bil v sedanji obliki ustanovljen leta 1991, ko se je
izločil iz ZD Maribor. Ustanovila ga je Občina Slov. Bistrica. Z nastajanjem novih občin so
ustanoviteljice ZD Slov. Bistrica še Občina Oplotnica, Občina Poljčane in Občina Makole.
3
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica je neprofitni javni zavod, ki deluje v okviru javne zdravstvene
mreže. Opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni. Je pravna oseba javnega prava in vodi
poslovne knjige po predpisih za določene uporabnike kontnega načrta.
Od leta 2005 ima certifikat kakovosti ISO 9001-2000 za izvajanje zdravstvenega varstva na primarni
ravni, ki ga je ohranil in nadgradil v ISO 9001-2008.
Načrtovanje je ena pomembnih funkcij zavoda, je način ustvarjanja prihodnosti in se nanaša na
določanje ciljev.
Poslanstvo
Temeljno poslanstvo ZD Slov. Bistrica je zagotavljati pacientom, predvsem občanom občin
ustanoviteljic, čim bolj kakovostno zdravstveno, pa tudi zobozdravstveno oskrbo v primeru poškodb
in bolezni ter zagotavljanje znanja in aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja, preprečevanje
nastanka bolezni in izboljšanje zdravja.
Naša poslovna filozofija temelji na spoštovanju uporabnikov, timskem delu pri njihovi obravnavi,
prijaznem odnosu in dobrem sodelovanju z notranjimi in zunanjimi sodelavci.
V prihodnje želimo ohraniti in razvijati vlogo zdravstvenega doma na temeljih, ki bodo prilagojeni
sedanjemu družbenopolitičnemu, socialnemu in ekonomskemu okolju.
Naša prizadevanja so usmerjena v širitev nujne medicinske pomoči s pomočjo občin ustanoviteljic.
Vizija
Razvojna vizija je celota strateških ciljev, usmeritev, pričakovanj in vrednost, ki jih želimo uresničiti v
prihodnosti
• Ohraniti zdravstveni dom in celovito ponudbo zdravstvenih storitev s poudarkom na
preventivi
• doseganje standardov kakovosti zdravstvenih storitev, ki veljajo v EU in ohranitev sistema
ISO 9001-2008
• organizirati dostopen, kakovosten in dolgoročno vzdržen sistem zdravstvenega varstva, v
katerem je pacient partner.
Vrednote
Vrednote, ki se izražajo skozi naše delovanje, gradijo naš ugled v očeh vseh naših javnosti
(sodelavcev, uporabnikov-pacientov, dobaviteljev in lokalnih skupnosti, v katerih delujemo).
Delo v ZD temelji na vrednotah, ki jih spoštujemo vsi :
• etične norme (zaposleni delujemo v skladu z etičnimi normami)
• zaupanje, medsebojno spoštovanje (vsi zaposleni moramo pokazati spoštljiv odnos in
primeren način komunikacije do sodelavcev, pacientov in njihovih spremljevalcev, do naših
dobaviteljev in do širše družbene skupnosti)
• znanje – neprestano se izobražujemo, spremljamo razvoj sodobne znanosti, ravnamo v skladu
s sodobno medicinsko doktrino
• ustvarjalnost (zaposleni predlagajo izboljšave in svoje rešitve za boljše delo in zadovoljstvo
pacientov)
• učinkovitost, delavnost (z optimalnimi stroški izvajati program dela)
Program dela zdravstvenega doma je usmerjen v izpolnjevanje ciljev, vizije, poslanstva ter ohranitev
in nadaljnji razvoj zavoda.
Dolgoročni in letni cilji glede na program:
1. zagotavljanje zdravstvenega varstva na visokem strokovnem in organizacijskem nivoju, ki
omogoča največjo možno korist uporabnikom in lokalni skupnosti
4
•
•
•
•
•
•
spremljanja zadovoljstva pacientov, odkrivanje in odpravljanje vzrokov nezadovoljstva;
ohranjanje in nadgrajevanje strokovnega nivoja skladno z razvojem znanosti in
razpoložljivimi viri;
dosledno uresničevanje in izpolnjevanje obveznosti in zagotavljanje pravic pacientom;
spremljanje razvoja zakonodaje s področja zdravstvenega zavarovanja in druge zdravstvene
zakonodaje ter koordinacija z nacionalnimi centri;
presoja upravičenosti do posameznih pravic iz OZZ;
vzpodbujanje odzivnosti na potrebe in zahteve zavarovanih oseb.
2. ohranitev in razširitev obsega dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe
- ohranitev dogovorjenega programa po veljavni pogodbi
-100% doseganje dogovorjenega programa
- širitve programa na področju antikoagulantne ambulante
- prestrukturiranje enote NMP B v enoto NMP C
- prestrukturiranje Nege na domu v Patronažno, babiško in socialno varstvo
3. Zagotavljanje celovite kakovosti sistema
-ohraniti in nadgraditi ISO standard 9001:2008
-stalno spremljanje in izboljševanje procesov v ZD
-posodobitev obstoječih OP in priprava novih OP in navodil
-priprava OP v zvezi z varnostno politiko
-predlaganje izboljševanja kakovosti po OE in službah
-izdelava krovne politike in posameznih politik SUVI
4. Zagotavljati ustrezno dostopnost in primerno kakovost zdravstvenih storitev in drugih pravic iz
OZZ:
-ambulante, dispanzerji in ostale dejavnosti dostopni dopoldan in popoldan (v okviru ordinacijskega
časa)
-NMP dostopnost 24 ur
-patronažno dežurstvo ob sobotah, nedeljah in praznikih in tedenska pripravljenost popoldan
-ohranitev specialističnih ambulant za potrebe prebivalstva območja, ki ga pokrivamo
-na centralni lokaciji zagotoviti obravnavo, preglede in diagnostiko
5. Izboljšanje pogojev dela za zaposlene
-investicijska vlaganja v opremo in prostore v letu 2013
-vlaganja v strokovno izpopolnjevanje zaposlenih
6. Razvoj informacijskega sistema
-Nadgradnja poslovnega programa z dokumentnim sistemom( vhodnih računov)
-Mrežni program protokolov nujnih intervencij
-Nadgradnja Programa SAOP prisotnost z modulom LD
-Trombo program
-vzpostavitev brezžičnega omrežja ( javno, zasebno)
-vzpostavitev etherneta lokalno omrežje ZD za medsebojno komuniciranje in predajo dokumentov
7. Širitev dejavnosti splošne medicine v socialno varstvenem zavodu dr.Jožeta Potrča, enota
Slovenska Bistrica
8. Krepitev preventivne zdravstvene dejavnosti in varovanje zdravja prebivalstva
-prenos določenih nalog vodenja kroničnih bolnikov na diplomirane medicinske sestre in s tem
razbremenitev družinskega zdravnika (sladkorni bolniki, bolniki z v zvišanim krvnim tlakom)referenčne ambulante
-sodelovanje z družinskimi zdravniki tako v ZD kot koncesionarji na opredeljenem območju
5
-sodelovanje z lokalnimi skupnostmi (KS, društva upokojencev, šole, vrtci)
-promocija znanja spretnosti in življenjskih slogov (interni časopis, lokalni časopis, KTV)
9.
Izdelava Enotnega klasifikacijskega načrta za ZD Slov. Bistrica, za razvrščanje poslovne in
zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja
1.2. Organizacija zavoda
Javni zdravstveni zavod Zdravstveni dom Slovenska Bistrica spada po velikosti med srednje zavode.
Najvišji pravni akt je statut zavoda, ki določa organe zavoda, njihovo sestavo in pooblastila.
V letu 2012 bo ZD organiziran v organizacijskih enotah enako kot v preteklem letu.
•
•
•
OE osnovno zdravstveno varstvo (splošna ambulantna dejavnost, referenčna ambulanta,
specialistično ambulantna dejavnost za nevrologijo, UZ, RTG diagnostiko in fiziatrijo,
antikoagulantna ambulanta, otroški dispanzer, šolski dispanzer, razvojna ambulanta, dispanzer
za mentalno zdravje, dispanzer za ženske, medicina dela, prometa in športa, fizioterapija,
patronaža in nega, laboratorij, zdravstvena vzgoja, sterilizacija, NMP, dežurstvo, reševalni
prevozi)
OE zobozdravstvo (zobozdravstvo za odrasle, zobozdravstvo za mladino, pedontologija,
zobozdravstvena vzgoja)
OE uprava (opravlja vodstvene, organizacijske, strokovne, tehnične in administrativne naloge
v zavodu).
Zaposleni v zavodu bomo v letu 2012 zagotavljali prebivalcem vseh občin ustanoviteljic osnovno
zdravstveno dejavnost, ki je določena v 7. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti ter specialistično
ambulantno dejavnost.
Sodelovanje z zasebniki bomo izvajali na osnovi pogodb o medsebojnem sodelovanju. Zasebniki so
vključeni v izvajanje NMP- enota B in v pripravljenost po razporedu, ki ga pripravlja ZD, kot
organizator in koordinator te dejavnosti.
Prav tako bo zdravstveni dom pripravljal razpored dela za patronažno dejavnost ob sobotah, nedeljah
in praznikih.
Za zasebnike koncesionarje bomo
izvajali storitve laboratorijskih preiskav, zdravstveno
informacijskega sistema, sterilizacije, fotokopiranja, storitve hišnika in informatorja.
1.4. Usmeritve za zagotavljanje kakovosti
1. Certifikat kakovosti
Obdržali bomo certifikat kakovosti in sicer po zahtevah standarda ISO 9001:2008 in izvedli
vodstveni pregled.
2. Zadovoljstvo varovancev
Izvedli bomo anketo o zadovoljstvu varovancev
-obdržati želimo približno enako število anket, kot v preteklem letu (453)
- obdržati delež anketiranih starejših na 27%
- primernost informacij v stavbi obdržati na 4,3
- delež naročenih na pregled obdržati nad 80%
- težave pri naročanju manj kot 10%
- čakalna doba v čakalnici, zmanjšati delež čakajočih več kot 60 minut pod 2 %
- obdržati delež zadovoljstva z zdravnikom in medicinsko sestro (povprečna ocena zdravnika
4,8 in sestre 4,9)
6
3. Zadovoljstvo zaposlenih
Izvedli bomo anketo o zadovoljstvu zaposlenih in pričakujemo oceno nad 4,00.
4. Projekti
Izvedli bomo naslednje projekte:
I.
II.
III.
IV.
Priprava investicijske in projektne dokumentacije za Projekt »Izgradnja prostorov
NMP -DIIP,-PGD,-Gradbeno dovoljenje
Izdelava Enotnega klasifikacijskega načrta za ZD Slov. Bistrica, za razvrščanje
poslovne in zdravstvene dokumentacije z roki hranjenja
Informacijski sistem
- mrežni program protokolov nujnih intervencij
- vzpostavitev brezžičnega omrežja ( javno, zasebno)
Nabava urgentnega reševalnega vozila
5. Notranji strokovni nadzor
V letu 2014 načrtujemo 5 notranjih strokovnih nadzorov in sicer v OE OZV in v OE
zobozdravstvo.
6. Notranja presoja
Z notranjimi presojami vzdržujemo in izboljšujemo sistem kakovosti, zato imamo v letu
2014 načrtovanih 6 notranjih presoj in sicer v OE OZV , OE zobozdravstvo in v upravi.
7. Prihodek
Realizirali bomo celotni prihodek ZD v skladu s pogodbo z ZZZS.
- Dosegli načrtovano preventivo nad 90%
- Dosegli načrtovano št. količnikov na 90%
- Dosegli načrtovano št. točk nad 90%.
8. Stroški poslovanja
Stroške poslovanja bomo uravnotežili z načrtovanimi prihodki poslovanja..
9. Usposabljanje
- Usposabljanje vseh zaposlenih glede komunikacije.
- Usposabljanje notranjih presojevalcev glede kakovosti
10. Inovacije in izboljšave
Zagotovili bomo vsaj eno koristno inovacijo oziroma koristen predlog na 10 zaposlenih.
Rok: 31.12.2014
Odgovorni: vodje služb (direktor, pomočnik direktorja, glavna sestra)
2. POSEBNI DEL
2.1. Pogodba o izvajanju zdravstvenih storitev med ZD in ZZZS
7
V letu 2012 načrtujemo opravljanje vseh dejavnosti, ki jih nalaga Zakon o zdravstveni dejavnosti ter
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda ZD Slov. Bistrica.
Po veljavni pogodbi z ZZZS načrtujemo za leto 2012 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega
programa zdravstvenih storitev. Program bo enakomerno razporejen skozi vse leto po posameznih
izvajalcih oz. nosilcih dejavnosti. Realizacijo programa dela z načrtom bomo v letu 2012 spremljali s
programom v okviru fakturiranja ProMedice.
Splošne ambulante, otroški, šolski ter dispanzer za ženske so financirani preko kombiniranega sistema
glavarine in storitev. Približno 50% prihodka zdravniške ekipe je zagotovljeno preko glavarine (števila
opredeljenih oseb) in 50% preko storitev. V SA, OD in ŠD si bomo prizadevali doseči 98% indeks
glavarine glede na standard.
V letu 2012 je dejavnost otroškega in šolskega dispanzerja združena, deli se samo na kurativo in
preventivo.
Ostale dejavnosti so plačane po storitvenem sistemu točk po Zeleni knjigi. V letu 2012 je uvedeno
financiranje dejavnosti patronaže posebej za Nego na domu in posebej za Patronažno babiško
socialno službo.
Po točkah poteka tudi financiranje v zobozdravstvu, s tem da je za del progama v zobozdravstvu
uvedena glavarina, ki prestavlja 30 %, opravljene storitve v točkah pa 70%.
V letu 2012 moramo bistveno izboljšati indeks glavarine v zobozdravstvu za odrasle. Na dan
31.11.2011 je glavarina 77 %. Takoj je treba prileti z aktivnostmi za opredeljevanje, predvsem v ZA
Pragersko.
Zdravstvena vzgoja, preventivni programi, razvojna ambulanta, NMP in nujni reševalni prevozi so
financirani preko pavšalnega zneska. Evidentirajo se opravljene storitve za poročanje in statiko.
Specialistično dejavnost bomo, zaradi malega obsega programa, pokrivali z zunanjimi izvajalci preko
podjemnih pogodb in pogodb o sodelovanju.
Problem predstavljajo tudi nenujni reševalni prevozi, kjer že leta presegamo dogovorjeni program za
več kot dvakrat. Glede na to , da so potrebe po teh prevozih iz leta v leto večje, program pa enak od
leta 1991, nas finančno rešuje samo povečano financiranje v višini 90% vrednosti storitve iz
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja. Vzajemne zavarovalnice plačujejo tudi presežen program .
S pomočjo občin ustanoviteljic in koncesionarjev splošne medicine bomo izvajali aktivnosti za
prestrukturiranje enote NMP B v enoto NMP C, da bi s tem rešili velike probleme v izvajanju urgence.
Tabela 1: Načrt programa zdravstvenih storitev v količnikih, točkah, utežeh in kilometrih, števila
timov in kadra za leto 2014
8
NAČRT 2014
Dejavnost
Naziv
302 001
Splošna ambulanta - obiski
302 001
Splošna ambulanta - preventiva
302 002
Splošna ambulanta v DSO
302 004
Antikoagulantna ambulanta
količ./točke/utež/km
Kader/ur
Število timov
99.781
2.054
11.270
11.450
35.497
1.631
80.622
61.541
10,16
3,63
1,15
0,80
3,66
0,41
0,22
1,20
8,99
4,95
2,91
1,29
3.195
15.798
21.411
2.454
125.073
21.522
12.726
0,17
0,74
1,25
4,97
8,74
1,50
1,15
0,07
0,32
0,25
4,32
7,60
1,00
1,00
83.148
50.124
10.395
5,24
3,87
0,74
1,78
1,56
0,30
150.185
99.460
3,49
1,15
1,51
1,00
1,24
1,73
14,91
0,61
1,91
0,74
1,83
5,93
2,00
0,30
1,00
0,10
1,66
0,30
1,59
0,5
0,43
306 007
Dispanzer za ženske - obiski
306 007
Dispanzer za ženske - brisi/malignost/prev
327 009
Otroški+šolski dispanzer-kurativa
327 011
Otroški+šolski dispanzer-preventiva
218 227
Spec.ambulanta-nevrologija
231 246
Spec.ambulanta-ultrazvok
231 247
Spec.ambulanta-rentgen
507 028
Fizioterapija
510 029
Patronažna služba
512 032
Dispanzer za mentalno zdravje
544 034
Nega na domu
404 101
Zobozdravstvena dejavnost - odrasli
404 103
Zobozdravstvena dejavnost - mladina
402 111
Pedontologija
513 150
Nenujni reš.prevozi s spremljevalcem
513 153
Sanitetni prevozi bolnikov
302 001
Referenčna ambulanta - SA
327 014
Razvojna ambulanta
338 018
NMP-B
338 022
NMP-dežurstvo
346 025
Zdravstvena vzgoja
402 111
Pedontologija pavšal
446 125
Zobozdravstvena vzgoja
513 152
Nujni reševalni prevozi
12
12
12
12
12
12
12
12
346 025
Zdravstvena vzgoja - delavnice-kol
73
2.2. Program zdravstvenih storitev OE Osnovno zdravstveno varstvo
Splošna ambulanta
9
Pacienti uveljavljajo pravice do zdravstvenih storitev v osnovni zdravstveni dejavnosti pri svojem
osebnem zdravniku. Za zavarovane osebe starejše od 19 let je osebni zdravnik lahko zdravnik
specialist splošne medicine (družinske medicine) ali specialist medicine dela prometa in športa,
izjemoma tudi zdravnik s podiplomskim študijem socialne medicine.
V ZD Slovenska Bistrica delujeta ambulanti splošne medicine:
-Alenka Antolinc Košat,dr.med.,spec.družinske medicine, zdr,tehnik Niko Turšič
- Darinka Rupnik,dr.med.,spec.družinske medicine, zdr.tehnik Jadranka Zlodej
V obeh ambulantah so pacienti deležni storitev osnovne zdravstvene dejavnosti , ki obsegajo:
- zdravniške kurativne preglede in preiskave ter zdravstveno nego, z namenom, da bi odkrili,
preprečili ali zdravili bolezni ter poškodbe in medicinsko rehabilitacijo zbolelih, poškodovanih in oseb
z motnjami v razvoju. V odkrivanje bolezni štejejo kurativni pregledi, storitve diagnostike, ki jih
določi zdravnik, presejalni testi in programirana zdravstvena vzgoja;
- zdravljenje na domu zbolelih in poškodovanih ter oseb z motnjami v razvoju;
- sistematične in preventivne preglede, laboratorijske storitve, rentgenska slikanja in ultrazvočne
preiskave, ki so v skladu s programom;
- ugotavljanje začasne zadržanosti od dela;
- zagotavljanje storitev nujnega zdravljenja in nujne medicinske pomoči;
- individualna svetovanja in pomoč pri spreminjanju nezdravega življenjskega sloga ob drugih
preventivnih, sistematičnih in kurativnih pregledih ter svetovanja, izobraževanje, usposabljanje in
pomoč v skupinah, ki jih vodijo in organizirajo zdravstveni zavodi in izvajalci na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti skladno s programom in pogodbo z zavodom.
- preventivni pregled za srčno žilne in druge kronične bolezni vsakih 5 let pri moških v obdobju od 35
do 65 let in pri ženskah od 45 do 70 let, ter pri posameznikih, ki so družinsko obremenjeni z boleznimi
srca in ožilja, tudi pred 35. in 45. letom in po potrebi pogosteje;
- preventivni zdravstveni pregled za zgodnje odkrivanje raka debelega črevesa in danke vsaki dve leti
pri moških in ženskah v starosti od 50 do 69 let;
Pacient uveljavlja na svojo pobudo pravico do prvega obiska pri osebnem zdravniku.
Osebni zdravnik je pristojen in dolžan pacientom zagotoviti diagnostične, terapevtske in
rehabilitacijske storitve, določene za primarno raven zdravstvene dejavnosti, preventivne storitve po
programu, zdravljenje na domu in hišne obiske, če ugotovi, da so utemeljeni.
Osebni zdravnik je pooblaščen in dolžan tudi:
1. ugotavljati začasno zadržanost od dela;
2. napotiti zavarovano osebo na imenovanega zdravnika ali zdravstveno komisijo in invalidsko
komisijo;
3. napotiti zavarovano osebo k zdravniku specialistu na ambulantno ali bolnišnično obravnavo na
ustrezni ravni oziroma na konziliarne preglede k drugim zdravnikom na isti ravni;
4. predpisovati zdravila na recept;
5. predpisovati medicinsko-tehnične pripomočke v skladu z določili pravil;
6. prenašati na ustreznega specialista del pooblastil, kar zadeva zdravljenje, predpisovanje zdravil na
recept, napotitev na nadaljnje specialistične preglede oziroma v bolnišnico;
7. napotiti k pooblaščenim specialistom za predpisovanje medicinsko-tehničnih pripomočkov v skladu
s pravili;
8. odrejati prevoze z reševalnimi in drugimi vozili ter ocenjevati in potrditi njihovo nujnost, razen v
primerih, ko je bila zavarovana oseba odpuščena iz bolnišnice;
9. izstavljati zavarovani osebi obrazce za povračilo potnih stroškov in drugih potrdil v skladu s pravili;
10. zbirati in hraniti dokumentacijo o zdravstvenem stanju zavarovane osebe, o njenem zdravljenju pri
drugih izvajalcih, o zadržanosti od dela zaradi bolezni in poškodb ter zaradi nege, predpisanih
zdravilih na recept, prejetih pripomočkih in o zdravljenju
Na pregled se pacienti naročajo po telefonu ali osebno. Telefonske številke so dostopne na spletu,
vsak opredeljeni pacient dobi ob prvem pregledu vizitko s podatki o delovnem času in kontaktnih
številkah. Za nujne preglede ni čakalne dobe, pregledan je vsak bolnik, ki pride v ambulanto.
10
Hišne obiske praviloma opravljata zdravnici med rednim delovnim časom s službenim avtomobilom,
spremlja ju zdravstveni tehnik. Za hišni obisk se dogovorijo svojci osebno ali po telefonu. Nujne hišne
obiske opravljata zdravnici glede na stopnjo nujnosti.
Pri negi na domu ambulantni tim sodeluje s patronažno sestro, ki poroča o zdravstvenem stanju
pacienta in opozarja na poslabšanja zdravstvenega stanja. Po potrebi vključijo v obravnavo tudi Center
za socialno delo in pomoč na domu.
V letu 2013 bomo nadaljevali delo obeh referenčnih ambulant. Ob izpolnjevanju rednega letnega
plana v ambulantah, ki vključujejo preventivo, kurativo, zdravljenje na domu, mrliško pregledno
službo, delo v NMP in dežurstvo, bo diplomirana medicinska sestra spremljala urejene bolnike s
kroničnimi boleznimi, jim ustrezno svetovala, jih izobraževala in opravljala preventivne preglede.
Obe splošni ambulanti imata praktično doseženo glavarino za regijo, zato v letu 2013 ne bomo več
vpisovali novih pacientov, saj bi na ta način resno posegali v našo strokovnost in kakovost obravnave
posameznika.
Od treh specializantov družinske medicine bo v letu 2013 en specializant 11 mesecev opravljal
specializacijo v ZD in si pridobival izkušnje in utrjeval znanje, tako v ambulantah družinske medicine
kot v ambulanti NMP.
Drugi specializant bo specializacijo opravljal po programu, enkrat tedensko pa bo pri mentorju v
Oplotnici.
Tretja specializantka pa bo v letu 2013 na porodniškem dopustu, ki ga bo končala v mesecu novembru
2013.
V delu NMP se bo 1x tedensko vključeval tudi specializant medicine dela, prometa in športa.
Referenčne ambulante
Specialistična dejavnost
Nevrološka ambulanta
Program nevrološke ambulante ostaja v letu 2013 nespremenjen. Priznanega imamo 0,07 nosilca te
dejavnosti, ki mora opraviti 3.195 točk in ____ obiskov. Nevrološko dejavnost bo izvajal zdravnik
specialist po podjemni pogodbi in sicer 3 četrtke v mesecu.
Ambulanta za UZ trebuha in sečil
V letu 2013 načrtujemo 12.343 točk storitev. Priznanega imamo 0,25 nosilca te dejavnosti .
Ultrazvočno diagnostiko bosta izvajala dva zdravnika specialista po podjemni pogodbi. Program bomo
izvajali dva torka in dve sredi v mesecu.
RTG diagnostika
Priznanega imamo 0,25 nosilca te dejavnosti, načrtujemo obseg dejavnosti v višini ________ točk, od
tega, RTG skeleta _______ točk in RTG pljuč _________ točk.
Rentgensko slikanje pljuč in skeleta opravlja rentgenski inženir. Odčitavanje slik skeleta bosta v letu
2013 izvajala zdravnika specialista rentgenologa, zaposlena po podjemni pogodbi. Odčitavanje slik
pljuč pa koncesionarka pulmologinja.
V okviru RTG dejavnosti se bo tudi v letu 2013 izvajalo slikanje zob za potrebe zobozdravnikov ZD
in koncesionarjev.
Otroški in šolski dispanzer - kurativa
V dispanzerju za otroke se izvaja pediatrična dejavnost:
11
- kurativna pediatrična dejavnost – zdravljenje bolnih in poškodovanih otrok
- preventivna pediatrična dejavnost:posvetovalnica za dojenčke, sistematski pregledi 3 letnih in 5
letnih otrok, pregledi za kolonije, cepljenja v skladu z določili republiškega imunizacijskega programa
Dispanzer za otroke je predvsem namenjen otrokom od rojstva do vstopa v šolo.
Preventivne storitve, ki jih zavarovane osebe uveljavljajo pri izvajalcih osnovne dejavnosti, so pri
dojenčkih in predšolskih otrocih do 6. leta starosti:
- sistematični pregledi dojenčkov v 1., 3., 6., 9., 12. in 18. mesecu starosti;
- sistematični pregledi malih otrok v 3. letu s psihološkim testiranjem in 5. letu starosti z logopedskim
presejanjem;
- Denverski razvojno-presejalni test pri vseh pregledih v prvem, tretjem in petem letu starosti;
- namenski pregledi dojenčkov v 2. mesecu starosti in pred vstopom v vrtec in namenski pregled pred
odhodom na organizirano zdravstveno letovanje;
- cepljenja in druge storitve, s katerimi se preprečujejo širjenja nalezljivih bolezni, ki jih določa
republiški imunizacijski program;
Otroku naj bi starši čimprej po rojstvu izbrali osebnega pediatra.
V ZD Slovenska Bistrica lahko izberejo eno izmed pediatrinj:
- Breda Kodelič Korunič,dr.med.,spec.pediater
- Rozemari Zala Gruber,dr.med., spec.pediater
V ambulanti Brede Kodelič Korunič,dr.med.,spec.pediater, sta v timu še diplomirana medicinska
sestra Katja Juhart in diplomirana medicinska sestra Urša Rebernak.
V ambulanti Rozemari Zale Gruber,dr.med.,spec.pediater, sta v timu še diplomirana medicinska sestra
Filipina Poček in srednja medicinska sestra Nada Dobaj.
Otroški in šolski dispanzer – preventiva
Dispanzer za šolske otrok in mladino je namenjen otrokom od vstopa v šolo pa do konca šolanja.
Starši otrok naj bi ob vstopu v šolo izbrali za izbrano zdravnico šolsko zdravnico v dispanzerju.
Priporočamo zdravnico šole, ki jo otrok obiskuje. Delo v šolskem dispanzerju zajema zdravljenje
bolnih in poškodovanih šolarjev ter preventivno dejavnost.
Preventivne storitve, ki jih zavarovane osebe uveljavljajo pri izvajalcih osnovne dejavnosti, so pri
šolskih otrocih, mladini in študentih:
- sistematični pregled v času do šest mesecev pred vstopom v osnovno šolo (če se ne pokriva s
pregledom v 5. letu starosti);
- sistematični pregledi v 1., 3., 6. in 8. razredu osnovne šole;
- sistematični pregled v 1. in 3. letniku srednje šole;
- sistematični pregledi študentov prvih in zadnjih letnikov višjih in visokih šol;
- sistematični pregledi mladine, ki se ne šola redno, v 18. letu starosti;
- namenski pregled pred odhodom na organizirano zdravstveno letovanje;
- cepljenja in druge storitve za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih določa republiški
imunizacijski program;
- izdaja zdravniškega mnenja o sposobnosti otroka za začetek šolanja, ki ga vključuje sistematični
pregled šolskega novinca pred vstopom v osnovno šolo (medicinsko svetovanje šolskemu novincu in
njegovim staršem);
- izdaja zdravniškega mnenja, potrebnega za nadaljnje šolanje, ki ga vključuje zadnji sistematični
pregled v času šolanja (medicinsko svetovanje učencu in njegovim staršem);
Bolni in poškodovani otroci in mladostniki gredo na pregled k izbranemu osebnemu zdravniku. Tudi
recepte in napotnice, ki niso del nujnega zdravljenja, piše le izbrani zdravnik, razen kadar je le-ta
odsoten. Takrat so njegovi pacienti preusmerjeni k nadomestnemu zdravniku. Na preglede naročamo
po telefonu ali osebno.
12
V ZD Slovenska Bistrica imamo tri ambulante za šolske otroke in mladino:
- Jožica Lešnik Hren,dr.med.,spec.šolske medicine., diplomirana medicinska sestra Ivanka Ratej,
srednja medicinska sestra Irena Zafošnik.
- Polona Kajba Keršič,dr.med.,spec.,pediater., diplomirana medicinska sestra Ivanka Ratej , srednja
medicinska sestra Jožica Kapun
-Jasna Brkljačić,dr.med, diplomirana medicinska sestra zaposlena po podjemni pogodbi
Otroški in šolski dispanzer bo v letu 2013 deloval v skladu z ordinacijskim časom, 4x dopoldan in 1x
popoldan v tednu. Dežurno pediatrično ambulanto ob sobotah, nedeljah in praznikih, pa lahko naši
pacienti obiščejo v ZD Maribor. Dve naši pediatrinji sta že od leta 2012 vključeni v njihovo dežurno
službo.
Dispanzer za ženske
V dispanzerju za ženske bomo izvajali zdravstveno varstvo žensk in sicer:
-postopke v zvezi z načrtovanjem družine in zdravljenjem neplodnosti
-zdravstveno varstvo med nosečnostjo in po porodu,
-preprečevanje in zdravljenje ginekoloških bolezni žensk v vseh starostnih obdobjih .
-preventivne preglede rodil in dojk
-zdravstveno vzgojno delo
Dispanzer za ženske vodi Duška Bandelj Klančar ,dr. med. spec.gin.,sestrska dela izvajata Milena
Oblonšek, diplomirana medicinska sestra in Jožica Šturm, srednja medicinska sestra.
V Dispanzerju za ženske imamo priznan program za 1,20 tima. Načrtujemo da bo v letu 2013
opravljenih ______ kurativnih količnikov in ______ preventivnih količnikov.
Ženske na pregled naročamo, načrtujemo tedensko, kot tudi dnevno obremenitev dispanzerja.
Upoštevamo tudi nujne preglede nosečnic in pacientk s težavami, ki zahtevajo prednostno obravnavo.
V okviru programa zdravstvene vzgoje izvaja dispanzer šolo za starše, predavanja o preventivi raka
rodil, preventivi raka dojk, preventivi osteoporoze, predavanja o kontracepciji, spolno prenosljivih
boleznih , varni zdravi spolnosti, svetovanje za cepljenje proti HPV in individualna svetovanja
pacientkam.
Dispanzer za mentalno zdravje
Dejavnost dispanzerja za mentalno zdravje je bila v letu 2012 standardizirana. V skladu z standardom
imamo za leto 2013 priznanega 1 nosilca te dejavnosti. Dispanzer vodi Irena Tič Frešer,un.dipl.
psihologinja.
Obseg programa bo znašal __________ točk in obsega:
-preventivni-sistematski psihološki pregledi 3-letnih otrok
-kontrolni psihološki pregledi po sistematskem pregledu (v starosti 4 in/ali 5 let)
-psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave otrok in mladostnikov s težavami v vedenju,
čustvenem odzivanju, v kognitivnem funkcioniranju, v govorno – jezikovnem izražanju; z učnimi
težavami in primanjkljaji, s psihosomatskimi težavami.
-psihodiagnostične in psihoterapevtske obravnave odraslih, ki so v različnih življenjskih krizah, ki
imajo čustvene in zdravstvene težave, ki onemogočajo ustrezno socialno adaptacijo.
-psihološki pregledi za potrebe MDPŠ
-psihodiagnostični pregledi za potrebe I.K.
-sodelovanje v Materinski šoli (Psihološka priprava na porod in poporodno obdobje).
Razvojna ambulanta
13
Obseg dejavnosti razvojne ambulante ostaja v letu 2014 nespremenjen. Priznanega imamo 0,30 nosilca
te dejavnosti. Ambulanto vodi jo Breda Kodelič Korunič,dr.med.,spec.pediater, sodelujejo diplomirane
medicinske sestre Katja Juhart, Filipina Poček, Urša Rebernak, nevrofizioterapevtki sta Bojana Pučnik
in Jelka Mlaker. Tudi v letu 2014 bo logopedske storitve in storitve delovne terapije za razvojno
ambulanto izvajal Center za sluh in govor Maribor na osnovi sklenjene pogodbe.
Razvojna ambulanta je namenjena otrokom, ki v razvoju kažejo kakršna koli odstopanja od normale
ali se postavi sum, da bi v razvoju lahko prišlo do kakšnih motenj od normalnega razvoja.
V razvojno ambulanto so napoteni otroci iz otroških posvetovalnic, iz sistematskih pregledov ali iz
ambulante, ko zdravnik ugotovi, da bi lahko šlo za kakršno koli motnjo normalnega otrokovega
razvoja. Ugotavljamo, da z leti narašča število pregledanih otrok.
Antikoagulantna ambulanta
Delo v antikoagulantni ambulanti bodo v letu 2014 opravljali redno zaposlena specialistka splošne
medicine (Alenka Antolinc Košat), zasebnica (Jana Golub), specializanta (Mirko Vukovič in Jernej
Hren) in medicinska sestra v laboratoriju Marija Kovač.
Za leto 2014 načrtujemo realizacijo 11.450 točk, kar predstavlja 0,22 nosilca te dejavnosti, kar je za
0,05 nosilca več kot v preteklem letu..
Fizioterapija
Na področju fizioterapije se v letu 2014 obetajo korenite spremembe. Uvaja se nov obračunski model,
pri katerem izvajalci fizioterapevtskih storitev ne obračunajo več s storitvami Zelene knjige, temveč v
številu uteži po zaključenih fizioterapevtskih obravnavah z naslednjimi novimi storitvami.
Storitev:
št.obiskov:
Mala fizioterapevtska obravnava
Srednja fizioterapevtska obravnava
Velika fizioterapevtska obravnava
Specialna fizioterapevtska obravnava
Časovni normativ v minutah:
Povprečno
30
45
60
60
6
8
8
10
Vrsto obravnave (ali pa tudi vsebino) določi izbrani osebni zdravnik oz.specialist glede na indikacijo
in funkcionalno stanje. Če zdravnik ne določi vsebine, jo samostojno določi fizioterapevt in jo lahko,
ustrezno z rezultati zdravljenja, tudi spreminja. S tem smo fizioterapevti dobili večja pooblastila,
možnost izkoriščanja vseh svojih dodatnih znanj in pa seveda tudi večjo odgovornost.
Prav tako se bo povečala povezava fizioterapevta z napotim zdravnikom, saj bo poleg postopkov,
metod in tehnik fizioterapevtske obravnave obvezna sestava dela tudi začetna in zaključna
fizioterapevtska ocena stanja bolnika, ki jo fizioterapevt vpiše v fizioterapevtsko poročilo.
Po zaključni obravnavi se en izvod poročila pošlje napotenemu zdravniku.
Nov model bo veljal poskusno 10 mesecev in se bo po tem času po potrebi dopolnil.
Vse to prinaša več individualnega dela in seveda organizacijskih sprememb.
Trenutna oprema prostorov in medicinske opreme, še ne omogoča idealne izvedbe fizioterapije, kot je
predvidena in si jo želimo tudi mi.
Narejeni pa bodo prvi koraki in upamo, da bo ob finančnih zmožnostih ZD, počasi nabavljena dodatna
oprema.
Seveda pa bi bila tudi nujna razširitev fizioterapevtskega programa, za kar se ZD trudi že nekaj let.
Trenutno imamo priznano program za 4,32 fizioterapevta, glede na število prebivalcev pa bi
potrebovali še vsaj za 2,68 fizioterapevta.
14
Pri zdravljenju in rehabilitaciji bomo uporabljali sodobne fizikalne metode. S stalnim strokovnim
izobraževanjem se bomo trudili za čim bolj kakovostno delo.
Patronažna služba
Patronažna dejavnost ZD Slov. Bistrica je organizirana v okviru enote Osnovno zdravstveno varstvo.
Je posebna oblika zdravstvenega varstva, ki opravlja aktivno zdravstveno in socialno varovanje
posameznika, družine in skupnosti. Med temi izpostavlja skupine posameznikov, ki so zaradi
bioloških lastnosti, določenih obolenj ali neprilagodljivosti na novo okolje in razmere, še posebej
občutljivi in nujno rabijo pomoč patronažne medicinske sestre. Dejavnost patronažne službe se izvaja
na pacientovem domu, v lokalni skupnosti in v zdravstvenem domu, s pomočjo preventivnih in
kurativnih storitev, ki jih izvaja patronažna medicinska sestra kot nosilka zdravstvene nege v
patronažnem varstvu. Patronažna dejavnost je organizirana polivalentno in vključuje zdravstvenosocialno obravnavo posameznika, družine in skupnosti, zdravstveno nego otročnice in novorojenčka
ter zdravstveno nego bolnika na domu.
V letu 2014 načrtujemo 100% realizacijo pogodbeno dogovorjenega plana v obsegu 132.691 točk.
Čeprav vsako leto ta cilj tudi presežemo, se bomo še naprej trudile zvišati delež preventivnih obiskov
naših varovancev, saj se zavedamo, da je dobro opravljena preventivna dejavnost temeljna podlaga za
izboljšanje zdravja neke populacije. V današnjem kriznem času je to še toliko bolj pomembno, saj
bodo ozaveščeni ljudje, ki poznajo skrite nevarnosti današnjega hitrega načina življenja, lažje in hitreje
prepoznali pasti, ki prežijo na njihovo zdravje in jim slabšajo kakovost življenja.
V patronažni službi imamo priznanega 8,60 tima: 4DMS, 3VMS, SMS in 2 bolničarki, ki sta
financirani iz strani občin-ustanoviteljic, ter pokrivata potrebe izvajanja osebne nege in oskrbe najtežje
bolnih. Vse zaposlene izvajamo dejavnost na področju občin Slov. Bistrica in Makole, v času
dežurstva in popoldanske pripravljenosti pa tudi na območju občine Poljčane. Od ponedeljka do petka
med 7,00 do 15,00 uro poteka redno delo, od 15,00 do 20,00 ure pa imamo organizirano popoldansko
pripravljenost, ki se odvija po v naprej pripravljenem letnem razporedu ter enakomerno vključuje tudi
zasebne patronažne medicinske sestre, ki imajo pridobljene koncesije. Ob sobotah, nedeljah in
praznikih poteka dežurna služba za nujne primere, ki jo opravljamo prav tako po v naprej izdelanih
letnih razporedih in tudi vključuje zasebne patronažne medicinske sestre. Trudili se bomo, da bo to
sodelovanje še naprej dobro usklajeno in bodo uporabniki naših storitev čimbolj zadovoljni. Letni
razporedi bodo narejeni v ZD in bodo zagotavljali nemoteno kontinuirano zdravstveno nego najbolj
rizičnih skupin varovancev, kot so otročnice in novorojenčki, kakor tudi najtežje bolni pacienti, ki
bodo potrebovali paliativno oskrbo .
Pri svojem delu bomo skrbele za dobro vzdrževanje osnovnih sredstev in za racionalno porabo vseh
vrst materialov, ki jih potrebujemo, ter skušale doseči dogovor o nabavi in uporabi sodobnih oblog za
oskrbo kroničnih ran.
Še naprej bomo krepile sodelovanje s Centrom za socialno delo in njihovimi oskrbovalkami na terenu,
z RK, kakor tudi z lokalnimi društvi upokojencev in tudi na ta način skušale pravočasno prepoznati
problematiko na našem terenskem območju, ter ukrepati, ko je še pravi čas.
Vedno več novosti, ki so rezultat hitrega razvoja v zdravstvu in se pojavljajo pri izvajanju patronažne
zdravstvene nege, zahteva vedno več novih znanj in veščin, zato se bomo udeleževale novih
strokovnih izpopolnjevanj tako v okviru našega javnega zavoda, kakor tudi z udeležbo na raznih
strokovnih srečanjih, ki jih bodo organizirale strokovne sekcije in društva, z namenom, da bo naše
delo opravljeno čimbolj strokovno in kakovostno.
Zdravstvena vzgoja
15
Predšolska in šolska zdravstvena vzgoja se bo opravljena v skladu z načrtom. Izvajale jo bodo
zdravnice ter medicinske sestre v predšolskem in šolskem dispanzerju. Z njimi bo sodelovala
diplomirana medicinska sestra, ki v okviru sistematskega preventivnega pregleda šolske mladine
opravlja zdravstveno vzgojo v učilnici (zdrava prehrana, gibanje, prometna varnost, preprečevanje
nezgod, spolna vzgoja, zdrav način življenja, osebna higiena, vse oblike zasvojenosti (kajenje, alkohol,
droge) ter dejavniki tveganja za nastanek bolezni). Zdravstvena vzgoja za otroke in mladino v okviru
naštete tematike se bo izvajala tudi v vrtcih, osnovnih šolah in na srednji šoli.
»Šola za bodoče starše« bo potekala enako kot prejšnja leta. V njej bodo sodelovale medicinske sestre,
fizioterapevtke, psihologinja in zobozdravnik. Nosečnice se v prvem tromesečju seznanijo z zdravim
načinom življenja med nosečnostjo in telesnimi vajami. V zadnjem tromesečju pa se bodo izvajala
predavanja o negi novorojenčka, dojenju, o rokovanju z dojenčkom, o psihični pripravi nosečnice na
porod, o samem porodu. Učila se bodo tehnike dihanja, ki se izvaja med porodom. Bodoče očete se
bo spodbujalo k sodelovanju pri porodu.
Zdravstenovzgojne delavnice za odraslo populacijo se bodo izvajale na podoben način, kot prejšnja
leta. V načrtu je, da bi se izvedlo šestnajst delavnic »Zdrav življenjski slog«, enajst delavnic
»Dejavniki tveganja«, tri delavnice »Zdravo hujšanje«, štiri delavnice »Telesna dejavnost – gibanje«,
trinajst »Testov hoje«, štiri delavnice »Zdrava Prehrana«, devetnajst individualnih svetovanj
»Opuščanje od kajenja« ter skupinska delavnica »Da, opuščam kajenje«. Zdravstvena vzgoja za
odraslo populacijo se bo izvajala tudi na terenu v različnih društvih in organizacijah v okviru tematike
zdravega načina življenja. Zelo dobro je zaživela individualna zdravstvena vzgoja za odraslo
populacijo, katera se bo izvajala na podoben način še naprej. Prav tako bodo fizioterapevtke
nadaljevale z učenjem vaj proti bolečinam v hrbtenici.
Za dejavnosti v okviru zdravstvene vzgoje otrok, mladine ter odrasle populacije se bodo omenjeni
izvajalci še naprej trudili v polnem teku. Trudili se bodo tudi za to, da bi bilo opravljeno delo izvedeno
čim kvalitetnejše v zadovoljstvo in korist slušateljem in tudi izvajalcem zdravstvene vzgoje. V ta
namen bo delo na zdravstveni vzgoji potekalo tudi v skladu s certifikatom ISO 9001:2008 ter s tem
povezanimi cilji in nalogami. Na podlagi definiranih ciljev in kazalnikov kakovosti se bodo tako
spremljali rezultati dela. Delovalo se bo še za razvoj partnerskega odnosa z zdravniki, ki napotujejo
svoje paciente na zdravstveno vzgojo (napotnim zdravnikom se bo ob koncu koledarskega leta podala
povratna informacija o udeleževanju na delavnice ter o rezultatih oz. spremembah zdravstvenega
stanja pacientov). Na področju šolske preventive pa se bodo predavane vsebine dopolnjevale in
nadgrajevale.
Dispanzer MDPŠ
Delo v dispanzerju medicine dela , prometa in športa se bo izvajalo vsako sredo popoldan z delom po
pogodbi z zdravnicama specialistkama MDPŠ iz ZD Maribor (Jasminka Mamula, Maja Rebernik
Vele) in diplomirano medicinsko sestro (Ivanka Ratej).
Opravljali bodo preventivne preglede : predhodne preglede pred zaposlitvijo, obdobne zdravstvene
preglede delavcev, gasilcev, športnikov, preglede kandidatov in voznikov kategorije A, B, C, D, E, F,
G, H, preglede za posest in nošnjo orožja, izdelava ocene tveganja za različna delovna mesta in
urejanje dokumentacije za invalidske postopke.
V letu 2013 bo z specializacijo iz medicine dela, prometa in športa nadaljeval naš specializant.
Laboratorij
V okviru laboratorija deluje hematološki, biokemični in urinski laboratorij. Načrtujemo izboljšave
delovnega procesa z povezavami programa Arilab z Adria labom, povezave koagulacijskih kontrol,
obnoviti veljavnost dovoljenja za delo laboratorija.
Reševalna služba in NMP
16
NMP in nujni reševalni prevozi
V ZD Slovenska Bistrica je organizirana služba NMP za zagotavljanje neprekinjene NMP in nujnih
prevozov poškodovanih in obolelih oseb na območju občin Slovenska Bistrica, Oplotnica, Makole in
Poljčane kot enota B. Ekipo NMP sestavljajo:
-zdravnik,
-zdravstveni tehnik, višji zdravstveni tehnik ali diplomirani zdravstvenik oziroma diplomirana
medicinska sestra ali zdravstveni reševalec,
-zdravstveni tehnik ali zdravstveni reševalec – voznik nujnega reševalnega vozila.
Obseg dela ekipe B za izvajanje NMP je naslednji: vsak delavnik v času od 7. do 20. ure se poleg
redne ambulantne dejavnosti za potrebe NMP prizna 30% dežurna služba (zdravnik in diplomirani
zdravstvenik). Vse dni v letu 24 ur na dan se prizna zdravstveni tehnik – voznik nujnega reševalnega
vozila kot redno delo.
Naloga vseh ekip za izvajanje NMP je, da v najkrajšem možnem času začnejo nuditi NMP pacientu,
ga oskrbijo za nujni prevoz in ga, če je to potrebno, v najkrajšem možnem času prepeljejo v javni
zdravstveni zavod. Izvajalci službe NMP na primarni ravni zdravstvene dejavnosti morajo imeti
ustrezno opremo za izvajanje službe NMP in ustrezno opremljen ambulantni prostor za ekipo.
2014 je prelomno leto za Reševalno službo, saj se obetajo spremembe na državni ravni saj naj bi začeli
konec leta 2014 delovati Urgentni centri. Reševalna služba se bo ravnal v skladu s pravilniki in
spremembami, ki se nam obetajo. Verjetno bo potrebno racionalizirati nekatere segmente službe,
ponekod okrepiti dejavnost službe, vendar počakajmo spremembe, če bodo prišle.
Naši plani se ne bodo bistveno spreminjali glede na utečene poti dela in izobraževanja. V Maju 2014
bomo izvedli vajo masovne nesreče, s katero bomo preverili stanje in trud, ki je bil do sedaj vložen v
delo in seznanjanjem o masovnih nesrečah. V vajo bi vključili tudi del ostalih zaposlenih v
Zdravstvenem dom Slovenska Bistrica, ker v primeru masovne nesreče se morajo odzvati vse strukture
zaposlenih. Zato bosta dva naša zaposlena obiskal tečaj MMRI 2014 meseca Januarja. Ministrstvo za
zdravje je izdalo odlok, da je potrebno izobraževanje za vse zdravstvene delavce s področja Triaže,
predpisan je Manchesterski triažni sistem. Glede na okoliščine in specifiko izobraževanja, ki traja več
sklopov bomo v letu 2014 poslali na izobraževanje 4 zaposlene. Izobraževali in tekmovali pa bomo
tudi na tradicionalnih seminarjih in kongresih ter tekmovanjih, kot so Rellye Reviz in Rogla. Leta
2015 bodo začele veljati nove smernice 2015 – 2020 v NMP zato bodo konec leta 2014 potekalo
seznanjanje z novimi smernicami in pripravami na njih.
Izvedli bomo dva interna izobraževanja s področja NMP, obnovili bomo znanje TPO ter ostalih
veščin, ki so nam potrebne za delo v NMP.
V sklopu Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica bomo sodelovali tudi pri organizaciji Dneva odprtih
vrat Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica. Predstavili bomo področja našega delovanja in
obiskovalcem pokazali tudi nekaj praktičnih veščin ter opremo , ki nam je navoju pri našem delu.
Leta 2014 imamo v planu nabaviti tudi novo reševalno vozilo za potrebe urgence. Sedanje Nujno
reševalno vozilo VW T5 registracije MB J0 – 41T ima prevoženih 220000 tisoč urgentnih kilometrov
in ga je zob časa že temeljito načel. Zato v tem letu planiramo nabaviti novo Reševalno vozilo z vso
pripadajočo opremo. Za sofinanciranje se bomo obrnili na našo ustanoviteljico občino Slovenka
Bistrica in gospodarske družbe v Slovenski Bistrici in ostalih občinah ustanoviteljicah.
Še naprej bomo vodili statistiko in skrbno beležili podatke, podatke bomo pošiljali v skladu z pravili
na Ministrstvo za zdravje.
Nenujni in sanitetni reševalni prevozi
Leta 2014 bomo delali ponovno na povečavi števila kilometrov in čim boljši kvaliteti prevozov,
zraven stalnega spremljevalca bomo dodatno spremstvo zagotovili s pripravniki in dijaki Srednje
zdravstvene šole. Stalni spremljevalec v ne nujnih reševalnih vozilih zagotavlja boljšo kvaliteto
storitve in stalni nadzor nad pacienti med prevozi. V letu 2014 bomo ravno tako poskušali preseči
plan, ki nam ga postavi zavarovalnica.
2014 bo potrebno zamenjati tudi sanitetno vozilo za prevoz pokretnih pacientov v Ljubljano saj bo
obstoječe vozilo Peugeot imelo do časa menjave 300.000 tisoč kilometrov, avto bo dotrajan in se bo
17
zaradi velikega števila kilometrov vzdrževanje postalo drago in ne racionalno, avto se je do sedaj
vzdrževal iz garancije.
Od ne nujnih reševalnih vozil smo dali eno vozilo obnoviti tako, da bo v letu 2014 brez večjih
posegov. V voznem parku imamo še eno leto staro vozilo VW Transporter T5 in eno vozilo VW
transporte staro osem let in bo potrebno planirati, da se v letu 2015 zamenja. Vozilo VW T4 ki je bilo
namenjeno odprodaji že leta 2012, nam bo tudi v letu 2014 služilo ob izpadu katerega od reševalnih
vozil.
Tudi v letu 2014 se bomo prilagajali razmeram na trgu prevozov in predpisom, ki jih bo predpisala
zavarovalnica. Leta 2014 bo začel veljati tudi nov nalog za prevoze ki ga je predpisal ZZZS in bo
omogočil večjo transparentnost pri prevozih in obračunih prevozov.
IZVAJANJE KLINIČNIH VAJ ŠTUDENTOV IN PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV????
Tudi v šolskem letu 2014/15 bodo redni in izredni študentje tretjega letnika Fakultete za zdravstvene
vede v ZD izvajali klinične vaje iz dispanzerske in patronažne zdravstvene nege ter študenti
fizioterapije.
Dijaki tretjega in četrtega letnika rednega in izrednega študija srednje zdravstvene šole bodo praktično
usposabljanje opravljali v splošnih ambulantah, dispanzerjih in reševalni službi.
2.3. Program zdravstvenih storitev OE Zobozdravstvo
V letu 2014 način financiranja zobozdravstvenih storitev še zmeraj temelji na 30% plačilu z glavarino
in 70% na podlagi količniške dejavnosti. Za zobozdravstvo odrasle populacije načrtujemo 98.650
točk, priznanih imamo 2,08 nosilca storitev.Za mladinsko zobozdravstvo načrtujemo 50.014
točk,priznanih imamo 1,56 nosilcev storitev.
1,11 normativa bo opravljenega v šolski zobni ambulanti Slovenska Bistrica.
0,45 normativa bo opravljenega v šolski zobni ambulanti Poljčane.
Priznanega imamo še pedontologa in sicer v obsegu 0,60 nosilca storitev.Delo je razdeljeno na 0,41
nosilca kurativnih storitev in 0,19 pavšalnih storitev.
Zobozdravstvene vzgoje, ki jo opravljajo preventivne zobozdravstvene sestre imamo priznane za 1,59
nosilca.
Realizacijo plana načrtujemo na naslednji način:
ZA Poljčane Petrak Metod višji dentist
V ambulanti se bo izvajalo zobozdravstvo odraslih v obsegu 1,04 nosilca oz. 49.325 točk.
ZA Pragersko Matej Hasaj,dr.dent.med.
V ambulanti se bo izvajalo zobozdravstvo odraslih v obsegu 1,04 nosilca oz. 49.325 točk. V zobni
ambulanti Pragersko načrtujemo nadaljnje intenzivno opredeljevanje izbranih oseb zaradi prenizke
glavarine.
ŠZA Slovenska Bistrica Vogelnik Helena dr.dent.med
V ambulanti je načrtovana izvedba zobozdravstvenih storitev za otroke in mladino v obsegu
1,11nosilca oz. 35.587 točk.
Specialistična pedontološka ambulanta Slovenska Bistrica Peter Vukovič dr.dent.med.spec.
V ambulanti je načrtovana izvedba zobozdravstvenih storitev za otroke do 3.leta starosti in delno za
ostale otroke v predšolskem obdobju v obsegu 0,40 nosilca oz.14.128 točk. V okviru pavšalnih
storitev načrtujemo 0,19 nosilca oz.6.662 točk. V plan dela je zajeta vsa kurativa, sistematski
zobozdravstveni pregledi 1-letnikov,3-letnikov in 5-letnikov,oskrba poškodb mlečnih in stalnih
zob,oskrba otrok z motnjami v razvoju,interceptivni ortodontski ukrepi.Poskusili bomo tudi nadalje
zagotoviti delovanje materinske šole,zobozdravstvene prosvete po šolah in vrtcih,zobozdravstvene
18
vzgoje za starše,zdravstvene in pedagoške delavce.Prav tako nameravamo nadaljevati s popularizacijo
naše dejavnosti v različnih medijih.
ŠZA Poljčane
Osnovno šolo Poljčane obiskuje 375 otrok, v šoli je zobna ordinacija kjer bo Peter Vukovič,
dr.dent.med.spec.pedontolog opravljal preventivne in kurativne storitve za otroke 2x tedensko, obseg
storitev bo 0,45 nosilca mladinskega zobozdravstva.oz 14.427 točk.
ZOBOZDRAVSTVENI PREVENTIVNI KABINET
V zobozdravstvenem preventivnem kabinetu načrtujemo delo v obsegu 1,59 nosilca oz. 30.337 točk.
Zaposleno imamo višjo medicinsko sestro z polno delovno obveznostjo in srednjo medicinsko sestro z
polovično delovno obveznostjo.Delo poteka izmenično v preventivnem kabinetu in na
terenu(šole,vrtci), enkrat tedensko pa bomo zagotavljali tudi delo preventivnega kabineta v
popoldanskem času, ki je namenjeno predvsem individualni obravnavi pacientov.Glavnina dela je
usmerjena v zobozdravstveno vzgojo in izobraževanje otrok in staršev,uvajamo pa tudi preventivno
delo z odraslimi in ortodontskimi pacienti.Delo preventivnega kabineta zajema obisk otrok pred
sistematskimi pregledi, poučevanje otrok o umivanju zob na nižji stopnji osemletke,želiranje zob z
visokoncentriranimi fluorovimi preparati,kontrole zobnega plaka in različna predavanja.
V letu 2014 načrtujemo novo zaposlitev enega zobozdravnika zaradi upokojitve višjega dentista,bilo
pa bi smotrno pričeti z dodatnim izobraževanjem zobne asistentke zaradi pomanjkanja nadomestnih
asistentk v primeru bolezni ali dopustov.
Potrebno bo planirati odpravnino ob upokojitvi višjega dentista Metoda Petraka.
2.4. Kadri in kadrovska politika
Zaposlovanje
Podlaga za planiranje kadrov je določena v pogodbi z ZZZS, glede na izvajanje tržnih dejavnosti,
predvsem s področja MDPŠ in izvajanje samoplačniških storitev.
Načrtovane nove zaposlitve:
-univerzitetno diplomirani ekonomist za področje FRZ, nadomestna zaposlitev zaradi upokojitve
(februar 2013)
-diplomirani fizioterapevt za čas nadomeščanja porodnice (april 2013)
-univ.dipl.inžiner kemijske tehnologije, podaljšane zaposlitve pripravnici zaradi povečanega obsega
dela v laboratoriju (junij 2013,pripravnica do 31.5.2013)
-zobni asistent ali zdravstveni tehnik, ZA Pragersko, nadomestna potreba zaradi upokojitve (marec
2013)
-3 zdravstveni tehniki – pripravniki za čas pripravništva(1.3., 1.6., 1.9.).
Drugi načini zaposlovanja:
-sklenitev pogodbe o zaposlitvi za dopolnilno delo:
• specialist medicinske biokemije
• specialist MDPŠ
-sklepanje podjemnih pogodb zaradi pomanjkanja zdravniškega in drugega kadra:
• nevrolog
• fiziater
• specialist radiolog
• dr.med., spec.druž.medicine (NMP)
• dr.med., spec.ginek.in porodništva
19
•
•
•
dipl.ing.radiologije
fizioterapevt v zdravstveni vzgoji (delavnice)
diplomirani ekonomist za FRZ
Prenehanje delovnih razmerij zaposlenih in druge odsotnosti:
- prenehanje delovnih razmerij, sklenjenih za čas pripravništva: 2 delavca
- prenehanje delovnih razmerij drugih delavcev, ki so zaposleni za določen čas, v primeru, da
ne bo potrebe po njihovem delu: 5
Porodniške odsotnosti v letu 2013:
- 3 delavke
Izpolnjeni pogoji za upokojitev: 1 delavka
Specializanti
-MDPŠ en zdravnik
-SA dva zdravnika in ena zdravnica do 7.11.2013 v porodnišk, od deccembra dalje na specializaciji
PLAN ŠTEVILA ZAPOSLENIH PO KATALOGU IZ PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI IN
SISTEMATIZACIJI DELOVNIH MEST ZA LETO 2013
Zap.št.
DM
1
2
3
4
5
5
Šifra
DM
B017334
B017400
B017400
J017037
E037909
J017139
6
J016043
7
8
9
10
11
12
13
14
J016006
J035089
J025023
J015005
E018013
E018016
E018015
E018012
15
16
17
E018011
E018010
E018009
18
E017017
19
E017020
20
21
22
23
24
E017016
E048002
E047054
E047056
E037003
DELOVNO MESTO
TR
DIREKTOR
POMOČNIK DIREKTORJA(FRZ)
POMOČNIK DIREKTORJA(nega)
STROKOVNI SODELAVEC VII/2(I)
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE II
STROKOVNI SODELAVEC ZA
EKONOMSKO PODROČJE VII/1
(I)
VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC
V SPLOŠNIH SLUŽBAH VI
RAČUNOVODJA VI
VZDRŽEVALEC TEHNIK V(I)
ZDRAVSTVENI ADMINISTRATOR V(I)
EKONOMSKI REFERENT V (I)
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD3
ZDRAVNIK SPECIALIST V/VI PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIST IV
PPD 3
ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIST IV PPD1
ZDRAVNIK SPECIALIST IV
VII/2
VII/2
VII/1
VII/2
VII/1
VII/1
Plan št. zaposlenih
za leto 2013
1
1
0
1
1
1
VI
0
VI
V
V
V
VIII
VIII
VIII
VIII
1
1
1
0
2
2
0
0
VIII
VIII
VIII
3
0
0
VII/2
0
VII/2
0
VII/2
VII/2
VII/1
VII/1
VII/2
2
1
1
0
0
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
PPD 3
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK BREZ
SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD2
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III PPD2
KLINIČNI PSIHOLOG
RADIOLOŠKI INŽENIR I
RAIOLOŠKI INŽENIR III
KOORDINATOR PROMOCIJE ZDRAVJA IN
ZDRAVSTVENE VZGOJE
20
25
E037023
26
E037011
27
E037013
28
E035008
29
E035009
30
E035023
31
E047002
32
33
34
E045005
E045006
E047025
35
E047024
36
E037032
37
E035025
38
39
40
E045015
J035056
E037022
41
E035005
42
E034002
43
E017018
44
45
46
47
48
49
50
E017022
E035027
E018005
E037910
J032001
E048006
E017021
51
J017232
52
53
E045016
E017014
DIPL. MEDICINSKA
SESTRA V PROMOCIJI ZDRAVJA
IN ZDRAVSTVENI VZGOJI
DIPL. MEDICINSKA SESTRA
DISPANZERSKA DEJAVNOST
DIPL. MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI
ZNANJI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V AMBULANTI(+PRIPRAVNIKI)
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V STERILIZACIJI
ANALITIK V LABORATORIJSKI
MEDICINI I
LABORATORIJSKI TEHNIK I
LABORATORIJSKI TEHNIK II
FIZIOTERAPEVT S SPECIALNIMI
ZNANJI
FIZIOTERAPEVT III
(AMBULANTA)
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
REŠEVALNEM VOZILU
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
V URGENTNEM VOZILU
VOZNIK REŠEVALEC I
RECEPTOR V
DIPL. MEDICINSKA SESTRA V
PATRONAŽNI ZDRAVSTVENI
NEGI
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA
- ZDRAVSTVENA NEGA NA DOMU
BOLNIČAR NEGOVALEC,
SPREMLJEVALEC
ZDRAVNIK/ZOBOZDRAVNIK
BREZ SPECIALIZACIJE Z
LICENCO
ZOBOZDRAVNIK
ZOBOZDRAVSTVENI ASISTENT
ZDRAVNIK SPECIALIST III
VODJA CENTRA/SLUŽBE/DELOVNE ENOTE III
ČISTILKA II
MEDICINSKI BIOKEMIK SPECIALIST II
ZDRAVNIK/ZOBOZDRANIK BREZ
SPECIALIZACIJE Z LICENCO PPD 3
SKRBNIK PRODUKCIJSKIH SISTEMOV IN
APLIKACIJ
ZDRAVSTVENI SODELAVEC III
ZDRAVNIK SPECIALIZANT III
VII/1
1
VII/1
3
VII/1
4
V
5
V
3
V
1
VII/2
1
V
V
VII/1
4
0
3
VII/1
4
VII/1
5
V
9
V
V
VII/1
1
2
8
V
2
IV
2
VII/2
2
VII/2
V
VIII
VII/1
II
VIII
VII/2
1
5
1
1
4
DOP.DELO - 1
1
VII/1
1
V
VII/2
3
2
Strokovno izpopolnjevanje v letu 2013
Udeležili se bomo obeh tradicionalnih tekmovanj Reševalnih služb Rellye Reviz in Izobraževalnega
tekmovanja služb NMP Rogla 2013, kjer imamo že eno brezplačno kotizacijo za ekipo kot nagrado iz
leta 2012. Udeležili se bomo tudi Mednarodnega simpozija urgentne medicine v Portorožu, ki ga
prireja SZUM. Aktivno se bomo udeležili ERC kongresa v Krakovu na Poljskem in Drugega kongresa
za hitno medicino v Trogirju. Sodelovali bomo tudi na izobraževanjih, ki jih prirejajo strokovne
sekcije in regijska društva medicinskih sester pod okriljem Zbornice in babiške nege Slovenije.
21
V letu 2013 bomo izvedli dva interna strokovna izobraževanja za potrebe reševalne službe.
Aktivno se bomo vključevali v projekte Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.
Načrt strokovnega izpopolnjevanja za leto 2013 je pripravljen glede na potrebe posameznih
stroškovnih mest v zavodu. Načrtovana izpopolnjevanja so zaposlenim potrebna, da sproti
nadgrajujejo in obnavljajo znanja iz njihovih strok. Pridobljena znanja zaposleni prenašajo na svoje
sodelavce preko internih predavanj in informacij v internem časopisu.
2.5. Investicije in investicijsko vzdrževanje
Investicijska vlaganja v opremo
Na področju informatike moramo slediti usmeritvam MZ in ZZZS na področju e-zdravja in z-Net. V
okviru programske opreme bomo vlagali v povezovalne medicinske programe in nadgradili poslovno
informacijski sistem.
Cilj investicij je zagotoviti sodobno opremo in s tem pogoje za uspešno strokovno delo izvajalcev, ter
posledično dobre poslovne rezultate, zadovoljstvo izvajalcev in pacientov.
V letu 2013 načrtujemo nabavo osnovnih sredstev v ocenjeni višini _________ €, kar je razvidno iz
tabele v nadaljevanju.
1. Priprava investicijske in projektne dokumentacije za Projekt »Izgradnja prostorov NMP
-DIIP
-PGD
-Gradbeno dovoljenje
2. Priprava investicijske in projektne dokumentacije za Projekt Energetska sanacija Objektov
ZD Slov. Bistrica
-PIZ
-PGD
22
Tabela 2: Načrt nabave osnovnih sredstev po posameznih stroškovnih mestih
23
STRM
UPRAVA
LABORATORIJ
NEVROFIZIOTERAPIJA
PSIHOLOG
REŠEVALNA /DEŽ.
ZOBOZDRAVSTVO
FIZIOTERAPIJA
PATRONAŽA
ZDRAV. VZGOJA
UPRAVA
SPECIALISTIKA
DR. KAJBA
SAM. FIZIOTERAPIJA
DR. KODELIČ
DR. GRUBER
SA I.-III
NAZIV
računalnik+Office+OS+ekran-rezerva
čitalec KZZ rezerva
tiskalnik-rezerva
strežnik - glavni
računalnik Duška - prenosnik
UPS (hladilnik, hladilnik, gin.)switch server
Terminal server (za povezavo zunanj.amb)
nas enota+ 4 diski
hladilnik
stol
tablični računalnik
mala klopca
GSM
klinasta blazina
elastične vrvi
kartotečna omara
sanitetno vozilo
računalnik (EKG)
inhalator
zobozdravstveni stol+stroj Pragersko
pisarniški stol
otroški (molar) stoli
računalnik
status UZ
Endomed 682 IDV
KZZ čitalec
hladilnik
kartotečna omara
merilec O2 (otroški in odrasli nastavek)
računalnik
stol pisarniški
trenerka
predalnik v zdrav. dež. sobi
garderobne omare
klime manjkajoče
kompresor
voziček s 3-policami
stol pisarniški
povečevalna lupa
tiskalnik
prenosnik
protihrupna zaščita za vrata
predalnik na ključ
računalnik
stoli v čakalnici
tiskalnik
računalnik
čitalec KZZ
umivalnik z ordinaciji
umivalnik z omarico v prevezo. in sest. sobi
AED
aparat Ddimer
stol
GSM
prenosnik (dr. Antolinc)
Skupaj
KOL. CENA
VREDNOST
1 1.200,00
1.200,00
4
170,00
680,00
1
200,00
200,00
1 5.200,00
5.200,00
1 1.100,00
1.100,00
5
620,00
3.100,00
1 1.200,00
1.200,00
1 1.000,00
1.000,00
1 6.000,00
6.000,00
1
350,00
350,00
1
200,00
200,00
1
100,00
100,00
1
10,00
10,00
1
80,00
80,00
1
100,00
100,00
1
230,00
230,00
1 25.000,00
25.000,00
1
400,00
400,00
1
100,00
100,00
1 30.000,00
30.000,00
1
350,00
350,00
4
60,00
240,00
2 1.200,00
2.400,00
1 4.600,00
4.600,00
1 6.000,00
6.000,00
2
170,00
340,00
1
200,00
200,00
7
230,00
1.610,00
1
700,00
700,00
1 1.200,00
1.200,00
1
350,00
350,00
2
80,00
160,00
1
150,00
150,00
4
190,00
760,00
4 1.700,00
6.800,00
1
100,00
100,00
1
220,00
220,00
2
350,00
700,00
1
50,00
50,00
1
200,00
200,00
1 1.100,00
1.100,00
1
200,00
200,00
1
100,00
100,00
1 1.200,00
1.200,00
6
40,00
240,00
1
200,00
200,00
1 1.200,00
1.200,00
1
170,00
170,00
1
150,00
150,00
2
400,00
800,00
1 2.000,00
2.000,00
1
700,00
700,00
2
350,00
700,00
1
10,00
10,00
1
600,00
600,00
112.750,00
Tabela 3: Načrt nabave drobnega inventarja po posameznih stroškovnih mestih
24
STRM
AMBUL. SVZ
NEVROFIZIOTERAPIJA
PSIHOLOG
REŠEVALNA /DEŽURNA
ZOBOZDRAVSTVO
FIZIOTERAPIJA
PATRONAŽA
ZDRAVSTVENA VZGOJA
DISPANZER ZA ŽENE
SPECIALISTIKA
DR. KODELIČ
DR. GRUBER
DR. ŽELJKO
VSI ZD SB
SKUPAJ ZD
NAZIV
pinceta anatomska
pinceta kirurška
škarje za Iris
škarjice velike
tasa velika
ledvička
lonček za loparčke
pean
voziček/deska na kolesih
trenirka sp.del
igrače
didaktični pripomočki mat.
ušesni termometer
nahrbtniki urgenca
ferno brezrokavniki
obutev zimska
stoli dežurna
milniki
razkuževalniki
stetoskop
pasi za imobilizacijo hrbtenice
tase za material
pohilec za RR Omron
baterija za defibrilator
žlice za parc. proteze
model za učenje higijene+ščetka
zobozdr. sonda
pinceta
ogledalo za steno
držalo za ogledalce
instrument za kompozit
karpula
lopatica mešalna
preobleke za termopak vrečke
natikači plastični
signalne ure
pripomočki za izvajanje vaj
zložljivo stojalo za infuzije
škarje velike
škarje male
klešče za sponke 3M
peani
pedometer OMRON
palice za nordijsko hojo
avtomatski nadlahtni merilnik RR OMRON
adapter OMRON R ZZOV za merilec RR
škarje velike kirurške
svetilka za oči
male škarje
anatomske pincete
Denver II komplet
RR z otroškimi manšetami
lopatice za jezik otroške
inhalator
stetoskop
svetilka za oči
zaščitna oblačila za zaposlene OZV
Tabela 4: Načrt investicijskega vzdrževanja
25
KOL
15
5
5
4
1
2
2
5
1
4
1
1
1
1
3
21
2
5
5
1
2
4
1
8
4
1
5
5
1
5
3
1
3
10
15
6
10
1
10
10
8
20
1
2
1
1
2
1
4
5
2
1
50
1
1
1
1
CENA
8,00
8,00
5,00
5,00
12,00
9,00
20,00
9,00
20,00
60,00
100,00
100,00
50,00
600,00
200,00
70,00
300,00
20,00
10,00
100,00
70,00
10,00
20,00
270,00
18,00
40,00
8,00
8,00
60,00
8,00
15,00
60,00
6,00
20,00
10,00
17,00
20,00
300,00
5,00
5,00
15,00
9,00
57,00
90,00
150,00
20,00
20,00
50,00
5,00
8,00
50,00
90,00
7,00
240,00
100,00
100,00
8.000,00
VREDNOST
120,00
40,00
25,00
20,00
12,00
18,00
40,00
45,00
20,00
240,00
100,00
100,00
50,00
600,00
600,00
1.470,00
600,00
100,00
50,00
100,00
140,00
40,00
20,00
2.160,00
72,00
40,00
40,00
40,00
60,00
40,00
45,00
60,00
18,00
200,00
150,00
102,00
200,00
300,00
50,00
50,00
120,00
180,00
57,00
180,00
150,00
20,00
40,00
50,00
20,00
40,00
100,00
90,00
350,00
240,00
100,00
100,00
8.000,00
18.014,00
STRM
NAZIV
UPRAVA
usmerjevalne table
KOL. CENA
1
1.500,00
1.500,00
menjava strešnih oken z zunanjimi žaluzijami (Simona, Silva, Sonja)
6
400,00
2.400,00
menjava vrat v stavbi Marles
PATRONAŽA
izgradnja montažnega prostora za odlaganje in čiščenje patr. torb in hrambo materiala
VREDNOST
21
400,00
8.400,00
1
3.500,00
3.500,00
ZDRAV. VZGOJA brušenje parketa - učilnica
1
1.200,00
1.200,00
CELOTEN ZD
pleskanje - celoten ZD
1
15.000,00
15.000,00
vrata pred WC-ji na zobni
1
300,00
300,00
SKUPAJ
32.300,00
NAČRTOVANI INVESTICIJSKI UKREPI V LETU 2013 in 2014 S STRANI OBČINE SLOV.
BISTRICA S POMOČJO EU SREDSTEV - pogoj pridobitev financiranja na prijavljenem
razpisu
Montažni in sredinski objekt zdravstvenega doma sta energijsko potratna, zato sta potrebna celovite
obnove .
I. UKREPI ZA ZNIŽANJE PORABE TOPLOTNE ENERGIJE
1. Vgradnja toplotne izolacijske fasade
-vgradnja toplotne izolacijske fasade na sredinski objekt v višini 50.754,80€ prihranek energije
4.111,00 €
-vgradnja toplotne izolacijske fasade in izolacija stropa montažnega objekta v višini 47.231,61€
prihranek energije 3.020,00 €
-vgradnja toplotne izolacije stropa kleti na prizidku v višini 18.398,80 € prihranek energije 96,00 €
2. Zamenjava Stavbnega pohištva
-višina naložbe v zamenjavo stavbenega pohištva sredinskega objekta je 38.841,00 €
- višina naložbe v zamenjavo stavbenega pohištva montažnega objekta je 41.925,00 €
-skupaj 80.776,00€ prihranek energije 3.054,00 €
3 . Vgradnja toplotnega prenosnika ( dimni plini/voda) za koriščenje kondenzacijske toplote
-višina naložbe dveh toplotnih prenosnikov je 21.000,00€ ob letnem prihranku 1.400,00 €
4. Ogrevanje sanitarne vode (dva alternativna predloga za izbiro)
-vgradnja toplotne črpalke zrak/voda za ogrevanje sanitarne vode znaša 29.250,00€ prihranek energije
3.200,00 €
-izgradnja solarnega sistema za ogrevanje sanitarne vode znaša 45.270,00 € prihranek energije
3.700,00 €
II. VGRADNJA PREZRAČEVALNEGA SISTEMA V MONTAŽNI IN SREDINSKI OBJEKT
- Višina naložbe dveh prezračevalnih naprav v montažnem in sredinskem objektu znaša 92.000,00 €
III. VGRADNJA CENTRALNEGA SISTEMA ZA HLAJENJE V MONTAŽNI IN
SREDINSKI OBJEKT
-višina naložbe zamenjave hladilnega sistema v montažnem in sredinskem objektu znaša 61.200,00 €,
prihranek energije 800,00€/a
IV. SOLARNO HLAJENJE SREDINSKEGA IN MONTAŽNEGA OBJEKTA
26
-okvirna višina naložbe v zamenjavo hladilnega sistema znaša 193.000,00€ letni prihranek 880,00 €/a
V. UKREPI ZA ENERGIJSKO UČINKOVITO RAZSVETLJAVO
-zamenjava svetil na žarilno nitko s fluo svetili znaša 370,00€ prihranek el. energije 185,00€/a
-vgradnja časovnih stikal na hodnike in sanitarije znaša 1.300,00€ prihranek el. Energije 260,00€/a
-zamenjava obstoječe kompenzacijske naprave s sistemom Power Kure znaša 3.850,00€ prihraneh e.
energije 2.650,00€
VI. UKREPI ZA ZNIŽANJE PORABE IN STROŠKOV VODE
-vgradnja varčnih splakovalnih kotličkov v sanitarijah zn aša 1.700,00 € prihranek 506,00€
-vgradnja zniževalnikov pretoka iz pip znaša 4.000,00€ prihranek 1.138,00€/a
VII. ENERGETSKI MONITORING
-vgradnja treh merilnih inštumentov za spremljanje rabe energije v posameznem objektu znašajo
6.680,48€
-vzpostavitev energetskega knjigovodstva v objektu (zakonsko predpisano) ZD uporablja sistem
Adesco preko Občine Slov. Bistrica.
VIII .DRUGI ALTERNATIVNI VIRI ENERGIJE
-ZD ima odlične pogoje za izkoriščanje sočne energije za proizvodnjo električne energije, lahko gradi
lastno sončno elektrarno ali odda streho v najem kvalificiranemu proizvajalcu električne energije.
2.6. Notranji finančni nadzor
Vzpostavljeni sistem notranjih kontrol in notranje revizije daje primerna zagotovila za doseganje ciljev
zavoda ter za uspešno in učinkovito poslovanje.
Sistem notranjih kontrol bo deloval na naslednjih področjih:
- z računovodskim spremljanjem in nadziranjem prihodkov in odhodkov ter mesečnim
poročanjem o doseženih rezultatih poslovanja in fizičnem obsegu opravljenih storitev na
sejah strokovnega sveta
- naročanje materiala v skladu z mesečnimi limiti in racionalno porabo
- delovanje v skladu s sprejetimi OP pravilniki in navodili –politiko kakovosti
Notranje revidiranje je neodvisno presojanje poslovnih procesov in stanj ter nadzor nad
zakonitostjo poslovanja zavoda.
Notranjo revizijo poslovanja za ZD bo tudi v letu 2013 izvajal zunanji sodelavec. Revidirano bo
področje stroškov storitev, obračuni koncesionarjev, ________
V letu 2013 bomo dopolnjevali in nadgrajevali register tveganj, katerega osnovni namen je
upravljanje in obvladovanje tveganj.
27
3. SPLOŠNI DEL – FINAČNI DEL
V skladu z Zakonom o javnih financah smo pripravili finančni načrt za leto 2013. Finančni načrt je
usklajen s programom zdravstvenih storitev, dolgoročnimi in letnimi cilji poslovanja zavoda.
3.1. Zakonske in druge pravne podlage
a) Zakonske podlage za izvajanje dejavnosti zavodov:
- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12I/1991, 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998
Odl.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP),
- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 36/04,80/04,
23/05,15/2008,23/2008,58/2008,77/2008),
- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS št. 98/1999, 67/2002, 15/2003, 45/2003-UPB1, 63/2003
Odl.US: U-I-291-00-15, 2/2004, 36/2004-UPB2, 62/2004 Odl.US: U-I-321/02-12, 47/2006, 72/2006UPB3, 15/2008-ZPacP, 58/2008,49/2010, 107/2010),
- Določila Splošnega dogovora za leto 2012
- Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev za pogodbeno leto 2010 z ZZZS in aneksi k
pogodbi, sklenjeni v letu 2011in 2012.
b) Zakonske in druge pravne podlage za pripravo letnega poročila:
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 127/06- ZJZP,
14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-1847, 107/2010),
- Zakon o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, 30/02-ZJF-C),
- Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava (Uradni list RS, št. 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08,58/10,60/10),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
(Uradni list RS, št. 54/02, 117/02, 58/03, 134/03, 34/04, 75/04, 117/04, 141/04, 117/05, 138/06,
120/07 in 124/08 in 58/10)
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni
list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06 in 120/07),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Uradni list RS, št. 45/05, 138/06 in 120/07, 48/09 in 58/10),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
(Uradni list RS, 46/03),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. člena Zakona o
računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03),
c) Interni akti zavoda :
-Poslovnik kakovosti z vsemi organizacijskimi predpisi in pravilniki, najpomembnejši med njimi za
sestavljanje računovodskega poročila je Pravilnik o računovodstvu.
3.2. Izhodišča za pripravo finančnega načrta
Finančni načrt za leto 2013 upošteva smernice javno finančnih gibanj iz napovedi gospodarskih gibanj
Slovenije v letih 2012-2014 za leto 2013 Napoved UMAR .
Napovedi oz. kazalniki UMAR za leto 2013 so naslednji:
-Realna rast bruto domačega proizvoda, povečanje za
-Realna rast bruto plače na zaposlenega -1,3%
-Realna rast mase plač -4,10%
-Povprečna letna rast cen živ. potrebščin 2,20%
-Rast števila zaposlenih -2,80%
28
-
Ukrepi ZZZS za leto 2013
-znižanje vkalkulirane amortizacije za 20% od 1.1.2013 ( finančni učinek v višini
-znižanje deleža administrativno tehničnega kadra iz 16,77% na 15,27 ( finančni učinek v višini
-znižanje finančnega učinka 3% znižanja cen ob izvedbi zgornjih varčevalnih ukrepov ( izračun
-znižanje sredstev za laboratorij v RA za 30%
3.3. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
V posameznih elementih načrta prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov smo upoštevali
temeljna makroekonomska izhodišča za leto 2012, ki nam jih je posredovalo MZ skupaj s
predpisanimi obrazci za finančni načrt.
Finančni načrt temelji na obsegu zdravstvene dejavnosti na osnovi veljavne pogodbe z ZZZS, to je
javne službe, nejavnih prihodkov in izvajanja tržne dejavnosti.
Kot osnovo za načrtovanje prihodkov iz naslova obveznega in prostovoljnega zdravstvenega
zavarovanja smo uporabili finančni načrt ZZZS, izračunan na podlagi zadnjih izhodišč in kalkuliranih
cen, veljavnih na dan 1. 1. 2012. Upoštevali smo minimalno povečanje prihodkov za širitev
antikoagulantne ambulante, zmanjšanje sredstev za službo NMP in administrativno teh. kader iz
17,27% na 16,77%. Ostale prihodke poslovanja smo načrtovali na osnovi sklenjenih pogodb z
občinami, koncesionarji in podjetji ter na osnovi pričakovanih ekonomskih gibanj, upoštevali
načrtovane zaposlitve pripravnikov in specializantov, ki jih financira ZZZS.
Pri načrtovanju odhodkov smo izhajali iz predvidene povprečne letne rast cen-inflacije 1,8%,
valorizacije materialnih stroškov, še vedno znižane amortizacije za 20% in potreb samega zavoda za
realizacijo načrtovanega programa.
Načrt prihodkov
Glede na navedena izhodišča načrtujemo 3.994.656,00 € celotnih prihodkov, ki bodo v primerjavi z
doseženimi v letu 2011 višji za 1,8 %. Prihodke iz obveznega zdravstvenega zavarovanja načrtujemo v
višini 2.976.000,00 €, višji bodo za 1,7%, prihodke iz naslova prostovoljnega oz. dopolnilnega
zavarovanja načrtujemo v višini 529.300,00 €, nižji bodo za 1%, ter ostale prihodke poslovanja v
višini 462.656,00 €.
Pri načrtovanju obeh vrst prihodkov smo upoštevali v letu 2012 veljavne deleže financiranja
zdravstvenih storitev iz obveznega in prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
Graf: Struktura prihodkov
Načrt odhodkov
Na osnovi predvidenih pogojev gospodarjenja v letu 2012 načrtujemo celotne odhodke v višini
3.994.300,00 €, v primerjavi z letom 2011 se bodo povečali za 3,9.
-Stroški materiala
V okviru stroškov materiala tudi v letu 2012 načrtujemo, da bo poraba zdravstvenega materiala,
zdravil in medicinskih pripomočkov v okviru postavljenih limitov za dogovorjeni program dela in za
načrtovane nadstandardne in samoplačniške storitve. Možnost racionalizacije na področju materiala
vidimo tudi v dogovarjanju z dobavitelji za dosego nižjih cen in izvedbo ustreznih javnih naročil.
Podražitev goriva in ostalih energentov bo vplivala na višje materialne stroške.
V letu 2012 bomo nabavili zaščitna oblačila – bunde za patronažo.
29
-Stroški storitev
V okviru stroškov storitev se bodo v letu 2012 povečali stroški tekočega vzdrževanja programske
opreme in stroški telekomunikacijske opreme zaradi posodobitve internetnih povezav (optika). Poleg
tekočega vzdrževanja medicinskih, ostalih aparatov, računalniške opreme, transportnih sredstev,
načrtujemo v letu 2012 pleskanje prostorov stare stavbe.
Za 4 % se bodo povečali stroški po podjemnih pogodbah, ki se prikazujejo v okviru storitev, zaradi
izvajanja specialističnih storitev, ultra zvoka, MDPŠ in nujne medicinske pomoči. Vedno večji delež
vključevanja zunanjih urgentnih zdravnikov v izvajanje pripravljenosti za NMP povečuje strošek
podjemnih pogodb. Načrtujemo povečanje stroškov strokovnega izpopolnjevanja zaposlenih za 6,7%
in povečanje povračil stroškov v zvezi z usposabljanjem v tujini.
-Stroški amortizacije
Amortizacijo načrtujemo v višini 155.000,00 € , predstavlja 3,9% celotnih prihodkov in bo v celoti
porabljena za nabavo novih osnovnih sredstev v letu 2012.
-Stroški dela
Največjo postavko v odhodkih stroške dela načrtujemo v višini 2.576.557,00 €. V primerjavi z letom
2011 se bo povečala za 5,4% € zaradi zaposlitve dveh specializantov in diplomirane medicinske sestre.
V strukturi odhodkov stroški dela za redno zaposlene predstavljajo 64,5%.
Glede na predpisana izhodišča in nove zaposlitve v letu 2012, načrtujemo bruto plače v višini
1.980.490,00 €, ter prispevke v višini 318.859,00 €. V okviru stroškov dela se bodo povečale premije
DKPZ in regres za letni dopust zaradi povečanja zaposlenih, tako kot drugi osebni prejemki iz dela.
Graf: Struktura odhodkov
30
Tabela 4: Načrt prihodkov in odhodkov in rezultata poslovanja za leto 2012
Tabela 5: Načrt prihodkov za leto 2012
Tabela 6: Načrt odhodkov za leto 2012
31
Poslovni izid
Načrtovani pozitiven poslovni izid – presežek prihodkov nad odhodki v višini 356,00 €, bomo dosegli
s predpostavko, da bodo gibanja prihodkov in odhodkov uresničena v okviru načrtovanih in da ne bo
prišlo do zmanjšanja sredstev s strani zdravstvene zavarovalnice.
3.4. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti
V tem izkazu načrtujemo prihodke po vrstah dejavnosti. Razmejitev dejavnosti se izvede na javno
službo in tržno dejavnost.
Javni zavodi so ustanovljeni za opravljanje javne službe, lahko pa opravljajo tudi druge dejavnosti, kot
dopolnitev temeljne dejavnosti.
Podatkovna podlaga za sestavo tega načrta je načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih
uporabnikov. Pri razvrščanju prihodkov smo upoštevali razmejitve prihodkov med javno službo in
tržno dejavnostjo, ki jih je pripravilo Ministrstvo za zdravje za leto 2011.
Splošno načelo je, da je treba vse prihodke za izvajanje javne službe prikazati kot sredstva javne
službe, ne glede na to, ali gre za prihodke iz državnih in občinskih proračunov, ZZZS ali drugih javnih
sredstev, kakor tudi plačila ali doplačila iz zasebnih sredstev .
V okviru tržne dejavnosti smo načrtovali prihodke od opravljenih zdravstvenih storitev za druge JZZ
in koncesionarje izven dogovorjenega obsega dela s pogodbo. Gre za storitve laboratorija,
rentgenske storitve, zobozdravstvene, storitve sterilizacije. Pod tržno dejavnost so všteti tudi prihodki
od opravljenih zdravstvenih storitev za fizične osebe, ki niso zavarovane in druge pravne osebe,
medicina dela, dežurstva na prireditvah, najemnine za poslovne prostore, opremo, aparate,
fotokopiranje, oglaševanje, izvajanje zdravstveno informacijskega sistema, prevoz krvi
za
koncesionarje in provizije vzajemnih zavarovalnic.
Načrtujemo prihodke javne službe v višini 3.693.216,00 € ter 301.440,00 € prihodkov tržne
dejavnosti, skupaj 3.994.656,00 € celotnih prihodkov.
Za načrtovanje odhodkov po vrstah dejavnosti smo uporabili sodilo, ki izhaja iz razmerja
med prihodki od poslovanja, doseženimi pri opravljanju posamezne dejavnosti (JS in TD):
- delež javne službe
92,44 %
- delež tržne dejavnosti
7,56 %
32
Tabela 7: Načrt prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti za leto 2012
Iz tabele je razvidno, da z načrtovanimi prihodki javne službe v celoti pokrivamo načrtovane stroške in
ustvarjamo presežek prihodkov. Načrtovani prihodki tržne dejavnosti pa ne pokrivajo načrtovanih
odhodkov, zato načrtujemo presežek odhodkov.
3.5. Načrt izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka – finančni načrt
Finančni načrt Zdravstvenega doma je sestavljen iz naslednjih izkazov:
• izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
• izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov
• izkaz računa financiranja določenih uporabnikov
Izkaza finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ne načrtujemo, ker nimamo prejetih in
danih posojil. Prav tako ne načrtujemo izkaza računa financiranja določenih uporabnikov, ki je
povezan z zadolževanjem in odplačilom dolga.
Načrtujemo pa izdelavo izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega
toka. Ta izkaz je evidenčni izkaz.
Takšna evidenčna načrtovanja prihodkov, odhodkov in izida naj bi zagotavljala primerljive podatke, ki
so potrebni za spremljanje gibanja sredstev javnih financ na ravni države in občin.
Pri evidenčnem načrtovanju upoštevamo pravila, ki veljajo za druge uporabnike enotnega kontnega
načrta (neposredne).
Po načelu denarnega toka prihodke in odhodke ugotavljamo, ko je nastal poslovni dogodek, ki ima za
posledico izkazovanje prihodkov in odhodkov in ko je prišlo do prejema ali izplačila denarja oz.
njegovega ekvivalenta.
V načrtu izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka posebej
prikazujemo prihodke in odhodke za opravljanje javne službe in tržne dejavnosti. V načrtu smo
upoštevali enako razmejitev prihodkov kot pri poslovni bilanci zavoda.
Pri delitvi odhodkov smo upoštevali delež, izračunan v načrtu izkaza prihodkov in odhodkov, po
vrstah dejavnosti v razmerju 92,44 % za javno službo in 7,56 % za tržno dejavnost.
Načrtujemo 3.915.800,00 € prihodkov-prejemkov, ki so za 1,6 % večji v primerjavi z letom 2011 ter
3.914.900,00 € odhodkov-izdatkov, ki so za 2,2 % večji od doseženih v letu 2011.
Glede na uporabljena izhodišča v načrtu ocenjujemo, da bomo s prihodki-prilivi v celoti pokrili
načrtovane odhodke- odlive in ustvarili pozitiven rezultat v višini 900,00 € iz naslova denarnega
toka.
V okviru prihodkov načrtujemo po posameznih skupinah naslednje prihodke:
skupina 71 – nedavčni prihodki v višini 855.700,00 €
- prihodki, pridobljeni iz naslova prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in doplačil
- prihodki od prodaje storitev MDPŠ, samoplačnikov in nadstandardnih dejavnosti
- prihodki od obresti
- prihodki od oglaševalskih agencij
- prihodki od najemnin za poslovne prostore in funkcionalne najemnine
33
skupina 72 – kapitalski prihodki v višini 3.500,00 €
- prihodki od prodaje osnovnih sredstev in odškodnin zavarovalnice
skupina 73 – prejete donacije v višini 4.600,00 €
prejete donacije od pravnih in fizičnih oseb za opravljanje dejavnosti
skupina 74 – transferni prihodki oz. prihodki iz javnih financ v višini 3.052.000,00 €
-
prihodki iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja
prihodki od storitev za mrtvo oglede
prihodki državnih in občinskih proračunov (refundacije pripravnikov, javnih del, nega)
Med prihodki upoštevamo le tisti del načrtovanih prihodkov, za katerega pričakujemo plačilo v
načrtovanem obdobju. Prav tako ocenimo, koliko prejemkov bo nastalo v predračunskem obdobju iz
naslova prihodkov, nastalih v preteklem letu.
Odhodkov načrtujemo v višini 3.914.900,00 € po posameznih skupinah pa naslednje odhodke:
skupina 40 – tekoči odhodki v višini 3.690.200,00 €
- plače in drugi izdatki za zaposlene
- prispevki delodajalca za socialno varnost
- izdatki za blago in storitve
- plačila obresti
skupina 42 – tekoči investicijski odhodki 224.700,00 €
nabava osnovnih sredstev
investicijsko vzdrževanje
Za načrtovane izdatke za blago in storitve smo upoštevali dogovorjene plačilne roke oz. časovni odlog
pri nabavi. Upoštevali smo tudi plačila za material, nabavljen še pred predračunskim obdobjem. Iz
načrtovanih stroškov dela smo izpeljali plačila iz tega naslova, upoštevali datume izplačila plač in
prispevkov. Načrtovane izdatke v naložbe za osnovna sredstva smo vključili iz načrta nabave osnovnih
sredstev.
Načrt prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka se nikakor ne more ujemati s predračunom
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu zaračunane realizacije, ker v njem
prikazujemo le prejemke in izdatke za načrtovano obdobje.
Finančni načrt nima večje informacijske vrednosti za zavod in je bolj namenjen potrebam državnega
proračuna.
3.6. Bilanca stanja
Pri načrtovanju bilance stanja na dan 31.12.2012, v kateri prikazujemo sredstva in obveznosti do virov
sredstev, smo kot osnovo upoštevali bilanco stanja na dan 31.12.2011, ter predvidena povečanja in
zmanjšanja sredstev in obveznosti do virov sredstev v letu 2012.
Načrtujemo bilančno vsoto v višini 2.694.600,00 € . V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2011 se bo
ta zmanjšala za 5,3%.
•
Načrt Aktive - sredstev
V okviru dolgoročnih sredstev načrtujemo:
- povečanje neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev za načrtovane naložbe v opremo v letu
2012 v višini 235.216,00 €
34
- zmanjšanje za obračunano amortizacijo v višini 302.400,00 €, razlika v vrednosti 147.400,00 € med
obračunano in priznano v ceni, pa se bo nadomestila v breme obveznosti ustanovitelja ter v breme
donacij.
-učinek odpisov OS po inventuri ne bo, ker se bo zmanjšala v enakem znesku nabavna vrednost in
popravek vrednosti.
Končno stanje vseh osnovnih sredstev na dan 31.12.2012 načrtujemo v višini 2.238.900,00 €, kar je
za 5% nižje stanje zaradi obračunane amortizacije in manjše nabave, saj država z varčevalnimi ukrepi
zmanjšuje investicijska vlaganja in ruši ravnovesje razširjene reprodukcije.
Kratkoročna sredstva, v okviru katerih načrtujemo, denarna sredstva, dobroimetja pri bankah,
kratkoročne terjatve in kratkoročne naložbe, bodo znašala 455.700,00 €, v primerjavi z letom 2011 so
nižje za 20%, zaradi bistveno nižjega stanja na podračunu ZD na zadnji dan v letu.
•
Načrt pasive - virov sredstev
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, obveznosti za plače, davke in prispevke, obveznosti za davek
na dodano vrednost ter obveznosti za druge dajatve, se bodo povečale. Načrtujemo jih v višini
321.400,00, enako kot v letu 2011.
V okviru obveznosti do lastnih virov sredstev načrtujemo obveznosti do donatorjev v višini
23.900,00 €,
Lastne vire sredstev načrtujemo v višini 2.349.300,00 €, kar je za 7% manj kot po stanju na dan
31.12.2011.
4. ZAKLJUČEK
Pred nami je zopet naporno leto, ki bo zahtevalo od vseh zaposlenih skrajno racionalno obnašanje.
Naša naloga je, da sproti spremljamo izvajanje dogovorjenih programov, porabo sredstev in
pravočasno opazimo odstopanja in pravilno ukrepamo.
Veliko pričakujemo od zdravstvene reforme, ki bo na novo opredelila položaj zdravstvenega doma
in postavila nove temelje za nadaljevanje razvoja zdravstvenega sistema.
Še veliko moči bo potrebno vložiti, da zaposlimo manjkajoči zdravniški kader in uredimo
organizacijo in izvedbo dežurstva na novih temeljih, ki pa niso ugodni za zdravnike. Naše probleme
bomo reševali v sodelovanju z občinami ustanoviteljicami, financerji in resornim ministrstvom.
Kljub težavam, ki jih v letošnjem letu pričakujemo, ne bomo odstopali od izvajanja temeljnega
poslanstva zdravstvenega doma. Pacient ostaja naša osrednja skrb. Ob tem bomo še naprej usmerjeni
v stalno izboljševanje kakovosti, v dobre medsebojne odnose, v razvoj in dobro počutje zaposlenih ter
dobro sodelovanje z zasebniki.
V oblikovanju in doseganju naših kratkoročnih in dolgoročnih ciljev bomo še naprej dobro sodelovali
z občinami ustanoviteljicami.
Direktorica ZD Slovenska Bistrica:
Jožefa Lešnik-Hren,dr.med.,
spec.šol.med.
35

Similar documents