arboretum-letak - Turistično društvo Kanja Trzin

Comments

Transcription

arboretum-letak - Turistično društvo Kanja Trzin
Nedelja, 1. maj 2011
Predstavitev obèine DOMŽALE
Tema predstavitve: ljudska duhovna kultura: pomlad, življenje,
prebujanje, ljubezen
Ples in pesem: FS Groblje, Otroška FS KD Domžale - plesi s
slamniki, Ljudske pevke pod vodstvom Mare Viler.
Obièaj in igra: valjanje in trkanje pirhov.
Predstavilo se bo Èebelarsko društvo Domžale in Galerija
Lenèek - lectarstvo.
Za kulinariko bodo poskrbele domžalske turistiène kmetije in
drugi ponudniki.
Ponedeljek 2. maj 2011
Predstavitev obèine TRZIN
Predstavitev domaèih obrti: vezenine iz babièine skrinje,
rezbarstvo in pozlaterstvo. Z raziskovalno nalogo Imamo se
fajn se bo predstavil tudi turistièni podmladek.
Nastop FS Trzinka, TD Kanja Trzin.
Poskrbeli bodo za kulinariène trzinske dobrote.
ARBORETUM VOLÈJI
POTOK
23. APRIL - 2. MAJ 2011
20. Razstava tulipanov, cvetlièarstva,
drevesnièarstva,vrtne opreme in
vrtnarski sejem
Predstavitev obèin:
DOMŽALE
KAMNIK
KOMENDA
LUKOVICA
MENGEŠ
MORAVÈE
TRZIN
Ljudsko izroèilo - nesnovna dedišèina
Ponedeljek, 25. april 2011
SKUPNA PREDSTAVITEV OBÈIN
Ob 14. uri – Obèina MORAVÈE
Moravški maèki – otroška folklorna skupina Osnovne šole Jurij
Vega Moravèe in Turistiènega društva Moravèe
Ob 14.30 – Obèina TRZIN
harmonikar Simon Vrabec, Osnovna šola Trzin
Ob 15. uri – Obèina KAMNIK
Folklorna skupina Društva upokojencev Kamnik pod
vodstvom Francija Poljanška
Ob 15.30 – Obèina LUKOVICA
Osnovna Šola Janka Kersnika Brdo – Predstavitev furmanske poti
Ob 16. uri – Obèina DOMŽALE
Kulturno društvo Domžale - Ljudske pevke pod vodstvom
Mare Viler
Ob 16.30 – Obèina MENGEŠ
KOSCI, etno skupina Kulturnega društva Mihaelov sejem Mengeš
Ob 17. uri – Obèina KOMENDA
ljudski godec Albin Škrjanc
Ob 17.30 – Obèina KAMNIK
Folklorna skupina Društva upokojencev Kamnik pod vodstvom
Francija Poljanška
Ob 18. uri – Obèina DOMŽALE
Kulturno društvo Domžale - Ljudske pevke pod vodstvom
Mare Viler
Ob 18.30 – Obèina MENGEŠ
KOSCI, etno skupina Kulturnega društva Mihaelov sejem Mengeš
Torek, 26. April 2011
Predstavitev obèine LUKOVICA
Sreda, 27. april 2011
Predstavitev obèine KOMENDA
Nastop Otroške folklorne skupine AVRIKELJ, MAŽORETKE,
Dramska skupina OŠ Komenda.
Predstavile se bodo Kmeèke žene Komenda, Klekljarsko društvo
Èebelica, Komenda - Moste (prikaz klekljanja)
Èetrtek, 28. april 2011
Predstavitev obèine MORAVÈE
TD Moravèe - razstava maket moravških kozolcev avtorja Iztoka
Oblaka, predstavitev turistiène ponudbe obèine, Društvo rokodelcev
Moravške doline - prikaz dejavnosti, Društvo podeželskih žena
Moravèe - dobrote iz Moravške doline, OŠ Jurija Vege: Grajske urice
na Tuštanju - predstavitev projekta: »Imejmo se fajn, doživite naš kraj«
GLASBENI PROGRAM:
od 10. - 13. Ure: Mladi leseni rogisti,
od 16.30 - 18.00: Grajski oktet
Petek, 29. April 2011
Predstavitev obèine MENGEŠ
Predstavitev Èebelarskega društva Mengeš, Tabornikov
Upornega plemena, èlanov KD Mihaelov sejem - pritrkovalci,
predstavitev Harmonije Mengeš. Gostinsko ponudbo bodo
pripravili Time out, Mengeška koèa...
GLASBENO - PLESNI PROGRAM:
od 11. - 14. ure: AIA plesalci
od 14. - 15.30: Klub Stopar (harmonikarji)
od 16.30 - 18.00: Mengeška godba
Od 8. do 14. ure
DU Lukovica (priprava delavnice v izdelavi cvetja in šopkov.
Razstava in predstavitev raznih rokodelskih spretnosti)
Turistièno olepševalno društvo Brdo- Lukovica
predstavitev življenja rokovnjaèev, Janez Jarc - Žan in Slavka Jarc prikaz izrezovanja lesenih kipov, Kmetija Jergan - Pokušina in
predstavitev mleènih jedi in izdelkov. Igra: “Od tal do sira”, Društvo
za ohranjanje in oživljanje kulturne dedišèine Skrinjica Prikaz roèno porisanih pruèk, stolèkov ter delavnica za otroke (Mojca
Novak), OŠ Janka Kersnika Brdo - Predstavitev kulturnih poti v
Èrnem Grabnu.
Ob 11. uri: : Anamarija Avbelj - recitiranje pesmi SLOVENIJA (J.V. Koseskega)
Od 14. do 19. ure
TD Preserje pri Lukovici (razstavljanje in sestavljanje voza),
TD Gradišèe pri Lukovici (mlatenje slame, pajklanje pšenice,
tekmovanje v metanju podkev), KUD Fran Maselj Podlimbarski
(pletenje kit ob petju ljudskih pesmi),Društvo podeželjskih
žena Lukovica (petje in recitiranje pesmi, pripovedovanje ljudskega
izroèila Francke Maselj, pokušina kruha in domaèega peciva ter prikaz
igre »sekanje pirhov«., Društvo za ohranjanje in oživljanje
kulturne dedišèine Skrinjica - prikaz starih ljudskih oblaèil)
ob 15. uri: Godba Lukovica - igranje koraènic
Sobota, 30. April 2011
Predstavitev obèine KAMNIK
Predstavitev turistiènega gospodarstva obèine Kamnik: Terme Snovik,
Velika planina - za animacijo bo poskrbel pastir, Zdravilni gaj Tunjice.
V dopoldanskem èasu bodo za dobro vzdušje in kulinarièno ponudbo
poskrbela TD Kamn’k - ponudba Budnarjeve domaèije in TD Motnik,
popoldan pa TD Gora sv. Miklavž in TD Tuhinjska dolina.
Za kulinariène dobrote bo na stojnici poskrbela Kmetija Pr’ Jurèk.
GLASBENI PROGRAM:
ob 11. uri: Mestna godba Kamnik in Mažoretna skupina Veronika.

Similar documents