Letni delovni načrt - Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur

Comments

Transcription

Letni delovni načrt - Osnovna šola Franja Malgaja Šentjur
OŠ Franja Malgaja
ŠENTJUR
DELOVNI NAČRT ŠOLE
za šolsko leto 2014/2015
Šentjur, september 2014
1. O DOKUMENTU, NJEGOVEM NASTAJANJU IN SPREJEMU
Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in
drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev drugih
dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske
knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja
zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih
delavcev, sodelovanje z drugimi zavodi in z zunanjimi sodelavci ter druge naloge, potrebne za
uresničitev programa osnovne šole.
Letni delovni načrt sprejme svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do
konca meseca septembra v vsakem šolskem letu.
2. ŠOLSKI KOLEDAR
ZAČETEK POUKA:
POČITNICE:
- jesenske:
- novoletne:
- zimske:
- prvomajske:
ponedeljek, 01. september 2014
ponedeljek, 27. 10. 2014 – četrtek, 30. 10. 2014
ponedeljek, 29. 12. 2014 – sreda, 31. 12. 2014
ponedeljek, 16. 02. 2015 – petek, 20. 02. 2015 (1. rok)
torek, 28. 04. 2015 – četrtek, 30. 04. 2015
PRAZNIKI in POUKA PROSTI DNEVI:
- petek, 31. oktober 2014:
- sobota, 01. november 2014:
- četrtek, 25. december 2014:
- petek, 26. december 2014:
- četrtek, 01. januar 2015:
- petek, 02. januar 2015:
- nedelja, 08. februar 2015:
- ponedeljek, 06. april 2015:
- ponedeljek, 27. april 2015:
- petek, 01. maj 2015:
- sobota, 02. maj 2015:
- četrtek, 25. junij 2015:
dan reformacije
dan spomina na mrtve
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novo leto
nadomeščamo z Jurjevim pohodom v soboto, 25. 04. 2015
slovenski kulturni praznik (Prešernov dan)
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
praznik dela
praznik dela
dan državnosti
ZADNJI DAN POUKA:
- 9. razred:
ponedeljek, 15. 06. 2015
- ostali razredi:
sreda, 24. 06. 2015
PREDMETNI IN POPRAVNI IZPITI:
9. razred:
prvi rok:
torek, 16. 06. 2015 – torek, 30. 06. 2015
drugi rok:
torek, 18. 08. 2015 – ponedeljek, 31. 08. 2015
2
ostali razredi:
- prvi rok:
petek, 26. 06. 2015 – četrtek, 09. 07. 2015
- drugi rok:
torek, 18. 08. 2015 – ponedeljek, 31. 08. 2015
NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA:
6. razred:
torek, 05. 05. 2015 – matematika
četrtek, 07. 05. 2015 – slovenščina
ponedeljek, 11. 05. 2015 – angleščina
9. razred:
torek, 05. 05. 2015 – matematika
četrtek, 07. 05. 2015 – slovenščina
ponedeljek, 11. 05. 2015 – kemija
TRAJANJE KONFERENČNIH OBDOBIJ:
- 1. obdobje: ponedeljek, 01. 09. 2014 – petek, 30. 01. 2015
- 2. obdobje: ponedeljek, 02. 02. 2015 – sreda, 24. 06. 2015 /ponedeljek, 15. 06. 2015 za 9.razred
INFORMATIVNA DNEVA V SREDNJI ŠOLI: petek, 13. februar in sobota 14. februar 2015
PUSTNI TOREK:
- torek, 17. februar 2015
DELOVNA SOBOTA:
- sobota, 25. april 2015 /JURJEV POHOD – športni dan (delovna sobota namesto petka, 02. 01. 2015)
VALETA ZA DEVETOŠOLCE:
- petek, 12. 06. 2015
DELOVNI DNEVI ZA ZAPOSLENE V JUNIJU IN AVGUSTU 2015:
junij 2015: petek, 26. 06., ponedeljek, 29. 06. in torek, 30. 06. 2015
avgust 2015: ponedeljek, 24. 08. do ponedeljek, 31. 08. 2015
3. ORGANIZACIJSKA SHEMA ŠOLE
3.1 PROSTORSKI POGOJI IN OPREMA
Predmetna stopnja ima na razpolago 20 učilnic s pripadajočimi kabineti, kar ustreza našim potrebam.
Med poletnimi počitnicami smo zamenjali vsa okna, stropove in luči v novem delu šole. Prekrili smo
dotrajano streho in na podstrešju položili izolacijo.
Na razredni stopnji imamo 13 učilnic starega tipa. Prav tako smo zamenjali vsa okna v tem delu šole.
Še vedno pa nas čaka prenova strešne konstrukcije, kritine in izolacije starega dela šole.
V teku je tudi izolacija sten novega dela šole in položitev demit fasade.
V kotlovnici smo preuredili podpostajo in zamenjali dotrajane plinske peči z novimi. Ob tem smo
postavili kogenerator, s katerim bomo zmanjšali račun za električno energijo.
3
Drugih večjih opravil in nabav nismo imeli, saj smo vsa amortizacijska sredstva namenili pokritju
sanacije stranišč, ki je bila izvedena prejšnje šolsko leto.
Naša šolska kuhinja, ki tudi kliče po prenovi, pripravlja 8 zajtrkov, 431 dopoldanskih malic, 15
popoldanskih malic in 298 kosil (243 + 55). Poleg tega prejema malico 14 zaposlenih in kosilo 18
zaposlenih.
Na podružnici Blagovna pripravlja kuhinja 65 malic in 11 zajtrkov.
V naši kuhinji prejema kosila tudi 23 zunanjih abonentov, od tega 9 abonentov na Blagovni.
3.2 KADROVSKA ZASEDBA
- PEDAGOŠKI DELAVCI:
- KNJIŽNIČAR:
- PEDAGOG:
- SPEC. PEDAGOG
- RAČUNALNIČAR
- LABORANT
- RAČ. ADM. DELAVCI:
- TEHNIČNI DELAVCI:
- POM. RAVNATELJA:
- RAVNATELJ:
39 (RS-19, PS-20)
1
1,25
1 (delo z učenci, ki imajo odločbe)
0,55
0,33
2,50
14
1 (s 7-urno obvezo)
1
V šolskem letu 2014/2015 dopolnjuje delovno obveznost na naši šoli Mitja LOGAR (3 ure na podružnici
v 4. in 5. razredu), sicer v rednem delovnem razmerju na OŠ Dramlje.
Naš učitelj športne vzgoje Viljem Škornik dopolnjuje 9 ur učne obveze na OŠ Hruševec. Učitelj geografije
Jure Radišek dopolnjuje 7 ur pouka tehnike in tehnologije na OŠ Blaža Kocena Ponikva. Slavica Rajh,
zaposlena na OŠ Dobje, pa na podružnici Blagovna dopolnjuje 2 uri Otroškega pevskega zbora
tedensko. Računalničar Damjan Ferlič, zaposlen na naši šoli v deležu 0,55, dopolnjuje delovno obvezo
na OŠ Slivnica, OŠ Dobje in OŠ Blaža Kocena Ponikva.
3.3 ŠTEVILO UČENCEV, ODDELKOV IN RAZREDNIŠTVA V ŠOL. LETU 2014/2015
ODDELEK
1.a
1.b
SK
2.a
2.b
SK
3.a
3.b
SK
4.a
4.b
SK
5.a
M
Ž
13
12
25
10
12
22
10
13
23
11
13
24
11
SK
11
12
23
15
12
27
9
10
19
6
2
8
12
RAZREDNIK
24
24
48
25
24
49
19
23
42
17
15
32
23
Ksenija Steblovnik Rak, Dragica Bebar
Breda Pavlič, Mirjana Kmecl
Mateja Boštjančič
Melita Šega
mag. Alenka Žolgar Jakopič
Laura Senger Jakončič
Breda Skutelj
Marija Pezdevšek
Gizela Gerenčer
4
5.b
SK
SK RS
OPP1
OPP2
RS + OPP
6.a
6.b
SK
7.a
7.b
SK
8.a
8.b
SK
9.a
9.b
9.c
SK
VSI PS
RS + PS
1.r Bl
2.r Bl
3.r Bl
4.r Bl
5.r Bl
SK Bl
13
24
118
2
3
123
7
12
19
18
11
29
11
17
28
10
10
7
27
103
226
8
8
9
7
0
32
9
21
98
3
3
104
18
12
30
9
17
26
13
6
19
9
12
12
33
108
212
7
5
11
9
2
34
22
45
216
5
6
227
25
24
49
27
28
55
24
23
47
19
22
19
60
211
438
15
13
20
16
2
66
SK VSI
258
246
504
Darinka Vesenjak
Tatjana Lesnika
Jožica Novak
Zdenka Frece
Jasna Drešček
Milena Gajšek
Bojana Potočnik
Aleksandra Romih Šmid
Nikolaj Koželj
Barbara Oprešnik
Kornelija Smrečnik
Uroš Cingl
*izobraževanje na domu: Kovač Nika
Petra Artnak
Alenka Gradišnik
Dušica Bele
Hedvika Pikl
Hedvika Pikl
SKUPNO ŠTEVILO ODDELKOV:
podružnica
CENTRALNA ŠOLA: 19 čistih oddelkov + 2 oddelka s prilagojenim programom (OPP)
PODRUŽNICA: 3 čisti oddelki + 1 kombinirani oddelek (4. + 5. razred)
SKUPAJ: 25 oddelkov (22 čistih oddelkov, + 2 OPP + 1 KOMBINIRANI ODDELEK)
Število oddelkov podaljšanega bivanja: 4,5 oddelkov na centralni šoli, 1,5 oddelka na podružnici
Število oddelkov varstva vozačev: 1 oddelek na RS (samo na centralni šoli)
Število oddelkov jutranjega varstva: 1 oddelek 1.r centralne šole in 1 oddelek 1.r podružnice
3.4 ORGANIZIRANOST POUKA
Na centralni šoli je v tem šolskem letu 10 oddelkov razredne stopnje, 9 oddelkov predmetne stopnje in
dva kombinirana oddelka s prilagojenim programom, kar je skupaj 21 oddelkov. Imamo tudi 4,5
oddelkov podaljšanega bivanja za potrebe učencev 1. razreda in ostalih učencev razredne stopnje do
vključno 5. razreda.
Pričetek pouka je ob 8.20 uri, razen oddelkov, ki imajo predure (ŠPO, DOP, DOD, NIVOJSKI POUK,
IZBIRNI PREDMETI). Tako traja pouk od 7.30 do 14.35.
5
Čas malice je od 9.55 do 10.15, razen 1. razreda, ki ima malico ob 8.20 uri, čas kosila pa od 11.50 do
13.50 ure. Za učence 7. in 8. in 9. razreda imamo še en daljši odmor za kosilo in sicer od 13.30 do 13.50.
Glede na potrebe otrok 1. razreda imamo organiziran tudi zajtrk, za vozače pa popoldansko malico.
Za učence prvega razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.00 do 8.00, prav tako tudi za ostale
učence razredne stopnje, ki potrebujejo varstvo. Varstvo učencev prvega razreda izmenoma izvajata
vzgojiteljici Dragica Bebar in Mirjana Kmecl, varstvo ostalih učencev razredne stopnje pa učiteljica Breda
Skutelj.
Podaljšano bivanje za učence 1. razreda je organizirano po končanem programu in traja do 16.00.
Program v oddelku izvajata obe vzgojiteljici ter učiteljice Ksenija Steblovnik Rak, Breda Pavlič, Barbara
Oprešnik in Polona Pišek.
Učenci od 2. do 5. razreda pa so vključeni v oddelke podaljšanega bivanja, ki jih vodijo učitelji: Mateja
Štraus, Alenka Kalan, Polona Pišek, Uroš Cingl, Melita Šega, Darinka Vesenjak, Nada Adžić, Marija
Pezdevšek, Mateja Boštjančič, Kornelija Smrečnik, Breda Skutelj in Alenka Žolgar Jakopič. Podaljšano
bivanje traja vsak dan po končanem pouku od 11.50 do 16.00 ure.
Na podružnici Blagovna so v tem šolskem letu 3 čisti oddelki (1.r, 2.r in 3.r) ter en kombinirani oddelek
(4.r + 5.r). Jutranje varstvo je organizirano od 6.00 do 8.00 ure. Varstvo izvajajo učiteljice Alenka
Gradišnik, Hedvika Pikl, Duška Bele in Petra Artnak.
Podaljšano bivanje za prvošolce in ostale učence je organizirano po končanem programu, traja pa do
16.00. Oddelka vodita vzgojiteljica Anica Doberšek in učiteljica Jožica Plevnik.
Za učence, ki obiskujejo oddelek podaljšanega bivanja na centralni šoli in podružnici, je priporočljivo,
da imajo v šoli kosilo.
URE REDNEGA POUKA – OŠ Franja Malgaja Šentjur
predura:
7.30 – 8.15
1. ura:
8.20 – 9.05
2. ura:
9.10 – 9.55
glavni odmor:
9.55 – 10.15
3. ura:
10.15 – 11.00
11.05 – 11.50
4. ura:
5. ura:
11.55 – 12.40
6. ura:
12.45 – 13.30
odmor za kosilo:
13.30 – 13.50
7. ura:
13.50 – 14.35
URE REDNEGA POUKA – POŠ Blagovna
predura:
7.30 – 8.15
1. ura:
8.20 – 9.05
2. ura:
9.10 – 9.55
glavni odmor:
9.55 – 10.15
3. ura:
10.15 – 11.00
4. ura:
11.05 – 11.50
5. ura:
11.55 – 12.40
6. ura:
12.45 – 13.30
URNIK – podaljšano bivanje
1. ura:
11.50 – 12.40
2. ura:
12.40 – 13.30
6
3. ura:
4. ura:
5. ura:
13.30 – 14.20
14.20 – 15.10
15.10 – 16.00
3.5 REALIZACIJA POUKA
Posebno pozornost namenjamo realizaciji pouka in dni dejavnosti. Realizacijo pouka in dni dejavnosti
računalniško spremljamo med šolskim letom in ob koncu pouka. Spremljanje med šolskim letom je
namenjeno morebitni korekciji urnika oz. porazdelitvi ur pri predmetih, kjer je bila realizacija nižja od
predvidene.
V šolskem letu 2014/2015 bomo realizacijo šolskih pouka in šolskih dejavnosti spremljali s pomočjo
programa za vodenje elektronske dokumentacije (LoPolis).
3.6 RAZREDNIŠTVO
Razredništvo v posameznih oddelkih je razvidno iz tabele števila učencev v letošnjem šolskem letu
(točka 3.3).
3.7 ŠOLSKI AKTIVI IN ŠTUDIJSKE MREŽE
AKTIV 1. TRIADE:
Ksenija STEBLOVNIK RAK
Dragica BEBAR
Breda PAVLIČ
Mirjana KMECL
Jasna ZUPANC
Melita ŠEGA
Mateja BOŠTJANČIČ
Laura SENGER JAKONČIČ
Petra ARTNAK
Jožica PLEVNIK
Alenka GRADIŠNIK
Duška BELE
Anica DOBERŠEK
Alenka ŽOLGAR JAKOPIČ
AKTIV 2. TRIADE:
Breda SKUTELJ
Marija PEZDEVŠEK
Gizela GERENČER
Darinka VESENJAK
Hedvika PIKL
učitelj TJA
učitelj ŠVZ
učitelj GVZ
STROKOVNI AKTIVI NA PREDMETNI STOPNJI:
SLO
vodja: Simona ZORKO
TJA
vodja: Alenka KALAN
NARAVOSLOVJE
vodja: Uroš CINGL
DRUŽBOSLOVJE
vodja: Jure RADIŠEK
ŠVZ
vodja: Nada ADŽIĆ
AKTIV 1. TRIADE POŠ BLAGOVNA:
Petra ARTNAK
Jožica PLEVNIK
Alenka GRADIŠNIK
Duška BELE
AKTIV POŠ BLAGOVNA:
AKTIV SVETOVALNIH DELAVK:
Darja STEBLOVNIK
Majda ŠPORN
Jožica NOVAK
7
vse strokovne delavke podružnice – poleg zgoraj naštetih še: Hedvika PIKL in Anica DOBERŠEK
AKTIV UČITELJIC IN UČITELJEV PODALJŠANEGA BIVANJA:
Dragica BEBAR
Polona PIŠEK
Uroš CINGL
Ksenija STEBLOVNIK RAK
Alenka KALAN
Melita ŠEGA
Marija PEZDEVŠEK
Darinka VESENJAK
Mirjana KMECL
Breda PAVLIČ
Kornelija SMREČNIK
Mateja BOŠTJANČIČ
Mateja ŠTRAUS
Anica DOBERŠEK
Barbara OPREŠNIK
Jožica PLEVNIK
Nada ADŽIĆ
4. OBSEG IN VSEBINA VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
4.1 PREDNOSTNE NALOGE IN USMERITVE ŠOLE V ŠOL. LETU 2014/2015
V tem šolskem letu smo si postavili nekaj prednostnih nalog, ki jih bomo poskušali uresničiti. Naš namen
je narediti šolo čim bolj privlačno in zanimivo in jo še bolj približati otrokom, staršem in krajanom.
NALOGA
NOSILCI
UDELEŽENCI
ROK
IZOBRAŽEVANJE STROK.
DELAVCEV
IKT vsebine (e-dnevnik, spletna
stran šole, Google dokumenti)
Logos Kranj,
zaposleni
Vsi strok. delavci
Šolsko leto
WORDPRESS (oblikovanje in
objavljanje na spletni strani)
Računalničar,
ravnatelj
Vsi strok. delavci
Šolsko leto
GRADITEV MEDSEBOJ.
ODNOSOV IN ZAUPANJA NA
VSEH RAVNEH
Ravnatelj,
sindikat, vsi
zaposleni
Zaposleni, učenci,
starši
Šolsko leto
DELO Z NADARJENIMI UČENCI
Jožica Novak,
učitelji-izvajalci
Učenci, strokovni
delavci, starši
Šolsko leto
REALIZACIJA
OPOMBE
4.2 OKVIRNI PLAN DELA STROKOVNIH DELAVCEV
ZŠ
PRIIMEK IN IME
1
2
3
ADŽIĆ Nada
ARTNAK Petra
ARTNAK Vlado
4
5
6
7
8
9
10
11
12
BEBAR Dragica
BELE Duška
BOŠTJANČIČ Mateja
BRODEJ Ivan
CINGL Uroš
DOBERŠEK Anica
DREŠČEK Jasna
FERLIČ Damjan
FRECE Zdenka
RAZ
1r-Bl
3r-Bl
2.a
9.c
PB-Bl
6.b
6.a
UČI
ŠVZ,IŠP-odb.,ŠVZ-opp,PB,K
RP,DD,DP,PUT,R,JV,K
ŠVZ,ŠSP,ŠZZ,IŠP-nog,
IŠP-koš,izbirni4,K
VZGOJ.,PB,JV
RP,DD,DP,R,Pl,JV+K
RP,DD,DP,R,PB,PUT,K
POM,LVZ,LVZ opp,Delitve
TIT,TIT-opp,DRU-opp,PB,K,R
VZGOJ.,PB
TJA,DD,DP,DIF7,R
RAČUNALNIČAR
MAT,DD,DP,DIF7,R,K
ŠT. UR
13+1+6+5+K
20+1+1+1+4+K
15+2+2+1+1+1+K
15+5+5
22+1+0,5+0,71+1+K
21+1+0,5+2+1+K
POM+9+2+1,4
8+7+4+3+2kr.-sis.+1
25
21+0,66+0,66+1+0,5
0,55 delavca
20+0,66+0,66+1+0,5+K
KROŽEK, TEČAJ
Odbojka-ž
Atletika, Rdeči križ
Odbojka-m, Atletika,
Kolesarski krožek
Knjiž. krožek
Planinski krožek
Modelarski krožek
EKO krožek
Logika
8
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
GAJŠEK Milena
GERENČER Gizela
GODLER Jure
GRADIŠNIK Alenka
GRADIŠNIK Marjan
KALAN Alenka
KARNER Stanka
KMECL Mirjana
SKUTELJ Breda
KOŽELJ Nikolaj
23
24
25
26
27
ŽOLGAR JAKOPIČ Alenka
LESNIKA Tatjana
LOGAR Mitja
FRIDL Simona
NOVAK Jožica
28
OPREŠNIK Barbara
29
30
31
32
33
PAVLIČ Breda
PEČAR Mira
RAJH Slavica
PEZDEVŠEK Marija
PIKL Hedvika
34
POTOČNIK Bojana
35
PREVODNIK R. Melita
36
37
RADIŠEK Jure
ROMIH-ŠMID Aleksandra
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
SENGER JAKONČIČ Laura
SMREČNIK Kornelija
STEBLOVNIK Darja
STEBLOVNIK-RAK Ksenija
ŠEGA Melita
ŠKORNIK Viljem
ŠPORN Majda
ŠTRAUS Mateja
VESENJAK Darinka
ZORKO Simona
PLEVNIK Jožica
PIŠEK Polona
7.a
5.a
MAT,DD,DP,PUT,R
RP,GOS,DD,DP,KOL,VŠP,R,K
laborant
2r-Bl
RP,DD,DP,R,JV,K,vod.pod.
RAV,RAČ-OPP,ROM
TJA8,TJA9,PB,DD,DP,PUT
NI7,NI8,NI9,izbirni nem.(fm+bl)
VZGOJ.,PB,JV
RP,DD,DP,KOL,PB,R,VV
4.a
8.b
KEM,NAR,NARopp,GOS,POK,
DNU,R
3.a
RP,DD,DP,R,Pl,PUT,PB,K
OPP
OPP,DP,DD,PL,R
TJA
KNJIŽNIČARKA,K
Mat-opp,SLJ-opp,
DD,DP,PED,DSP,DNU,R
9.a
BIO,NAR,GOS,GOSopp,ONA,NPH,R,PB,K
1.b
RP,DD,DP,R,PB,K
TJA,TJA-opp,DD,DP
OPZ-Bl
RP,DD,DP,KOL,R,PB,K
4.b
4.+5r-Bl RP,DD,DP,R,JV,K
7.b
8.a
3.b
9.b
1.a
2.b
5.b
SLO, DIF7,DNU,
GKL,DP,DD,R
GVZ,GVZ-opp,
OPZ,MPZ,mORFF,K
GEO,UBE,MME,Ponikva
FIZ,TIT,MAT,R,
DNU
RP,DD,DP,R,PL,K
ZGO,DKE,PB,R, K
PED,ODL
RP,DD,DP,R,PB,K
RP,DD,DP,R,PB,K
ŠVZ,ŠVZ Hru
SPEC.PED,ODL
SLO,PB
RP,DD,DP,KOL,PB,R,K
SLJ,FD7,DD,DP,PUT,K
PB,2.učitelj 1.r, 2.učitelj 4.+5.r
PB
20+0,83+0,83+1+0,5
18+3+1+0,60+4,8+0,5+K
9,8
21+1+0,5+4+K+vod.pod.
RAV+2+1
3+3+18+0,5+0,5+1
2+2+2+2+2
15+5+5
20+1+0,60+2+0,5+VV
10+6+4+1,5+1+1+0,5
RK, Planinski krožek
Šolski radio
Šolska hranilnica
22+1+0,5+0,71+0,5+2+K
18,5+1+0,71+0,5
3
40+K
4+4+1+1+PED+4+1+1
Pravljični krožek
9+4+1,5+2+1+1+1+6+K
Male sive celice
20+1+1+3+K
20+3+1+0,33+0,33
2
20+0,5+0,5+0,60+0,5+3+K
22,5+1+0,5+1+K
Planinski krožek
19,5+1+2+1+0,66+
0,66+0,5
15+1+2+4+1kr.-sis.+K
15+2+2+7(Ponikva)
10+8+4+1+2
22+1+0,5+0,71+K
16+4+4+1+K
40+3
20+1+1+3+K
21+1+0,5+2+K
9+9Hru
23
8+20
18+1+0,60+4+0,5+K
19+1+0,83+0,83+1+K
12,5+10+4
25
Knjižničarski krožek
OPZ, MPZ, ŠPF, Pletiljski
krožek, vORFF
Vesela šola
Gledališke delavnice
Mediacija
Plesne delavnice
Šolska hranilnica
Vesela šola
Mediacija, Gledališke delav.
Gledališki krožek
4.3 DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
V devetletnem programu se izvaja skupno ena ura dopolnilnega in dodatnega pouka tedensko na
oddelek. Termini izvajanja so razvidni iz urnikov posameznih oddelčnih skupnosti.
URNIK DODATNEGA in DOPOLNILNEGA POUKA NA PREDMETNI STOPNJI:
6. a, b
DOPOLNILNI pouk
DODATNI pouk
SLO
Sreda,
predura
Bojana
Potočnik
Sreda,
predura
Bojana
Potočnik
0,66 ure
9
MAT
Četrtek,
predura
Milena
Gajšek
Četrtek,
predura
Milena
Gajšek
0,66 ure
TJA
Ponedeljek,
6.ura
Mira
Pečar
Ponedeljek,
6.ura
Mira
Pečar
0,66 ure
7. a, b
DOPOLNILNI pouk
DODATNI
SLO
Petek,
predura
Simona
Zorko
Petek,
predura
Simona
Zorko
0,66 ure
kombinacija
MAT
Sreda,
predura
Zdenka
Frece
Sreda,
Predura
Zdenka
Frece
0,66 ure
kombinacija
TJA
Torek,
6.ura
Jasna
Drešček
Torek,
6.ura
Jasna
Drešček
0,66 ure
8. a, b, c
DOPOLNILNI pouk
DODATNI
SLO
Četrtek,
7.ura
Stanka
Karner
Torek,
predura
Mateja
Štraus
1 ura
MAT
Torek,
predura
Milena
Gajšek
Torek,
6.ura
Zdenka
Frece
1 ura
TJA
Torek,
predura
Alenka
Kalan
Torek,
predura
Alenka
Kalan
1 ura
9. a, b
DOPOLNILNI pouk
DODATNI
SLO
Ponedeljek,
predura
Mateja
Štraus
Ponedeljek,
predura
Mateja
Štraus
0,66 ure
MAT
Sreda,
predura
Aleksandra
Romih-Šmid
Torek,
predura
Zdenka
Frece
0,66 ure
TJA
Ponedeljek,
6.ura
Jasna
Drešček
Ponedeljek,
6.ura
Jasna
Drešček
0,66 ure
pouk
pouk
pouk
4.4 NARAVOSLOVNI, KULTURNI, TEHNIŠKI IN ŠPORTNI DNEVI
Plane dni dejavnosti so planirali učitelji v sklopu strokovnih aktivov, nahajajo pa se na razredni stopnji
pri vsakem učitelju, na predmetni stopnji pa pri nosilcih dejavnosti. Vso dokumentacijo učitelji
objavljajo v e-zbornico.
10
Podrobni plani dni dejavnosti se nahajajo pri posameznih nosilcih dejavnosti: Barbari Oprešnik
(naravoslovni dnevi), Simoni Zorko (kulturni dnevi), Nadi Adžić (športni dnevi) in Urošu Cinglu (tehniški
dnevi).
Okvirni plani dejavnosti so priloga k LDN šole.
4.5 DELO Z NADARJENIMI UČENCI
je področje, ki ga na šoli že nekaj let izvajamo ter mu posvečamo določen del pozornosti. Menimo
namreč, da so predvsem nadarjeni učenci potrebni večje pozornosti, saj si ne smemo dovoliti, da bi se
njihov potencial izgubljal v vsakdanjem povprečju.
Na šoli smo pričeli tudi z načrtnim izvajanjem "Koncepta za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v
devetletni osnovni šoli", ki predvideva vse faza odkrivanja nadarjenih in delo z nadarjenimi učenci v
posameznih triadah.
Odkrivanje nadarjenih učencev poteka v treh stopnjah, in sicer:
1. evidentiranje učencev, ki bi lahko bili nadarjeni;
2. identifikacija nadarjenih učencev;
3. seznanitev in pridobitev mnenja staršev.
V letošnjem šolskem letu bomo evidentirali učence 5. razreda centralne in podružnične šole. V skupino
evidentiranih bodo izbrani učenci, ki izpolnjujejo vsaj enega od šestih kriterijev (učni uspeh, dosežki,
učiteljevo mnenje, tekmovanja, hobiji, mnenje šolske svetovalne službe). Evidentiranju bo sledila
naslednja stopnja – identifikacija, ki vključuje merila: ocena učiteljev, test sposobnosti ter test besedne
ustvarjalnosti. Identifikacijo bomo zaradi večje objektivnosti opravili naslednje šolsko leto, ko bodo
učenci v 6. razredu.
Zadnja stopnja odkrivanja nadarjenih je seznanitev in pridobitev mnenja staršev, ko svetovalna služba
seznani starše, da je bil njihov otrok spoznan za nadarjenega.
Za učence, ki so bili spoznani za nadarjene, razredniki skupaj s svetovalno službo in ostalimi učitelji
dopolnijo individualizirane programe dela, ki jih bomo v soglasju s starši in otroki izvajali v tem šolskem
letu. Nadarjeni učenci se bodo, glede na svoje področje, lahko vključili k dejavnostim za nadarjene, ki
jih bodo izvajali naslednji učitelji:
Naravoslovje
Tehnično področje
Gledališko področje
Splošno področje
Nikolaj Koželj
Aleksandra Romih - Šmid
Bojana Potočnik
Jožica Novak
Nadarjeni učenci pa se bodo seveda še vedno vključevali tudi k različnim dejavnostim, se intenzivneje
pripravljali na različna tekmovanja ali pa svoje področje nadarjenosti razvijali v različnih klubih, glasbeni
šoli ali drugih organiziranih oblikah izven šole. V sklopu skupine nadarjenih učencev na splošnem
področju bodo učenci pod mentorstvom Jožice Novak izdelali 2 raziskovalni nalogi: Neverbalna
komunikacija ter Vzorniki in idoli.
4.6 UČENCI Z ODLOČBAMI
V Izobraževalni program osnovne šole s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo so
usmerjeni otroci, za katere komisije za usmerjanje presodijo, da imajo takšne razvojne in učne
zmožnosti, da bodo, predvidoma s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, dosegli vsaj
minimalne cilje oz. standarde znanja.
11
Strokovna skupina na šoli, ki jo imenuje ravnatelj, izdela za vsakega učenca z odločbo individualizirani
program.
Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih področjih oz. pri predmetih,
način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri
organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju in časovni razporeditvi pouka.
V šolskem letu 2014/2015 je deležnih dodatne strokovne pomoči 20 naših učencev od 1. do 9. razreda
v skupnem obsegu 56 ur tedensko. Specialna pedagoginja in pedagoginji izvajajo pomoč v obsegu 31
ur tedensko, 25 ur tedensko pa izvajajo učitelji posameznih predmetov (MAT – 3 ure, TJA – 6 ur, SLJ –
5 ur, FIZ – 1 ura, KEM – 1 ura in različna področja učne pomoči – 7 ur). Svetovalne storitve v obsegu 4
ur pa izvaja pedagoginja Darja Steblovnik.
4.7 ZBOROVSKO PETJE
Na centralni šoli delujeta dva zbora: OPZ in MPZ. Zbora vodi učiteljica glasbe, Melita Prevodnik-Račečič,
obiskuje pa ju okrog 100 učencev razredne in predmetne stopnje.
OPZ podružnice Blagovna pa vodi zunanja sodelavka Slavica Rajh, zaposlena na OŠ Dobje. Zbor obiskuje
približno 20 učencev.
V tem šolskem letu čaka zbore kar nekaj nastopov: razne prireditve za kraj, šolske prireditve,
Medobčinska revija PZ. Zelo aktivni pa sta tudi obe instrumentalni skupini (od 4. do 6. razreda in od 7.
do 9. razreda).
4.8 INTERESNE DEJAVNOSTI
Centralna šola:
Krožek
GLEDALIŠKE DELAVNICE
GLEDALIŠKE DELAVNICE
ODBOJKA - ženske
ODBOJKA - moški
LOGIKA
PREBIRANJE PRAVLJIC
PRAVLJIČNI
KNJIŽNIČARSKI
RDEČI KRIŽ
MALE SIVE CELICE
PLETILJSKI - Nitka
PLANINSKI
MODELARSKI
ČEBELARSKI
VESELA ŠOLA
MEDIACIJA
ŠOLSKA HRANILNICA
ROBOTIKA
ŠOLSKI RADIO
Mentor
Laura Senger Jakončič
Simona Zorko
Nada Adžić
Vlado Artnak
Zdenka Frece
Bojana Potočnik
Alenka Žolgar Jakopič
Simona Fridl
Gizela Gerenčer
Barbara Oprešnik
Melita Račečič - Prevodnik
Breda Pavlič
Gizela Gerenčer
Mateja Boštjančič
Uroš Cingl
Katarina Krajnc
Darinka Vesenjak
Aleksandra Romih Šmid
Simona Zorko
Darja Steblovnik
Melita Šega
Branko Vizjak
Jure Godler
Razred
2.-5.r
6-9.r
7.-9.r
6.-7.r
6.-9.r
1.-7.r
1.-3.r
6.-9.r
1.-8.r
7.r
4.-9.r
1.-9.r
Termin
Po dogovoru
Četrtek, 6.ura
Ponedeljek, predura
Po dogovoru
Petek, predura
Po dogovoru
Po dogovoru
Petek, 6.ura
Po dogovoru
Po dogovoru
Petek, predura
Ob vikendih
6.-9.r
1.-9.r
4.-6.r
7.-9.r
8.-9.r
Ponedeljek, 7. in 8.ura
Po dogovoru
Po dogovoru
1.-9.r
6.-9.r
5.-9.r
Četrtek, predura
Petek popoldne
Petek, 9.50-10.15
Po dogovoru
12
ATLETIKA
KOLESARJENJE
PLESNE DELAVNICE
OTROŠKI PEVSKI ZBOR
MLADINSKI PEVSKI ZBOR
Rok Novak
Vlado Artnak
Vlado Artnak
Ksenija Steblovnik Rak
Melita Prevodnik-Račečič
Melita Prevodnik-Račečič
1.-4.r
5.-9.r
6.-9.r
2.-4.r
1.-4.r
5.-9.r
ORFF
ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL
Melita Prevodnik-Račečič
Melita Prevodnik-Račečič
6.-9.r
1.-9.r
MALI ORFF
ČEBELARSKI KROŽEK
GASILSKI KROŽEK
Melita Prevodnik -Račečič
Katarina Krajnc
GD Šentjur
4.-6.r
1.-9.r
1.-9.r
Poned., sreda, petek
15.00-16.30
Po dogovoru
Po dogovoru
Torek, sreda, 6.ura
Poned., torek, četrtek, 7.ura
Ponedeljek, 6.ura
Ponedeljek, predura
December do april
(popoldne)
Četrtek, 6.ura
Po dogovoru
Po dogovoru
4.9 TEČAJI
• TEČAJ ANGLEŠKEGA JEZIKA
1.-3.r
• TEČAJ KOLESARJENJA
5.r
• PLESNI TEČAJ
9.r
• TEČAJ PLEZANJA
1.-9.r
• TEČAJ ROKOMETA
1.-5.r
• TEČAJ ŠAHA
1.-5.r
• TEČAJ JUDA
1.-9.r
Tečaje financirate starši, razen tečaja kolesarjenja.
Podružnica Blagovna:
Krožek
Otroški pevski zbor
Planinski krožek
Likovni krožek
Knjižničarski krožek
Vesela šola
Šolska hranilnica
Atletika
Dramski krožek
Košarka
Mentor
Slavica Rajh
Mateja Boštjančič
Petra Artnak
Duška Bele
Hedvika Pikl
Alenka Gradišnik
Petra Artnak
Jožica Plevnik
KK Šentjur
Termin
4.10 LETNA ŠOLA V NARAVI
LETNO ŠOLO V NARAVI za učence 5. razreda bomo organizirali od 15. do 22. junija 2015 v letovišču
Pineta pri Novem gradu.
Poudarek šole bo na učenju in izpopolnjevanju plavalnih veščin, graditvi osebnosti ter na spoznavanju
in seznanjanju z značilnostmi favne in flore primorja.
Pri realizaciji tega projekta bo finančno pomagal tudi občinski proračun.
Vodja LŠN bo učitelj športne vzgoje VLADO ARTNAK, ki skupaj s celotnim timom pripravi program
življenja in dela LŠN.
13
4.11 ZIMSKA ŠOLA V NARAVI
ZIMSKO ŠOLO V NARAVI za učence 7. razreda bomo izvedli na Kopah od 25. do 30. januarja 2015. Otroci
bodo nameščeni v Lukovem domu. Glavnino stroškov šole bodi krili starši, delno pa Ministrstvo za
šolstvo in šport in proračun. Poudarek ZŠN bo na smučanju, poleg tega pa bodo učenci aktivni tudi na
naravoslovnem, kulturnem in športnem področju. Seznanili se bodo z Slovenjegraškim Pohorjem in
okolico, nevarnostmi v hribih, opazovali nebo in se navajali na samostojnost in življenje v skupnosti.
Vodja ZŠN bo učitelj športne vzgoje na šoli Vlado ARTNAK, ki je tudi odgovoren za pripravo programa
življenja in dela ZŠN.
4.12 PLAVALNI TEČAJI
Za učence 3. razreda bomo v času od 6. do 10. oktobra 2014 na bazenu Golovec v Celju izvedli 20-urni
tečaj plavanja, ki ga je šola v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport dolžna organizirati. Del
stroškov izvedbe krijejo tudi starši.
Med šolskim letom bomo preverili znanje plavanja učencev 6. razreda (akcija MIZŠ) in za vse neplavalce
od 6. do 9. razreda organizirali plavalni tečaj v termah Olimia v Podčetrtku. Preverjanje in tečaj delno
financira MIZŠ, del stroškov pa pokrivajo starši.
4.13 TABORI
Učenci 9. razreda bodo v času od 29. septembra do 3. oktobra 2014 odšli na NARAVOSLOVNI TABOR v
CŠOD Krajnska gora v Krajnsko goro. Tabor bo vodila biologinja Barbara Oprešnik ob pomoči sodelavcev
CŠOD.
Člani mladinskega pevskega zbora šole pa se bodo v spomladanskem času udeležili intenzivnih pevskih
vaj. Kraj in datum intenzivnih vaj bosta sporočena naknadno.
4.14 PROJEKTI NA ŠOLI
Projekti, v katere smo vključeni, prispevajo k drugačnemu delu učencev in učiteljev ter večji
prepoznavnosti šole v okolju.
S šolskim letom 2013/2014 se je na šoli zaključil inovacijski projekt Z VSAKO PESMIJO ME JE VEČ, ki ga
je vodila učiteljica Bojana Potočnik. Ponovno se bomo poskušali prijaviti v mednarodna projekta
COMENIUS in ACES, kjer bodo učenci in učitelji naše šole izmenjevali izkušnje z drugimi šolami v tujini.
Na šoli izvajamo dva interna projekta, ki ju vodita knjižničarki obeh šol. Na centralni šoli teče projekt
BEREMO, USTVARJAMO, POMAGAMO z osnovnim namenom izboljšati bralno kondicijo, razmišljati o
prebranem, poustvarjati in z zbranimi sredstvi pomagati socialno ogroženim učencem.
Na podružnični šoli v sklopu knjižnice poteka projekt BRALNI BOTRI.
Cilji projekta so spodbujanje in poglabljanje zanimanja za poslušanje in branje, razvijanje bralne kulture
ter literarne in likovne senzibilnosti, razvijanje in bogatenje bralnih in likovnih sposobnosti in
besednega zaklada, spodbujanje ustvarjalne domišljije in nadgrajevanje literarnega sveta z
domišljijskim ter razvijanje in spodbujanje odgovornega ter ustvarjalnega medsebojnega sodelovanja
med vrstniki, starejšimi in mlajšimi učenci.
4.15 ZDRAVSTVENO VARSTVO
Za učence 1., 3., 6. in 8. razreda so organizirani sistematični pregledi z zdravstveno-vzgojnimi
vsebinami. Prav tako so organizirani zobozdravstveni sistematični pregledi za učence 1., 2., 4., 7. in 8.
razreda.
Za učence skrbi zdravnica Estera Podgoršek, dr. med., spec. družinske medicine, zobozdravstveno
preventivo pa izvaja zobozdravnica Aleksandra Ferlež, dr.dent. med., specialist pedontologije.
14
Učenci razredne stopnje bodo sodelovali v republiški akciji tekmovanja za čiste zobe. Medicinska sestra
naključno pregleda izbran razred. Vsak učenec, ki bo imel čiste zobe, si prisluži točko. Zmagovalni razred
bo tisti, ki bo ob koncu šolskega leta zbral največ točk. Zmagovalcu bo pripadala tudi nagrada.
Telefon šolske zdravnice Estere Podgoršek:
746-24-23
Telefon šolske zdravnice Darje Zupanc:
746-24-19
Telefon zobozdravnice Aleksandre Ferlež
746-24-70
Programa zdravstvenega varstva sta priloga LDN šole.
4.16 ŠOLSKA PREHRANA
Na šoli bomo v tem šolskem letu organizirali štiri obroke dnevno: zajtrk (za učence, ki pridejo v šolo
zgodaj), dopoldansko malico in kosilo. Za učence - vozače bomo organizirali tudi popoldansko malico.
Več v zvezi s prehrano je objavljeno na spletni strani šole in v prilogi LDN.
4.17 TEKMOVANJA V ZNANJU
Tudi v tem šolskem letu bomo učence in učitelje spodbujali k sodelovanju na različnih tekmovanjih v
znanju iz posameznih področij. Dobre uvrstitve prinašajo namreč učencem točke za vpis na srednje šole
in za pridobivanje štipendij, hkrati pa pomenijo afirmacijo šole, učencev in učiteljev v širši prostor. V
tem šolskem letu bo večina tekmovanj potekala preko spletnih povezav.
Učenci se lahko vključijo v tekmovanje iz:
VESELE ŠOLE
MATEMATIKE
LOGIKE
FIZIKE
KEMIJE
SLOVENSKEGA JEZIKA
ANGLEŠKEGA JEZIKA
ZEMLJEPISA
ZGODOVINE
SLADKORNE BOLEZNI
MALIH SIVIH CELIC
BRALNE ZNAČKE
TEHNIKE
PROMETA
RAČUNALNIŠTVA
ROBOTIKE
RAZLIČNIH ŠPORTNIH PANOG
4.18 EKSKURZIJE (zaključni izleti)
Ekskurzije bodo v mesecu maju in v juniju 2015. Vse ekskurzije so enodnevne in so planirane kot dnevi
dejavnosti (ND, TD, ŠD, KD). Za učence 7. in 9. razreda ne bo organizirane ekskurzije zaradi izvedbe
Zimske šole v naravi in Naravoslovnega tabora.
Plan ekskurzij se nahaja pri učiteljicah razrednega pouka, na predmetni stopnji pa pri učitelju Juretu
Radišku.
15
5. DELO STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
5.1. REDOVALNE, PEDAGOŠKE IN DRUGE KONFERENCE
REDOVALNE KONFERENCE
1. Ponedeljek, 2. II. 2015, ob 17.00:
1. – 9. r
- Obravnava učno-vzgojnih rezultatov v 1. ocenjevalnem obdobju
- Razno
2. Četrtek, 11. VI. 2015, ob 14.40:
9.r
- Obravnava učno-vzgojnih rezultatov ob koncu šol. leta
- poročilo o izvedbi NPZ
- Razno
Ponedeljek, 22. VI. 2015, ob 17.00:
1. – 8.r
- Obravnava učno-vzgojnih rezultatov ob koncu šolskega leta
- Razno
PEDAGOŠKE, ŠTUDIJSKE KONFERENCE, DELAVNICE
1. Uvodna pedagoška konferenca – petek, 29. avgusta 2014, ob 11. h
- Organizacijska shema v novem šolskem letu
- Predlog planskih izhodišč
- Prvi šolski dan
- Razno
v predavalnici šole
v zbornici šole
v predavalnici šole
v predavalnici šole
2. Zaključna pedagoška konferenca – torek, 30. junija 2015 ob 9.00
v predavalnici šole
- Organizacijsko poročilo za šolsko leto 2014/2015 /ravnatelj, pomočnik, pedagoginja
- Poročilo o hospitacijski dejavnosti in ugotovitve /ravnatelj
- Osnutek LDN šole za šolsko leto 2015/2016 /celoten strokovni tim
- Razno
5.2 ODDELČNI UČITELJSKI ZBORI
Oddelčni učiteljski zbori se sestanejo po potrebi, najmanj pa pred koncem vsakega ocenjevalnega
obdobja. Na zborih se dogovorijo za konkretno razreševanje določenih vprašanj po posameznih
primerih in tako nastopajo tudi na redovalnih konferencah.
5.3 STROKOVNI AKTIVI
Na šoli delujejo strokovni aktivi, ki se povezujejo po sorodnih strokah. Na razredni stopnji delujeta
aktiva prve in druge triade. Aktiv 1. triade vodi učiteljica Melita Šega, aktiv 2. triade pa učiteljica Breda
Skutelj. V aktiv 2. triade se vključujejo tudi učitelji predmetne stopnje, ki učijo v tem obdobju. Na
predmetni stopnji pa tvorijo aktiv strokovni delavci sorodnih predmetov.
Po predlogu strokovnih delavcev smo formirali še aktiv učiteljev podaljšanega bivanja, ki ga vodi
učiteljica Polona Pišek, in aktiv svetovalnih delavk, ki ga vodi pedagoginja Majda Šporn.
Podružnična šola ima aktiv 1. triade in aktiv podružnične šole, kamor so vključeni vsi strokovni delavci
podružnice. Aktiv vodi učiteljica Petra Artnak.
Program posameznega aktiva se nahaja pri vodji aktiva in na spletni strani e-zbornice.
Učitelji pa se vključujejo tudi v delo študijskih mrež ZZŠ OE Celje.
16
Vodje šolskih aktivov so navedeni pod točko 3.7.
5.4 IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV
Do nadaljnjega bo zaradi zmanjšanja sredstev za izobraževanje glavnina izobraževanj strokovnih
delavcev potekala na šoli. Izobraževanja, ki so vezana na kotizacije in prevozne stroške, se bodo
dovoljevala selektivno glede na potrebe. Lahko pa se bodo strokovni delavci udeleževali teh
izobraževanj v popoldanskem času in na svoje stroške.
Največ poudarka bomo namenili IKT vsebinam:
- e-dnevnik
- šolska spletna stran
- nova računalniška orodja
- e-učbeniki
Za celoten strokovni tim in starše bo izobraževanje na temo VARNI INTERNET, ki se bo odvijalo spomladi
2015, v popoldanskem času.
5.5 DELO POSAMEZNIH STROKOVNIH DELAVCEV
UČITELJI
Delo strokovnih delavcev je jasno opredeljeno v letni in dnevni pripravi na pouk. Druge zadolžitve
strokovnih delavcev so opredeljene z LDN šole in Šolskim koledarjem. Priprave se nahajajo pri
posameznem strokovnem delavcu in na spletni strani šolske e-zbornice.
Vsak učitelj - razrednik pa ima poleg svojega strogo strokovnega dela še program dela razrednika za
tekoče šolsko leto. Programi učiteljev in razrednikov se nahajajo pri posameznih učiteljih in v e-zbornici.
Učitelji, ki so mentorji mlajšim učiteljem, skupaj z ravnateljem in pripravnikom pripravijo program
mentorstva, ki je operativno zasnovan.
V tem šolskem letu že drugo leto izvajamo elektronsko vodenje pedagoške dokumentacije (dnevnika,
redovalnice, raznih zapisov).
DRUGI STROKOVNI DELAVCI
Pedagog:
program dela pedagoga je priloga LDN šole.
Specialni pedagog:
program dela specialnega pedagoga je priloga LDN šole.
Knjižničar:
program dela knjižničarja je priloga LDN šole.
5.6 PEDAGOŠKO VODENJE ŠOLE
Kot pedagoški vodja bom deloval na več področjih.
SPREMLJANJE POUKA
Med šolskim letom bom spremljal delo učiteljev in učencev pri pouku in ostalih dejavnostih, ter jim pri
delu pomagal z nasveti.
Spremljal bom novosti, predvsem pa iskal takšne prijeme pri učiteljih, ki dokazano vodijo h
kvalitetnemu znanju. Učitelje bom vzpodbujal k iskanju oblik in metod dela, ki bodo učence in starše
motivirale in jih vzpodbujale k razmišljanju.
Pri hospitacijah bom pozornost usmerjena na preverjanje in ocenjevanje znanja učencev. Pri vsakem
delavcu bom opravil po eno hospitacijo.
Ob koncu posamezne hospitacije se bom pogovoril z učiteljem, na koncu vseh hospitacij pa z učitelji
opravil analizo hospitacijske dejavnosti.
Temeljito analizo spremljanja pouka bom podal na zaključni pedagoški konferenci junija 2015.
17
DELO S STROKOVNIMI ORGANI
- organizacija in vodenje konferenc
- delo v strokovnih aktivih in študijskih skupinah
DELO Z UČENCI
- sodelovanje pri delu Skupnosti učencev šole
- sodelovanje na urah OS
- sodelovanje na oddelčnih konferencah
- spremljanje dela učencev pri pouku, interesnih dejavnostih in tečajnem pouku
- spremljanje poklicnega usmerjanja učencev
- vsakodnevni pogovori z učenci
- izvajanje pouka z učenci (računalništvo v OPPNIS)
DELO S STARŠI
- sodelovanje na roditeljskih sestankih in govorilnih urah
- sestanki sveta staršev
- sestanki sveta šole
- individualni razgovori s starši
SODELOVANJE V PROJEKTIH in MEDNARODNO SODELOVANJE
- vzpodbujanje in podpiranje sodelovanja učencev in učiteljev v različnih projektih
- aktivno sodelovanje v projektu ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
- zagotavljanje finančnih in drugih možnosti za uspešno afirmacijo šole v prostor
SODELOVANJE S SVETOVALNIMI DELAVCI
- izbira ustreznih tem za izobraževanje učiteljev na študijskih konferencah
- poklicno usmerjanje učencev
- roditeljski sestanki staršev
- spremljanje in analiza preverjanja znanja
- vpis šolskih novincev
- delo z nadarjenimi učenci in učenci s težavami na različnih področjih
- vzgojna in druga problematika
- sociala na šoli
- drugo
SODELOVANJE Z OKOLJEM
- sodelovanje s KS našega šolskega okoliša glede šolske in druge problematike
- sodelovanje pri pripravi in izvedbi skupnih prireditev
- sodelovanje z OŠ, GŠ, VVO
- sodelovanje s predstavniki oblasti, firm, s podjetniki, s starši pri pridobivanju sredstev za
posodabljanje pouka
- sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS, Zavodom za šolstvo RS, predvsem
pa z Zavodom za šolstvo RS OE Celje.
18
5.7 SVET ŠOLE
Naloge sveta šole so opredeljene v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter v
Odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda osnovne šole Franja Malgaja Šentjur.
Člani sveta šole:
1. BELE Dušica
- predstavnica delavcev zavoda
2. PEZDEVŠEK Marija (namestnica predsednika) - predstavnica delavcev zavoda
3. PAVLIČ Breda
- predstavnica delavcev zavoda
4. FRIDL Simona
- predstavnica delavcev zavoda
5. PIŠEK Marija
- predstavnica delavcev zavoda
6. GODLER Jure (predsednik)
- predstavnik ustanovitelja
7. PERČIČ Lovro
- predstavnica ustanovitelja
8. BERGLEZ Gregor
- predstavnik ustanovitelja
9. TOMAŽIN Mojca
- predstavnica staršev
10. BOHORČ GAZVODA Irena
- predstavnica staršev
11. PLANINŠEK Branko
- predstavnik staršev
6. SODELOVANJE S STARŠI
Sodelovanje s starši bo potekalo preko roditeljskih sestankov, govorilnih ur, sveta staršev, sveta šole,
še naprej pa bomo razvijali pristne oblike sodelovanja s starši in okoljem (prireditve za starše in javnost,
vključevanje staršev pri izvedbi različnih dejavnosti...).
RODITELJSKI SESTANKI
Vsak razrednik je v tem šolskem letu planiral tri roditeljske sestanke, prvega v mesecu septembru,
drugega v januarju in tretjega v maju, oz. v juniju. Na prvem roditeljskem sestanku razredniki
predstavijo delo v oddelku in starše seznanijo z novostmi letošnjega šolskega leta.
Pedagoginja je na prvem roditeljskem sestanku predstavila naslednje teme:
1.r:
Delovne in učne navade
2. in 3.r:
O branju
4. in 5.r:
O učenju
9.r:
Vpis v srednje šole
Ravnatelj pa je staršem učencev 6., 7. in 8. razreda govoril o vzgojni vlogi staršev.
Tema 2. roditeljskega sestanka bo izbrana vsebina, ki jo bodo predlagali starši na 1. roditeljskem
sestanku. Na 3. roditeljskem sestanku pa bodo učenci staršem predstavili delo v šolskem letu.
Plani roditeljskih sestankov centralne šole in podružnice se nahajajo pri posameznih razrednikih.
Podobno kot v preteklem šolskem letu bomo tudi letos nadaljevali z delavnicami za starše, ki jih bomo
izvedli v spomladanskem času, tematiko pa bodo predlagali starši.
GOVORILNE URE
Vsak učitelj ima planirano individualno in skupno govorilno uro.
Skupna govorilna ura na centralni šoli je vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16. do 17.30 ure. Takrat so
staršem dostopni vsi učitelji.
Prav tako je na podružnici Blagovna popoldanska govorilna ura vsak drugi ponedeljek v mesecu od 16.
do 17.30 ure.
Urnik individualnih govorilnih ur je priloga LDN šole.
19
SVET STARŠEV
Preko sveta staršev naj bi prihajale pobude in predlogi staršev iz posameznih oddelčnih skupnosti, ki
nam bodo v pomoč pri našem skupnem delu.
Člani sveta staršev:
1.a
KATJA SMOLE
1.b
BERNARDA ZALOKAR
2.a
2.b
ALEKSANDRA ŽELEZNIK
PAVEL OBLAK
3.a
3.b
SAŠKA HORVAT
ALENKA MARGUČ
4.a
4.b
KATJA KOVČE
TEJA VREČKO LUKNAR
5.a
5.b
BORIS KLADNIK
LIDIJA TEKAUC
6.a
6.b
SEBASTJAN LEBAN
ANDREJA TISEL
7.a
7.b
MARIJAN PAHIĆ
LEA ŠKOLNIK
8.a
8.b
MOJCA TOMAŽIN
IRENA BOHORČ GAZVODA
9.a
9.b
9.c
BARBARA GAZVODA JEZOVŠEK
ŽAN VALENČAK
MATEJ OZEBEK
OPP1 FRANČIŠKA ZAVRŠEK
OPP2 ZVEZDANA JANŽEK
Blagovna:
1.r
POLONA LUKANC
2.r
MATEJ BREČKO
3.r
NATALIJA BREČKO
4.r
JOŽI GUČEK
5.r
MOJCA ŠOLINC
6. NUJNA VZDRŽEVALNA DELA NA ŠOLI
Prioriteta del na šoli v šolskem letu 2014/2015 bo na energetski sanaciji objekta podružnične šole. V
sklopu sanacije se bodo menjala okna na šoli, sanirala strešna kritina in položila termo izolacija ter
fasada objekta z izolacijo. V primeru uspešne pridobitve sredstev se bo sanirala tudi kurilnica šole.
20
Na starem delu centralne šole pa nas čaka še menjava strešne kritine in položitev termo izolacije.
Iz sredstev proračuna za investicijsko vzdrževanje, ki pripadajo šoli po ključu, bomo skrbeli za tekoče
vzdrževanje stavb in oplemenitenje učnega procesa (pleskanje in manjša popravila).
7. SPREMLJANJE REALIZACIJE LDN ŠOLE
Izvajanje Letnega delovnega načrta šole bom spremljal preko strokovnih organov šole, sveta staršev in
sveta šole, s spremljavo pouka ter spremljanjem dela, počutja in napredka učencev skozi vse šolsko
leto. Celotna analiza realizacije pa bo podana na zaključni pedagoški konferenci 30. junija 2015.
Letni delovni načrt je bil obravnavan in sprejet na seji sveta šole, dne 30. septembra 2014.
PREDSEDNIK SVETA ŠOLE:
Jure Godler
RAVNATELJ:
Marjan Gradišnik
21

Similar documents