publikacija - OŠ Vižmarje Brod

Comments

Transcription

publikacija - OŠ Vižmarje Brod
1
Prilepi svojo sliko
Ime: __________________________________________
Priimek: _______________________________________
Naslov: ________________________________________
Razred: _______
Razrednik: ______________________________________
Rojstni datum: ____ ____ ____________
Domači telefon: ____ ____________
Moj mobilni telefon: ____ ________ ________
Mamin mobilni telefon: ____ ________ ________
Očetov mobilni telefon: ____ ________ ________
E-naslov staršev: ____________________________
Prosimo, sporočite vsako spremembo naslova ali telefonske številke.
2
KAZALO
BESEDA RAVNATELJICE .................................................................................................................... 3
PREDSTAVITEV ŠOLE ........................................................................................................................ 4
Ustanovitelj ______________________________________________________________________________ 4
Šolski okoliš ______________________________________________________________________________ 4
Organizacijska shema šole___________________________________________________________________ 4
Organi upravljanja in strokovni organi šole _____________________________________________________ 4
Svet staršev ______________________________________________________________________________ 5
Skupnost učencev _________________________________________________________________________ 5
VZGOJNI NAČRT ŠOLE ...................................................................................................................... 5
Uvod ____________________________________________________________________________________ 5
Vizija naše šole ____________________________________________________________________________ 5
Vzgojne vrednote __________________________________________________________________________ 5
Sodelovalni odnos s starši ___________________________________________________________________ 5
Vzgojne dejavnosti _________________________________________________________________________ 6
Preventivne dejavnosti______________________________________________________________________ 6
Svetovanje in usmerjanje ___________________________________________________________________ 6
Pohvale __________________________________________________________________________________ 7
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA ................................................................................................................ 7
1. Dolžnosti in odgovornosti __________________________________________________________________ 7
2. Načini zagotavljanja varnosti _______________________________________________________________ 7
3. Pravila obnašanja in ravnanja ______________________________________________________________ 8
4. Posamezne kršitve pravil, vzgojni postopki in ukrepi ___________________________________________ 12
5. Pohvale, priznanja, nagrade ______________________________________________________________ 16
6. Organiziranost učencev __________________________________________________________________ 17
7. Opravičevanje odsotnosti _________________________________________________________________ 17
8. Sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva otrok ______________________________________ 17
POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA .................................................................................................. 18
PREDSTAVITEV PROGRAMA ............................................................................................................ 19
Pregled predmetov po obveznem predmetniku _________________________________________________ 19
Organizacija pouka v manjših učnih skupinah __________________________________________________ 20
Fakultativni predmeti ______________________________________________________________________ 20
Obvezni izbirni predmeti (izvajajo se v 7.,8. in 9.r) ______________________________________________ 20
Neobvezni izbirni predmeti (izvajajo se v 4.r) __________________________________________________ 20
Program interesnih dejavnosti _______________________________________________________________ 20
Šola v naravi in tabori _____________________________________________________________________ 21
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA........................................................................................ 22
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ) _________________________________________________________ 22
PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA ŠOLE ................................................................................................ 22
Šolski koledar ____________________________________________________________________________ 22
Počitnice ________________________________________________________________________________ 23
Roki za popravne, predmetne in razredne izpite ________________________________________________ 23
Predstavitev strokovnih delavcev šole _________________________________________________________ 23
Šolska svetovalna služba ___________________________________________________________________ 25
Šolska knjižnica __________________________________________________________________________ 26
Učbeniški sklad (US) ______________________________________________________________________ 27
Sodelovanje s starši _______________________________________________________________________ 27
Govorilne ure ____________________________________________________________________________ 27
Roditeljski sestanki________________________________________________________________________ 28
Jutranje varstvo __________________________________________________________________________ 28
Podaljšano bivanje ________________________________________________________________________ 28
Dodatni pouk ____________________________________________________________________________ 28
Dopolnilni pouk __________________________________________________________________________ 29
Organizacija šolske prehrane________________________________________________________________ 29
Šolski zvonec ____________________________________________________________________________ 30
DODATNI PROGRAMI IN PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015.................................................. 30
VARNA POT V ŠOLO......................................................................................................................... 31
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA .................................................................................................... 31
3
BESEDA RAVNATELJICE
Vsem nam je naložena velika odgovornost, da otroku že na začetku življenjske
poti pomagamo razvijati njegove naravne danosti, ga učimo razmišljati,
razvijamo njegovo vedoželjnost in spodbujamo k iskanju novega.
To odgovorno delo, dragi starši, nadaljujmo skupaj. Sprejmimo naloge in izzive
letošnjega šolskega leta, kajti pot skozi šolska leta je bolj ali manj strma z
mnogimi zavoji. Ob tem pa ne pozabimo misli:
Drevo mogočno, da ga ne objameš z roko,
vzklije iz drobnega semena.
Potovanje dolgo tisoč milj,
se začne z enim samim korakom.
Nevenka Lamut
ravnateljica
4
PREDSTAVITEV ŠOLE
Ustanovitelj
Ustanovitelj osnovne šole Vižmarje-Brod je Mestna Občina Ljubljana. Odlok o ustanovitvi je
bil sprejet 31. 3. 2008 ter objavljen v Uradnem listu RS, št. 38/2008, dopolnjen 31. 5.
2010, objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/2010.
Šolski okoliš
Osnovna šola Vižmarje-Brod izvaja program osnovnošolskega izobraževanja za učence iz
šolskega okoliša, ki je opredeljen v 6. členu Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovne šole Vižmarje-Brod.
Organizacijska shema šole
V šolskem letu 2014/15 je zaposlenih 73 oseb, od teh 58 pedagoških delavcev.
Našo šolo v tem šolskem letu obiskuje 566 učencev v 27 oddelkih.
Organi upravljanja in strokovni organi šole
Svet šole in ravnateljica
Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški vodja in poslovni organ zavoda ter svet šole, ki
ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov šole in trije predstavniki
staršev. Svet šole imenuje in razrešuje ravnatelja, sprejema program razvoja šole, letni
delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih
programov, obravnava poročilo o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki in opravlja
druge naloge, določene z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Strokovni organi šole
Strokovni organi šole sprejemajo strokovne odločitve in predloge, povezane z vzgojnoizobraževalnim delom. Strokovni organi šole so učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor,
strokovni aktivi in razredniki.
Učiteljski zbor šole sestavljajo vsi strokovni delavci šole, ki razpravljajo o vzgojnoizobraževalnih temah in problematiki na pedagoških konferencah, ki jih sklicuje in vodi
ravnateljica.
Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo učitelji, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v
posameznem oddelku.
Strokovni aktivi, ki jih oblikujejo strokovni delavci, združeni po stroki in predmetu, ki ga
poučujejo.
Razrednik vodi delo svoje oddelčne skupnosti, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,
skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s starši in
šolsko svetovalno službo ter opravlja druge naloge, ki so določene z zakonodajo.
5
Svet staršev
V svetu staršev je iz vsake oddelčne skupnosti en predstavnik, ki ga izvolijo starši na prvem
roditeljskem sestanku. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje mnenje o
predlogu programa razvoja šole in letnem delovnem načrtu, razpravlja o poročilih
ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki in opravlja druge naloge v skladu z
zakonom in drugimi predpisi.
Skupnost učencev
Skupnost učencev je organizirana v oddelčnih skupnostih. Njihovi predstavniki (dva iz
vsake oddelčne skupnosti) tvorijo otroški parlament, ki ga vodi Marija Vincek. Tema 25.
nacionalnega otroškega parlamenta v šolskem letu 2014/15 je »Izobraževanje in poklicna
orientacija«.
VZGOJNI NAČRT ŠOLE
Uvod
Vzgojni načrt šole je dokument, ki ga je izdelala šola v sodelovanju s starši in učenci in
nam pomaga pri doseganju vzgojnih ciljev, ki so opredeljeni v 2. členu Zakona o osnovni
šoli. Odgovornost za uresničevanje teh vrednot in ciljev nosijo vsi pomembni udeleženci
šole kot organizacije – delavci šole, učenci in starši, torej vsi, ki pomembno oblikujejo
življenje naše šole.
Vizija naše šole
Osnovna šola Vižmarje-Brod naj postane naša šola, prostor, v kateri se učenci in učitelji
počutijo varno in sprejeto, daje kakovostno in uporabno znanje ter vzgaja za življenje.
Vzgojne vrednote
Cilj je dobro vzgojen in razgledan posameznik, ki zna komunicirati. Pri tem uporablja lep
slovenski jezik, je družaben, prijeten sogovornik, tudi v tujem jeziku. Je zdrav, se ukvarja s
športom in se zdravo prehranjuje. Spremlja ga sistem vrednot, kot so spoštovanje življenja,
svoje svobode, poštenost, pravičnost, sprejemanje različnosti in zmožnost sočutja. Je
delaven, kar mu omogoča, da doseže želene cilje.
Sodelovalni odnos s starši
Starši in šola se med seboj povezujemo in usklajujemo, in sicer z namenom, da dobro
vzgajamo otroka. Starši so pomembni podporni člani in vzpodbuda šoli.
Šola ponuja različne oblike sodelovanja s starši, redne mesečne govorilne ure, roditeljske
sestanke, dneve odprtih vrat, različna predavanja in sodelovanje v projektih, dnevih
dejavnosti, prireditvah, oblikovanju vzgojnega načrta, sodelovanje pri aktivnostih šolskega
sklada …
6
Starši in učitelji gojijo korekten in spoštljiv odnos. Učitelji nudijo podporo, starši pa
zaupajo v učiteljevo strokovnost in kompetentnost ter zaupajo šoli in otroku.
Medsebojno zaupanje, korekten odnos, pogosti pogovori in sodelovanje na formalnih in
neformalnih srečanjih ter sprotno oz. pogosto seznanjanje z učnim uspehom in vedenjem
otrok so rdeča nit sodelovanja med starši, učitelji in učenci.
Vzgojne dejavnosti
Načela, ki so podlaga vzgojnemu delovanju šole:
1.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
Načelo spoštovanja učencev in vzajemnega spoštovanja.
Načelo omogočanja aktivnega sodelovanja učencev.
Načelo sodelovanja s starši
Načelo združevanja pravic, odgovornosti in pravil.
Načelo spodbujanja samonadzora in samodiscipline
Načela strokovne avtonomije, usklajenosti vzgojnih dejavnikov in doslednosti
Načelo osebnega zgleda
Preventivne dejavnosti
Na šoli razvijamo ugodno socialno klimo, občutek varnosti in zaupanja z izvajanjem
dejavnosti, ki postavljajo v ospredje medsebojno povezanost in sodelovanje. Oblikovane
imamo oddelčne in šolske dogovore o temeljnih vrednotah skupnega življenja, ki so
zapisani v Pravilih šolskega reda. Zavzemamo se za sistematično razvijanje socialnih
veščin, poudarjamo in nagrajujemo ustrezno in vzorno vedenje učencev, razvijamo
pozitivno samovrednotenje in sprejemanje odgovornosti, sistematično zbiramo podatke o
dogajanjih med učenci in okoliščinah, v katerih se pojavljajo za šolo značilni problemi.
Svetovanje in usmerjanje
S svetovanjem in usmerjanjem pomagamo učencem pri reševanju problemov v zvezi z
njihovim razvojem, delom, odnosi z drugimi, razvijanjem samopresoje in prevzemanjem
odgovornosti.
Učitelji in razredniki usmerjajo ter svetujejo učencem, kadar se pojavijo individualni ali
skupinski problemi. Učitelji bodo poskrbeli, da bo pogovor med sprtimi stekel ter jim
pomagali, da sami poiščejo rešitev ter prevzemajo odgovornost za svoja dejanja.
Cilji svetovanja in usmerjanja so, da se učenci učijo:
 reševati težave, v katerih se znajdejo; razmišljati in presojati o svojem vedenju ter
ravnanju drugih;
 razumeti vzroke za neustrezna vedenja pri sebi in drugih;
 prevzemati odgovornost ter sprejemati posledice svojih dejanj;
 ustrezno ravnati v situacijah, ki so stresne, vzbujajo strah, čustveno napetost
 razvijati pozitivno samopodobo.
7
Pohvale
Šola vzgojno deluje tudi preko izrekanja pohval, priznanj in podeljevanja nagrad. Na
podlagi vzgojnega načrta je vsebina bolj natančno opredeljena v Pravilih šolskega reda.
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
1. Dolžnosti in odgovornosti
Učenci:

in njihovi starši so soodgovorni za izobraževanje in dosežen učni uspeh;

in njihovi starši so pri oddaji pisne dokumentacije (prijavnice, opravičila,
prošnje …) dolžni upoštevati roke, ki so določeni z zakonom oz. jih
določi šola;

spoštujejo pravice drugih učencev in delavcev šole in imajo spoštljiv in strpen
odnos do individualnosti, človeškega dostojanstva, etnične pripadnosti, veroizpovedi,
rase in spola;

se spoštljivo vedejo v šoli, na šolskem območju, prav tako pri vseh dejavnostih, ki
jih šola izvaja izven šole ter na poti v šolo in iz nje;

redno in točno obiskuje pouk in druge vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter so na
pouk pripravljeni, s seboj prinašajo vse potrebščine, ki jih potrebujejo za uspešno
delo in učenje;

vestno in dosledno opravljajo domače naloge, da utrjujejo nujno potrebne
spretnosti in razvijajo svoje sposobnosti, ponavljajo in ohranjajo pridobljeno znanje
pri pouku ter ga širijo in bogatijo, načrtujejo svoje aktivnosti, razvijajo svoje delovne
navade in občutek za odgovornost;

sodelujejo pri dogovorjenih oblikah dežurstva učencev;

varujejo in odgovorno ravnajo s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev
šole ter le-tega namerno ne poškodujejo;

spoštujejo pravila šolskega reda;

v primeru kakršnegakoli nasilja, zasmehovanja, zastraševanja in
povzročanja materialne škode ali kakršnegakoli kršenja pravil šolskega
reda obvestijo učitelja ali šolsko svetovalno službo.
2. Načini zagotavljanja varnosti
Za red in varnost v šolskih prostorih in dnevih dejavnosti skrbijo dežurni učitelji. V
času jutranjega varstva, varstva vozačev in med odmori (na hodnikih in avlah) poteka
organizirano dežuranje strokovnih delavcev tako, kot jih določi vodstvo šole.
Vsi učenci morajo upoštevati njihova navodila.
8
3. Pravila obnašanja in ravnanja

SPLOŠNA PRAVILA
Na šoli ne dopuščamo nikakršnega nasilja (verbalno, fizično, psihično, spolno in
virtualno).

Za učence, katerim je izrečen vzgojni opomin, se sestane oddelčni učiteljski
zbor, ki se lahko odloči, kateri učenci na tabore in ostale nadstandardne
dejavnosti izven šole ne gredo. Zanj so organizirane dejavnosti v šoli.

V primeru neupoštevanja reda in pravil na taboru ali dnevih dejavnosti
učitelj pokliče starše, ki so dolžni priti po otroka.

Učenci v šoli ne smejo uporabljati mobilnih telefonov (razen za nujne klice s
predhodnim dovoljenjem strokovnega delavca) ter drugih tehničnih naprav, s
katerimi je možno snemanje, fotografiranje, poslušanje glasbe, igranje igric … V
primeru kršitve, se učencu aparat vzame in izroči potrdilo o odvzeti napravi ter se jo
shrani v upravi šole. Starši prevzamejo aparat v tajništvu.

V šolskih prostorih in okolici šole ter na površini šolskega igrišča je prepovedano
kajenje ter prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola,
drog ter drugih psihoaktivnih sredstev in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v
času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne
dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu šole.

Opravičevanje izostankov ureja 53. člen Zakona o osnovni šoli. Če učenec večkrat
neopravičeno izostane od pouka, razrednik pokliče starše in jih opozori na
izpolnjevanje starševskih obveznosti do šoloobveznega otroka (3 neopravičene ure),
razrednik pisno obvesti starše (5 neopravičenih ur), razrednik pokliče starše in
učenca na osebni razgovor (10 neopravičenih ur), šola obvesti Center za socialno
delo (20 neopravičenih ur), poda predlog prekrškovnemu organu Inšpektoratu RS za
šolstvo in šport (30 in več neopravičenih ur).

Učenci naj v šolo ne nosijo vrednih predmetov. V primeru kraje, šola zanje ne
odgovarja.

V primeru kraje ali namernega uničevanja šolske lastnine ali lastnine
druge osebe, učitelj ali učenec, ki navedeno opazi, dogodek sporoči v
tajništvo. O dogodku se po potrebi obvesti policijo.

Učenci morajo poznati pravila lepega vedenja (bonton) in se po njih tudi
ravnati:
-
vsi se prijazno pozdravljamo v šoli in zunaj nje;
učenci učitelje in druge zaposlene na šoli vikajo;
kadar se kdo pogovarja, počakajo in ne skačejo v besedo;
uporabljajo besede: prosim, hvala, oprostite;
izogibajo se neprimernim besedam, žaljivkam, posmehovanju in poniževanju;
v šolo prihajajo primerno oblečeni.
9

Učenci, ki se pred in po pouku zadržujejo na šolskih površinah, ne divjajo,
ne kričijo, ne plezajo po drevju in ne uničujejo zelenic.
PRIHOD V ŠOLO






K pouku učenci prihajajo pravočasno in se v predprostoru preobujejo.
Obleko ter obutev shranijo v garderobni omari.
Učenci v šolo prihajajo ob 8.15, ko se vrata odprejo. Če imajo preduro, pridejo
v šolo ob 7.35 uri.
Za učence od 1. do 3. razreda je organizirano jutranje varstvo od 6.30 do
8.25.
Od 8.15 naprej se učenci skupaj z učiteljem pripravijo na pouk.
Kolesa in skiroji se shranjujejo izven šole.
Če učenec neopravičeno zamuja k pouku, dobi neopravičeno uro, dvakrat
letno se krajša zamuda lahko opraviči.
VEDENJE MED POUKOM










Učenci počakajo učitelja pred razredom.
Če zamudijo k pouku, potrkajo na vrata, vstopijo in se opravičijo.
Med poukom učenci ne jédo, ne motijo pouka, ampak delajo le stvari, ki so povezane
s poukom, saj ima vsak učenec pravico do učenja.
Učenci morajo imeti spoštljiv odnos do učitelja in sošolcev.
Samo učitelj, ki tisto uro učence uči, lahko dovoli njihovo odsotnost ob pisni
prošnji svojega kolega. Šolske obveznosti mora imeti kljub izostanku izpolnjene.
Naloge rediteljev:
Če učitelj zamuja šolsko uro več kot 5 minut, reditelj to sporoči v tajništvo ali
ravnateljici.
Učitelju na začetku ure sporoči manjkajoče učence.
Učitelju pomaga pri pripravi in pospravljanju učil.
Skrbi za urejenost učilnice, prinašanje in odnašanje malice ter poskrbi, da učenci
pospravijo za seboj ter poskrbi za urejenost učilnice po končani uri (brisanje
table, pospravljanje učil in učnih pripomočkov, zapiranje oken, ugašanje luči ...).
Reditelj zadnji zapusti učilnico.
Učenci se po prihodu v učilnico pripravijo na začetek pouka in mirno začnejo s
poukom, pri pouku aktivno in kulturno sodelujejo.
Pouk se začenja ob točno določeni uri, za točen začetek so odgovorni
strokovni delavci.
Opravljanje domačih nalog in prinašanje šolskih potrebščin je obvezno.
Učenci se v učilnicah ne dotikajo izdelkov, priprav za pouk, plakatov in
učiteljeve mize.
10
VEDENJE MED MALICO





Učencem od 1. do 5. razreda prinese malico kuharica, od 6. do 9. razreda pa reditelja.
Reditelji 6.,7.,8. in 9. razredov minuto pred koncem druge šolske ure
odidejo po malico, jo prinesejo v razred in razdelijo sošolcem, ki si medtem umijejo
roke. Učenci pri pospravljeni mizi mirno počakajo na malico.
Učenci malico kulturno pojedo, nato svojo mizo pospravijo. Odmor za malico je
dolg 20 minut in v tem času učenci ne zapuščajo učilnic.
Učenci, ki imajo pred odmorom za malico pouk v telovadnici, učilnici tehničnega
pouka ali učilnici likovnega pouka, malicajo v jedilnici šole. Dežurajo učitelji, ki so jih
drugo šolsko uro poučevali.
Učenci pojedo malico v učilnici oziroma jedilnici in ne nosijo hrane po
hodnikih.
VEDENJE V PODALJŠANEM BIVANJU





Učenci v oddelkih podaljšanega bivanja pišejo domačo nalogo v času, ki ga
na začetku leta določi učitelj, ki poučuje v določenem oddelku podaljšanega bivanja.
Učenci, ki so ta čas na dejavnostih, delajo domačo nalogo doma.
Učenci na kakršnekoli dejavnosti in iz njih prihajajo samo v spremstvu učitelja
dejavnosti.
Če starši enkrat v šolskem letu pridejo po otroka z zamudo, ne da bi le to javili
učiteljici v dežurnem varstvu, jim ravnateljica pošlje pisno obvestilo, če to ne
zaleže, jih pokliče na pogovor. V kolikor se zadeva ponovi, se učenca izpiše iz OPBja.
Starši, ki pridejo po otroka, ga počakajo pred razredom. Medtem ko se otrok
pripravlja za odhod domov, starši ne čakajo v razredu, saj s tem motijo delo, ki
poteka v oddelku.
Učence od 1. do 3. razreda, ki hodijo na šolski kombi, v razredu pobere za to
določena odrasla oseba, dokler ne zbere vseh učencev iz različnih oddelkov, ga
učenci čakajo v avli in ne hodijo sami iz šole.
VEDENJE V KNJIŽNICI IN ČITALNICI





V knjižnici se učenci pogovarjajo tiho, ne tekajo in z ničemer ne motijo tistih, ki
berejo, delajo naloge ali se učijo.
Vstop v knjižnico s hrano in pijačo ni dovoljen.
Učenci ne uničujejo knjižničnega gradiva in opreme knjižnice.
Učenci prve triade obisujejo knjižnico z učiteljem podaljšenega bivanja po predhodno
določenem urniku, ki ga pripravi knjižničarka v sodelovanju z učitelji.
Knjižnica je za učence odprta po urniku, ki je na vratih knjižnice.
11
VEDENJE NA HODNIKU







Med odmori učenci upoštevajo pravila hišnega reda ter navodila dežurnega
učitelja, o vsaki nepravilnosti takoj obvestijo dežurnega učitelja.
V šolskih prostorih se nosijo copati, v telovadnici pa športne copate, ki so
namenjeni le uporabi v notranjih prostorih.
Učenci tečejo in telovadijo le v šolski telovadnici in ne na hodnikih ali v učilnicah.
Med odmori se ne kriči, ne preriva in ne žoga.
Učenci skrbijo za red in čistočo na hodnikih, v garderobah in na straniščih.
Prostor za druženje so hodniki. Stranišče naj služi svojemu namenu, zato se tam
učenci ne zadržujejo.
Če učenec med odmorom potrebuje pomoč, jo poišče pri razredniku ali
svetovalni delavki.
VEDENJE V TELOVADNICI






Vstop učencev v telovadnico je mogoč samo v prisotnosti oziroma
spremstvu učitelja.
Gibanje v telovadnici je možno le v čistih športnih ali šolskih copatih.
Obešanje, plezanje in zadrževanje na orodjih je dovoljeno le ob prisotnosti učitelja.
Učenci lahko v orodjarno ali kabinet vstopijo le z dovoljenjem učitelja.
Zadrževanje učencev v garderobah med odmori in po pouku ni dovoljeno.
V garderobe in v telovadnico lahko vstopijo le učenci, ki imajo tisto uro na
urniko športno vzgojo.
VEDENJE V JEDILNICI






V jedilnico učenci prihajajo ob določeni uri za malico in kosilo. Dežurni
učitelj učence, ki se ne držijo urnika, zavrne.
V jedilnici učenci upoštevajo navodila dežurnega učitelja in osebja kuhinje.
Pri kosilu učenci mirno počakajo v vrsti, se ne prerivajo in ne kričijo. Do osebja v
kuhinji se obnašamo spoštljivo.
Učenci imajo do hrane spoštljiv odnos.
Po končanem obroku učenci vedno pospravijo mizo za seboj in mirno
zapustijo jedilnico.
Odnašanje hrane iz jedilnice in učilnice je prepovedano.
ODHAJANJE IZ ŠOLE



Učenci, ki so končali s poukom, se v predprostoru preobujejo in zapustijo šolo.
Zadrževanje v šoli po zaključku vzgojno-izobraževalnega dela ni dovoljeno.
Če učenci čakajo na prevoz staršev, se zadržujejo v predprostoru šole.
Učenec lahko izjemoma zapusti šolsko stavbo v času pouka, če za
odsotnost pisno zaprosijo starši.
12


V primeru, da ima v času vzgojno-izobraževalnega dela učenec zdravstvene težave,
šola obvesti starše. Po učenca pridejo starši ali druga pooblaščena oseba.
Za učence, ki čakajo na interesne dejavnosti ali izbirne predmete, je organizirano
varstvo po urniku, ki ga učenci in starši dobijo na začetku šolskega leta. V kolikor
starši želijo, da otrok odhaja po pouku domov in se vrača v šolo, morajo učenci
razredniku prinesti pisno soglasje staršev.
VEDENJE ZUNAJ ŠOLE

Učenci in uporabniki šolskih površin skrbijo za urejeno šolsko okolico, prav tako za
igrala.

Če se pouk izvaja zunaj, učenci šolske prostore zapustijo le v spremstvu
učitelja. Ob tem upoštevajo navodila učitelja spremljevalca.

Na izletih, ekskurzijah in taborih učenci upoštevajo navodila spremljevalcev
in vsa pravila, ki veljajo tudi v šoli. Učenci se ne oddaljujejo od skupine in
od učitelja.

Uporaba telefonov in drugih tehničnih aparatov je na taborih dovoljena le v
določenem času, v nočnem času pa so shranjeni pri spremljevalcih.
4. Posamezne kršitve pravil, vzgojni postopki in ukrepi
4.1 Kršitve
Učenec, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, stori kršitev.
4.1.1 Kršitve, ki izhajajo iz neizpolnjevanja učenčevih dolžnosti:

Nestrpnost do učencev in zaposlenih.

Neizpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti.

Neredno pisanje domačih nalog.

Zamujanje k pouku in drugim vzgojno-izobraževalnim dejavnostim.

Motenje učencev in zaposlenih pri delu.

Ogrožanje varnosti drugih učencev in zaposlenih.

Neodgovorno ravnanje s premoženjem ter lastnino učencev in zaposlenih, s čimer se
povzroča materialna škoda.

Nespoštljivo obnašanje do drugih.

Neupoštevanje navodil delavcev šole.

Neupoštevanje pravil šolskega reda.
4.1.2 Kršitve, ki izhajajo iz neizpolnjevanja pravil obnašanja in ravnanja
Neustrezna vedenja in ravnanja, ki sodijo med kršitve, so:

ponavljajoče istovrstne kršitve šolskih pravil;

neopravičeni izostanki od pouka;

grob verbalni napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo (uporaba
žaljivk, zmerljivk);
13












psihično nasilje, socialno izključevanje, osamitev, stigmatizacija, izsiljevanje ali
ekonomsko nasilje, zahteve po denarju, goljufanje in napeljevanje k temu, virtualno
nasilje, izvajanje neposrednih ali prikritih oblik agresivnega vedenja do drugih
učencev in delavcev šole;
spolno nasilje, npr. otipavanje in nadlegovanje učenk/-ev;
- fizični napad na učenca, učitelja, delavca šole ali drugo osebo;
namerno poškodovanje in uničevanje šolske opreme, zgradbe ter stvari in opreme
drugih učencev, delavcev in obiskovalcev šole;
nedovoljeno snemanje oziroma fotografiranje med poukom, med odmori in vsemi
drugimi dejavnostmi v šoli in v šolskem prostoru;
odtujitev šolske dokumentacije in popravljanje ter vpisovanje ocen v šolsko
dokumentacijo;
uničevanje uradnih dokumentov in ponarejanje podatkov in podpisov v uradnih
dokumentih ter listinah, ki jih izdaja šola;
uničevanje, ponarejanje, odtujitev in zamenjava preizkusov znanja;
odtujitev, sodelovanje pri odtujitvi in posedovanje lastnine šole, lastnine drugih
učencev, delavcev ali obiskovalcev šole;
uporaba pirotehničnih sredstev ali odprtega ognja v šolskih prostorih, na zunanjih
površinah šole ali na šolskih ekskurzijah, taborih in šoli v naravi;
kajenje in prinašanje, posedovanje, ponujanje, prodajanje ali uživanje alkohola, drog
ter drugih psihoaktivnih sredstev (kot so energijski napitki in izdelki, ki vsebujejo
alkohol ...) in napeljevanje sošolcev k takemu dejanju v času pouka, dnevih
dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno izobraževalne dejavnosti, ki so
opredeljene v letnem delovnem načrtu;
zloraba interneta;
ogrožanje varnosti, zdravja in življenja učencev in delavcev šole.
4.2 Vzgojni postopki
Vzgojne postopke in ukrepe šola izvede, kadar učenec krši pravila obnašanja in ne
izpolnjuje svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole. Predlog za
začetek vzgojnega postopka zaradi storjene kršitve lahko razredniku poda vsak delavec
šole, starši ali učenec.
4.2.1
Vzgojni postopek v primeru, ko učenec ne opravlja svojih dolžnosti
1. Opozorilo in razgovor kot osnovni vzgojni postopek
Strokovni delavec učenca opozori na kršitev in opravi z njim razgovor. V pogovoru razrešita
težave na odnosni ravni, bodisi učenčev odnos do drugih oseb, šolskih dolžnosti in pouka,
imetja …
2. Vključitev razrednika
Če tak razgovor ni uspešen, učitelj v postopek vključi razrednika. Sodeluje tudi učitelj, pri
katerem se je zgodila kršitev. Razrednik obvesti o kršitvi starše.
14
3. Vključitev staršev
Kadar tudi razrednikovo posredovanje ne pripomore k rešitvi primera, razrednik v postopek
vključi še starše in jih povabi v šolo na pogovorne ure.
4.
Vključitev ŠSS
Če se problem še vedno ne reši, se vključi še ŠSS in po potrebi druge udeležence. Če ŠSS
oceni, da je o tem potrebno obvestiti pristojni center za socialno delo, o tem obvesti
ravnatelja, ki odloči o nadaljnjem ukrepanju šole.
Pri kršitvah, ki izhajajo iz neizpolnjevanja pravil obnašanja in ravnanja, lahko
opisani koraki postopka preskočijo po presoji oddelčnega učiteljskega zbora
učenca, ki je storil kršitev.
4.2.2 Mediacija kot vzgojni postopek
Osebe, ki imajo problem ali konflikt, se ob pomoči tretje osebe, posrednika ali
mediatorja, pogovorijo in ugotovijo, kje so točke njihovega spora, izrazijo svoja mnenja,
ideje, težave in čustva, izmenjajo stališča in poskušajo najti rešitev, s katero bodo vsi
zadovoljni.

Predvsem se uporablja pri reševanju težav v medsebojnih odnosih.

V proces mediacije vsi udeleženci vstopijo prostovoljno.

Proces mediacije poteka po vnaprej točno določenem postopku.

V mediaciji prevzamejo udeleženci odgovornost za rešitev nastalega konflikta.

Mediator je samo posrednik v sporu, ne posega v samo reševanje problema.

Lahko se izvaja tudi kot vrstniška mediacija ob pomoči mentorja.






4.2.3 Restitucija kot vzgojni postopek
Restitucija je vzgojni postopek, ki omogoča posamezniku, ki je s svojim ravnanjem
povzročil škodo (materialno ali moralno), da to popravi.
Vzgojni postopek po načelu restitucije se uporabi, če strokovni delavec šole presodi,
da bo glede na vrsto kršitve in osebnostne značilnosti kršitelja le-ta dosegel najboljši
vzgojni učinek.
Cilj restitucije je, da posameznik kritično razmišlja o svojem dejanju, sprejme
odgovornost zanj in da sam popravi posledice svojih dejanj.
Vzgojni postopki restitucije niso enolični in ne vnaprej določeni. Odvisni so od narave
kršitve (psihološka škoda, socialna škoda, materialna škoda). Če gre za kršitev na
področju medsebojnih odnosov, lahko kršitelj premisli, kaj je pripravljen narediti za
boljše medsebojne odnose nasploh, pri poškodbi inventarja lahko razmisli, kaj lahko
postori za bolj urejeno šolo.
Strokovni delavci spodbujajo, usmerjajo in spremljajo proces restitucije.
Ta je končana, ko kršitelj sprejme poravnavo škode kot dejanje, ki ga je dolžan
storiti, saj je prej z nepremišljenim ravnanjem povzročil škodo.
15


Restitucija spodbuja pri kršitelju konstruktivno vedenje, saj ne gre za kaznovanje v
ožjem smislu, ki bi pri njem povzročalo nadaljnje frustracije z obrambno in
destruktivno držo.
O restituciji odloči učitelj, pri katerem se je zgodila kršitev, razrednik in ŠSS.
4.3 Vzgojni ukrepi
Vzgojni ukrepi se lahko uporabijo v primeru
neizpolnjevanja pravil obnašanja in ravnanja.






kršitev,
ki
izhajajo
iz
4. 3. 1 Vzgojni ukrepi
Izvajanje vzgojnih ukrepov je povezano z nudenjem podpore, pomoči in vodenjem
učenca k spremembi neustreznega vedenja in ravnanja. Pri tem sodelujejo strokovni
delavci šole, učenec in starši, ki skupaj oblikujejo predloge za reševanje problemov.
Vzgojni ukrepi se uporabijo ob kršitvah šolskih pravil, če drugi vzgojni postopki niso
zalegli.
O uporabi vzgojnega ukrepa šola obvesti starše (predhodno ali naknadno).
Če starši odklonijo razgovor, odklonitev ne zadrži uporabe vzgojnega ukrepa.
Na podlagi strokovne odločitve se ukrep izvede.
Strokovni delavci vodijo zapise o razlogih za uporabo vzgojnih postopkov in ukrepov.
Vzgojni ukrep je lahko:

Povečan nadzor nad učencem v času, ko je v šoli, a ni pri pouku (ko je vključen v
druge dejavnosti).

Zadržanje na razgovoru po pouku v zvezi z reševanjem problemov (na daljšem
razgovoru z vednostjo staršev),

Organiziranje učenja in dela zunaj učne skupine/razreda

Kadar učenec onemogoča učenje drugih učencev (s svojim vedenjem moti vzgojnoizobraževalno delo), se zanj lahko organizira učenje in delo zunaj učne
skupine/razreda. Učitelj, ki je uporabil ta ukrep, preveri delo učenca in se z njim
pogovori o vzrokih težav. Ta odstranitev lahko velja za eno učno uro ali več
zaporednih učnih ur, kjer učenec povzroča težave. V slednjem primeru učitelj vnaprej
pripravi učne vsebine in naloge, ki jih učenec predela individualno ob nadzoru
strokovnega delavca. Ob koncu učitelj evalvira učenčevo delo, lahko ga tudi oceni.

Učenca se lahko začasno vključi v delo v okviru druge skupine/razreda.

Ukinitev ali zamrznitev pravic statusa športnika in kulturnika.

Prepoved udeležbe na dejavnostih, ki se izvajajo v okviru nadstandardnega programa
šole.

Prepoved udeležbe pri drugačnih oblikah pouka (dnevi dejavnosti, tabori, šola v
naravi …), šola učencem zagotovi uresničevanje ciljev omenjenih dejavnostih v šoli.

Šolska javna dobra dela (pomoč v knjižnici, jedilnici, čiščenje šolske okolice, pomoč
hišniku, pomoč mlajšim učencem).
16




Če učenci na dnevih dejavnosti (npr. športni dan) nimajo s seboj ustrezne opreme
(npr. primerna obutev, ustrezna športna oprema) z vidika varnosti pouka ali katere
druge aktivnosti, le-te ne smejo opravljati.
Učencem se za tisti dan bodisi ponudi nadomestno dejavnost ali pa ostanejo pri
pouku v drugem oddelku. O tem morajo biti starši obveščeni. Učitelj pred vsako
dejavnostjo preveri otrokovo opremo.
Redni tedenski kontakti s starši, pogostejši prihodi staršev v šolo in razgovor.
Kadar učenec s kršitvijo ogroža življenje in zdravje učencev ali delavcev šole, lahko
šola iz vzgojnih razlogov prešola učenca na drugo šolo brez soglasja staršev.
Postopek prešolanja določa Zakon o osnovni šoli (54. člen).
4.3.2 Vzgojni opomini
Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z
zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oz. vzgojni ukrepi ob
predhodnih kršitvah niso dosegli namena.
Vzgojni opomini so:
1. opomin: team (razrednik in ŠSS) za učenca pripravi individualni vzgojni načrt.
2. opomin: z možnostjo premestitve v drug oddelek.
3. opomin: z možnostjo prešolanja brez soglasja staršev. Postopek natančno določa
Zakon o osnovni šoli (54. člen).
5.
Pohvale, priznanja, nagrade
Za uspešno ter prizadevno delo želimo učence še posebej nagraditi, zato ob koncu
šolskega leta pripravimo prireditev, na kateri podelimo priznanja vsem učencem, ki so se
še posebej izkazali med šolskim letom. Učence, ki si bodo med šolskim letom
prislužili največ priznanj in pohval, bomo nagradili z izletom.
Pohvalimo:

Posebno prizadevnost pri učnem delu (aktivno sodelovanje pri pouku, samostojno
opravljanje dodatnih nalog …). Vzorne učence predlagajo učitelji in strokovni
delavci, potrdi pa jih učiteljski zbor.

Odličen učni uspeh.


Vidno izboljšanje učnega uspeha v primerjavi z lanskim šolskim letom.
Uspešnost na tekmovanjih, natečajih, srečanjih (športna tekmovanja, tekmovanja iz
znanja, otroški parlament …).
Pomoč sošolcem, sošolkam pri učenju ter opravljanju šolskih obveznosti.
Vzorno vedenje do učencev, učiteljev ter ostalih delavcev šole.
Skrb in lep odnos do šolskega inventarja (garderobne omarice, stranišča, stene …).
Sodelovanje pri izvrševanju šolskega reda (opozarjanje učencev in gojenje kvlitetnih
odnosov).
Različne oblike pomoči, ki jo učenci nudijo tistim, ki jo potrebujejo.





17


Sodelovanje pri posebnih šolskih projektih (proslave) in ob posebnih dosežkih ob
koncu šolskega leta.
Uspešno in vestno delo pri interesnih dejavnostih (priznanja na predlog mentorjev
dejavnosti).
6. Organiziranost učencev
Učenci so organizirani v oddelčnih skupnostih. Učenci oddelčne skupnosti na tajnih volitvah
izvolijo dva predstavnika oddelka, ki predstavljata učence oddelka v skupnosti učencev
šole.
7. Opravičevanje odsotnosti




Starši najkasneje v petih dneh po izostanku učenca razredniku sporočijo (osebno
ali pisno) vzrok izostanka. Če učenec izostane več kot pet dni, starši pa razredniku
niso sporočili vzroka izostanka, razrednik o izostanku obvesti starše in jih pozove, da
sporočijo vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo starši opravičiti osebno ali pisno.
Opravičila posredujejo razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu učenca v šolo.
Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet šolskih dni, lahko razrednik zahteva
uradno zdravniško potrdilo o opravičenosti izostanka, ki ga izda zdravnik na
predpisanem obrazcu, opremljenim z žigom zdravstvene organizacije ter s podpisom
zdravnika.
Učenec lahko izostane, ne da bi starši sporočili vzrok izostanka, če njegov izostanek
razredniku vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več delih traja največ
pet dni v letu. Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev dovoli
učencu daljši izostanek od pouka.
Prisotnost na dnevih dejavnosti (športni, kulturni, naravoslovni dnevi …) je
obvezna, saj so dnevi dejavnosti obvezni del predmetnika. Učenci, ki imajo
utemeljen razlog izostanka, morajo vsaj tri dni pred izvedbo dneva
dejavnosti razredniku ali organizatorju dejavnosti sporočiti vzrok izostanka,
sicer krijejo predvidene stroške dejavnosti sami.
8. Sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva
otrok



Učenci imajo pravico do zdravstvenega varstva (obveznih zdravniških pregledov za
učence, vpisane v prvi razred, rednih sistematskih zdravstvenih pregledov v času
šolanja, cepljenj). Pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev šola sodeluje z
zdravstvenimi zavodi.
Če je učenec bolan ali ima uši, naj ostane doma. V primeru nalezljive bolezni, so starši
dolžni obvestiti razrednika. Razrednik o pojavu nalezljive bolezni obvesti ostale starše.
Po preboleli nalezljivi bolezni mora otrok v šolo prinesti potrdilo, da je zdrav.
Šola osvešča učence o škodljivosti in posledicah kajenja, o pitju alkoholnih pijač,
uživanju drog, spolnem nadlegovanju in vsakršnem nasilju. Osvešča jih o
18

njihovih pravicah ter o načinu iskanja ustrezne pomoči v primerih soočanja
z kakršnimkoli nasiljem.
V primeru poškodbe učenca delavec šole pokliče nujno zdravniško pomoč (če presodi,
da je potrebna), v okviru svojih zmožnosti nudi prvo pomoč ter o dogodku obvesti
starše.
POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
(perspektivni in vrhunski športnik, perspektivni in vrhunski mladi umetnik)
V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 63/2013 z dne 26. 7. 2013)
lahko učenec pridobi:

status učenca perspektivnega športnika, če je registriran pri nacionalni panožni
športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez;

status učenca perspektivnega mladega umetnika, če se udeležuje državnih
tekmovanj s področja umetnosti;

status učenca vrhunskega športnika, če doseže vrhunski dosežek mednarodne
vrednosti;

status učenca vhunskega športnika, če doseže vrhunski dosežek mednarodne
vrednosti;

status učenca vrhunskega mladega umetnika, če dosega najvišja mesta
oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.
Pridobitev statusa predlagajo starši učenca (obrazec se nahaja na šolski spletni strani).
Pisno vlogo s priloženimi dokumenti starši oddajo do 17. 9. 2014 v tajništvo šole.
Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi
s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih
dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.Status lahko učencu preneha na zahtevo
staršev učenca, s potekom ĉasa, za katerega je bil učencu dodeljen, če prenehajo razlogi,
zaradi katerih je bil status dodeljen, če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali
če se mu status odvzame.
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti ali če mu pade učni uspeh, če neredno izpolnjuje šolske
obveznosti, če zaradi neupoštevanja šolskega reda pridobi vzgojni ukrep, mu šola lahko
status odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora. Učencu zaradi bolezni oziroma
poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na
podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik,
učiteljski zbor ali starši učenca.
19
PREDSTAVITEV PROGRAMA
Pregled predmetov po obveznem predmetniku
PREDMET
Slovenščina
Matematika
Tuji jezik
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Družba
Geografija
Zgodovina
Domovinska in
državljanska kultura in
etika
Spoznavanje okolja
Fizika
Kemija
Biologija
Naravoslovje
Naravoslovje in tehnika
Tehnika in tehnologija
Gospodinjstvo
Šport
RAZREDI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
6
7
7
5
5
5
4
3,5
4,5
4
4
5
5
4
4
4
4
4
2
3
4
4
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1,5
1,5
1
1
1
1
2
3
1
2
1,5
2
1
2
2
2
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1,5
2
2
3
2
1
1
2
2
2
2/1
2/1
2/1
1
1
1
1
1
1
3
1
1,5
3
3
Izbirni predmet 1
Izbirni predmet 2
Izbirni predmet 3
Tedensko ur
20
21
22
24
26
26
29,5
30
30
Kulturni dnevi
Naravoslovni dnevi
Tehniški dnevi
Športni dnevi
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
Organizacija pouka v manjših učnih skupinah
Notranja diferenciacija poteka pri vseh predmetih in drugih organiziranih oblikah dela
od 1. do 9. razreda. Učitelj prilagaja delo z učenci glede na njihove zmožnosti.
Pouk v manjših skupinah se v obsegu ene ure na teden izvaja v manjši skupini pri
slovenščini v 4. in 5. razredu ter pri vseh urah v 8. in 9. razredu pri predmetih angleščina,
matematika in slovenščina.
Fakultativni predmeti
Pouk fakultativnih predmetov poteka po urniku, dogovorjenem v mesecu septembru.
Fakultativni pouk plačajo starši.



Nemščina (2.-6.r)
Španščina (5.-6.r)
Računalništvo (1.-6.r)



Angleščina (1.-3.r)
Instrument/ kitara
(1.-9.r)
Instrument/klavir (4.9.r)

Instrument/bobni
(1.-9.r)
Instrument/flavta
(1.-9.r)
Solo petje (1.-9.r)


Obvezni izbirni predmeti (izvajajo se v 7.,8. in 9.r)






Francoščina 1,2
Nemščina 1,2,3
Španščina 2,3
Jaz in drugi
Gledališki klub
Poskusi v kemiji
 Likovno snovanje
1,2,3
 Obdelava gradiv
 Vzgoja za medije - TV
 Sodobna priprava
hrane
 Načini prehranjevanja
 Šport za sprostitev






Šport za zdravje
Nogomet
Odbojka
Urejanje besedil
Multimedija
Šahovske osnove
Neobvezni izbirni predmeti (izvajajo se v 4.r)
 Nemščina
 Računalništvo
 Umetnost
Program interesnih dejavnosti
Interesne dejavnosti so organizirane za razvijanje različnih interesov učencev. Urnik bo
določen v septembru. Vse interesne dejavnosti so brezplačne.







Agencija Avantura (6.-9.r)
Angleška bralna značka (4.-9.r)
Aranžerski krožek (6.-9.r)
Astronomski krožek (7.-9.r)
Atletika (1-9.r)
Badminton (2.-9.r)
Biološki krožek (6.-9.r)






Matematika izziv in užitek (7.r)
Meditacija in pozitivno mišljenje
(6.-9.r)
Mladi gasilec (1.-9.r)
Naravoslovni krožek (4.r)
Nemška bralna značka (4.-9.r)
NGJ Bistroum (4.r)
21





















Bralna značka (6.-9.r)
Bralni klub (4.-9.r)
Cicivesela šola (2.-3.r)
Časopis v tujem jeziku (7.-9.r)
Digitalna fotografija (5.-9.r)
Dramski krožek (2.-4.r)
Eko bralna značka (4.-5.r)
Eko kviz in eko bralna značka (6.9.r)
Francoska bralna značka (7.-9.r)
Glasbena pravljica (1.-2.r)
Izdelava lutrk (1.-4.r)
Izdelovanje nakita (4.-6.r)
Kitajščina (1.-9.r)
Knjigobube (2.-4.r)
Knjižničarski krožek (5.-9.r)
Kolesarski krožek (6.-7.r)
Košarka (2.-6.r)
Legograditelj (1.-2.r)
Likovni krožek (4.-9.r)
Likovno ustvarjalni krožek (1.3.r)
Lutkovni krožek (2.r)
Brezplačna tečaja:























Osnove kaligrafije (5.-9.r)
Otroški parlament (1.-9.r)
Plesne delavnice (4.-9.r)
Pravljični krožek (1.-3.r)Prehrana
parlament (1.-9.r)
Priprave na valeto (9.r)
Prometni krožek (4.-5.r)
Punčke iz cunj (3.-5.r)
Raziskovalne naloge (8.-9.r)
Ročna dela (2.r)
Ročne spretnosti (1.-3.r)
Sladkorna bolezen (8.-9.r)
Slaščičarski krožek (2.-9.r)
Šah (3.r)
Šiviljski krožek (1.-7.r)
Šola komunikacije in javnega
nastopanja (8.-9.r)
Šolska instrum. Skupina (3.-9.r)
Šolska skupnost (9.r)
Šolska TV (4.-9.r)
Ustvarjalna delavnica (2.-3.r)
Vezenine (4.-6.r)
Zgodovinski krožek (6.-9.r)
Brezplačne aktivnosti:


Kolesarski tečaj (5.r)
Plavalni tečaj (1.r, 3.r)
Pevski zbor (1.-9.r)
Zdrav življenjski slog
Šola v naravi in tabori
razred
1., 2.r
5.r
termin
jan-feb 2014
8.9.– 12.9.2014
tabor
Zimovanje
Letna šola v naravi
29.11.-30.11.2014
16.02.-20.02.2015
3.11. – 7.11.2014
lokacija
Kope
Savudrija
Železničarski dom v
Kranjski Gori
Kranjska Gora
CŠOD Burja, Seča
CŠOD Peca
6.r
5.1. – 9.1.2015
6.r-9.r
7.a, b, c
8.c
8.a,b in 9.
a,b,c
29.9.– 3.10.2014
Ankaran
Tabor
9. r
7. 11. 2014
6.r – 9.r
4.r – 9.r
4.6. – 7.6.2015
9.5.2015
Tehnični muzej in
Dachau
Ekskurzija ZGO
Ekskuzija NEM
Zimska šola v naravi
Ustvarjalni tabor
Tabor
Tabor
Tehnični dan
22
PREVERJANJE IN OCENJEVANJE ZNANJA
Znanje učencev se preverja in ocenjuje skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju
znanja ter napredovanja učencev v osnovni šoli (Uradni list RS št. 73/2008).
Če učenec in starši menijo, da je bil učenec ob koncu šolskega leta ali pri zaključnem
preverjanju znanja nepravilno ocenjen, lahko starši v treh dneh po prejemu spričevala
oziroma obvestila o doseženih ocenah na nacionalnem preverjanju znanja pri ravnatelju
vložijo obrazložen pisni ugovor.
Starši se med šolskim letom na govorilnih urah lahko seznanijo z vsemi ocenami svojega
otroka. Vsi učitelji, ki poučujemo, preverjamo in ocenjujemo znanje vašega otroka, si
želimo in pričakujemo, da nejasnosti ali morebitne nepravilnosti pri ocenjevanju rešujemo
sproti. Utemeljili vam bomo vsako oceno ter predstavili načine in kriterije ocenjevanja.
Nacionalno preverjanje znanja (NPZ)
1. 9. 2014
Objava sklepa o izboru
predmetov
2. 6. – 6.
6. 2015
seznanitev učencev z
dosežki NPZ in možnost
vpogleda (9.r)
5. 5. 2015
NPZ iz matematike
(6.r, 9.r)
9. 6. –
11.6. 2015
seznanitev učencev z
dosežki NPZ in možnost
vpogleda (6.r)
7. 5. 2015
NPZ iz slovenščine
(6.r, 9.r)
15. 6.
2015
razdelitev obvestil
dosežkih učencem
razredov
o
9.
11. 5. 2015
NPZ iz angleščine (6.r)
NPZ iz 3. pred. (9.r)
24. 6.
2014
razdelitev obvestil
dosežkih učencem
razredov
o
6.
PRIKAZ ORGANIZACIJE DELA ŠOLE
Šolski koledar
Šolsko leto se začne 1. septembra in konča 31. avgusta. Vzgojno izobraževalno delo po
obveznem predmetniku osnovna šola izvaja v dveh ocenjevalnih obdobjih:
 prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. septembra do 30. januarja,
 drugo ocenjevalno obdobje traja od 2. februarja do 24. junija, za učence 9.
razreda do 15. junija.
23
Počitnice
jesenske
27. 10.– 30. 10. 2014
novoletne
29. 12.–31. 12. 2014
zimske
23. 2.–27. 2. 2015
prvomajske
28. 4.–30. 4. 2015
poletne
16. oz. 26. 6.–31. 8. 2015
Delovna sobota
23. 5. 2015 (Festival na gaju)
nadomeščanje 2. 1. 2015
Roki za popravne, predmetne in razredne izpite
1. rok
26. 6.– 9. 7. (7., 8. r)
2. rok
18. 8.–29. 8. 2014
16. 6.– 30. 6. (9. r)
Predstavitev strokovnih delavcev šole
učitelj
predmet
razredi
razrednik
1.
BABIČ Jasna
LUM, LS 1, 2, 3
5.a, b, 6.r-9.r
9.c
2.
BIZJAK Andreja
VZG, JV
1.b
3.
BOŽIČNIK Petra
VZG, JV
1.a
4.
BREZNIK Karmen
RP
1.a
5.
BUČER Barbara
OPB
1.c
6.
ILOV Maja
FI, ŠI
5.r - 9.r
7.
8.
BUTARA KOVAČ
Nives
COLNAR GLAMOČAK
Mojca
1.a
knjižničarka
BIO, NAR
6. r- 9.r
NI
2.r – 9.r
10. ČEPON Luka
RP
1.b
1.b
11. DERNOVŠEK Anita
SLO
6.a, 7.c, 8.r, 9.r
8.c
12. DOBRUN Elizabeta
Zdrav življenjski
slog, OPB 3.r
13. GAŠPERŠIČ Urška
FIZ, TIT, Les
7.c, 8.r- 9.r
7.c
14. GRENC Breda
RP, OPB
5.b
5.b
15. GROM Katarina
RP
3.a
3.a
9.
ČEH Nina
24
16. HORVAT Karmen
RP, OPB
4.a
4.a
17. JANŠA Andreja
GEO, ZGO
6.r – 9.r
8.a
18. JAKŠE Nataša
SLO
6.b,c, 7.a,b, 8.r, 9.r
7.a
TJA, SLO
7.a, c, 8.r, 9.r
JERALA BEDENK
19.
Mojca
20. KAUČIČ Maja
ind. pouk
21. KLANČAR Aleksandra
RP
3.b
22. KRIŽNAR Sonja
MAT
6.a, 8.r, 9.r
23. KOSMATIN Iris
OPB
2.c
24. LAMUT Nevenka
ravnateljica, DDK
8.a
25. MACURA Laura
ŠPO, Odbojka
4.c, 6.r – 9.r
26. MAJCE KOCELJ Katja
RP
2.a
27. MAVRI Alenka
TIT
6.r, 7.a,b, 8.b,c
28. MAVRIČ Jana
OPB
1.b
29. MIKELN Mojca
MAT
7.r, 8.r, 9.r
30. MLINARIČ Anka
OPB
3.a,b,c
31. MURN Tomaž
RAČ, MM, UBE
2.r – 9.r
32. NEMANIČ Miha
RP
2.b
2.b
33. PAOČIĆ Zlatan
Zdrav življenjski
slog, ŠPO
2.b,c, 3.r, 6.bF
6.b
34. PRIMC Darja
RP
4.c
4.c
35. PURKAT Barbara
ZGO, DDK, FIJ
6..r – 9.r
8.b, 9.b
RAFFANELLI
36.
Giovannino
GUM, pevski zbor,
klavir
5.r – 9.r
6.a
37. SEDMAK Mirjam
RP
1.c
1.c
38. SIARD Magda
pom. rav.
39. SILA Aleš
ŠPO
5.r, 2.a, 4.a, 6.cF, 7.cF,
8.cF, 9.cF
40. SITAR Gašper
RAČ, ŠHO
1.r, 7.r – 9.r
ŠPO,ŠZZ,ŠZS,
nogomet,odbojka
svetovalno delo,
ind. pouk
4.b, 6.aF, 7.a,bF, 8.aF,
8bF, 9.aF, 9.bF
TJA
5.a,b,c, 7.b, 8.r, 9.r
41. SMOLNIKAR Bojan
42. STROHSACK Maja
43. STROJIN Janja
3.b
2.a
7.b
25
44. ŠEGA Sonja
TJA
6.r, 8.r, 9.r
45. ŠESEK Lili
RP, OPB
5.c
5.c
46. ŠIVAK Maja
FIZ, MAT
6.b,c, 8.r, 9.r
6.c
ŠKAPIN KRHLIKAR
47.
Janja
SLO, OPB,
4.r – 7.r
KEM, BIO, POK,
ind. pouk nadarjeni
8.r, 9.r
9.a
49. ŠTILEC Petra
RP
3.c
3.c
50. TURŠIČ Andreja
TJA, OPB
1.r - 4.r
51. UHAN Tatjana
RP, NIP
4.b
52. URGL Tomaž
VZG, kitara
1.c
48.
53.
ŠKOFIC VALJAVEC
Petra
VIDENIČ STERLE
Helena
54. VINCEK Marija
GOSP, SPH, NP,
organizatorka
prehrane
svetovalno delo,
TEL, ind. p.
55. VISINTIN Nataša
RP
56. ZIBELNIK Barbara
OPB
57. ŽALEC Adlešič Darja
RP, OPB
4.b
6.- 9.r
2.c
2.c
5.a
5.a
Šolska svetovalna služba
Šolska svetovalna služba živi s šolo in izhaja iz potreb šole. Je v neposredni povezavi z
učenci, učitelji, starši, vodstvom šole in zunanjimi institucijami.
Učenci lahko nasvet ali pomoč v svetovalni službi poiščejo vsak dan med odmori, pred
poukom ali po pouku.
Šolska svetovalna služba svetuje vsakemu posamezniku in razrednim skupnostim na več
področjih: učenje, vzgoja, razredna klima, šolski red, telesni, osebni in socialni razvoj,
šolanje, poklicna orientacija ter v socialno-ekonomskih stiskah.
Specialna pedagoginja in šolski svetovalni delavki izvajajo dodatno strokovno pomoč
učencem z učnimi težavami, nadarjenim učencem, ki so prvič evidentirani v 4. razredu,
predlagani pa so lahko tudi v kasnejših letih šolanja. Identificirane nadarjene učence šola
vključi v druge individualne ali skupinske oblike dela ter zanje pripravi individualiziran
program.
26
GU
Magda Siard
pomočnica ravn. in
socialna delavka
ponedeljek (7.45–8.30) in
v času GU
Marija Vincek
psihologinja
ponedeljek (7.45–8.30) in
v času GU
Maja Strohsack
pedagoginja
ponedeljek (7.45–8.30) in
v času GU
Maja Kaučič
spec. pedagoginja
ponedeljek (7.45–8.30) in
v času GU
Šolska knjižnica
Nives Butara-Kovač
knjižničarka (GU ob pon. 7.45–8.30 in v času GU)
ponedeljek
7.30–13.00 (13.30–15.30 bralna značka); 14.30–15;30
torek
7.30–8.30; (interno delo od 8.30 – 15.30)
sreda
8.30–15.30 (7.30–8.30 bralna značka)
četrtek
7.30–15.30 (12.30–14.30 izposoja OPB)
petek
7.30–12.30 (12.30–14.45 knjižničarski krožek in izposoja OPB)
V času knjižničarskega in pravljičnega krožka ter med urami knjižnične vzgoje bo knjižnica
zaprta. Termini krožkov bodo določeni naknadno.
PRAVILA IZPOSOJE:

Vsak učenec, ki se vpiše na našo šolo, je avtomatično vpisan tudi v knjižnico, kjer
dobi izkaznico in svojo številko, ki jo obdrži do konca šolanja.

Izkaznico je treba imeti ob obisku knjižnice s sabo, izposoja brez nje ni
mogoča, vračanje pa. Ko je izkaznica polna, jo učenec pokaže in dobi novo.

Učenec si načeloma naenkrat lahko izposodi 3 kose gradiva za 14 dni.Rok izposoje
gradiva se lahko enkrat podaljša za 14 dni. Podaljševanje ni možno za knjige, ki so
za domače branje ter angleško ali nemško bralno značko.

Zamudnine ni. Ob koncu šolskega leta morajo učenci vrniti vse izposojeno
gradivo.

V primeru, da učenec izposojeno gradivo izgubi, ga nadomesti z enakim ali
podobnim, enako vrednim gradivom, primernim za šolsko knjižnico.
Učenci od 6. – 9. razreda v knjižnici opravljajo tudi bralno značko.
27
Učbeniški sklad (US)
Šola vsako leto konec maja ali na začetku junija učencem razdeli sezname učbenikov,
delovnih zvezkov in ostalih potrebščin za novo šolsko leto ter naročilnico za učbeniški sklad
ter ponudbe vsaj dveh založb oz. distributerjev za nakup delovnih zvezkov in potrebščin (ali
učbenikov, če se ne odločijo za US). Seznami in naročilnice na US so tudi na šolski spletni
strani.
Učbeniški sklad je za vse učence brezplačen, saj izposojevalnino plača Ministrstvo za
šolstvo. Učenci si učbenike lahko izposodijo na podlagi naročilnice, ki jo do določenega
datuma oddajo razredniku.
Učenci učbenike dobijo prvi teden pouka v novem šolskem letu, vrnejo pa jih konec junija,
na datum, ki ga določi učiteljski zbor ali razrednik. Učenci morajo učbenike vrniti
zavite v novih ovitkih in strgana mesta na platnicah ali znotraj učbenika zalepiti
s samolepilno folijo (nikakor ne z lepilnim trakom). Učenec, ki učbenikov ne vrne do
konca šolskega leta, dobi v avgustu položnico, s katero plača največ 2/3 cene nabavne
učbenika. Prav tako učenec plača največ ½ cene za učbenik, ki je bil vrnjen tako
poškodovan, da ni več primeren za uporabo.
Za informacije v zvezi z učbeniškim skladom in delovnimi zvezki se lahko obrnete na
skrbnico US Nives Butara-Kovač.
Sodelovanje s starši
Redno sodelovanje staršev s šolo pripomore k pravočasni obveščenosti o otrokovem
šolskem delu in uspehu ter reševanju morebitnih učnih, vedenjskih in drugih težav.
Starše opozarjamo, da je njihova dolžnost, da sodelujejo z razrednikom in
učitelji svojega otroka ter obiskujejo govorilne ure ter roditeljske sestanke,
spremljajo otrokovo šolsko delo in poskrbijo, da bo redno opravljal domače
naloge, imel urejene šolske potrebščine in dovolj časa za učenje. Pomagajte mu
razvijati delovne in učne navade ter poskrbite, da bo prihajal v šolo zdrav,
spočit in naspan.
Govorilne ure
Dopoldanske GU so prvo sredo v mesecu, in sicer med
7.45
in 8.20 v matičnih
učilnicah. Učitelji podaljšanega bivanja in učitelji fakultativnega pouka pa imajo govorilne
ure prav tako prvo sredo v mesecu, in sicer 5. šolsko uro (11.20–12.05).
Na dopoldanske govorilne ure se je potrebno predhodno najaviti na telefonsko
številko 01 583 92 00.
Popoldanske GU so namenjene informiranju (do 10 minut).
28
Govorilne ure so ob spodaj zapisanih datumih med 17.00 in 18.30.
oktober
20. 10. 2014
november
17. 11. 2014
december
15. 12. 2014
januar
19. 1. 2015
februar
19 2. 2015
april
20. 4. 2015
maj
18. 5. 2015
Roditeljski sestanki
Organizirani bodo v septembru in marcu. Po potrebi pa bomo organizirali tudi krajše
roditeljske sestanke med šolskim letom.
1.r
2.r
3.r
4.r
5.r
6.r
7.r
8.r
9.r
1. RS
4.9.
8.9.
9.9.
10.9.
18.9.
11.9.
15.9.
16.9.
17.9.
2. RS
2.3.
3.3.
4.3.
5.3.
9.3.
10.3.
11.3.
12.3.
16.3.
3. RS*
*Datum tretjega roditeljskega sestanka bo določil razrednik.
Jutranje varstvo
Za učence razredne stopnje je organizirano jutranje varstvo od 6:30 do 8:25.
Podaljšano bivanje
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko po pouku vključijo v oddelke podaljšanega bivanja, kjer
učenci samostojno in pod pedagoškim vodstvom opravljajo domače naloge in se sproščajo
ob igrah.
Podaljšano bivanje poteka do 15:15, kasneje je do 16:30 organizirano dežurno varstvo.
Starše, ki prihajajo po otroke v podaljšano bivanje, prosimo, da upoštevajo urnik dela v
oddelkih podaljšanega bivanja, ki je zapisan v hišnem redu šole.
Dodatni pouk
Učenci, ki želijo razširiti svoje znanje, se lahko vključijo v dodatni pouk. S poglobljenimi in
razširjenimi vsebinami ter z različnimi metodami dela, kot so samostojno učenje,
problemski pouk in priprave na tekmovanja, podpira doseganje višjih učnih ciljev. Učenci
se vanj vključujejo prostovoljno in po dogovoru z učiteljem.
29
Dopolnilni pouk
Učencem, ki poleg rednega pouka potrebujejo še dopolnilno razlago snovi in pomoč
učitelja, je namenjen dopolnilni pouk. Predlog za obiskovanje dopolnilnega pouka oblikuje
učitelj predmeta, ki ugotovi vzroke za učenčevo neuspešnost in redno spremlja učenčev
napredek. Z drugačnim načinom dela učenci lažje usvojijo temeljne učne cilje.
Organizacija šolske prehrane
Šolske malice in kosila pripravlja kuharsko osebje v šoli, organizatorka šolske prehrane je
Helena Videnič Sterle.
Učenci se lahko naročijo na dopoldansko malico in kosilo, učenci v podaljšanem bivanju
tudi na popoldansko malico. Učenci v jutranjem varstvu lahko naročijo tudi zajtrk. Zaželeno
je, da ima vsak učenec v šoli vsaj en obrok dnevno.
Posamezni obrok za odsotnega učenca so dolžni starši pravočasno odjaviti. Posamezni
obrok je pravočasno odjavljen, če se ga odjavi vsaj en delovni dan prej, in sicer
do 8:00 ure zjutraj.
Če vnaprej veste, da bo vaš otrok odsoten ali pa bi radi odpovedali samo posamezen obrok
(npr. zaradi zdravniškega pregleda), nam to sporočite vsaj en dan prej oziroma danes za
jutri. Posamezni obrok lahko odjavite tudi z geslom preko LoPolisa. V primeru, da učenci
manjkajo zaradi dejavnosti (tabori, tekmovanja, izleti) bo odjavo prehrane uredila
organizatorka prehrane.
Šola organizira dietno prehrano v okviru svojih možnosti in v okviru možnih finančnih
sredstev. Dietno prehrano lahko uveljavljajo starši učencev na podlagi potrdila lečečega
zdravnika ali zdravnika specialista in s strani stroke predpisanega jedilnika. Za vsako šolsko
leto morajo starši predložiti novo zdravniško potrdilo.
V okviru projekta Zdrava šola in Ekošola bomo glede na priporočila Nacionalnega inštituta
za javno zdravje in smernic zdravega prehranjevanja v šolski prehrani postopoma
zmanjševali količino popitih pijač z dodanim sladkorjem, ki jo bomo nadomestili z vodo in
nesladkanim čajem. Prav tako bomo postopoma manjševali vnos soli v obroke, ki jih
pripravlja šolska kuhinja.
Telefonska številka organizatorja prehrane: 01 583 92 02
Elektronski naslov: [email protected]
30
Šolski zvonec
pouk dopoldan
OPB popoldan
1.
7.40 – 8.25
2.
8.30 – 9.15
3.
9.35 – 10.20
4.
10.30 – 11.15
5.
11.20 – 12.05
kosilo (1.–5.r)
12.05–12.55
kosilo
6.
12.10 – 12.55
kosilo (6.–9.r)
13.00–14.00
sam. učenje
7.
13.15 – 14.00
14.00–15.15
usmerjen prosti čas
8.
14.55 – 15.40
15.15–16.30
Varstvo
malica
DODATNI PROGRAMI IN PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU
2014/2015















Mednarodno sodelovanje
(izmenjave, projekti)
Bralni klub
Knjižnična sprostitev v OPB
Znanost mladini (izdelava
raziskovalnih nalog)
Projekt »Naj športnik in naj
športnica«
Zdrava šola
EKO šola kot način življenja
Projekt »Zdrav življenjski slog«
Projekt »Podarim knjigo«
AISEC – medkulturno
povezovanje
Medpredmetno povezovanje
Festival filmskih animacij (Power
Point)
Mala šola Rock'n Rolla
Modri gaj
Festival na gaju











Miklavžev sejem
Unicef – izdelava punčk iz cunj
Projekt »Rastem s knjigo« (7.
razred)
Preventivni programi na
vzgojnem področju
Brezplačni tečaj plavanja v 1. in
3. razredu
Izvajanje športnih programov
»Zlati sonček« in »Krpan«
Zgodovinska, geografska,
biološka in jezikovna ekskurzija
Ptičji gaj
Uporabna umetnost
Spremljanje učencev, ki imajo
status športnika
Dobrodelne akcije
31
VARNA POT V ŠOLO

V šolo naj gre otrok pravočasno. Hodi naj po pločniku.

Prvošolčka v šolo pospremite starši in ga poučite o prometnih predpisih in
nevarnostih, ki ga lahko doletijo na poti v šolo. Nosijo naj rumene rutice in kresničke.

Vsem učencem, ki so od šole oddaljeni več kot 4 km je zagotovljen
brezplačen prevoz s kombijem v šolo. Prav tako je zagotovljen prevoz
učencem, ki še niso dopolnili 7 let.

Učenci, ki prihajajo v šolo s kolesom morajo nositi zaščitno čelado in imeti opravljen
kolesarski izpit.

Odsvetujemo prihajanje v šolo s skiroji, rolerji, rolkami in motorji.

Varna pot v šolo je vezana tudi na osebno varnost, to je varnost pred nasilneži, ki
svojo moč kažejo z ogrožanjem šibkejših. Učenci naj takoj povedo staršem ali
učiteljem, če jih kdo ustrahuje.

Če otroke vozite v šolo starši z osebnimi avtomobili, naj vas opomnimo, da morajo
otroci do 12. leta starosti sedeti na zadnjih sedežih in biti zavarovani z varnostnimi
pasovi.
VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA
1. KOMBI
MINI BUS
7.25–7.30
7.30
Medenska cesta, Gasilski dom
Taborska cesta, Marinovševa cesta,
Tacenska cesta – pri elekrarni pri banki
7.45
Tacenska cesta, postaja: elektrarna pri
rdečih blokih, banka
8.00 – 8.05
8.00 – 8.05
Medenska cesta, Gasilski dom
Taborska cesta, Marinovševa cesta,
Tacenska cesta – pri elektrarni pri banki
8.10 – 8.15
8.10 – 8.15
Martinova pot, Brodska cesta, Na gmajni
Tacenska cesta
(elektrarna, banka)
Odhodi izpred šole:
13.15
13.45
14.15
14.40
15.05
32
PUBLIKACIJA OŠ VIŽMARJE-BROD
Izdala in založila: OŠ Vižmarje-Brod
Uredile: Nevenka Lamut, Anita Dernovšek
Računalniška obdelava: Melita Sodnik
Naslovnico oblikoval: Tomaž Urgl
Tisk: ARTPRO d.o.o, Naklada: 700 izvodov

Similar documents