vlogo - Postani vojak

Comments

Transcription

vlogo - Postani vojak
__________________________________
(ime in priimek)
__________________________________
(kraj, ulica in hišna številka)
__________________________________
(poštna številka, pošta)
__________________________________
(telefon / GSM)
__________________________________
(e-poštni naslov)
Zadeva:
Vloga za zaposlitev v Slovensko vojsko
Podpisani/a ________________________________, EMŠO __________________________, kraj in
država rojstva ___________________________, davčna številka ______________________,
stalno bivališče ___________________________________________________________________,
(kraj, ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)
začasno bivališče __________________________________________________________________,
(kraj, ulica, hišna številka, poštna številka in kraj)
se želim zaposliti v Slovenski vojski kot _________________________________________________.
(vojak, podčastnik, častnik, vojaški uslužbenec, civilna oseba)
V/na ____________________________, dne __________________.
_______________________
(podpis)
Obvezne priloge:
1.
2.
3.
4.
5.
Življenjepis
Dokazilo o najvišji končani šoli (fotokopija spričevala/ potrdila/ diplome)
Izjava o državljanstvu in nečlanstvu v političnih strankah
Soglasje za varnostno preverjanje
Potrdilo o nekaznovanosti

Similar documents