Analiza slovenskih delnic

Comments

Transcription

Analiza slovenskih delnic
Analiza slovenskih delnic
Kako izbrati dobro delnico in se izogniti slabi naložbi?
Avtor: Luka Gubo
September 2014
www.ft-quant.com
ANALIZA SLOVENSKIH DELNIC
Namen te analize je predstaviti način ocenjevanja kakovosti
podjetij ter prikazati način kako ugotoviti katera delnica je
primerna za nakup in katera za prodajo.
NAMEN
Analiza je sestavljena iz treh delov. V prvem delu
povzamemo teorijo in ugotovitve akademikov na področju
financ oz. investiranja. V drugem predstavimo metodologijo
ocenjevanja uspešnosti poslovanja slovenskih podjetij. V
zadnjem delu pa pokažemo način vrednotenja delnic na
borzi z namenom, da razločimo med dobrimi in slabimi
naložbami.
Predstavitev
ocenjevanja
kakovosti
podjetij
Slovenska borza je po začetku krize leta 2008 doživela
ogromen padec, od najvišjih vrednosti v letu 2008 do
najnižjih v letu 2011 je borza izgubila kar 80 odstotkov
vrednosti. To pomeni, da so povprečni investitorji v
slovenske delnice ali sklade, ki investirajo v Slovenijo,
izgubili večji del svojih privarčevanih sredstev.
Drugod po svetu je kriza prav tako močno vplivala na cene
delnic na borzah, vendar so le te hitro po koncu krize pričele
z okrevanjem in nekatere celo presegle svoje najvišje
vrednosti izpred krize. Ameriški borzni indeksi so že skoraj
tretjino vrednosti višje kot so bili pred krizo, kljub temu, da
so v času krize izgubili polovico vrednosti.
V času pred krizo je zaradi ugodnega makroekonomskega
okolja v Sloveniji delniški trg cvetel - delnice na Ljubljanski
borzi so vztrajno naraščale in med leti 2005 in 2007 v
povprečju podvojile svojo vrednost, kar je močno povišalo
1|
www.ft-quant.com
Katera delnica je
primerna za
nakup in katera
za prodajo?
zaupanje investitorjev v delniške naložbe. Posledično je
vedno več privarčevanih sredstev bilo preusmerjenih na
borzo, ki pa je zato še bolj naraščala. Nastal je t.i. borzni
UVOD
balonček, ko cene delnic narastejo zelo hitro in previsoko
glede na stanje v gospodarstvu.
Cene delnic na tako visokih vrednostih glede na
fundamentalno stanje ne morejo zdržati dolgo in posledično
padejo. Nesreča slovenskih investitorjev (in tudi drugih) je
bila v tem, da je ob poku slovenskega borznega balončka,
prišlo še do poka nepremičninskega balončka v ZDA in
globalne finančne krize, ki sta še dodatno pospešili padce
cen na vseh svetovnih borzah vključno s slovensko.
Tako velike izgube vrednosti premoženja močno vplivajo na
zaupanje investitorjev, še posebej pa na zaupanje
investitorjev, ki imajo malo izkušenj. Slovenija je, kljub
svojem 23 letnem obstoju, na področju financ oz.
investiranja močno v zaostanku v primerjavi z razvitim
svetom, kjer borze poznajo že desetletja ali celo stoletja
(prvi zapisi o organiziranem trgovanju segajo v leto 1531).
Takšen udarec je povzročil val nezaupanja v delnice, sklade
in druge naložbe, kar pa se je poznalo tudi na njihovih
donosih. Slovenska borza ostaja krepko pod rekordnimi
vrednostmi, kljub močni rasti v preteklem letu.
Prav ta visoka rast cen delnic, ki jo je povzročila
privatizacija oz. prodaja državnih lastniških deležev, je
povrnila interes javnosti v slovensko borzo, čeprav se
zaupanje vrača le počasi. Lastniki Aerodroma in Letrike si
manejo roke, saj je bila prevzemna cena zelo visoka, na
drugi strani se počutijo lastniki delnic NKBM oškodovani, saj
jim je država ob privatizaciji obljubljala varno naložbo,
2|
www.ft-quant.com
Pok borznega
balončka v letu
2008 je
povzročil
ogromne izgube
in posledično
prinesel
nezaupanje
investitorjev v
slovensko in tuje
borze
dobili so pa lastništvo v banki na poti v stečaj (na koncu
smo propadajoče banke rešili davkoplačevalci).
UVOD
Kako ugotoviti katero podjetje je dobro in ima potencial
ustvarjanja dobičkov in posledično tudi visokih donosov na
borzi, je cilj te analize. Bralec bo na koncu znal ločiti med
dobro naložbo, kot je bila recimo Letrika in slabo kot je bila
NKBM. V naslednjem delu se bomo osredotočili na
ocenjevanje poslovanja podjetij, sprva na metodo
izločevanja podjetij z visoko verjetnostjo stečaja in nato na
metodo ocenjevanja kakovosti podjetja.
3|
www.ft-quant.com
Izločevanje tveganih podjetij
V tem delu bomo ocenjevali poslovanje podjetij z namenom
OCENA Z
ločevanja dobrih od slabih podjetij. Prvi pristop bo iskanje
tistih podjetij, ki imajo visoko verjetnost stečaja (torej so
slaba podjetja), drug pristop bo pa ocenjevanje podjetij
glede na njihovo poslovanje - torej višja kot bo ocena, bolj
kakovostno je podjetje.
Ena izmed možnosti ocenjevanja tveganosti podjetja je
pogled na bonitetno oceno podjetja, ki jo določajo bonitetne
hiše, kot so Standard & Poor's, Moody's, Fitch in druge.
Uporaba bonitetnih ocen pri investicijskem procesu pa ni
najbolj smiselna, saj so bonitetne hiše relativno počasne pri
spreminjanju ocen. Ko prispejo novi podatki o poslovanju
Bonitetne ocene
so za investitorje
relativno
neuporabne, saj
so izdane
prepozno
podjetja, potrebujejo analitiki v bonitetnih hišah nekaj
tednov, da končajo svoje napredne analize in spremenijo
oceno podjetja, kar pa je za investitorja že prepozno.
Investitor bi potreboval takšno oceno tveganosti, ki pa mora
biti preprosta za izračunati in podatki, ki se uporabljajo za
ocenjevanje morajo biti prosto dostopni.
Preprost način
ocenjevanja je
razvil profesor
financ Edward
Altman
Profesor financ na newyorški univerzi Edward Altman je leta
1968 razvil prav takšno metodo ocenjevanja verjetnosti
stečaja podjetij. Zanimalo ga je, kateri javno dostopni
podatki iz letnih poročil lahko najbolje napovejo stečaj
podjetja. Preveril je ogromno možnih kombinacij in prišel do
zaključka, da obstaja 5 parametrov s katerimi lahko
relativno natančno odkrijemo podjetja, ki so "pod stresom"
(imajo visoko verjetnost stečaja).
4|
www.ft-quant.com
Za izračun ocene
Z potrebujemo
samo 5 podatkov
iz bilance
podjetja
Teh 5 parametrov je:
- razmerje med obratnim kapitalom in celotnimi sredstvi
(P1),
OCENA Z
- razmerje med pridržanimi dobički in celotnimi sredstvi
(P2),
- razmerje med poslovnim izidom iz poslovanja in celotnimi
sredstvi (P3),
- razmerje med tržno kapitalizacijo in knjigovodsko
vrednostjo podjetja (P4),
- razmerje med prodajo in celotnimi sredstvi (P5).
Ocena Z da zelo
natančno
napoved
verjetnosti
stečaja podjetja
Ocena Z = 1,2*P1 + 1,4*P2 + 3,3*P3 + 0,6*P4 + 0,99*P5
Profesor Altman je v prvotni raziskavi ugotovil, da imajo
bankrotirana podjetja v povprečju oceno Z pri -0,25,
normalno poslujoča podjetja pa nad 4.
5|
www.ft-quant.com
Zaradi
enostavnega
izračuna je
primerna za
investitorje
Ocenjevanje kakovosti podjetij
Na svetovnih borzah kotira ogromno število podjetij. V ZDA
PIOTROSKI
OCENA F
je investitorjem na voljo več kot 12 tisoč delnic, v Evropi jih
je okoli 6 tisoč, v Aziji pa več kot 15 tisoč. Kako izmed vseh
izbrati najboljšo?
Lahko se kar takoj sprijaznimo, da najboljše ne bomo mogli
najti brez velike vreče sreče vključene v analizo. Imamo pa
Na svetu je
ogromno
podjetij. Kako
najti dobra?
drugače več možnosti za izbor potencialno najboljših naložb.
En način izbire je razvil profesor newyorške univerze.
Joseph Piotroski je profesor na Newyorški univerzi in avtor
enega najboljših načinov iskanja delnic za višanje donosov
pri investiranju. Že leta 1997 je v svoji raziskavi pokazal, da
so delnice podjetij, ki ustrezajo določenim kriterijem veliko
Profesor financ
Joseph Piotroski
razvije način
ocenjevanja
podjetij.
bolj donosna naložba, kot delnice, ki tem kriterijem ne
ustrezajo.
Kriterijev, ki jih je profesor uporabil v raziskavi je 9.
Razdeljeni so v tri sklope – dobičkonosnost, struktura
kapitala in operativna učinkovitost.
Še preden začnemo iskati primerne delnice, si izberemo
katere delnice bomo iskali. Zanimajo nas samo
fundamentalno podcenjene delnice. Podcenjenost delnice je
profesor Piotroski meril z razmerjem med trenutno ceno
delnice na trgu in knjigovodsko vrednostjo (P/B razmerje).
Nizka tržna cena delnice v primerjavi s knjigovodsko
pomeni, da je delnica podcenjena in ima visok potencial za
6|
www.ft-quant.com
9 faktorjev v
treh sklopih:
- dobičkonosnost
- struktura
kapitala
- operativna
učinkovitost
rast.
Tukaj pa takoj nastane velika težava, saj so vsa podjetja tik
OCENA F
pred stečajem po tem kriteriju močno podcenjena. Da
izločimo podjetja z visoko verjetnostjo stečaja, moramo
upoštevati še sledeče faktorje.
Dobičkonosnost je po profesorjevih kriterijih sestavljena iz 4
faktorjev
- pozitivna donosnost sredstev,
- pozitiven operativni cash-flow,
Če podjetje
ustreza
posameznemu
faktorju, dobi
oceno 1, če ne,
dobi 0.
- rast donosnosti sredstev in
- pogoj, da operativni cash-flow presega dobiček.
Pri strukturi kapitala nas zanima predvsem ali je podjetje
prezadolženo in ali zmanjšuje svoje dolgove. Dodatno se
spremlja likvidnost sredstev, predvsem spremembo
likvidnosti – ali je boljša kot preteklo leto.
Seštevek
posameznik
faktorjev da
skupno oceno
(0-9)
Tretji faktor strukture kapitala pa spremlja ali je podjetje v
zadnjem letu izdalo nove delnice na trgu ali pa jih je
mogoče odkupovalo. Ko je podjetje podcenjeno na trgu in
izda nove delnice (ali se zadolži) je to očiten znak, da so v
težavah in posledično nas takšna podjetja ne zanimajo.
Operativna učinkovitost se meri z rastjo bruto marže in
rastjo razmerja med prodajo in sredstvi. Rast bruto marže
kaže na dolgoročno stabilnost podjetja, medtem ko rast
razmerja med prodajo in sredstvi loči dobra podjetja od
slabih.
7|
www.ft-quant.com
Višja ocena
pomeni boljše
poslovanje
podjetja
Če upoštevamo vse te faktorje pri iskanju priložnosti na
trgih, lahko pričakujemo visoke donose. Profesor Piotroski
OCENA F
je v svoji raziskavi pokazal prav to – v povprečju so delnice
podjetij, ki ustrezajo tem faktorjem, dosegle 23% letno
donosnost (med leti 1976 in 1996). America Association of
Individual Investors (AAII) je prav tako naredila analizo
donosnosti – med leti 1998 in 2013 je bila povprečna letna
donosnost 30% (s tem, da niso upoštevali transakcijskih
stroškov). Analiza na P123 pa pokaže letno donosnost v
višini 24% med leti 2004 in 2013 (z upoštevanjem
stroškov).
8|
www.ft-quant.com
Podjetja z
visokimi ocenami
poslujejo boljše
od povprečja
tudi v
prihodnosti in
imajo boljše
donose na
borzah
Vrednotenje
Ko enkrat ločimo dobra podjetja od slabih, se moramo še
P/EEV/EBIT
ALI P/B?
osredotočiti na ceno, ki jo plačamo, da delnico tega podjetja
dobimo. Če je podjetje še tako dobro, pa moramo plačati za
delnico 1000 kratnik letnih dobičkov, je nakup delnic
nesmiseln, saj je cena delnice previsoka. Zato v zadnjem
koraku uporabimo več faktorjev za ocenjevanje
podcenjenosti oz. precenjenosti delnic na trgu.
Najpopularnejši kazalec vrednotenja je razmerje med ceno
delnice in dobički podjetja (P/E razmerje). Višje kot je ta
vrednost, dražje je podjetje na borzi – torej se ga ne izplača
kupiti. Če je ta kazalnik okvirno nižji od 10, lahko rečemo,
da je delnica podcenjena, če je med 10 in 20 lahko
sklepamo, da je normalno ovrednotena, če pa je nad 20, pa
lahko rečemo, da je precenjena (predvsem, če je P/E
krepko nad to vrednostjo).
Drug pogled na vrednotenje je primerjava cene delnice s
knjigovodsko vrednostjo delnice (P/B razmerje). Podobno
kot pri P/E razmerju, se izplača kupovati tista podjetja, ki so
podcenjena glede na fundamentalno vrednost (knjigovodsko
vrednost).
Če lahko na trgu kupimo delnico, ki ima P/B razmerje nižje
od 0,8, potem lahko rečemo, da je ta delnica podcenjena,
če je med 0,8 in 1,5 lahko sklepamo, da je normalno
ovrednotena, takrat, ko pa je nad 1,5 (oz. krepko nad tem),
pa lahko sklepamo, da je delnica precenjena. Podobno je
tudi v primeru razmerja med ceno delnice in prihodki, ki jih
podjetje v enem letu naredi.
9|
www.ft-quant.com
Razmerje med
ceno delnice in
dobičkom
podjetja na
delnice je
poimenovano
P/E
Edenrazmerje
najboljših
načinov
ugotavljanja
precenjenosti in
podcenjenosti
delnice
P/E razmerje je
najpopularnejša
metoda
vrednotenja
delnice
Upošteva bolj
stabilne dobičke
t.j. dobičke pred
stroški
P/B je razmerje
odplačevanja
med ceno delnice
dolgov in davki
na trgu in
knjigovodsko
vrednostjo
delnice
Ker so v povprečju slovenska podjetja močno zadolžena, je
smiselno pogledati še kazalec vrednotenja, ki upošteva to
zadolženost. Če upoštevamo tržno kapitalizacijo in celoten
EV/EBIT
finančni dolg podjetja, pridemo do celotne vrednosti podjetja
(Enterprise Value – EV). Razmerje med to vrednostjo (EV) in
dobički podjetja pred plačilom obresti na dolgove in davki
(EBIT) nam da eno najboljših ocen
podcenjenosti/precenjenosti podjetja.
Višja kot je ta vrednost, bolj je delnica precenjena na trgu (in
se je torej ne izplača kupovati), ter na drugi strani, nižja kot
je vrednost, bolj je delnica podcenjena.
Pri izboru delnice moramo upoštevati predvsem to, ali so
pričakovani donosi te naložbe dovolj dobri predvsem glede na
tveganje. To lahko ocenimo prav z omenjenimi metodami, ki
nam pokažejo ali je cena delnice na trgu dovolj nizko glede na
fundamentalne podatke, da se nakup izplača.
10 |
www.ft-quant.com
Upošteva tudi
strukturo
kapitala – če je
podjetje bolj
zadolženo, je to
razmerje bolj
natančno pri
vrednotenju kot
ostala
Ocenjevanje slovenskih podjetij
Na naslednjih straneh so prikazani rezultati analize. Za
vsako izbrano podjetje sta prikazana dva grafa gibanja cen
delnice na borzi, prvi je za zadnjih 10 let, drugi pa za
zadnjih 6 mesecev. V desnem stolpcu je prikazana ocena
poslovanja podjetja z metodama profesorja Altmana in
Piotroskega, ter ocena delnice glede na njeno podcenjenost.
Višja ocena pomeni boljšo naložbo.
KRKA
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
9/10
KRKA
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
9/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
GIBANJE CENE DELNICE KRKE V ZADNJIH DESETIH LETIH
2.150 mio EUR
Prihodki (2013)
1.200 mio EUR
EBITDA (2013)
322 mio EUR
EBITDA marža
26,8%
P/E (ttm)
GIBANJE CENE DELNICE
KRKE V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
12
EV/EBITDA (ttm)
6,4
Dividenda
3,2%
11 |
www.ft-quant.com
TELEKOM SLOVENIJE
TELEKOM
SLOVENIJE
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
8/10
GIBANJE CENE DELNICE TELEKOMA V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
6/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
945 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
TELEKOMA V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
779 mio EUR
EBITDA (2013)
233 mio EUR
EBITDA marža
29,9%
P/E (ttm)
18
EV/EBITDA (ttm)
5,7
Dividenda
6,8%
12 |
www.ft-quant.com
PETROL
PETROL
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
6/10
GIBANJE CENE DELNICE PETROLA V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
7/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
630 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
PETROLA V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
3.947 mio EUR
EBITDA (2013)
138 mio EUR
EBITDA marža
3,5%
P/E (ttm)
12
EV/EBITDA (ttm)
9
Dividenda
3,8%
13 |
www.ft-quant.com
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
ZAVAROVALNICA
TRIGLAV
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
6/10
GIBANJE CENE DELNICE ZAVAROVALNICE TRIGLAV V ZADNJIH ŠESTIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
6/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
580 mio EUR
Prihodki (2013)
1.030 mio EUR
GIBANJE CENE DELNICE
ZAVAROVALNICE TRIGLAV V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
Dobiček iz
poslovanja
(2013)
175 mio EUR
Bruto marža
17%
P/E (ttm)
8,3
P/B (ttm)
0,8
Dividenda
6,6%
14 |
www.ft-quant.com
LUKA KOPER
LUKA KOPER
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
7/10
GIBANJE CENE DELNICE LUKE KOPER V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
5/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
375 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
LUKE KOPER V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
144 mio EUR
EBITDA (2013)
50 mio EUR
EBITDA marža
34,5%
P/E (ttm)
26
EV/EBITDA (ttm)
9,8
Dividenda
0,6%
15 |
www.ft-quant.com
MERCATOR*
MERCATOR
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
5/10
GIBANJE CENE DELNICE MERCATORJA V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
3/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
280 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
MERCATORJA V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
2.766 mio EUR
EBITDA (2013)
112 mio EUR
EBITDA marža
4%
P/E (ttm)
EV/EBITDA (ttm)
12
Dividenda
0%
16 |
www.ft-quant.com
POZAVAROVALNICA SAVA
SAVA RE
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
6/10
GIBANJE CENE DELNICE SAVE RE V ZADNJIH ŠESTIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
7/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
255 mio EUR
Prihodki (2013)
415 mio EUR
GIBANJE CENE DELNICE
SAVA RE V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
Dobiček iz
poslovanja
(2013)
24 mio EUR
Bruto marža
5,9%
P/E (ttm)
12
P/B (ttm)
1,1
Dividenda
1,7%
17 |
www.ft-quant.com
PIVOVARNA LAŠKO
PIVOVARNA
LAŠKO
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
4/10
GIBANJE CENE DELNICE PIVOVARNE LAŠKO V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
7/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
190 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
PIVOVARNE LAŠKO V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
267 mio EUR
EBITDA (2013)
46 mio EUR
EBITDA marža
17,3%
P/E (ttm)
EV/EBITDA (ttm)
7,8
Dividenda
0%
18 |
www.ft-quant.com
CINKARNA
CINKARNA
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
7/10
GIBANJE CENE DELNICE CINKARNE V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
7/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
170 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
CINKARNE V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
173 mio EUR
EBITDA (2013)
37 mio EUR
EBITDA marža
21,4%
P/E (ttm)
21
EV/EBITDA (ttm)
7,6
Dividenda
5,2%
19 |
www.ft-quant.com
GORENJE
GORENJE
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
5/10
GIBANJE CENE DELNICE GORENJA V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
7/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
170 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
GORENJA V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
1.240 mio EUR
EBITDA (2013)
78 mio EUR
EBITDA marža
6,3%
P/E (ttm)
EV/EBITDA (ttm)
6,6
Dividenda
0%
20 |
www.ft-quant.com
AERODROM LJUBLJANA*
AERODROM
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
4/10
GIBANJE CENE DELNICE AERODROMA V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
4/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
120 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
AERODROMA V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
31 mio EUR
EBITDA (2013)
11 mio EUR
EBITDA marža
35,2%
P/E (ttm)
40
EV/EBITDA (ttm)
11
Dividenda
15%
21 |
www.ft-quant.com
LETRIKA*
LETRIKA
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
8/10
GIBANJE CENE DELNICE LETRIKE V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
7/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
110 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
LETRIKE V ZADNJEM LETU
243 mio EUR
EBITDA (2013)
25 mio EUR
EBITDA marža
9,5%
P/E (ttm)
10
EV/EBITDA (ttm)
6,3
Dividenda
5,1%
22 |
www.ft-quant.com
ŽITO
ŽITO
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
5/10
GIBANJE CENE DELNICE ŽITA V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
8/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
445 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE
ŽITA V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
111 mio EUR
EBITDA (2013)
11 mio EUR
EBITDA marža
9,6%
P/E (ttm)
20
EV/EBITDA (ttm)
5,7
Dividenda
0%
23 |
www.ft-quant.com
INTEREUROPA
INTEREUROPA
Ocena podjetja
(Altman in
Piotroski):
5/10
GIBANJE CENE DELNICE INTEREUROPE V ZADNJIH DESETIH LETIH
Ocena delnice
(pričakovan
donos):
3/10
Osnovni podatki:
Kapitalizacija
25 mio EUR
Prihodki (2013)
GIBANJE CENE DELNICE INTEREUROPE V ZADNJIH ŠESTIH MESECIH
161 mio EUR
EBITDA (2013)
13 mio EUR
EBITDA marža
7,8%
P/E (ttm)
EV/EBITDA (ttm)
11
Dividenda
0%
24 |
www.ft-quant.com
ZAKLJUČEK
ZAKLJUČEK
S to analizo smo poskusili doseči neodvisen prikaz
priložnosti na slovenski borzi. Brez mnenj, optimističnih
napovedi, zgodbic o potencialnem uspehu podjetja ipd.
Samo dejstva so nas zanimala v kontekstu najvišje
statistične značilnosti, kar pomeni, da smo se osredotočili
na tiste podatke, s katerimi lahko z največjo verjetnostjo
najdemo na določenem trgu dobro priložnost in se
izognemo slabi.
Cilj analize je bil
prikazati dejstva
glede priložnosti
na slovenski
borzi
Na spodnjem grafu je seznam izbranih podjetij, ki je
sortiran po kakovosti poslovanja podjetja, ki je ocenjeno s
kriteriji profesorjev Altman in Piotroski. Med boljšimi
slovenskimi podjetji so Krka, Telekom Slovenije, Letrika, in
tudi Luka Koper ter Cinkarna. Pri dnu lestvice se nahajata
Pivovarna Laško in Aerodrom Ljubljana.
Analiza je
popolnoma
neodvisna
Ocena 1-10 (Altman+Piotroski)
KRKA
LETRIKA*
Bazira samo na
statistično
najpomembnejši
h podatkih
TELEKOM SLOVENIJE
CINKARNA
LUKA KOPER
POZAVAROVALNICA SAVA
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
PETROL
INTEREUROPA
ŽITO
GORENJE
MERCATOR*
AERODROM LJUBLJANA*
PIVOVARNA LAŠKO
0
2
4
6
8
Ker pa poslovanje podjetja ni edini faktor za iskanje dobre
naložbe, se moramo osredotočiti še na ceno delnice na trgu
glede na fundamentalno vrednost podjetja. Na spodnjem
grafu vidimo seznam izbranih podjetij, sortiranih po
25 |
www.ft-quant.com
10
privlačnosti njihovih delnic na trgu. Višja kot je ocena, višji
je potencialni dolgoročni donos delnice. Trenutno sta najbolj
podcenjeni delnici Krke in Žita, najbolj precenjeni sta pa
delnici Intereurope ter Mercatorja.
ZAKLJUČEK
Ocena 1-10 (podcenjenost)
KRKA
ŽITO
LETRIKA
GORENJE
CINKARNA
PIVOVARNA LAŠKO
POZAVAROVALNICA SAVA
PETROL
ZAVAROVALNICA TRIGLAV
TELEKOM SLOVENIJE
LUKA KOPER
AERODROM LJUBLJANA
INTEREUROPA
MERCATOR
Pri izbiri naložbe
je pomembna
kakovost
podjetja in
trenutna cena
delnice na trgu
0
2
4
6
8
Dodatno opozorilo:
Analiza je bila narejena kot prikaz enega najboljših
procesov izbora delnic in ni namenjena kot priporočilo za
nakup ali prodajo katerekoli izmed omenjenih delnic. Cilj
celotne analize je izobraževanje slovenske investicijske
javnosti in prikaz na konkretnih primerih, katere se pa ne
sme razumeti kot avtorjevo priporočilo.
26 |
www.ft-quant.com
10
Pravno obvestilo
Vsebine, podobe in podatki, objavljeni v tem dokumentu ali na tej spletni strani, so pripravljeni in
vzdrževani s strani družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o., Dalmatinova 7, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju tudi: družba za upravljanje), in so predmet pravic intelektualne lastnine. Kot
take jih je prepovedano razmnoževati, objavljati ali kako drugače razširjati brez predhodnega pisnega
soglasja družbe za upravljanje. Informacije, dostopne v tem dokumentu ali na tej spletni strani, se
lahko uporablja izključno v nekomercialne namene, namenjene pa so izključno osnovnemu
informiranju vlagatelja. Dokument oz. spletna stran je namenjena zlasti slovenskim vlagateljem in ni
ne namenjena ne usmerjena k vlagateljem iz Združenih držav Amerike.
Družba za upravljanje opravlja svojo dejavnost v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah
za upravljanje (ZISDU-2, Uradni list RS, št. 77/2011 s spremembami in dopolnitvami), predpisi,
izdanimi na njegovi podlagi in drugo relevantno zakonodajo, nadzira pa jo Agencija za trg vrednostnih
papirjev, Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana. Navedena Agencija je družbi za upravljanje izdala
dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja osnovnih investicijskih skladov z odločbo opr. št. 402203/2012-24 dne 22. marec 2013.
Seznam notificiranih UCITS skladov, tj. skladov, oblikovanih v drugi državi članici EU, ki se tržijo v
Republiki Sloveniji, katerih trženje opravlja družba za upravljanje poleg storitev upravljanja osnovnih
investicijskih skladov, je dostopen na spletni strani www.numerica-fundselection.si, katere upravljavec
je prav tako družba za upravljanje, in na strani Agencije za trg vrednostnih papirjev www.atvp.si/Default.aspx?id=146.
Družba za upravljanje je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani, njena matična
številka je 6118399000, davčna številka 61469157.
Opozorilo vlagateljem
Družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. je upravljavec vzajemnega sklada FT
Quant, mešani fleksibilni globalni sklad, njegovo poslovanje pa od izdaje dovoljenja za njegovo
upravljanje dne 23. aprila 2014 tudi nadzira Agencija za trg vrednostnih papirjev. Prospekt
vzajemnega sklada z vključenimi pravili upravljanja, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje
(KIID), zadnje objavljeno revidirano letno in polletno poročilo vzajemnega sklada in drugi dokumenti o
vzajemnem skladu v slovenskem jeziku so vlagatelju brezplačno na voljo na tej spletni strani v rubriki
in na spletni strani www.numerica-fundselection.si, v brezplačnem tiskanem izvodu pa tudi na sedežu
družbe za upravljanje vsak delavnik od 9.00 do 16.00 ure in v času uradnih ur na vseh pooblaščenih
vpisnih mestih. Pooblaščena vpisna mesta so prav tako navedena na spletni strani www.numericafundselection.si.
OPOZORILO: Donosnost naložbe v vzajemni sklad je v veliki meri odvisna od dogajanj na kapitalskih
trgih, zato se vrednost enote premoženja sklada (VEP) spreminja – lahko raste ali pada, in zato so
tudi prihodnji donosi lahko višji ali nižji od pretekle uspešnosti naložbe. Prikazani donos naložbe
zmanjšujejo vstopni in izstopni stroški: pri samem neto donosu je treba upoštevati vstopno provizijo,
izstopnih stroškov pa družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. ne zaračunava. Na
podlagi navedenega obstaja verjetnost, da vlagatelj po koncu varčevanja ne bo dobil povrnjenih vseh
sredstev, ki jih je vložil v vzajemni sklad. Podatki o tveganosti vzajemnega sklada so navedeni v
njegovem prospektu z vključenimi pravili upravljanja in KIID-u.
Omejitve odgovornosti
Vsebina in informacije v tem dokumentu in na tej spletni strani ne predstavljajo nikakršnega
finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja, niti priporočil
za nakup ali prodajo enot sklada in drugih storitev. Informacije, objavljene v tem dokumentu ali na tej
spletni strani, ne pomenijo ponudbe ali vabila k dajanju ponudb za nakup ali prodajo finančnih
instrumentov, temveč so namenjene zgolj informiranju vlagateljev. Mali vlagatelji morajo pred
sprejetjem odločitev glede vlaganja poiskati pomoč neodvisnega finančnega ali davčnega svetovalca.
Podatki v dokumentu ali na tej spletni strani so zgolj informativne narave in družba za upravljanje si
prizadeva za njihovo pravilnost, ažurnost in resničnost. Vseeno pa družba za upravljanje ne daje
27 |
www.ft-quant.com
nikakršnih izjav, garancij ali zagotovil glede točnosti, pravočasnosti, uspešnosti in popolnosti
informacij, materialov ali mnenj, ki so bile vlagateljem dane na voljo na tej spletni strani s strani
družbe NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. ali s strani kateregakoli izmed njenih
partnerjev, podružnic ali zaposlenih, in ne prevzema odgovornosti navedenih oseb za morebitne
netočnosti ali napake. Prav tako ni dopuščeno nobeno sklicevanje na kakršenkoli namen informacij in
mnenj, vsebovanih v tem dokumentu, in vlagatelj vse objavljene informacije in material uporablja v
celoti na svojo lastno odgovornost.
Družba NUMERICA PARTNERJI družba za upravljanje d.o.o. si pridržuje pravico spremeniti vsebino te
spletne strani kadarkoli in v kakršnemkoli obsegu brez predhodnega pisnega opozorila. Družba za
upravljanje pri tem ne odgovarja za kakršnokoli dopolnitev, spremembo ter začasno ali dokončno
ukinitev kateregakoli produkta ali storitve, opisane na tej spletni strani.
Vlagatelju je družba za upravljanje v primeru morebitnih dodatnih vprašanj ali poizvedb glede vsebine
in podatkov, objavljenih na tej spletni strani, na voljo na elektronskem naslovu [email protected]
28 |
www.ft-quant.com