tukaj - Amal doo

Comments

Transcription

tukaj - Amal doo
ab
antib
latek
ab
antib
akriln
ab
antib
latek
svetovna novost • zdrava barva • antibakterijske barve • z mednarodnim certifikatom
Antibakterijske barve AMAL AB
za zdravo æivljenje
ab
antibakterijska
lateks barva
ab
antibakterijska
akrilna barva
svetovna novost • zdrava barva • antibakterijske barve • z mednarodnim certifikatom
Srebro, ki je vredno zlata
V sodelovanju z mednarodnimi partnerji nam je uspelo razviti antibakterijsko
povrπinsko zaπËito za stene. V procesiranem postopku dodajanja dodatkov
na osnovi srebra mikronske velikosti, smo na inovativen naËin razreπili veËno
vpraπanje premazov v prostorih, ki zahtevajo visoke higienske standarde.
Za zdravo æivljenje doma
Mikro srebro sproπËa na povrπino premaza srebrove ione, ki motijo delovanje
mikroorganizmov. Bakterije, klice, glivice in plesni uniËi. Ker se ne morejo
razmnoæevati, ne preæivijo. Depo delovanje antibakterijskih barv AMAL AB
zagotavlja dolgotrajno delovanje.
ab
Raziskave so pokazale, da mikro srebro na ljudi nima vpliva in kakrπnikoli uËinki
srebra na ljudi niso poznani.
Infekcije
Ambulante, Ëakalnice, recepcije
antibakterijska
lateks barva
Infekcije so v zgodovini medicine vedno velik problem, ki πe v danaπnjem Ëasu
ni povsem odpravljen. Po teækih boleznih in operacijah se bolniki v bolniπnicah
ponovno okuæijo. Pogosto potekajo te okuæbe πe v hujπi obliki, ker so bolniki æe
oslabljeni. Velikokrat je rezultat ponovne okuæbe tudi smrt bolnika.
Povsod po svetu so bolniπniËne okuæbe v porastu. Samo v NemËiji je πtevilo
nenadnih obolenj zaradi poveËanih okuæb z bakterijami in glivicami v
bolniπnicah, domovih starejπih obËanov in podobnih institucijah ocenjeno na
250.000 primerov na leto.
Gospodarstvo pa zaradi poveËane odsotnosti z dela in ponovnih obolenj trpi veË
sto milijonsko πkodo.
Vrtci, πole, domovi starejπih
obËanov
PodroËja uporabe
Inovativne antibakterijske barve AMAL AB na osnovi disperzije so brez topil
in skoraj brez vonja. Namenjene so za zaπËito in barvanje sten in stropov v
prostorih.
Trgovine, restavracije
Primerne so za moËno obremenjene prostore, kjer je zahtevana ËistoËa in
higiena, kot so bolniπnice, ambulante, Ëakalnice, laboratoriji, lekarne, πole, vrtci,
domovi starejπih obËanov, za javne in privatne prostore, kjer se zadræuje veliko
ljudi, kot so trgovine, hodniki in razliËne Ëakalnice.
Drugo podroËje je farmacevtska industrija, kot je proizvodnja in priprava,
zdravil, kozmetike, in prehrambena industrija hrane in pijaËe, na primer kuhinje,
menze in restavracije.
In nenazadnje jih priporoËamo tudi v gospodinjstvih v kopalnicah, kuhinjah,
dnevnih in spalnih prostorih za zdravo æivljenje ljudi.
Zdrava barva - dobra odloËitev
ab
a
l
ab
a
a
ab
a
l
svetovna novost • zdrava barva • antibakterijske barve • z mednarodnim certifikatom
Antibakterijske barve AMAL AB
imajo certifikat v EU akreditiranega laboratorija
Antibakterijsko delovanje je testirano na sevih bakterij, ki so najpogosteje
prisotni v bolniπnicah stafilokokus epidermidis in MRSA - meticilin odporni
stafilokokus aureus ter v prehrambeni industriji E. Coli. Na povrπinah
prebarvanih z barvami AMAL AB se bakterije ne morejo razmnoæevati in æe po
6 urah ni veË æivih celic.
AMAL AB lateks barva mat
Stopnja sijaja: mat
Pokrivnost: 1. razred pri uporabi 1 l za 7 m2
Odpornost proti mokremu drgnjenju: 2. razred po normi DIN 53778
Bela barva v 10 l pakiranju
AMAL AB lateks barva svileno sijajna
Stopnja sijaja: srednji sijaj
Pokrivnost: 2. razred pri uporabi 1 l za 6 m2
Odpornost proti mokremu drgnjenju: 2. razred po normi DIN 53778
Bela barva v 10 l pakiranju
AMAL AB akrilna barva
Stopnja sijaja: mat
Pokrivnost: 1. razred pri uporabi 1 l za 7 m2
Odpornost proti mokremu drgnjenju: 3. razred po normi DIN 53778
Bela barva v 10 l pakiranju
Lastnosti
Kakovost barv ustreza normi DIN
EN 13300. Vsebujejo mikro srebro,
ki sproπËa srebrove ione. Ti motijo
delovanje mikroorganizmov, na
ljudi pa nimajo vpliva. Barve se hitro
suπijo. Povrπina je suha æe po 4 do
6 urah, ko æe lahko nanesemo drugi
nanos. Popolnoma suha in trdna
je po 3 dneh. V strjenem stanju so
trdne, paropropustne, elastiËne, dobro
polnijo, odporne na obrabo, se lahko
Ëistijo in so fizioloπko neoporeËne.
Barve so pripravljene za takojπno
uporabo. Pred uporabo jih samo
temeljito premeπamo. RedËimo jih
z vodo. Barve nanaπamo s ËopiËem,
valjËkom ali razredËene z brizganjem
v 2 nanosih.
Toniranje: Barve AMAL AB lahko
obarvamo z barvnimi koncentrati
AMAL 2008.
ab
antibakterijska
lateks barva
svetovna novost • zdrava barva • antibakterijske barve • z mednarodnim certifikatom
ab
Antibakterijske barve AMAL AB
antibakterijska
akrilna barva
za zdravo æivljenje
• ©irok spekter delovanja
ab
• Delujejo proti multirezistentnim klicam MRSA
antibakterijska
• Imajo dolgotrajno-depo
delovanje
lateks barva
• Velika odpornost proti vlagi
• Odpornost proti obiËajnim Ëistilom
• PrepreËuje biokorozijo
• So visoko pokrivne
AMAL d.o.o. je druæinsko podjetje s tradicijo. Poleg barv, impregnacij in lakov
proizvaja tudi antibakterijske epoksi premaze HERPELIN AB za tla in stene
za bolniπnice, ambulante, institute, domove starejπih obËanov, πole, vrtce,
farmacevtsko in prehrambeno industrijo.
PokliËite nas in za vas bomo naπli ustrezno reπitev!
ab
AMAL d.o.o., Koprska 72A, Ljubljana
telefon: 01 200 77 40, faks: 01 200 77 41
www.amal.si
v sodelovanju z Bio Medico Trendi d.o.o.
antibakterijska
lateks barva
Kontaktni osebi:
Stane ©ercer, vodja prodaje,
telefon: 01 200 77 58, GSM: 041 681 242, [email protected]
Jana Pivk, samostojna komercialistka,
telefon: 01 200 77 66, GSM: 041 211 123, [email protected]
fotografije: arhiv AMAL d.o.o. in Istockphoto.com, maj 2009
• Stranski uËinki na ljudi niso poznani

Similar documents