Diapozitiv 1 - Slovenski podjetniški sklad

Comments

Transcription

Diapozitiv 1 - Slovenski podjetniški sklad
Finančne spodbude
2013-2014
Poslanstvo Sklada
Slovenski podjetniški Sklad (v nadaljevanju Sklad) je javna finančna institucija Republike Slovenije ustanovljena z namenom
dodeljevanja finančne podpore in spodbud podjetniškemu sektorju v Sloveniji. Sklad vsako leto razpisuje državne pomoči za
razvojno-širitvene investicije mikro, malih in srednje velikih podjetij (MSP) v Sloveniji.
Področja delovanja Sklada
Slovenski podjetniški sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude na področju:
 zagotavljanja storitev in začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi
spodbudami za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja in zagona podjetij,
 zagotavljanja ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi finančnimi viri in
garancijami,
 spodbujanja zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z
zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje.
Kontakti:
Javni Sklad Republike Slovenije za podjetništvo
Skrajšano ime: Slovenski podjetniški sklad
Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor
Tel.: 02/234 12 60
Fax.: 02/234 12 82
E-mail: [email protected]
PLANIRANI RAZPISI V LETU 2013
Oznaka
1
P1 TIP 2012
2
P1 TIP 2013
3
P2 2013
Naziv razpisa
Namen
Garancije Sklada za
bančne kredite za
tehnološko inovativne
projekte
Garancije za zavarovanje bančnih
kreditov za tehnološko inovativne
projekte s subvencijo obrestne
mere
Garancije Sklada za
bančne kredite za
tehnološko inovativne
projekte
Garancije za zavarovanje bančnih
kreditov za tehnološko inovativne
projekte s subvencijo obrestne
mere
Subvencije za zagon
inovativnih podjetij
Subvencije za zagon podjetij
Predvidena razpisana
sredstva v EUR
35,57 mio EUR
UL RS št. 43/2012
z dne 08.06.2012,
vsakega 5. v mesecu
10,90 mio EUR
september 2013
V PRIPRAVI
(A 0,80)
(B 2,16)
(C 1,20)
4,16 mio EUR
4
P4 2013
Subvencije za nakup
nove tehnološke opreme
Tvegan kapital v inovativna hitrorastoča podjetja
SKUPAJ 2013
Subvencije za nakup nove
tehnološke opreme
Status razpisa
(objava razpisa)
20,00 mio EUR
cca. 16,00 mio EUR
P2A - UL RS št. 22/2013
z dne 15.03.2013;
ZAPRT
P2C - UL RS št. 20/2013
z dne 08.03.2013;
ZAPRT
P2B - november 2013
V PRIPRAVI
junij 2013
preko podprtih DTK
86,63 mio EUR
3
PLANIRANI RAZPISI V LETU 2013
Oznaka
1
P1 2013
2
P7 2013
Naziv razpisa
Namen
Garancije Sklada za
zavarovanje klasičnih
bančnih kreditov
Garancije za zavarovanje
klasičnih bančnih kreditov s
subvencijo obrestne mere
Mikrokrediti za mikro in
mala podjetja – 2. faza
Mikrokrediti za mikro in mala
podjetja
SKUPAJ KLASIČNA PODJETJA 2013
SKUPAJ v letu 2013
Predvidena razpisana
sredstva v EUR
30,53 mio EUR
5,00 mio EUR
5,00 mio EUR
Status razpisa
(objava razpisa)
P2A - UL RS št. 22/2013
z dne 15.03.2013
AKTIVEN
vsakega 10. v mesecu
ZAPRT
junij 2013
40,53 mio EUR
cca 127 mio EUR
4
Tehnološko inovativna podjetja
P1 TIP 2012 – GARANCIJE SKLADA ZA BANČNE KREDITE ZA TEHNOLOŠKO INOVATIVNE PROJEKTE
Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer,
daljše ročnosti kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.
V
PRIPRAVI
P1 TIP
2013-2014
Cilj razpisa:
Vrste garancij:
Razpis TIP je namenjen podjetjem:
Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih
garancij:
 z novimi investicijami, ki zagotavljajo izredno hitro
rast podjetja,
 ki ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
 ki oblikujejo nova delovna mesta z visoko dodano
vrednostjo,
 ki zagotavljajo uspešen prenos razvojnih idej v tržno
usmerjene podjeme
 investicijske garancije za tehnološko inovativne
investicije,
 garancije za nova podjetja za tehnološko inovativne
projekte,
 mikro garancije za obratna sredstva za tehnološko
inovativne projekte.
Upravičenci so:
Mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so v procesu uvajanja tehnoloških izboljšav ali tehnološke prenove obstoječih
proizvodnih sistemov, v procesu iskanja novih rešitev, produktov ali storitev, s poudarkom na lastnem znanju ali znanju širšega
raziskovalno razvojnega tima, ki se odraža v komercializaciji novih rešitev, produktov ali storitev. Pri garancijah za nova podjetja
morajo biti le ta mlajša od 42 mesecev in so si izplačala že vsaj 3 mesečne plače.

Upravičeni stroški:
- materialne investicije,
- nematerialne investicije,
- obratna sredstva.

Obrestna mera za kredit pri banki:
EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %

Postopek pridobitve garancije:
Podjetje obišče banko, ki sodeluje s Skladom in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita
koristilo garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis Sklada. V primeru
pozitivne ocene Sklad podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo
podjetje plačuje za koriščenje.

Seznam sodelujočih bank:
Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria
bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova
kreditna banka Maribor d.d., Factor banka d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d.,
Banka Sparkasse d.d., ZVEZA BANK Podružnica Ljubljana in Delavska hranilnica d.d. Ljubljana.
Tehnološko inovativna podjetja
P2 2013 – SUBVENCIJE ZA ZAGON INOVATIVNIH PODJETIJ
V okviru javnega razpisa P2 podeljuje Sklad subvencije tehnološko inovativnim podjetjem, ki so na začetku svoje poti
in za širši trg razvijajo inovativne produkte, procese in storitve z visoko dodano vrednostjo.
Cilji razpisa:
 uspešen prenos razvojnih idej posameznikov in
skupin v tržno uspešne podjeme,
 razvoj novih inovativnih podjetij z visokim
potencialom rasti in komercializacije novih
proizvodov, procesov in storitev,
 spodbujanje ustanovitve in financiranje zagona
razvojno naravnanih podjetij.
Upravičenci so:
ZAPRT
RAZPIS
Mlada inovativno naravnana podjetja, ki so bila
ustanovljena v času od 1.1.2012 do 28.2.2013.
Podjetja, ki jih odlikujejo perspektivni podjetni timi,
specializirana ekspertna znanja, visoka vsebnost
znanja v proizvodih in storitvah, potencial hitre rasti in
nastop v globalni tržni niši.

Upravičeni stroški:
Upravičeni stroški so vsi zagonski stroški, ki so namenjeni razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih
posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme.

Maksimalna višina subvencije:
74.000 EUR v triletnem obdobju:
1. razvojno obdobje = ciljna skupina P2A:
max. višina subvencije je 20.000 EUR
2. razvojno obdobje = ciljna skupina P2B:
izbrana podjetja bodo predvidoma imela možnost pridobiti še do 54.000 EUR subvencije v dveh zaporednih tranšah (max.
80% zagonskih stroškov). Za dodatno subvencijo bodo morala pridobiti pozitivno poslovno oceno za predhodno razvojno
obdobje (doseganje zastavljenih ciljev, ustrezno sodelovanje z investitorji, pozitivna ocena s strani tehnoloških parkov in
inkubatorjev, v katerega je vključeno podjetje,…)



Program mreženja in mentorstva
Z namenom oblikovanja uspešno delujočih podjetij na vseh področjih, se bodo izbrana podjetja v letu 2013 morala vključiti
v enega izmed organiziranih programov mreženja in mentoriranja.
Tehnološko inovativna podjetja
P4 2013 – SUBVENCIJE ZA NAKUP NOVE TEHNOLOŠKE OPREME
V okviru javnega razpisa P4 bo Sklad ob sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo na trgu ponovno
ponudil subvencije za nakup nove tehnološke opreme, z namenom spodbujanja investicijskih vlaganj za pospešen razvoj podjetij
in povečanje konkurenčnosti na domačih in tujih trgih.
AKTIVEN
RAZPIS
Cilji razpisa:
Upravičenci so:
 spodbujanje investicijskih vlaganj mikro, malih in
Mikro, mala in srednje velika podjetja (skladno s
priporočilom Komisije 2003/361/ES) z najmanj 1 in
največ 249 zaposlenimi.
srednje velikih podjetij z namenom povečati njihovo
konkurenčnost na globalnem trgu,
 spodbuditi skladnejši regionalni razvoj Slovenije v
območju EU,
 omogočiti mikro, malim in srednje velikim
podjetjem pridobitev določenega odstotka subvencij
za financiranje nakupa nove tehnološke opreme od
investicijskih stroškov.
Obdobje upravičenosti:
Upravičeni stroški lahko nastanejo od dneva oddaje vloge
(rok za oddajo 5.9.2013) pa do datuma oddaje zahtevka,
najkasneje do 5.9.2014.

Upravičeni stroški:
- nova tehnološka oprema ( nakup strojev, strojne opreme in programske opreme)

Višina sofinanciranja:
- Mikro in mala podjetja: do 50 % upravičenih stroškov (od 50.000 EUR do 250.000 EUR)
- Srednje velika podjetja: do 40,00% upravičenih stroškov ( od 40.000 EUR do 200.000 EUR)
- Podjetja iz sektorja transporta: do 30,00% upravičenih stroškov (od 30.000 EUR do 150.000 EUR)

Osnovni pogoji pridobitve subvencije:
- finančna konstrukcija operacije mora biti zaprta,
- zagotovljeno mora biti najmanj ohranitev števila zaposlenih do 31.12.2016,
- podjetje mora ohraniti predmet investicije v območju regije in v podjetju vsaj pet let po zaključku operacije.

Postopek pridobitve subvencije:
Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. K vlogi predloži poslovni načrt in tudi predračune
nabaviti. V primeru pozitivne ocene sklene Sklad s podjetjem pogodbo o izplačilu subvencije.
opreme po oddaji vloge. Po zaključeni investiciji posreduje na Sklad zahtevek za izplačilo
originalne račune in dokazila o plačilu te opreme. Po pregledu zahtevka, po kontroli na kraju
nepravilnosti, Sklad tudi izplača subvencijo po pogodbi.
ali ponudbe opreme, ki jo želi
Podjetje lahko prične z nabavo
subvencije, kateremu predloži
samem in v kolikor ni najdenih
Klasična podjetja
P1 2013 – GARANCIJE SKLADA ZA ZAVAROVANJE BANČNIH KREDITOV S SUBVENCIJO OBRESTNE MERE
Kredit zavarovan z garancijo Sklada je za podjetja ugodnejši zaradi nižjih zahtev po zavarovanju, nižjih obrestnih mer, daljše ročnosti
kredita in možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov.
Cilji razpisa:
Razpis P1 je namenjen podjetjem:




ki postopoma rastejo,
ustvarjajo višjo dodano vrednost na zaposlenega,
ustvarjajo nova delovna mesta,
nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita.
Vrste garancij:
AKTIVEN
RAZPIS
Sklad zagotavlja ugodnejše bančne kredite z izdajanjem naslednjih
garancij:
 investicijske garancije
 garancije za nova podjetja
 mikro garancije za obratna sredstva
Upravičenci so:
mikro, mala in srednje velika podjetja. Pri garancijah za nova podjetja morajo biti le ta mlajša od 42 mesecev in so si izplačala že
vsaj 3 mesečne plače.

Upravičeni stroški:
- materialne investicije,
- nematerialne investicije,
- obratna sredstva.

Obrestna mera za kredit pri banki:
EURIBOR 6 mesečni + 1,95 %

Postopek pridobitve garancije:
Podjetje obišče banko, ki sodeluje s Skladom in pri njej zaprosi za kredit z obrazložitvijo, da bi za zavarovanje kredita koristilo
garancijo Sklada. Na podlagi pozitivnega sklepa banke se podjetje prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene
Sklad podjetju odobri garancijo za zavarovanje omenjenega kredita in nižjo obrestno mero kredita, ki jo podjetje plačuje za
koriščenje.

Seznam sodelujočih bank:
Banka Celje d.d., Gorenjska Banka d.d., Raiffeisen Banka d.d., Poštna banka Slovenije d.d., BKS Bank AG, Hypo-alpe-adria
bank d.d., Probanka d.d., Deželna Banka Slovenije d.d., Sberbank banka d.d., Abanka Vipa d.d., Banka Koper d.d., Nova
kreditna banka Maribor d.d., Nova Ljubljanska banka d.d., Factor banka d.d., SKB d.d., UniCredit Banka Slovenije d.d., Banka
Sparkasse d.d., Delavska hranilnica d.d. Ljubljana in Hranilnica Lon d.d. Kranj.
Klasična podjetja
P7 2012 – MIKROKREDITI ZA MIKRO IN MALA PODJETJA
Mikrokrediti do višine 25.000 EUR so namenjeni lažjemu dostopu mikro in malih podjetij do finančnih sredstev za financiranje
rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja. Prednost mikrokreditov je predvsem v poenostavljenih pogojih
odobravanja državnih pomoči, nižji obrestni meri, nižjih zavarovalnih zahtevah, ročnosti kredita, možnosti koriščenja moratorija
itd.
V PRIPRAVI
P7 2013
Cilji razpisa:
Upravičenci so:
Mikrokrediti do višine 25.000 EUR omogočajo
pridobitev finančnih sredstev mikro in malim
podjetjem po ugodnih pogojih financiranja, nižji
obrestni meri in možnostjo koriščenja moratorija.
Z mikrokrediti se lahko krijejo vsi stroški poslovanja.
Namenjen je mikro in malim podjetjem, ki
zaposlujejo vsaj 1 do 50 zaposlenih ( z izjemo
samostojnih podjetnikov), pri čemer letni promet ali
letna bilančna vsota podjetja ni višja od 10 mio
EUR).
Postopek pridobitve mikrokredita
Podjetje se prijavi na javni razpis Sklada. V primeru pozitivne ocene Sklad podjetju odobri kredit pod spodaj navedenimi pogoji:
Pogoji za pridobitev mikrokredita
 podjetje mora imeti zagotovljen trg
 bonitetna ocena podjetja mora dosegati vsaj bonitetno oceno C
Upravičeni stroški
vsi stroški poslovanja
Maksimalna višina kredita
od 5.000 EUR do 25.000 EUR
Obrestna mera
3,5 % fiksna obrestna mera
Stroški odobritve
0,5 % enkratno, ob odobritvi kredita
Stroški vodenja
70 EUR letno
Zavarovanje
poroštvo vsaj enega lastnika podjetja
Trajanje kredita
od 6 mesecev do 5,5 let
Moratorij
6 mesecev

Similar documents