Pravnica leta dr. Vesna Rijavec Dr. Vesna Rijavec je

Comments

Transcription

Pravnica leta dr. Vesna Rijavec Dr. Vesna Rijavec je
Pravnica leta
dr. Vesna Rijavec
Dr. Vesna Rijavec je priznana v domačih in mednarodnih pravniških krogih. Je redna
profesorica za civilno pravo in postopke na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, kjer na
dodiplomskem in podiplomskem študiju predava predmete s področja civilnega procesnega,
dednega, družinskega, nepravdnega, izvršilnega in arbitražnega prava. Na
znanstvenoraziskovalnem področju civilno procesno pravo še posebej povezuje z dednim in
stvarnim pravom ter s področji, ki spadajo v nepravdne postopke. Posebej je aktivna na
področju etažne lastnine in notarskega prava.
Diplomirala je na Pravni fakulteti v Ljubljani z nalogo Zahodna doktrina o človekovih
pravicah v Helsinški sklepni listini, za katero je leta 1980 dobila nagrado slovenskega Društva
združenih narodov. Po pripravništvu na Višjem sodišču v Mariboru je leta 1982 opravila
pravosodni izpit. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je leta 1991 pod mentorstvom prof. dr. Karla
Zupančiča magistrirala na temo Premoženjska razmerja izvenzakonskih partnerjev v pravdi in
leta 1997 pod mentorstvom prof. dr. Lojzeta Udeta pripravila doktorat z naslovom
Uveljavljanje pravic iz zapuščine, Procesna problematika. Od leta 1984 je opravljala
sodniško funkcijo na kazenskem, nato pa na pravdnem oddelku Temeljnega sodišča v
Mariboru. Leta 1986 je bila rehabilitirana za asistentko za civilno pravo na Višji pravni šoli v
Mariboru. Leta 1992 se je redno zaposlila na Pravni fakulteti v Mariboru.
Prof. dr. Vesno Rijavec zaznamuje intenzivno mednarodno sodelovanje. Na Pravni fakulteti v
Mariboru že vrsto let opravlja funkcijo prodekanke za raziskovalno delo in mednarodno
sodelovanje ter predstojnice Inštituta za civilno, primerjalno in mednarodno zasebno pravo
Univerze v Mariboru. Vrsto let je bila koordinatorka Erasmusa na Pravni fakulteti v Mariboru
in je vzpostavila uspešno mrežo mobilnosti študentov in učiteljev. Bila je tudi izbrana za
Erasmusovo ambasadorko Republike Slovenije. Kot gostujoča profesorica je predavala na
številnih univerzah (med drugim tudi v Hamburgu, Göttingenu, na Dunaju, v Gradcu,
Madridu, Tokiu in Kjotu). Je tudi ena od direktoric izobraževanja na programu Public and
Private Justice na Inter-University Centre v Dubrovniku.
Njena bibliografija obsega več kot 500 enot. Je avtorica številnih znanstvenih in strokovnih
razprav, člankov in monografij. Še posebej velja omeniti njene objave v priznanih
znanstvenih revijah University of Louisville Journal of Family Law, Zeitschrift für
Rechtsvergleichung, Zeitschrift für Zivilprozess International in WiRO ter pri mednarodnih
založbah Kluwer Law International, Springer, Nomos, C. Heymann Verlag, Manz, Mohr
Siebeck, Intersentia, BYU Academic Publishing, Sellier European Law Publishers in
LexisNexis. Objavlja dela, ki se nanašajo na civilni postopek, dedno, družinsko in
nepremičninsko pravo. Med njenimi deli velja omeniti Slovenian Succession Law v Kluwer’s
International Encyclopaedia of Laws (1999, Kluwer, Haag), monografije Imobiliarrecht
(FOWI, Dunaj, v soavtorstvu z dr. Renatom Vrenčurjem in dr. Tomažem Kerestešem),
Dedovanje (1999), Civilno izvršilno pravo (2003), Pravna ureditev nepremičnin (2006, v
soavtorstvu z dr. Tomažem Kerestešem, dr. Rajkom Knezom in dr. Renatom Vrenčurjem),
Čezmejna izvršba v EU (2010, skupaj z dr. Andrejem Ekartom) in soavtorstvo pri izdaji
komentarjev Pravdni postopek, zakon s komentarjem (2005, 2006), in Stvarnopravni zakonik
(2004).
Dr. Vesna Rijavec je vrsto let dejavna tudi kot organizatorka tradicionalnega mednarodnega
posveta Medicina in pravo v Mariboru, bila je mentorica štirim doktorjem, trem mladim
raziskovalcem in številnim magistrom prava, je članica Sodnega sveta in nekdanja vodja
zakonodajne skupine za reformo izvršbe pri Ministrstvu za pravosodje. Aktivna je tudi v
Znanstvenem združenju za mednarodno procesno pravo, v Mednarodnem združenju za
družinsko pravo in v Pravniškem društvu v Mariboru. Aktivno je sodelovala pri številnih
raziskovalnih nalogah in pomembnih znanstvenih in strokovnih prireditvah, na svetovnih in
mednarodnih kongresih Mednarodnega združenja za družinsko pravo, Mednarodnega
združenja za civilno procesno pravo in Inštituta Maxa Plancka v Hamburgu. Sodelovala je pri
več zakonodajnih projektih (stvarnopravni zakonik, zakon o izvršbi in zavarovanju, zakon o
nepravdnem postopku). Je vodja raziskovalne programske skupine Civilno gospodarsko pravo
in temeljnega raziskovalnega projekta Reforma nepravdnih postopkov.
Prof. dr. Vesna Rijavec si zasluži posebno priznanje za knjigo Die Erleichterung der
Zwangsvollstreckung in Europa (Poenostavitev čezmejne izvršbe v EU), pri kateri je bila
vodilna urednica in soavtorica (Vesna Rijavec, Wolfgang Jelinek, Wolfgang Brehm (ur.), Die
Erleichterung der Zwangsvollstreckung in Europa, Nomos, Baden-Baden 2012). Gre za
primerjalnopravno znanstveno študijo, ki je plod večletnega dela pri projektu Evropski
izvršilni naslov. Ta projekt je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa Civilno
pravosodje, ki ga je vodila prof. dr. Vesna Rijavec. Poleg Univerze v Mariboru sta pri njem
sodelovali tudi Univerzi v Gradcu (prof. dr. Wolfgang Jelinek) in Bayreuthu (prof. dr.
Wolfgang Brehm). Delo obravnava čezmejno izvršbo v EU v civilnih in gospodarskih
zadevah v primerih, ko se uporabita Bruseljska uredba I in uredba o Evropskem izvršilnem
naslovu. Posebno vrednost knjigi daje dejstvo, da je poleg določb uredbe o evropskem
izvršilnem naslovu podrobno predstavljena tudi njena implementacija v nemški, avstrijski in
slovenski pravni red.
Uredništvo in soavtorstvo knjige, ki je izšla pri priznani mednarodni založbi Nomos, je
vrhunski znanstveni dosežek in zgled čezmejnega sodelovanja, ki zagotavlja v mednarodnem
prostoru primerljive rezultate znanstvenoraziskovalnega dela.
Dr. Vesna Rijavec vodi tudi drugi projekt, ki je vsebinsko nadaljevanje prejšnjega. Gre za
projekt Poenostavljena izterjava terjatev v EU, ki ima podporo EU v okviru posebnega
programa Civilno pravosodje Evropske komisije. Temelji na sodelovanju med raziskovalci z
univerz v Mariboru, Gradcu in Zagrebu, v sodelovanju z avstrijskim Zveznim ministrstvom za
pravosodje ter Centrom za pravno informatiko in svetovanje. Pri tem projektu sodelujejo
strokovnjaki iz 14 držav EU in Hrvaške.
Prof. dr. Vesna Rijavec ni le vrhunska znanstvenica, temveč tudi oseba, ki je vedno
pripravljena prisluhniti in pomagati. S svojo pozitivno življenjsko naravnanostjo premika
stvari, pri katerih večina že zdavnaj odneha. Pri razlagi pravnih pravil, še posebej
postopkovnih, si prizadeva, da ne prevlada formalističen pristop, temveč pravična vsebinska
rešitev.
Prof. dr. Vesna Rijavec nedvomno spada v vrh slovenske pravne stroke. Za njene dosežke ji
Zveza društev pravnikov Slovenije podeljuje naslov pravnica leta.