navodila za izbiro mentorja in teme diplomske naloge na UNI in VS

Comments

Transcription

navodila za izbiro mentorja in teme diplomske naloge na UNI in VS
Navodila študentom UNI in VS programa R-IT za izbiro mentorja pri diplomski nalogi
Inštitut za računalništvo (IR) FERI je dne 5.1.2011 sprejel naslednja navodila z namenom, da doseže
približno enakomerno obremenjenost vseh profesorjev IR z mentorstvi pri diplomskih nalogah na
univerzitetnem (UNI) in visokošolskem strokovnem (VS) študiju Računalništva in informacijskih tehnologij
(R-IT) in da s tem omogoči pravočasen zagovor diplomskih nalog študentom, ki se želijo vpisati na 2. stopnjo
bolonjskega študija. Navodila vključujejo le specifične informacije za R-IT in ne kršijo ali podvajajo vsebine
tozadevnih dokumentov FERI in Univerze v Mariboru (UM).
I.
IZBIRA MENTORJA IN TEME DIPLOMSKE NALOGE
Študent si izbere eno od razpisanih tem diplomske naloge ali predlaga svojo. V pomoč mu je aplikacija za
rezervacijo mentorja in teme (UNI in VS), kjer ima vpogled v seznam razpoložljivih mentorjev in tem.
Rezervacija še ne pomeni izbire teme, ampak se le-ta potrdi ob obisku pri izbranem mentorju.
Če učitelj (lahko) sprejme mentorstvo, dodeli študentu delovni naslov teme in poskrbi za obnovo podatkov v
inštitutski evidenci oz. v omenjeni aplikaciji za rezervacijo teme.
Če učitelj ne more sprejeti mentorstva (nima več prostega mesta), poskuša študenta preusmeriti k drugemu
učitelju v laboratoriju ali mu pomaga poiskati najustreznejšo rešitev znotraj celotnega IR.
II.
SEZNAM MENTORJEV
Mentorji na ustreznem (UNI ali VS) programu R-IT so predvsem učitelji, zaposleni na IR FERI. Poleg
nosilcev in izvajalcev predavanj pri strokovnih predmetih programa so lahko mentorji tudi asistenti, ki
sodelujejo pri teh predmetih in izpolnjujejo pogoje FERI in UM za mentorstvo. Seznama mentorjev za tekoče
študijsko leto na UNI in VS programu sta dostopna na spletni strani IR FERI.
Študent lahko opravlja diplomo tudi pod mentorstvom učitelja z drugega inštituta FERI ali z druge članice
univerze, v kolikor je učitelj nosilec ali izvajalec predmeta na ustreznem programu R-IT. V tem primeru je
obvezen somentor z IR.
III. ŠTEVILO DIPLOMANTOV POSAMEZNEGA MENTORJA
Število diplomantov na posameznega mentorja z IR se določa glede na število študentov, vpisanih v 3. letnik
ustreznega (UNI ali VS) programa R-IT, in seveda glede na število možnih mentorjev z IR. Zasedenost oz.
razpoložljivost mentorjev je vidna v aplikaciji za rezervacijo mentorja in teme.
IV. SEPTEMBRSKI ROK ZA ZAGOVOR DIPLOMSKE NALOGE
1.
Študent 3. letnika, ki želi diplomirati v septembru (ali konec avgusta) in se istega leta vpisati na 2.
stopnjo, naj izbere mentorja za diplomsko nalogo najkasneje v prvem tednu letnega semestra 3.
letnika.
2.
Najkasneje na zadnji delovni dan v aprilu mora študent oddati zahtevano dokumentacijo za dodelitev
teme diplomske naloge v referatu fakultete.
3.
V juniju študent odda mentorju delovno verzijo diplomske naloge (praktični del in besedilo). Ta točka
velja tudi za vse ostale študente (poleg tistih iz 1. točke), ki bi iz kakšnega koli razloga morali ali želeli
diplomirati v septembru.
Študentom, ki ne bodo upoštevali zgornjega postopka, IR ne more zagotoviti zagovora diplomske naloge v
septembru.
1 od 1

Similar documents