I FEEL DOMIADA - Dijaški dom Novo mesto

Comments

Transcription

I FEEL DOMIADA - Dijaški dom Novo mesto
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
ter
DIJAŠKI DOMOVI GORENJSKE IN DOLENJSKE REGIJE
Dijaški in študentski dom Kranj
Dijaški dom Bled (v okviru SGTŠ Radovljica)
Dijaški dom Škofja Loka (v okviru ŠC Škofja Loka)
Dom Janeza Boska Želimlje
Dijaški dom Grm Novo mesto
Dijaški in študentski dom Novo mesto
Dijaški dom Črnomelj
Dijaški dom Srednje šole Sevnica (v okviru ŠC Krško-Sevnica)
objavljajo
RAZPIS ZA 51. DOMIJADO
-
srečanje dijaških domov Slovenije
in slovenskih dijaških domov v zamejstvu
I FEEL
DOMIADA
51. DOMIJADA
Kulturno, športno in družabno srečanje
dijaških domov Slovenije in slovenskih dijaških domov v zamejstvu
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
SKUPNOST DIJAŠKIH DOMOV SLOVENIJE
ter
DIJAŠKI DOMOVI GORENJSKE IN DOLENJSKE REGIJE
Dijaški in študentski dom Kranj, Dijaški dom Bled, Dijaški dom Škofja Loka,
Dom Janeza Boska Želimlje, Dijaški dom Črnomelj, Dijaški in študentski dom Novo mesto,
Dijaški dom Grm Novo mesto, Dijaški dom ŠC Krško – Sevnica
VABIJO
dijaške domove v Sloveniji in slovenske dijaške domove v zamejstvu
NA 51. DOMIJADO,
ki bo 25. in 26. aprila 2013 na Rogli.
Spoštovani,
naša Domijada – kulturno, športno in družabno srečanje dijaških domov Slovenije in
slovenskih dijaških domov v zamejstvu – je preživela svojo prvo polovico stoletja in
pogumno zakorakala v drugo. Kot vsak zrela dama še naprej uspešno združuje mirno
dostojanstvo in mladostniško iskrivost, pridobljeno modrost in večno hudomušnost,
dragocene izkušnje in nenehno željo po novem in boljšem. Zato je še tu, zato jo imamo radi.
Pri odločanju o vodilni temi letošnje domijade smo organizatorji želeli najti vsebino, ki je
našim dijakom blizu, obenem pa je aktualna in primerna za obravnavo z različnih zornih
kotov. Ker dijaškodomski dijaki prehajajo iz enega v drugi dom, iz svojega domačega okolja v
okolje nekega drugega in drugačnega doma, smo za osnovno temo izbrali MOJ DOMAČI KRAJ
in prepričani smo, da ga bodo dijaki drug drugemu predstavili z veseljem in ponosom.
Obenem pa želimo preseči ozkost, gledati širše, se obrniti navzven in razvijati tudi koncept
aktivnega državljanstva, ki predvideva aktivno udeležbo posameznikov v družbi in krepi čut
ljudi za odgovornost in solidarnost ter posredno občutek pripadnosti in vključenosti v
družbo. Zato smo izhodiščno temo nadgradili v naslov MOJ DOMAČI KRAJ – MOJA
PRILOŽNOST IN ODGOVORNOST. Mladi bodo ob pomoči mentorjev preko fotografij, slik,
pogovorov, predstavitev in na druge načine zanesljivo znali povezati ta dva – le na prvi
pogled različna – življenjska koncepta.
Na podlagi sklepa predsedstva Skupnosti dijaških domov Slovenije bo 51. Domijada potekala
v četrtek in petek, 25. in 26. aprila 2013, v prostorih Uniorja d.d. na Rogli in v okolici.
Prijazno vas vabimo k sodelovanju tako na kulturnem kot na športnem področju.
Podrobnosti in dodatna navodila glede prijav si lahko preberete v nadaljevanju.
Želimo vam veliko zadovoljstva in uspeha pri pripravah na domijado in se veselimo našega
letošnjega srečanja!
Organizatorji
2
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
SPLOŠNA NAVODILA
Domijada je srečanje, ki se ga udeležijo zreli in odgovorni dijaki, ki si s svojimi dosežki
pridobijo možnost udeležbe in častnega zastopanja svojega dijaškega doma. Tudi ostali
udeleženci s svojim ravnanjem dajejo pozitiven zgled sožitja in sodelovanja. Za status dijakov
in dijakinj odgovarjajo ravnatelji dijaških domov Slovenije.
Športna tekmovanja bodo potekala skladno z veljavnim pravilnikom Domijade ter po pravilih
posameznih športnih panog.
Ključne naloge organizatorjev po panogah so skrb za nemoten potek tekmovanj in sprotno
obveščanje novinarske skupine za informiranje o rezultatih iz tekmovališč.
Poleg splošnih pravil organizatorji v razpis dodajamo tudi pravila vedenja na Domijadi, ki naj
si jih vsi udeleženci podrobno preberejo in upoštevajo. Vsak dijak/dijakinja, ki se bo udeležila Domijade, mora pred odhodom vzgojitelju oddati izpolnjen obrazec Izjava staršev, ki je
priložen v razpisu.
Kot novost v kulturnem delu domijade uvajamo letos predstavitvene stojnice, ubrane na
nosilno temo domijade "Moj domači kraj – moja priložnost in odgovornost". Ker dijaki, ki
bivajo v naših domovih, prihajajo iz vseh koncev Slovenije, bo zanimivo spoznati in si ogledati
izdelke, spominke, oblačila, fotografije in podobno, s katerimi bodo dijaki iz različnih regij
predstavili svoj domači kraj ali svojo regijo. Ob prijavi upoštevajte, da bo imela vsaka od
petih regij (pet po ključu kot za organizacijo Domijade) na razpolago eno stojnico (ali mizo) za
razstavo izdelkov in da je potrebno zagotoviti tudi osebo (dijak/inja, vzgojitelj/ica), ki bo ves
čas prisotna ob stojnici. Predstavitev je poljubna in prepuščena idejam in možnostim
posameznega doma ali regije v celoti.
Vse izdelke, ki bodo izdelani na delavnicah, pa tudi vse slike, fotografije in razstavne
eksponate bodo po zaključku domijade udeleženci odnesli s seboj.
3
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
KULTURNI DEL
Vodilo za izdelke, delavnice, pogovore in predstavitve s kulturnega področja je nosilna tema:
Moj domači kraj – moja priložnost in odgovornost. Predvsem v fotografskih in likovnih, pa
tudi v literarnih prispevkih, se bodo dijaki na razpisano vsebino najbrž odzvali s predstavitvijo
utrinkov iz svojega domačega kraja (arhitektura, prebivalci, anekdote, zgodovina, lokalne
znamenitosti, etnološke in sociološke posebnosti ipd.). Ob pomoči mentorjev ali zaradi lastne
širine in občutka za sodobno družbeno dogajanje pa bodo zanesljivo znali izhodiščno temo
nadgraditi z razmišljanji o vključevanju posameznika v širše družbeno okolje in z doživljanjem
aktivnega državljanstva, ki mu je posvečeno leto 2013.
Koncept aktivnega državljanstva predvideva aktivno udeležbo posameznikov v delovanju
družbe. Aktivnega državljanstva ne moremo preprosto naučiti, razvijati ga je potrebno že pri
mladih. Potrebno je krepiti njihovo vlogo, njihovo izobraževanje in usposabljanje za
učinkovitejše udejstvovanje v splošnem družbenem dogajanju. Opremiti jih je potrebno z
novimi znanji, veščinami in vrednotami, da so lahko kot takšni sposobni razumeti svojo
odgovornost do družbe. Preko aktivnega državljanstva posamezniki in posameznice družbo
soustvarjajo na lokalnem, regijskem, državnem in evropskem nivoju. Evropsko državljanstvo
je koncept, ki se lahko izoblikuje skozi razvoj občutka pripadnosti skupnemu družbenemu in
kulturnemu okolju. 1
1. PREDSTAVITVENE STOJNICE
Iz bogate kulturne, kulinarične, oblačilne, rokodelske, obrtne, turistične, arhitekturne in
druge dediščine naši krajev in pokrajin naj vsaka regija izbere izdelke, s katerimi se bo
predstavila na domijadi. Lahko se osredotoči na en kraj, ki se odlikuje po pestrem izročilu, ali
pa sestavi predstavitev z izdelki iz različnih zaselkov in vasi tega področja. Izdelke, ki
prenesejo transport, pošljite do 29. marca 2013 na Dijaški dom Bled, Prešernova cesta 10,
4260 Bled. Večje in bolj občutljive prinesite s sabo na Roglo, upoštevajte pa velikost
predstavitvenega prostora (ena regija – ena miza). Prosimo tudi, da zagotovite osebo
(vzgojitelj/ica, dijak/inja), ki bo ves čas prisotna ob stojnici.
Kontaktna oseba: Lilijana Gabrič Hvasti
E-naslov: [email protected]
Telefon: 04/57 66 141 oz. 140 ali 031 839 068
2. FOTOGRAFSKI NATEČAJ Z RAZSTAVO
Dijake in njihove mentorje vabimo, da na podlagi nosilne teme skušajo ujeti na fotografijo
zanimive zapise. Komisija bo pred Domijado opravila izbor treh (3) najboljših fotografij.
Avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši izbor
del, ki bodo razstavljena na Domijadi. Vsaka regija naj opravi predizbor 10 fotografij velikosti
do A4 in jih opremljene z imenom avtorja, mentorja in dijaškega doma pošlje do 29. marca
2013 na naslov Dijaški dom Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj.
Kontaktna oseba: Boštjan Matjašič
E-naslov: [email protected]
Telefon: 040 788 258
1
http://sl.mojcakleva.eu/wp-content/uploads/2012/02/active_citizenship_600.jpg
4
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
3. LIKOVNI NATEČAJ Z RAZSTAVO
Tehnika likovnega ustvarjanja je poljubna, likovniki naj si jo izberejo sami. Velikost izdelka
naj ne presega velikosti risalnega lista. Komisija bo izbrala tri (3) najboljše likovne izdelke,
katerih avtorji bodo na zaključni prireditvi Domijade prejeli priznanja. Opravili bomo tudi širši
izbor del, ki bodo razstavljena na Domijadi. Vsaka regija naj opravi predizbor petih (5)
izdelkov in jih opremljene z imenom avtorja, mentorja, naslovom likovnega izdelka in motiva,
poimenovanjem likovne tehnike in dijaškega doma pošlje do petka, 29. marca 2013, na
naslov Dijaški dom Črnomelj, Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj.
Kontaktna oseba: Nataša Fir Čečura
E-naslov: [email protected]
Telefon: 040 575 407
4. LITERARNI NATEČAJ
Domači kraj - varno zavetje, ki nam daje priložnosti, da razpremo krila in poletimo v svet. Ali
znamo te priložnosti videti, jih ceniti? Ali lahko kot odgovorni državljani svojemu kraju
ponudimo nove možnosti za razvoj in umeščanje v širši prostor? Mladi literati lahko v svojih
prispevkih (proza, poezija, dramatika) nosilni temi letošnje Domijade dodajo tudi ideje
aktivnega državljanstva, ki mladim omogoča sodelovanje in soodločanje pri številnih
pomembnih družbenih dogajanjih.
Prispevki naj bodo napisani v pisavi Arial, velikosti 12. Besedilo naj bo lektorirano, saj bo
v poslani verziji objavljeno v literarnem glasilu dijakov dijaških domov Slovenije. Komisija bo
izbrala tri najboljše prispevke. Avtorji bodo prejeli priznanja na zaključni prireditvi Domijade.
Prispevke pošljite do petka, 29. marca 2013, na naslov: Dijaški in študentski dom Novo
mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.
Kontaktna oseba: Majda Okroglič
E-naslov: [email protected]
Telefon: 031 777 081
5. OKROGLA MIZA
Okrogla miza bo vsebinsko izhajala iz nosilne teme letošnje Domijade in njenega slogana:
Moj domači kraj – moja priložnost in odgovornost. Na nivoju Evrope je letos leto
državljanstva. Če želimo biti aktivni državljani Evrope, moramo biti najprej ponosni na svoje
korenine: kdo smo, od kod izhajamo? V kolikšni meri lahko mladi kreiramo okolje, v katerem
živimo? Kakšna je naša vizija prihodnosti? V kakšnem svetu si želimo živeti?
Okrogle mize se iz vsakega doma lahko udeležita dva dijaka. Prijave pošljite do petka, 12.
aprila 2013, na naslov Peter Končan, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Peter Končan
E-naslov: [email protected]
Telefon: 040 367 131 oz. 01/47 02 116
6. USTVARJALNE DELAVNICE
Na Domijadi bodo organizirane tri ustvarjalne delavnice. Vsake delavnice se lahko udeleži 15
– 20 udeležencev. Če bo prijavljenih več, bomo upoštevali vrsti red prijav. Material za
delavnice zagotovijo organizatorji. Izdelki bodo razstavljeni za čas trajanja domijade, nato jih
bodo dijaki odnesli s seboj. Prijave pošljite do petka, 5. aprila 2013, na ustrezen naslov.
5
RAZPIS
51. DOMIJADA
a) Izdelava lesene pručke
Dijaki bodo preizkusili svoje ročne in
konstrukcijske spretnosti z uporabo
enostavnih postopkov spajanja lesa in z
uporabo enostavnih ročnih orodij.
Kontaktna oseba: Jože Gregorc
E-naslov: [email protected]
Telefon: 04 506 23 51
APRIL 2013
b) Izdelava praktičnega izdelka iz
različnih materialov
Izdelava stojala za svinčnike z uporabo
različnih materialov: kovina, polimeri.
Dijaki bodo preizkusili svoje konstrukcijske
in ročne spretnosti z uporabo enostavnih
ročnih tehnik in orodij.
Kontaktna oseba: Gabriel Pipan
E-naslov: [email protected]
Telefon: 04 506 23 21
c) Uporaba servietne tehnike
Predvidena je izdelava obešanke iz DAS mase in uporaba servietne tehnike, ki je sicer
preprosta, a nudi številne možnosti uporabe. Z njo se lahko okrasijo različni izdelki in
predmeti iz stekla, keramike, gline ali kartona, npr. stari zavrženi neposlikani krožniki,
kozarčki, lončki, bele ploščice, servirni pladnji, škatlice, okvirji za slike ipd. udeleženci lahko
prinesejo predmete, ki jih želijo dekorirati s servietno tehniko, tudi s seboj.
Prijave pošljite na naslov Srednja šola Sevnica – dijaški dom, Savska cesta 2, 8290 Sevnica.
Kontaktna oseba: Milena Bogovič Perko
E-naslov: [email protected]
7. NOVINARSKA DELAVNICA
Vse dogajanje na domijadi, od uvodnega uradnega dela, kulturnih in športnih aktivnosti, do
družabnega dela in zaključka s podelitvijo pokalov, nagrad in priznanj, bodo beležili, zapisali,
fotografirali in komentirali dijaki in dijakinje, ki že imajo ali želijo pridobiti izkušnje s
področja novinarskega dela. Povzetek dogajanja, kot ga bodo videli mladi novinarji, bo
predstavljen v obliki biltena ob zaključku Domijade in bo na voljo na strežniku.
Vsaka regija prijavi največ dva (2) dijaka, vešča pisanja, ki naj imata s seboj fotoaparat. Izbrali
bomo tri (3) najbolj prizadevne mlade novinarje, ki bodo na zaključni prireditvi Domijade
prejeli priznanja. Prijave pošljite do petka, 29. marca 2013, na naslov: Dijaški in študentski
dom Grm Novo mesto, Sevno 13, 8000 Novo mesto.
Kontaktna oseba: bo javljeno naknadno
E-naslov:
Telefon:
8. KULTURNI PROGRAM
Dogajanja na Domijadi bo popestril kulturni program ob slavnostni otvoritvi, v večernem
času in ob zaključku prireditve. Ob otvoritvi in zaključku bodo nastopili dijakinje in dijaki
gorenjske in dolenjske regije. Ostale regije opravijo predizbor kulturne točke in prijavijo po
eno točko v trajanju do 5 minut za večerni kulturni program. Nastopijo lahko glasbeniki,
pevci, plesalci, recitatorji, mladi igralci in imitatorji ipd. Po večernem kulturnem programu se
bo druženje dijakov nadaljevalo ob plesu.
Prijave pošljite do petka, 29. marca 2013 na naslov: Dijaški in študentski dom Novo mesto,
Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto.
Kontaktna oseba: Metka Trunkelj Mirtič
E-naslov: [email protected]
Telefon: 031 777 086
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
ŠPORTNI DEL
Športni del poteka skladno s pravilnikom Domijade in po pravilih posameznih panog po
časovnem razporedu za Domijado 2013. Vse sodelujoče športne ekipe morajo za ogrevanje s
seboj prinesti svoje športne rekvizite, ki so potrebni za posamezno panogo.
Na Domijadi se bodo igrale polfinalne in finalne tekme po križnem sistemu (velja za vse
discipline, razen za streljanje in šah, kjer odloča število zadetih krogov oziroma več točk po
Bergerjevem sistemu tekmovanja), to pomeni 4 tekme v vsaki disciplini (6 pri šahu).
Tekmovanja se bodo odvijala v veliki in mali športni dvorani hotela Rogla (namizni tenis,
nogomet, košarka, odbojka), v neposredni bližini hotela Rogla (tek) ter v Slovenskih Konjicah
(strelstvo).
Za ekipne športe je koordinator Dom Janeza Boska Želimlje, za strelstvo Dijaški dom Bled, za
namizni tenis in spominski tek pa Dijaški dom Škofja Loka. Prijave pošljite posameznim
nosilcem na navedene kontakte
Za športne rekvizite (izjema so loparji za namizni tenis ) bo poskrbel Hotel Rogla.
1. KOŠARKA – DIJAKI
Tekmovanje se izpelje po pravilniku
Domijade. Rok prijave: 12. april 2013. Za
organizacijo in izvedbo je odgovoren Rok
Rojko iz Doma Janeza Boska, Želimlje 46,
1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Rok Rojko
E-naslov: [email protected]
Telefon: 01/ 47 02 116
2. NOGOMET – DIJAKI
Tekmovanje se izpelje po pravilniku
Domijade z upoštevanjem pravil NZS za
mali nogomet. Zaradi časovne stiske vsaka
posamezna tekma traja 2 x 15 minut. Rok
prijave: 12. april 2013.
Za organizacijo in izvedbo je odgovoren
Klemen Balažič iz Doma Janeza Boska,
Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Klemen Balažič
E-naslov: [email protected]
Telefon: 01/47 02 122.
3. ODBOJKA - DIJAKINJE
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade. Rok prijave: 12. april 2013. Za organizacijo in
izvedbo je odgovorna Mateja Rakovec iz Doma Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Mateja Rakovec
E-naslov: [email protected]
Telefon: 01/47 02 110.
4. NOGOMET – DIJAKINJE
Pomerile se bodo dijakinje vzhodne in zahodne regije. Tekma je revijalnega značaja. Prijave
oddajte do 12. aprila 2013 v Dom Janeza Boska, Želimlje 46, 1291 Škofljica.
Kontaktna oseba: Peter Končan
E-naslov: [email protected]
Telefon: 040 367 131 oz. 01/47 02 116
7
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
5. NAMIZNI TENIS – DIJAKINJE / DIJAKI
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade in pravilih NTZS. Igra se na tri dobljene nize
(sete) in ekipa na tri dobljene igre. Rok prijave: 5. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je
odgovoren Dijaški dom Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.
Kontaktna oseba: Lucija Šmid
E-naslov: [email protected]
Telefon: 040 169 103
6. ŠAH – DIJAKINJE / DIJAKI
Tekmovanje v šahu se izpelje po Pravilniku Domijade. Rok prijave: petek, 5. april 2013.
Predhodno se opravijo regijska in medregijska tekmovanja. Za organizacijo in izvedbo je
odgovoren Dijaški in študentski dom Novo mesto, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto
Kontaktna oseba: Marjan Grahut
E-naslov: [email protected]
Telefon: 040 121 594
7. STRELJANJE – DIJAKINJE / DIJAKI
Tekmovanje se izpelje po pravilniku Domijade na strelišču v Slovenskih Konjicah. Za
udeležence tekmovanja bo priskrbljen avtobusni prevoz z Rogle v Slovenske Konjice in nazaj.
Rok prijave: petek, 5. april 2013. Za organizacijo in izvedbo je odgovorna Lilijana Gabrič
Hvasti iz Dijaškega doma Bled, Prešernova cesta 10, 4260 Bled.
Kontaktna oseba: Lilijana Gabrič Hvasti
E-naslov: [email protected]
Telefon: 04/57 66 141 oz. 140 ali 031 839 068
8. SPOMINSKI TEK FRANJA KLOJČNIKA
Tek bo organiziran za vse udeležence Domijade in sicer v treh kategorijah: dijakinje - 1000 m,
dijaki - 2000 m, strokovni delavci dijaških domov - 1000 m. Na start so vabljeni vsi
udeleženci. Tekmovanje je ekipno in posamezno. Ekipo tvorijo najhitrejši trije dijaki
posameznega dijaškega doma. Vse ostalo poteka po pravilniku Domijade. Tekmovalci
tekmujejo na lastno odgovornost. Rok prijave: petek, 5. april 2013. Za organizacijo in izvedbo
je odgovoren Dijaški dom Škofja Loka, Podlubnik 1b, 4220 Škofja Loka.
Kontaktna oseba: Lado Bukovec
E-naslov: [email protected]
Telefon: 040 205 306
SODNIKI
Sodnike z ustrezno licenco za vsako športno panogo izbere organizator Domijade v
sodelovanju s Skupnostjo dijaških domov Slovenije. Sodniške stroške krije SDDS - Skupnost
dijaških domov Slovenije.
8
RAZPIS
PRAVILA
51. DOMIJADA
VEDENJA
NA
APRIL 2013
DOMIJADI
Domijada je vsakoletno športno-kulturno srečanje dijakinj in dijakov (v nadaljevanju dijakov)
slovenskih dijaških domov. Na Domijadi imajo možnost in priložnost predstaviti svoje
prostočasne dejavnosti s katerimi se ukvarjajo tako v domu kot zunaj njega. Udeležence
Domijade prijavi na podlagi razpisa posamezni dijaški dom. Udeležijo se jo najuspešnejši
dijaki v spremstvu enega ali več vzgojiteljev/-ic (v nadaljevanju vzgojiteljev). Ravnatelj s
svojim podpisom in žigom jamči, da se Domijade udeležujejo dijaki njegovega doma.
Posamezni dijaški dom odgovarja za vedenje svojih dijakov. Dijaški dom pridobi od staršev
dijakov, ki se bodo Domijade udeležili, pisno soglasje.
Vsak dijaški dom izbere udeležence po svojih kriterijih. Vsi dijaki, ki se Domijade udeležujejo,
morajo sprejemati pravila Domijade. Med potekom Domijade morajo upoštevati navodila
organizatorjev ter vseh drugih strokovnih delavcev, ki se Domijade udeležujejo.
Glavni spremljevalec dijakov na Domijadi je vzgojitelj, ki:
 za svoje dijake odgovarja in skrbi 24 ur na dan,
 skrbi, da se dijaki kulturno in dostojno vedejo,
 preprečuje sociopatološke pojave med dijaki (alkohol, droga, agresivno vedenje …),
 skupaj z dijaki je prisoten na vseh prireditvah in tekmovanjih,
 ob morebitnih večjih kršitvah poskrbi za dijakov prevoz domov (starši) ali v matični
dijaški dom.
Pravila vedenja dijakov na Domijadi:
 dijaki so s pravili seznanjeni pred odhodom na Domijado,
 dijaki imajo enake pravice in dolžnosti.
 dijaki so dolžni upoštevati temeljne človekove pravice vsakega posameznika in se strpno
vesti do drugače mislečih.
 dijaki so odgovorni za lastno zdravje ter ne ogrožajo zdravja drugih (prepovedano je
uživanje alkohola in drog, prepovedano je fizično nasilje).
 soba, kamor so dijaki nameščeni, mora ostati urejena in čista.
 dijaki odgovarjajo za sobni inventar.
 dijak je odgovoren za osebno lastnino.
 glasbeni aparati v sobah so naravnani na sobno jakost.
 dijaki so dolžni sodelovati na aktivnostih Domijade po programu (otvoritvena slovesnost,
tekmovanja, kulturni večer, ples, okrogla miza, zaključna slovesnost …).
 dijaki so se dolžni kulturno vesti, tako v prostorih namestitve, kot zunaj njih
(prepovedano je odnašanje hrane iz jedilnice, prepovedano je neprimerno verbalno in
fizično nasilje na športnih prireditvah).
9
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
________________________________
________________________________
________________________________
(dijaški dom)
IZJAVA STARŠEV oziroma skrbnika
Podpisani (-a) _____________________________ dovoljujem, da se moj (-a) sin oz. hči
(varovanec/varovanka) ______________________________ udeleži Domijade, ki bo
potekala 25. in 26. aprila 2013 na Rogli.
Izjavljam, da sem seznanjen (-a) s Pravili vedenja na Domijadi in se z njimi strinjam.
V primeru kršitve Pravil vedenja na Domijadi nosi posledice dejanja dijak sam oz. starši ali skrbniki. V primeru
hujših kršitev Pravil vedenja so starši oz. skrbniki dolžni priti po dijaka / dijakinjo.
_________________________________
Podpis staršev ali skrbnika
_________________________________
Podpis dijaka/dijakinje
V / Na _____________________, dne ____________
10
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
PRIJAVA NA 51. DOMIJADO –- KULTURNI DEL
DIJAŠKI DOM:
___________________________________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA:
______________________________________
Ime in priimek
dijaka/dijakinje (D) vzgojitelja/vzgojiteljice (V)
TELEFON:
Stalno bivališče
___________________
EMŠO
Novinarska
delavnica
Okrogla
miza
Lesena
pručka
Delavnice
Stojalo za
svinčnike
Servietna
tehnika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Potrjujemo, da so prijavljene dijakinje in dijaki v šolskem letu 2012 / 2013 vpisani v naš dijaški dom.
Podpis odgovorne osebe: _____________________________
Žig:
Prijavnice pošljite do v razpisu navedenih datumov na naslove dijaških domov, ki so zadolženi za posamezne aktivnosti.
11
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
PRIJAVA NA 51. DOMIJADO –- VEČERNI KULTURNI PROGRAM
DIJAŠKI DOM:
.
___________________________________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA:
______________________________________
Zvrst kulturne točke
(petje, ples, glasba, igra…)
Naslov kulturne točke
TELEFON:
___________________
Imena nastopajočih in njihove vloge
Ime in priimek mentorja
Vsaka regija prijavi točko za
kulturni program v skupnem
trajanju največ 5 -7 minut.
Potrebna tehnična podpora
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Potrjujemo, da so prijavljene dijakinje in dijaki v šolskem letu 2012 / 2013 vpisani v naš dijaški dom.
Podpis odgovorne osebe: __________________________
Žig:
Prijavnice pošljite do 29. marca 2013 na naslov: DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO, Šegova ulica 115, 8000 Novo mesto s pripisom: DOMIJADA.
12
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
PRIJAVA NA 51. DOMIJADO –- ŠPORTNI DEL
DIJAŠKI DOM:
___________________________________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA:
______________________________________
Ime in priimek
dijaka/dijakinje (D) vzgojitelja/vzgojiteljice (V)
Stalno bivališče
TELEFON:
___________________
Nogomet
dijaki
EMŠO
Košarka
dijaki
Nogomet
dijakinje
Odbojka
dijakinje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Potrjujemo, da so prijavljene dijakinje in dijaki v šolskem letu 2012 / 2013 vpisani v naš dijaški dom.
Podpis odgovorne osebe: ________________________________
Žig:
Prijavnice pošljite do v razpisu navedenih datumov na naslove dijaških domov, ki so zadolženi za posamezne panoge.
13
Namizni
tenis
Šah
Strelstvo
Tek
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
NAMESTITEV UDELEŽENCEV
Prijave za namestitev udeležencev posredujte na naslov [email protected] Vsak dijaški dom pošlje obrazec prijavnice do 15. aprila 2013.
Možnosti namestitev in cene:
SKUPAJ
CENA NA OSEBO
Osnovna storitev
CENA NA OSEBO
brez petkovega kosila
Mladinsko prenočišče Jelka 7/6 in 2/8 sobe
58 ležišč
32,00 €
29,00 €
Bungalovi
10/4 in 10/6 sob
100 ležišč
38,00 €
35,00 €
Hotel Brinje
11/3 in 11/5 sob
88 ležišč
38,00 €
35,00 €
Hotel Rogla
88/2 z enim pomožnim
ležiščem
264 ležišč
43,00 €
40,00 €
Hotel Planja
15/2 sob
30 ležišč
51,00 €
48,00 €
MOŽNOSTI NAMESTITVE
Kosila ali večerja prvi dan za tiste, ki ne spijo
8,00 €
Kosilo drugi dan za tiste, ki ne spijo
6,00 €
Osnovna storitev:
Doplačila:
KAPACITETE
- 1 x polni penzion z dodatnim kosilom (petek) v obliki testenin ali enolončnice
- uporaba hotelskega bazena
- uporaba skupnih prostorov (seminarske dvorane, video soba)
- asistenca osebja Unitur
- rekviziti v športni dvorani
Doplačilo za 1/1 sobo je 13,00 € na dan. Doplačilo za turistično takso je 1,30 € na osebo na dan.
Vse dodatne informacije z zvezi z namestitvijo ureja ga. Breda Einfalt:
T +386 (0) 3 75 76 163
F +386 (0) 3 57 62 446
E-naslov: [email protected]
14
Dodatno pojasnilo:
Petkovo kosilo je sicer
vključeno v ceno osnovne
storitve. Posamezen dom
se za variante namestitve
in prehrane odloči kot
celota, torej za vse svoje
udeležence, in ne različno
za posameznike.
RAZPIS
51. DOMIJADA
APRIL 2013
DOMIJADA 2013 - HOTELSKA PRIJAVNICA
DIJAŠKI DOM:
______________________________________________
TELEFON:
KONTAKTNA OSEBA:
E-NASLOV:
______________________________
______________________________
____________________________________________
Ime in priimek
Datum rojstva
Kraj rojstva
Namestitev
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
NAMESTITEV:
A - Mladinsko prenočišče Jelka
B - Bungalovi Gaber, Smreka
C - HotelBrinje
D - Hotel Rogla
E - Hotel Planja
1.
NAROČAMO OSNOVNO STORITEV V CELOTI,
SKUPAJ S PETKOVIM KOSILOM
2.
NAROČAMO SAMO PENZION - BREZ
DODATNEGA PETKOVEGA KOSILA
Vodja namestitve si v primeru zasedenosti kapacitet pridržuje pravico prerazporeditve in vas predhodno
obvesti o potrebnih spremembah.
15
RAZPIS
51. DOMIJADA
PROGRAM 51. DOMIJADE, 25. IN 26. APRIL 2013
ČETRTEK, 25. 4. 2013
Do 10 h
Prihod in namestitev udeležencev
10.15
Novinarska delavnica – dogovor o delu
10.00 – 11.00
Priprava stojnic in razstav
11.30
Otvoritev 51. Domijade
12.00 – 13.30
KOSILO
14.00 – 15.30
Okrogla miza
14.00 – 15.30
Ustvarjalne delavnice
14.00 – 17.30
Namizni tenis – polfinale ter tekmi za 3. in 1. mesto -dekleta in fantje
Streljanje – tekmovanje za uvrstitev od 1. do 4. mesta – dekleta in fantje
(Avtobus za prevoz v Slovenske Konjice zagotovi DŠD Novo mesto.)
16.00 – 18.00
Šah – tekmovanje za uvrstitev od 1. do 4. mesta – dekleta in fantje
14.00 – 15.30
Nogomet – polfinale – fantje
16.00 – 16.30
Nogomet - dekleta
16.45 – 19.15
Odbojka – polfinale in tekma za 3. mesto – dekleta
Košarka – polfinale in tekma za 3. mesto – fantje
18.30 – 20.15
VEČERJA
20.30 – 21.30
Kulturni program
21.30 – 01.00
Družabni večer s plesom
PETEK, 26. 4. 2013
07.00 – 9.00
ZAJTRK
9h – 10h
Košarka – tekma za 1. mesto – fantje
Odbojka – tekma za 1. mesto – dekleta
10.30
Spominski tek Franja Klojčnika
10.15 – 11.45
Nogomet – tekma za 3. mesto – fantje
Nogomet – tekma za 1. mesto – fantje
12.00
Zaključek Domijade s podelitvijo pokalov in priznanj
KOSILO
Organizatorji si pridružujemo pravico do manjšega časovnega zamika.
16
APRIL 2013