PLANICA HUGO PGD 7_5d-Izracun elementov posevnega dvigala.pdf

Comments

Transcription

PLANICA HUGO PGD 7_5d-Izracun elementov posevnega dvigala.pdf
[Vnesite
besedilo]
Dr. DUHOVNIK
d.o.o.
Seničica 17 B
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
3. Izračun elementov poševnega dvigala PLANICA - S
1.0 UVOD
Pri analizi obstoječega stanja poskušamo zagotoviti čim več obstoječih elementov za
rekonstrukcijo.
Pri tem moramo zagotoviti vse varnostne elemente, ki so pomembni za uporabo v dvigalni
tehniki, ker upoštevamo, da je objekt izveden v skladu s predpisi kot poševno dvigalo.
Najprej bomo izhajali iz moči obstoječega elektromotorja, ki je določen po tablici na sliki 1.
Slika 1: tablica na elektromotorju s podatki o moči in vrtljajih
Pomembna je maksimalna moč, ki je 9,5 kW pri vrtljajih 955 min-1. Pri tej moči je odjem okoli 24
A.
Podobno bomo pregledali še podatke o reduktorju, ki so podani na tablici na sliki 2.
Slika 2: tablica reduktorja s podatki o prestavnem razmerju 22,24 in izhodnem številu vrtljajev.
Poševno dvigalo Planica - S
1 / 14
[Vnesite
besedilo]
Dr. DUHOVNIK
d.o.o.
Seničica 17 B
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
2.0 GLAVNI PODATKI OBSTOJEČEGA STANJA
Najprej določimo velikost torzijskega momenta na osi elektromotorja., ki je odvisen od vstopne
moči, izstopnega števila vrtljajev in izkoristka. Pri tem poudarjamo, da je mogoče obstoječ
elektromotor uporabiti tudi za namen krmiljenja s tiristrsko regulacijo (mehki zagon).
Pri projektu se mora to upoštevati.
Maksimalna moč elektromotorja je 9,6 kW.
Izstopni vrtljaji so 43,36 min-1. in so določeni po enačbi
n2 = n1 / Icel = 960 / 22,24 = 43,36 min-1
Predvideni izkoristek za dvostopenjski reduktor, ki je v obratovanju že nekaj časa je po oceni η
=0,92.
Mt2 = (P x 30 x η) / (PI x n2) = (9.600 x 30 x 0,92) / 3,14159 x 22,24 ) = 3792 Nm
Glede na maksimalno vrednost dovoljenega izstopnega momenta, ki je 1423 Nm lahko
ugotovimo, da je dovedena moč pomembno večja, kar za 2,6 krat.
Pričakujemo, da bo v nadaljnjem obratovanju prišlo do obrabe zobniških dvojic. V našem
primeru lahko ugotovimo, da je primerna sila za pogon upoštevana z velikostjo polovičnega
momenta, kakor ga dobimo s pomočjo elektromotorja. Poudarjamo, da je to naša zavestna
odbira in da bi morali v morebitni zamenjavi reduktorja najprej zagotoviti dovolj velik izstopni
moment in sicer v velikosti 3.792 Nm.
Opredelitev dovoljene obremenitve
Za izračun primerne izvedbe pa bomo upoštevali pri izvedbi A dovoljeni izstopni moment v
velikosti 1850 Nm in pri izvedbi B polno zmogljivost, to je 3792 Nm.
Izračun bo vedno dvojni, tako za izvedbo A kot izvedbo B. Na ta način bomo zagotovili pri
odločanju o velikosti rekonstrukcije smiselno in za nadaljnjo uporabo ustrezno rešitev.
Velikost sile bo opredeljena z velikostjo največjega momenta elektromotorja in sicer po
izvedbi B.
Izvedbo A pa bomo upoštevali, kot možno največjo obremenitev zaradi zmogljivosti
prenosnika po tablici zobniškega prenosnika.
Poševno dvigalo Planica - S
2 / 14
[Vnesite
besedilo]
Dr. DUHOVNIK
d.o.o.
Seničica 17 B
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
Izračun sil glede na pogoje dovedene moči iz elektromotorja
Dejanska obodna sila glede na vgrajeno moč (izvedba A).
FoA = Mt2 x 2 / Dkol = 3792 x 2 / 1,2 = 6.320 N
Dejanska obodna sila glede na vgrajen reduktor (izvedba B)
FoB = Mt2 x 2 / Dkol = 1850 x 2 / 1,2 = 3.160 N
Pri pregledu dejanske vlečne sile moramo upoštevati naklonske kote na tračnicah poševnega
dvigala. Ugodno je, da je pri zagonu protiutež vozička v položaju z bolj strmim naklonskim
kotom kakor pri vzpenjanju. Tako imamo pri zagonu vsakokrat dodatno zmanjšanje sile zaradi
razlike obeh kotov, enega na spodnji postaji, drugega na zgornji.
Kot na spodnji postaji je alfaspodaj = 21,55
Kot na srednji postaji je alfasrednji = 21,55
Kot na zgornji postaji je alfazgoraj = 24,05
Povprečni kot za izračun primerne obremenitve alfapovp = 22,44
Razlika sile v začetku premikanja na spodnji postaji je samo zaradi teže vozičkov, ki delujejo v
sistemu protiuteži je določena z enačbo
Deltasile = Gvoz x ( cos alfaspodaj - cos alfazgoraj ) = 600 x ( cos 21,55 – cos 24,05) = 85,5 N
Vrednost v razliki sil je premajhna, da bi lahko upoštevali njeno pomembnost v izračunu.
Kontrola moči elektromotorja glede na moč
Pri določanju glavne karakteristike poševnega dvigala bomo preverili tudi potrebno moč
elektromotorja.
Upoštevali bomo vertikalno komponento efektivnega bremena in ustrezno vertikalno hitrost s
povprečnim izkoristkom vseh vključenih sistemov.
Vertikalna komponenta efektivne obremenitve je pri predpostavki 600 kg in naklonskem kotu
22,4 stopinj.
Fvert = 6000 x tg (22,4) = 6000 x tg (22,4) = 2473,03 N
Na podoben način bomo preveriti še vertikalno hitrost. Vlečna hitrost je 3 m/sek.
V vert = 3 x tg (22,4) = 1,236 m/sek
Izkoristek vbseh uporabljenih sistemov lahko upoštevamo med 0,6 do 0,7, upoštevamo največ
0,60.
Poševno dvigalo Planica - S
3 / 14
[Vnesite
besedilo]
Dr. DUHOVNIK
d.o.o.
Seničica 17 B
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
Moč za dviganje bremena iz spodnje postaje na zgornjo je
P elek = F vert x V vert / 0,65 = 2473,03 x 1,236 / 0,60 = 5094,44 W
Ugotavljamo lahko, da je dejansko vgrajena moč elektromotorja pomembno večja od naše
izračunane in zato uporabimo lahko že obstoječi pogon.
Izračun bistvenih elementov za nosilnost 600 kg
V nadaljnjem izračunu bomo upoštevali , da imamo efektivno nosilnost bremena 6000 N, in da
bo zaradi pospeševanja povečana sila v vlečni vrvi za okoli 15%. Tako bomo pri izračunu za
prenos obremenitev upoštevali efektivno obodno silo FoB = 6900 N.
Težo vozičkov, ki je po predocenah okoli 5000 N pri izračunu ne bomo upoštevali zato, ker jo
uporabljamo težo vozička za protiutež.
Glede na predlagano rešitev boljšega vodenja vrvi ter primerne izvedbe rešitve bomo uporabili
več obračalnih koles premera 1200 mm in več podpornih koles premera 400mm.
Za izračun uporov bomo uporabili poenostavljeno metodo s faktorjem x180=0,990 (skupaj 4
kolesa) in xpod=0,995 (skupaj 18 koles)
Povečana sila uporov zaradi izvedbe podpor in obračanja smeri je tako
UPORdod = 1 / (x180**4 x xpod**18) = 1/ (0,99**4 x 0,995**18) = 1,139
Zaradi zanesljivosti in z upoštevanjem še tekalnega upora vozička bomo uporabili koeficient
povečanja sila z vrednostjo 1,18.
Sila se preko vlečne vrvi neposredno porablja za dviganje bremena po strmini, ki je odvisen od
nagiba tračnic.
Sila v vlečni vrvi za vleko bremena
Upoštevamo efektivno silo za obremenitev vrvi (voziček in breme skupaj) v horizontalni smeri
ter vsem vplivom zaradi uporov
GB = FoB x cos alfaspodaj / UPORdod = (6.900 + 5000) x 1,18 x ( cos 21,55 ) = 12621,5 N
Upoštevamo efektivno silo za breme (6.900N), ki obremenjuje vrv v horizontalni smeri ter vsem
vplivom zaradi uporov
GB = FoB x cos alfaspodaj / UPORdod = (6.900) x 1,18 x ( cos 21,55 ) = 7.572,8 N
Prenos sile v vlečno vrv je odvisno od tornega koeficienta pogonskega kolesa, objemnega kota
in seveda od prednapetja. Pri tem upoštevamo Eulerjevo enačbo za določitev na vstopni in
izstopni točki objema vrvi okoli pogonskega kolesa.
Poševno dvigalo Planica - S
4 / 14
[Vnesite
besedilo]
Dr. DUHOVNIK
d.o.o.
Seničica 17 B
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
Osnovni podatki so:
Objemni kot 2 x 180 stopinj = 2 x p
Torni koeficient uporabimo kot pri mazanem kontaktu, to je 0,065, običajno upoštevamo med
0,05 do 0,08.
V vlečno vrv želimo uvesti celotno obodno silo.
Izvedeni enačbi so:
S1 = S2 x e** ( m x p)
In
S1 = S2 + FB
Oziroma S2 = S1 – FB
Ter naprej
S1 = ( S1 – FB) x e **( m x p)
Najprej določimo koeficient trenja
e** (m x 2 x p ) = 1,40582516
in naprej
S1 (1,40582516 – 1,0000) = 0,40582516 x FA
S1 = 1,40582516 x FA / ( 0,40582516) = 3,464115334 x FB
Za silo S1B s primerno prednapetostjo silo S1B = 17.500 N
S2B = 17.500 N
S1B = 24.837 N
Vlečna sila S1B je pri prednapetju S2B = 17.300 N dosežena s presežkom 7.337 N – 7.572 N=
okoli - 239 N, kar je s povečanjem prednapetja za okoli 10% mogoče doseči brez velikih težav.
to pa pomeni, da imamo največjo dovoljeno obremenitev na vozičku 600 kg z upoštevanjem
določene varnosti.
Pri izračunu primernega premera vrvi upoštevamo obe varianti povečanimi v najmanjšo
varnostjo v velikosti 5, ker imamo postavljeno zahtevo zaradi varnosti. Največja sila je dosežena
na S1B = 25.200 N.
Računska porušna sila vrvi z upoštevanjem varnosti ( S=5) sila
FporušB = 126.000 N
Poševno dvigalo Planica - S
5 / 14
[Vnesite
besedilo]
Dr. DUHOVNIK
d.o.o.
Seničica 17 B
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
Izračun premera vlečne vrvi glede na pogonsko moč elektromotorja
Primerna jeklena vrv je pri maksimalno porušni trdnosti 2060 N/mm2 je po tabeli 1.
premer vrvi je 10 mm
porušna sila je 77 KN (teža vrvi je 0,33 kg/m),
Po isti Tabeli 1 in pri trdnosti 1770 N/mm2
pa imamo premer vrvi 12,5 kjer je porušna sila 104 kN (teža vrvi je 0,65 kg/m).
Poudarimo naj, da imamo po predpisih uporabljeni najmanj dve vrvi, kar pomeni dvojno večjo
silo pri obremenitvah
Premer 10 mm ima 154 kN (trdnost 2060 N/mm2) porušno silo 77 kN
Premer 12,5 mm pa 208 kN (trdnost 1770 N/mm2) porušno silo 104 kN
Oba izbora porušne sile sta po vrednosti večja, kot je potrebna najmanjša z varnostjo S=5.
Prav tako pa lahko s povečanim premerom pogonskega kolesa zagotovimo zmanjšanje
obremenitev vlečne vrvi zaradi obremenitev vozička in predvsem zagotovimo zanesljivo in
trajno rešitev.
Izberemo tanjšo vrv zato, ker bomo lahko uporabili manjše premere pogonskega kolesa,
obračalnih koles in posredno tudi manjše število podpornih valjev vzdolž same linije. Vse
naštete prednosti so bistvene za relativno vitko konstrukcijo in predvsem čim večjo uporabo
elementov obstoječe izvedbe.
Poševno dvigalo Planica - S
6 / 14
Dr. DUHOVNIK d.o.o.
Seničica 17
B
[Vnesite
besedilo]
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
Tabela 1. Karakteristika vrvi proizvajalca Teufelbergerja – Linz Avstrija
Poševno dvigalo Planica - S
7 / 14
Dr. DUHOVNIK d.o.o.
Seničica 17
B
[Vnesite
besedilo]
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
Izračun napenjalnega mehanizma
Pri napenjalnem mehanizmu je pomembno, da upoštevamo razliko v temperaturnih pogojih in
obremenitvi jeklene vlečne vrvi.
Za izravnavo dolžine, ki nastane kot posledica temperaturnih razlik upoštevamo temperaturni
razteznostni koeficient α = 0,0000096 m/m, 0C pri dolžini celotnega transporta, ki je 240,6 m.
Potrebna dolžina za napenjanje je
L delta = α x L x T delta = 0,0000096 x 240.600,00 x 80 = 184,78 mm
Deformacija vrvi pa je določena z silo v vrvi in upoštevanje z elastičnim modulom same vrvi. Ker
imamo dodatno še pogoj samega sistema za napenjanje po predpisih, ki zahtevajo prosto
dolžino za napenjanje. Praviloma so zahteve po predpisih večje, ker zahtevajo 1,5 promila
dolžine. V našem primeru je tako zahtevana dolžina zaradi raztezka naslednja
Lsila = 1,5 x L / 1000 = 1,5 x 240.600,00 /1000 = 360,90 mm
Skupna dolžina napenjanja mora zagotavljati dolžino napenjanja
L cel = Ldelta + L sila = 184,78 + 360,90 = 545,68 mm
Za projektiranje dolžine napenjanja bomo zaradi zanesljivosti upoštevali najmanj 1000 mm zato,
da bomo imeli na najvišji točki napenjanja še najmanj rezervo za temperaturno raztezanje. Tako
bomo pomembno povečali zanesljivost obratovanja skozi daljši čas. Nastavitev napenjanja pa
mora biti vedno za 200 mm od mejne točke napenjanja.
Sila napenjanja
Sila napenjanja je odvisna od sestava sil v vlečni in povratni vrvi. Obe sili smo že določili v
prejšnjem poglavju ter sta:
S1B = 24.200 N
S2B = 17.122 N
Velikost uteži je določena s skupno vrednostjo in sicer je G uteži= 41.322 N
Zaradi varnosti in ker imamo opravka s tornim koeficientom bomo dejansko težo uteži povečali
za 15 do 20% in je tako potrebna teža uteži:
G uteži dej = 48.600 N
Izberemo skupno težo uteži 48.000 N oziroma po opredelitvi, da naj vsaka utež bo med 80 do
100 kg (dva delavca, vsak na eni strani) predlagamo, da je utež izvedena iz 50 mm debele
pločevine, dolžine okoli 1000 mm in širine vsaj 200 mm.
Teža uteži po izbranih dimenzijah (50x 200 x 1000 mm ) in nastavljenimi izrezi za vodenje in
manipulacijo je tako okoli
Poševno dvigalo Planica - S
8 / 14
Dr. DUHOVNIK d.o.o.
Seničica 17
B
[Vnesite
besedilo]
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
G dej = 78 kg
Potrebno je izdelati vsaj 8 takih uteži. Načrt je potrebno izdelati po delavniški risbi.
Uteži morajo imeti izvrtine za prijem in spenjanje z vijaki M 36.
Glavne dimenzije koles in pomembnih elementov konstrukcije
Glede na standarde lahko upoštevamo pri dvigalih razmerje med vsemi kolesi za pogon in
vodenje v vrednosti 40. V našem primeru, bi lahko uporabili manjše dimenzije pogonskega
kolesa skoraj za 2x (40 namesto 80). Vendar menimo, da je za zavarovanje trajnosti
obratovanja in posredno z manjšimi upogibnimi obremenitvami bolje uporabiti večja kolesa
predvsem pri pogonskem, vodilnem in obračalnem, saj tam nastopajo velike sile.
Po določitvi premera vlečne vrvi, ki je 12,5 mm določimo lahko glavne premere pogonskega
kolesa, obračalnega kolesa in podpornih koles na sami trasi:
Pogonsko kolo
80xd je lahko premera več kot 1000 mm,
(upoštevamo kriterij žičniških naprav)
Obračalno kolo
80x d je lahko premera več kot 1000 mm
(upoštevamo kriterij žičniških naprav)
Odklonsko kolo v pogonski postaji
80xd je lahko premera več kot 1000 mm,
(upoštevamo kriterij žičniških naprav)
Podporna kolesa v liniji vožnje 25 x d je lahko premera 250 mm
(upoštevamo kriterij žičniške naprave)
Poudarjamo, da smo upoštevali pri določanju koles kriterij žičniške naprave zato, da zmanjšamo
upogibne napetosti v vrveh oz. žicah in s tam posredno povečujemo zanesljivost same naprave.
Formalno po predpisih za poševno dvigalo tega ni potrebno in bi lahko uporabili manjše
dimenzije. Mnenja smo, da je potrebno zaradi narave same naprave pri najbolj vitalnem delu, to
je jekleni vrvi zagotoviti trajnejše delovanje. Tako smo posredno zmanjšali upogibne napetosti v
sami vlečni vrvi in ustrezno povečali trajnost delovanja.
Število podpornih koles v liniji glede na dovoljen poves vlečne vrvi
Poves vrvi določimo po enačbi
f = q x L**2 / H
q ………… teža vrvi v N/m (glede na izbrano vrv imamo 0,52 kg/M ali 5.2 N/m)
L ………… dolžina med podpornimi kolesi (izbrana razdalja je med 20 do 25 m)
H ……….. vlečna sila v vrvi ( v našem primeru najmanjša vlečna sila je 17.122,00 kN)
Posebej moramo paziti, da je poves manjši od 120 mm, zato da je lahko podporna točka na
kolesu enaka kot je višina tračnice, to je 142 mm.
F = 3,3 x 25 x 25 / 17.500 = 0,117 m
Poševno dvigalo Planica - S
9 / 14
Dr. DUHOVNIK d.o.o.
Seničica 17
B
[Vnesite
besedilo]
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
Ugotavljamo, da je potrebno vlečno vrv podpreti na vsakih 20 m zato, da ne pride do kontakta
med vrvjo in lesenimi pragovi.
Predlagamo samo eno podporno kolo med pragovi. Ker je razdalja med njimi 20 m potrebujemo
na levi in desni liniji skupaj 24 kosov, ki morajo biti v jeklenem jašku tako da je nosilec kolesa
privijačen na hrastov železniški prag. Detajl mora biti določen na delavniškem načrtu.
Na zgornjem delu linije, kjer je sila v vrvi večja, se lahko razdalja poveča na 24 m. Dokaz
izpeljemo z enačbo
F = 3,3 x 30 x 30 / 24.200 = 0,122 m
Postavitev podpornih koles je po naslednjem vrstnem redu od zgornje postaje navzdol:
26, 27, 28, 28, 27, 27, 26, 26, 25 = 240 m skupaj je devet podpornih koles v eni liniji
Oziroma osemnajst (18) v obeh. Premer podpornih koles je 250 mm ali 25 x d v sami liniji. To je
taka razdalja, da je mogoče kolesa namestiti med hrastove pragove. Za postavitev podpornih
koles je izdelan poseben načrt št. S – 11.090.510 po celotni liniji. Delavniško dokumentacijo
izdela ponudnik opreme sam, ker ima zato lahko uporabljene standardne rešitve.
Vpetje vrvi na vozičku moremo uporabljati po predpisih z naslednjimi izvedbami.
Slika 3: izvedba z AL-sponami in uporabo srca.
Dimenzije srca so določene s standardom in so predstavljene na naslednjih slikah 4,5,6 in 7.
Poševno dvigalo Planica - S
10 / 14
Dr. DUHOVNIK d.o.o.
Seničica 17
B
[Vnesite
besedilo]
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
Slika 4: Dimenzije srca za spoj vrvi na voziček.
Slika 5: Zaključek vrvnega spoja z klinom po DIN 15315
Poševno dvigalo Planica - S
11 / 14
Dr. DUHOVNIK d.o.o.
Seničica 17
B
[Vnesite
besedilo]
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
Slika 5: Zaključek vrvnega spoja z aktivnim klinom po DIN 43148
Na osnovi pregleda optimalnih rešitev in predvsem zaradi zanesljivosti spoja, ki ima lahko tudi
povratne sile predlagamo izvedbo z ročnim spletom in srcem. Spoj je izveden z čepom premera
38 mm.
V primeru, da pride do pretrga vrvi se preko sistema tehtnice zagotovi dodatna sila za pomik
zagozde v okrov ob sami tračnici. Zagozdo iz okrova poriva vzmet, ki naj ne ima sile večje kot
20 N. Način klinjenja zavore lahko izvede dobavitelj opreme po njegovih načrtih. Pomembno je,
da ob preskusu zagotovi zanesljivo delovanje, predvsem pa sprožitev sistema.
Idejna rešitev bo predstavljena na projektu Vozička. Smiselno pa bo nakazan v nadaljevanju
tega poročila.
Poševno dvigalo Planica - S
12 / 14
Dr. DUHOVNIK d.o.o.
Seničica 17
B
[Vnesite
besedilo]
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
3.0 KRMILJENJE POŠEVNEGA DVIGALA
Poševno dvigalo bo imelo ohranjen celoten pogon z elektromotorjem tako, da bo prigrajen
krmilnik za mehki zagon.
Celoten obseg sistema naj bo izveden s kontrolo s pomočjo WIFI naprave in neposrednim
upravljanjem iz vozička. Krmilnik na Vozičku mora biti profesionalne industrijske opreme in mora
sporočati v glavno sprejemno postajo vse podatke, ki so naslednji:
1. Sporočilo o zaprtih vratih preko senzorja za zaprta vrata
2. Sporočilo o dviganju na zgornjo postajo z največjo hitrostjo (3m/sek)
3. Zmanjševanje hitrosti na minimalno hitrostjo (0,3 m/sek)
4. Povečevanje hitrosti stopenjsko (od trenutne po stopnji 0,3 m/sek)
5. Stop
6. Nujno STOP
Krmilnik na vozičku mora imeti samostojno napajanje z AKU baterijo, ki mora vzdržati vsaj 10
urno obratovanje brez zamenjave. Prostor na vozičku mora biti dosegljiv iz samega vozička pod
podestom.
Zaradi vizualne kontrole krmiljenja mora biti brezdotični zaslon. Vsi ukazi se morajo vstavljati z
uporabo posamičnega gumba zato, ker pričakujemo uporabo tudi med sneženjem. Tastatura
mora biti na višini 1200mm od platoja. Zaslon pa na višini 1500 do 1600 mm in delno zastrt pred
sončno svetlobo.
Naprave za WIFI morajo biti usmerjene ob sami progi. Zaščita proge pa izvedena z laserskm
žarkom tako, da v primeru vstopa v področje gibanja vozička naprava sama izklopi delovanje.
Širina polja zaščite mora biti zagotovljena tudi ob izogibališču. Laserska varovalna zaščita mora
zagotavljati kontrolo ločeno na levi in desni strani, torej morata biti dve zaščiti in zagotavljati
kakovost do 500 m. Razumljivo je da ob močnem sneženju upravljavec ne sme voziti z večjo
hitrostjo kot 1,2 m/sek.
WIFI naprava mora biti atestirana do dolžine prenosa do 1,0 km zato, ker mora biti delovanje
zagotovljeno tudi ob močnem sneženju. Zagotavljati mora oddajo signala iz zgornje in spodnje
postaje. Zaradi kakovosti informacije se mora zagotoviti prenos govora s pomočjo WIFI sistema.
Zaradi tega lahko voznik sproti komunicira s strojnikom v spodnji postaji.
Izvajalec del mora pri izvedbi zagotoviti kompletno dokumentacijo za upravljanje. Naprava mora
biti najnovejše izvedbe in standardov, zato se v tem projektu opredeljujejo samo splošne
zahteve.
Navodila za uporabo in vzdrževanje morajo biti opremljene za vse mehanske elemente.
Posebej skrbno se mora zagotoviti kontrolo vrvi, ki mora biti zaščitena pred vsako zimsko
sezono.
Poševno dvigalo Planica - S
13 / 14
Dr. DUHOVNIK d.o.o.
Seničica 17
B
[Vnesite
besedilo]
1215 MEDVODE
tel:
fax:
e-mail:
web:
+386 1 3613 057
+386 1 3611 711
[email protected]
www.dr-duh.si
4.0 ZAKLJUČEK
Izdelan je projektantski izračun glavnih dimenzij poševnega dvigala PLANICA - S, ki je bil
zasnovan iz temeljnih izhodišč, da poševno dvigalo ostaja kot tovorno dvigalo. Ima pa
prigrajene vse elemente varoval za delovanje z pomožnim osebjem.
Bistveno pri tej rekonstrukciji je, da ostaja sistem izogibališč, kot je bilo prvotno predvideno.
Prav tako smo ohranili celoten pogon, ki je bil sicer od prvotnega nadgrajen, pa vendar v
osnovni izvedbi ni bistveno odstopal od takratnega stanja tehnike.
Pomembno pa smo nadgradili kakovost dostopa in samo vpenjanje tirnic. Prav tako smo
posebno pozornost posvetili krmiljenje naprave s predlogom krmiljenja z WIFI elektronsko
opremo.
Na ta način smo obdržali klasične mehanske sisteme in jih za varno delovanje opremili z
elektronsko opremo, ki je dosegljiva na današnjem tehničnem nivoju.
Prav to prednost bi morali v predstavitvi same naprave posebej skrbno pripraviti z opisom
sistema na pregledni tabli in s slikami stanja preko uporabe zagotoviti spoštljiv in predvsem
nazoren prikaz stanja tehnike ob samem razvoju naprav v dolini skakalnic.
Z namenom, da se doseže optimalno rekonstrukcijo je primerno, da se za detajlne tehnične
rešitve na nivoju konstrukcijske dokumentacije vključi projektant naprave, ki je lahko
neposredno vključen zaradi specifične tehnologije.
Poševno dvigalo Planica - S
14 / 14