IKATON - MIB IKATON

Comments

Transcription

IKATON - MIB IKATON
DODATKI
KEMIJSKI DODATEK ZA PRIPRAVO CEMENTNIH SUSPENZIJ ZA INJEKTIRANJE PREDNAPETIH KABLOV IN TRAJNIH GEOTEHNI^NIH SIDER
SIST EN 934-4 T2
beton
za{~itna masa za injektiranje
kabel
PAKIRANJE
Vre~e 15 kg
SKLADIŠ^ENJE
12 mesecev v originalno zaprti embalaži, v suhem
prostoru pri temperaturi +5 do +35°C. Proizvod je
ob~utljiv na vlago.
Opozorilo
• Za pripravo mase ne smemo uporabiti slane vode.
• Proizvod je zelo ob~utljiv na vlago.
• Proizvod reagira alkalno, zato uporabljamo enako
za{~itno opremo kot pri rokovanju s cementom ali
apnom.
opozorila:
informacije:
opomba:
SPECIFIKACIJA
IKATON MIB izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 934-4:T2 za Kemijske dodatke za injekcijsko
maso za prednapete kable, obenem pa omogo~a pripravo injekcijske mase in pravilno izvedbo
injektiranja tudi v skladu s tandardi SIST EN 445:2008, SIST EN 446:2008 in SIST EN 447:2008.
TEHNI^NI PODATKI
• Hitrost vezanja in strjevanja je odvisna
od pogojev okolja.
• Sprememba prostornine pri deklarirani
koli~ini dodatka je predvidena v okvirih
od
+0,25 do +0,9 mm/m pod pogojem, da
ne pride do izgube vode zaradi
izsu{evanja ali vodo vpojnosti podlage.
VARNOSTNI UKREPI: Posebni za{~itni ukrepi niso potrebni.
ROK UPORABNOSTI: Proizvod je uporaben najmanj eno leto, ~e je skladi{~en pri temperarturah od +5° do +25°C.
Proizvodnja, svetovanje in trženje specialnih gradbenih materialov; GSM: 041/341 740
Za {kodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka IKATON - MIB , ali nekakovostnega dela z njim, ne prevzemamo odgovornosti. Podatki in navodilanavodilih
v teh izhajajo iz dosedanjih izku{enj ter predstavljajo povpre~ne vrednosti.
t s materiali
Tehnologije, sanacije in materiali v gradbeništvu, d.o.o.; Info: GSM: 041/341 740
VEZIVA
NEEKSPLOZIVNO SREDSTVO ZA RUSENJE
DOZIRANJE
Injektiranje prednapetih kablov in traDodatek IKATON
MIB se dodaja v koli~ini 4,0-6,0 % na težo portlandskega
cementa
UPORABA
• Za pripravo sveže injekcijske mase dodajamo vodo v koli~ini 32 do 38 % na težo cementa
(32 - 38 l/100 kg), odvisno od kvalitete uporabljenega cementa. Najprej uporabimo za
pripravo cca 32 % zamesne vode in ob me{anju dodajamo cement ter dodatek IKATON MIB v
pripor~eni koli~ini. Ob me{anju dodajamo preostalo potrebno vodo do maksimalne deklarirane
koli~ine. ~as me{anja naj zna{a 5-6 min, dokler ne dosežemo homogeno, gladko teko~o maso
brez grudic. Kolo~ina zamesne vode lahko zelo niha v odvisnosti od kvalitete uporabljenega
cementa.
• Za me{anje uporabimo ustrezne me{alce z visokimi obrati.
• Ob ekstremno visokih zunanjih temperaturah ali pri podalj{anih ~asih injektiranja je za
zavla~evanje za~etka vezanja priporo~ljiva uporaba dodatka PLASTARD 18. Koli~ina je odvisna
od dejanskih pogojev okolja na gradbi{~u.
• V zimskem ~asu (T okolja = 6°C) je priporo~ljiva uporaba ogrevane zamesne vode
(do T= ≤60°C)
• Najbolj{a preto~nost se dosega pri temperaturah >12°C. Pri nižjih temperaturah se
sorazmerno zmanj{uje preto~nost mase.
LEPILO
PODRO^JE UPORABE
Injektiranje prednapetih kablov in trajnih geotehni~nih
sider.
GOTOVE MALTE
LASTNOSTI
IKATON MIB je pra{nati kemijski dodatek portlandskim
cementom, ki ob majhni koli~ini zamesne vode omogo~a
pripravo dobro preto~ne injekcijske mase, ki ni
podvržena kr~enju, sedimentaciji ali izlo~anju vode in
dosega visoke tla~ne trdnosti. Injekcijska masa
pripravljena z dodatkom IKATON MIB zagotavlja odli~en
oprijem na vgrajeno jekleno armaturo in jo {~iti pred
korozijo.
Proizvod ne vsebuje {kodljivih snovi.
VODOTESNI PREMAZ
certifikat {t.1305-CPD-0017
DODATKI
IKATON - MIB
specialni gradbeni materiali