Letno poročilo 2012

Comments

Transcription

Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2012
Letno poročilo 2012
Stran
Predstavitev podjetja
2
Pismo direktorja
5
Splošni podatki o družbi
6
Preoblikovanje družbe
7
Opredelitev skupine
7
Prodaja
8
Razvoj in tehnologija
10
Proizvodnja
11
Nabava
12
Investicijska dejavnost
13
Upravljanje s človeškimi viri
14
Pričakovan razvoj družbe
15
Revizorjevo poročilo
16
RAČUNOVODSKO POROČILO
POSLNO POROČILO
Letni računovodski izkazi
17
Bilanca stanja
17
Izkaz poslovnega izida
19
Izkaz drugega vseobsegajočega donosa
20
Izkaz denarnih tokov
21
Izkaz gibanja kapitala
22
Računovodske usmeritve
23
Razčlenitve in pojasnila k bilanci stanja
24
Razčlenitve in pojasnila k izkazu poslovnega izida
38
Pojasnila k izkazu drugega vseobsegajočega donosa
45
Pojasnila k izkazu denarnih tokov
45
Pojasnila k izkazu gibanja kapitala
45
Kazalniki
46
Druga razkritja
47
Stran 1
Letno poročilo 2012
Poslovno poročilo
PREDSTAVTEV PODJETJA
Podjetja Dana se ponaša z dolgoletno tradicijo, saj njeni začetki segajo v leto 1952, ko je
bila ustanovljena delovna organizacija Dana za proizvodnjo močnih alkoholnih pijač.
Sledila so desetletja močnega poslovnega vzpona, katerim so se pridružila prelomna leta
padca v začetku devetdesetih. Sprememba lastništva in prodajne strategije, inovativni
programi in kakovostni proizvodi so podjetju omogočili ohranitev pozicije pri
potrošnikih.
Danes v družbi Dana ostajamo zvesti potrošnikom in svojemu poslanstvu: s paleto naših
izdelkov in storitev vzpodbujamo boljše življenje. Prilagajamo se trendom, iščemo nove
tehnološke rešitve in uvajamo nove okuse in embalaže.
V letu 2012 smo pod svojimi blagovnimi znamkami tržili:
DANA
DAN
BIODAN
DA
PIKA
BIBA
- naravna mineralna voda in voda s sokom,
- 100 % sokovi in nektarji,
- 100 % naravni sok,
- osvežilna negazirana brezalkoholna pijača,
- sadni sirup,
- osvežilna negazirana brezalkoholna pijača.
Naravne danosti in sodobni proizvodni procesi nam omogočajo, da lahko svojim
potrošnikom nudimo tudi alkoholne pijače pristnega okusa.
Podjetja DANA ponuja naslednje izdelke:
•
•
•
•
•
•
•
vode
sokove/nektarje/sadne pijače
negazirane osvežilne pijače
ledeni čaj
gazirane pijače
sirupe
alkohole
Stran 2
Letno poročilo 2012
Mejniki v razvoju podjetja DANA
1952
ustanovitev delovne organizacije DANA
1967 pričetek polnjenja osvežilne brezalkoholne pijače Frutella
1970
pričetek polnjenja sadnih sokov pod blagovno znamko Zlati sok
1972
proizvodnja najosnovnejših surovin in polizdelkov za industrijo pijač
1975
proizvodnja matičnih sokov, sadnih koncentratov, destilatov, barv, past,
arom in številnih drugih proizvodov
1995
zagon polnilne linije za aseptično polnjenje sadnih nektarjev in sokov v
laminatno embalažo
1998
preoblikovanje podjetja v delniško družbo
2000
pridobitev certifikata ISO 9001:2000
2001
zagon polnilne linije za polnjenje osvežilnih pijač v PET embalažo
2003
pričetek polnjenja izvirske vode pod blagovno znamko DANA
2004
pričetek polnjenja izvirske vode v galone
2006
pričetek polnjenja mineralne vode pod blagovno znamko DANA
2007
zagon dveh novih polnilnih linij: Sidel Combi Universal za polnjenje v
PET embalažo in Stork za polnjenje v stekleno embalažo
2008
pričetek polnjenja osvežilne gazirane brezalkoholne pijače Sinalco v 0,5 l
in 1, 5 l PET embalažo
pridobitev certifikata o ekološki pridelavi s stani Inštituta za kontrolo in
certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu za 100 % naravna sokova
BIODAN
2009
prejeli certifikat za IFS (International Food Standard )
2010
pričetek polnjenja sadne pijače pod blagovno znamko DANA drink in
sadnih sirupv pod blagovno znamko Pika Premium
2011
nova plastenka za vodo in vodo z okusi
pričetek polnjenja treh novih okusov funkcionalnih vod
Stran 3
Letno poročilo 2012
VIZIJA
Izdelovali bomo izdelke, ki bodo kakovostno in cenovno zadovoljevali vse segmente
kupcev. Osnova naše prodaje so izdelki pod lastnimi blagovnimi znamkami. Polnjenje
tujih blagovnih znamk, ne za vsako ceno.
POSLANSTVO
Živeti boljše življenje.
S paleto naših izdelkov in storitev vzpodbujamo boljše življenje.
OSNOVNE VREDNOTE
kakovost, varnost in zanesljivost do kupcev, dobaviteljev, zaposlenih, delničarjev in
okolja
usmerjenost v inovativnost
varčnost kot doma
odličnost v ugledu
smo družbeno odgovorno podjetje .
Stran 4
Letno poročilo 2012
PISMO DIREKTORJA
V letu 2012 v Dani nismo dosegli planiranih rezultatov. Prihodki so bili sicer večji kot
leta 2011 vendar so bili naši cilji višji. Na domačem trgu je situacija že četrto leto
podobna. Padec porabe prebivalstva povzroča padec prodaje in še posebej velika
cenovna prilagajanja (akcijske prodaje). Izvozni trgi so zopet zabeležili rast prodaje
tako končnih izdelkov kot tudi polproizvodov. Pridobili smo kar nekaj novih trgov in
kupcev.
Tudi planiranega dobička nismo realizirali. Vzrok temu so kot sem že omenil velika
cenovna prilagajanja potrošniku in tudi dvig cen energentov in še nekaterih ostalih
stroškov. Z manjšo investicijsko dejavnostjo smo uspeli zmanjšati zakreditiranost
podjetja.
Zahvalil bi se našim lastnikom za odlične odnose z nami, za njihovo spremljanje našega
poslovanja ter posredovanje predlogov in idej, kako še izboljšati naše poslovanje.
Zahvaljujem se tudi svojim sodelavcem za vložen trud in prizadevanja za doseganje
skupno zastavljenih ciljev. Verjamem, da skupaj zmoremo več.
Marko Hren, direktor
Stran 5
Letno poročilo 2012
SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI
Družba
Skrajšano ime družbe
Sedež
Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o.
Dana, d.o.o.
Glavna cesta 34, 8233 Mirna, Slovenija
Telefon
07 / 34 62 200
Fax
07 / 34 62 210
Spletni naslov
Organizacijska oblika
www.dana.si
družba z omejeno odgovornostjo
Matična številka
5049393
Davčna številka
44174322
Šifra dejavnosti
11.070
Glavna dejavnost družbe
Leto ustanovitve
proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih
stekleničenih vod
1952
SI56029700014511947 pri NLB d.d., Ljubljana
SI56031531000228232 pri SKB BANKI d.d., Ljubljana
SI56051008012140706 pri ABANKI VIPA d.d.,
Št.poslovnega računa
Ljubljana
SI56350010000059955 pri BKS BANK Bančna
podružnica
Registracija družbe
Velikost družbe
Osnovni kapital družbe
Položaj družbe
Deleži v podjetjih v skupini
Poslovno leto
vpis v sodni register dne, 01.03.1990 s sklepom Srg
10008000 pri Okrožnem sodišču v Novem mestu
velika družba po določilih 55. člena ZGD-1 in je
zavezana k izdelavi konsolidiranih izkazov
1.686.826,07 EUR
podrejena družba v okviru nadrejene družbe
Plasta d.o.o., Kamnje 41, 8232 Šentrupert
100 % lastniški delež v podjetju DANA-H d.o.o., Josipa
Lončara 3, 10000 Zagreb, Hrvaška
koledarsko leto
Stran 6
Letno poročilo 2012
Vodstvo družbe
Uprava
Direktorica prodaje
Direktor proizvodnje
Vodja nabave
Vodilni delavci
Vodja projektov
Vodja
financ in računovodstva
Marko HREN
Lucija KULOVEC
Mitja MAJZELJ
Stanislav SLADIČ
Anton OVEN
Martina RUPERČIČ
PREOBLIKOVANJE DRUŽBE
Na skupščini delniške družbe, dne 15.05.2012 je bil sprejet sklep glede preoblikovanja
družbe. S sklepom skupščine družbe, sprejetim na dan sprejema družbene pogodbe in
potrjenim od delničarjev, vpisanih v delniško knjigo na dan sprejetja sklepa, se je
delniška družba na podlagi 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1),
preoblikovala v družbo z omejeno odgovornostjo.
Delnice Dane so bile na dan 31.12.2011 v lasti petih delničarjev, na dan 31.12.2012 pa so
poslovni deleži družbe v lasti petih družbenikov:
Plasta proizvodnja in trgovina d.o.o., Šetrupert ima 66,8254 % delež,
Frelih Franc ima 28,6336 % delež,
Frelih France ima 1,8420 % delež,
Frelih Eva ima 1,3735 % delež,
Frelih Ana ima 1,3255 % delež.
OPEDELITEV SKUPINE
Dana, d.o.o ima v 100% lasti odvisno družbo Dana-H d.o.o. Ti dve družbi sestavljata
Skupino DANA, ki se konsolidira v Skupin o Plasta. V računovodskih izkazih DANA, d.o.o.
so v postavkah do družb v skupini predstavljene vse družbe v Skupini Plasta, ki so:
PLASTA proizvodnja in trgovina d.o.o. Šentrupert,
Dana, proizvodnja in prodaja pijač, d.o.o. ,
o Dana –H d.o.o.,
TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., Podgrad,
o IP PLAMA-TER, invalidsko proizvodno in storitveno podjetje d.o.o., Podgrad,
S E P proizvodnja in storitve d.o.o.,
o Sep d.o.o., Bijeljina
Stran 7
Letno poročilo 2012
PRODAJA
V letu 2012 smo prodali za dobrih 13 mio EUR blaga. Plana prodaje nismo dosegli, saj
smo ga zgrešili za 5,5 odstotnih točk. Pri tem smo bili po posameznih področjih prodaje
različno uspešni.
Na področju tujih trgov smo plan presegli za 15%, pri tem smo bili najbolj uspešni na JV
trgih. Največji potencial vidimo v sodelovanju z slovaškim partnerjem. Na JV trgih smo
trenutno najbolj konkurenčni na področju polproizvodov. Na domačem trgu smo
realizirali slabih 91% zastavljenega plana. Slabe rezultate smo dosegli na področju
vendinga (-13%) predvsem iz naslova trenda padanja prodaje vode v balonih. Prav tako
zastavljenih ciljev nismo dosegli na segmentu trgovine (-10%). Na področju trgovine
smo prejeli odpoved polnjenja večje trgovske znamke, prav tako še vedno pada kupna
moč kupcev, ki se množično selijo k diskonterjem. Na področju gostinstva smo bili
uspešni (-1%), saj smo vzpostavili pospeševalno mrežo za to področje.
V letu 2012 smo največ pozornosti posvetili novim funkcionalnim vodam (Slim, Relax,
Sport). Artikle smo pozicionirali v trgovske verige. Na trg smo plasirali novo plastenko
(0,5l in 1,5l) za mineralno vodo in vode s sokom. Z močnim oglaševanjem smo uspeli
zaustaviti trend padanja prodaje vode in v lanskem letu uspeli doseči zastavljeni cilj
prodaje le te. Po posameznih blagovnih skupinah smo najboljše rezultate dosegli na
segmentu sokov in sokov v steklu, kjer smo zastavljeni plan presegli za 45%, najslabše
rezultate pa že drugo leto zapored na segmentu napitkov. Na osnovi teh rezultatov smo
se odločili za ukinitev določenih izdelkov. Uspešni smo bili na segmentu prodaje
polproizvodov, kjer smo zastavljeni cilj presegli tako na domačem kot na tujem trgu.
Kljub recesiji na trgu smo si za leto 2013 zastavili visoke cilje. Veliko si obetamo od
sodelovanja s slovaškim partnerjem. Naš cilj je okrepitev sodelovanja z diskonterji.
Predvsem pa bomo bolj sistematično posvetili analizi profitabilnosti posameznih kupcev
in blagovnih skupin.
leto
Količinska prodaja
2012
2011
2010
2009
2008
0
10.000
20.000
30.000
sokovi
sirupi
gazirane pijače in ledeni čaj
alkoholne pijače
voda
ostali proizvodi
40.000
v tisoč litrih
Stran 8
Letno poročilo 2012
Količinska prodaja v letu 2012
v tisoč litrih
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
sokovi
sirupi
gazirane
pijače in
ledeni čaj
voda
Slovenija
alkoholne
pijače
ostali
proizvodi
izvoz
Struktura vrednostne prodaje na tujih trgih v letu 2012
Italija
7%
Slovaška
6%
Libija
5%
Kitajska
4%
druge države
3%
ZDA
25%
Hrvaška
20%
Kanada
3%
Ciper
4%
Makedonija Avstrija
3%
3%
Nemčija
5%
Srbija in
Kosovo
12%
Stran 9
Letno poročilo 2012
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJA
Živimo v času nenehnih sprememb na vseh področjih. Tako se menjajo tudi navade
potrošnikov. V razvoju želimo slediti tem spremembam, trendom in željam naših
potrošnikov.
Zato vsako leto ponudimo našim kupcem paleto novih proizvodov. Dana je poznana po
kvalitetni mineralni vodi. To surovino uporabljamo v vseh svojih izdelkih. Poleg širitve
skupine vod s sokom smo dodali v ta sklop novo linijo funkcionalnih pijač, obogatenih z
naravnimi izvlečki, vitamini in minerali. Vsakdanji stres, hiter tempo življenja in
neprimerna prehrana neugodno vplivajo na naše počutje. Relax, Slim in Sport so pijače,
ki s spremenjenim načinom življenja omogočajo dobro počutje.
V skupini sadnih pijač in nektarjev smo ponudili nov okus mango& breskev&pomaranča.
Sladek, aromatičen in prijeten okus eksotičnega manga je prava popestritev med
sadnimi pijačami. V skupino 1,5 L laminatne embalaže smo dodali še nektarje iz črnega
grozdja, nektar jabolka in multivitaminski nektar.
Sadni sirupi so v času gospodarske krize v stalnem porastu. Skupino smo obogatili z
novim okusom bezga in limone, ki je kot okus zelo priljubljen.
Naše uspehe pri proizvajanju novih in kakovostnih izdelkov so poleg lojalnosti naših
kupcev potrdili tudi na ocenjevanju brezalkoholnih pijač na 50-tem mednarodnem
kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Sodelovali smo s tremi izdelki in
prejeli naslednje medalje: veliko zlato medaljo za Dan mango, breskev in pomaranča,
zlato medaljo pa za izdelka Dana naravna mineralna voda in Dana Slim. V okviru sejma
smo za Dana plastenko prejeli diplomo za uvrstitev v ožji izbor na natečaju 34. slovenski
oskar za embalažo 2012.
Kakovost izdelkov DANA pomeni skladno delovanje več sistemov, ki se prepletajo in
dopolnjujejo. Eden od temeljev tega je prav gotovo sistem vodenja kakovosti ISO
9001:2008, ki ga od certifikacije dalje stalno izpopolnjujemo in nadgrajujemo. Za
varnost naših kupcev oziroma končnih potrošnikov naših izdelkov pa je bistveni
element sistema kakovosti notranji nadzor na temeljih HACCP sistema. V juniju 2012
smo se že četrtič uspešno certificirali tudi po zahtevah standarda IFS Food.
Da izpolnjujemo vse zahteve in želje naših kupcev, pa se moramo ves čas dokazovati ne
le njim, temveč tudi vsem zunanjim pooblaščenim institucijam, ki preverjajo skladnost in
učinkovitost našega dela. Da bi še izboljšali kakovost naših izdelkov in varnost živil, smo
še dopolnili procese vhodne kontrole surovin, procesne kontrole, katero smo nadgradili
predvsem s samokontrolo zaposlenih v proizvodnji, in končne kontrole izdelkov. V ta
namen smo dopolnili oz. smo imeli v postopku validacije nekaj analiznih postopkov in
metod nadzora.
Tudi vnaprej bo naš prednostni cilj ne le upravljanje kakovosti in varnosti, ampak skozi
proizvodnjo pravih izdelkov izpolnjevati zahteve in želje naših kupcev.
Stran 10
Letno poročilo 2012
PROIZVODNJA
Poslovno leto 2012 je bilo uspešno z vidika količinske proizvodnje, saj smo napolnili
skupno 28.208 tisoč litrov izdelkov. V dveh mesecih leta smo presegli 3 milijone litrov
mesečne količinske proizvodnje, od tega je bil julij rekorden s 3.705 tisoč litri.
Kar 62 % količinske proizvodnje smo napolnili na Combi in Alsim, ki nam omogoča
polnjenje pijač, sirupov, gaziranih pijač, vode s sokom in vode v 2 l , 1.5 l, 1 l , 0.5 l in
0.33 l PET embalažo.
Rast količinske proizvodnje beležimo pri naslednjih skupinah proizvodov: sirupih v PET
embalaži in steklu, sokovih v steklu in pri vodah, kljub velikemu padcu količinske
proizvodnje vode v balonih, ki sestavlja to kategorijo. Rast beležimo tudi pri proizvodnji
nektarjev, sokov in pijač v combiblock embalaži tako v 1 l in 1,5 l. Pri ostalih proizvodih
beležimo padec proizvodnje.
Skupna letna količinska proizvodnja v kategoriji vode in vode z sokom je bila 17.715
tisoč litrov kar je za 11 % manj kot v letu 2011. Pozitivno pa je, da rast beležimo v obeh
podskupinah vode 0,5 l in 1,5 l. Kljub krizi na trgu smo povečali količinsko proizvodnjo
sokov in nektarjev v liter brik embalaži. Letna proizvedena količina se je povečala iz
3.319 tisoč litrov v letu 2011 na 4.178 tisoč litrov v letu 2012, kar je povečanje za
25,9%.
Zmanjšala se je količinska proizvodnja gaziranih pijač za 18,8 % glede na preteklo leto,
kar je posledica padanja gaziranih pijač. Največji padec beležimo na izdelkih 1,5 l.
Izdelki 0,5 l ostajajo na enakem nivoju kot v letu 2011. Padec količinske proizvodnja je
pri sirupih za 10,8 %. Glavni razlog je izguba posla s slovensko trgovsko verigo, ki pa ga
uspešno nadomešča druga trgovska blagovna znamka in pa povečanje proizvodnje
sirupov v steklu. Količinsko proizvodnjo pri alkoholnih pijačah beležimo enako tudi v
letu 2012, to je 407 tisoč litrov.
Ponovno rast kot v letu 2011, ko smo zrasli za 16% smo tudi letos povečali proizvodnjo
polizdelkov za 19 %. Na pozitiven trend vplivajo aktivnosti prodaje le teh izdelkov.
Če primerjamo poslovno leto 2012 z letom 2011 ugotavljamo, da smo kljub trenutnim
težkim razmeram na trgu obdržali pozicijo.
Količinska proizvodnja
leto
2012
2011
2010
2009
2008
0
10.000
20.000
sokovi
gazirane pijače in ledeni čaj
30.000
sirupi
alkoholne pijače
40.000
v tisoč litrih
Stran 11
Letno poročilo 2012
NABAVA
Glavne značilnosti dogajanja na nabavnem področju v letu 2012 so krojile tudi naše
poslovanje. Svetovna gospodarska kriza se je kot kaže umirila in v letu 2012 nismo
beležili občutnih sprememb pri cenah osnovnih surovin, ki so v primerjavi z letom
poprej močno rasle. Je pa res, da cene tudi niso bistveno padale, ampak so več ali manj
zadržale nivo, ki so ga dosegle v kriznem letu 2011. Lahko jih strnemo v skupine
surovin, ki v naših kalkulacijah povzročajo največje negativne ali pozitivne odmike pri
lastnih cenah proizvodov in sicer:
SLADKOR IN GLUKOZNI SIRUP – ti dve surovini v Dani predstavljata več kot 25 %
vse vrednostne nabave in bistveno vplivata na naše kalkulacije. Leto 2012 smo
začeli s ceno 794 EUR/tono in ga končali s ceno 784 EUR/tono v zadnjem
kvartalu, kar pomeni le znatno pocenitev, medtem ko je cena glukoze ostala
enaka ceni iz zadnjega kvartala leta 2011 enaka tudi vse leto 2012 in sicer 492
EUR za tono.
EMBALAŽA IZ PET IN PVC MATERIALOV – cena epruvet je bila ugodnejša, če
pogledamo dva potrošno največja meseca maj in junij, je bila cena nižja za dobrih
6 %, cene zamaškov so bile v tem obdobju nespremenjene, folije pa so se
podražile za dobrih 5%, najbolj idoča iz 1,85 na 1,95 EUR za kg
SADJE, KONCENTRATI IN PIREJI – najbrž prvič v zgodovini Dane se je zgodilo to,
da nismo imeli predelave jabolk v koncentrat. Letina jabolk je bila tako slaba in
ponujene cene industrijskih jabolk tako visoke, da smo se raje odločili za nakup
poljskega koncentrata po ceni 1,44 EUR za kg, kar je v primerjavi s ceno lastnega
koncentrata iz preteklega leta dobra cena. Cena pomarančnega koncentrata je
vse leto 2012 rahlo padala, vendar ne bistveno. Največje pozitivno odstopanje
smo imeli pri koncentratu črnega ribeza, cena je iz 6,80 EUR padla na 3,10 v drugi
polovic leta (nova kampanja), prav tako se nam je pocenil marelica pire iz 0,72 na
0,53 EUR/kg, podražil pa jagoda pire iz 0,90 na 0,97 EUR za kg. Ostali koncentrati
in pireji so ostali na nivoju cen predhodnega leta.
CENE TRANSPORTA – na osnovi povečanega gibanja cen naftnih derivatov smo
beležili rast stroškov transporta v skladu z našo pogodbo. Osnovi cenik se je gibal
od + 4% do + 7%, odvisno po mesecih, kar je pomenilo 5 % več kot v
predhodnem letu.
Obvladovanje zalog materialov in embalaže je potekalo v skladu s postavljeno nalogo
oziroma ciljem, in so bile po mesecih vsaj 5 % manjše od mesečnih zalog v letu 2011.
Na področju reklamacij smo imeli eno večjo reklamacijo, ki smo jo uspešno rešili, iz leta
2011 pa ostajata še vedno dve večji reklamaciji, kjer smo vložili tožbene zahtevke, ki pa
niso še rešeni.
Spremembe na globalnem trgu so narekovale drugačno nabavno delovanje predvsem v
smislu obvladovanja nakupov zaradi večjega obvladovanja zalog , spremljanje zalog pri
nas in pri dobaviteljih, uvajanja novih dobaviteljev v naš proizvodnji proces ter
pravočasnem pridobivanju informacij, potrebnih za odločanje v nabavi.
Stran 12
Letno poročilo 2012
INVESTICIJSKA DEJAVNOST
V letu 2012 je bilo dano v uporabo za 422.031 EUR novih osnovnih sredstev, za 228.119
EUR pa se je povečala vrednost obstoječi opremi. Vlaganja v projekte večje vrednosti se
več ne izvajajo, zaradi neugodnih pogojev za vlaganja. Uvedba davka na sladkor v
brezalkoholnih pijačah bi zmanjšala porabo sladkorja, zato so nismo odločili za izvedbo
posodobitve siruparne, kjer je bil poudarek na topljenju sladkorja. Imeli pa smo več
manjših aktivnosti, ki kratkoročno pozitivno vplivajo na poslovanje.
Na liniji za vroče polnjenje sokov v stekleno embalažo smo nadaljevali posodabljanje z
montažo novega hladilnega tunela z zaprtim krogom hlajenja steklenic. Tunel je izboljšal
kakovost sokov v steklu, zmanjšal kalo in porabo vode ter olajšal pogoje dela na liniji.
Kompleten mokri del linije ima sedaj drugačno postavitev. S tem so bili ustvarjeni pogoji
za razširitev uporabnosti linije tudi za druge produkte v steklu.
Za dve CIP postaji smo zgradili poseben prostor ločen od polnilnice in vanj prestavili
postajo za čiščenje Alsim linije in postajo za čiščenje Stork linije. Nov prostor je omogočil
doziranje čistilnih sredstev iz ene lokacije za obe postaji hkrati ter preprečil uhajanje
hlapov v polnilnico. Hkrati smo pridobili dodaten prostor za spremembe na polnilni
liniji in v siruparni.
Glede na prejšnja leta je naraslo število manjših sprememb na polnilni opremi in nakupi
drobnih pripomočkov. Izdelani so kalupi za novo bistveno lažjo plastenko, posodobljen
videonadzor družbe, kupljeni različni cilindri za embalažo, hladilniki, osebni avto,
merilni pripomočki itd. Na vodovodnem omrežju sta bila obnovljena dva večja odseka in
sicer prečkanje reke Mirne v centru naselja in vodovod ob železnici za Mercatorjem.
Stran 13
Letno poročilo 2012
UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI
Stanje zaposlenih konec leta
2012
97
2011
102
2010
115
Konec leta 2012 je bilo v podjetju zaposlenih 97 delavcev, od tega 57 moških in 40
žensk. V podjetju je 96 % zaposlenih za nedoločen čas.
V primerjavi s preteklim letim se je zmanjšalo število zaposlenih za 5 delavcev.
Zmanjševanje zaposlenih je bila posledica prilagoditve obsegu proizvodnje.
Za čas sezone, ko je bil povečan obseg dela, so se potrebe po kadrih za enostavna dela
reševale s študentskim delom.
V podjetju se je zadnja leta uveljavila kadrovska politika, da omogočamo obvezno prakso
dijakom in študentom, kjer imajo prednost otroci naših zaposlenih. V letu 2012 je
podjetje omogočilo več kot 1.000 ur obvezne prakse. Nekaj manj kot 750 ur obvezne
prakse je bilo v proizvodnji za srednješolsko izobrazbo, ki je ustrezna za upravljanje
sodobnih polnilnih linij, kjer zadnja leta podjetje največ zaposluje.
Povprečna starost zaposlenih je bila konec leta 44,6 let in se je že drugo leto zapored
zmanjšala. Fluktuacija je bila 11 %.
Izobrazbena struktura zaposlenih se postopoma zvišuje. Zaposleni z višjo in visoko
izobrazbo predstavljajo 20,62 % delež.
Izobrazbena struktura zaposlenih
Kvalifikacija
I.stopnja
II.stopnja
III.stopnja
IV.stopnja
V.stopnja
VI.stopnja
VII.stopnja
SKUPAJ
31.12.2012
število
struktura
10
10,3
19
19,6
0
0,0
20
20,6
28
28,9
6
6,2
14
14,4
97
100,0
31.12.2011
število
struktura
12
11,8
21
20,6
1
1,0
22
21,6
30
29,4
3
2,9
13
12,7
102
100,0
V letu 2012 so se zaposleni izobraževali povprečno 15 ur. Zaposleni so se usposabljali za
izboljšanje kompetentnosti na svojem delovnem mestu. Za vodje smo organizirali
usposabljanje coaching kot učinkovito orodje vodenja in izobraževanje za učinkovitejšo
komunikacijo med vodjem, podrejenim in sodelavci.
Velik poudarek je bil tudi na internem izobraževanju – v letu 2012 predstavlja 39 % od
vseh izobraževanj. Interno izobraževanje se je nanašalo na prenos znanja na sodelavce,
uvajanju na novo zaposlenih ter vključuje higieno živil in druga izobraževanja.
Stran 14
Letno poročilo 2012
Prijavili smo se na razpis »Usposabljanje in izobraževanje zaposlenih 2011«, ki je
namenjeno sofinanciranju izobraževanj zaposlenih 50+, z namenom, da čim bolj
vključimo v izobraževanje to generacijo.
Povprečno število zaposlenih delavcev na
podlagi delovnih ur (celo število)
2012
2011
2010
96
96
106
V letu 2012 smo imeli 40 urni delovni teden. Po delovnem koledarju je bilo predvideno
2.088 ur. Opravljene delovne ure predstavljajo v strukturi vseh delovnih ur 79,8%,
odsotnost zaradi praznikov, dopusta in bolniške pa predstavlja 20,2 %. Največja
odsotnost je zaradi letnega dopusta, bolniška odsotnost z dela pa se je v primerjavi s
preteklim letom zmanjšala iz 5,49 % na 4,62 %, kar pomeni zmanjšanje za 15,8 % v
primerjavi s preteklim letom. Cilj je bil doseči do 4,5 % bolniški stalež.
PRIČAKOVAN RAZVOJ DRUŽBE
V letu 2013 bo podjetje uveljavljalo naslednje razvojne cilje družbe:
Poslovanje v skladu s postavljenimi plani za leto 2013
Zniževanje oziroma odprava nepotrebnih stroškov
Krepitev blagovnih znamk
Poslovati v skladu z našo vizijo, osnovnimi vrednotami in poslanstvom
Stran 15
Letno poročilo 2012
REVIZORJEVO POROČILO
Stran 16
Letno poročilo 2012
Računovodsko poročilo
LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI
BILANCA STANJA na dan 31.12.2012
v EUR
31.12.2012
SREDSTVA
A. DOLGOROČNA SREDSTVA
I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Druga neopredmetena sredstva
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
Zemljišča in zgradbe
a) Zemljišča
b) Zgradbe
Proizvajalne naprave in stroji
Druge naprave in oprema
Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo
a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi
b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
IV. Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil
a) Delnice in deleži v družbah v skupini
b) Druge delnice in deleži
B. KRATKOROČNA SREDSTVA
II. Zaloge
Material
Nedokončana proizvodnja
Proizvodi in trgovsko blago
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
V. Denarna sredstva
C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Izvenbilančne postavke
31.12.2011
16.637.044
10.467.341
17.573.899
11.238.962
177.694
38.612
139.082
10.280.610
6.168.793
835.545
5.333.248
3.581.247
484.709
45.861
19.051
26.810
9.037
9.037
2.778
6.259
124.289
49.576
74.713
11.105.636
6.473.063
904.873
5.568.190
4.018.331
583.931
30.311
20.311
10.000
9.037
9.037
2.778
6.259
6.168.492
2.833.706
1.686.962
98.331
1.048.413
3.257.442
93.994
3.034.981
128.467
77.344
1.211
4.090.286
6.328.001
3.145.955
1.764.458
254.710
1.126.787
3.165.712
49.303
3.051.498
64.911
16.334
6.936
5.012.322
Stran 17
Letno poročilo 2012
v EUR
31.12.2012
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A. KAPITAL
I. Vpoklicani kapital
Osnovni kapital
II. Kapitalske rezerve
III. Rezerve iz dobička
Zakonske rezerve
V. Preneseni čisti poslovni izid
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve
C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
I. Dolgoročne finančne obveznosti
Dolgoročne finančne obveznosti do bank
Druge dolgoročne finančne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
II. Kratkoročne finančne obveznosti
Kratkoročne finančne obveznosti do bank
Druge kratkoročne finančne obveznosti
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Izvenbilančne postavke
31.12.2011
16.637.044
17.573.899
9.821.152
1.686.826
1.686.826
2.586.002
3.377.074
3.377.074
2.163.033
8.217
193.673
193.673
1.430.660
1.430.660
1.390.058
40.602
5.191.559
3.127.966
3.096.997
30.969
2.063.593
29.400
1.359.060
675.133
0
4.090.286
9.812.935
1.686.826
1.686.826
2.586.002
3.377.074
3.377.074
2.134.223
28.810
305.818
305.818
1.291.572
1.291.572
1.233.413
58.159
6.163.574
4.329.717
4.308.368
21.349
1.833.857
33.590
1.326.193
474.074
0
5.012.322
Stran 18
Letno poročilo 2012
IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za leto 2012
v EUR
1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
a) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na domačem trgu
b) Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev na tujem trgu
c) Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na domačem trgu
d) Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala na tujem trgu
SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
2.
PROIZVODNJE
3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE
4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (s prevrednotovalnimi pos. prihodki)
5. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški
porabljenega materiala
b) Stroški storitev
6. STROŠKI DELA
a) Stroški plač
b) Stroški socialnih zavarovanj
Stroški pokojninskih zavarovanj
Ostali stroški socialnih zavarovanj
c) Drugi stroški dela
7. ODPISI VREDNOSTI
a) Amortizacija
b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih
in opredmetenih osnovnih sredstvih
8. DRUGI POSLOVNI ODHODKI
9. FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV
10. FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL
11. FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV
a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih
12. FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINANČNIH NALOŽB
13. FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI
a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank
b) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti
14. FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI
a) Finančni odhodki iz obv.do dobaviteljev in meničnih obveznosti
b) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti
15. DRUGI PRIHODKI
16. DRUGI ODHODKI
17. DAVEK IZ DOBIČKA
18. ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
I-XII/2012
13.153.273
10.572.220
2.213.011
69.529
298.513
I-XII/2011
12.969.176
10.818.955
1.698.787
28.071
423.363
-234.911
371.472
0
152.466
9.447.610
0
114.942
9.684.297
7.197.133
7.424.751
2.250.477
2.095.640
1.572.522
257.070
141.309
115.761
266.048
1.254.275
1.253.906
2.259.546
2.073.241
1.568.062
255.448
140.417
115.031
249.731
1.248.658
1.239.324
369
9.334
127.490
0
0
18.268
18.268
0
215.527
205.590
9.937
17.654
3.960
13.694
85.197
7.880
0
8.217
156.577
0
0
19.351
19.351
0
263.985
258.438
5.547
18.726
2.276
16.450
9.955
10.275
327
28.810
Stran 19
Letno poročilo 2012
IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
v EUR
I-XII/2012
1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Sprememba presežka iz prevrednotenja neopredmetenih
2.
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
Sprememba presežka iz prevrednotenja finančnih sredstev,
3.
razpoložljivih za prodajo
Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov v
4. tuji valuti
5. Druge sestavine vseobsegajočega donosa
6. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja
I-XII/2011
8.217
28.810
0
0
0
0
0
0
8.217
0
0
28.810
Stran 20
Letno poročilo 2012
IZKAZ DENARNIH TOKOV za leto 2012
v EUR
I-XII/2012
I-XII/2011
A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU
a) POSTAVKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
1.470.059
1.541.453
Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz
poslovnih terjatev
13.401.244 13.113.424
Poslovni odhodki brez amortizacije in finančni odhodki iz
poslovnih obveznosti
-11.931.185 -11.571.644
Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih
-327
SPREMEMBE ČISTIH OBRATNIH SREDSTEV POSLOVNIH POSTAVK
b)
262.656
-627.595
BILANCE STANJA
Začetne manj končne poslovne terjatve
-108.540
-94.428
Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve
-58.644
-67.939
Začetne manj končne zaloge
312.249
-509.739
Končni manj začetni poslovni dolgovi
229.736
-73.582
Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije
-112.145
118.093
Pribitek prejemkov pri poslovanju ali prebitek izdatkov pri
c)
1.732.715
913.858
poslovanju (a+b)
B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU
a) PREJEMKI PRI NALOŽBENJU
Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev
b) IZDATKI PRI NALOŽBENJU
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev
Pribitek prejemkov pri naložbenju ali prebitek izdatkov pri
c)
naložbenju (a+b)
C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU
a) PREJEMKI PRI FINANCIRANJU
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti
b) IZDATKI PRI FINANCIRANJU
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznosti
Izdatki za odplačila dolgoročnih finančnih obveznosti
Pribitek prejemkov pri financiranju ali prebitek izdatkov pri
c)
financiranju (a+b)
Č. KONČNO STANJE DENARNIH SREDSTEV
x) Denarni izid v obdobju (seštevek prebitkov Ac, Bc in Cc)
y) Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov
255.375
255.375
-648.890
-3.711
-645.179
8.483
8.483
-654.669
-40.973
-613.696
-393.515
-646.186
933.580
933.580
0
-2.211.770
-215.527
-1.416.610
-579.633
922.261
210.761
711.500
-1.188.692
-258.343
-930.349
-1.278.190
-266.431
77.344
61.010
16.334
16.334
1.241
15.093
Stran 21
Letno poročilo 2012
IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2012
Vpoklicani Kapitalske
kapital
rezerve
A.1 Stanje 31.decembra 2011
A.2 Stanje 1.januarja 2012
Celotni vseobsegajoči
B.2 donos poročevalskega
obdobja
Vnos čistega poslovnega
a) izida poročevalskega
obdobja
B.3 Spremembe v kapitalu
Razporeditev preostalega
dela čistega dobička
a) primerjalnega
poročevalskega obdobja na
druge sestavine kapitala
C. Stanje 31.decembera 2012
BILANČNI DOBIČEK
I
II
Osnovni
kapital
Kapitalske
rezerve
I/1
1.686.826
1.686.826
1.686.826
II
2.586.002
2.586.002
v EUR
Čisti
Preneseni
Rezerve iz
poslovni
čisti
dobička
izid
poslovni
izid
poslovnega
Skupaj
III
V
VI
kapital
Čisti
Preneseni
Zakonske
dobiček
čisti
rezerve
poslovnega
dobiček
leta
III/1
V/1
VI/1
3.377.074 2.134.223
28.810 9.812.935
3.377.074 2.134.223
28.810 9.812.935
2.586.002
8.217
8.217
8.217
8.217
28.810
-28.810
0
28.810
-28.810
0
3.377.074 2.163.033
2.171.250
8.217 9.821.152
IZKAZ GIBANJA KAPITALA za leto 2011
v EUR
Vpoklicani Kapitalske Rezerve iz
kapital
rezerve
dobička
Čisti poslovni izid
poslovnega leta
Skupaj
VI
kapital
Čisti
Čista
Preneseni
Osnovni Kapitalske Zakonske
dobiček
izguba
čisti
kapital
rezerve
rezerve
poslovnega poslovnega
dobiček
leta
leta
I/1
II
III/1
V/1
VI/1
VI/2
1.686.826 2.586.002 3.377.074 2.199.349
-65.126 9.784.125
1.686.826 2.586.002 3.377.074 2.199.349
-65.126 9.784.125
I
A.1 Stanje 31.decembra 2010
A.2 Stanje 1.januarja 2011
Celotni vseobsegajoči
B.2 donos poročevalskega
obdobja
Vnos čistega poslovnega
a) izida poročevalskega
obdobja
B.3 Spremembe v kapitalu
Poravnavnava izgube kot
č)
odbitne sestavine kapitala
C. Stanje 31.decembera 2011
BILANČNI DOBIČEK
Preneseni
čisti
poslovni
izid
V
II
III
-65.126
28.810
28.810
28.810
28.810
0
-65.126
-65.126
1.686.826
2.586.002
3.377.074
2.134.223
2.163.033
65.126
28.810
-65.126
9.812.935
Stran 22
Letno poročilo 2012
RAČUNOVODSKE USMERITVE
Računovodski izkazi so sestavljeni na osnovi Slovenskih računovodskih standardov
2006, ki jih je izdal Slovenski inštitut za revizijo. Pripravljeni so skladno s temeljnima
računovodskima predpostavkama: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov in
upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. Pri sestavi računovodskega poročila so
upoštevane tudi zahteve Zakona o gospodarskih družbah-1.
Kakovostne značilnosti računovodskih izkazov in s tem tudi celotnega računovodenja so
predvsem razumljivost, ustreznost, zanesljivost in primerljivost. Na vse te značilnosti
smo bili pozorni pri oblikovanju računovodskih usmeritev, to je pravil in postopkov, ki
jih je treba upoštevati in uporabljati pri sestavljanju računovodskih izkazov.
V poslovnem letu 2012 družba ni spreminjala računovodskih usmeritev in
računovodskih ocen.
Poslovodstvo družbe je upoštevalo pri izbiranju računovodskih usmeritev in odločanju o
njihovi uporabi ter pri pripravljanju računovodskih izkazov tri zahteve: previdnost,
prednost vsebine pred obliko in pomembnost.
Pri izkazovanju posameznih postavk v računovodskih izkazih so neposredno
uporabljena določila standardov, razen pri vrednotenju postavk, pri katerih standardi
dajejo možnost izbire med različnimi načini vrednotenja. Usmeritve, ki so uporabljene,
so opisane v nadaljevanju.
Odloženih davkov v letu 2012 pri posameznih kategorijah nismo izračunavali, prav tako
nismo oblikovali rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine, saj ne predstavljajo
pomembnih vrednosti.
Postavke v posameznih računovodskih izkazih so predstavljene v evrih, brez centov. Pri
navajanju Slovenskih računovodskih standardov smo upoštevali oznako (SRS).
V računovodskih izkazih so postavke, ki so vezane na tujo valuto, preračunane po
referenčnem tečaju Evropske centralne banke, ki ga objavlja Banka Slovenije, na dan
nastanka poslovnega dogodka. Devizne postavke v bilanci stanja so preračunane na
zadnji dan poslovnega leta po referenčnem tečaju Evropske centralne banke (ECB), ki ga
objavlja Banka Slovenije. Tečajne razlike, ki so se pri preračunih pojavile, so povečale ali
zmanjšale prvotno izkazano vrednost in predstavljajo redni finančni prihodek oz.
finančni odhodek.
Stran 23
Letno poročilo 2012
RAZČLENITVE IN POJASNILA K BILANCI STANJA
Bilanca stanja je sestavljena v skladu s SRS 24 in prikazuje stanja sredstev in obveznosti
do njihovih virov. Bilanca stanja ima obliko zaporednega stopenjskega izkaza stanja.
Zneski so prikazani v dveh stolpcih; v prvem so podatki na dan 31.12.2012, v drugem pa
na dan 31.12.2011. Zneski so izraženi v evrih brez centov. Podatkov za preteklo leto
nismo spreminjali.
Teoretično možne postavke, ki pri našem poslovanju ne pridejo v poštev, nismo navajali.
Dolgoročna sredstva
Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, daljšem od
leta dni. Sestavljajo jih neopredmetena sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve,
opredmetena osnovna sredstva, naložbene nepremičnine, dolgoročne finančne naložbe,
dolgoročne poslovne terjatve in odložene terjatve za davek.
Med dolgoročnimi sredstvi izkazujemo neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne
časovne razmejitve, opredmetena osnovna sredstva in dolgoročne finančne naložbe.
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva izkazujemo po knjigovodski
vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo in popravkom vrednosti posameznega
sredstva. Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva v letu 2012 nismo
prevrednotili.
Med dolgoročnimi sredstvi izkazujemo tudi opredmetena osnovna sredstva v gradnji in
izdelavi.
Struktura dolgoročnih sredstev
Neopredmetna sredstev in
dolgoročne čas.razmejitve = 1,7 %
Dolgoročne finančne naložbe = 0,1%
Zemljišča in zgradbe = 58,9%
Proizvajalne naprave in stroji =
34,2%
Druge naprave in operema = 4,6%
Opredmetena osnovna sredstva, ki
se pridobivajo = 0,5%
Stran 24
Letno poročilo 2012
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Neopredmeteno sredstvo je opredeljeno kot razpoznavno nedenarno sredstvo, ki
praviloma fizično ne obstaja. Praviloma se pojavlja kot dolgoročno sredstvo.
Neopredmetena sredstva so vsebovana v ali na fizični snovi (zgoščenka) in zajemajo
naložbe v računalniške programe.
Neopredmetena sredstva so bila ob začetnem pripoznanju ovrednotena po nabavni
vrednosti, v katero so se vključevale tudi uvozne in nevračljive nakupne dajatve.
V bilanci stanja prikazujemo neopredmetena sredstva po njihovi knjigovodski vrednosti,
ki je razlika med nabavno vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti.
Za merjenje neopredmetenih sredstev po njihovem pripoznanju smo izbrali metodo
nabavne vrednosti.
Knjigovodsko vrednost zmanjšujemo z amortiziranjem, ki se prične s prvim dnem
meseca po tem, ko je sredstvo razpoložljivo za uporabo. Amortizacijo obračunavamo
posamično po enakomerni časovni metodi. Amortizacijska stopnja za amortiziranje
dolgoročnih premoženjskih pravic znaša 20 %. Nimamo sredstva s preostalo vrednostjo,
ampak samo sredstva s končno dobo koristnosti.
v EUR
Neopredmetena
Neopredmetena
sredstva v
sredstva
pridobivanju
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2012
Pridobitve
Prenos v uporabo
Odpisi
Stanje 31.12.2012
111.650
3.711
-9.035
106.326
0
3.711
-3.711
0
0
Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2012
Amortizacija
Odpisi
Stanje 31.12.2012
62.074
14.675
-9.035
67.714
0
0
0
0
Knjigovodska vrednost
Stanje 01.01.2012
Stanje 31.12.2012
49.576
38.612
0
0
Stran 25
Letno poročilo 2012
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
Dolgoročne aktivne časovne razmejitve zajemajo dolgoročno odložene stroške. Konec
leta izkazujemo v tej postavki dolgoročno odložene stroške vzdrževanja polnilnih linij in
dolgoročno odložene stroške razvoja nove plastenke.
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmetena osnovna sredstva so sredstva v lasti ali finančnem najemu, ki se
uporabljajo pri ustvarjanju izdelkov ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali
za pisarniške namene ter se po pričakovanjih uporabljajo v več kot enem obračunskem
obdobju.
Dana med opredmetenimi osnovnimi sredstvi izkazuje zemljišča, zgradbe, proizvajalno
in drugo opremo. Ob začetnem pripoznanju so bila sredstva ovrednotena po nabavni
vrednosti, ki so jo sestavljala njihova nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne
dajatve ter stroški, ki jih je bilo mogoče neposredno pripisati njihovi usposobitvi za
nameravano uporabo.
Ločeno izkazujemo tudi zgradbe v soupravljanu in skupna vlaganja v opremo. V bilanci
stanja razkrivamo tudi vrednost opredmetenih osnovnih sredstev v gradnji in izdelavi.
Stroški, ki kasneje nastajajo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom povečujejo
njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegovo prihodnjo korist v primerjavi s
prvotno ocenjenimi.
Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev je razlika med njihovo nabavno
vrednostjo in nabranim popravkom vrednosti.
Knjigovodska vrednost opredmetenih osnovnih sredstev se zmanjšuje z amortiziranjem.
Družba uporablja metodo enakomernega časovnega amortiziranja. Amortizacijo
začnemo obračunavati s prvim dnem naslednjega meseca po tistem, ko je opredmeteno
osnovno sredstvo razpoložljivo za uporabo in jo nehamo obračunavati, ko je
amortizirljivi znesek v celoti nadomeščen v breme stroškov.
Pri opredmetenih osnovnih sredstvih nimamo preostalih vrednosti.
Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev in znašajo:
2,5 %
ZGRADBE
5,0 %
DELI GRADBENIH OBJEKTOV
Proizvajalna oprema
hidromehanska in elektrostatična oprema
8,0 %
oprema za predelavo sadja
6,6 % - 10,0 %
druga proizvajalna oprema
10,0 % -20,0 %
Stran 26
Letno poročilo 2012
Druga oprema
skladiščna oprema
transportna oprema
pohištvo in računalniška oprema
druge naprave in drobni inventar
6,6 % - 10,0 %
14,3 % - 15,5 %
10,0 % - 20,0 %
12,5 % - 33,0 %
v EUR
Opredmetena
Predujmi za
pridobitev
Proizvajalne
Druge
osnovna
Zemljišča Zgradbe
naprave in naprave in
sredstva v opredmetenih
stroji
oprema
gradnji in
osnovnih
izdelavi
sredstev
Skupaj
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2012
Pridobitve
Prenos v uporabo
Odtujitve
Odpisi
Stanje 31.12.2012
904.873 7.153.144
0 139.458
10.818.966
415.476
1.638.170
91.505
-69.328 -200.299
0
835.545 7.092.303
-4.997
11.229.445
-35.147
-36.188
1.658.340
20.311
645.179
-646.439
10.000
42.350
-25.540
19.051
26.810
20.545.464
1.333.968
-671.979
-304.774
-41.185
20.861.494
Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2012
Odtujitve
Odpisi
Amortizacija
Stanje 31.12.2012
0 1.584.954
-30.428
6.800.635
204.529
0 1.759.055
-4.997
852.560
7.648.198
1.054.239
-26.932
-35.818
182.142
1.173.631
904.873 5.568.190
835.545 5.333.248
4.018.331
3.581.247
583.931
484.709
0
0
0
0
9.439.828
-57.360
-40.815
1.239.231
10.580.884
20.311
19.051
10.000
26.810
11.105.636
10.280.610
Knjigovodska vrednost
Stanje 01.01.2012
Stanje 31.12.2012
Med zgradbami ločeno izkazujemo zgradbe v soupravljanju. Vrednosti, ki jih razkrivamo
v spodnji tabeli se nanašajo na vlaganja Občine Trebnje v vodovodno omrežje. Podjetje
DANA izvaja tudi dejavnost oskrbe prebivalstva z vodo in v letu 2006 smo si na osnovi
pogodbe z občino zagotovili tudi dodatna vlaganja.
Med opremo ločeno izkazujemo tudi skupna vlaganja v opremo.
Skupna vlaganja v opremo pa vključujejo skupna vlaganja v opremo za promocijo naše
blagovne znamke in prepoznavnosti.
Za zavarovanje dolgoročnih kreditov so zastavili nepremičnine na lokaciji Mirna in
proizvajalno opremo za polnjenje pijač v stekleno embalažo in pripadajočo opremo za
embaliranje ter štiri viličarje in dve cisterni. Knjigovodska vrednost zastavljenih
nepremičnin znaša 4.893.304 EUR, knjigovodska vrednost zastavljene opreme pa
591.778 EUR.
Stran 27
Letno poročilo 2012
v EUR
Zgradbe,v
soupravljanju
Opremaskupna
vlaganja
Nabavna vrednost
Stanje 01.01.2012
Pridobitve
Odtujitve
Stanje 31.12.2012
65.272
0
36.067
65.272
36.067
23.429
35.766
6.527
29.956
301
36.067
41.843
35.316
301
0
Popravek vrednosti
Stanje 01.01.2012
Odtujitve
Amortizacija
Stanje 31.12.2012
Knjigovodska vrednost
Stanje 01.01.2012
Stanje 31.12.2012
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročne finančne naložbe so sestavni del dolgoročnih finančnih inštrumentov
podjetja in so sredstva, ki jih ima podjetje, da bi z donosi, ki izhajajo iz njih, dolgoročno
povečevalo svoje finančne prihodke. Dolgoročne finančne naložbe so večinoma naložbe
v kapital drugih podjetij ali v finančne dolgove drugih podjetij, države ali drugih
izdajateljev, pojavljajo pa se tudi kot finančna sredstva drugačne narave, ki niso vezana
na proizvajanje in opravljanje storitev.
Dolgoročne finančne naložbe so tiste, ki jih namerava imeti podjetje naložbenik v posesti
v obdobju, daljšem od leta dni in ne v posesti za trgovanje.
Med dolgoročnimi finančnimi naložbami izkazujemo naslednje naložbe:
dolgoročno naložbo v podjetje v skupini, ki smo ga ustanovili konec leta 2004 na
Hrvaškem. Dana, d.o.o. je 100 % lastnik podjetja DANA-H d.o.o.; stanje teh naložb
konec leta je 2.778 EUR,
poslovni delež v družbi Slopak d.o.o. v višini 6.259 EUR, kar predstavlja manj kot 1
% udeležbo v osnovnem kapitalu te družbe.
Dolgoročne finančne naložbe so bile ob začetnem pripoznanju vrednotene po nabavni
vrednosti.
Stran 28
Letno poročilo 2012
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju, krajšem od
leta dni. Sestavljalo jih sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo, zaloge, kratkoročne
finančne naložbe, kratkoročne poslovne terjatve in denarna sredstva.
Kratkoročna sredstva predstavljajo v strukturi sredstev 37 % delež.
Metod vrednotenja kratkoročnih sredstev v letu 2012 nismo spreminjali v primerjavi s
prejšnjimi leti.
Struktura kratkoročnih sredstev
Zaloge = 45,9 %
Denarna sredstva = 1,3%
Kratkoročne poslovne
terjatve = 52,8%
Zaloge
Zaloge so sredstva v opredmeteni obliki. Namenjene so bodisi za porabljanje pri
proizvajanju proizvodov ali opravljanju storitev, namenjenih prodaji, bodisi za prodajo v
okviru rednega poslovanja podjetja.
Celotne zaloge sestavljajo zaloge materiala, nedokončane proizvodnje, proizvodov in
trgovskega blaga. Posebna postavka so predujmi, dani za zaloge. Za vsako izmed naštetih
skupin je značilno, da so količinske enote ovrednotene po različnih metodah. Zaloge se
razlikujejo tudi glede na nabavne oz. prodajne metode, ki se med seboj razlikujejo.
Zaloge materiala, drobnega inventarja in embalaže zajemajo količine v skladišču.
Količinska enota zaloge materiala je ob začetnem pripoznanju ovrednotena po nabavni
ceni, ki jo sestavljajo nakupna cena, uvozne in druge nevračljive nakupne dajatve ter
neposredni stroški nabave. Nakupne cene materialov so zmanjšane za morebitne
popuste. Porabo materialov vodimo po drsečih povprečnih cenah.
V obravnavanem obračunskem obdobju so bile uporabljene enake metode vrednotenja
kot v prejšnjih obračunih.
Zaloge nedokončane proizvodnje in zaloge proizvodov v skladišču vrednotimo z
direktnimi proizvajalnimi stroški (z neposrednimi stroški materiala, dela, storitev,
amortizacije ter z ustreznim delom splošnih proizvajalnih stroškov). Zaloge se vodijo po
Stran 29
Letno poročilo 2012
stalnih cenah z upoštevanjem ustreznih odmikov. Med zalogami gotovih proizvodov
izkazujemo tudi zaloge proizvodov, ki so na pasivni strani prikazane kot obveznosti do
Zavoda za blagovne rezerve na osnovi sklenjenih pogodb.
v EUR
Stanje
31.12.2011
Zaloge materiala
Zaloge nedokončane proizvodnje
Zaloge gotovih proizvodov
Zaloge za Blagovne rezerve
Zaloge trgovskega blaga
SKUPAJ
1.764.458
254.710
977.357
148.206
1.224
3.145.955
Odpisi med
letom zaradi
Popisne razlike
zastarelosti in
neuporabnosti
7.909
2.297
1
-46
7.909
2.252
Stanje
31.12.2012
1.686.962
98.331
898.825
148.206
1.382
2.833.706
Kratkoročne poslovne terjatve
Kratkoročne poslovne terjatve zajemajo terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi,
trgovskim blagom in opravljenimi storitvami pa tudi v zvezi s prodanimi opredmetenimi
osnovnimi sredstvi in neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi. Mednje vštevamo tudi
terjatve, povezane s finančnimi prihodki, kot so terjatve za obresti in deleže v dobičku,
terjatve do države in do zaposlenih.
V bilanci stanja se kratkoročne terjatve iz poslovanja razvrščajo v kratkoročne poslovne
terjatve do družb v skupini, kratkoročne poslovne terjatve do kupcev in kratkoročne
poslovne terjatve do drugih.
Terjatve vseh vrst so bile ob začetnem pripoznanju izkazane v zneskih, ki izhajajo iz
ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo plačane.
Terjatve iz poslovanja, izražene v tujih valutah, so preračunane v domačo valuto na dan
nastanka po referenčnem tečaju ECB, ki ga objavlja Banka Slovenije. Konec poslovnega
leta so odprte terjatve, ki so izražene v tuji valuti preračunane po referenčnem tečaju
ECB, ki ga objavlja Banka Slovenije in je veljal zadnji dan obračunskega obdobja.
Stran 30
Letno poročilo 2012
Kratkoročne poslovne terjatve se nanašajo na terjatve do kupcev v višini 3.034.981 EUR,
na poslovne terjatve do družb v skupini v višini 93.994 EUR in na druge kratkoročne
poslovne terjatve v višini 128.467 EUR.
Terjatve do kupcev na domačem trgu predstavljajo 86,2 % delež v vseh kratkoročnih
terjatvah do kupcev, terjatve do kupcev v tujini pa 13,8 % delež.
Dodatnega popravka vrednosti terjatev konec leta 2012 nismo oblikovali.
Terjatve do kupcev na domačem trgu niso zavarovane in so na dan bilance stanja
izkazane v višini 2.615.181 EUR. Znesek kratkoročnih poslovnih terjatev do podjetij v
skupini izkazujemo ločeno.
Od odprtih terjatev do kupcev v Sloveniji na dan bilance stanja 83,7 % terjatev še ni
zapadlo v plačilo. Pri teh terjatvah izpostavljenost tveganjem ni velika, saj so ti kupci
redni plačniki in svoje obveznosti plačujejo v roku. Najbolj so izpostavljene tveganjem
terjatve, katerih rok zapadlosti v plačilo je preko 60 dni. Takih terjatev je le 0,72 %. V
družbi si prizadevamo z opomini, tožbami ali pa preko kompenzacijskih poslov te
terjatve zapirati.
Terjatve na tujih trgih smo v letu 2012 zavarovali, njihova vrednost konec leta znaša
419.800 EUR. Najbolj so izpostavljena tveganjem terjatve, katerih rok zapadlosti je več
kot 90 dni. Takih terjatev do kupcev na tujem trgu je 8,8 %.
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih v višini 128.467 EUR se nanašajo na:
kratkoročne terjatve za DDV in davek od dohodkov pravnih oseb v višini 36.927
EUR,
terjatve iz naslova nadomestil plač delavcem v višini 4.867 EUR,
terjatve do Ministrstva za kmetijske trge iz naslova vplačila varščine za izvoz na
tuje trge v višini 2.449 EUR
kratkoročne predujme za storitve, ki bodo opravljene v letu 2013 v višini 84.224
EUR
Te terjatve niso zavarovane, njihova izpostavljenost tveganjem je zanemarljiva.
Stran 31
Letno poročilo 2012
Razčlenitev kratkoročnih poslovnih terjatev po rokih zapadlosti v plačilo
v EUR
Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini
nezapadle terjatve do družb v skupini
zapadle terjatve z zamudo plačila:
do 30 dni
od 30 do 60 dni
od 60 do 90 dni
nad 90 dni
93.994
23.222
3.863
12.571
7.231
47.107
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev
nezapadle terjatve do kupcev
zapadle terjatve z zamudo plačila:
do 30 dni
od 30 do 60 dni
od 60 do 90 dni
nad 90 dni
3.034.981
2.350.020
501.601
103.120
25.897
54.343
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih
nezapadle kratkoročne poslovne terjatve do drugih
128.467
128.467
Denarna sredstva
Denarno sredstvo se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna na podlagi
ustreznih listin, ki ga dokazujejo in na podlagi katerih se začnejo oblikovati nanj vezane
pravice.
Denarna sredstva sestavljajo gotovina in knjižni denar.
Ob zaključku poslovnega leta smo imeli v blagajni 487 EUR gotovine, na računih pri
bankah pa 76.857 EUR.
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve vključujejo terjatve in druga sredstva, ki se
bodo po predvidevanjih pojavila v letu dni in katerih nastanek je verjeten, velikost pa
zanesljivo ocenjena.
Med kratkoročnimi aktivnimi časovnimi razmejitvami izkazujemo kratkoročno odložene
reklamne stroške v višini 897 EUR in kratkoročne stroške iz naslova naročnin v višini
314 EUR.
Stran 32
Letno poročilo 2012
Zunajbilančne postavke
Zunajbilančne postavke se nanašajo na:
- drobni inventar, ki ga vodimo po osebnih zadolžitvah v višini 14.069 EUR,
- vodo v plastenkah, ki jo skladiščimo in vodimo kot izvenbilančno postavko za Zavod
Republike Slovenije za blagovne rezerve v višini 426.217 EUR,
- dolgoročne kredite, za katere smo zastavili opremo in nepremičnine v višini 3.550.000
EUR,
- bančne garancije za zavarovanje plačila carinskih in trošarinskih dajatev v višini
100.000 EUR .
Obveznosti do virov sredstev
Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kapital, rezervacije in dolgoročne pasivne
časovne razmejitve, dolgoročne obveznosti, kratkoročne obveznosti in kratkoročne
pasivne časovne razmejitve.
Kapital
Celotni kapital družbe je kapital, s katerim lastniki financirajo podjetje. Sestavljajo ga
vpoklicani kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, presežek iz prevrednotenja,
preneseni čisti poslovni izid in čisti poslovni izid poslovnega leta.
V podjetju DANA vodimo pod vpoklicani kapital samo osnovni kapital v višini 1.686.826
EUR, ki je z družbeno pogodbo razdeljen na poslovne deleže petih družbenikov.
Kapitalske rezerve nastanejo neposredno ali posredno z vplačili. Med kapitalskimi
rezervami se na podlagi določb ZGD-1 izkazujejo tudi zneski na podlagi odprave
splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala, ki so se v preteklosti izkazovali kot
posebna samostojna kategorija v okviru kapitala. Znesek kapitalskih rezerv v višini
2.586.002 EUR se v celoti nanaša na učinke prevrednotenja zaradi inflacije, ki smo ga
morali opravljati do konca leta 2001 znotraj postavk kapitala.
Stran 33
Letno poročilo 2012
Rezerve iz dobička v družbi obsegajo samo zakonske rezerve, ki so konec poslovnega
leta znašale 3.377.074 EUR. Njihova višina ustreza določbam zakona o gospodarskih
družbah in se v primerjavi s preteklim letom niso spremenile.
Preneseni čisti poslovni izid je čisti dobiček ali čista izguba iz prejšnjih let. Preneseni
dobiček iz prejšnjih let je tisti del čistega dobička, ki ni bil porabljen za pokrivanje
izgube, razporejen v rezerve ali kako drugače porabljen. Stanje prenesenega čistega
dobička se je konec leta 2012 v primerjavi z letom 2011 povečalo za čisti dobiček
poslovnega leta 2011 in tako znaša 2.163.033 EUR.
Čisti dobiček poslovnega leta 2012 v višini 8.217 EUR je prikazan v izkazu poslovnega
izida in v izkazu bilančnega dobička.
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve
Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obveze preteklih dogodkov in
se bodo po predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih
velikost je mogoče zanesljivo oceniti. Obravnavati jih je mogoče kot dolgove v širšem
pomenu.
Rezervacij za pokrivanje prihodnjih stroškov oziroma odhodkov, ki se bodo po
pričakovanju pojavili v prihodnosti, v letu 2012 nismo oblikovali.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 158.058 EUR se nanašajo na sredstva iz
evropskih strukturnih skladov za pospeševanje razvoja, ki smo jih pridobili nepovratno
za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev pri javnih razpisih in so namenjena za
pokrivanje stroškov amortizacije nabavljenih sredstev ter se porabljajo s prenašanjem
med poslovne prihodke.
Del dolgoročnih časovnih razmejitev v višini 300 EUR se nanaša na brezplačno
pridobljena osnovna sredstva.
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 35.315 EUR se nanašajo na sredstva v
upravljanju za namene oskrbe prebivalstva z vodo, sofinancirana iz občinskega
proračuna. Družba se je s pogodbama zavezala, da dokazuje upravičenost namensko
prejetih sredstev. Izpostavljenost tveganjem ni velika, saj z notranjo kontrolo
zagotavljamo izpolnjevanje pogodbenih obveznosti.
Stran 34
Letno poročilo 2012
v EUR
Stanje
1.1.2012
Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
Pridobitve
305.818
0
Stanje
31.12.2012
Poraba
112.145
193.673
Dolgoročne obveznosti
Dolgoročne obveznosti nastanejo v zvezi s financiranjem lastnih sredstev, ki jih je treba
v obdobju daljšem od leta dni vrniti oziroma poravnati. Nanašajo se na dobljena posojila,
vključujejo pa tudi dolgove do najemodajalcev v primeru finančnega najema. Dolgoročni
dolgovi so zmanjšani za odplačane obveznosti in za tisti del, ki bo moral biti poplačan v
manj kot letu dni. Ta del je izkazan med kratkoročnimi obveznostmi. Knjigovodska
vrednost dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti in pri dolgovih, ki so vezani na tujo
valuto, preračunane po referenčnem tečaju ECB, ki ga objavlja Banka Slovenije in je
veljal zadnji dan obračunskega obdobja.
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti v Dani vključujejo dolgoročne finančne
obveznosti do bank v višini 1.390.058 EUR in dolgoročne obveznosti za leasing vozil v
višini 40.602 EUR.
v EUR
Datum
zapadlosti
zadnjega obroka
Obveznost za dolgoročni kredit
Obveznost za dolgoročni kredit iz
sredstev Slovenske izvozne in
razvojne banke
430.499
Obrestna mera
3 mesečni Euribor +
3 % letno
18.12.2014
247.059
06.08.2015
Obveznost za dolgoročni kredit
712.500
6 mesečni Euribor +
2,5 % letno
3 mesečni Euribor +
3,2 % letno
20.09.2017
Zavarovani
dolgovi v
EUR
430.499
247.059
712.500
Dolgoročne obveznosti do bank so zavarovane z menicami in zastavljenimi
nepremičninami in proizvajalno ter transportno opremo.
v EUR
Druge dolgoročne finančne
obveznosti - leasing vozil
40.602
Datum
zapadlosti
zadnjega obroka
16.03.2015
Stran 35
Letno poročilo 2012
Kratkoročne obveznosti
Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju, krajšem od leta
dni. Mednje se vštevajo tudi deli dolgoročnih obveznosti, ki so že zapadli v plačilo, a še
niso plačani in deli dolgoročnih obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do leta dni po
datumu bilance stanja. Kratkoročne obveznosti obsegajo kratkoročne finančne
obveznosti in kratkoročne poslovne obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti so v
glavnem posojila.
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi izkazujemo v Dani kratkoročne finančne
obveznosti do bank, ki zapadejo v letu 2013:
kratkoročni del dolgoročnega posojila v višini 190.000 EUR, ki zapada v plačilo v
trimesečnih obrokih, obrestna mera je 3 mesečni EURIBOR + 3,2 %,
kratkoročni del dolgoročnega posojila v višini 414.679 EUR, ki mesečno zapada v
skladu z amortizacijskim načrtom, obrestna mera je 3 mesečni EURIBOR + 3 %,
kratkoročni del dolgoročnega posojila iz sredstev Slovenske izvozne in razvojne
banke v višini 141.177 EUR, ki zapada v plačilo v trimesečnih obrokih, obrestna mera
je 6 mesečni EURIBOR + 2,5 %,
kratkoročno posojilo (revolving) v višini 1.000.000 EUR, ki zapade v mesecu
decembru 2013, obrestna mera je 6 mesečni EURIBOR + 3,5 %,
kratkoročno posojilo (revolving) v višini 1.343.000 EUR, ki zapade v mesecu
decembru 2012, obrestna mera je 3 mesečni EURIBOR + 3,2 %,
kratkoročne obveznosti do bank za obresti v višini 8.141 EUR, ki zapadejo v plačilo v
mesecu januarju 2013.
Kratkoročna posojila so zavarovana z nepremičninami in menicami.
Druge kratkoročne finančne obveznosti v višini 30.969 EUR se nanašajo na obveznosti iz
finančnega najema. Obveznosti zapadejo v plačilo v mesečnih obrokih.
Med kratkoročnimi poslovnimi obveznostmi se izkazujejo obveznosti do družb v skupini
v višini 29.400 EUR, obveznosti do dobaviteljev v višini 1.359.060 EUR in druge
kratkoročne poslovne obveznosti v višini 675.133 EUR.
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev v tujini predstavljajo 46,3 % delež,
kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev na domačem trgu pa 53,7 % delež v
vseh kratkoročnih poslovnih obveznosti do dobaviteljev. Od vseh obveznosti do
dobaviteljev jih 97,4 % še ni zapadlo v plačilo na dan bilance stanja.
Druge kratkoročne obveznosti v višini 675.133 EUR vključujejo:
obveznosti za decembrsko plačo v višini 164.315 EUR,
obveznosti za plačilo DDV in trošarino v znesku 261.313 EUR,
obveznosti do Zavod za blagovne rezerve v višini 148.206 EUR,
kratkoročno prejeti predujmi od kupcev na tujem trgu v višini 100.858 EUR,
druge kratkoročne obveznosti v višini 441 EUR.
Stran 36
Letno poročilo 2012
Razčlenitev kratkoročnih obveznosti po rokih zapadlosti v plačilo
Kratkoročne finančne obveznosti
nezapadle kratkoročne finančne obveznosti do bank
nezapadle druge kratkoročne finančne obveznosti
v EUR
3.127.966
3.096.997
30.969
Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini
nezapadle obveznosti do podjetij v skupini
29.400
29.400
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev
nezapadle obveznosti do dobaviteljev
zapadle obveznosti z zamudo plačila: do 30 dni
od 30 do 60 dni
od 60 do 90 dni
od 90 dalje
1.359.060
1.323.188
31.847
3.051
100
874
Druge kratkoročne poslovne obveznosti
nezapadle druge kratkoročne poslovne obveznosti
675.133
675.133
Stran 37
Letno poročilo 2012
RAZČLENITVE IN POJASNILA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
Izkaz poslovnega izida za leto 2012 je sestavljen po različici I iz slovenskih
računovodskih standardov (SRS-2006). Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega
zaporednega izkaza poslovnega izida ter prikazuje postavke odhodkov in prihodkov ter
poslovnih izidov za leto 2012 in podatke za leto 2011. Podatki so prikazani v evrih brez
centov.
Teoretično možne postavke, ki pri poslovanju ne pridejo v poštev, niso navedene.
V obravnavanem obračunskem obdobju so bile uporabljene iste računovodske
usmeritve in metode kot v zadnjem letnem računovodskem izkazu.
V izkazu poslovnega izida so stroški prikazani po naravnih vrstah, zato jih tu
razčlenjujemo še po funkcionalnih skupinah:
leto 2012
Znesek v EUR
Delež v %
stroški proizvodnje prodanih
količin
stroški uprave
stroški prodaje
leto 2011
Znesek v EUR
Delež v %
9.935.448
78,78
9.927.949
77,96
765.924
1.910.033
6,07
15,15
749.946
2.056.204
5,89
16,15
Čisti prihodki od prodaje
Prihodki od prodaje proizvodov, storitev, trgovskega blaga in materiala se merijo na
podlagi prodajnih cen, navedenih na računih ali drugih listinah, zmanjšanih za popuste,
odobrene ob prodaji ali kasneje, pa tudi za vrednost vrnjenih količin. Čisti prihodki od
prodaje se izkazujejo le, če je prodajalec prenesel na kupca vsa tveganja in pravice, ki
izhajajo iz lastništva, če ni večjih negotovosti glede prejema plačila kupnine in glede
stroškov, ki se nanašajo na prodane količine ter če ni večje negotovosti glede možnosti
za vračilo prodanih količin.
Čiste prihodke od prodaje smo ustvarili s prodajo proizvodov in storitev na domačem in
tujem trgu. V primerjavi s preteklim obdobjem so se povečali za 1,42 %.
Primerjava čistih prihodkov kaže naslednja razmerja:
Stran 38
Letno poročilo 2012
leto 2012
Znesek v EUR
Delež v %
čisti prihodki od prodaje na
domačem trgu
čisti prihodki od prodaje na tujem
trgu
leto 2011
Znesek v EUR
Delež v %
10.641.749
80,91
10.847.026
83,64
2.511.524
19,09
2.122.150
16,36
Največ čistih prihodkov smo ustvarili s prodajo lastnih proizvodov (brezalkoholnih in
alkoholnih pijač ter ostalih proizvodov), kar je razvidno tudi iz naslednjega grafičnega
prikaza.
Struktura čistih prihodkov v letu 2012
prodaja proizvodov =95,1 %
prodaja storitev =2,1 %
prodaja materiala =2 %
prodaja blaga =0,8 %
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje
Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje je postavka, ki
omogoča ugotoviti odhodke, ki se nanašajo na prodane oziroma porabljene proizvode v
obravnavanem obračunskem obdobju. Izračunana je kot razlika med končnimi in
začetnimi zalogami proizvodov in nedokončane proizvodnje.
Zaloge proizvodov in nedokončane proizvodnje so se od začetka leta 2012 pa do konca
leta zmanjšale. Zaloge nedokončane proizvodnje so se zmanjšale za 156.379 EUR, zaloge
gotovih proizvodov so se zmanjšale za 78.532 EUR.
Stran 39
Letno poročilo 2012
Drugi poslovni prihodki s prevrednotovlanimi poslovnimi prihodki
Drugi poslovni prihodki zajemajo:
prihodke, ki so kot nagrada izplačani za spodbujanje zaposlovanja invalidov in
odstopljeni prispevki za zaposlene invalide v višini 31.999 EUR,
sredstva pridobljena na podlagi razpisov Javnega sklada za razvoj kadrov v višini
4.617 EUR,
prihodke od odprave rezervacij v višini 106.776 EUR,
dobiček od prodaje osnovnih sredstev v višini 7.960 EUR,
druge poslovne prihodke v višini 1.114 EUR.
Stroški blaga, materiala in storitev
Poslovni odhodki so sestavljeni iz proizvajalnih stroškov, ki se ne zadržujejo več v
zalogah, poslovnih stroškov prodajanja in poslovnih stroškov splošnih dejavnosti. V
izkazu poslovnega izida prikazujemo stroške po naravnih vrstah.
Stroški blaga, materiala in storitev so se v letu 2012 v primerjavi s preteklim obdobjem
zmanjšali za 2,4%.
Nabavna vrednost prodanega blaga je znašala 313.241 EUR in se je v primerjavi s
preteklim letom zmanjšala za 25,3 % zaradi zmanjšane nabave in prodaje trgovskega
blaga ter materiala.
Skupni stroški materiala so manjši kot preteklo leto, predvsem zaradi manjše
proizvodnje. Na proizvedeni liter so se stroški materiala v primerjavi s preteklim
obdobjem povečali za 9,1 %. V strukturi čistih prihodkov, pa pomenijo stroški materiala
kar 52,3 % delež.
stroški materiala
stroški pomožnega materiala
stroški energije
stroški nadomestnih delov za osnovna sredstva in material za
vzdrževanje osnovnih sredstev
odpis drobnega inventarja in uskladitev stroškov materiala zaradi
ugotovljenih popisnih razlik
drugi stroški mateiala
Skupaj stroški materiala
leto 2012
Znesek v EUR
Delež v %
5.825.374
84,62
313.258
4,55
523.148
7,60
138.273
2,01
40.908
0,60
42.931
6.883.892
0,62
100,00
Stran 40
Letno poročilo 2012
Stroški storitev pa so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 0,4 %.
Pri stroških storitev se je večina stroškov v primerjavi s preteklim enakim obdobjem
zmanjšala. Stroški, ki so se povečali so naraščali zaradi razmer na trgu. Najbolj so se
povečali stroški storitev pri ustvarjanju proizvodov in opravljanju storitev, stroški
prevoznih storitev, stroški najemnin, stroški plačilnega prometa. Zmanjšanje stroškov
smo zabeležili pri stroških povračil zaposlencem, ki so v zvezi z delom, pri stroških
intelektualnih in osebnih storitvah, pri stroških reklame ter reprezentance, ter pri
stroških storitev fizičnih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti.
stroški prevoznih storitev
stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opredmetenih osnovnih
sredstev
najemnine
povračila zaposlencem v zvezi z delom
stroški plačilnega prometa in bančnih storitev ter zavarovalne
premije
stroški intelektualnih in osebnih storitev
stroški sejmov, reklame in reprezentance
stroški storitev fizičnih oseb, ki ne nopravljajo dejavnosti
stroški drugih storitev
Skupaj stroški storitev
leto 2012
Znesek v EUR
Delež v %
566.271
25,16
93.452
4,15
2.938
12.594
0,13
0,57
83.656
3,72
57.502
627.875
4.687
801.502
2.250.477
2,56
27,89
0,21
35,61
100,00
Stroški dela
Stroški dela predstavljajo stroške plač, stroške socialnih zavarovanj in druge stroške
dela. Slednji vključujejo stroške izplačila regresa za letni dopust, stroške prehrane med
delom, stroške prevoza na delo in z dela, odpravnine in jubilejne nagrade.
V primerjavi s preteklim letom so se stroški dela povečali za 1,1 %. Povprečna mesečna
bruto plača na zaposlenega je v letu 2012 znašala 1.365 EUR in se je v primerjavi s
preteklim letom povečala za 0,3 %. Povprečni stroški dela na zaposlenega pa so znašali
21.836 EUR.
Zaposlenim delavcem je bil v letu 2012 izplačan regres – bruto znesek na delavca je
znašal 950 EUR.
Stran 41
Letno poročilo 2012
plače in nadomestila plač zaposlencev
delodajalčevi prispevki od prejemkov zaposlencev
regres za letni dopust
stroški prehrane med delom
stroški prevoza na delo
jubilejne nagrade
odpravnine
drugi stroški dela
Skupaj stroški dela
leto 2012
Znesek v EUR
Delež v %
1.572.522
75,04
257.070
12,27
95.475
4,56
81.711
3,90
51.941
2,48
1.838
0,09
22.983
1,11
12.100
0,58
2.095.640
100,00
Odpisi vrednosti
Odpisi vrednosti vključujejo stroške amortizacije neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev v višini 1.253.906 EUR in prevrednotovalne poslovne
odhodke pri opredmetenih osnovnih sredstvih v višini 369 EUR.
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri osnovnih sredstvih vključujejo odpise
opredmetenih osnovnih sredstev.
Drugi poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki predstavljajo dajatve, ki niso odvisne od poslovnega izida in
izdatke povezane z varstvom okolja:
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča so znašala 18.651 EUR,
izdatki za varstvo okolja in prispevki za vodo so znašali 14.713 EUR,
stroški administrativnih taks so znašali 2.066 EUR,
stroški koncesije za vodo so znašli 68.382 EUR,
okoljska dajatev za odpadno embalažo je znašala 1.079 EUR,
drugi poslovni odhodki so znašali 22.599 EUR.
Stran 42
Letno poročilo 2012
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
Med finančnimi prihodki iz poslovnih terjatev izkazujemo:
finančne prihodke iz poslovnih terjatev do drugih v višini 18.268 EUR, ki se
nanašajo na finančne prihodke za obresti, ki smo jih zaračunali kupcem in
prihodke od pozitivnih tečajnih razlik terjatev in obveznosti.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
Med finančnimi odhodki iz finančnih obveznosti izkazujemo:
finančne odhodke iz posojil prejetih od bank v višini 205.590 EUR. Bančne
obresti smo redno plačevali.
finančne odhodke iz drugih obveznosti v višini 9.937 EUR, ki se nanašajo na
negativne tečajne razlike, ki so nastale pri nakupu oz. prodaji tujih denarnih
valut, s katerimi smo poslovali v letu 2012.
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
Med finančnimi odhodki iz poslovnih obveznosti izkazujemo:
finančne odhodke iz obveznosti do dobaviteljev v višini 3.960 EUR, ki vključujejo
negativne tečajne razlike nastale pri poslovanju s tujimi dobavitelji v letu 2012,
finančne odhodke iz drugih poslovnih obveznosti v višini 13.694 EUR, ki
vključujejo negativne tečajne razlike nastale pri poslovanju s tujimi kupci v letu
2012.
Drugi prihodki
Drugi prihodki vključujejo 85.197 EUR prihodkov od odškodnin.
Stran 43
Letno poročilo 2012
Drugi odhodki
Drugi odhodki se nanašajo na pogodbene in denarne kazni v višini 1.080 EUR in
odhodke zaradi donacij v višini 6.800 EUR.
Davek iz dobička
Za poslovno leto 2012 družba ne bo plačala davka od dobička. Pri obračunu smo
upoštevali olajšave, ki jih davčna zakonodaja prizna kot zmanjšanje osnove za
obdavčitev.
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja je seštevek vseh prihodkov (poslovnih,
finančnih in drugih), zmanjšan za spremembo vrednosti zalog nedokončane proizvodnje
in gotovih proizvodov ter zmanjšan za seštevke vseh odhodkov (poslovnih, finančnih in
drugih), tudi odhodka za davek. V primerjavi s preteklim letom je rezultat slabši, saj smo
dosegli nižji dobiček kot preteklo poslovno leto 2011.
Čisti poslovni izid po preračunu kapitala:
na podlagi rasti cen življenjskih potrebščin (2,7 %) bi bil poslovni izid za
264.949 EUR manjši.
Ugotovitev bilančnega dobička
a
b
Čisti poslovni izid poslovnega leta
Preneseni čisti dobiček
Bilančni dobiček (a + b)
Znesek v EUR
leto 2012
leto 2011
8.217
28.810
2.163.033
2.134.223
2.171.250
2.163.033
Bilančni dobiček obračunskega obdobja ostane nerazporejen in se prenese v naslednje
leto kot nerazporejeni čisti dobiček preteklih let.
Stran 44
Letno poročilo 2012
POJASNILA K IZKAZU DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA
Celotni drugi vseobsegajoči donos prikazuje spremembe lastniškega kapitala v obdobju
poslovnega leta, ki so posledice transakcij in drugih dogodkov, razen sprememb, ki so
posledica transakcij z lastniki, ki delujejo kot lastniki.
V poslovnem letu 2012 nismo imeli prevrednotenj neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev, prav tako nismo zabeležili učinkov prevrednotenj
finančnih naložb in nimamo drugih sestavin vseobsegajočega donosa zato je čisti
poslovni izid obračunskega obdobja enak celotnemu drugemu vseobsegajočemu donosu
v višini 8.217 EUR.
POJASNILA K IZKAZU DENARNIH TOKOV
Izkaz denarnih tokov je sestavljen po posredni metodi (različica II) SRS in v stopenjski
obliki prikazuje podatke za leto 2012 in leto 2011. Podatki so vzeti iz bilance stanja
31.12.2012 in izkaza poslovnega izida za leto 2012 ter iz dodatnih podatkov, ki so
potrebni za prilagoditev pritokov in odtokov in ustrezno razčlenitev postavk. Postavke
za preteklo poslovno leto nismo preračunavali. Postavke, ki v posameznem letu niso
prišle v poštev, se ne navajajo.
POJASNILA K IZKAZU GIBANJA KAPITALA
V izkazu gibanja kapitala so prikazane spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v
bilanci stanja in ima obliko sestavljene razpredelnice vseh sestavin kapitala. Ločeno je
predstavljen izkaz za gibanja kapitala za leto 2012 in za preteklo leto 2011. Postavke in
možne pojave, ki v posameznem letu niso prišle v poštev, se ne navajajo.
Stran 45
Letno poročilo 2012
KAZALNIKI
31.12.2012
31.12.2011
Temeljni kazalniki stanja financiranja (vlaganja)
Stopnja lastniškosti financiranja
59,03%
55,84%
68,80%
64,93%
17,18%
17,19%
67,43%
75,97%
62,90%
63,90%
0,05%
0,05%
62,92%
63,95%
0,94
0,87
0,015
0,003
0,64
0,52
1,19
1,03
1,01
1,02
1,00
1,00
0,001
0,003
k apital/obveznosti do virov sredstev
Stopnja dolgoročnosti financiranja
vsota kapitala in dolgoročnih dolgov (skupaj z rezervacijami)/obveznosti do
virov sredstev
Stopnja osnovnosti kapitala
osnovni k apital/k apital
Koeficient dolgovno-kapitalskega razmerja
dolgovi/k apital
Temeljni kazalniki stanja investiranja (naložbenja)
Stopnja osnovnosti investiranja
osnovna sredstva (po k njigovodsk i vrednosti)/sredstva
Stopnja finančnosti investiranja
vsota dolgoročnih fin.naložb in k ratk oročnih fin.naložb/sredstva
Stopnja dolgoročnosti investiranja
vsota osnovnih sredstev, dolgoročnih fin. naložb in dolgoročnih poslovnih
terjatev/sredstva
Temeljni kazalniki vodoravnega finančnega ustroja
Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
kapital/osnovna sredstva (po k njigovodsk i vrednosti)
Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih obveznosti (hitri
koeficient)
likvidna sredstva/kratk oročne obveznosti
Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih obveznosti (pospešeni
koeficient)
vsota lik vidnih sredstev in kratk oročnih terjatev/kratk oročne obveznosti
Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih obveznosti (kratkoročni
koeficient)
kratk oročna sredstva/kratk oročne obveznosti
Temeljni kazalniki gospodarnosti
Koeficient gospodarnosti poslovanja
poslovni prihodki/poslovni odhodki
Koeficient celotne gospodarnosti poslovanja
prihodk i/odhodki
Temeljni kazalniki dobičkonosnosti
Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala
čisti dobiček v poslovnem letu/povprečni k apital
Stran 46
Letno poročilo 2012
DRUGA RAZKRITJA
Imena člana uprave in vodilnih delavcev so razkrita na strani 7. Nadzorni svet je deloval
do skupščine družbe, ki je bila 15.05.2012, zato razkrivamo tudi prejemke članov
nadzornega sveta.
Prejemki uprave in nadzornega sveta
Znesek v EUR
Uprava - Hren Marko
bruto (obračunane) plače v letu 2012
regres v letu 2012
drugi prejemki iz delovnega razmerja
povračil stroškov službenih poti (dnevnice in nočnine)
boniteta za uporabo službenega avtomobila
87.339,29
950,00
4.792,50
1.703,62
5.586,10
Zaposleni po individualni pogodbi
v januarju 6 delavcev, od februarja do decembra 8 delavcev
bruto (obračunane) plače v letu 2012
Nadzorni svet
neto sejnine - predsednica NS - Urbič Marjanca
neto sejnine - član NS - Hribar Janez
neto sejnine - član NS - Golob Marjan
neto sejnine - potni stroški - Hribar Janez
244.386,97
700,00
500,00
500,00
88,80
Uprava družbe prejema prejemke po pogodbi, ki je sklenjena med upravo družbe in
družbeniki. Prejemki članov nadzornega sveta so določeni na skupščini družbe, ki jih
tudi potrdi.
Zaposleni delavci z individualnimi pogodbami so v letu 2012 prejeli še regres za letni
dopust, upravičeni so bili do povračila stroškov prevoza na delo, povračila za prehrano
in povračila stroškov za službene poti.
Družba nima neporavnanih zapadlih obveznosti, do članov uprave in nadzornega sveta,
niti do njih ne izkazuje terjatev.
Stroški revizije
Stroški revizije so v letu 2012 znašali 7.982 EUR in se v celoti nanašajo na revidiranje
letnega poročila.
Stran 47
Letno poročilo 2012
Upravljanje s tveganji
Tveganje lahko opredelimo kot negotovost nastanka dogodka, ki lahko negativno ali
pozitivno vpliva na doseganje strateških, operativnih in finančnih ciljev organizacije.
Izpostavljenost različnim oblikam finančnih tveganj je lahko pomemben dejavnik
uspešnosti poslovanja. Pred nekaterimi tveganji smo se v DANI uspešno zavarovali, naša
stalna skrb pa so tudi tveganja, ki lahko hitro poslabšajo našo stabilnost in uspešnost.
Kreditno tveganje predstavlja možnost, da terjatve do kupcev in drugih pravnih
oseb ne bodo poplačane v celoti ali pa sploh ne bodo plačane. Pred temi tveganji
se v Dani zavarujemo na več načinov:
- z največjimi kupci imamo podpisane letne pogodbe,
- intenzivno nadzorujemo slabše plačnike,
- po potrebi omejujemo izpostavljenost do posameznih partnerjev,
- z verižnimi kompenzacijami in mesečnimi kompenzacijami zmanjšujemo
zapadle terjatve,
- večino terjatev na tujih trgih smo zavarovali.
Likvidnostno tveganje opredelimo kot tveganje zmanjšanja likvidnosti in
spremembe cen vrednostnih papirjev. Tveganju spremembe cen vrednostnih
papirjev Dana ni izpostavljena, saj so naše naložbe v vrednostne papirje
minimalne. Večina prihodkov od prodaje realiziramo na domačem trgu, kjer so
plačila predvidljiva in dokaj stabilna. Obveznosti do dobaviteljev in financerjev
so vnaprej znane in predvidljive.
Valutno tveganje opredeljujemo kot možnost nastanka izgub, ki jih povzroči
sprememba deviznega tečaja. Z dnem, ko je tudi Slovenija uradno prevzela
evropsko valuto sprememba deviznega tečaja ne pomeni več negativnega
tveganja. Večino obveznosti in terjatev v Dani je vezano na valuto evro, od ostalih
valut pa se v našem poslovanju srečujemo še z dolarji in funti.
Obrestno tveganje izvira iz možnosti sprememb višine obrestnih mer. Dana je v
letu 2012 z bankami dosegla dogovorjene obrestne mere, ki so bile vezane na
obrestno mero EURIBOR in dogovorjen minimalni pribitek. V letu 2012 smo
povečali kratkoročno in dolgoročno zadolženost pri bankah.
Družbe v tujini
Podjetje Dana d.d. je konec leta 2004 (v mesecu decembru) ustanovilo podjetje na
Hrvaškem. Naziv in sedež podjetja: DANA-H d.o.o., Jospia Lončara 3, 10090 Zagreb.
Podjetje Dana, d.o.o. je 100 % lastnik podjetja na Hrvaškem.
Podjetje DANA-H d.o.o. je v letu 2012 poslovalo pozitivno. Konsolidirano letno poročilo
je mogoče pridobiti na naslovu Dana, d.o.o., Glavna cesta 34, 8233 Mirna.
Stran 48
Letno poročilo 2012
Firma in sedež obvladujočega podjetja
Konsolidirano letno poročilo sestavlja podjetje Plasta d.o.o., Kamnje 41, 8232
Šentrupert. Na omenjenem naslovu je mogoče pridobiti konsolidirano letno poročilo.
Poslovanje z obvladujočo družbo
V skupini z obvladujočo družbo so bile opravljene transakcije pod običajnimi tržnimi
pogoji, uporabljene so bile tržne cene izdelkov in storitev. Kumulativni promet terjatev z
obvladujočo družbo je znašal 22.892,03 EUR, kumulativni promet obveznosti pa
313.667,94 EUR.
Sprejem letnega poročila
Uprava družbe Dana, d.o.o. je sprejela letno poročilo za leto 2012 dne, 15.03.2013.
Uprava potrjuje računovodske izkaze za leto končano na dan 31.12.2012 in uporabljene
računovodske usmeritve in pojasnila k izkazom za leto 2012.
Uprava je odgovorna za pripravo letnega poročila tako, da le-to predstavlja resnično in
pošteno sliko njenega poslovanja za leto končano na dan 31.12.2012.
Uprava potrjuje, da so bile dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve ter
da so bile računovodske ocene izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja.
Uprava tudi potrjuje, da so računovodski izkazi skupaj s pojasnili izdelani na osnovi
predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe ter v skladu z veljavno zakonodajo in s
Slovenskimi računovodskimi standardi.
Uprava je tudi odgovorna za ustrezno vodeno računovodstvo, za sprejem ukrepov za
zavarovanje premoženja ter za preprečevanje prevar in drugih nepravilnosti oziroma
zakonitosti.
Marko Hren, direktor
Stran 49

Similar documents