Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v

Comments

Transcription

Z leto?njim ?olskim letom smo prvi? izdali knji?ico objav v
Šolska ulica 9
5281 Spodnja Idrija
VIZIJA OSNOVNE ŠOLE SPODNJA IDRIJA
Znanje učencev gradimo z veliko mero človeške
topline in skupnim delom staršev in delavcev
šole.
1
Na temelju 32. člena Zakona o osnovni šoli
(Ur. l. RS 81/06, 102/07 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF) izdaja
OSNOVNA ŠOLA
SPODNJA IDRIJA
Šolska ulica 9, 5281 Spodnja Idrija
publikacijo šole za šolsko leto 2014/2015
POMEMBNO…
TAJNIŠTVO - CENTRALA
05 3774 700
051 386 252
05 3774 701
FAX
ODJAVA/PRIJAVA ŠOLSKE PREHRANE
Javite do 8. ure zjutraj za naslednji dan v tajništvo šole.
Uporabite lahko tudi: - SMS 051 386 252
- e-mail [email protected]
Navedite: - svoje ime in priimek,
- ime, priimek in razred otroka,
- obrok, ki ga odjavljate/prijavljate,
- od kdaj naprej odjavljate/prijavljate obrok.
RAČUNOVODSTVO
05 3774 707
Identifikacijska številka: SI10527397
Matična številka: 5083788
Transakcijski račun: 01236-6030652440
E-mail: [email protected]
Spletna stran: http://www.os-spidrija.si/
PODRUŽNICA LEDINE
Telefonska številka
05 37 79 120
E-mail: [email protected]
Spletna stran: http://ledine.blog.arnes.si/
2
USTANOVITELJ
Ustanoviteljica šole in njene podružnice je Občina Idrija.
Ravnatelj: RADKO VEHAR
05 3774 703
Vodja podružnice Ledine:
IVICA ŠEMROV
05 3779 120
Šolska svetovalna služba:
MIRJANA ERJAVEC
05 3774 708
Knjižničarka:
JANJA HABE
05 3774 709
Računalničarka:
IRMA SEDEJ
05 3774 711
ADMINISTRATIVNO-TEHNIČNI DELAVCI
Poslovna sekretarka: MARTINA ŠLABNIK
Računovodkinja: SNEŽANA LEBAN
Kuharici: TATJANA TUŠAR
PATRICIJA ZAJEC
Gospodinja: TJAŠA MALAKAR
Čistilke: SILVA HASANI
SUZANA MLINAR
NATALIJA MOHORIČ
JASMINA TONČIČ
Hišnik: ALEKSANDER RAZPET
3
ŠOLO UPRAVLJAJO
Šolo upravljata ravnatelj in Svet šole. Svet šole ima štiriletni
mandat, sestavljajo ga trije predstavniki ustanovitelja, trije
predstavniki šole in trije predstavniki staršev. Svet staršev je
sestavljen iz predstavnikov staršev vsakega posameznega
oddelka matične šole in obeh oddelkov podružnične šole Ledine.
STROKOVNI ORGANI ŠOLE
Učiteljski zbor
sestavljajo strokovni delavci šole. Obravnava mnenja in pobude,
odloča o strokovnih vprašanjih, povezanih z vzgojnoizobraževalnim delom, o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge
naloge v skladu z zakonom.
Oddelčni učiteljski zbor
sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno
delo v posameznem oddelku. Obravnava vzgojno in izobraževalno
problematiko v oddelku, oblikuje program za delo z nadarjenimi in
s tistimi, ki težje napredujejo, odloča o vzgojnih ukrepih ter
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Razrednik
vodi oddelek, analizira njegove učne rezultate, skrbi za reševanje
vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev, sodeluje s
starši in s šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter
opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
Strokovni aktivi
Obravnavajo problematiko predmeta oz. predmetnega področja,
usklajujejo merila za ocenjevanje, obravnavajo pripombe staršev,
učencev, dajejo učiteljskemu zboru predloge za izboljšanje
vzgojnega in izobraževalnega dela ter opravljajo druge strokovne
naloge, določene z letnim delovnim načrtom.
4
ŠOLSKA SKUPNOST UČENCEV
Vsi učenci šole sestavljajo skupnost učencev šole, ki zbira
pripombe in predloge oddelčnih skupnosti, spremlja uresničevanje
pravic in dolžnosti učencev, organizira nekatere šolske prireditve,
otroški parlament, načrtuje skupne zbiralne akcije in druge
dejavnosti za katere se dogovorijo učenci. Predstavniki oddelčnih
skupnosti predstavljajo le-te na šolskem parlamentu učencev.
Njihovi izvoljeni predstavniki pa nato še na občinskem oziroma
medobčinskem in državnem parlamentu učencev. V letošnjem
šolskem letu je mentorica Urška Taljat Barbič.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Šolska svetovalna služba svetuje učencem in staršem ter
sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri opravljanju vzgojnoizobraževalnega dela in pri načrtovanju nadaljnjega razvoja šole.
Psihologinja v okviru šole izvaja naloge povezane z vpisom in
sprejemom šolskih novincev, vodi poklicno usmerjanje učencev 8.
in 9. razreda in pomaga pri vpisu v srednje šole, načrtuje in
organizira predavanja za starše in učitelje, koordinira preventivne
delavnice za učence, ki jih izvaja CSD Idrija, v okviru šole ureja
denarne težave družin, vezane na šolsko prehrano, šolo v naravi
in šolske potrebščine ter koordinira delo z nadarjenimi učenci.
Za učence učnimi in drugimi težavami imamo po potrebi in glede
na odločbe o usmeritvi organizirano individualno in skupinsko
pomoč ter dodatno strokovno pomoč.
ŠOLSKI ZVONEC
1. ura
2. ura
3. ura
4. ura
5. ura
6. ura
7. ura
7.40 – 8.25
8.30 – 9.15
9.35 – 10.20
10.25 – 11.10
11.15 – 12.00
12.05 – 12.50
13.10 – 13.55
5
odmor
malica
odmor
odmor
odmor
odmor
SODELOVANJE UČENCI, STARŠI, UČITELJI
Pogovorne ure za starše
Tedenske pogovorne ure se izvajajo v dopoldanskem času po
predhodnem dogovoru s posameznim učiteljem.
Skupne pogovorne ure so po letnem delovnem načrtu planirane
po naslednjem razporedu:
2. oktober,
6. november,
4. december,
8. januar,
5. februar,
12. marec,
9. april,
14. maj.
Starši se lahko vedno s posameznim učiteljem osebno ali
telefonsko dogovorite za pogovorne ure tudi izven določenih
terminov.
Roditeljski sestanki
Vsak oddelek bo imel roditeljski sestanek vsaj trikrat letno.
Namenjeni bodo predvsem srečanju staršev z razrednikom in
obravnavi tekoče problematike oddelka. Glede na potrebe in želje
staršev bodo lahko prisotni tudi drugi strokovni delavci šole.
POŠ Ledine
Pogovorne ure s starši so po predhodnem dogovoru z učiteljicami.
Vse aktivnosti sodelovanja s starši bodo predstavljene na
roditeljskih sestankih.
UČITELJ
POUČUJE
Ivica Šemrov
1. - 5. r. Ledine,
Silva Boštjančič
Irma Gnezda
LUM
Ana Sever Božič
TJA
Irma Sedej, Eva Lahajnar
PB Ledine
Mateja Mlinar Poljanšek
DSP
6
Centralna šola
UČITELJ
Lali Vehar
Tanja Čuk
Alenka Čopič
Zdenka Ogrič
Ingrid Erjavec
Andreja Filipič
Romana Filipič
Teodora Klavžar
Erika Kovač
Ana Sever Božič
Andreja Tušar
Blaž Golob
Urška Lahajnar Ubajiogu
Marko Fink
Vanja Čibej
Nataša Hvala
Darja Červ
Vanda Trošt
Andreja Jereb
Ana Koren
Nadomešča jo Irma Gnezda
Eva Lahajnar
Jasna Škerget
Damjana Vončina
Janja Habe
Mateja Mlinar Poljanšek
Urška Taljat Barbič
Mirjana Erjavec
Vida Makuc Peternel
Irma Sedej
RAZREDNIK/POUČUJE
1. a
1. b
1. a, 1. b
PB1
2. a
PB2
3. a
4. a
5. a
TJA, GEO, ZGO
6. a, MAT, TIT, PB3
8. a, ŠPO, JV
8. b, TJA, NI1, NI2, NNI
9. a, ŠPO, IŠP, ŠZS, ŠZZ
9. b, MAT
SLJ, DKE, PB 4,5
FIZ, GOS, TIT, OGL, NAR
7. b, SLJ,DKE, PB4,5
7. a, MAT,
LUM, LS
KEM, BIO, POK, PB Ledine
GEO, ZGO
GUM
SLO, PB4,5
DSP
DSP
DSP
DSP
RAČ, MME, ROM
7
ŠOLSKI KOLEDAR
Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji:
- od 01. 09. 2014 do 30. 01. 2015
- od 01. 02. 2015 do 15. 06. 2015 za učence 9. razreda
do 24. 06. 2015 za ostale učence
Šolske počitnice
Jesenske počitnice
Novoletne počitnice
Zimske počitnice
Prvomajske počitnice
31. oktober
01. november
25. december
26. december
01. januar
08. februar
6. april
27. april
01., 02. maj
25. junij
27. 10. 2014
29. 12. 2014
23. 02. 2015
28. 04. 2015
30. 10. 2014
31. 12. 2014
27. 02. 2015
30. 04. 2015
Praznični dnevi v RS Sloveniji
dan reformacije
dan spomina na mrtve
božič
dan samostojnosti in enotnosti
novo leto
slovenski kulturni praznik
velikonočni ponedeljek
dan upora proti okupatorju
praznik dela
dan državnosti
Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 06. – 30. 06.
09. 07.
18. 08. – 31. 08.
1. rok
zadnji
dan
2. rok
učenci 9. razreda
učenci od 1. do 8. razreda
učenci od 1. do 9. razreda
Nacionalni preizkusi znanja
Nacionalni preizkusi znanja se opravljajo v 6. in 9. razredu. Za
šestošolce so prostovoljni in se opravljajo iz predmetov
matematika, slovenščina in angleščina. Za devetošolce je
opravljanje tovrstnih preizkusov obvezno, in sicer iz predmetov
slovenščina, matematika in predmeta, ki ga bo za vsako šolo
posebej izbral minister.
8
PREDMETNIK
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
LIKOVNAUMETNOST
GLASBENA
UMETNOST
DRUŽBA
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
DOMOVINSKA IN
DRŽAVLJANSKA
KULTURA IN ETIKA
SPOZNAVANJE
OKOLJA
FIZIKA
KEMIJA
BIOLOGIJA
NARAVOSLOVJE
NARAVOSLOVJE .IN
TEHNIKA
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA
GOSPODINJSTVO
ŠPORT
IZBIRNI PREDMET 1
IZBIRNI PREDMET2
IZBIRNI PREDMET3
ODDEL. SKUPNOST
Tedensko ur
Štev. tednov pouka
KULTURNI DNEVI
NARAVOSL. DNEVI
ŠPORTNI DNEVI
TEHNIŠKI DNEVI
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.
6
7
7
5
5
4
4
5
5
4
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1,5 1,5
2
3
3
6.r.
5
4
4
1
1
7.r.
4
4
4
1
1
8.r.
3,5
4
3
1
1
9.r.
4,5
4
3
1
1
1
1
2
2
1
1,5 2
2
2
1
3
3
2
2
2
2
1,5 2
3
2
3
2
1
3
1,5
3
2
2/1
1
1
0,5 0,5 0,5 0,5
1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r.
20 21 22 24 26 26 29,
5
35 35 35 35 35 35 35
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
5
3
3
3
4
4
4
4
3
3
9
3
3
1
3
1
2
2/1
1
1
0,5
8.r.
30
2
2/1
1
1
0,5
9.r.
30
35
3
3
5
4
32
3
3
5
4
Razširjeni program
DRUGI TUJ JEZIK
DODATNA POMOČ
DOPOLNILNI IN
DODATNI
INTERESNE
DEJAVNOSTI
2
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
IZBIRNI PREDMETI
Računalniška omrežja
Multimedija
Izbrani šport
Šport za zdravje
Šport za sprostitev
Obdelava gradiv
Likovno snovanje
Nemščina
Poskusi v kemiji
ZUNANJA DIFERENCIACIJA
9. r: nivojski pouk MAT, TJA, SLJ
DODATNA IDIVIDUALNA IN SKUPINSKA POMOČ
Na oddelek pripada 0,5 ure na teden.
DOPOLNILNI IN DODATNI POUK
Na oddelek pripada 1 ura na teden. Dodatni pouk je namenjen
učencem, ki se želijo seznaniti z izbrano snovjo na zahtevnejši
ravni, dopolnilni pouk pa tistim učencem, ki imajo zaradi
kakršnega koli razloga težave s snovjo določenega predmeta.
Udeležba pri dodatnem oz. dopolnilnem pouku je prostovoljna.
Učenec, ki se vključi vanj, ga mora redno obiskovati. Če bo
učenec dopolnilni ali dodatni pouk prenehal obiskovati, starši o
tem razrednika predhodno pisno obvestijo. Potekata pred rednim
poukom ali po njem.
10
JUTRANJE VARSTVO
Namenjeno je učencem 1. razreda in poteka od 5.30 ure do 7. 30.
PODALJŠANO BIVANJE
Učenci od 1. do 5. razreda se lahko v času po pouku do 16.00
vključijo v oddelke podaljšanega bivanja. Zaradi varnosti otroka in
odgovornosti šole lahko učitelj v PB dovoli predčasen odhod iz
šole samo s pisnim soglasjem staršev.
DELO Z NADARJENIMI
Poleg dela po individualnem programu za nadarjenega učenca bo
izpeljan raziskovalni tabor.
ŠOLA V NARAVI, TEČAJI PLAVANJA IN SMUČANJA
Razred
3.
Dejavnost
tečaj plavanja
Kraj izvajanja
Cerkno
4.
5.
tečaj smučanja
ŠN plavanje
SC Cerkno
Savudrija
nadarjeni
raziskovalni
tabor
Termin
13. 10. – 17. 10.
2014
januar 2015
1. 9. – 5. 9.
2013
maj 2014
CELOLETNI PROJEKTI IN OSTALE DEJAVNOSTI
- UNESCO Asp-net
- ZDRAVA ŠOLA
- Zdrava prehrana za zdrave učence
- Branje je kul!
- Policist Leon 5. r
- Varno s soncem
- Shema šolskega sadja
- Rastem s knjigo
- Bonton v OPB
- Naša mala knjižnica
11
INTERESNE DEJAVNOSTI
Na oddelek pripada 2 uri na teden.
Predvidene interesne dejavnosti v šolskem letu 2012/13:
MENTOR
DEJAVNOST
KK Hidria Idrija
košarka
VKLJUČENI
UČENCI
6. – 9.
KK Idrija
akrobatika
1. – 9.
Klavžar Teodora
turistični krožek
4. – 9.
učitelji RS,
Hvala,Trošt, Habe
Lali Vehar
Bevkova bralna značka
1. – 9.
mladi planinci
1. – 9.
U. L. Ubajiogu, A.
Sever Božič
Urška L. Ubaijogu
angleška bralna značka
4. – 9.
nemška bralna značka
7. – 9.
Darja Červ, Andreja tehnični krožek
Jereb
Darja Červ, Andreja Mladi krajan
Jereb
Marko Fink
ŠŠD
1. – 9.
Jasmina Tončič
ročne spretnosti
4. – 9.
Janja Habe
knjižničarski krožek
6. – 9.
Marko Fink
finančno opismenjevanje
mladih
modelarski krožek
6. – 9.
Vojko Česnik
7. – 9.
1. – 9.
5. – 9.
Interesna dejavnost bo delovala, če bo vanjo vključenih vsaj 10
učencev. Urnik delovanja bo objavljen v mesecu septembru.
12
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Šolska knjižnica je osrednji prostor, kjer si mladi bralci pridobivajo
znanje in se vzgajajo v bralni kulturi.
V šolski knjižnici so knjige za otroke in odrasle uporabnike. Večina
knjižnega gradiva je računalniško obdelana. Preko programa
COBISS je omogočen dostop do gradiva vseh osrednjih knjižnic v
Sloveniji.
Učenci imajo na voljo tudi računalnik, ki je namenjen predvsem
delu na projektih in pregledovanju učnega gradiva.
Želimo, da bi vsi obiskovalci upoštevali da:
- se v knjižnici vedemo kulturno,
- zagotovimo red in tišino,
- pazimo, kako ravnamo s knjižničnim gradivom.
UČBENIŠKI SKLAD
Na šoli je oblikovan učbeniški sklad, kjer izposoja učbenikov
poteka na osnovi Pravilnika o upravljanju
učbeniških skladov, Ur. l. RS, št. 43/02, 63/07,
37/10, 41/13)
Učbeniški sklad je zakonska obveza vsake osnovne šole.
PRAVILA O IZPOSOJI UČBENIKOV IZ UČBENIŠKEGA SKLADA:
- Učenke in učenci si lahko izposodijo učbenike iz učbeniškega
sklada.
- Izposodijo si lahko le komplet, ne pa posameznih učbenikov.
- Vsak učenec prinese domov naročilnico za izposojo učbenikov,
ki jo starši podpišejo in vrnejo v šolo. - Vrnejo jo tudi tisti, ki ne
naročajo učbenikov iz učbeniškega sklada.
- Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta.
- Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike šoli. Če je
učbenik poškodovan ali izgubljen, mora učenec poravnati nastalo
škodo v skladu s pravilnikom.
- V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv,
zato jih starši kupijo sami.
- Ob koncu šolskega so vsi učenci obveščeni o učbenikih in
delovnih zvezkih za naslednje šolsko leto.
13
ŠOLSKI SKLAD
Izvaja in koordinira dejavnosti za pridobivanje sredstev, ki so
namenja učencem šole. Prednostna naloga sklada je
zagotavljanje sredstev za pomoč učencem iz socialno šibkejših
družin. Za pomoč lahko zaprosite pismeno na obrazcu, ki ga
dobite pri šolski psihologinji ali na spletni strani šole. Pri
ugotavljanju upravičenosti do pomoči se upošteva dohodek na
družinskega člana, izražen v odstotku povprečne plače v
Republiki Sloveniji, ugotovljen v trenutno veljavni odločbi za
dodelitev pravice do otroškega dodatka. Prosilci zato prošnji
priložite fotokopijo te odločbe.
SREDSTVA LAHKO TUDI DONIRATE. NA RAČUN ŠOLE S
PRIPISOM ZA ŠOLSKI SKLAD. TRR: 01236-6030652440.
ŠOLSKI OKOLIŠ IN PREVOZI V ŠOLO
Šolski okoliš
OŠ Spodnja Idrija obiskujejo učenci iz šolskega okoliša: KS
Spodnja Idrija, KS Kanomlja, KS Krnice – Masore, KS Otalež.
Šolski okoliš POŠ Ledine obsega KS Ledine.
Prevozi in varstvo učencev
Učenci vozači imajo organiziran avtobusni prevoz v šolo in iz nje,
ki ga po ustaljenem voznem redu izvaja AVRIGO, Družba za
avtobusni prevoz in turizem d.d. Šola (ustanovitelj Občina Idrija) je
dolžna zagotoviti brezplačen prevoz za vse učence šole, ki imajo
stalno prebivališče od šole oddaljeno več kot 4 km.
Učenci, ki so v varstvu učencev, so dolžni upoštevati
navodila dežurnega učitelja, ki odgovarja za njihovo varnost.
Prijavnice za vključenost vozačev v varstvo učencev boste
starši izpolnili septembra. Prijavljeni učenci so lahko odsotni
le, če starši podpišejo trajno opravičilo in tako po končanem
pouku prevzamejo skrb za svojega otroka. Obvezno so v
varstvu vsi učenci, ki imajo prosto uro in čakajo na
nadaljevanje pouka.
14
ŠOLSKA PREHRANA
Šola dnevno ponuja zajtrk, dopoldansko malico, kosilo in
popoldansko malico. Starši na prijavnici, ki jo prejmete v
septembru prijavite svojega otroka na obroke, ki jih bo prejemal.
Starši in šola medsebojne obveznosti glede šolske prehrane
uredite s pogodbo.
Obroke starši odjavite oz. ponovno prijavite do 8.00 ure
zjutraj v tajništvo šole, na telefonsko številko 05 3774 700.
Uporabite lahko tudi:
- SMS 051 386 252
- e-mail [email protected]
Pri tem navedite: svoje ime in priimek, ime, priimek in razred
otroka, obrok, ki ga prijavljate/odjavljate in od kdaj naprej
odjavljate/prijavljate obrok.
Odjava začne veljati z naslednjim šolskim dnem.
Opomba:
Nekateri podatki, navedeni v tej publikaciji, se bodo po 01. 09.
2013 morda še spremenili ali jih bomo dopolnili. O pomembnejših
spremembah in dopolnitvah vas bomo obvestili na septembrskem
roditeljskem sestanku.
Zakonodajo si lahko starši in učenci ogledate v tajništvu šole
ali na internetnih straneh Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport.
http://www.mszs.si/slo/šolstvo/os/9letno/zakonodaja/9letna.a
sp
Povezave:
HIŠNI RED OSNOVNE ŠOLE SPODNJA IDRIJA
VZGOJNI NAČRT
PRAVILA ŠOLSKEGA REDA
15

Similar documents