Praktikum za predmet - Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo

Comments

Transcription

Praktikum za predmet - Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za predmet
Električne inštalacije in razsvetljava
(FE 1. stopnja VS: 2. letnik - Aplikativna elektrotehnika – Obvezni in izbirni predmet) 30 ur
Študent(ka):
_______________________
študijsko leto:
2010/11
Prisotnost na vajah:
 DA
 NE
Vaje oddane pravočasno:
 DA
 NE
Pregledano: ________________
Ocena: _________
___________________
Pripravil:
as. dr. Matej B. Kobav
Ljubljana, 2011
URL: http://lrf.fe.uni-lj.si
E-mail: [email protected]
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
VAJA 1
MERJENJE NEPREKINJENOSTI ZAŠČITNIH VODNIKOV, VODNIKOV ZA GLAVNO IN
DODATNO IZENAČEVANJE POTENCIALOV TER OZEMLJITVENIH VODNIKOV
Zgoraj omenjeni vodniki so pomemben del zaščitnega sistema, ki preprečuje nastanek za človeka in živali
nevarnih napetosti v trajanju, ki lahko povzroči nezaželene posledice na živem organizmu. Seveda pa ti vodniki
lahko uspešno služijo svojemu namenu le, če so pravilno dimenzionirani in pravilno vezani oziroma neprekinjeni,
zato je pomembno testirati povezave. Zaščitne vodnike združujemo v električnih inštalacijah v zgradbah na
zbiralki za glavno izenačitev potenciala (GIP), zbiralkah zaščitnih vodnikov (ZB) in dodatnega izenačenja
potencialov. Neprekinjenost zaščitnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenačenje potencialov ter
ozemljitvenega vodnika ugotavljamo z merjenjem upornosti. Vrednost upornosti zaščitnih vodnikov ne sme
znašati več kot 2 Ω.
Opozorilo!
Prepričaj se, da merjeni objekt pred pričetkom merjenja ni pod nevarno napetostjo dotika.
Demonstracijsko tablo izključi iz omrežja!
Pomembno!
 V primeru prisotne napetosti, višje od 10 V med priključenimi sponkami, po pritisku na tipko START na
prikazalniku ne bo prikazanega rezultata. Prikaže se znak »!« in sporočilo prikl. napetost > 10 V! Vklopi se
tudi zvočni signal.
 Instrument je nastavljen na najvišjo dopustno upornost vodnikov 2 Ω. V primeru, da je izmerjena vrednost
upornosti nad najvišjo dopustno, se izpiše vrednost in opozorilo izven dop. vrednosti!
 V primeru, da je izmerjena vrednost višja od merilnega dosega (odprte sponke), se na prikazalniku izpiše
vrednost >2000 Ω !
POTEK VAJE
1. Poveži merilne vezi (univerzalni merilni kabel) na merilni instrument.
2. Nastavi preklopnik v položaj R±200mA/CONTINUITY.
3. Modro in zeleno merilno vez kratko skleni.
4. Poveži merilne vezi na demonstracijsko tablo glede na zahtevano meritev:
a) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB3) in zaščito na računalniškem sistemu,
b) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB3) in zaščito na vtičnici 3,
c) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB2) in zaščito na vtičnici 2,
d) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB2) in zaščito na luči 2,
e) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB2) in zaščito na pralnem stroju,
f) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB1) in zaščito na trifaznem motorju,
g) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB1) in zaščito na luči 1,
h) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB1) in zaščito na vtičnici 1,
i) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB1) in zaščito na 3-fazni vtičnici,
j) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB1) in zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB2),
k) Meritev med zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB2) in zbiralko zaščitnih vodnikov (ZB3),
l) Meritev med zbiralko za glavno izenačenje potencialov (GIP) in zbiralko zaščitnih vodnikov ZB2,
m) Meritev med zbiralko za glavno izenačenje potencialov (GIP) in ozemljitvijo plinovoda,
n) Meritev med zbiralko za glavno izenačenje potencialov (GIP) in ozemljitvijo vodovodne inštalacije,
o) Meritev med zbiralko za glavno izenačenje potencialov (GIP) in radiatorjem.
stran 2
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
5.
Praktikum za vaje
Pritisni tipko START. Instrument izvede meritev in prikaže rezultat. Meritev se izvede avtomatsko v dveh
korakih, v vsakem koraku pa instrument avtomatsko obrne polariteto.
Izpolni tabelo ter vpiši izmerjene in korigirane rezultate. Za korekcijo rezultatov glej tabelo korekcij.
izmerjeni
korigirani
meritev
mesto meritve
rezultat
rezultat
R (Ω)
R (Ω)
rezultat
ustreza
DA / NE
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
KOREKCIJA REZULTATOV, DOBLJENIH PRI MERITVAH NA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJAH
Pri meritvah električnih inštalacij moramo vse izmerjene rezultate, ne glede na uporabljeni merilni instrument in ne
glede na merjeni parameter korigirati pred primerjanjem z dopustno vrednostjo. Korigiranje je potrebno zaradi
pogreškov meritve. Dopustno odstopanje in iz tega izhajajoče potrebno korigiranje izmerjenih rezultatov, prikazuje
spodnja tabela.
Tabela korekcije izmerjenih rezultatov
Parameter
Upornost zaščitnih vodnikov, vodnikov za glavno in dodatno
izenačevanje potencialov ter ozemljitvenih vodnikov
Dopustno
odstopanje
± 30 %
Potrebno korigiranje
izmerjenega rezultata
R × 1,3
Kjer je:
R
z merjenim instrumentom izmerjeni rezultati
KOMENTAR:
stran 3
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
MERJENJE IZOLACIJSKE UPORNOSTI
Osnovni element varnosti človeka in živali pred neposrednim in posrednim dotikom delov pod napetostjo je
ustrezna izolacija med deli pod napetostjo in človeku dostopno okolico (izpostavljeni prevodni deli, tuji prevodni
deli, itd.). Pomembna je tudi izolacija med samimi deli pod napetostjo, ki preprečuje kratke stike ali tudi delno
odtekanje tokov (uhajavi in okvarni tokovi).
Raznovrstni izolacijski materiali se uporabljajo v različnih primerih kot so izolacija vodnikov, spojnih elementov,
izolacija med kontakti v razdelilnih dozah, stikalih, vtičnicah, izolacijska ohišja itd. Ne glede na material pa mora
biti izolacijska upornost v vsakem primeru skladna s predpisi, zato je potrebno izvajati meritve izolacijske
upornosti.
Meritve izolacijske upornosti spadajo med temeljne meritve na električnih inštalacijah in napravah. Izolacijsko
upornost električne inštalacije merimo pred prvo priključitvijo inštalacije na omrežno napetost.
Električno izolacijsko upornost električne instalacije merimo med faznimi vodniki, na primer L1 proti L2, L2 proti
L3, L3 proti L1 ter med faznimi in nevtralnim vodnikom, na primer L1 proti N, L2 proti N in L3 proti N pri trifaznih
tokokrogih ali L1 proti N pri enofaznih tokokrogih. Prav tako merimo izolacijsko upornost električne instalacije med
vsakim faznim vodnikom in zemljo. Pri meritvah lahko povežemo fazne vodnike z nevtralnim in merimo proti
ozemljenemu PE-vodniku, oziroma pri TN-C sistemu povežemo fazne vodnike in merimo proti ozemljenemu PENvodniku. Podobno merimo v enofaznih tokokrogih.
Vrednost izolacijske upornosti na inštalaciji, katere nazivna napetost je do 500 V, ne sme biti manjša od 0,5 MΩ.
Opozorilo!
Pred pričetkom meritev morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji na demonstracijski tabli:
 v stikalnem bloku S1 izklopite FID stikalo,
 v stikalnem bloku S2 izklopite FID stikalo,
 v stikalnem bloku S3 izklopite inštalacijski odklopnik,
 demonstracijsko tablo priključite na izvor napetosti.
Pomembno!
 V primeru prisotne napetosti, višje od 10 V med priključenimi sponkami, po pritisku na tipko START na
prikazalniku ne bo prikazanega rezultata. Prikaže se znak »!« in sporočilo prikl. napetost > 10 V! Vklopi se
tudi zvočni signal. Izklopi instrument!
 V primeru, da je izmerjena vrednost višja od merilnega dosega (odprte sponke ali dobra izolacija), se na
prikazalniku izpiše vrednost > 1000 MΩ
 Instrument je nastavljen na 0,5 MΩ pri preizkusni enosmerni napetosti 500 V. V primeru, da je izmerjena
vrednost izolacijske upornosti pod dopustno, se izpiše vrednost in opozorilo vrednost pod dopustno
Opomba:
Fazni kontakt na enofazni vtičnici je na levi strani, za 3-fazno vtičnico je razporeditev faz narisana na
demonstracijski tabli poleg vtičnice!
POTEK VAJE
1. Poveži merilne vezi (univerzalni merilni kabel) na merilni instrument.
2. Prestavi preklopnik na položaj RINSULATION.
3. Modro in zeleno merilno vez kratko skleni.
4. Poveži merilne vezi na demonstracijsko tablo glede na meritev
a)
Meritev med faznim (L1) in nevtralnim (N) vodnikom na vtičnici 3,
b)
Meritev med faznim (L1) in zaščitnim (PE) vodnikom na vtičnici 3,
c)
Meritev med faznim (L1) in nevtralnim (N) vodnikom na vtičnici 2,
d)
Meritev med faznim (L1) in zaščitnim (PE) vodnikom na vtičnici 2,
e)
Meritev med faznim (L1) in nevtralnim (N) vodnikom na vtičnici 1,
f)
Meritev med faznim (L1) in zaščitnim (PE) vodnikom na vtičnici 1,
g)
Meritev med faznim (L1) in zaščitnim (PE) vodnikom na pralnem stroju,
h)
Meritev med faznim (L1) in zaščitnim (PE) vodnikom na 3-faznem motorju,
i)
Meritev med faznim (L2) in nevtralnim (N) vodnikom na 3-fazni vtičnici,
j)
Meritev med faznim (L1) in faznim (L2) vodnikom na 3-fazni vtičnici,
k)
Meritev med faznim (L2) in faznim (L3) vodnikom na 3-fazni vtičnici,
stran 4
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
l)
5.
Praktikum za vaje
Meritev med faznim (L3) in nevtralnim (N) vodnikom na 3-fazni vtičnici.
Pritisni na tipko START in jo spusti. Instrument izvede meritev in prikaže rezultat.
Izpolni tabelo ter vpiši izmerjene in korigirane rezultate. Za korekcijo rezultatov glej tabelo korekcij.
meritev
mesto meritve
izmerjeni
rezultat
R (MΩ)
korigirani
rezultat
R (MΩ)
rezultat
ustreza
DA / NE
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
KOREKCIJA REZULTATOV, DOBLJENIH PRI MERITVAH NA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJAH
Parameter
Izolacijska upornost
Dopustno odstopanje
± 30 %
Potrebno korigiranje izmerjenega rezultata
R × 0,7
kjer je:
R
z merilnim instrumentom izmerjeni rezultati
KOMENTAR:
stran 5
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
VAJA 2
VARNOST ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV
Za merjenje uporabite Metrel MultiServicer MI 2170, ki je
univerzalni digitalni inštrument in omogoča več različnih vrst
meritev, katere so zelo pomembne za varnost strojev in njihovih
uporabnikov.
Merilnik je namenjen izvajanju meritev na električnih strojih,
nizkonapetostnih stikališčih in stikalnih sestavih ter električnih
napravah in opremi. Z njim je mogoče opravljati naslednje
preizkuse:
 napetostna trdnost (1000 V in 2500 V izmenične
napetosti),
 izolacijska upornost (500 V enosmerne napetosti),
 padec napetosti (pri toku 10 A),
 neprekinjenost povezav (s tokom 200 mA in 10 A),
 čas praznjenja,
 funkcionalni preizkus,
 diferencialni uhajavi tok,
 nadomestni uhajavi tok,
 tok dotika.
Pred izvajanjem električnih meritev in preizkusov je potrebno izvesti vizualni pregled naprave!
Največ napak pri preizkušanju strojev se odkrije vizualno. Ta metoda je tudi najbolj učinkovita, saj z električnim
testom ne odkrijemo vseh napak.
Stroj moramo preveriti po naslednjih točkah:
 ali so na stroju kakšni znaki poškodb,
 pregled napajalnega kabla,
 ali so na napravi znaki umazanije ali vlage, ki lahko ogrozijo varnost stroja, predvsem pri odpiralih,
zračnemu filtru, zaščitnih pokrovčkih in pravilno postavljenih zaščitnih pregradah,
 ali so prisotni znaki korozije,
 ali so prisotni znaki pregrevanja,
 navodila morajo biti napisana pravilno in čitljivo,
 ali je inštalacija naprave izvedena za ročno uporabo,
S pomočjo merilnika Multiservicer MI2170, Demoboard kovčka MI3330 in dejanskih naprav izvedite meritve na
naslednjih strojih oz. napravah:
 likalnik,
 prenosni radio,
 kavni avtomat,
 pralni stroj,
 šivalni stroj,
 IEC napajalni kabel-podaljšek,
 podaljšek na bobnu,
 nizkonapetostni električni razdelilec.
stran 6
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
Meritev neprekinjenosti zaščitnega vodnika
Možne posledice: izpostavljeni kovinski deli niso ozemljeni. Ob okvari bi okvarni tok stekel skozi človeško telo in
ne po zaščitnem vodniku!
Potek vaje:
1. Prestavi preklopnik v položaj Voltage drop/Continuity 10 A (izbira 4).
2. S tipko Display nastavimo ročno upravljanje inštrumenta in meritev neprekinjenosti (indikator samo pri
Continuity 10A).
3. S tipko Limit nastavimo mejno vrednost na 0,500 Ω (vrednost spreminjamo s tiščanjem tipke).
4. Merilne vezi (rdečo in črno) priključimo na Hi in Lo priključne sponke na rdečem polju merilnika.
5. Izvedite meritve:
a) likalnik (prva merilna vez na PE vodnik v dovodni vtičnici na demoboardu, druga vez na izpostavljen
prevodni del (likalna plošča)),
b) kavni avtomat (prva merilna vez na PE vodnik v dovodni vtičnici na demoboardu, druga vez na
izpostavljen prevodni del (ohišje avtomata)),
c) šivalni stroj 1 (prva merilna vez na PE dovodni vodnik, druga vez na izpostavljen prevodni del (ohišje
stroja)),
d) šivalni stroj 2 (prva merilna vez na PE dovodni vodnik, druga vez na izpostavljen prevodni del (ohišje
žarnice)),
e) pralni stroj (prva merilna vez na PE vodnik v dovodni vtičnici na demoboardu, druga vez na
izpostavljen prevodni del (ohišje stroja)),
f) IEC napajalni kabel-podaljšek (prva merilna vez na PE vodnik v dovodni vtičnici na demoboardu,
druga vez na zelenem vodniku (uporabite dodaten podaljšek),
g) nizkonapetostni električni razdelilec (prva merilna vez na PE dovodni vodnik, druga vez na
izpostavljen prevodni del (ohišje razdelilca)),
h) dejanski porabniki (priklop je podoben kot pri porabnikih na demobordu).
6. Pritisni na tipko START. Počakaj, da se meritev izvede in zapiši merilni rezultat.
7. Na demoboardu preklopi stikalo za napako na zaščitnem vodniku.
Rezultati meritev:
Meritev
a
b
c
d
e
f
g
Meritev
a
b
c
d
e
f
Meritev (demoboard)
Brez napake
[]
OK?
[]
OK?
Z napako
[]
OK?
likalnik
kavni avtomat
šivalni stroj 1
šivalni stroj 2
pralni stroj
IEC napajalni kabel-podaljšek
nizkonapetostni električni razdelilec
Meritev
likalnik 1
likalnik 2
likalnik 3
likalnik 4
likalnik 5
kavni avtomat
KOMENTAR:
stran 7
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
Meritev izolacijske upornosti (med L in PE)
Možne posledice: možnost nevarnega stika na izpostavljenem kovinskem delu. Nevarnost električnega udara v
primeru dotika izpostavljenega dela.
Pomembno: Stikalo za vklop naprave mora biti v položaju 1!
Potek vaje:
1. Prestavi preklopnik v položaj Insulation 500 V (izbira 10).
2. S tipko Limit nastavimo mejno vrednost na 5 MΩ za naprave razreda 1 (Class 1) (vrednost spreminjamo s
tiščanjem tipke).
3. Porabnik s pomočjo priključnega kabla priključimo direktno na vtičnico Test socket 1 na merilniku.
4. Izvedite meritve:
a. likalnik (+napaka 2),
b. kavni avtomat (+napaka 2)
c. pralni stroj (+napaka 2),
d. IEC napajalni kabel-podaljšek (+napaka 2),
e. podaljšek na bobnu (+napaka 2),
f. dejanski porabniki
5. Pritisni na tipko START. Počakaj, da se meritev izvede in zapiši merilni rezultat.
6. Na demoboardu preklopi stikalo za napako.
Rezultati meritev:
Meritev
a
b
c
d
e
Meritev
a
b
c
d
e
f
Meritev
Brez napake
[M]
OK?
[]
OK?
Z napako
[M]
OK?
likalnik
kavni avtomat
pralni stroj
IEC napajalni kabel-podaljšek
podaljšek na bobnu
Meritev
likalnik 1
likalnik 2
likalnik 3
likalnik 4
likalnik 5
kavni avtomat
KOMENTAR:
stran 8
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
Meritve nadomestnega uhajavega toka
Pri tem preizkusu se preveri celotna impedanca med faznimi vodniki in vsemi dostopnimi prevodnimi deli
(ozemljenimi in izoliranimi). Dodatno se pri tem testu preveri tudi prisotnost morebitnih kapacitivnih tokovnih poti
(vhodni filtri, transformatorji)
Primeri okvar:
Okvara: Zmanjšanje izolacije med deli pod napetostjo in izoliranimi prevodnimi deli zaradi prisotnosti umazanije,
vlage, praha…
Možne posledice: Nevarna napetost dotika na izpostavljenih prevodnih delih. Možnost napetostnega udara.
Okvara: Zaradi zmanjšanje izolacije med deli pod napetostjo in izoliranimi prevodnimi lahko skupni uhajavi tok
preseže dopustne vrednosti.
Možne posledice: Previsoke vrednosti uhajavega toka lahko povzročijo proženje tokovnih zaščitnih stikal. Slaba
izolacije pa lahko povzroči prekomerno iskrenje in lokalno pregrevanje naprave. To je še posebej nevarno pri slabi
ozemljitvi električne inštalacije.
Razred I (Class I)
Razred II (Class II)
Princip meritve nadomestnega uhajavega toka za naprave razreda I in naprave razreda II
Največje dopustne vrednosti za nadomestni uhajavi tok (VDE 701/702):
Naprave razreda I
1 mA/kW ali 3.5 mA (večja vrednost)
Naprave razreda II
0.5 mA
Opombe:
- Naprave morajo biti vključene (stikalo za vklop).
- Naprava mora biti na omrežje pravilno priključene (pravilna priključitev L in N; po potrebi obrni vtič).
- Preizkusa ne moremo izvesti na napravah Razreda II brez izpostavljenih prevodnih delov.
- Naprave z nadomestnim uhajavim tokom več kot 3,5 mA je potrebno označiti!
Potek vaje:
1. Prestavi preklopnik v položaj Substitute leakage (izbira 9).
2. S tipko Limit nastavimo mejno vrednost na 0,50 mA (vrednost spreminjamo s tiščanjem tipke).
3. Porabnik s pomočjo priključnega kabla priključimo direktno na vtičnico Test socket 1 na merilniku.
4. Izvedite meritve:
a. likalnik (+ napaka 2),
b. likalnik (+ napaka 3),
c. likalnik (+ napaki 2 in 3),
d. prenosni radio (uporabite dodatno žico za povezavo antene in PE sponke na vtičnici Test
socket 1+ napaka 1),
e. kavni avtomat (+ napaka 2)
f. kavni avtomat (+ napaka 3)
g. kavni avtomat (+ napaki 2 in 3)
h. pralni stroj (+ napaka 2),
i. pralni stroj (+ napaka 3),
j. pralni stroj (+ napaki 2 in 3),
k. podaljšek na bobnu (+napaka 2),
l. dejanski porabniki
5. Pritisni na tipko START. Počakaj, da se meritev izvede in zapiši merilni rezultat.
6. Na demoboardu preklopi stikalo za napako.
stran 9
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
Rezultati meritev:
Meritev
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
m
n
o
p
r
s
Meritev
Brez napake
[mA]
OK?
Z napako
[mA]
OK?
likalnik (+ napaka 2)
likalnik (+ napaka 3)
likalnik (+ napaki 2 in 3)
prenosni radio (+ dodatna žica + napaka 1)
kavni avtomat (+ napaka 2)
kavni avtomat (+ napaka 3)
kavni avtomat (+ napaki 2 in 3)
pralni stroj (+ napaka 2)
pralni stroj (+ napaka 3)
pralni stroj (+ napaki 2 in 3)
podaljšek na bobnu (+ napaka 2)
likalnik 1
likalnik 2
likalnik 3
likalnik 4
likalnik 5
kavni avtomat
KOMENTAR:
stran 10
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
Meritve toka dotika
Pri tem preizkusu se preveri uhajavi tok (kapacitivni, uporovni ali tok napake), ki bi preko izpostavljenih prevodnih
delov (če bi se jih dotaknili) tekel skozi človeško telo do zemlje.
Primeri okvar:
Okvara: Zmanjšanje izolacije med deli pod napetostjo in izoliranimi prevodnimi deli zaradi prisotnosti umazanije,
vlage, praha…
Možne posledice: Nevarna napetost dotika na izpostavljenih prevodnih delih. Možnost napetostnega udara.
Princip nastanka toka dotika
Princip meritve toka dotika
Največje dopustne vrednosti za nadomestni uhajavi tok (VDE 701/702):
Naprave razreda II
0.5 mA
Opombe:
- Naprave morajo biti vključene (stikalo za vklop).
OPOZORILO:
- V vtičnici 2 je stalno prisotna nevarna napetost, saj je vezana na omrežje!
- Naprava mora biti na omrežje pravilno priključene (pravilna priključitev L in N; po potrebi obrni vtič).
Potek vaje:
1. Prestavi preklopnik v položaj Touch leakage (izbira 8).
2. S tipko Limit nastavimo mejno vrednost na 0,50 mA (vrednost spreminjamo s tiščanjem tipke).
3. Porabnik s pomočjo priključnega kabla priključimo direktno na vtičnico Test socket 2 na merilniku.
4. Dodatno žico priključite na Lo priključno sponko na rdečem polju merilnika in na izolirani izpostavljeni del
naprave.
5. Izvedite meritve:
a. likalnik (gumb za paro + napaka 4),
b. prenosni radio (antene + napaka 1),
6. Pritisni na tipko START. Počakaj, da se meritev izvede in zapiši merilni rezultat.
7. Na demoboardu preklopi stikalo za napako.
Rezultati meritev:
Meritev
Meritev
a
likalnik (+ napaka 4)
b
prenosni radio (+ napaka 1)
Brez napake
[mA]
OK?
Z napako
[mA]
OK?
KOMENTAR:
stran 11
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
VAJA 3
KLASIČNE ELEKTROENERGETSKE INŠTALACIJE
Pri tej vaji spoznamo osnovne elemente elektroenergetskih inštalacij za razsvetljavo. Za dvorano, ki jo lahko s
pomočjo predelnih sten pregradimo v tri manjše dvorane, morate izdelati načrt razsvetljave in inštalacijo tudi
izvesti.
Zahteve:
 v vsaki manjši dvorani so tri svetilke;
 vse svetilke v eni manjši dvorani so vezane na isti tokokrog;
 v vsaki dvorani je stikalni tablo, ki ima možnost namestitve treh stikalnih elementov;
 z vsakega stikalnega tabloja imamo možnost vklapljati/izklapljati svetilke v vseh treh dvoranah.
Stikalni element 1 vklaplja/izklaplja svetilke v dvorani 1, stikalni element 2 vklaplja/izklaplja
svetilke v dvorani 2 in stikalni element 3 vklaplja/izklaplja svetilke v dvorani 3,
Na voljo imate naslednja stikala:
Vrsta stikala
Simbol
El. vezava
enopolno stikalo
izmenično stikalo
križno stikalo
Električna shema vezave (enopolna shema). Nariši povezave!
stran 12
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
Izvedba vezave
Ko boste imeli narisani shemi (na prejšnji strani in spodnjo) in jih bo potrdil asistent/laborant, se lahko lotite
vezave. Pri izvedbi upoštevajte, da so vse svetilke priključene na vrstne sponke, ki so v električnem razdelilcu
nameščene na DIN letvi. Vaši tokokrogi naj bodo varovani z ustreznim instalacijskim odklopnikom. Ker so vse
svetilke razreda II (dvojna izolacija), ne potrebujejo vodnika za izenačitev potenciala (rumeno-zelen vodnik).
Iz sponk L (napajanje) preko stikal povežite pomožne fazne vrstne sponke (400, 401, 402), ki predstavljajo
sponke v podometni zidni dozi. Te sponke ustrezno povežite s sponkami svetilk (951, 952, 953…). Podobno, a ne
preko stikal, ustrezno povežite tudi ničelne vrstne sponke svetilk (971, 972, 973…) s sponko N (napajanje). Ko bo
vezava izvedena, preverite delovanje stikal.
Električna shema vezave. Nariši povezave!
KOMENTAR:
stran 13
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
VAJA 4
INTELIGENTNE ELEKTROENERGETSKE INŠTALACIJE
Pri tej vaji spoznamo inteligentne elektroenergetske inštalacije za razsvetljavo. Za dvorano, ki jo lahko s pomočjo
predelnih sten pregradimo v tri manjše dvorane, morate izdelati načrt razsvetljave in inštalacijo tudi izvesti.
Zahteve:
 v vsaki manjši dvorani so tri svetilke:
 vsaka svetilka je priključena na samostojen tokokrog;
 v vsaki dvorani je ob vratih stikalni tablo (stikalo z več tipkami);
 na vseh stikalih aktiviramo 3 tipke (od sedmih). Z vsako tipko vklapljamo/izklapljamo posamezno
svetilko v manjših dvoranah;
 na mestih, kjer lahko veliko dvorano pregradimo s pregradnimi stenami, so nameščena končna
stikala, ki sporočajo sistemu, kdaj je pregradna stena odprta ali zaprta;
 če je pregradna stena med prvo in drugo dvorano odprta, imajo tipke na stikalnem tabloju 1 in 2
enako funkcijo (tipka 1 na obeh tablojih vklaplja/izklaplja svetilki SV1/1 in SV2/1, tipka 2 na obeh
tablojih vklaplja/izklaplja svetilki SV1/2 in SV2/2, tipka 3 na obeh tablojih vklaplja/izklaplja svetilki
SV1/3 in SV2/3). Enako funkcionalnost imajo tudi tipke na tabloju 2 in 3, če so odprta vrata med
dvorano dva in tri. Če sta odstranjeni obe predelni steni, imajo tipke na vseh treh tablojih enako
funkcijo in posamezna tipka vklaplja/izklaplja eno linijo svetilk v veliki dvorani.
Shema dvorane.
Bistvo inteligentne inštalacije je fleksibilnost in enostavnost prilagoditev ob morebitnih spremembah. Enostavnost
se kaže tudi pri izvedbi inštalacije, saj so elementi, ki so vključeni v sistem, povezani samo preko posebnega
komunikacijskega vodila. V našem primeru bo komunikacija potekala po žičnem vodilu (parici-Twisted Pair) na
osnovi protokola KONNEX oz. krajše KNX, ki je nadgradnja bolj znanega EIB protokola (več o protokolu si lahko
preberete na www.konnex.org in na spletni strani laboratorija). Za programiranje KNX naprav bomo na vajah
uporabljali programsko opremo ETS4, ki je dostopna tudi na spletni strani laboratorija. Brez licence lahko izdelate
projekte, ki imajo največ 3 KNX naprave. Navodila za uporabo ETS4 so na spletni strani laboratorija.
Za izvedbo inteligentne inštalacije potrebujete
enake zaščitne elemente kot pri klasični
inštalaciji, razlike so pri stikalih (vhodnih
elementih) in kontaktorjih/relejih, ki jih pri
inteligentni inštalaciji zamenjujejo aktuatorji
(izhodni elementi), za izvedbo dodatnih funkcij
pa potrebujemo še logični element. Za našo
inštalacijo imamo na voljo:
 3 kos stikalo (stikalni tablo) s sedmimi
tipkami (vhodni element)
 1 kos vmesnik za tipke/stikala
 1 kos 2-kanalni aktuator (a)
 1 kos 8-kanalni aktuator (b)
 1 kos logični element (c)
 1 kos USB komunikacijski modul (d)
 1 kos napajalnik vodila (e)
e
d
c
b
a
stran 14
Univerza v Ljubljani
Fakulteta elektrotehniko
Laboratorij za razsvetljavo in fotometrijo
Praktikum za vaje
Za osnovno delovanje (brez končnih stikal vrat in brez scen upravljanja) so dovolj napajalnik voda, stikala in
aktuatorji. Z demo licenco programa ETS4 lahko na domačem računalniku preverite delovanje sistema z enim
stikalom in enim aktuatorjem. Kasnejša razširitev programa na več vhodnih in izhodnih elementov in dodajanje
logičnega elementom ni problematična.
Električna shema vezave (enopolna shema). Nariši povezave!
Izvedba vezave
Ko boste imeli narisano shemo in jo bo potrdil asistent/laborant, se lahko lotite vezave. Pri izvedbi upoštevajte, da
so vse svetilke priključene na vrstne sponke, ki so v električnem razdelilcu nameščene na DIN letvi. Vaši
tokokrogi naj bodo varovani z ustreznim instalacijskim odklopnikom. Ker so vse svetilke razreda II (dvojna
izolacija), ne potrebujejo vodnika za izenačitev potenciala (rumeno-zelen vodnik).
Iz sponk L (napajanje) preko aktuatorjev povežite fazne vrstne sponke svetilk (811, 812, 813…). Podobno, a ne
preko aktuatorjev, ustrezno povežite tudi ničelne vrstne sponke svetilk (981, 982, 983……) s sponko N. Povezava
za komunikacijo KNX naprav so že narejene. Ko bo vezava izvedena, se lotite programiranja. Na koncu preverite
delovanje stikal.
KOMENTAR:
stran 15