Navodilo o zagotavljanju skupnih ukrepov VZD na delovišču

Comments

Transcription

Navodilo o zagotavljanju skupnih ukrepov VZD na delovišču
Navodilo o zagotavljanju skupnih ukrepov varnosti in zdravja pri
delu na delovišču
Navodilo 1000033
Izdaja
Datum izdaje
0
15. december 2014
Pripravil: Marko Kunčič
Izdaja 01
Stran 1 od 4
Opis sprememb
•
Inicialna izdaja
Pregledal in odobril: Anton Petrič
Na podlagi 25. in 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43 / 11) investitor
TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto (v nadaljnjem
besedilu ''investitor'' podaja naslednja navodila in ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na
delovišču.
SPLOŠNO:
Ta dokument določa organizacijo in ukrepe varstva in zdravja pri delu, obveznosti in pravice delavcev izvajalcev del in investitorja za zagotavljanje varnega dela oz. varnih delovnih razmer, varstva pred
požarom in varstva okolja in zavezujejo vse sodelujoče pri izvajanju investicijskih, vzdrževalnih in
drugih del in storitev.
Vsak izvajalec del mora biti seznanjen z navedenimi navodili in je odgovoren za organizacijo varnega
dela ves čas trajanja del, predvsem pa za izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,
ki izhajajo iz lastnih tehnologij.
ZAHTEVE ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA DELOVIŠČU
Naloge odgovornega vodje izvajalca del:
Odgovorni vodja izvajalca del mora poskrbeti za organizacijo:
1. Varnosti in zdravja pri delu in sicer;
• mora pred pričetkom del poučiti svoje delavce o nevarnostih in ukrepih za varno delo na
skupnem delovišču
• mora zagotavljati izvajanje veljavne zakonodaje s področja varnosti in zdravja pri delu, internih
predpisov investitorja in standardov in sicer:
- ustrezno usposobljenost delavcev z opravljenim preizkusom iz varnosti in zdravja pri
delu in veljavnim zdravniškim spričevalom,
- uporabo delovne opreme, ki ustreza veljavni zakonodaji, je brezhibna in periodično
pregledana,
- opremljenost z ustrezno osebno varovalno opremo, glede na nevarnost del, katera delavci
opravljajo in izvajati nadzor nad uporabo,
- kompletno varovanje nevarnih območij dela s tehničnimi ukrepi (opozorilni napisi,
varnostne ograje, pokrovi, nadstreški, opore, varovanje pred padcem v globino,…),
organizacijskimi ukrepi in opozarjanjem,
- organizacijo prve pomoči in reševanje v primeru nezgod in nenadnih zdravstvenih težav
pri delu. Za nudenje prve pomoči mora zagotoviti omarico ali mobilni kovček s prvo
pomočjo. V primeru nastanka nezgod na delovišču mora obvestiti investitorja, ob težjih
poškodbah pa zagotoviti prevoz v zdravstveno ustanovo. Vse zakonsko predpisane
postopke v zvezi z nezgodo ureja izvajalec sam.
- odstranitev delavca z delovišča, ki ne ravna v skladu s prejetimi pisnimi in ustnimi
navodili in predpisi s področja zakonodaje in delavca, ki je pod vplivom psihoaktivnih
snovi (alkohol in druge substance),
• v primeru nepredvidenih posegov v konstrukcijo objektov, katera bi vplivala na varnost objektov
se mora pred pričetkom del posvetovati z investitorjem,
Originalni dokument je arhiviran v elektronski obliki in dostopen v TPV Portal.
Izpisi originalnega dokumenta so samo za informacijo.
© 2014 TPV d.d.
Navodilo o zagotavljanju skupnih ukrepov varnosti in zdravja pri
delu na delovišču
Navodilo 1000033
•
•
Izdaja 01
Stran 2 od 4
v celoti vodi delo in odgovarja za varnost podrejenih ter skrbi, da s svojim delom in delovno
opremo ne ogrožajo delavcev drugih izvajalcev ali delavcev investitorja,
zagotoviti režim in časovno opredelitev dela tako, da z delom in morebitnimi emisijami stranskih
produktov dela ne moti okolice oziroma ne krši zakonodaje.
2. Varstva okolja in sicer;
• pri izvajanju del mora zadostiti vsem zahtevam veljavne okoljske zakonodaje, standardom in
internim predpisom investitorja, posebaj mora biti pozoren na:
- ravnanje z odpadki vseh vrst in obvladovanje emisij, ki nastajajo pri izvajanju del, v
skladu z veljavno zakonodajo,
- zagotavljanje usposobljenosti delavcev, ki ravnajo z nevarnimi snovmi,
- izvajanje nadzora nad uporabo nevarnih snovi,
- omejevanje in preprečevanje dostopa oseb v območje uporabe nevarnih snovi, ki niso
ustrezno usposobljene in zavarovane pred nevarnimi učinki snovi
• o uporabi nevarnih snovi pri izvajanju del obvestiti odgovorno osebo za ravnanje z okoljem pri
investitorju in se posvetovati o morebitnih ukrepih.
3. Varstvo pred požarom in sicer mora;
• zagotavljati izvajanje veljavne zakonodaje s področja varstva pred požarom,
• v primeru del s povečanim tveganjem za nastanek požara, obvestiti odgovorno osebo investitorja
(3 dni pred izvajanjem del) in organizirati izvajanje požarne straže,
• pred pričetkom vseh del, pri katerih obstaja možnost za nastanek požara mora izvajalec del:
- odstraniti vse gorljive snovi in obloge v bližini izvajanja del ali jih primerno zaščititi
- zavarovati in preprečiti dostop in prehod oseb v delovno območje,
- postaviti zaščitne ograde in prekriti izpostavljeno stabilno opremo z negorljivimi
ponjavami na mestu izvajanja vročih del,
- preprečiti možnost eksplozije v posodah in cevovodih,
- po potrebi poskrbeti za umik vnetljive snovi iz delovne okolice sosednjega prostora.
• v primeru obsežnejših del, kjer postopki varjenja, rezanja, uporabe odprtega plamena in drugih
požarno nevarnih del, v sodelovanju z odgovorno osebo investitorja sporazumno določi prostor
izven proizvodnje, kjer se bodo ta dela odvijala.
Delavci izvajalca del so dolžni izvajati dela upoštevajoč prejeta navodila, predvsem pa izpolnjevati
sledeče zahteve:
• gibanje in zadrževanje delavcev je dovoljeno samo v območju izvajanja del v skladu z zahtevami
dela, razen v izjemnih posebej z aneksom opredeljenih primerih. Vsi delavci izvajalca so dolžni
za prihode in odhode uporabljati glavne poti in izhode,
• vožnja na območju delovišča v podjetju je dovoljena le v okviru namensko določenih poti
skladno z vsebino dogovora. Zadrževanje vozil, ki ne sodelujejo v procesu izvedbe del na
območju podjetja je prepovedano,
• pri vožnji v območju podjetja je potrebno upoštevati omejitev hitrosti na območju tovarne in
sicer 10 km/h na tovarniških dvoriščih in 5 km/h v proizvodnih prostorih,
• za skladiščenje materiala izvajalcev del uporabijo samo mesta, določena po predhodnem
dogovoru z investitorjem. Skladiščenje mora biti urejeno in varno pred razlitjem ali razsutjem v
okolico. Izven dogovorjenih mest materiala ni dovoljeno skladiščiti,
• izvajalci del so dolžni zagotavljati ukrepe za varnost nakladanja in razkladanja težkih bremen,
• delavcem izvajalca del ter njihovim kooperantom je prepovedano poseganje v vse vrste
energetskih napeljav in prostorov, razen če ti niso predmet izvedbe dela,
• za delo s posebnimi napravami (viličar, dvigalo,..) morajo na vpogled zagotavljati potrdila s
katerimi dokazujejo usposobljenost,
• morajo biti ustrezno opremljeni z osebno varovalno opremo glede na naravo dela in prisotno
tveganje, zlasti pri posebno nevarnih pri opravljanju dela na višini morajo izvajati vse varnostne
Originalni dokument je arhiviran v elektronski obliki in dostopen v TPV Portal.
Izpisi originalnega dokumenta so samo za informacijo.
© 2014 TPV d.d.
Navodilo o zagotavljanju skupnih ukrepov varnosti in zdravja pri
delu na delovišču
Navodilo 1000033
•
•
•
•
•
•
Izdaja 01
Stran 3 od 4
ukrepe, vključno z uporabo specifičnih varovalnih sistemov (košare, odri, varovanje z vrvno
tehbniko,...),
dele delovišča, kjer obstaja možnost padcev predmetov, morajo ustrezno zavarovati in označiti,
delavcem izvajalcev del je prepovedano opravljati delo pod vplivom psihoaktivnih snovi
(alkohol, droge, zdravila),
pri delu morajo upoštevati ukrepe požarne preventive, pri požarno nevarnih delih pa od
nadrejenega zahtevati organizacijo požarne straže. V primeru požara morajo delavci izvajalca del
takoj pristopiti k odstranitvi požarne nevarnosti s priročnimi gasilnimi sredstvi (gasilniki,
hidrantno omrežje). Delavci izvajalca del so dolžni vsak dan pospraviti svoje delovne priprave in
naprave, orodje ter opremo, ki jo uporabljajo pri svojem delu. Poskrbeti morajo za odstranitev
vseh požarno nevarnih materialov in pred odhodom pregledati svoje delovišče tako s strani
požarnega varstva kot s strani varstva in zdravja pri delu,
upoštevati prepoved kajenja, ki velja za vse osebe izvajalca del, kateri delo opravljajo v objektih
ali na zemljiščih investitorja z izjemo označenih mest za kajenje,
z načinom dela ali uporabljenimi materiali ne smejo povzročati tveganj za varstvo okolja,
pred vsakim izvajanjem del na območju podjetja, pri katerih se naknadno pojavi ogroženost
varnosti in zdravja ljudi, nevarnost požara ali druge materialne škode ter ogrožanje varstva okolja
obvestiti nadrejenega, koordinatorja del pri investitorju in podvzeti dodatne ukrepe.
Naloge in pooblastila koordinatorja in odgovorne osebe pri investitorju:
V fazi izvajanja del morata koordinator in odgovorni vodja investitorja:
•
•
•
•
•
usklajevati in nadzirati izvajanje skupnih varstvenih ukrepov,
odrediti začasno oz. trajno prekinitev izvajanja del v primeru neupoštevanja navodil in zahtevati
odpravo pomanjkljivosti,
sodelovati z odgovornim vodjem izvajalca del pri iskanju ustreznih dodatnih varstvenih ukrepov
v fazi izvajanja dela,
obveščati vodjo izvajalca del, po potrebi pa tudi pristojne organe inšpekcijskega nadzora o
ugotovljenih nepravilnostih in vzrokih za prekinitev izvajanja del,
preverjati ustreznost izpolnjevanja pogojev in dokazil s katerimi se izkazuje izvajalec del,
Odgovornosti v primeru povzročene škode
Izvajalec del - podpisnik dogovora z naročnikom-investitorjem je odgovoren za kakršnokoli po lastni
krivdi povzročeno škodo na objektih, premoženju in človeških virih, izhajajočo iz neupoštevanja prejetih
navodil
Kršitev navodil:
Vsaka kršitev navodil s strani izvajalca del, kjer se ugotovi ogroženost zdravja ali celo življenja delavcev
na delovišču, oziroma, možnost nastanka večje materialne škode, ima za posledico obvezno prepoved
dela, dokler niso pomanjkljivosti v celoti odpravljene. Delo lahko prepove investitor oziroma njegova
pooblaščena oseba, to je koordinator del ali odgovorna oseba.
Končne določbe
S prejetjem naročila je izvajalec storitev dolžan izpolniti ''DODATEK'' k navodilom in ga pred pričetkom
dela posredovati odgovornemu nabavniku. Originalni dokument se hrani v dosjeju naročila, skeniran
izvod pa hrani projektant VZD.
Izvajalec s podpisom ''DODATKA'' jamči, da so njegovi delavci, vključno z morebitnimi podizvajalci,
navedeni v tabeli ''DODATKA'' seznanjeni z navodilom in so ga v celoti razumeli ter se bodo po njem
ravnali. V primeru nejasnosti pri izpolnjevanju ''DODATKA'' se izvajalec obrne na nabvnika investitorja,
ki mu je posredoval naročilo.
Originalni dokument je arhiviran v elektronski obliki in dostopen v TPV Portal.
Izpisi originalnega dokumenta so samo za informacijo.
© 2014 TPV d.d.
Navodilo o zagotavljanju skupnih ukrepov varnosti in zdravja pri
delu na delovišču
Navodilo 1000033
Izdaja 01
Stran 4 od 4
DODATEK
IZVAJALEC DEL podjetje: _____________________________________________, potrjuje, da je
seznanjen in sprejema navodila investitorja o zagotavljanju skupnih ukrepov varnosti in zdravja pri delu
na skupnem delovišču:
NAZIV DELOVIŠČA: ____________________________________________________,
Št. naročila:____________________________________________
Odgovorna oseba za izpeljavo posla s strani investitorja: _______________________________
SEZNAM DELAVCEV izvajalca del na skupnem delovišču :
Zap.
št.:
Ime in Priimek:
Rojstni podatki:
Datum/Kraj
Opombe:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Opomba: Če je število delavcev večje od dvajset dodaj list z enako vsebino!
Kraj, datum:___________________
Žig:
Odgovorna oseba izvajalca del: _________________
Podpis:
Originalni dokument je arhiviran v elektronski obliki in dostopen v TPV Portal.
Izpisi originalnega dokumenta so samo za informacijo.
© 2014 TPV d.d.

Similar documents