Programi za obdelavo zvoka

Comments

Transcription

Programi za obdelavo zvoka
Programi za
obdelavo zvoka
Uporaba programske opreme
Ljubljana 2014
Ana Rupnik
Matic Kalan
Univerza v Ljubljani, Pedagoka fakulteta
1
Uvod
Sva Ana Rupnik in Matic Kalan in pri predmetu Uporaba programske opreme
sva si izbrala seminarsko nalogo Programi za obdelavo zvoka. Odloˇcila sva
se, da vam predstaviva tri najbolj poznane in po najinem mnenju uporabne
prostodostopne programe za obdelavo zvoka. V najini seminarski nalogi bova
predstavila nekaj osnovnih podatkov o programu in kratko predstavitev uporabe
vsakega programa. Najprej pa si oglejmo, zakaj sploh potrebujemo programe
za obdelavo zvoka.
Pri obdelavi zvoka se pokaˇze, da brez raˇcunalnika, opreme in ustreznega programja ne bi bilo zvoˇcnih datotek, kot jih poznamo danes. Raˇcunalnik zna s
pomoˇcjo programa za obdelavo zvoka, vizualno predstaviti zvoˇcni posnetek.
Omogoˇca nam meˇsanje zvokov, rezanje razliˇcnih neprimernih delov posnetka,
dodajanje uˇcinkov, spreminjanje hitrosti predvajanja in ˇse ogromno pripomoˇckov,
brez katerih glasbe, filmov in na sploˇsno naˇcina ˇzivljenja kot ga ˇzivimo danes,
nebi poznali.
Kot primer naj poveva, da bi bila glasba danes brez dodanih efektov, se pravi,
da bi bila najbolj podobna klasiˇcni glasbi, prav tako elektronska glasba sploh
nebi obstajala, v filmski industriji pa bi verjetno ˇse vedno prevladovali nemi
filmi oz. bi namesto zvoˇcnih efektov posluˇsali govorjenje in ˇsumenje.
Najpogostejˇsi programi za obdelavo zvoka so:
- Audacity
- DJ Audio Editor
- Power Sound Editor
- Wavosaur
- Ardour
2
Audacity
Audacity je verjetno najbolj razˇsirjen brezplaˇcen program za obdelavo zvoka.
Ena od njegovih najveˇcjih prednosti za nas je to da je veˇcjeziˇcen in ga lahko
uporabljamo tudi v slovenˇsˇcini. Z njim lahko urejamo ˇze obstojeˇce datoteke,
snemamo zvok v ˇzivo. Lahko izreˇzemo meˇsamo in kopiramo dele posnetkov in
obdelujemo zvoˇcni posnetek z razliˇcnimi uˇcinki (sprememba viˇsine, tempa in
hitrosti, lahko dodamo odmev itd.)
2.1
Zaˇ
cetki
Audacity sta v Maju leta 2000 ustvarila Ameriˇcana Dominic Mazzoni in Roger
Dannenberg na Univerzi Carnegie Mellon. Oktobra leta 2011 je bil Audacity
11. najveˇckrat naloˇzeni program s strani SourceForge (76.5 milionov prenosov).
Leta 2007 in 2009 je prejel SourceForge-jevo nagrado Community Choice Award
for Best Project for Multimedia (Najboljˇsi program v multimediji). Audacity
je napisan v programskem jeziku C in C++, danes pa je na voljo v vseh bolj
razˇsirjenih operacijskih sistemih (Microsoft Windows, Mac OS, Linux, Unix).
Na voljo je v veˇc kot 20 razliˇcnih jezikih, med njimi je tudi slovenˇsˇcina.
2.2
Razvijanje
Audacity je prosto programje, ki ga razvija skupina prostovoljcev in je na voljo
pod sploˇsnim javnim dovoljenjem GNU. Programe, kot je Audacity imenujemo
odprtokodna programska oprema, saj je njihova izvorna koda na voljo za ˇstudij
in uporabo. Za enkrat je Audacity na voljo v razliˇcici 2.0.5, ki jo lahko prosto
in legalno prenesemo z njihove spletne strani www.audacity.sourceforge.net
2.3
Uporaba Audacity-ja
Audacity je preprost za uporabo, zato je primeren tako za zaˇcetnike, kot tudi
ˇ ˇzelimo v Audacitiy-ju
za tiste nekoliko bolj redne in zahtevne uporabnike. Ce
odpreti datoteko, preprosto v orodni vrstici izberemo gumb Datoteka Odpri in
izberemo ˇzeleno zvoˇcno datoteko.
Orodna vrstica v programu Audacity nam ponuja enostavno hitro in uˇcinkovito
obdelavo zvoka. Poglejmo si nekaj funkcij v orodni vrstici:
Najbolj osnovne funkcije so seveda:
- Pavza
- Predvajaj
- Stop
- Nazaj
- Naprej
- Snemaj
Namenjene so predvsem predvajanju posnetka in pregledovanju tistega, kar
smo na posnetku spremenili, razen gumb snemaj, nam omogoˇca snemanje zvoka.
Naslednja orodja, ki nam jih omogoˇca orodna vrstica so:
- Oznaˇcevanje delov posnetka,
- Ovojnica, ki nam omogoˇca spreminjanje glasnosti doloˇcenih delov posnetka
- Risanje, ki nam omogoˇca spreminjanje najmanjˇsih delov posnetka
- Poveˇcava, omogoˇca nam uporabo razliˇcnih pogledov, da laˇzje spreminjamo
manjˇse dele posnetka.
- Optimiziranje ˇcasa, s katerim lahko celoten posnetek ˇcasovno zamaknemo.
- Veˇc-orodni naˇcin pa nam omogoˇca da vsa ta orodja uporabljamo istoˇcasno,
brez nepotrebnega premikanja, s ˇcimer prihranimo kar nekaj ˇcasa.
Prav tako nam Audacity omogoˇca,
da vseskozi spremljamo jakost zvoka
tako na levi kot na desni strani, in
jakost snemanja oz. glasnosti zvokov,
ki jih snemamo. Spreminjamo lahko
seveda tudi glasnost zvoka, snemalnika in tudi hitrost predvajanja, kakor
nam to najbolj ustreza.
Seveda
imamo moˇznost tudi osnovnih operacij, kot so lepljenje, izrezovanje in
kopiranje. To so seveda samo osnovna
orodja, ki nam jih omogoˇca Audacity,
obstaja pa kup drugih bolj zapletenih,
kot so ki jih najdemo pod zavihkom
Uˇcinki:
- Normaliziraj
- Odstranjevanje ˇsuma
- Ojaˇcevanje
- Vzvratno
- Rezanje tiˇsine
- Odmev
- Popravljanje . . .
3
DJ Audio Editor
Program DJ Audio Editor ima dober
vmesnik in ga lahko uporabljamo za
veˇc stvari. Najboljˇsa stvar pa je, da
podpira odpiranje in shranjevanje veliko formatov. Uporaba je zelo enostavna in lepo urejen ter pregleden
program vam bo pomagal raziskati in
urediti najljubˇse pesmi na tak naˇcin,
ki si ga ne predstavljate. Lahko dodajte veliko zvoˇcnih uˇcinkov vaˇsim
zvoˇcnim datotekam, spreminjate in
izboljˇsujete zvoˇcne datoteke z rezom
ali zdruˇzitvijo drugih datotek.
3.1
Prednosti in uporaba programa
Program DJ Audio Editor ima kar nekaj prednosti pred veˇcino programov, ki
jih najdemo na spletu, te pa so sledeˇce:
- Shranjevanje v razliˇcnih formatih: (MP3, WAV, OGG, WMA, M4A, AAC,
AMR, MP2, RA, AC3, FLAC, MKA, AU, AIFF, M4B, M4R).
- Branje in odpiranje v vseh formatih ter urejanje le-teh zvoˇcnih datotek
(AC3, DTS, AMR, AIF, AIFF, AIFC, AWB, CAF, VOC, FLAC, AAC,
M4A, M4R, M4B, MPA, MP3, MPEG3, MP2, MP1, MKA, MLP, APE,
MPC, OGG, QCP, RAW, GSM, RA, RAM, SHN, AU, TTA, WAV, WV,
WMA, XA, 3GP, 3GPP, 3GP2, 3G2, 3GPP2, AVI, IVF, DIV, DIVX,
MTS, M2TS, DV, VOB, FLV, F4V, M4V, MKV, MPG, MPEG, MPA,
DAT, MP4, MXF, DVR-MS, NSV, OGV, MOV, QT, RM, RMVB, H264,
TIVO, TS, TP, TRP, VRO, WMV, ASF, WTV, WEBM, DVD in Blu-ray
datoteke).
- S programom lahko krajˇsamo, dodajamo in tudi meˇsamo razliˇcne datoteke
zelo preprosto, z le nekaj kliki.
- Dodajamo lahko filtre in razliˇcne zvoˇcne uˇcinke ( odstranimo lahko visoke
in nizke tone, spremeniˇs viˇsino glasu,..).
- Dodajamo glasovne zvoke, ki jih posnamemo sam s pomoˇcjo mikrofona,
CD-ja, razliˇcnih snemalnih programov.
- Lahko spreminjamo in iz videa naredimo zvoˇcno datoteko (pesmi iz filmov).
- Ima tudi aplikacijo za iPhone, kjer lahko ustvarjamo nove mape z datotekami, dodajamo nove playliste in ˇse veliko ostalih zelo uporabnih
stvari.
- Naredimo nove zvoˇcne datoteke s starejˇsih in jih s pomoˇcjo filtrov
izboljˇsamo, oˇcistimo neˇciste zvene ali tiˇsino.
4
Power Sound Editor
To je tretji program, ki ga bova predstavila. Najveˇcja hiba tega programa je,
da je v njem mogoˇce shranjevati samo wav datoteke, kljub temu pa je program
zelo uporaben.
Njegova najboljˇsa lastnost je odliˇcno odstranjevanje in zmanjˇsevanje hrupa
oziroma zvoka v ozadju (zveni, dihanje, piski). Omogoˇca pa nam tudi snemanje
zvoka in zapisovanje in presnemavanje le-tega na zgoˇsˇcenke.
4.1
Prednosti in uporaba
Kot je bilo omenjeno ˇze v uvodu v program ima ta veliko prednosti in uporabnih lastnosti, ki ga uvrˇsˇca viˇsje od mnogokaterih programov. Njegove najbolj
izstopajoˇce dobre lastnosti so:
- Brezplaˇcen in varen za uporabo
- Zelo hitro zapisovanje na zgoˇsˇcenke Veliko zvoˇcnih uˇcinkov
- Enostavno in hitro dodajanje, rezanje delov v zvoˇcnih datotekah
- Snemanje zvoka, pesmi s pomoˇcjo tega programa je hitro in preprosto, saj
je lahko oˇcistiti nezaˇzeljene dodatne zvoke v ozadju
- Moˇznost odpiranja datotek v starih formatih in pretvarjanja v .wav
Program nam ne ponuja niˇcesar posebnega, vendar pa vam nudi hitro in enostavno urejanje najpreprostejˇsih sprememb pri zvoˇcnih datotekah. Najveˇckrat
ga uporabljamo pri dodajanju uˇcinkov ali pa odstranitvi dodatnih zvokov. Pri
tem programu je vse predstavljeno grafiˇcno, zato je uˇcenje in navajanje hitro
in enostavno, vendar ima vseeno nekaj pomanjkljivosti. Power sound editor je
zato izjemno primeren za zaˇcetnike in nezahtevne uporabnike, nekoliko manj pa
za tiste bolj zahtevne in napredne.
5
Zakljuˇ
cek
V tej seminarski nalogi sva vam predstavila tri razliˇcne prostodostopne programe za obdelavo zvoka. Med pisanjem sva se osredotoˇcila predvsem na to,
da poskusiva predstaviti najboljˇse tri programe, ki bi jih predlagala potencialnemu uporabniku. Ibrala sva Audacity, DJ Audio editor in Power Sound editor.
Kot najboljˇsega in najbolj uporabnega sva izbrala Audacity, ker sva mnenja,
da je kljub temu, da ima ogromno funkcij in moˇznosti urejanja besedil dokaj
enostaven za uporabo, predvsem po zaslugi moˇznosti izbire slovenskega jezika.
6
Viri in literatura
Spletne strani
[1] 5 (naj)boljˇsih brezplaˇcnih programov za urejanje zvoka. Raˇcunalniˇske
novice. 2012. URL: http://www.racunalniske-novice.com/novice/piano/5najboljsih-brezplacnih-programov-za-urejanje-zvoka.html
(Citirano:
29.4.2014)
[2] Audacity. URL: http://audacity.sourceforge.net/ (Citirano: 5.5.2014)
[3] DJ Audio Editor. Program4PC. URL:http://www.program4pc.com/djaudio-editor.html (Citirano: 4.5.2014)
[4] Power Sound Editor. URL: http://www.free-sound-editor.com/ (Citirano:
7.5.2014)
[5] Audacity
(audio
editor).
Wikipedia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Audacity (Citirano: 12.5.2014
URL:
Diplomska naloga
[1] Obreˇc.R. 2008. Izbor programske opreme za generiranje in obdelavo zvoka.
Diplomsko delo. Kranj. Fakulteta za organizacijske vede
Kazalo
1 Uvod
2
2 Audacity
2.1 Zaˇcetki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Razvijanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 Uporaba Audacity-ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
3
3
3
3 DJ Audio Editor
3.1 Prednosti in uporaba programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
4 Power Sound Editor
10
4.1 Prednosti in uporaba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5 Zakljuˇ
cek
12
6 Viri in literatura
13