Občina KUNGOTA

Comments

Transcription

Občina KUNGOTA
Občinski svet – 6. redna seja
Občina KUNGOTA
Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota
OBČINSKI SVET
Z A P I S N I K
6. redne seje Občinskega sveta občine Kungota,
ki je bila v sredo, 11. aprila 2007 ob 17.00 uri,
v dvorani Zg. Kungota, Plintovec 1, Zg. Kungota
1. točka
Otvoritev seje in pozdrav
Sejo je vodil župan Občine Kungota, Igor Stropnik. Ugotovil je, da je bilo na seji prisotnih 10
svetnic/svetnikov občinskega sveta, kar pomeni, da je občinski svet sklepčen in lahko veljavno
odloča.
Prisotni so bili:
- Edvard URBANCL - podžupan
- Peter GOLOB
- Leopold HANŽIČ
- Renato HLADE – je sejo zapustil ob 17.20
- Patricija JANKOVIČ
- Alojz PARTLIČ
- Franc POŽAR – je prišel ob 17.15
- Mirko ŠPRINZER
- Majda TRAMPUŠ - je prišla ob 17.15
- Anton UNUK
- Vinko UL
- Branimir ZADRAVEC
Odsotna:
- Anton ŠKAMLEC
- Bogomir MESNER
Ostali prisotni:
- Igor STROPNIK, župan občine Kungota
- Ivan POLAJŽAR
- Adela POSTRUŽNIK – predsednica Centra za socialno delo Pesnica
- Franc BRLIČ, predsednik nadzornega odbora
Občinska uprava:
- Diana HAUSVIRT VEŠNAR
- Sonja ŠTELCL
- Jernej SENEKOVIČ
- Marjana SEDAK
Zapisala:
- Mojca ŠTRAKL
Stran 1 od 9
Občinski svet – 6. redna seja
2. točka
Obravnava zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta
Župan Igor Stropnik je podal v obravnavo predlagan zapisnik 5. redne seje.
Razprave ni,
Župan je predlagal v sprejem
SKLEP št. 1:
Občinski svet občine Kungota potrdi zapisnik 5. redne seje Občinskega sveta občine
Kungota, ki je bila 14. marca 2007.
Župan je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI od 10 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
3. točka
Obravnava in potrditev dnevnega
Predlog dnevnega reda, so člani Občinskega sveta prejeli z vabilom na 6. redno sejo v skladu s
pravilnikom občinskega sveta. Župan predlaga, da se vrstni red dnevnega reda spremeni, kot sledi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Otvoritev seje, pozdrav in potrditev sklepčnosti
Obravnava zapisnika 5. redne seje Občinskega sveta
Obravnava in potrditev dnevnega reda
Obravnava predloga proračuna
Stanje varnostnih pojavov v letu 2006
Obvezna razlaga 2. člena Odloka o zazidalnem načrtu
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta
Odlok o razglasitvi spomenika lokalnega pomena
Posamezni program razpolaganja občinskega stvarnega premoženja
Letni program za šport
Letni program za kulturo
Pobude in vprašanja
Župan da predlagan dnevni red na glasovanje
SKLEP št. 2:
Občinski svet občine Kungota potrdi preštevilčen dnevni red 6. redne seje
Župan je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI od 10 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
4. točka
Obravnava predloga proračuna
Sonja Štelcl in Jernej Senekovič predstavita spremembe in dopolnitve proračuna. Predlaganih je
bilo pet amandmajev, o katerih mora Občinski svet glasovati.
Župan odpre razpravo.
Razprave ni.
Župan predlaga v sprejem amandma št. 1
Postavka 1302022. Obnova javne poti JP695 070 Haličev drevored – Veliki Kozjak – Morski jarek I
– faza + 162.000 EUR.
SKLEP št. 3:
Občinski svet občine Kungota potrdi amandma številka 1.
Stran 2 od 9
Občinski svet – 6. redna seja
Župan je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI od 10 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
Župan predlaga v sprejem amandma št. 2
Postavka 13029002. Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest
SKLEP št. 4:
Občinski svet občine Kungota potrdi amandma številka 2.
Župan je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI od 10 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
Župan predlaga v sprejem amandma št. 3
Postavka 06030100. Plače in drugi izdatki delavcev –12,518 EUR
SKLEP št. 5:
Občinski svet občine Kungota potrdi amandma številka 3.
Župan je na podlagi izida glasovanja (10 ZA, 0 PROTI od 10 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
Župan predlaga v sprejem amandma št. 4
Postavka 06030110 materialni stroški –3.340 EUR
SKLEP št. 6:
Občinski svet občine Kungota potrdi amandma številka 4.
Župan je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI od 12 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
Župan predlaga v sprejem amandma št. 5
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljeni po funkcionalni klasifikaciji po področjih
proračunske porabe, odhodki in prihodki sestavljeni po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih
prejemkov in izdatkov na ravni podskupin, načrt razvojnih programov, načrt nabav in gradenj,
predlog kadrovskega načrta in letni program prodaje stvarnega premoženja občine Kungota so
obvezna priloga k proračunu za leto 2007.
SKLEP št. 7:
Občinski svet občine Kungota potrdi amandma številka 5.
Župan je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI od 12 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
Župan da v razpravo odlok o proračunu.
Peter Golob opomni, da so pri letnem programu prodaje stvarnega premoženja občine Kungota za
leto 2007 navedene napačne pravne podlage. Prosi tudi, da se navajajo celotne pravne podlage vse spremembe v uradnih listih.
Diana Hausvirt Vešnar obrazloži, da so se pravne podlage v času sprejemanja proračuna
spremenile in da nismo bili dovolj pazljivi in jih nismo spremenili.
Župan da na glasovanje
SKLEP št. 8:
Stran 3 od 9
Občinski svet – 6. redna seja
Občinski svet občine Kungota sprejme odlok o proračunu občine Kungota za leto 2007
z načrtom razvojnih programov za obdobje 2007 – 2010, načrtom nabav in gradenj,
kadrovskim načrtom in letnim programom prodaje stvarnega premoženja občine
Kungota.
Župan je na podlagi izida glasovanja (12 ZA, 0 PROTI od 12 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
Ob 17.20 se Renato Hlade opraviči in zapusti sejo.
5. točka
Stanje varnostnih pojavov v letu 2006
Ivan Polajžar predstavi točko.
Župan pove, da so v občini vedno bolj prisotna mamila med mladimi in tudi vedno več vandalizma,
zato apelira na gospoda Polajžarja, da bi bilo dobro, če bi bili policisti na prostoru občine Kungota
čim večkrat prisotni.
Patricija Jankovič se pridruži županovemu mnenju in pove, da bi moral biti več intervencij v okolici
šole in pokopališča v Zg. Kungoti. Poleg tega opozori tudi na cesto med Občino in trgovino, saj je
tu šolska pot, nekateri vozniki pa to cesto uporabljajo za dirkanje. Pove, da bi morali tu večkrat
meriti hitrost.
Leopold Hanžič poda predlog, da bi se morali policisti približati ljudem in od njih dobivati
informacije. Opozori na cesto in razmere v Morskem jarku. Predlaga, da se policija posveti tistim, ki
tam resnično ogrožajo varnost, ne pa tistim, ki vozijo malo hitreje.
Vinko Ul pove, da se je v zadnjem času v Spodnji Kungoti zgodilo kar precej vlomov. Zanima ga,
koliko so raziskani.
Majda Trampuš opozori, da so imeli v lanskem letu v Juriju velik problem z mamili. Zanima jo, če
se je na tem področju kaj uredilo, saj je policije na tem področju zelo malo.
Ivan Polajžar pove, da kontrole vršijo zelo pogosto. Vidijo pa jih ne, ker delajo v civilu.
Župan zaključi razpravo, ponovno ugotovi, da je Občinski svet sklepčen in da na glasovanje
SKLEP št. 9:
Občinski svet se je seznanil z informacijo o stanju varnostnih pojavov v letu 206 na
območju občine Kungota in jo sprejema.
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
6. točka
Obvezna razlaga 2. člena Odloka o zazidalnem načrtu dela naselja Spodnja Kungota –
Gradiška II.
Diana Hausvirt Vešnar predstavi točko.
Leopold Hanžič pove, da komisija za Statutarno pravna vprašanja ni zavzela stališča. Sam pa pove,
da načeloma nima nič proti da se na tem mestu gradi, vendar ni zadovoljen s pripravo gradiva.
Gradivo je pripravljeno zavajujoče. Predlaga, da se točka korektneje pripravi in se o njej razpravlja
na naslednji seji.
Stran 4 od 9
Občinski svet – 6. redna seja
Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo in urejanje prostora Mirko Šprinzer pove, da je odbor
na svoji seji sprejel sklep, s katerim predlaga Občinskemu svetu, da potrdi Obvezno razlago 2.
člena Odloka o zazidalnem načrtu dela naselja Sp. Kungota - Gradiška II.
Župan odpre razpravo.
Vinko Ul pove, da živi v Spodnji Kungoti, pove, da imajo ljudje tu precej pripomb že na bife v
bližini, vendar se mu zdi, da bi morali omogočiti tudi drugim investitorjem, da tu zgradijo
stanovanjsko poslovni objekt. Res je, da je v lokacijskem načrtu tu predvidena krajevna skupnost,
vendar krajevnih skupnosti več ni, zato moramo živeti naprej in omogočiti razvoj kraja.
Majda Trampuš prav tako podpre razvoj kraja, vendar poda predlog, da se zadeva preda vaški
skupnosti, da ljudje sami povejo, kaj o tem mislijo, ter da na podlagi mnenja Vaške skupnosti
Občinski svet odloči.
Župan zaključi razpravo in da na glasovanje predlog Majde Trampuš
SKLEP št. 10:
Občinski svet preda zadevo Vaški skupnosti, da ta zavzame stališče in se šele potem o
zadevi odloči.
Župan je na podlagi izida glasovanja (1 ZA, 9 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA SKLEP NI
SPREJET.
Župan da na glasovanje
SKLEP št. 11:
Občinski svet potrdi, da se bo o obvezni razlagi 2. člena Odloka o zazidalnem načrtu
dela naselja Spodnja Kungota – Gradiška II sprejemal po skrajšanem postopku.
Župan je na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 2 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
SKLEP št. 12:
Občinski svet sprejme Obvezno razlago 2. člena Odloka o zazidalnem načrtu dela
naselja Spodnja Kungota – Gradiška II
Župan je na podlagi izida glasovanja (9 ZA, 2 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
7. točka
Soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
Gospa Adela Postružnik, direktorica Centra za socialno delo Pesnica predstavi točko.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Alojz Partlič pove, da Odbor predlaga občinskemu
svetu, da sklep potrdi v predlagani obliki.
Župan odpre razpravo. Razprave ni.
Župan da na glasovanje
SKLEP št. 13:
Občinski svet občine Kungota da soglasje k ceni storitve pomoč družini na domu, ki jo
je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Pesnica in sicer:
- k celotnim mesečnim stroškom storitve, ki znašajo 5.614,34 EUR
- k subvenciji iz proračuna občine v višini 50% celotnih mesečnih stroškov storitve,
ki znašajo 2.807,17 EUR
Stran 5 od 9
Občinski svet – 6. redna seja
-
k ceni storitve (neposredna socialna oskrba) za uporabnika znaša 2,14 EUR za
efektivno uro
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
8. točka
Potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta
Senekovič Jernej predstavi točko.
Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo in urejanje prostora Mirko Šprinzer pove, da odbor
predlaga Občinskemu svetu, da sprejem sklep s katerim DIIP potrdi.
Župan razloži, da smo se za to cesto odločili, ker njeno vzdrževanje zahteva ogromno stroškov in
ker so pri tej cesti urejena vsa soglasja.
Vinko Ul pohvali občinsko upravo, ker je tako hitro reagirala in se prijavila za sofinanciranje
projekta. Podpira zadevo, saj ob tej cesti živi ogromno gospodinjstev.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 14:
Občinski svet občine Kungota potrdi dokument identifikacije investicijskega projekta
(DIIP) »Obnova javne poti JP 695 070 Haličev drevored – Veliki Kozjak – Morski jarek.
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
9. točka
Odlok o razglasitvi spomenika lokalnega pomena
Diana Hausvirt Vešnar predstavi točko.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Alojz Partlič pove, da odbor predlaga Občinskemu
svetu, da potrdi razglasitev spomenika na Keblu.
Predstavnik Statutarno pravne komisije Leopold Hanžič pove, da komisija predlaga Občinskemu
svetu, da potrdi predlagan Odlok z dano spremembo – črta se drugi odstavek drugega člena.
Župan odpre razpravo.
Branimir Zadravec predlaga, da se prvo in drugo branje združita.
Župan da na glasovanje
SKLEP št. 15:
Občinski svet združi prvo in drugo branje sprejema Odloka o razglasitvi spomenika
lokalnega pomena.
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
SKLEP št. 16:
Občinski svet sprejme Odlok o razglasitvi Viničarije Kebl za kulturni spomenik
lokalnega pomena.
Stran 6 od 9
Občinski svet – 6. redna seja
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
10. točka
Posamezni program razpolaganja občinskega stvarnega premoženja
Diana Hausvirt Vešnar predstavi točko.
Predsednik Odbora za gospodarstvo, varstvo in urejanje prostora Mirko Šprinzer pove, da odbor
predlaga Občinskemu svetu da sprejme posamezni program razpolaganj občinskega stvarnega
premoženja.
Razprave ni.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 16:
Občinski svet sprejme posamezni program razpolaganj občinskega stvarnega
premoženja ter pooblasti župana občine Kungota za podpis menjalnih pogodb.
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
11. točka
Letni program za šport
Diana Hausvirt Vešnar predstavi točko.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Alojz Partlič pove, da odbor predlaga Občinskemu
svetu, da sprejeme predlagan letni program za šport in merila za njegovo izvajanje.
Župan predlaga v sprejem
SKLEP št. 17:
Občinski svet sprejme Letni program športa
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
SKLEP št. 18:
Občinski svet sprejme merila za izvajanje letnega programa športa v občini Kungota
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
SKLEP št. 19:
Občinski svet sprejme sklep o pričetku javnega razpisa za izbiro izvajalcev letnega
programa
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
12. točka
Stran 7 od 9
Občinski svet – 6. redna seja
Letni program za kulturo
Diana Hausvirt Vešnar predstavi točko.
Predsednik Odbora za družbene dejavnosti Alojz Partlič pove, da odbor predlaga Občinskemu
svetu, da sprejeme predlagan letni program kulture z danimi dopolnitvami.
1. Pri letnem programu kulture 4. točka se dopolni s področjem – knjižničarska dejavnost
2. Pri letnem izvedbenem programu kulture občine Kungota za leto 2007 se črta drugi
odstavek 1.2. točke in se po novem glasi:
1.2. Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Pesnica
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je osrednja vladna organizacija slovenske društvene
kulture, ki z mrežo izpostav in zvez kulturnih društev po celotni državi strokovno in
finančno podpira razvoj društvene kulture. Skupaj z Zvezo kulturnih društev Slovenije
zastopa interese kulturnih društev v kulturni politiki. Občina zagotavlja delovanje javnega
sklada RS s sofinanciranjem njegove dejavnosti na podlagi programa, vendar največ do
predvidenih proračunskih sredstev v višini 4.173 eurov.
3. Popravi se številčenje Pri letnem izvedbenem programu Kulture
Vinko Ul predlaga, da se v sklopu kulture obnovi ali pa zruši kapelica v Gradiški.
Druge razprave ni.
Župan da na glasovanje:
SKLEP št. 20:
Občinski svet sprejme Letni program kulture
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
SKLEP št. 21:
Občinski svet sprejme letni izvedbeni program kulture
Župan je na podlagi izida glasovanja (11 ZA, 0 PROTI od 11 prisotnih) ugotovil, DA JE SKLEP
SPREJET.
13. točka
Pobude in vprašanja
Patricija Jankovič vpraša
- kako daleč je urejena problematika s psi, ki se prosto sprehajajo po občini?
- Na cesto mimo njene hiše so pozimi nasuli 10 centimetrov kamenja proti poledici. Prosi, da se
to odstrani.
- Jarek od trgovine proti naselju je zaraščen, da se v njem zbira vsa golazen. Prosi, če se to
počisti.
- Zakaj se v občini pobirajo smeti samo enkrat na štirinajst dni?
Majda Trampuš se zahvali za ograjo na pokopališču in prosi, da se dela do Jurijevega zaključijo.
Vinko Ul pohvali občinsko upravo in župana, ker se je uredila nova ograja in fontana na
pokopališču v Spodnji Kungoti.
Prosi, da občinska uprava poseže v odnose med sosedi za šolo v Spodnji Kungoti, saj se tu ljudje
ne znajo zmenit glede ceste.
Stran 8 od 9
Občinski svet – 6. redna seja
Alojz Partlič predlaga, da začne uredniški odbor čim prej delat, saj krajani, ki nimajo dostopa do
kabelske televizije komaj čakajo, da izide kak občinski glas, da dobijo informacije kaj se v občini
dogaja.
Poda tudi pripombo glede kesonov na pokopališču, saj jih je med večjimi prazniki, ko ljudje bolj
množično obiskujejo pokopališča premalo in smeti ležijo povsod okoli.
Leopold Hanžič predlaga, da se pripravi cenejše glasilo, da bo lahko izšlo večkrat, da bodo ljudje
bolj informirani. Dodajo pa se lahko tudi vzgojni momenti, kot so problematika s psi in smetmi.
Anton Unuk vpraša, zakaj še v Zgornji Kungoti ni nove ograje na pokopališču? Prav tako pa ga
zanima, zakaj nekateri občani še zmeraj nimajo urejenega odvoza smeti.
Majda Trampuš pove, da bo seja uredniškega odbora sklicana takoj po Jurjevanju. Odbor pa bo
potrebno izpopolnit, saj ga je kar nekaj članov zapustilo.
Glede smeti pa pripomni, da krajani v občini niso v enakem položaju, daj morajo nekateri smeti
vozit v dolino, ker so ceste tako slabo urejene, da Snaga ne more do njih. Predlaga, da bi občina
organizirala odvoz smeti iz teh kmetij.
Župan pove, da se lahko uredi bolj pogost odvoz smeti, vendar bo to tudi dražje. Pove tudi, da če
zvemo za koga, ki odlaga smeti na črno, ga prijavimo inšpekciji.
Glede pokopališča v Zgornji Kungoti pa je ograja v pripravi.
Župan je sejo zaključil ob 19:30
Zapisala:
Mojca Štrakl,
Višji referent III.
Župan občine Kungota
Igor Stropnik
Stran 9 od 9