Barve govorijo

Comments

Transcription

Barve govorijo
Stran 2
Miha Steinbücher
Marijan Zabret
Stran 3
Gordana Savković
Branka Premrl
Stran 5
Anže Kovač
O zaščiti ostrih robov
s premazi
Občuten porast potreb po vodnih
premazih za notranje pohištvo
Nova podoba in še boljša
kakovost izdelkov HELIOS
SPEKTRA
št. 47 / leto: XII
Domžale, april 2014
Glavna urednica: Nataša Hajdinjak
Odgovorna urednica: Polona Stare
Poštnina plačana pri pošti 1230 Domžale
Brezplačen izvod
Belinkina olja za les so
Produkt leta 2014
Po lanskoletni nagradi Produkt leta za
Heliosovo zidno barvo HELIOS SPEKTRA
Fresh&Easy, je letos nagrado dobil še en
izdelek Skupine Helios. Tokrat so laskavi
naziv dobila Belinkina olja za les. Še
posebej razveseljivo pa je, da so nagrado
dobili izdelki, ki so plod skupnih razvojnih
in marketinških znanj Heliosovega
programa Lesni premazi in podjetja
Belinka Belles.
N
a slovenski trg se vsako leto plasira okoli 5.000 novih
izdelkov. Tržne razmere so tako ostre, da jih prvo leto
na polici preživi le 20 odstotkov. V tej poplavi novitet je
svojo diferenciacijo našel pečat Produkt leta, ki ga podeljujejo
potrošniki. S svojo prepoznavnostjo predstavlja dodano vrednost ter pospešuje nakup.
Strokovna komisija vse prijavljene izdelke razvrsti v primerne kategorije ter preveri ključne dejavnike, potrebne za prijavo
v tekmovanje: izdelek mora biti mlajši od 36 mesecev in vsebovati mora potrošniku koristno inovacijo. Svetovno znana raziskovalna agencija AC Nielsen nato naredi raziskavo na reprezentativnem vzorcu slovenskih potrošnikov. Množica vprašanj
se grupira v tri ključne kategorije: privlačnost, inovativnost in
zadovoljstvo pri uporabi. S preračunom vseh vprašanj se določi
zmagovalec kategorije, ki prejme pečat in naziv Produkt leta.
V obrazložitvi ob prejemu nagrade za BELINKINA OLJA
ZA LES je tako zapisano:
»Več kot 2.000 slovenskih potrošnikov je v
neodvisni, nacionalno reprezentativni, javnomnenjski raziskavi, ki jo je izvedlo podjetje AC Nielsen, izbralo najboljše produkte na
podlagi zadovoljstva ob uporabi, inovativnosti in atraktivnosti.«
Živa Švagelj
kovinarstvo
2
barve govorijo
pomlad 2014
www.helios.si
Laserski razrez kovin
O zaščiti ostrih robov
s premazi
Laserski razrez kovin je učinkovit industrijski postopek,
ki omogoča natančno in hitro obdelavo materiala.
Njegova glavna pomanjkljivost s stališča površinske
zaščite pa je tvorba ostrih robov, ki jih je s premazi zelo
težko zaščititi.
Slika 1: Laserski razrez pločevine
Laserski razrez
Za razrez kovin se je v zadnjem času uveljavilo več novih, naprednih
in produktivnih metod. Ena izmed njih je lasersko rezanje. Laser (Light
Amplification by Stimulated Emission of Radiation) je vir koncentrirane
svetlobe z značilno valovno dolžino. Lasersko svetlobo je mogoče zaradi
visoke prostorske koherence fokusirati na izredno majhno površino. Posledično predstavlja skoraj idealen izvor toplotne energije za rezanje.
V praksi so se uveljavili:
• Lasersko sublimacijsko rezanje, pri katerem laserski žarek visoke
moči upari večino osvetljenega materiala, spremljajoči curek inertnega plina (dušik, pa tudi stisnjen zrak pod tlakom 10 do 100 kPa)
pod nizkim pritiskom ta material odnese iz območja reza. Ta metoda
je uporabna za razrez lesa, papirja, umetnih mas, keramike, pa tudi
kovin, in vodi do nizke hrapavosti na površini reza, majhnega območja, odvisnega od toplote (HAZ), in visoke hitrosti podajanja. Za tako
rezanje kovin je potrebno zelo veliko energije;
• Lasersko talilno rezanje, pri katerem laserski žarek segreje in stali
material v točki reza, ki ga nato odnese tok inertnega plina (dušik ali
argon pod tlakom med 1 in 2 Mpa). Pri tem med plinom in obdelovancem ne pride do eksotermne reakcije. Metoda se uporablja predvsem za razrez visokolegiranih in Ni-Cr jekel, nikljevih legur, titanovih
zlitin in vodi do majhne HAZ in zanemarljive oksidacije reza, tako
imenovanega »cleancuta«. V primerjavi s sublimacijskim rezanjem je
rez bolj hrapav, hitrost podajanja nižja, stroški obratovanja pa so zaradi
velike porabe plinov visoki;
Priprava industrijskega
polizdelka za lakiranje
Za uspešno načrtovanje lakiranja moramo poznati
zahteve lastnika procesa, lastnosti premazov, seveda
pa upoštevati tudi fizikalne zakonitosti, ki nam jih
vsiljuje konstrukcija. Za lep videz in enakomerno debelino mora imeti barva po nanosu možnost, da se
enakomerno razlije. Zato moramo kovinski element
mehansko ali kemično pripraviti za lakiranje. Mehanski načini so običajno brušenje in peskanje, kemično
pa jedkanje in fosfatiranje. Čista površina tako dobi
enakomerno strukturo in enakomerno površinsko
napetost, ki omogoča pravilno omočenje in razlivanje
barve. Robovi pa postanejo manj ostri.
Razlivanje tekočin po kovini je močno povezano z
njihovo površinsko napetostjo, ki je rezultat delovanja
medmolekularnih sil v tekočini in medfazno napetostjo, ki se pojavlja na mejni površini med kapljevino
(premazom) in plinom (zrakom) ter med kapljevino in
• Lasersko plamensko rezanje združuje efekt toplote laserskega
žarka in eksotermne reakcije med materialom, segretim z laserjem, ter
reaktivnim asistenčnim plinom (kisik, tlak približno 500 kPa, oksidacijska reakcija daje tudi do 70 % procesne energije). Uporablja se predvsem za rezanje nizkoogljičnih jekel in vodi do sajastih in oksidiranih,
toda gladkih robov in minimalnih sprememb mehanskih lastnosti
materiala na rezu. Hitrost podajanja je visoka, stroški obratovanja pa v
primerjavi s prvima dvema metodama sprejemljivejši.
V dobrih tridesetih letih od uvedbe v industrijo so laserji postali večji, močnejši, hitrejši in jih je laže uporabljati. Bolje poznamo tudi zakone
interakcije laserske svetlobe z materiali. Z razvojem numeričnega krmiljenja je laser postal kritična komponenta številnih avtomatiziranih sistemov. Danes je lasersko procesiranje konkurenčno s tehnološkega in tudi
z ekonomskega stališča. Ponuja nam možnosti, ki si jih ob odkritju ni bilo
mogoče predstavljati. Laserski razrez tako sedaj predstavlja uveljavljeno
industrijsko metodo rezanja, ki v primerjavi z avtogenim ali plazemskim
rezanjem omogoča večjo dimenzijsko natančnost.
Kakovost in točnost rezanja natančno določa standard EN 9013,
ki je univerzalen in velja za vse tri glavne postopke termičnega rezanja
(avtogeno, plazma in laser). Termično rezanje pločevin se večinoma izvaja v ravnini, za kar se danes skoraj izključno uporabljajo le koordinatni
CNC krmiljeni portalni rezalniki za strojno rezanje različnih izvedb in
konfiguracij. Ti omogočajo veliko produktivnost in ponovljivost (točnost
in ponovljivost CNC rezalnikov določa standard EN 28 206).
Slika 2: Lasersko razrezani polizdelki
trdno snovjo (barvano površino - substratom). Napetost na meji med površino in plinsko fazo imenujemo
površinska napetost. Za dobro omočenje substrata
mora biti površinska napetost barve nižja, kot jo ima
substrat. Le v tem primeru se barva razlije in tvori
film. Če je na površini del z nižjo površinsko napetostjo ali površina meji s plinsko fazo preko ostrega roba,
se barva umika, dokler se zaradi viskoznosti ta proces
ne stabilizira in ustavi. Tvori se krater (na mestu, kjer
ima substrat nižjo površinsko napetost) ali pa je oster
rob slabo pobarvan.
Viskoznost, druga fizikalna količina, ki močno vpliva na razliv barve, je prav tako posledica sil med molekulami (in delci) v tekočini in podaja notranje trenje
v tekočini. Sila viskoznosti je pasivna in je usmerjena
obratno kot rezultanta ostalih sil na tekočino ter je po
velikosti manjša ali enaka slednji.
Slika 3 prikazuje omakanje ostrega roba s premazom. Rezultanta sil površinskih napetosti (Fγ), ki delu-
Slika 3: Sile na premaz ob robu
Fγ – sila površinske napetosti
Fμ – sila viskoznosti
je na premaz, kaže z
njegovega roba v notranjost in premaz
vleče z roba, temu
pa nasprotuje sila viskoznosti (Fμ). Barva obmiruje v položaju, v katerem se ti
dve sili izenačita.
Iz povedanega je očitno, da je oster rob s premazom nemogoče zaščititi tako dobro kot ravno
površino. Zaradi tega se je s stališča protikorozijske zaščite smiselno izogibati ostrim robovom.
Slika 4: Priprava robov po SIST EN ISO 12944-3:1998
A - neustrezno pripravljen rob in primerno pripravljena
robova - B (pobrušen) in C (zaobljen).
To predpisuje tudi standard SIST EN ISO 129443:1998, Barve in laki - Korozijska zaščita jeklenih konstrukcij z zaščitnimi premaznimi sistemi - 3. del: Upoštevanje vrste in načina oblikovanja konstrukcije, po
katerem povzemamo Sliko 4, ki prikazuje nepravilno
in priporočeno konstrukcijo robov za izvedbo protikorozijske zaščite. Priporočena je oblost robov z radijem
vsaj 2 mm.
nadaljevanje na strani 6
Moder
nasvet
Miha
Steinbücher,
univ. dipl. kem.
Z
a ustrezno protikorozijsko
zaščito in dober videz
ostrih robov svetujemo,
da robove pobrusite ali
zaoblite, kot to predvideva
standard SIST EN ISO 129443:1998. Temu sledite tudi pri
programiranju numerično
krmiljenih obdelovalnih strojev,
ki omogočajo 3D obdelavo. Če
ostrih robov ni mogoče ustrezno
obdelati, pa uporabite enega
od Heliosovih materialov, ki
uspešno ščitijo tudi ostre robove.
lesarstvo
3
barve govorijo
pomlad 2014
www.helios.si
Stanje na tržišču vodnih premazov za les
Občuten porast potreb po vodnih
premazih za notranje pohištvo
Na tržišču vodnih premazov za les
za notranje pohištvo opažamo vse
večje potrebe in različne zahteve
naših kupcev. Zahteve stalno
naraščajo, predvsem zaradi vse
strožje ekološke in zdravstvene
zakonodaje. Od vodnih premazov
kupci pričakujejo, da čim prej in
čim bolj kakovostno zamenjajo
klasične organske sisteme.
Razvojni izziv tako ni samo,
kako doseči pravo sestavo in
odpornost premaza, temveč tudi,
kako doseči aplikacijske prednosti
klasičnih sistemov na obstoječih
linijah in kako spremeniti navade
industrijskih kupcev.
Moder
nasvet
Darko
Čevka,
inštruktor
P
ri premaznih sistemih
HIDROHEL in UVEHEL AQUA
priporočamo uporabo premaza
HIDROHEL temelj in nato končnega
premaza UVEHEL AQUA. S tem
bomo dosegli dobro polnost
površine , hkrati pa tudi zelo dobre
kemijske odpornosti. Ves čas
moramo nadzorovati tudi jakost
in energijo UV žarnic , ker nam s
časom le-te le pregrevajo premaz
in se zaradi tega utrjevanje močno
zmanjša. Pregret sloj UVEHEL AQUA
premaza s tem izgubi svoje lastnosti.
V
Heliosu pri vodnih premazih za notranje pohištvo
HIDROHEL in UVEHEL AQUA v preteklem letu dosegamo velik porast prodaje (okoli 40 %). Ugotavljamo, da
s temi premazi enakopravno konkuriramo vodilnim evropskim proizvajalcem premazov.
Visoka konkurenčnost ni samo posledica dobre kakovosti
in sprejemljive cene, temveč tudi velike širine asortimana, ki
kupcem daje možnost izbire pri površinski obdelavi pohištva.
Program HIDROHEL
Program HIDROHEL sestavljajo enokomponentni premazi (brezbarvni in pigmentirani) in dvokomponentni premazi.
Na področju brezbarvnih premazov imamo temeljne in
univerzalne lake, ki temeljijo na samozamrežujočih disperzijah akrilnih in stiren-akrilnih kopolimerov. Z njimi pokrivamo zahteve kupcev, ki uporabljajo 1K WB lake, ki se nanašajo
na notranje masivno in furnirano pohištvo. Prilagojeni so
vsem aktualnim aplikacijskim tehnikam, kot so: »airmix«,
»airless« in zračno brizganje, umakanje, »flowcoating« in polivanje. Imamo tudi univerzalne lake za hitre linije (10 min forsiranega sušenja), v zaključni fazi pa je tudi razvoj temeljnega
laka za kombiniran sistem obdelave s klasičnimi PU premazi.
Sistem obdelave s standardnimi univerzalnimi laki serije V je
certificiran in primeren za aplikacijo na linijah IKEA (IKEA
standard IOS MAT 0066), razred odpornosti IKEA R4.
Pigmentirane premaze sestavljajo temeljni in končni emajli, ki temeljijo na akrilnih polimernih disperzijah. Ustrezajo
zelo širokemu spektru zahtev kupcev pri pokrivni obdelavi
MDF-a, masive in različnih vrst folij. Asortiman obsega tudi
specialne emajle za plastiko in obdelavo poroznih folij v enkratnem nanosu, prav tako so razviti tudi materiali za obdelavo
hrasta.
Nianse emajlov izdelamo bodisi v skladu z barvnimi kartami ali zahtevami kupca po sistemu MIX na osnovi baze in
paste. V naboru imamo bele in brezbarvne baze v različnih
sijajih, ki se tonirajo s pigmentnimi pastami. Nekaj sistemov
(temeljni + končni emajl) je certificirano v skladu z IKEA IOS
MAT 0066, razred odpornosti IKEA R4. Končni emajli so prilagojeni tudi obdelavam v kombiniranih sistemih s temeljnimi
klasičnimi poliuretanskimi premazi.
Razvijamo pa tudi specialni beli emajl za obdelavo borovine, ki blokira spremembo nianse na grčah.
Na segmentu dvokomponentnih premazov zagotavljamo
mat, polmat in sijajne dvokomponentne končne premaze na
bazi hidroksi alikarboksifunkcionalnih akrilnih diaperzij, ki
zamrežujejo v sistemu s poliizocijanantimi ali drugimi specialnimi premreževalci. Ti premazi so prilagojeni aplikaciji
zračnega in »airmix« nanašanja.
Zahteve po tej vrsti proizvodov so na tržišču trenutno
majhne, vendar se njihova ekspanzija pričakuje v skladu z
uveljavljanjem ekološke zakonodaje in posledično zamenjave
organskih PU sistemov.
Program UVEHEL AQUA
UV utrjujoči premazi na vodni osnovi temeljijo na kombinaciji UV utrjujočih poliuretanskih akrilnih kopolimerov in
klasičnih vodnih akrilnih disperzij. Odlikuje jih izredno hitro
sušenje, ki mu sledi še UV utrjevanje/ premreženje, tako da v
nekaj minutah dobimo popolnoma suhe, utrjene površine z
dobrimi mehanskimi in kemijskimi odpornostmi. Materiali
so certificirani v skladu z IKEA zahtevami IOS MAT 0066,
razred odpornosti R4, R2.
Serija lakov in emajlov je namenjena predvsem aplikaciji
brizganja (»airmix«, »airless« in zračno brizganje), brezbarvni
laki so namenjeni tudi aplikaciji polivanja.
Transparentno serijo sestavljajo temeljni, univerzalni in
končni laki v različnih sijajih. Namenjeni so obdelavi masive,
različnih furnirjev in folij (temeljne, melaminske, dekorativne).
Na področju pigmentiranih UV utrjujočih premazov na
vodni osnovi prav tako zagotavljamo temeljne in končne emajle v različnih niansah, ki jih izdelamo po etalonu kupca. Le-te
lahko pripravimo po mešalnem sistemu MIX - brezbarvne in
bele baze v različnih sijajih zabarvamo z izbranimi koloranti
oz. pigmentnimi pastami.
V lanskem letu smo pri uradu za intelektualno lastnino
vložili zahtevo za patentiranje enokomponentnega visoko sijajnega UV utrjujočega belega emajla na vodni osnovi, ki omogoča nanos v enem sloju neposredno na folijo, pri čemer dobimo
lepe, visoko sijajne površine, brez potrebe po naknadnem
poliranju. Vodni UV utrjujoči beli sijajni emajl zagotavlja enak
končni učinek, kot ga dajejo doslej uporabljani klasični poliuretanski premazi.
V naboru je tudi UV utrjujoči sijajni lak na vodni osnovi.
Oba sta namenjena aplikaciji brizganja in polivanja. S tema
izdelkoma smo na trgu prehiteli konkurenco.
Gordana Savković, Branka Premrl
avtoličarstvo
4
barve govorijo
pomlad 2014
www.helios.si
Vpliv znanosti in oblikovanja
na razvoj avtomobilskih premazov
Od pojava prvih emajlov do
današnjih okolju prijaznih
proizvodov je industrija premazov
doživela nesluten napredek. Sama
barva in njen vizualni učinek pa
imata pomemben vpliv na razvoj
in načrtovanje novih tehnologij v
premazni industriji.
Moder
nasvet
Janja
Matičič,
vodja servisa
kupcev
Kaj moramo vedeti, preden začnemo
niansirati
1. Niansiramo vedno podnevi in se izogibamo
močnemu soncu.
2. Pred niansiranjem je treba površino vozila ob
poškodovanem delu ustrezno očistiti in spolirati.
3. S pomočjo MOBIHEL COLOUR BOX-a na delu vozila
ob poškodbi določite, kateri odtenek najbolj ustreza
barvi na vozilu.
4. Čeprav je najbolj nevtralna svetloba za opazovanje
dnevna svetloba ob rahlo oblačnem vremenu, pa
določeni pigmenti svoje prave koloristične lastnosti
razvijejo šele pri intenzivni sončni osvetlitvi. To velja
predvsem za serijo briljantnih perl in nekatere črne
barve. Zato je treba primerjavo nianse na avto
izvesti pri različnih svetlobnih razmerah in pod
različnimi koti opazovanja. Tako obenem lahko
ocenimo efekt metamerije.
5. Nianso po recepturi natančno zatehtamo.
Priporočamo uporabo računalniškega tehtalnega
programa v povezavi s tehtnico, ki omogoča
korekcijo predoziranih količin.
6. Zatehtano barvo nabrizgamo na testni kartonček
do kritnosti in jo primerjamo z nianso na avtu. Pri
problematičnih niansah priporočamo uporabo
različno obarvanega MOBIHEL 2K HS 4:1 kompakt
primerja ali pa UNI Bazo.
7. Na podlagi odstopanja barve testnega kartončka
na vozilu ocenimo, ali je barvo potrebno niansirati
ali pa s tehniko brizganja – predvsem s tehniko na
prehod – lahko dosežemo zadovoljiv rezultat. Pri
tem naj ocena spet poteka pri različnih svetlobnih
razmerah. Če je razlika prevelika, je treba poiskati
boljši približek med drugimi karticami v MOBIHEL
COLOUR BOX-u. V skrajnem primeru je treba barvo
poniansirati.
8. Pri trislojnih barvah je treba upoštevati, da je barvni
efekt odvisen od podlage, ki mora biti natančno
stehtana in nabrizgana do kritnosti, in tudi od
debeline sloja, ki vsebuje perl pigmente, ter od
debeline zaključnega brezbarvnega laka. Testne
ploščice je pri trislojnih barvah treba pripraviti
tako, da se na kritno podlago v nekaj slojih
nanesejo različne debeline efektne baze in vsaj dve
debelini brezbarvnega laka. Treba je najti takšno
kombinacijo debelin posameznih slojev, ki najbolje
ustreza barvi na vozilu.
H
enry Ford je nekoč dejal: “Lahko imaš
sleherno barvo, dokler je ta črna”. To je
bilo včasih res, vendar le zaradi dejstva,
da se je v zgodnjih letih Fordovega modela T
črna barva sušila najhitreje. Z uvajanjem koncepta načrtovanja barve “colorstyling” od sredine 20-ih let prejšnjega stoletja so uporabniki
že lahko izbirali med več različnimi niansami.
visih. Od leta 2007 pa digitalni reproduktorji
omogočajo kupcem virtualen predogled zahtevane nianse. Trenutni razvoj sistemov in
algoritmov pa danes industrijskim načrtovalcem že omogoča izredno natančno ponovljivost barvne nianse.
Proizvajalcem avtomobilov premium segmenta tisti potrošniki, ki so za prestiž in individualnost pripravljeni porabiti več, pomenijo veliko prednost. Da bi zadostili njihovim
potrebam, jim ponujajo
posebne efektne nianse,
ki pa seveda niso poceni.
V ta proces so bili vključeni tudi avtomobilski oblikovalci, ki so načrtovali nove nianse,
skladno s konceptom razvoja posamezne blagovne znamke in njeno pozicijo v družbi. Uvajanje
trendov načrtovanja barve, kot tudi potreba kupcev po individualnosti,
je v 20-ih letih prejšnjega
stoletja povzročila pravo
revolucijo v avtomobilski
industriji. To je bil čas,
ko si je tudi navaden državljan v ZDA že lahko
privoščil lastno vozilo. Kasneje, v 30-ih letih
prejšnjega stoletja, so se pojavili prvi mešalni
sistemi, ki so v uporabi še danes. Nato so v 40ih in 50-ih letih na trg prišli prvi peščeni mlini,
ki so z učinkovito disperzijo omogočili nadaljnje širjenje palete nians. Leta 1945 je bil predstavljen prvi spektrofotometer ColorMaster, ki
je prispeval k učinkovitemu načrtovanju novih
nians, tako v ZDA kot tudi v Evropi.
Zgodovinsko gledano,
tako kot je razširitev palete nians našla pot do množične proizvodnje avtomobilov v 20-ih letih
prejšnjega stoletja, tako
bodo ščasoma posebne
efektne barve dostopne
povprečnim proizvajalcem avtomobilov, kar se že kaže v praksi.
Primer so obarvani brezbarvni laki, ki so bili
nekoč dostopni v segmentu prestižnih in eksotičnih športnih avtomobilov, danes pa so
že prisotni v skoraj vseh segmentih avtomobilske proizvodnje. Čeprav je premium razred še vedno tisti, ki si lahko privošči zadnje
novosti, pa si jih seveda želijo tudi kupci v
drugih segmentih.
V poznih 50-ih letih je bil javnosti predstavljen L,a,b barvni prostor, ki je postavil
temelj moderni barvni metriki. V 70-ih letih
so bili trgu predstavljeni prvi efektni pigmenti (aluminiji in perle). V 80-ih letih so sledili
prvi spektrofotometri s prenosnimi enotami,
ki so jih že lahko uporabljali v ličarskih ser-
Študije zadnjih let kažejo na to, da je več kot
30 % kupcev novih avtomobilov, ne glede na
geografsko pripadnost, zaradi želene barve
pripravljenih zamenjati avtomobilsko znamko. Tisti proizvajalci, ki sledijo tem trendom,
so zato danes v veliki prednosti.
Andrej Mikolavčič
slikopleskarstvo
5
barve govorijo
pomlad 2014
www.helios.si
Spomladanske novosti pri notranjih zidnih barvah
Nova podoba in še boljša kakovost
izdelkov HELIOS SPEKTRA
V letošnjo slikopleskarsko sezono na segmentu
notranjih zidnih barv vstopamo z vizualno
prenovljenimi in recepturno nadgrajenimi
izdelki. Osredotočili smo se na najbolj udaren
in izpostavljen del skupine zidnih barv HELIOS
SPEKTRA in vse tri izdelke, ki zastopajo ta segment,
nadgradili ter jih dvignili na višji kakovostni nivo.
HELIOS SPEKTRA Classic
HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy
HELIOS SPEKTRA Extra
Visoko paroprepustna, Guinnessova
rekorderka
Dolgotrajen, nežen vonj jasmina
Izredno pokrivna, mat videz
• Visoko pokrivna in enostavna za nanašanje
• Odporna na suho brisanje
• Primerna za pogosto obnavljanje zidnih površin
• Zdravju in okolju prijazna
Nova HELIOS SPEKTRA Classic je nadomestila
dosedanjo HELIOS SPEKTRA notranjo zidno barvo.
Poleg nove obleke se ponaša tudi z novo, izboljšano recepturo – tako, kot ste jo želeli. Povečali smo ji mokro in
suho kritnost, poudarili belino, z možnostjo večjega redčenja pa je nanašanje barve še enostavnejše.
HELIOS SPEKTRA Classic je bela disperzijska barva za dekoracijo in zaščito manj obremenjenih notranjih stenskih
in stropnih površin. Na mešalnem sistemu HGMIX si jo lahko izberemo med več kot 200 različnimi odtenki. Redčimo
jo z vodo do 15 % ter jo dobro premešamo. Z enim litrom
pri dvakratnem nanosu prebarvamo 5 - 7 m2 površine. Na
voljo je v 2 l, 5 l, 10 l in 15 l embalaži.
S to barvo smo postavili svetovni Guinnessov rekord v
množičnem barvanju zidov.
Moder
nasvet
Dušan
Jagodič,
tehnični
svetovalec
P
ri prenovi smo upoštevali vse ključne elemente, na katerih slonijo nakupne odločitve
potrošnikov. To so analiza različnih trgov tega segmenta, raziskave mnenj potrošnikov,
vključevanje mnenj profesionalcev, pregled dizajna in obstoječih imen izdelkov itd. Na
osnovi tega smo sprejeli odločitev, da osnovni segment notranjih zidnih barv vizualno prenovimo,
ga naredimo udarnega in privlačnega, z jasno rdečo nitjo med izdelki, a hkrati z izpostavljenimi
razlikami in prednostmi med njimi. Razvojni del prenove oz. nadgradnje izdelkov je narekoval
spremembe receptur, skladno s potrebami in željami, izraženimi v raziskavah mnenj končnih potrošnikov in profesionalnih uporabnikov naših barv.
• Zidne barve je pred uporabo treba redčiti z vodo po
navodilih proizvajalca ter jih nato dobro premešati.
Če barvo preveč razredčimo, se poslabša pokrivnost
premaza.
• Čas sušenja je odvisen od temperature in vlage v
prostoru. Pri nižjih temperaturah ali visoki vlagi se
bistveno podaljša.
• V primeru toniranja s pigmentnimi koncentrati
ali z barvami za toniranje je zelo težko ponoviti
barvno nianso, zato priporočamo, da si že pri
prvem toniranju pripravimo dovolj barve za celotno
površino, ki jo nameravamo prebarvati.
• Po uporabi orodje takoj operemo ali pa vsaj
namočimo v vodo, da se ostanki barve ne zasušijo.
• Izredna pokrivna moč že v 1 sloju
• Toplo bela niansa
• Visoko paroprepustna
• Zdravju in okolju prijazna
• Lep, gladek barvni film
• Odporna na mokro brisanje
• Visoko paroprepustna
• Zdravju in okolju prijazna
HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy je sedaj v novi podobi.
Barvo, ki je prejela najvišja priznanja na različnih tekmovanjih (Produkt leta 2013, Zlato priznanje za inovacije) smo vizualno osvežili, inovativna in nagrajena
vsebina pa ostaja enaka.
HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy je toplo bela disperzijska
barva za dekoracijo in zaščito manj obremenjenih notranjih stenskih in stropnih površin. Vsebuje mikroinkapsulirano dišavo jasmina, ki se daljši čas enakomerno sprošča v
prostor in ga bogati s svežim vonjem. Redčimo jo z vodo
do 10 % ter jo dobro premešamo. Z enim litrom pri enkratnem nanosu prebarvamo približno 10 m2 površine. Na
voljo je v 5 l in 14 l embalaži.
Barvo ste slovenski potrošniki izbrali za PRODUKT
LETA 2013!
Nova HELIOS SPEKTRA Extra je nadomestila dosedanjo
HELIOS SPEKTRA 2000.
Poleg novega videza je Extra sedaj odporna na mokro
brisanje, izpopolnili pa smo tudi niansiranje v več 1000
odtenkih. Vse druge lastnosti, ki so to barvo naredile prepoznavno, boljšo in zaželeno, pa smo ohranili.
HELIOS SPEKTRA Extra je snežno bela disperzijska barva
za dekoracijo in zaščito notranjih stenskih in stropnih površin. Predstavlja (naj)višji standard notranje zidne barve v
svojem razredu. Na mešalnem sistemu HGMIX si jo lahko
izberemo med več tisoč različnimi odtenki. Redčimo jo
z vodo maksimalno 5 - 10 % ter jo dobro premešamo. Z
enim litrom pri enkratnem nanosu prebarvamo 8 - 10 m2
površine. Na voljo je v 2 l, 5 l, 10 l in 15 l embalaži.
Več tisoč odtenkov ter gladek in mat videz barvnega
filma.
Pravilna uporaba barv
Če želimo stene prebarvati z visoko paroprepustnimi
barvami edinstvenih lastnosti (nežen vonj jasmina,
izredna pokrivnost, barvni ton po želji, gladek, mat
film, …) bomo najboljšo izbiro našli med HELIOS
SPEKTRA Classic, HELIOS SPEKTRA Fresh&Easy ali
HELIOS SPEKTRA Extra.
Priprava podlage
V primeru, da je bila površina poprej že barvana, jo je
treba premazati s HELIOS SPEKTRA akrilno impregnacijo, s čimer podlago dobro utrdimo (preprečimo luščenje) in izenačimo njeno vpojnost.
Gladke stene dobimo tako, da jih najprej zgladimo s
HELIOS SPEKTRA notranjim kitom v dveh slojih, ki
ju dobro obrusimo. Obrušene površine obrišemo oz.
ometemo, tako da odstranimo prah. Sledi nanašanje
izbrane notranje zidne barve. Notranje zidne barve
HELIOS SPEKTRA so suhe in primerne za naslednji
nanos v 4 - 6 urah.
Barve so tiste, ki ustvarijo dobro počutje, nas vsak
dan znova navdihujejo in iz zidov rišejo dom. Bi radi
izrazili svoje občutke in kreativnost? Pravi odgovor
so notranje zidne barve HELIOS SPEKTRA.
Anže Kovač
Vse tri barve so primerne za barvanje vseh vrst mineralnih ometov, vlaknocementnih plošč, betona,
mavčnokartonskih plošč, tapet iz steklenih vlaken,
papirnatih reliefnih tapet in starih premazov.
Navodila za delo
Podlaga mora biti suha, trdna in čista. Pred nanašanjem barve razredčimo s predpisano količino vode
in jih dobro premešamo. Nanašamo jih s čopičem, z
valjčkom ali brizganjem.
parketarstvo
6
Nova preobleka
Chromoden lakov in
lepil za parket
Izdelki podjetja Chromos bodo v letošnjem letu na prodajnih policah zasijali v
novi podobi. Seveda kakovost izdelkov ostaja nespremenjena. Predstavljamo
vam novo podobo izdelkov, namenjenih polaganju parketa.
barve govorijo
pomlad 2014
www.helios.si
nadaljevanje s strani 2 / Kovinarstvo
Heliosovi premazi omogočajo
funkcionalno in estetsko zaščito
ostrih robov
Priprava robov, kot jo predvideva SIST EN ISO 12944-3:
1998, seveda podraži proizvodnjo. Pri uporabi tankih pločevin je velikokrat sploh ni mogoče zagotoviti ali pa bi bili njeni
stroški izrazito nesorazmerni. Proizvajalci zato iščejo rešitev
problema zaščite robov z ustreznimi premazi.
V Heliosu smo ugotovili, da lahko z ustrezno formulacijo premazov in njihovo pravilno aplikacijo kupcem
ponudimo prav te rešitve. Kot primer predstavljamo
dva sodobna ekološko sprejemljiva premaza.
Kataforezni (KTL) premaz Helios Heliocoat EC 1100 smo
razvili v skladu z najostrejšimi specifikacijami za industrijske
temeljne premaze. Njegovo kakovost potrjuje tudi certifikat
v skladu s Volkswagnovim standardom VW TL 260, ki nam
ga je je podelil inštitut iLFForschungs- und Entwicklungsgesellschaft Lacke und Farben mbH iz Magdeburga v Nemčiji.
Chromoden Aqua laki so po novem zaradi lažje
razpoznavnosti označeni s številkami po stopnji
sijaja:
• CHROMODEN AQUA Tekočina za kitanje F 22
• CHROMODEN AQUA Gel za fuge G 29
• CHROMODEN AQUA 1K temelj PU-P70
Slika 5: Lasersko razrezane testne ploščice s kataforeznima (KTL)
premazoma po 500 urah izpostave v slani komori po SIST EN ISO 9227:2012,
korozija na robovih ploščice s konkurenčnim premazom (levo) in ustrezno
zaščiteni robovi s Heliosovim premazom Heliocoat EC 1100 (desno).
Chromoden Aqua 1K
poliuretanski laki:
• CHROMODEN AQUA 1K lak
PU 390 sijaj
• CHROMODEN AQUA 1K lak
PU 360 polmat
• CHROMODEN AQUA 1K lak
PU 340 mat
Slika 5 prikazuje rezultate izpostave lasersko rezanih ploščic
v slani komori. Konkurenčni premaz robov ne ščiti ustrezno,
Heliosov Heliocoat EC 1100 pa tudi robove ustrezno zaščiti.
Chromoden Aqua 2K poliuretanski laki:
Slika 6 prikazuje mikroskopsko sliko prereza skozi lasersko
rezan substrat, zaščiten s sistemom kataforeznega premaza
Helios Heliocoat EC 1100 in praškastega premaza Helios
CPC 24-1. Vidno je zmanjšanje debeline premaza na robu,
kot to napoveduje teorija, premazni sistem pa vseeno nudi
ustrezno protikorozijsko zaščito in z ustrezno kritnostjo
praškastega premaza tudi estetsko ustreznost robov. Takšen
premazni sistem na ustrezno predpripravljenem substratu
omogoča korozijsko obstojnost enako ali večjo ekvivalentu
1200 ur slane komore po SIST EN ISO 9227:2012.
Slika 6:
Mikroskopska fotografija
preseka sklozi sistem zaščite s
kataforeznim temeljem Helios
Heliocoat EC 1100 in praškastim
premazom Helios CPC 24-1;
vidno je dobro prekrivanje robov
s temeljem in zadostna debelina
praškastega premaza ob robu, ki
zagotavlja ustrezen videz robov.
• CHROMODEN AQUA 2K lak PU 590 sijaj
• CHROMODEN AQUA 2K lak PU 540 mat
• CHROMODEN AQUA 2K lak PU 560 polmat
• CHROMODEN AQUA 2K lak PU 510 extra MAT
P
ri lepilu Chromoden E-PU 270, lepilu Chromoden PU 259 in primerju Chromoden PR
25 smo spremenili samo videz etikete, medtem
ko so pri topilnih lakih Chromoden in pri lakih
Chromoden Aqua narejene večje spremembe.
Chromoden HS laki se po novem imenujejo Chromoden PU laki. V njihovi celotni ponudbi sta dva nova
proizvoda, in sicer dve garnituri, v katerih sta polmat in
mat lak.
Garnitura 15 m2 vključuje set za lakiranje: Chromoden impregnacijo kot osnovni premaz in zaključni lak
Chromoden 2K PU za dva sloja. Garnitura vsebuje
1,5 l Chromoden impregnacijo in 3 l Chromoden 2K PU laka za parket. V ponudbi sta mat in polmat
garnituri. Garnituri s Chromoden 2K PU s sijajnim
lakom ostajata za 10 m2 in 20 m2, tako kot doslej.
Martina Podbršček
Poseben uspeh pa predstavlja razvoj enoslojnega poliuretanskega premaza z visoko suho snovjo Helios 2K PUR
enoslojni. Ta premaz združuje učinkovito zaščito robov,
dobro protikorozijsko in UV odpornost, estetiko in ekološko
sprejemljivost z enostavnostjo aplikacije z brizganjem (zračno, »airmix« ali »airless«).
Asortiman topilnih lakov tako obsega
naslednje izdelke:
• CHROMODEN tekočina za kitanje
• CHROMODEN impregnacija
• CHROMODEN univerzalni gel za fuge
• CHROMODEN 2K PU temeljni lak za parket
• CHROMODEN 2K PU lak za parket sijaj
• CHROMODEN 2K PU lak za parket polmat
• CHROMODEN 2K PU lak za parket mat
• CHROMODEN 2K PU lak za parket mat za
športne dvorane
Slika 7:
Fotografija laserskih robov,
zaščitenih s premazom stare
kakvosti (A) in Helios 2K PUR
enoslojnim premazom (B);
fotografija prikazuje področje,
široko 40 mm.
Slika 7 prikazuje zaščito robov s premazom stare kakovosti
in z novim premazom Helios 2K PUR enoslojni na polproizvodih iz industrijske linije proizvajalca gradbene mehanizacije. Premaz zadovoljuje zahteve proizvajalcev kmetijske
in gradbene (ACE) mehanizacije, na ustrezno pripravljeni
površini pa zagotavlja korozijsko obstojnost enako ali večjo
ekvivalentu 700 ur slane komore po SIST EN ISO 9227:2012.
Poleg naštetih, lahko v Heliosu ponudimo tudi druge premaze, ki ustrezno ščitijo ostre lasersko rezane robove.
Marijan Zabret, Miha Steinbücher
novice
7
barve govorijo
pomlad 2014
www.helios.si
Izobraževanja v HGtrade-u
Pred pričetkom pomladi, ko se začne
sezona slikopleskarskih in fasaderskih
del, naši strokovnjaki iz HGtrade-a
poskrbijo za predstavitev novosti in
prenos znanja na izvajalce teh del v
praksi. V prvih mesecih leta 2014 so
tako izvajali izobraževanja s področja
Heliosovih dekorativnih premazov in
fasadnih barv.
Pozimi je bil čas za prenos
znanja slikopleskarjem in
fasaderjem
C
elodnevna izobraževanja s področja premazov so potekala v učnem centru Heliosove
Dekorative na Količevem. Udeležencem so
predstavili lastnosti ter prikazali aplikacijo in uporabo izdelkov HELIOS TESSAROL in HELIOS
BORI, s poudarkom na vodnih premazih. Pri barvah HELIOS SPEKTRA so letos več pozornosti namenili termo kitu, lateks barvam in notranji zidni
barvi 2000, praktično pa so prikazali tudi izvedbo
dekorativnih tehnik.
Izobraževanja za fasaderje in prodajalce iz prodajaln Mavrica so potekala tudi na področju teh
prodajaln. »Udeležencem smo predstavili celoten
fasadni katalog HELIOS SPEKTRA s pregledom
vseh podrobnosti. Veliko pozornosti smo namenili
pomenu suhosti vsakega sklopa pri izvedbi fasade
in vplivu vlage na fasado v času izvedbe. Povedali
smo jim tudi vse o poškodbah, ki jih povzroča vlaga. Po izvedbi fasadnih sistemov smo udeležencem
predstavili tudi vse izdelke HELIOS SPEKTRA,
TESSAROL in BORI, ki se uporabljajo na fasadah
pri vzdrževanju,« pravi tehnični svetovalec Dušan
Jagodič.
Polona Stare
Priznanja našim blagovnim znamkam
Helios in Belinka v finalu
Sempla, Helios finalist tudi
za nagrado Outstanding
Naši vodilni dekorativni blagovni znamki Helios in Belinka se redno potegujeta
za nagrade na področju oglaševalske stroke. Tako sta obe blagovni znamki
konec leta prejeli diplomi za uvrstitev v finale na Seminarju medijskih trendov v
Portorožu – SEMPLU. Blagovna znamka Helios pa je bila pred kratkim tudi med
finalisti za nagrado Outstanding.
D
ve lanskoletni oglaševalski akciji Skupine
Helios - Heliosova akcija barvanja šolskih
zidov za Guinnessov rekord in Belinkina akcija
Trojanski konj - sta bili v finale na SEMPLU uvrščeni
v kategoriji za najboljšo izkustveno akcijo. Priznanje
Zlati Sempler je na koncu pripadlo Telekomu Slovenije
za akcijo Itak Ven.
V finale za nagrado Outstanding, ki jo oglaševalska stroka podeljuje na področju zunanjega oglaševanja, se je blagovna znamka Helios v kategoriji
inovativne izrabe medijev uvrstila z jumbo plakati,
ki smo jih v okviru akcije za Guinnessov rekord lani
namestili v bližini desetih sodelujočih osnovnih šol.
Jumbo plakate so pobarvali učenci teh šol in s svojimi
umetninami pozivali vse, da se nam pridružijo pri
barvanju šolskih prostorov. Njihove umetnine smo
potem uporabili tudi pri vseh naših nadaljnjih oglaševalskih pozivih v množičnih medijih, kar je celotno
kampanjo še oplemenitilo in ji dodalo igrivost in
unikatnost. Prva nagrada Outstanding je sicer v tej
kategoriji pripadla Simobilu za akcijo Ortovadnica.
»Uvrstitev med finaliste na
Semplu in Outstandingu je zelo
lep dosežek, seveda pa predvsem
pohvala našemu delu na področju
nagovarjanja potencialnih kupcev.
Takšno priznanje ima še toliko večjo
težo, saj se s svojo kreativnostjo
lahko postavimo v bok vsem tistim,
ki za komuniciranje s potrošnikom
namenijo mnogo večje budžete, kot
jih imamo na razpolago za naše
blagovne znamke.«
Tako uvrstitev v finale komentirajo v Službi za marketing Skupine Helios.
Polona Stare
Heliosova diploma Sempler, ki smo jo prejeli za uvrstitev v ožji
izbor.
razvedrilo in novice
barve govorijo
8
pomlad 2014
www.helios.si
Nagradna križanka
avtor
jože
pauman
reprezentant
ŽENA ALEK- cevčica za
SANDRA
kemične
VELIKEGA preizkuse
bibavica
ostanek,
preostalost
emilija
(ljubkov.)
prevod
švedski
staropernaziv
zijske svete finskega
knjige
jezera
avesta
inari
najdaljša
reka na
svetu
tina
turner
šPORT, KJER
NASPROTNIKA UPORAB.
ZA SAMOOBR. PALICE
hči
slovenski
kadmosa v
pevec
gr. mit
resnik
barometer
staro
nekdanji
mesto v
fr. smučar
španiji v
(michel)
andaluziji
20
tovarniški
obrat za
oplemenitenje
sufler:
adular,
ecija,
pujol,
titel
hudodelstvo,
zločin
starejša
kamena
doba
poškodba
kože
mlekomer
zaradi
drgnjenja
najvišji
bog pri
kitajcih
igor
dekleva
nušićeva
komedija
ozvezdje
zodiaka
rus. igralka savina
peter
čare
rusjanovo
letalo
šp. politik
(jordi)
sorta
hruške
mavrah
(nar.)
nesmrtnost
(relig.)
termična
centrala
nemški
filozof
(georg)
olga
jančar
8
angleški
rock
pevec
john
14
skrajni
konec
kopnega
v morje
oče
zevsove
ljubice
antiope
enota za
čistino
zlata
naša
nekdanja
smučarka
(majda)
2
emil
lask
bivališče
mrtvih v
germ. mit.
3
Ime in priimek
4
5
6
7
8
valjast
boben z
juga
balkana
9
oliver
telban
okrasni
kamen,
kalijev
glinenec
ter
gl. mesto
gane
logična
uganka s
številkami
4
nordijska
božanstva
estonski
politik
(ivan, r. 1905)
9
tovarna
avtomobilov v
sarajevu
površina,
prostor
hrvaški
general
gotovina
zgodovinar
iz domžal
(1879-1960)
mostovž,
altana)
ukrajinska
troskokašica
kravec
Pošta
dialekt
7
27
pripovedništvo
rdeči
križ
pevec
plestenjak
it. pevec
filippo
naviani
neobjavljene
knjige
rečno
pristanišče
ob tisi v
bački
3
pritok
rena pred
bonnom
uranov
satelit
del
ljubljane
avtorica
panike
muck
2
sprehaja- najsvetlejlišče v
ša zvezda
večjih
v ozvezdju
mestih
orla
koralni
otok
vezi,
okovi
kristusov
sodnik,
pilatus
vzklik prizadetosti
ali zaskrbljenosti
poljski
pisatelj
(stanislaw)
osebni
zaimek
pripadnik
ljudstva
sotov
angelo
cerkvenik
kathy
ireland
5
kratica
afriškega
narodnega
kongresa
ptič tekač
17
25
16
ulomljeni
števili
ponavljanje iste
besede
22
čebula
(nar. vzhodno)
Naslov
kalcijev
in železov
silikat
kirurška
igla
18
it. pevka
(rita)
pristaniško
mesto v
maroku
1
vsota
12
politologija
1
glina porcelanka
fr. mojster
stripa
(enki)
24
mišica
pripenjalka
na nogi
nebesna
modrina
11
15
28
19
čRTA, KI POVEZUJE KRAJE Z ENAKO
SPREMEMBO
ZRAč. TLAKA
popolna
praznina
krško
potujoči
grški
pevec in
pesnik
uničevalka
železa
6
21
panično
dviganje
bančnih
vlog
23
10
29
13
heroine
26
argon
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Izpolnjeno geslo križanke pošljite na naslov:
Helios Domžale, d. d., Količevo 2, Služba za marketing,
1230 Domžale, najpozneje do 15. maja 2014.
Pet izžrebanih nagrajencev bo prejelo praktične nagrade.
Podaljšanje pravice do uporabe
logotipa POR Heliosu in Belinki Belles
Na Gospodarski zbornici Slovenije, Združenju kemijske industrije smo ob
koncu preteklega leta ponovno pridobili pravico do uporabe logotipa
Program odgovornega ravnanja (Responsible care) za podjetje Helios,
Tovarna barv, lakov in umetnih smol Količevo, in sicer za obe proizvodni
lokaciji - na Količevem in v Preski. Prav tako je to pravico ponovno
pridobilo tudi podjetje Belinka Belles. Pravica nam po novem velja do
31. januarja 2015.
Da smo podaljšali pravico do uporabe logotipa Programa odgovornega ravnanja, smo morali na Gospodarsko zbornico Slovenije oddati pisno letno poročilo o ravnanju z okoljem in o
varnosti ter o zdravju pri delu. Ustno pa smo morali poročati o indikatorjih s področja varstva
okolja ter varnosti pri delu in poklicnih boleznih.
Gizela Mesec
23
24
anton
dermota
25
26
27
28
29
Nagrajenci križanke časopisa
Barve govorijo, št. 46, so:
• Sašo KOS, Vine pri
Moravčah 14, 1521 Moravče
• Leon URBANČIČ, Pšata 9,
1262 Dol pri Ljubljani
• Anže POJE, Grčarice 41,
1331 Dolenja vas
• Marko KMETIČ, Karlovška 4,
1230 Domžale
• Darinka ŽERJAV, Sojerjeva 2,
1117 Ljubljana
Glavna urednica: Nataša Hajdinjak
Odgovorna urednica: Polona Stare
Uredniški odbor: Brane Knehtl, Sonja
Kovač, Jolanda Pokorn, Irena Tavčar
Produkcija: Helios Domžale, d. d.
Oblikovalska zasnova: DC Studio
Tisk: SET d. d.
Če glasila ne želite prejemati, nam to pisno sporočite na naslov Helios Domžale, d. d., Količevo 2,
Služba za marketing, 1230 Domžale.