EKOMIG10 - Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih

Comments

Transcription

EKOMIG10 - Raziskava o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih
VPRAŠALNIK O EKONOMSKIH MIGRACIJAH IN
DELAVCIH MIGRANTIH
UVODNI NAGOVOR:
Dober dan!/ Dober večer!
Moje ime je ______________________________, kličem iz Univerze na Primorskem, Znanstvenoraziskovalnega središča, kjer izvajamo raziskavo o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih.
Anketa je popolnoma anonimna in vam bo vzela 5-10 minut vašega časa. Prosimo vas, če bi
lahko govoril-a z osebo iz vašega gospodinjstva, ki je stara najmanj 18 let in je imela nazadnje
rojstni dan.
v1 Našteli vam bomo nekaj trditev o ekonomskih migracijah in delavcih migrantih. Prosimo, da na
lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se
ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.
1 sploh
3
5
2 se ne
4 se
se ne
niti
popolnoma 6 brez
strinjam
strinjam
strinjam
niti
se
odgovora
strinjam
1 Delavce migrante potrebujemo, da zapolnijo
tista delovna mesta, kjer primanjkuje domače
delovne sile.
1
2
3
4
5
6
2 Delavci migranti so običajno bolj delavni kot
lokalni delavci.
1
2
3
4
5
6
3 Zaradi delavcev migrantov se znižuje cena
domači delovni sili, ker delavci migranti
predstavljajo nelojalno konkurenco (pripravljeni
so delati za nižje plače).
1
2
3
4
5
6
4 Delodajalci pogosto izkoriščajo delavce
migrante (ti prejemajo nizke plače, živijo v slabih
stanovanjskih razmerah, nimajo pravice do
bolniške itd.)
1
2
3
4
5
6
5 Slovenija potrebuje delavce migrante, če želi
izboljšati ekonomski položaj in gospodarsko rast.
1
2
3
4
5
6
6 Delavci migranti predstavljajo breme za
slovensko državo in davkoplačevalce.
1
2
3
4
5
6
7 Delavci migranti odvzemajo delovna mesta
lokalnemu prebivalstvu.
1
2
3
4
5
6
v2 2. Število izdanih delovnih dovoljenj za tujce v letu 2010 se bo v primerjavi z letom 2009
prepolovilo (iz 24.000 delovnih dovoljenj na 12.000). Ali menite:
1 Da je sedanje število izdanih delovnih dovoljenj za tujce ustrezno
2 Da bi vlada morala še dodatno zmanjšati število delovnih dovoljenj za tujce
3 Da bi vlada morala povečati število delovnih dovoljenj za tujce
4 Ne vem
v3
1
2
3
4
5
6
7
Kako pogosto prihajate v neposreden kontakt z delavci migranti?
Vsak dan
Nekajkrat tedensko
Nekajkrat mesečno
Nekajkrat letno
Nikoli
Sem migrantski delavec-delavka
Brez odgovora
v4 Prosimo, ocenite na lestvici od 1 do 5, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1
pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.
1 sploh
3
5
2 se ne
4 se
se ne
niti
popolnoma 6 brez
strinjam
strinjam
strinjam
niti
se
odgovora
strinjam
1 Slovenija bi morala zaostriti imigracijsko
politiko (tj. postaviti strožje pogoje in merila za
priseljevanje tujcev).
1
2
3
4
5
6
2 Imigranti prispevajo k oblikovanju
multikulturnega okolja in sobivanja v državi.
1
2
3
4
5
6
3 Imigranti so priseljenci v novih družbenih
okoljih, torej so tujci, zato ne morejo zahtevati
enakih pravic kot tisti, ki v Sloveniji živijo že od
nekdaj.
1
2
3
4
5
6
4 Če država želi zmanjšati napetosti v družbi,
mora ustaviti priseljevanje.
1
2
3
4
5
6
5 Slovenija bi si morala prizadevati za odprto,
strpno in multikulturno družbo.
1
2
3
4
5
6
v5
1
2
3
4
5
6
Da, zelo bi me motilo
Da, precej bi me motilo
Vseeno bi mi bilo
Ne bi me motilo
Sploh me ne bi motilo
Brez odgovora
v6
1
2
3
4
Ali bi vas osebno motilo, če bi v vaši ulici ali soseski živelo večje število priseljencev?
Ali so med vašimi sodelavci osebe, ki so se priselile s tujine?
Da, precej jih je
Da, nekaj jih je
Ne, nobenega ni
Brez odgovora
v7 Na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh me ne bi motilo, 5 pa zelo bi me motilo ocenite, kako
zelo bi vas motilo, če bi se oseba, ki se je priselila iz tujine...
1 sploh
2 ne bi
4
5 zelo
me ne
3 niti
6 brez
me
motilo bi me
bi
niti
odgovora
motilo
bi me motilo
motilo
1 Poročila z vašim bližnjim družinskim članom
1
2
3
4
5
6
2 Poročila z vašim osebnim prijateljem-ico
1
2
3
4
5
6
3 Postala vaš sodelavec
1
2
3
4
5
6
4 Postala vaš nadrejeni
1
2
3
4
5
6
v8 Kako naj po vašem mnenju ravnajo priseljenci, ki živijo in delajo v Sloveniji. Prosimo, povejte,
katera trditev vam je osebno najbolj blizu:
1 Naučijo naj se slovenskega jezika in navad in jih sprejmejo za svoje ter opustijo svojo kulturo.
2 Naučijo naj se slovenskega jezika in navad ter v domačem okolju ohranjajo svoj jezik in kulturo.
3 Ohranijo naj svoj jezik in kulturo ter živijo sami zase.
4 Naj se začasno prilagodijo slovenski kulturi in življenju in delajo tu za krajši čas, nato naj se vrnejo
domov.
5 brez odgovora
v9 Ali menite, da je stopnja nestrpnosti do priseljencev/tujih delavcev v Sloveniji danes večja,
manjša ali nespremenjena v primerjavi z obdobjem:
2 manjša
3
4 brez
1 večja
nespremenjena odgovora
1 Pred osamosvojitvijo Slovenije (1991)
1
2
3
4
2 Pred priključitvijo Slovenije k EU (2004)
1
2
3
4
3 Pred začetkom ekonomske in finančne krize oz.
recesije (2008)
1
2
3
4
v10 Prosimo, da na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se strinjate z navedenimi trditvami,
kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Priseljencem, ki legalno bivajo v
Sloveniji, bi morali omogočiti:
1 sploh
3
5
2 se ne
4 se
se ne
niti
popolnoma 6 brez
strinjam
strinjam
strinjam
niti
se
odgovora
strinjam
1 Enakopravno vključevanje na slovenski trg dela
1
2
3
4
5
6
2 Možnost dodatnega pouka oz. izobraževanja v
njihovem jeziku
1
2
3
4
5
6
3 Dostop do zdravstvenega in socialnega
zavarovanja
1
2
3
4
5
6
4 Dostop do socialnih stanovanj
1
2
3
4
5
6
5 Možnost najemanja stanovanjskega kredita
1
2
3
4
5
6
6 Vključevanje in dejavnost v kulturnem življenju
(npr. kulturna društva)
1
2
3
4
5
6
7 Vključevanje in dejavnost v političnem življenju
(npr. pravica voliti in biti voljen)
1
2
3
4
5
ANK: DEMOGRAFIJA
star
Starost
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
izob
1
2
3
4
5
6
7
osnovnošolska izobrazba ali manj
poklicna izobrazba
srednješolska izobrazba
višješolska izobrazba
univerzitetna izobrazba
magisterij, doktorat
brez odgovora
zap
1
2
3
4
5
6
7
8
Zaposlitveni status
zaposlen
nezaposlen
upokojen
dijak,študent
gospodinja
kmet
brez odgovora
drugo
kraj
1
2
3
4
Izobrazba
Kraj bivanja
mesto
primestje
vas
brez odgovora
spol
Spol
1 moški
2 ženski
ZAKLJUČNI NAGOVOR:
Za sodelovanje se vam najlepše zahvaljujejmo in vas lepo pozdravljamo.
6