VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA O POSLOVANJU

Comments

Transcription

VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA O POSLOVANJU
1
VMESNO POROČILO POSLOVODSTVA O POSLOVANJU
DRUŽBE INLES d.d. ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 30.9.2012
1.
SPLOŠNI PODATKI O DRUŽBI INLES d.d.
Naziv in sedež:
Firma: INLES Proizvodnja trženje in inženiring d.d.
Skrajšan naziv: INLES d.d.
Sedež: Kolodvorska 22, 1310 Ribnica, Slovenija
Registracija in akt o ustanovitvi: INLES d.d. je vpisan v sodni register SRG
1997/04083 pri okrožnem sodišču v Ljubljani, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana z dne
2.10.1997 pod vložno številko 1/12711/00.
Matična številka: 5103126
Davčna številka: 14775069
Šifra dejavnosti: 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
Velikost: velika gospodarska družba
Število zaposlenih na dan 30.9.2012: 320
Število delnic: 712.410, nominalna vrednost delnice je 8,346 EUR
Lastniška struktura se, v primerjavi z objavljeno v polletnem poročilu, ni bistveno
spremenila.
Organi vodenja in upravljanja: skupščina, upravni odbor, izvršni direktorji.
Upravni odbor sestavljajo: mag. Andrej Mate, predsednik, Dušan Urh, namestnik,
Tanja Andoljšek, izvršni direktor za tehnični sektor, Lilijana Weinberger, izvršni
direktor za prodajo, Miran Merhar, izvršni direktor za proizvodni sektor, Tina Troha,
izvršni direktor za kadrovsko-pravni sektor, Urban Pakiž, predstavnik delavcev, Mojca
Žagar, predstavnik delavcev.
2.
OPIS FINANČNEGA POLOŽAJA IN POSLOVANJA DRUŽBE
IN NJENIH ODVISNIH DRUŽB
2.1
Izkaz poslovnega izida
Čisti prihodki od prodaje so v obdobju, ki je predmet poročanja izkazani v višini
17.146 tisoč EUR in so v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta večji za 5%.
Prodaja na tujih trgih je za 12% večja kot preteklo leto, medtem ko je prodaja na
domačem trgu manjša za 20 %.
Stroški blaga,materiala in storitev so se v primerjavi s preteklim obdobjem
povečali za 2% in sicer zaradi povečanja stroškov materiala za 5%. Nekoliko se je
zmanjšal delež omenjene skupine stroškov v kosmatem donosu od poslovanja, iz
2
73,11% v prvih devetih mesecih 2011 na 72,76% v devetih mesecih 2012. Razlog so
za 6% manjše storitve.
Stroški dela znašajo 4.371 tisoč EUR in so nominalno za 11% višji kot v enakem
obdobju preteklega leta. Na dan 30.9.2011 je imela družba 320 zaposlenih. Število
zaposlenih je, v primerjavi z 30.9.2011, večje za 12 delavcev.
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so se v primerjavi s preteklim obdobjem
povečali za 53%. Glavni razlog za povečanje so večje obveznosti iz naslova
dolgoročnih kreditov najetih za realizacijo investicije v prenovo tehnologije za izdelavo
lesenih oken. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti so manjši za 42%.
Poslovni izid obračunskega obdobja je negativen, izkazana je izguba v znesku
257 tisoč EUR. Poslovanje je v primerjavi z devetmesečnim obdobjem leta 2011
slabše, saj je bila lani konec septembra izkazan dobiček v znesku 13 tisoč EUR.
2.2. Bilanca stanja
Dolgoročna sredstva družbe so na dan 30.9.2012 izkazana v vrednosti 13.114
tisoč EUR, vrednost opredmetenih osnovnih sredstev znaša 8.273 tisoč EUR.
Opredmetena osnovna sredstva so se v primerjavi z enakim obdobjem preteklega
leta povečala za 22%. Glavnina povečanja predstavlja nakup opreme za novo linijo
za proizvodnjo lesenih oken in vrat.
Kratkoročna sredstva v vrednosti 9.702 tisoč EUR so v primerjavi s preteklim letom
višja za 33%, predvsem na račun večjih kratkoročnih finančnih naložb t.j.
kratkoročnih posojil. Kratkoročne poslovne terjatve v višini 4.095 tisoč EUR so višje
za 16%.
Vrednost aktive znaša 22.889 tisoč EUR in je za 21% višja kot preteklo leto.
Celoten kapital znaša 8.092 tisoč EUR in se je v primerjavi s preteklim letom, zaradi
izgube v devetih mesecih 2012, nekoliko zmanjšal (1%).
Dolgoročne obveznosti so izkazane v višini 5.403 tisoč EUR in so se v primerjavi s
preteklim letom povečale skoraj za štirikrat. Razlog za povečanje je najem
dolgoročnih posojil za realizacijo investicije v novo opremo za izdelavo lesenih oken
in vrat pri Slovenskem regionalno razvojnem skladu in poslovnih bankah, ter
konverzija nekaterih kratkoročnih obveznosti v dolgoročne.
Kratkoročne obveznosti so v primerjavi s tremi kvartali 2011 nižje za 1% in znašajo
8.683 tisoč EUR. K zmanjšanju je prispevalo zmanjšanje kratkoročnih finančnih
obveznosti. Kratkoročne finančne obveznosti do bank so se v tem obdobju zmanjšale
za 33%.
Računovodski izkazi niso revidirani.
3
4
5
6
2.3. Odvisne družbe
Odvisne družbe, ki poleg matične družbe sestavljajo skupino INLES: IP Inles d.o.o.,
Lesco GmbH&Co.KG, Lesco GmbhH in Sklad dela Inles.
Družba za usposabljanje invalidov IP Inles d.o.o. je v devetih mesecih 2012
realizirala za 1.645 tisoč EUR prihodkov, 13% manj kot v enakem obdobju
preteklega leta. Preko 80% prihodkov družba ustvari s prodajo storitev matični
družbi. Poslovni izid je negativen, izguba znaša 329 tisoč EUR. Lani v enakem
obdobju je izguba znašala 315 tisoč EUR.
Lesco Gmbh&CoKG, ki ima sedež v Münchnu, ima 580 tisoč EUR realiziranih
prihodkov. V devetih mesecih je izkazan dobiček v znesku 47 tisoč EUR.Tudi pri tej
družbi glavnina prihodkov izhaja iz opravljenih storitev za matično družbo.
Lesco GmbH in Sklad dela Inles v prvih devetih mesecih leta 2012 nista imela
poslovnih prihodkov.
3. RAZLAGA POMEMBNEJŠIH POSLOVNIH DOGODKOV
Pojasnilo predsednika Upravnega odbora
INLES d.d. je v obdobju 01.01.2012 – 30.09. 2012 glede na gospodarsko situacijo
posloval relativno uspešno, kljub dejstvu, da imamo kumulativno v prvih devetih
mesecih negativen čisti poslovni izid, ki pa bo do konca leta zanesljivo pozitiven, saj
je zadnji kvartal leta za našo branžo in s tem družbo vedno najbolj uspešen. Dejstvo
je, da smo kljub rasti prodajnih prihodkov za 5 %, zabeležili slabši rezultat, kot v
istem obdobju preteklega leta. Ključni razlog gledano nominalno, je porast deleža
stroškov materiala in stroškov dela. Vsled pričujoče gospodarske krize se namreč
vseskozi znižuje marža pri prodaji izdelkov, kar se bo vsled izjemno hude
konkurence v naši branži tudi nadaljevalo.
Rast prodaje smo realizirali zlasti na trgih, kjer krize ni (Nemčija, Avstrija, Švica) in na
nekaterih novejših trgih (Francija) praktično povsod drugod beležimo padce, v
absolutnih številkah pa je padec daleč največji v Sloveniji in sicer 20 %.
Ocenjujemo, da bo do konca leta rast prodajnih prihodkov na letnem nivoju okrog 8
%, ob že omenjenem čistem pozitivnem rezultatu družbe.
Vse ostale aktivnosti zastavljene z letnim planom (investicije, razvoj, posodabljanje
softwara, izboljšanje kvalitete in znižanje kvote reklamacij, pridobivanje novih kupcev
…) v veliki meri teče v skladu s planom in s tem uspešno.
7
Pomembne spremembe so bile dosežene na prestrukturiranju finančnih virov v smeri
bistvenega povečanja dolgoročnih virov, kamor štejemo tudi financiranje investicije v
višini 2,5 mio EUR. Viri financiranja so v celoti gledano tudi bistveno cenejši, kot pred
letom dni, dejstvo pa je, da so se kreditne obveznosti zaradi izvedbe investicije
povečale.
V družbi že celo leto nadaljujemo z ukrepi, ki so odgovor na nadaljevanje in
poglabljanje krize, saj bomo preko racionalizacij in posodobitev znižali število
zaposlenih do konca leta 2013 za 10 %, nakazuje pa se tudi postopni trend znižanja
cen materialov, kar naj bi rezultiralo v znižanju deležev materialov v letu 2013.
INLES ves čas deluje v smeri predhodne priprave na zaostrene pogoje, kar smo
dokazali v preteklosti, ključno dejstvo pa je, da je glavna ovira za izboljšanje
konkurenčnosti država, ki še poslabšuje in zaostruje konkurenčnost okolja, kar
neizbežno vodi v kolaps gospodarstva v Sloveniji.
8