III. Publikacija DEKLARACIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

Comments

Transcription

III. Publikacija DEKLARACIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
III. Publikacija
DEKLARACIJA TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA SAVINJSKE REGIJE
od njenih začetkov do sto in enega podpisnika
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije
Julij 2014
-1-
UVOD
…o pomenu Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije…
Vesela sem, da Savinjska regija, kjer sem se rodila in preživela otroštvo, dežela kjer so še vedno močno zasidrane
moje korenine, uspeva uresničevati evropski model razvoja. Upam, da bo to pomenilo v prihodnosti še več priložnosti za ustrezno izobraževanje in pridobivanje spretnosti mladih in manj mladih ter da bo zmanjšalo brezposelnost
in izboljšalo dobrobit ljudi v tem okolju. In za to gre – da so ljudje zaposleni, da sta njihovo delovno okolje in narava
zdrava ter da so ustrezno socialno zaščiteni.«
dr. Romana Jordan, poslanka v Evropskem parlamentu (MOSova Petica, september 2013)
Izdajamo tretjo letno Publikacijo »Deklaracija trajnostnega
razvoja Savinjske regije«.
Za vsebino prvih dveh Publikacij smo vas podpisnike Deklaracije pozivali, da ste nam kot skrbniku poročali o svojih izvedenih razvojnih aktivnostih na osnovah načel trajnostnega razvoja. Na devetdesetih straneh je zbranih in zapisano
toliko izvedenih trajnostno razvojnih aktivnosti naših občin
in podjetij, da lahko z gotovostjo rečemo, da Savinjsko regijo trajnostno spreminjamo na bolje.
Za letošnjo Publikacijo vas, spoštovani podpisniki Deklaracije, nismo želeli obremenjevati s poročanjem, ker menim, da
bi bilo tri leta zapored morda vsiljivo. Vas pa bomo naslednje leto zopet poprosili za poročanje in vsako vašo uspešno
izvedeno razvojno aktivnost s ponosom zapisali in objavili.
Priložnost za izdajo III. Publikacije je slavnostni dogodek,
2. 7 2014, ko na RASR prevzemamo električni avtomobil in
tudi na ta način oznanjamo trajnostno razvojno usmeritev
Savinjske regije. Načrtovano je, da bodo avtomobil brez
CO2 izpustov lahko promocijsko uporabljali podpisniki Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije, predvsem
naše občine ob za to primernih priložnostnih dogodkih.
Zamisel za vsebino Publikacije 2014 je nastala iz želje in potrebe, da se na enem mestu zbere pomembnejša dogajanja,
ki so v smeri trajnostnega razvoja nastajala vse od zamisli
in ideje pred petimi leti do današnjih 101 podpisnikov Deklaracije.
Kdaj, zakaj in kako je nastala zamisel za Deklaracijo trajnostnega razvoja Savinjske regije ? Pomembno je bilo izhodišče. Prvič, da je osnovna naloga RASR, Razvojne agencije
Savinjske regije izvajanje aktivnosti za spodbujanje regionalnega razvoja. In drugič, od nekdaj moje prepričanje,
da je za kakršnokoli zdravo rast in razvoj potrebna dobra
podlaga in, da si je vse treba zaslužiti. Vse to skupaj
se je skušalo zložiti v Pismu
o nameri za oblikovanje Savinjske regije kot Ekoregije,
ki je bilo v navzočnosti takratnega ministra za okolje
predstavljeno
2. decembra 2009 na 17. seji
Sveta Savinjske regije v Preboldu.
Zamisel, da razvoj Savinjske regije vežemo na visoke, okolju in družbi prijazne standarde, so župani in minister z
odobravanjem sprejeli. To je bila spodbuda za nadaljevanje zastavljene naloge in je bila tudi podlaga za nastanek
Deklaracije trajnostnega razvoja.
Učinkovito, operativno in celovito smo se lotili dela. Za sodelovanje v projektu Savinjska regija-Ekoregija so župani
vseh občin imenovali pooblaščene projektne predstavnike.
V dveh letih je bilo uspešno izvedenih sedem odličnih regijskih delavnic z izmenjavami primerov dobrih praks. Še
posebej je projekt obogatilo znanje sodelavk iz obeh naših
mestnih občin. Medtem smo na RASR vseskozi in vedno
bolj smo skrbeli, da se je o kvaliteti bivanja in okolja tudi
sicer začelo vse več govoriti in dogajati.
Ob nastajanju zamisli, teksta in vsebine Deklaracije je štiri
leta nazaj bila velika negotovost o tem kako bo sprejeta.
Naloge, kjer se ne zlaga zidakov in se ne prešteva izdelkov,
večkrat nimajo podpore, res pa je, da so velikokrat tudi
same sebi namenjene.
Ko je prvih 50 podpisnikov Deklaracije, na čelu z vsemi župani in županjo, 2. julija 2011 v Narodnem domu v Celju slovesno, pogumno in odločno podpisalo Deklaracijo, poti nazaj
ni bilo več. Začrtana je bila sodobna razvojna pot Savinjske
regije, ki jo je s svojimi podpisi pod Deklaracijo potrdilo in
utrdilo naslednjih 51 predsednikov uprav, podjetnikov in
podjetnic, ki vodijo največje in najuspešnejše gospodarske
družbe Savinjske regije.
Število 101 podpisnikov Deklaracije ni končno.
Bolj od tega je pomembno zavedanje, da nas v regiji vodite
in zastopate ljudje, ki imate družbeno odgovornost. Tudi
zato ste uspešni, in tako naj ostane !
Janez Jazbec,
direktor RASR Razvojne agencije Savinjske regije
-1-
-2-
-3-
-4-
-5-
PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI
v času nastajanja in izvajanja
Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije
Z namenom, da v Savinjski regiji učinkoviteje dosegamo dvig kvalitete bivanja družbe in postajamo vse bolj prijazni do okolja, v katerem delamo in živimo, smo na RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije zastavili dolgoročne
aktivnosti za spodbujanje trajnostnih oblik razvoja kot naše temeljne razvojne platforme.
Kot skrbniki naloge »Trajnostni razvoj Savinjske regije« smo si zadali, da bomo njena sporočila vztrajno, odgovorno in inovativno širili na različne načine, in sicer:
- z izvajanjem regijskih delavnic s primeri dobrih praks
- z organiziranjem kvalitetnih strokovnih srečanj z vsebinami trajnostnega razvoja
- s predstavitvami projektov trajnostnega razvoja
- z uvedbo Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije
- s širjenjem informacij in promoviranjem trajnostnega razvoja Savinjske regije
• REGIJSKE DELAVNICE S PRIMERI DOBRIH PRAKS
Z namenom, da v Savinjski regiji začnemo temeljiteje in odgovorneje uvajati dobre praktične primere aktivnosti s poudarkom na trajnostnem razvoju, smo na RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije leta 2010 začeli z izvajanjem regijskih delavnic. V okviru projekta Savinjska regija – Ekoregija
je bilo izvedenih 7. regijskih delavnic, kjer so predstavniki Občin Savinjske
regije predstavljali aktivnosti in primere dobrih praks uveljavljanja trajnostnega razvoja.
Savinjska regija – Ekoregija: pooblaščeni projektni sodelavci Občin
Občina
Predstavnik
Občina
Predstavnik
Braslovče
Renata Marolt
Rogatec
Nataša Lavrič
Celje
Nina Mašat Strle
Slovenske Konjice
Urška Udovičič
Dobje
Andreja Gradič
Solčava
Mateja Brlec Suhodolnik
Dobrna
Urška Vedenik
Šentjur
Edvard Peperko
Gornji Grad
Lucija Poličnik
Šmarje pri Jelšah
Anita Reich
Kozje
Daniel Čoklc
Šmartno ob Paki
Drago Kovač
Laško
Uroš Trkaj
Šoštanj
Marija Anžej
Ljubno
Primož Hren
Štore
Alenka Obrul
Luče
Klavdij Strmčnik
Tabor
Lilijana Štor Krebs
Mozirje
Janez Janko
Vitanje
Romana Holobar
Nazarje
Lucija Poličnik
Velenje
Špela Šeliga
Podčetrtek
Polona Novak
Vojnik
Mojca Skale
Polzela
Alenka Kočevar
Vransko
Marko Kranjc
Prebold
Franc Škrabe
Zreče
Štefan Posilovič
Rečica ob Savinji
Majda Potočnik
Žalec
Marjana Kopitar
Rogaška Slatina
Brigita Kregar Drofenik
-6-
1. regijska delavnica (Celje, 24.11.2010)
Institucija
RASR, ORZ
Tema predstavitve
Predstavitev koncepta projekta Savinjske regije –
Ekoregije predstavnikom Občin Savinjske regije
Izvajalec
Janez Jazbec
2. regijska delavnica (Celje, 16.2.2011)
Institucija
RASR
Tema predstavitve
Predstavitev delovnega gradiva - izvedene in predvidene aktivnosti na
področju trajnostnega razvoja, varovanja okolja in vključenost obnovljivih virov, količina mešanih komunalnih odpadkov
Institucija
Občina Vransko
Mestna občina Velenje
Mestna občina Celje
Izvajalec
Janez Jazbec,
Tomaž Poličnik
Tema predstavitve
Izvajalec
Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije Marko Krajnc
(Energetika Vransko)
Najbolj zelena mestna občina 2010 v Sloveniji
Špela Šeliga
Projekt Urban SMS – strategija upravljanja s tlemi Peter Medved
v mestnih območjih
-7-
3. regijska delavnica (Loče, 6.4.2011)
Institucija
Občina Dobje
Tema predstavitve
Projekt Bioregija, ekoremediacije, rastlinska čistilna
naprava
Izvajalec
župan Franc Leskovšek
in Elena Zupanc, RA
Kozjansko
Občina Solčava
Ekološka pridelava hrane, samooskrba, načelo
trajnostnega razvoja z lastnimi produkti in inovacijo,
prodaja izdelkov iz lokalnih surovin (volna, les, solčavski
apnenec),…
Mateja Brlec Suhodolnik
Občina Slovenske
Konjice
Projekt prilagoditve in zamenjave svetilk javne razsvetljave Andraž Mlaker
- projekt STOP CO2
Ogled primera dobre prakse: daljinsko ogrevanje na lesno biomaso in Žagarstvo Cugmajster.
-8-
4. regijska delavnica (Vrbje, 16.5.2011)
Institucija
Občina Zreče
Občina Dobrna
Občina Žalec
Tema predstavitve
Upravljanje varovana območja narave kot priložnost za
trajnostni razvoj
Aktivnosti na področju upravljanja z odpadki, voda in
energetike
Program varstva okolja, energetski koncept, energetsko
knjigovodstvo javnih zgradb, zavarovana območja narave,
tematske poti
Ogled primera dobre prakse: Ribnik Vrbje
-9-
Izvajalec
Štefan Posilovič
Urška Vedenik
Marjana Kopitar
5. regijska delavnica (Vojnik, 28.9.2011)
Institucija
Občina Šoštanj
Občina Vojnik
Tema predstavitve
Urejanje odpadkov, študija potenciala sončne energije,
energetsko varčen vrtec, TEŠ – izgradnja bloka 6
(okoljevarstveni vidik)
Protipoplavna zaščita, plinifikacija, ureditev ekoloških
otokov, izgradnja 2 čistilnih naprav, otvoritev zbirnega
centra Arclin eko vrtec, eko šoli, fotovoltaika na strehah
javnih stavb, termovizija javnih objektov, daljinski
energetski management
Ogled primera dobre prakse: Zbirni center za ločene odpadke Vojnik
- 10 -
Izvajalec
Marija Anžej
Mojca Skale,
župan
Benedikt
Podergajs
6. regijska delavnica (Rogaška Slatina, 21.3.2012)
Institucija
Občina Nazarje
Občina Rogaška
Slatina
Tema predstavitve
Bohačev toplar – kmečka tržnica
Center ponovne uporabe Rogaška Slatina
Izvajalec
Barbara Šoster Rutar
dr. Marinka Vovk
Ogled primera dobre prakse: Center ponovne uporabe Rogaška Slatina
7. regijska delavnica (Celje, 11.12.2012)
Institucija
ORP Osrednje
Celjsko (Simbio),
Energetika Celje
Tema predstavitve
Regijski center za ravnanje z odpadki (RCERO Celje) in
Toplarna Celje, kot zaključna faza obdelave odpadkov.
- 11 -
Izvajalec
Bojana Stopinšek,
Janez Peterman
• STROKOVNA SREČANJA Z VSEBINAMI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA
a. Strokovno srečanje ob prvem podpisu Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije (Celje, 31.5.2011)
V okviru podpisa Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije je bilo za predstavnike Občin izvedeno regijsko strokovno srečanje na temo izvajanja Deklaracije. S strani dr. Marinke Vovk (Okoljsko raziskovalni zavod)
je bil predstavljen koncept pojma trajnosti, trajnostnega razvoja in njegovih načel. Sledila je predstavitev podnebnega zakona in podnebne strategije, trendov rasti emisij, podnebnih zavez ter ciljev EU in Slovenije s strani
mag. Jureta Lebena (Služba Vlade RS za podnebne spremembe). Gregor Pečnik in mag Katarina Pogačnik (Best
Foot Forward) sta na koncu predstavila ogljični odtis, mednarodne standarde na področju spremljanja in poročanja emisij, metodološke osnove spremljanja in poročanja o emisijah, ogljični odtis v lokalni skupnosti in regiji
kot merilo uspešnosti, prednosti uporabe ogljičnega odtisa za podjetja, primere iz prakse ter koncept projekta
Ogljični odtis Savinjske regije. Organizator srečanja je bila RASR.
b. Strokovna regijska delavnica »Zelena javna naročila« (Celje, 11.6.2012)
Nosilci razvoja Savinjske regije smo se s podpisom Deklaracije trajnostnega razvoja pri svojem načrtovanju in
delovanju zavezali prednostno upoštevati načela trajnostnega razvoja. Pomemben prispevek k trajnostnemu
razvoju na sistemski ravni predstavlja Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list št. 102/11), ki se je začela
uporabljati z dnem, 13.3.2012. Z namenom spodbujanja trajnostnega razvoja smo na RASR, Razvojni agenciji
Savinjske regije pripravili regijsko delavnico »Zelena javna naročila«. Uredbo o zelenem javnem naročanju sta
predstavili strokovno pooblaščeni sodelavki s pristojnih ministrstev: Alenka Burja (Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje) in Marjana Dermelj (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). Organizator srečanja je bila RASR.
c. 5. razvojna konferenca lesarjev (Nazarje, 5.9.2012)
S strani ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Radovana Žerjava in ministra za kmetijstvo in okolje, Franca Bogoviča so bili predstavljeni ukrepi za uspešno prihodnost slovenskega lesarstva v sklopu Akcijskega načrta za
povečanje konkurenčnosti gozdno-lesne verige v Sloveniji do leta 2020 »Les je lep«.
Sledila je predstavitev primerov dobre prakse v lesno-predelovalni panoge s strani predsednika upravnega odbora
Jelovica d.d., Gregorja Benčine, direktorja podjetja Melu d.o.o., Alojza Selišnika in direktorja podjetja Žaga Cugmajster
d.o.o., Alojza Cugmajstra. S strani direktorja Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice so bili v nadaljevanju podani
predlogi ukrepov za izboljšanje stanja v panogi. RASR je sodelovala kot soorganizator razvojne konference.
d. Regijsko strokovno srečanje »Kmetijstvo v Savinjski regiji« (Žalec, 26.2.2013)
Predstavniki kmetijsko prehrambne panoge ter predstavniki lokalnih skupnosti in lokalnih akcijskih skupin so
na srečanju razpravljali o oceni doseženega stanja kmetijstva kot pomembne gospodarske panoge regije ter o
razvojnih usmeritvah regijskega kmetijstva za obdobje 2014-2020. Organizator srečanja je bila RASR.
- 12 -
e. Regijsko strokovno srečanje »Prostor – razvojni potencial« (Dobrna, 27.2.2013)
Namen srečanja predstavnikov razvojnih in strokovnih institucij je bil, da se spodbudi kvalitetna razprava o prostoru kot regijskem razvojnem potencialu, o regionalnem prostorskem načrtovanju, o upravljanju in trajnostno
vzdržnem umeščanju razvojnih projektov v prostor. Organizator srečanja je bila RASR.
f. Regijsko strokovno srečanje »Les – Razvojna priložnost Savinjske regije«
(Solčava, 7.3.2013)
Namen delovnega srečanja zainteresiranih predstavnikov lokalnih skupnosti, razvojnih in strokovnih institucij
ter gospodarskih nosilcev s področja lesarstva je bil, da z razpravo in predlogi udeležencev prispeva k oblikovanju regijskih usmeritev za bolj učinkovit razvoj tega področja. Organizator srečanja je bila RASR.
- 13 -
g. Regijsko strokovno srečanje »Turizem, razvojni preboj Savinjske regije
(Podčetrtek, 20.3.2013)
Namen srečanja je bil postavitev in utemeljitev izhodišča, da turizem lahko predstavlja razvojno specializacijo Savinjske regije. Na srečanju so različni predstavniki institucij, ki se ukvarjajo oz. se navezujejo na turizem,
predstavili svoj pogled na možnost razvojnega preboja turizma v Savinjski regiji. Organizator srečanja je bila
RASR.
- 14 -
h. Investicije v URE in OVE ter dodana vrednost degradiranih površin
(Celje, 25.4.2013)
V sodelovanju z Mestno občino Celje in KSSENA, Zavodom Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško
je bil konferenci je bil predstavljen pomen ukrepov učinkovite rabe energije in izkoriščanja obnovljivih virov
energije, njihov učinek pri doseganju skupnih interesov in njihov pomen v širši družbi ter nacionalne podpore
in možnosti financiranja. Predstavljene so bile različne možnosti izrabe degradiranih zemljišč. Predstavitve so
bile izvedene s strani predstavnikov Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, Ekosklada,
Filozofske fakultete, Oddelka za geografijo, Mestne občine Velenje, podjetja Simbio d.o.o. in Bisol Group d.o.o.
ter KSSENA, Energetske agencije za Savinjsko, Šaleško in Koroško. RASR je sodelovala kot soorganizator strokovnega srečanja.
i. 6. razvojna konferenca lesarjev (Nazarje, 11.9.2013)
S strani ministra za kmetijstvo in okolje, mag. Dejana Židana je bilo uvodoma predstavljeno izvajanje Akcijskega
načrta »Les je lep«. Sledil je povzetek stanja v lesarski panogi. S strani predstavnikov panoge so bili podani predlogi rešitev oz. ukrepov za oživitev in razvoj slovenske lesno predelovalne industrije, ki ima glede na slovensko
pokritost z gozdom, velike potenciale. RASR je sodelovala kot soorganizator razvojne konference.
j. Regijski posvet »Logistična dejavnost - regijski razvojni potencial«
(Celje, 21.10.2013)
Na pobudo Razvojne agencije Savinjske regije je celjska Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru pristopila k
oblikovanju smernic za celovit in trajnostno naravnan razvoj logistične dejavnosti v Savinjski regiji, skozi katero
poteka peti koridor.
Razmere namreč narekujejo temeljit premislek o učinkoviti trajnostni izrabi obstoječe infrastrukture, premišljeno načrtovanje ravnanja s prostorom in viri v prihodnosti, iskanje novih načinov privabljanja podjetij, dolgoročnega financiranja lokalnih skupnosti ter ustvarjanja prijetnega okolja za sobivanje prebivalstva in gospodarskih
subjektov.
- 15 -
Tovrstna prizadevanja presegajo zmožnosti posameznih občin ali podjetij, ki so si za komunikacijo in nove načine povezovanja.
- 16 -
• PREDSTAVITVE PROJEKTA
Dogodek
17. seja Sveta Savinjske
regije
1. seja Sveta Savinjske
regije
2. seja Sveta Savinjske
regije
Strokovna ekskurzija
po Spodnje Savinjskem
Slavnostni podpis
Deklaracije
trajnostnega razvoja
Savinjske regije
Strokovna ekskurzija
po Osrednje Celjskem
Trajnostni razvoj nas
povezuje – strokovna
ekskurzija v partnersko
državo Srbijo
5. seja Sveta Savinjske
regije
6. seja Sveta Savinjske
regije
Mednarodna delavnica
v sklopu projekta Surf
Nature
Strokovna ekskurzija
po Savinjsko-šaleškem
2. Slavnostni
podpis Deklaracije
trajnostnega razvoja
Savinjske regije
Strokovna ekskurzija
po Dravinjski subregiji
7. seja Sveta Savinjske
regije
Mosova Petica priloga regionalnih
časopisov ob 46.
MOS v Celju (100.000
izvodov)
9. seja Sveta Savinjske
regije
3. Slavnostni
podpis Deklaracije
trajnostnega razvoja
Savinjske regije
101. podpis Deklaracije
Aktivnost/Organizator
Podpis Pisma o nameri za regijski projekt Savinjska regija –
Ekoregija; organizacija RASR
Predstavitev koncepta projekta Savinjska regija – Ekoregija;
organizator seje RASR
Predstavitev izvedenih in načrtovanih aktivnosti; organizator seje
RASR
Ogled kulturnih in turističnih točk Spodnje Savinjskega;
organizator RASR, občine Spodnje Savinjskega
Podpis Deklaracije s strani županje in županov Občin Savinjske
regije in razvojnih inštitucij v regiji/prvih 50 podpisnikov;
organizator dogodka RASR
Kraj in datum
Prebold,
9.12.2009
Hotel Štorman, Celje,
22.12.2010
Dom Kulture Nazarje,
7.4.2011
Spodnje Savinjska subregija,
19.5.2011
Narodni dom, Celje,
22.5.2011
Ogled skritih biserov kulturne in arhitekturne dediščine
Osrednjega Celjskega; organizacija RASR v sodelovanju z ORP
Osrednje Celjsko
Predstavitev projekta Savinjska regija – Ekoregija in primerov
dobre prakse v regiji/ organizator RA Savinja
Osrednje Celjska subregija,
28.6.2011
Predstavitev izvedenih in načrtovanih aktivnosti projekta;
organizator RASR
Predstavitev izvedenih in načrtovanih aktivnosti projekta;
organizator RASR
Predstavitev projekta Savinjska regija –Ekoregija in primerov
dobre prakse v regiji; organizator RA Savinja
Ogled mozaika doživetij Savinjsko-šaleškega/ organizator RASR,
občine Šaleškega in Zgornje Savinjskega
Podpis Deklaracije s strani podjetij Savinjske regije/ 40
podpisnikov, izdaja 1. Publikacije; organizator RASR
Kruševac, Srbija,
11.-13.10.2011
Grad Komenda, Polzela,
29.11.2011
Kulturni dom Dobrna,
Dobrna, 17.4.2012
Eko muzej hmeljarstva in
pivovarstva Slovenije, Žalec,
8.5.2012
Savinjsko-šaleška, subregija,
22.5.2012
Narodni Dom, Celje,
1.6.2012
Predstavitev najlepših kotičkov občin Dravinjskega; organizator
RASR v sodelovanju z Medobčinskim uradom Slovenske Konjice.
Predstavitev izvedenih in načrtovanih aktivnosti v sklopu projekta
Savinjska regija – Ekoregija; organizator RASR
Trajnostni razvoj za preboj Savinjske regije, predstavitev
izvedenih aktivnosti s poudarjenim trajnostnim vidikom
vseh podpisnikov Deklaracije (30 strani); organizator RASR v
sodelovanju z NT&RC
Subregija Dravinjsko,
8.11.2012
Terme Zreče, Zreče,
13.12.2012
Celje, 10. 9.2013
Predstavitev izvedenih in načrtovanih aktivnosti v sklopu projekta
Savinjska regija – Ekoregija; organizator: RASR
Podpis Deklaracije s strani podjetij Savinjske regije/10
podpisnikov, predstavitev električnih avtomobilov, izdaja 11.
Publikacije; organizator RASR
Regijsko študijsko središče,
Celje, 5.11.2013
Narodni dom, Celje,
11.12.2013
Podpis Deklaracije s strani direktorja podjetja Elektro Celje;
organizator RASR
11. seja Sveta Savinjske Predstavitev protokola uporabe električnega avtomobila/RASR
regije
Letno srečanje
Slavnostni prevzem električnega avtomobila, otvoritev sodobne
podpisnikov
elektro polnilnice, izdaja III. Publikacije/ RASR
Deklaracije
trajnostnega razvoja
- 17 -
Mestna občina Celje,
26.3.2014
Anin dvor, Rogaška Slatina,
15.4.2014
Celje,
2. 7.2014
SPREJEM DEKLARACIJE TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA SAVINJSKE REGIJE
1. Slavnostni podpis Deklaracije
trajnostnega razvoja Savinjske regije
(Celje, 30.5.2011)
50 prvopodpisnikom Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije (med njimi vsem županom in županji) je bila posredovana vsebina
Deklaracije ob Dnevu Zemlje, 22. aprila 2011. Vsi prejemniki so se z vsebino Deklaracije strinjali, zato je bil 31. maja 2011 organiziran 1. Slavnostni podpis Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije.
Zbrane je nagovoril in pozdravil župan Mestne občine Celje. O pomenu Deklaracije je njen pobudnik, direktor RASR, Janez Jazbec povedal:
»Podpisniki Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije se zavezujemo,
da bomo družbeno odgovorno skrbeli za splošno blaginjo v regiji«.
VABILO
na
Slavnostni podpis
Deklaracije trajnostnega razvoja
Savinjske regije
ki bo v torek, 31. maja 2011 ob 13h
v Veliki dvorani Narodnega doma v Celju,
Trg celjskih knezov 9.
»Razvoj regije bomo gradili na etičnih načelih in regijo uveljavljali kot družbeni ekosistem. V svojem
delovnem in bivalnem okolju bomo podpisniki deklaracije skrbeli za pozitivne družbene spremembe in
za ozaveščanje soljudi.
Odločenost, da razvojna prizadevanja prednostno in poudarjeno izvajamo z upoštevanjem načel
trajnostnega razvoja, vidimo kot konkurenčno prednost Savinjske regije« .
Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije je sprejeta s strani vodstev pomembnih
regijskih razvojnih nosilcev, med njimi so tudi županja in župani vseh naših občin.
V tem je naša moč, z njo smo sposobni premikati stvari na bolje.
S spoštovanjem,
Dekleracija Vabilo RASR.indd 1
Spoštovani visoki zbor, cenjene gospe in gospodje
Spodbujanje razvoja Savinjske regije je ključna naloga institucije, ki jo vodim.
Res je, da je beseda razvoj velikokrat slišana in izrečena, res
pa je tudi, da imamo o njem različno predstavo. Vse prevečkrat se razvoj pojmuje zgolj kot materialni napredek brez celostnega obračuna in s premalo odgovornosti na vplive, ki jih
lahko povzroči.
Vsi zbrani dobro vemo, da je ravno razvoj odgovor na gospodarsko krizo, v kateri smo se znašli. Vemo pa tudi, da ima kriza več obrazov in je za njen nastanek v vrednostnem smislu
v marsičem krivo ravno nepravilno razumevanje razvoja in v
tem smislu tudi zloraba njegovega imena.
Treba se bo spustiti razvojno stopnico, dve, tri nazaj in s tega
položaja začeti tako, da se bo za razumen in enakomernejši
razvoj vzpostavilo ravnovesje med visoko ceno, ki jo določajo
želje po vedno večjem ustvarjanju kapitala in dobička ter med
obračunom naših resničnih potreb in možnosti, ki nam jih za
to daje okolje, v katerem živimo.
V Savinjski regiji premoremo marsikaj razvojno uspešnega,
marsikaj na čemer lahko zdrav, okolju in ljudem prijazen razvoj nadgrajujemo.
Nekatera naša, tako večja, kot srednja, manjša podjetja in
obrtniki zelo dobro in skrbno gospodarijo, naše občine pa se
v marsičem umeščajo v ugledno družbo tistih lokalnih skupnosti, ki odgovorno skrbijo za kvalitetne pogoje bivanja svojih
prebivalcev.
Janez Jazbec,
direktor RASR
24.5.2011 8:44
V tej luči je pomembno naše spoznanje in pripravljenost, da
se tisti, ki smo zadolženi za nadaljnji razvoj Savinjske regije, odločamo za nekaj kar ne predstavlja samo več, ampak je
tudi bolje. Opredeljujemo se, da bomo z upoštevanjem načel
trajnostnega razvoja družbeno odgovorno skrbeli za splošno
blaginjo v regiji in se danes pod to tudi podpisujemo.
Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije je dokument,
ki postavlja temelje družbenega razvoja na pozitivno vrednotenje odnosov med ljudmi, okoljem in kapitalom, pri tem
poudarja vzdržno upravljanje z naravnimi viri, vključevanje
človeških virov in spodbuja vse oblike samooskrbe regije.
Deklaracija je odprta za vse, je začrtana smer in način razvoja
Savinjske regije. Namen je, da se uveljavlja v vseh okoljih, da
se nas dotakne tudi kot posameznikov.
V RASR, Razvojni agenciji Savinjske regije bomo kot skrbniki projekta Savinjska regija – Ekoregija vztrajno iskali poti in
načine, strokovno pomoč in sodelovanje, znanje in denar z
namenom, da bo v regiji spodbujen ljudem in okolju prijazen,
trajnostni razvoj. Uresničevanje naših razvojnih prizadevanj z
upoštevanjem načel tajnostnega razvoja je lahko in mora biti
konkurenčna prednost Savinjske regije.
Spoštovani, zahvaljujem se vam za zaupanje, za vaš čas, voljo
in za sodelovanje, ki ga danes utrjujemo s podpisom pomembnega strateškega regijskega razvojnega dogovora.
Ne moremo jutri spremeniti podobe regije v kateri živimo
in delamo, jo pa lahko in jo bomo postopno, korak po korak,
tako kot se premagujejo najtežje in najdaljše poti.
- 18 -
- 19 -
2. Slavnostni podpis Deklaracije trajnostnega razvoja
Savinjske regije (Celje, 1.6.2012)
V slavnostnem vzdušju in prisotnosti mnogih uglednih direktorjev podjetij in županov občin Savinjske regije so
na 2. Slavnostnem podpisu Deklaracije (Celje, 1.6.2012) zbrane nagovorili minister za kmetijstvo in okolje, Franc
Bogovič župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot in direktor RASR, Razvojne agencije Savinjske regije, Janez Jazbec, ki je zbrane nagovoril:
Spoštovani visoki zbor, gospod minister, cenjene gospe in gospodje,
po letu dni smo skupaj. Tisti, ki smo si že lani na tem mestu
skupaj upali drzno razmišljati o načinu razvoja naše regije ter
pod to postavili svoj podpis, in tisti, ki se temu pridružujete
danes.
Povabilo v družbo, ki verjame, da je tudi tako moč stvari premikati na bolje, smo naslovili na 50 naslovov uspešnih gospodarskih družb Savinjske regije.
Spoštovani župani, županja in vsi dosedanji podpisniki Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije, s posebnim spoštovanjem, dovolite, tudi z zanosom, vam sporočam , da je
danes z nami 40 direktorjev, predsednikov uprav in njihovih
pooblaščencev, ključnih razvojnikov regije, ki potrjujejo, da je
trajnostni razvoj Savinjske regije pravilna usmeritev.
Ob vsakodnevnem zahtevnem iskanju odgovorov in poti za
poslovanje podjetij, ki jih vodite, ste našli čas in voljo, da ste
danes tukaj, kar ob vaši poslovni uspešnosti izraža še nekaj
več, to je družbena odgovornost. Hvala.
Naj ob obletnici prvega podpisa Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije povem, da nas je vseh 50 takratnih podpisnikov pripravilo povzetek o tem, koliko in kaj nam je v smeri trajnostnega razvoja v tem kratkem času uspelo narediti. V
pregled so zajete različne, velike in majhne aktivnosti, ki pa je
vsaka zase pomembna, ker izražajo skrb za ohranjanje okolja
in za pozitivne družbene spremembe.
Na RASR, razvojni agenciji savinjske regije smo kot pobudnik
in skrbnik izvajanja Deklaracije poskrbeli, da so zbrana vsa poročila v publikaciji, ki je uvod v »zeleno knjigo« regije. Za njeno
nadaljevanje bomo za sodelovanje čez leto dni zopet potrkali
na vaša vrata.
Spoštovani, tako kot je jasno zavedanje, da nobeno podjetje
zaradi podpisa Deklaracije jutri ne bo proizvedlo in prodalo
niti za evro več, je še bolj jasno sporočilo, ki ga kot najpomembnejši nosilci razvoja regije s podpisom Deklaracije izrekate v en glas. Ni vseeno, kdo kaj reče in tudi ni vseeno, koliko
jih isto resnico govori.
V tem smislu postaja regija z današnjim dnem močnejša, njena
razvojna smer še bolj jasno in odločno začrtana. Ne skrivamo,
svojo regijo želimo tudi na ta način uveljaviti kot konkurenčno
poslovno in bivalno okolje, prepoznavno po skrbi in izvajanju
razvoja, ki je okolju in družbi prijazen.
Tako in s tem se želimo naučiti živeti in delati, v tem vidimo
prihodnost za svoje rodove.
Ob vsem, kar na tem področju začenjamo poudarjeno delati
kot svojo domačo nalogo, bo potrebno skrb in odgovornost
za trajnostni razvoj regije in vse z njim povezano, z velikimi
črkami zapisati tudi v razvojne dokumente regije.
Prvič zato, da ne ponavljamo napak iz bližnje ali katere koli že
preteklosti, drugič pa zato, ker bo to osnova za črpanje evropskih sredstev finančne perspektive 2014-20.
Vse povedano, spoštovani minister, je prijazen in poseben
pozdrav tudi vam, ki vas vidimo kot pridruženega podpisnika
naše deklaracije z vladne državne ravni. Hvala, da ste danes
prišel med nas. Vemo, da znate ceniti lastna razvojna prizadevanja, ki se jih namesto golega kritizerstva zna kdo sam lotiti.
Kot dolgoleten in uspešen župan in sedaj minister za kmetijstvo in okolje nas verjetno podpirate in nam boste zagotovo
pripravljen pomagati, ko bomo to potrebovali.
Spoštovani vsi zbrani, naj se vrednost Deklaracije in vsega, v
njenem duhu izvedenega, izraža v skupni razvojni usmeritvi
regije za cilje, ki pomenijo več in bolje za ljudi in okolje, ki v njej
delamo in živimo. Postavljanje temeljev, na katerih bo moč
graditi dobro in zdravo prihodnost, je njen namen.
PUBLIKACIJA POVZETEK IZVAJANJA ZA OBDOBJE
2011/12
V publikaciji so
predstavljene izvedene aktivnosti 50
podpisnikov Deklaracije na področju
varovanja okolja in
trajnostnega razvoja v obdobju 2011/12
- 20 -
- 21 -
3. Slavnostni podpis Deklaracije trajnostnega razvoja
Savinjske regije (Celje, 11.12.2013)
Ob slavnostnem vzdušju je Deklaracijo trajnostnega razvoja Savinjske regije podpisalo 10 podjetij.
Prisotne so uvodoma nagovorili podžupanja Mestne občine Celje, mag. Darja Turk, generalni direktor Direktorata za javne službe varstva okolja in investicije v okolje na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, dr. Boštjan Petelinc
in direktor RASR, Janez Jazbec, ki je zbrane nagovoril:
Spoštovani,
Deklaracijo trajnostnega razvoja najodgovornejši predstavniki družbenega in gospodarskega življenja Savinjske regije
podpisujemo tretje leto zapovrstjo. Z njenim sprejetjem skupaj sporočamo, da se zavezujemo svoja razvojna prizadevanja
uresničevati tako, da v definicije neizprosno krute ekonomije
vnašamo etične in obče človeške vrednote.
Z današnjim slavnostnim podpisom v dobro družbo dosedanjih
90 podpisnikov pristopate pomembni regijski gospodarstveniki, na kar smo zelo ponosni. V jadra začrtane smeri trajnostnega razvoja regije dodajate veter, s katerim se bodo spremembe
dogajale prej in temeljiteje. Pomembno za podobo družbe je
kako in kakšne razvojne rešitve sprejemajo najpomembnejši
odločevalcev regije. Savinjska regija kapital stotih takih, odgovornih ljudi z današnjim dnem premore. Spoštovani, dovolite,
da se vam vsem stotim podpisnikom, javno izreče zahvala za
pogum, vizijo in odločnost. To vse skupaj je lastno samo znanilcem sprememb, ki jih naša družba še kako potrebuje. Upati je,
da sporočila, kot jih danes pišemo v celjskem Narodnem domu
sploh še lahko najdejo pot do ljudi, do tistih, ki jih v občinah in
podjetjih zastopate in vodite in za katere je, skupaj z nami, vse
to namenjeno. Ni vse slabo, je naše sporočilo, in ni vse zlagano,
zato se splača na dobrih in trdnih temeljih graditi prihodnost. Ni
je regije v Sloveniji, ki bi tako široko in odločno izrazila pripravljenost, da svoj razvoj gradi na vrednotah trajnostnega razvoja.
Pričakujemo, da bodo naša prizadevanja prepoznana in podprta tudi s strani države.
Čeprav se ne slepimo in ne sanjamo, da nam bo s sprejemom
Deklaracije kaj podarjeno in bo jutri posel stekel brez problemov, kriza pa čez noč končana, je treba poudariti, da naša
prizadevanja za trajnostni razvoj sovpadajo z evropskimi
usmeritvami in jih vse razvitejše družbe vse bolj vgrajujejo v
način dela in življenja. Iz evropskih strateških dokumentov se
da ugotoviti, da bo možno za vlaganja v trajnostno rast gospodarstva pridobiti denar, verjetno pa se strinjamo, da bomo
za spremembo in dvig naših miselnih standardov v odnosu do
okolja, soljudi in dela, morali poskrbeti sami, denar pa nam pri
tem lahko bolj škodi kot koristi.
Poudariti želim še to, spoštovani, da smo, tako kot lani, tudi
letos z vašo pomočjo izdelali Poročilo o izvedenih aktivnostih
trajnostnega razvoja v Savinjski regiji. Zbrana vsebina iz devetdeset poročil pove, da gradimo regijo trajnostnega razvoja, da
spreminjamo Savinjsko regijo na bolje in da to delamo dobro.
Čestitam vam za vse dosežke. Zahvaljujem se vam za in vašim
sodelavcem, da ste posredovali poročila in hkrati napovedujem, da vas bomo za poročila poprosili tudi prihodnje leto.
Menim, da je prav zapisati vse dobro, kar je narejeno in pušča
sledi v smer trajnostnega razvoja regije.
S sprejemom Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije smo podpisniki zmogli in si upali pred sebe in svoja dejanja
nastaviti ogledalo. Tudi zato, da tako kot nam, našim zanamcem ne bo treba imeti skrbi za urejanje tako ali drugače degradiranih območij.
Na dolgi rok zastavljamo okolju, družbi in gospodarstvu prijazen trajnostni razvoj. Vsak korak, ki ga v tej smeri skupaj
uspevamo narediti tudi v Savinjski regiji, je naša naložba v
prihodnost. Hvala.
PUBLIKACIJA POVZETEK
IZVAJANJA ZA OBDOBJE 2012/13
V publikaciji so predstavljene izvedene aktivnosti podpisnikov
Deklaracije na področju varovanja okolja in
trajnostnega razvoja
v obdobju 2012/13. V
okviru 46. Mednarodnega obrtnega sejma v Celju je bila izdana priloga Mosova
petica, v kateri je 87
podpisnikov Deklaracije predstavilo izvedene aktivnosti na
področju varovanja
okolja in trajnostnega razvoja v obdobju 2012/13.
- 22 -
101 podpisnik Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije, predsednik uprave Elektro Celje d.d., Rade Kneževič
- 23 -
• PROMOCIJA TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SAVINJSKE REGIJE V MEDIJIH
Mediji so za promocijo aktivnosti na področju trajnostnega razvoja v Savinjski regiji pomemben člen, zato smo
redno objavljali v različnih publikacijah (Zemlja ima srce), časopisih (Novi tednik, Naš Čas) in televizijskih prispevkih (TV Celje, VTV).
Delo:
priloga Savinjska Ekoregija (18.4.2011): priloga s prispevki o varovanju okolja in pomenu trajnostnega razvoja
Savinjske regije.
NT&RC:
Oddaje in rubrika Ekoval – Trajnostni razvoj Savinjske regije:
- promocija trajnostnega razvoja v Savinjski regiji in projekta Savinjska regija – Ekoregija s strani Občin in drugih
podpisnikov Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije
Datum oddaje
10.2.2011
24.2.2011
Udeleženci
Janez Jazbec (RASR, direktor) – predstavitev projekta
Bojan Šrot (MO Celje, župan), Srečko Meh (MO Velenje, podžupan), Franc Sušnik (občina Vransko,
župan), Špela Šeliga (MO Velenje, Služba za razvojne projekte in gospodarstvo),
Janez Jazbec (RASR, direktor)
14.4.2011
Franc Leskovšek (občina Dobje, župan), Miran Gorinšek (občina Slovenske Konjice, župan),
Andraž Mlaker (občina Slovenske Konjice, Oddelek za prostor in promet), Mateja Brlec Suhodolnik
(občina Solčava, direktorica uprave), Janez Jazbec (RASR, direktor)
19.5.2011
Janko Kos (občina Žalec, župan), Martin Brecl (občina Dobrna, župan),
Štefan Posilovič (občina Zreče, Oddelek za okolje in prostor), Janez Jazbec (RASR, direktor)
1.9.2011
Ivo Trošt (ZGS OE Celje, vodja), Natalija Špeh (Visoka šola za varstvo okolja Velenje, dekanica,
Janez Jazbec (RASR, direktor)
13.10.2011
Benedikt Podergajs (Občina Vojnik, župan)Marija Anžej (Občina Šoštanj, višja svetovalka),
Janez Jazbec (RASR, direktor)
6.3.2012
Boštjan Krajnc (direktor Zavoda KSSENA), mag. Branko Šket (direktor ŠC Šentjur),
Janez Jazbec (RASR, direktor)
30.10.2012
Bojana Žaberl (direktorica RA Sotla)Janez Jazbec (RASR, direktor)
20.11.2012
Marjan Jakob (direktor Mlekarn Celeia), Breda Obrez Preskar (izvršna direktorica Celjskega sejma),
Andreja Černevšek (vodja trženja Term Topolšica), Janez Jazbec (RASR, direktor)
30.11.2012
Danica Jezovšek – Korent (direktorica Razvojne agencije Savinja), Janez Jazbec (RASR, direktor)
21.3.2013
Alenka Iskra (nekdanja direktorica Rimskih term), Klemen Žibret (direktor za kadrovsko pravno
področje, Steklarna Rogaška), Jože Duh (predsednik uprave Term Dobrna),
Janez Jazbec (RASR, direktor)
30.5.2013
Hugo Bosio (direktor Bosio d.o.o.), Alojz Selišnik (direktor MELU Mizarstvo),
Franci Pliberšek (direktor MIK Celje), Janez Jazbec (RASR, direktor)
27.3.2014
Rade Kneževič (direktor Elektro Celje), Bojan Šrot (župan Mestne občine Celje),
Janez Jazbec (RASR, direktor)
22.5.2014
mag. Bojan Kidrič (župan Občine Rogaška Slatina), Vesna Lejič Mlakar (marketing NT&RC),
Janez Jazbec (RASR, direktor)
Martin Brecl (občina Dobrna, župan), Vilko Jazbinšek (Občina Tabor, župan),
Janez Jazbec (RASR, direktor)
13.6.2014
- 24 -
Sočasno so bili v časopisu Novi tednik pod rubriko Trajnostni razvoj Savinjske regije objavljeni tematski članki s
povzetkom radijskih oddaj.
TV Celje:
- EKOLOŠKA ODDAJE EKOMAT (marec 2012)
Prispevki o ekoloških dejavnostih RASR, koncept projekta Savinjska regija Ekoregija, pomen Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije
VTV Velenje:
ODDAJE na temo »TRAJNOSTNI RAZVOJ SAVINJSKE REGIJE« - organizator RASR, Razvojna agencija Savinjske
regije
V letu 2014 je načrtovanih 22 oddaj, od teh se jih je že odvilo 6 oddaj:
Datum
Občina
Župan
14.5.2014
Polzela
Jože Kužnik, župan
21.5.2014
Občina Slovenske Konjice
Miran Gorinšek, župan
28.5.2014
Občina Šentjur
mag. Marko Diaci, župan
4.6.2014
Občina Polzela
Janko Kos, župan
11.6.2014
Občina Šmartno ob Paki
Janko Kopušar, župan
18.6.2014
Občina Vitanje
Slavko Vetrih, župan
Povzetki iz vseh oddaj Ekoval (Radio Celje) so bili skupaj z gosti objavljeni v Novem Tedniku.
- 25 -
PODPISNIKI DEKLARACIJE
TRAJNOSTNEGA RAZVOJA SAVINJSKE REGIJE
Mestna občina Celje
Mestna občina Velenje
Občina Braslovče
župan Bojan Šrot
župan Bojan Kontič
župan Branimir Strojanšek
Občina Dobje
Občina Dobrna
Občina Gornji Grad
župan Franc Leskovšek
župan Martin Brecl
župan Stanko Ogradi
Občina Kozje
Občina Laško
Občina Ljubno
župan Dušan Andrej Kocman
župan Franc Zdolšek
župan Franjo Naraločnik
- 26 -
Občina Luče
Občina Mozirje
Občina Nazarje
župan Ciril Rosc
župan Ivan Suhoveršnik
županja Majda Podkrižnik
Občina Podčetrtek
Občina Polzela
Občina Prebold
župan Peter Misja
župan Jože Kužnik
župan Vinko Debelak
Občina Rečica ob Savinji
Občina Rogaška Slatina
Občina Rogatec
župan Vincenc Jeraj
župan mag. Branko Kidrič
župan Martin Mikolič
Občina Slovenske Konjice
Občina Solčava
Občina Šentjur
župan Miran Gorinšek
župan Alojz Lipnik
župan mag. Marko Diaci
- 27 -
Občina Šmarje pri Jelšah
Občina Šmartno ob Paki
Občina Šoštanj
župan Jože Čakš
župan Janko Kopušar
župan Darko Menih
Občina Štore
Občina Tabor
Občina Vitanje
župan Miran Jurkošek
župan Vilko Jazbinšek
župan Slavko Vetrih
Občina Vojnik
Občina Vransko
Občina Zreče
župan Benedikt Podergajs
župan Franc Sušnik
župan mag. Boris Podvršnik
Občina Žalec
RASR,
Razvojna agencija Savinjske regije
Območno razvojno partnerstvo
Osrednje Celjsko
župan Janko Kos
direktor Janez Jazbec
direktor
mag. Marko Zidanšek, Simbio d.o.o.
- 28 -
Razvojna agencija Kozjansko
Razvojna agencija Savinja
Razvojna agencija Sotla
direktorica mag. Andreja Smolej
direktor Stojan Praprotnik
direktorica Bojana Žaberl
Savinjsko-šaleška območna razvojna
agencija
A2S d.o.o.
AV Studio d.o.o.
direktorica Jasna Klepec
direktor Aljoša Džumhur
prokuristka Alenka Potočnik Anžič
Bisol Group, d.o.o.
Bosio d.o.o.
BSH Hišni aparati d.o.o. Nazarje
predsednik uprave dr. Uroš Merc
generalni direktor Hugo Bosio
direktor področja gospodarjenja
Boštjan Gorjup
Celjske mesnine d.d.
Celjski sejem d.d.
Cinkarna Celje, d.d.
direktor Izidor Krivec
izvršna direktorica
Breda Obrez Preskar
direktor Tomaž Benčina
- 29 -
Dinocolor d.o.o.
Elektro Celje d.d.
ELPRO KRIŽNIČ d.o.o.
direktor Marko Samec
predsednik uprave Rade Knežević
direktor Ivo Križnič
EMO - Orodjarna d.o.o.
ERICo d.o.o. Velenje
Esotech d.d. Velenje
direktor Miran Šrot
direktor mag. Marko Mavec
predsednik uprave Marko Škoberne
Eutrip d.o.o.
Frutarom Etol d.o.o.
GIC Gradnje d.o.o.
prokurist Primož Praper
direktor mag. Zdenko Zanoški
direktor Ivan Cajzek
GKN Driveline Slovenija, d.o.o.
Gorenje d.d.
IPAK Inštitut Velenje
direktor Andrej Poklič
predsednik uprave Franjo Bobinac
vodja dr. Stanko Blatnik
- 30 -
Izletnik Celje d.d.
KLS Ljubno d.o.o.
Kmetijsko gozdarski zavod Celje
direktor Darko Šafarič
direktor Bogomir Strašek
direktor Stanko Jamnik
Kostroj Strojegradnja d.o.o.
Kovinoplastika Povše,
Ivan Janez Povše s.p.
KOVINTRADE
Mednarodna trgovina d.d. Celje
direktor Ivan Furman
direktor Ivan Povše
predsednik uprave Marko Staroveški
Kozjanski park
KSSENA, Zavod Energetska agencija
za Savinjsko, Šaleško in Koroško
MEJA Šentjur, d.d.
direktor mag. Teo Hrvoje Oršanič
direktor Boštjan Krajnc
direktor Roman Gregorn
MELU Mizarstvo, d.o.o.
MIK, d.o.o.
Mlekarna Celeia, d.o.o.
direktor Alojz Selišnik
generalni direktor Franc Pliberšek
predsednik uprave Marjan Jakob
- 31 -
NOVEM Car Interior Design d.o.o.
NT&RC, d.o.o. Celje
Območna
obrtno-podjetniška zbornica Celje
direktor Matjaž Omladič
direktor Srečko Šrot
predsednik Miran Gracer
OPLAST d.o.o.
Pivovarna Laško d.d.
Plastika Skaza d.o.o.
direktor Tone Ofentavšek
predsednik uprave mag. Dušan Zorko
direktorica Tanja Skaza
Premogovnik Velenje d.d.
Regionalna gospodarska zbornica
Celje
RC Planiranje d.o.o.
predsednik uprave Ivan Pohorec
direktor Drago Polak
direktor Radovan Romih
RCE – razvojni center energija, d.o.o.
Rimske terme d.o.o.
Savinjsko-šaleška gospodarska
zbornica
direktor Sandi Vasle
direktorica Marija Lendeker
predsednica dr. Cvetka Tinauer
- 32 -
SG Automotive, d.o.o.
SICO d.o.o.
Splošna bolnišnica Celje
direktor Robert Grah
direktor Marjan Volpe
direktor mag. Marjan Ferjanc
Steklarna Rogaška d.d.
SwatyComet, d.o.o.
Šolski center Šentjur
predsednik uprave Jim Walsh
direktor Matjaž Merkan
direktor mag. Branko Šket
Štore Steel d.o.o.
Šumer d.o.o.
Terme Dobrna d.d.
direktor Marjan Mačkošek
prokurist Viljem Šumer
direktor dr. Aleš Semenja
Terme Olimia d.d.
Terme Topolšica d.d.
Thermana d.d.
direktor mag. Zdravko Počivalšek
direktorica Lidija Fijavž Špeh
direktor mag. Andrej Bošnjak
- 33 -
Unior d.d.
Visoka šola za varstvo okolja
Vivapen d.o.o.
predsednik uprave Darko Hrastnik
direktorica mag. Milena Pečovnik
direktorica Petra Melanšek
Vodovod - Kanalizacija, d.o.o.
Zavod RS za varstvo narave, OE Celje
Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje
direktor mag. Marko Cvikl
vodja Mojca Tomažič
vodja Aleksander Ratajc
Zavod za gozdove Slovenije,
OE Nazarje
vodja Anton Breznik
Največja vrednost Deklaracije trajnostnega razvoja Savinjske regije so ljudje, ki so jo sprejeli in podpisali. Vsak
izmed njih je izpostavljen prvi v vrsti po odgovornosti za nas stotine in tisoče, da imamo kot delavci delo in, da
smo zadovoljni kot občani.
Skrbeli bomo, da bo podpisnikov vsako leto več.
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije
- 34 -
... MISLI PODPISNIKOV DEKLARACIJE TRAJNOSTNEGA
RAZVOJA SAVINJSKE REGIJE ...
»Pomembnost Deklaracije je v tem, da se nosilci razvoja regije res zavežejo k ravnanju po principih trajnostnega razvoja in hkrati s tem spodbudijo vsakega posameznika, da v svojem okolju ravna popolnoma enako.«
Bojan Šrot, župan Mestne občine Celje (Novi tednik)
»Varovanje našega okolja je prednostna naloga, ki nam bo omogočala obstanek in razvoj.«
Franjo Naraločnik, župan Občine Ljubno (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»…želimo se razvijati v smeri trajnostnega razvoja, kar se kaže v izvajanju projektov, ki so socialno ugodni, okoljsko sprejemljivi in ekonomsko izvedljivi.«
Ivan Suhoveršnik, župan občine Mozirje (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»Razvoj družbe pa ne predstavlja samo gradnja ali obnova različnih objektov in razvoj podjetništva. Naš cilj je vsekakor, da smo tudi prijazna družba. Dobra volja, odkrita beseda, sodelovanje in zaupanje so osnova za uspešno delo v korist vseh prebivalcev lokalne skupnosti.«
Miran Gorinšek, župan Občine Slovenske Konjice (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije - Povzetek
izvajanja za obdobje 2012/13)
»Menim, da trajnostni turizem ni le modna muha, pač pa predstavlja pozitivno razvojno smer za slovenski turizem v prihodnosti.«
Evelin Krajnc, vodja prodaje in trženja Rimske Terme d.o.o. (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske
»Spremembe v naravi in družbi terjajo sprotne odzive in iskanje novih poti.«
»Prepoznano delovanje prednikov in vgrajeni vzorci odzivanja so ob razumevanju in
spoštljivem pogledu skozi očala današnjih potreb uporabni tudi danes.«
Alojz Lipnik, župan Občine Solčava (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»Naložbe izbiramo premišljeno, izvajamo racionalno in oplemeniteno z uspešno
pridobljenimi sredstvi na državnih in evropskih razpisih.«
mag. Marko Diaci, župan Občine Šentjur (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»Velik pomen dajemo povezovanju in partnerstvu, ki omogočata približevanje ciljem, zapisanih v
Deklaraciji trajnostnega razvoja Savinjske regije, in na ta način prispevamo tudi k napredku v regiji.«
Vilko Jazbinšek, župan Občine Tabor (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»Zato rabimo sonce in razumevanje… Verjemite, veliko lepega je.«
Slavko Vetrih, župan Občine Vitanje (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»V času recesije je še toliko pomembneje, da se izvajajo tudi projekti, ki finančno razbremenijo porabo.«
Benedikt Podergajs, župan Občine Vojnik (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
- 35 -
»Odgovorno ravnanje z odpadki je zaradi upravljanja z naravnimi viri in vplivov
odlaganja na okolje pomemben del trajnostnega razvoja,«
mag. Marko Zidanšek, direktor Simbio d.o.o. (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»Izraz trajnostni razvoj namreč ne pomeni nič drugega kot to, da znamo vire, ki nam jih
okolje nudi, izrabljati na način, ki omogoča njihovo obnavljanje, da bodo na voljo tudi prihodnjim generacijam.«
mag. Andreja Smolej, direktorica Razvojne agencije Kozjansko
»Želimo, da bi prostor, v katerem živimo in delamo - z vsemi njegovimi viri - ohranili
za generacije, ki prihajajo za nami in ga izboljšali v tem smislu, da bo prijazen za
bivanje in konkurenčen za ustvarjanje nove dodane vrednosti.«
mag. Franci Kotnik, direktor Savinjsko-Šaleške gospodarske zbornice(Deklaracija trajnostnega razvoja
Savinjske regije - Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»Trajnostni razvoj je zamisel o razvoju človeške družbe, pri katerem bi se izognili
nevarnostim, ki jih povzroča osredotočenje na količinski materialni razvoj z izčrpavanjem naravnih virov in onesnaževanjem okolja. S trajnostnim razvojem naj bi se
tudi ohranjala biološka raznovrstnost.«
»Le tako naprej, regija, in še druge spodbudimo in povežimo!«
Drago Polak, direktor Regionalne gospodarske zbornice Celje
(Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije - Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»Skozi naš način in odnos do dela in življenja bo nastajala podoba, kot jo zaslužimo. Zbrali
smo voljo in pogum, da se z njo kritično soočimo in jo oblikujemo po svoji meri. Včasih smo
temu rekli pravica in odgovornost.«
Janez Jazbec, direktor RASR (Mosova petica 2013)
»Ker pa se dinamična vrednost podjetja ne meri zgolj s finančnim kapitalom, vse
bolj v ospredje stopa človeški, intelektualni kapital, ki predstavlja neizčrpen vir konkurenčne prednosti in uspešnosti podjetja. Predstavlja znanje, izkušnje in sposobnost zaposlenih.«
Ivan Furman, direktor Kostroj Strojegradnja d.o.o. (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»Naš recept za uspeh: sile je treba usmeriti v razvoj, treba je biti inovativen, in pogled vedno imeti usmerjen v prihodnost.«
»Uspeti v teh negotovih časih? Razmišljaj pozitivno in se prilagajaj trgu!«
IRobert Grah, direktor SG Automotive d.o.o. (Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
»Podjetje z vlaganji v okolju prijazne tehnologije prispeva h kakovosti življenja zaposlenih,
vpliva pa tudi na lokalno in regionalno okolje. To predstavlja prednost pred drugimi podjetji
na svetovnem in globalnem trgu, saj se veliko in vedno več ljudi zaveda pomena ekologije in
skrbi za planet z željo ustvariti prihodnost tudi za potomce.«
Miran Gorinšek, župan Občine Petra Melanšek, direktorica Vivapen d.o.o.
(Deklaracija trajnostnega razvoja Savinjske regije - Povzetek izvajanja za obdobje 2012/13)
- 36 -
Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o.
RASR, Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o
Ulica XIV. divizije 12
3000 Celje
T: 03 / 589 40 82
F: 03 / 589 40 83
E-naslov: [email protected]
Spletna stran: www.rasr.si
Fotografije: Arhiv RASR
Naslovna fotografija: Arhiv Zavod Celeia Celje
- 38 -