ZIP CENTER d.o.o.

Comments

Transcription

ZIP CENTER d.o.o.
Postopek vključitve v
zaposlitveno rehabilitacijo
Zavod RS za zaposlovanje izda
Vloga (napotnica) za pridobitev statusa invalida oz.
za pridobitev pravice do zaposlitvene rehabilitacije
ZIP CENTER
d.o.o.
Koroška cesta 14
Pridobitev mnenja o ravni delovnih
sposobnosti, znanj, delovnih navad
in poklicnih interesov (CRIK)
Rehabilitacijske komisije
Status invalida NI priznan
Status invalida JE priznan
Rehabilitacijski načrt
STORITVE zaposlitvene
rehabilitacije
(mreža izvajalcev)
Realno delovno okolje
OCENA zaposlitvenih možnosti
Invalidska podjetja
Invalid JE
zaposljiv
Invalid NI
zaposljiv
Zaščitna zaposlitev
Podporna zaposlitev
Programi socialne
vključenosti
CRIK – Center
za rehabilitacijo
invalidov
Koroške
ZIP center d.o.o. se kot invalidsko podjetje z
J – usposabljanje oziroma pomoč pri usposabljanju
dolgoletnimi izkušnjami na področju usposabljanja
na konkretnem delovnem mestu oziroma izbranem
in zaposlovanja invalidnih oseb uspešno dokazuje
poklicu
tudi kot izvajalec zaposlitvene rehabilitacije (ZR).
K
Slednjo na osnovi koncesije izvaja Center za
rehabilitacijo
s a m os t o j n a
centra
in
invalidov
Koroške,
o r g a ni z a c ij s ka
eden od
ki
e no t a
je
povečuje
zaposljivost.
M
zaposlitvene
da v njej napreduje ali da spremeni svojo poklicno
kariero.
Osnovna metoda dela je timski pristop, kar pomeni,
posameznik
strokovnjakov.
deležen
Omogoča
pomoči
aktivno
različnih
vključenost
posameznikov v celoten program in upoštevanje
njihovih potreb, potencialov, načrtov in odločitev.
Kdo so člani strokovnega tima CRIK-a?
sociologinja, vodja tima
socialna delavka
psihologinja
delovni terapevt
tehnolog
zdravnik – specialist medicine dela, prometa in
športa
-
s p ro t n o
o c e n je v a n j e
u s p eš n os t i
zaposlenih invalidov
Kdo napoti osebe v obravnavo?
Zavod RS za zaposlovanje OE Velenje
ZPIZ – OE Ravne na Koroškem
Delodajalci
delo, da se zaposli, da zaposlitev obdrži oziroma,
je
pri
N - ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov
rehabilitacije je, da se invalid usposobi za ustrezno
da
pomoč
zaposlitvi
individualizirana
Cilj
strokovna
rehabilitacijskega procesa
pravica invalida. Gre za sklop storitev s katerimi
se
in
L - spremljanje invalida na delovnem mestu po
ZI P
koncesionarjev v mreži
rehabilitacija
spremljanje
usposabljanju in izobraževanju
je
izvajalcev ZR v Republiki Sloveniji.
Zaposlitvena
-
Eden pomembnejših ciljev, ki ga želimo doseči, je
vplivati na spremembe v miselnosti o zaposlovanju
invalidov, v smislu osredotočanja na ohranjene
Storitve zaposlitvene rehabilitacije
A - svetovanje, vzpodbujanje in motiviranje invalidov k
spretnosti, sposobnosti in znanja torej v invalidih
videti osebe s potenciali.
aktivni vlogi
B - priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti,
znanj, delovnih navad in poklicnih interesov
C - pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in
Kontakt:
seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje
in delo
Liljana TOPLAK, Robert KRAJNC
tel.: +386 (0)2 870 66 65
D - pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev
e–pošta: [email protected]
E - razvijanje socialnih spretnosti in veščin
F-
pomoč
pri
iskanju
ustreznega
dela
oziroma
zaposlitve
G - analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega
okolja invalida
H – načrt prilagoditve delovnega mesta in okolja
I – načrt potrebnih tehničnih pripomočkov
Ingrid KAMNIK
tel.: +386 (0)2 870 66 61
e–pošta: [email protected]
www.zipcenter.si

Similar documents