Katalog izobraževanja 2013 - 2014

Comments

Transcription

Katalog izobraževanja 2013 - 2014
Javni zavod Cene Štupar –
Center za izobraževanje Ljubljana
Katalog izobraževanja
2013 - 2014
Katalog izobraževanja 2013 - 2014
VIZIJA sodelavcev javnega zavoda Cene
Štupar – CILJ je, da v osrednjeslovenski
regiji postanemo ključna izobraževalna
organizacija za razvoj in izvajanje programov
za potrebe gospodarstva, medkulturnega in
medgeneracijskega povezovanja.
NAŠE POSLANSTVO temelji na vključevanju
najširšega kroga ljudi v vseživljenjsko
učenje, da z našo pomočjo v spodbudnem
okolju razvijajo sposobnosti in spretnosti za
kakovostno življenje in delo.
VREDNOTE
SPOŠTOVANJE je podlaga, na kateri so zgrajeni vsi osnovni družbeni odnosi. Vsakega človeka, ne
glede na to, kakšen je in kaj je naredil, je treba spoštovati že samo zato, ker je človek. Spoštovati
moramo tudi njegov prostor in njegove potrebe.
Ravnanje po lastni intuiciji, ki ne zavaja in ne laže je POŠTENOST.
STROKOVNOST je pri našem delu nekaj samoumevnega, saj vsak izmed nas dobro pozna svoje
področje dela in znanje konstantno izpopolnjuje.
Vsako situacijo analiziramo in jo poskusimo pozitivno rešiti. Probleme rešimo, ker se jih lotimo
konstruktivno in smo pri našem ravnanju POZITIVNO NARAVNANI. Želimo, da tudi udeleženci
prihajajo k nam pozitivno naravnani, saj je to edini pristop, ki vodi do uspeha.
V našem zavodu gojimo prijazno komunikacijo in skrbimo, da smo drug drugemu DOSTOPNI.
Pri sporazumevanju na delovnem mestu, z udeleženci in v vsakdanjih medosebnih odnosih uporabljamo
jezik, ki ga sogovornik razume. Znamo aktivno poslušati ter se vživeti v različne življenjske situacije.
Vrata našega zavoda so vsem odprta.
Tudi v šolskem letu 2013/14 smo za Vas
pripravili bogato ponudbo programov
vseživljenjskega učenja. Vabljeni v izobraževalni
center Cene Štupar – CILJ!
mag. Bojan Hajdinjak, direktor
Ne učimo se za šolo, marveč za življenje.
Seneka
4
Naša vizitka
Naziv: Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana
Kratica: CENE ŠTUPAR -CILJ
Naslov: Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 234 44 02
Telefaks: +386 (0)1 234 44 28
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.cene-stupar.si/
Pooblaščena oseba: direktor mag. Bojan Hajdinjak
Število zaposlenih: 20
Matična številka: 5052017000
ID za DDV: SI19354266
Številka računa pri UJP: SI56 0126 1603 0716 302
Status: javni zavod
Ustanovitelj: Mestna občina Ljubljana
Šifra glavne dejavnosti: 85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Smo nosilci osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«
Sprejeli smo številne ukrepe, ki so namenjeni lažjemu
usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti.
5
V letu 2012 smo pridobili pravico do uporabe znaka POKI, kar pomeni,
da sistematično spremljamo in merimo kakovost našega delovanja.
Pravila in pogoje uporabe znaka določa Andragoški center Slovenije.
6
Kazalo
8
Osnovna šola za odrasle in mladostnike
10
Srednje šole za odrasle
Srednje poklicno izobraževanje, 3- letni program
Srednje poklicno tehniško izobraževanje, 2- letni program
Srednje strokovno izobraževanje, 4- letni programi
Poklicni tečaj, Predšolska vzgoja , 1-letni program
18
Jezikovna šola
Angleščina, Nemščina, Italijanščina, Francoščina in drugi tuji jeziki
Slovenščina za tujce, Začetna integracija priseljencev
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni, Slovenski in mednarodni certifikati
24
Nacionalne poklicne kvalifikacije
Preverjanje in potrjevanje
Usposabljanje in priprave na pridobitev NPK
28
Izobraževanja in usposabljanja
Računalniška pismenost za odrasle, Priprave za izpit za zdravstvene delavce, Priprave in izpit
iz upravnega postopka, Seminarji, delavnice in tečaji, Voznik viličarja, Usposabljanje za skladiščnike,
Vodenje skladiščnih služb, Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode,
Higienska praksa HACCP, Študijski krožki, Usposabljanja za življenjsko uspešnost.
34
Projekti, javna naročila, javni razpisi, koncesija
50
52
54
56
Zaposleni
Delovni čas, uradne ure, lokacije
Šolski koledar in partnerji
Beležke
Priloga: predmetniki srednješolskih programov
7
Osnovna šola za
odrasle in mladostnike
Organizatorka IO:
Neva Physicos, prof.
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
Šolanje je za udeležence brezplačno. Financira ga Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Več informacij: www.mizs.gov.si
VPIS
V jesenski semester vpisujemo do konca avgusta, v pomladanski semester pa do konca januarja, tudi med
letom. Vpisujemo v vse razrede devetletne osnovne šole. Od 1. do 4. razreda sta v programu le slovenščina in
matematika.
ORGANIZACIJA POUKA
Izobraževanje se izvaja s kombinacijo različnih organizacijskih oblik (razredno-predmetna organizacija pouka,
samoizobraževanje, konzultacije,…). Pouk poteka na Kališnikovem trgu 11/12 - Ježica, Linhartovi 13 ali Vojkovi
1, in sicer za mladostnike dopoldne in zgodaj popoldne, za odrasle pa popoldne. Znanje se ocenjuje sproti,
zato priporočamo reden obisk pouka. Udeleženci, ki zaradi zaposlitve ne morejo obiskovati predavanj, lahko
napredujejo z opravljanjem izpitov. V enem šolskem letu je mogoče končati dva razreda. Za skupine vsaj
dvanajstih udeležencev organiziramo pouk tudi v podjetjih in na drugih ustreznih lokacijah.
VPISNI POGOJI
V program se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega
izobraževanja. V ta program se lahko vpišejo tudi odrasli, stari več kot 15 let, ki niso izpolnili osnovnošolske
obveznosti. Prav tako se lahko vpišejo tudi odrasli, ki so obiskovali osnovno šolo s prilagojenim programom,
ki zagotavlja pridobitev enakovrednega izobrazbenega standarda, pa je v času osnovnošolske obveznosti niso
uspešno končali. Vpišejo se lahko tudi odrasli, ki so uspešno končali osnovno šolo s prilagojenim programom,
ki zagotavlja pridobitev nižjega izobrazbenega standarda.
K vpisu prinesite naslednje originalne listine:
• potrdilo o izpolnjenem obveznem šolanju,
• spričevalo redne osnovne šole (izkaz) (obrazec 1,28),
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču.
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Zaključno spričevalo osnovne šole za odrasle je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol.
9
Srednje šole za odrasle
Srednje poklicno izobraževanje
3-letni programi
Administrator (SPI) - 180 KT
Bolničar negovalec (SPI) - 180 KT
Gastronom hotelir (SPI) - 180 KT
Trgovec (SPI) - 180 KT
Organizatorji IO:
Branka Bricl,
univ. dipl. ing.
Renata Bačvić,
univ. dipl. ing.
Jure Jamšek,
univ. dipl. pedagog
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpis poteka celo leto.
Izobraževanje se izvaja po individualnem organizacijskem modelu in se izvaja na Linhartovi 13, Vojkovi 1,
Ipavčevi 1 in Kališnikovem trgu 11/12 v popoldanskem času, 2 do 4-krat tedensko.
V obdobju od oktobra do junija imajo udeleženci dve možnosti za uspešno opravljanje učnih obveznosti:
• SAMOSTOJNO UČENJE s pravico do individualnih ali skupinskih konzultacij in do opravljanja izpita
• UDELEŽBA NA PREDAVANJIH, ki se zaključijo z izpitom.
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat mesečno. Pri večini predmetov profesorji
pripravijo interna učna gradiva.
URNIK PREDAVANJ in SEZNAM IZPITOV IN KONZULTACIJ je določen za tri mesece naprej.
VPISNI POGOJI
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje.
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču,
• spričevalo o zaključku osnovne šole oziroma nižje poklicne šole,
• listine in dokazila o predhodnem (formalnem, neformalnem) izobraževanju za priznavanje izpitov
in ovrednotenje znanja.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje v srednjem poklicnem izobraževanju ( SPI) se zaključi z uspešno opravljenim zaključnim izpitom,
pridobljena je IV. stopnja izobrazbe.
Javno veljavna listina, SPRIČEVALO O ZAKLJUČNEM IZPITU, omogoča vpis v programe srednjega poklicnotehniškega izobraževanja (PTI).
ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in vam pripravimo osebni izobraževalni načrt (OIN).
Nudimo vam pomoč pri dostopu do ustreznih učnih virov, organiziramo delavnice o uspešnem učenju in smo
dosegljivi po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij o programih: www.mizs.gov.si , www.ric.si in www.cpi.si
11
Srednje šole za odrasle
Poklicno-tehniško izobraževanje
2-letni programi
Ekonomski tehnik (PTI) - 120 KT
Gastronomski tehnik (PTI) - 120 KT
Organizatorja IO:
Jure Jamšek,
univ. dipl. pedagog
Renata Bačvić,
univ. dipl. ing.
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpis poteka celo leto.
Izobraževanje se izvaja po individualnem organizacijskem modelu in se izvaja na Linhartovi 13, Vojkovi 1,
Ipavčevi 1 in Kališnikovem trgu 11/12 v popoldanskem času, 2 do 4-krat tedensko.
V obdobju od oktobra do junija imajo udeleženci dve možnosti za uspešno opravljanje učnih obveznosti:
• SAMOSTOJNO UČENJE s pravico do individualnih ali skupinskih konzultacij in do opravljanja izpita
• UDELEŽBA NA PREDAVANJIH, ki se zaključijo z izpitom.
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat mesečno. Pri večini predmetov profesorji
pripravijo interna učna gradiva.
URNIK PREDAVANJ in SEZNAM IZPITOV IN KONZULTACIJ je določen za tri mesece naprej.
VPISNI POGOJI
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno končan ustrezen program srednjega poklicnega izobraževanja (SPI).
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču,
• spričevalo o zaključku osnovne šole in spričevalo o srednješolskem zaključnem izpitu,
• listine in dokazila o predhodnem (formalnem, neformalnem) izobraževanju za priznavanje izpitov in
ovrednotenje znanja.
Samostojno učenje s pravico do konzultacij, dvakratnim opravljanjem izpita in internimi učnimi gradivi. Seznam
izpitov in konzultacij je določen za tri mesece vnaprej. Vsak profesor ima najmanj en izpitni rok mesečno. Izpiti
in konzultacije se začnejo oktobra in končajo junija. Vpis poteka celo leto.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje v poklicno-tehniškem izobraževanju ( PTI) se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo,
pridobljena je V. stopnja izobrazbe. Javno veljavna listina, SPRIČEVALO O POKLICNI MATURI, omogoča vpis
v ustrezen nadaljnji višješolski ali visokošolski študij.
ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in vam pripravimo osebni izobraževalni načrt.
Nudimo vam pomoč pri dostopu do ustreznih učnih virov, organiziramo delavnice o uspešnem učenju in smo
za vas dosegljivi po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij: www.mizs.gov.si , www.ric.si in www.cpi.si
13
Srednje šole za odrasle
Srednje strokovno izobraževanje
4-letni programi
Ekonomski tehnik (SSI) - 240 KT
Logistični tehnik (SSI) - 240 KT
Gastronomsko turistični tehnik (SSI) - 240 KT
Kozmetični tehnik (SSI) - 240 KT
Predšolska vzgoja (SSI) - 240 KT
Organizatorji IO:
Branka Bricl,
univ. dipl. ing.
Renata Bačvić,
univ. dipl. ing.
Jure Jamšek,
univ. dipl. pedagog
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpis poteka celo leto.
Izobraževanje se izvaja po individualnem organizacijskem modelu in se izvaja na Linhartovi 13, Vojkovi 1, Ulica
Luize Pesjakove, in Kališnikovem trgu 11/12 v popoldanskem času, 2 do 4-krat tedensko.
V obdobju od oktobra do junija imajo udeleženci dve možnosti za uspešno opravljanje učnih obveznosti:
• SAMOSTOJNO UČENJE s pravico do individualnih ali skupinskih konzultacij in do opravljanja izpita
• UDELEŽBA NA PREDAVANJIH, ki se zaključijo z izpitom.
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat mesečno. Pri večini predmetov profesorji
pripravijo interna učna gradiva.
URNIK PREDAVANJ in SEZNAM IZPITOV IN KONZULTACIJ je določen za tri mesece naprej.
VPISNI POGOJI
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje.
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču,
• spričevalo o zaključku osnovne šole oziroma nižje poklicne šole,
• listine in dokazila o predhodnem (formalnem, neformalnem) izobraževanju za priznavanje izpitov in
ovrednotenje znanja.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje v srednjem strokovnem izobraževanju ( SSI) se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo,
pridobljena je V. stopnja izobrazbe. Javno veljavna listina, SPRIČEVALO O POKLICNI MATURI, omogoča vpis
v ustrezen nadaljnji višješolski ali visokošolski študij.
ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in vam pripravimo osebni izobraževalni načrt.
Nudimo vam pomoč pri dostopu do ustreznih učnih virov, organiziramo delavnice o uspešnem učenju in smo
dosegljivi po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij o programih: www.mizs.gov.si , www.ric.si in www.cpi.si
15
Srednje šole za odrasle
Poklicni tečaj
1-letni program
Predšolska vzgoja - 60 KT
Organizator IO:
Jure Jamšek,
univ. dipl. pedagog
16
VPIS IN INFORMACIJE
Aleksandra Janežič Lipar, GSM +386 (0)30 313 612, +386 (0)1 23 44 421, [email protected]
Rosana Mlakar, GSM +386 (0)41 606 057, +386 (0)1 23 44 400, [email protected]
VPIS IN ORGANIZACIJA IZVAJANJA IZOBRAŽEVANJA
Vpis poteka celo leto.
Izobraževanje se izvaja po individualnem organizacijskem modelu in se izvaja na Linhartovi 13, Vojkovi 1,
Ipavčevi 1 in Kališnikovem trgu 11/12 v popoldanskem času, 2 do 4-krat tedensko. Izobraževanje je mogoče
zaključiti v 1 letu.
V obdobju od oktobra do junija imajo udeleženci dve možnosti za uspešno opravljanje učnih obveznosti:
• SAMOSTOJNO UČENJE s pravico do individualnih ali skupinskih konzultacij in do opravljanja izpita
• UDELEŽBA NA PREDAVANJIH, ki se zaključijo z izpitom.
V tem obdobju je vsak profesor udeležencem na voljo najmanj enkrat mesečno. Pri večini predmetov profesorji
pripravijo interna učna gradiva.
URNIK PREDAVANJ in SEZNAM IZPITOV IN KONZULTACIJ je določen za tri mesece naprej.
VPISNI POGOJI
Pogoj za vpis v izobraževanje je uspešno zaključeno srednje strokovno izobraževanje ali uspešno zaključen
zadnji letnik gimnazije.
Pri vpisu potrebujete originale naslednjih dokumentov:
• osebni dokument ali potrdilo o stalnem prebivališču,
• spričevalo o zaključku srednjega strokovnega izobraževanja oziroma zadnjega letnika gimnazije,
• listine in dokazila o predhodnem (formalnem, neformalnem) izobraževanju za priznavanje izpitov in
ovrednotenje znanja.
ZAKLJUČEK ŠOLANJA
Šolanje se zaključi z uspešno opravljeno poklicno maturo, pridobljena je V. stopnja izobrazbe.
Javno veljavna listina, SPRIČEVALO O POKLICNI MATURI, omogoča vpis v ustrezen nadaljnji višješolski ali
visokošolski študij.
ZA VAS
Na uvodnem pogovoru vam svetujemo in vam pripravimo osebni izobraževalni načrt.
Nudimo vam pomoč pri dostopu do ustreznih učnih virov, organiziramo delavnice o uspešnem učenju
in smo dosegljivi po telefonu, e-pošti in osebno.
Več informacij o programu: www.mizs.gov.si , www.ric.si in www.cpi.si
17
Jezikovna
šola
Angleščina za odrasle
Nemščina za odrasle
Italijanščina za odrasle
Francoščina za odrasle
Španščina za odrasle
Drugi tuji jeziki
Organizatorka IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
Jezikovni tečaji potekajo v skupinah do največ 12 udeležencev oziroma po dogovoru z naročnikom izobraževanja.
Udeležence vključujemo v skupine glede na njihovo predhodno znanje, zato je uvodni svetovalni pogovor s
testiranjem pred vpisom brezplačen in zaželen.
V jesenski semester vpisujemo septembra, v pomladanski semester pa januarja.
Vpis za zaključene skupine in individualne oblike je možen tudi med letom.
JAVNO VELJAVNI PROGRAMI TUJIH JEZIKOV
ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, ŠPANŠČINA IN FRANCOŠČINA ZA ODRASLE
Tečaji splošnega jezika od 1. do 6. stopnje po javno veljavnem programu. Vsaka stopnja traja 80 pedagoških ur.
Program tečajev je usklajen z evropskimi standardi opisa jezikovnih spretnosti – SEJO.
Tečaji potekajo 2 - 3 - krat tedensko v dopoldanskem, popoldanskem ali večernem času.
Pri nas se lahko vpišete v TEČAJ ANGLEŠČINE ZA POPOLNE ZAČETNIKE.
Organiziramo tudi kratke jezikovne delavnice, ki so tematsko obarvane.
ANGLEŠČINA, NEMŠČINA, ITALIJANŠČINA, FRANCOŠČINA, ŠPANŠČINA, RUŠČINA, ARABŠČINA,
JAPONŠČINA in drugi tuji jeziki po dogovoru.
PROGRAMI ZA PODJETJA IN ZAKLJUČENE SKUPINE
Svetujemo vam glede obsega ur in vsebine, dogovorimo se o kraju izvajanja tečaja ter pripravimo program
po želji naročnika.
Vrste jezikovnih tečajev in možne kombinacije: SPLOŠNI JEZIK, POSLOVNI JEZIK,
KONVERZACIJA, JEZIK STROKE, OSVEŽITVENI TEČAJI, PRIPRAVE NA IZPITE
Tečaji trajajo 30 - 50 pedagoških ur oziroma po dogovoru.
Za udeležbo v programu je potrebno predznanje tujega jezika najmanj na ravni A2.
Tečaji potekajo 1 - 2 - krat tedensko v večernem času oziroma po dogovoru.
NAŠI UČITELJI – so dobri motivatorji, z inovativnimi učnimi tehnikami in metodami dela
popestrijo pouk, poskrbijo, da ste na tečaju aktivni in učinkoviti,
… znajo vam svetovati in vam prisluhniti.
POTUJTE SKOZI UČENJE TUJIH JEZIKOV Z NAMI
19
Jezikovna
šola
Slovenščina za tujce
Začetna integracija
priseljencev ZIP
Organizatorka IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
Jezikovni tečaji potekajo v skupinah do največ 12 udeležencev ali po dogovoru z naročnikom izobraževanja.
Udeležence vključujemo v skupine glede na njihovo predhodno znanje in njihov materni jezik, zato je uvodni
svetovalni pogovor s testiranjem pred vpisom brezplačen in zaželen.
V jesenski semester vpisujemo septembra, v pomladanski semester pa januarja. Vpis za zaključene skupine in
v individualne oblike je možen tudi med letom. Pri nas potekajo tudi tečaji opismenjevanja.
SLOVENŠČINA ZA TUJCE
Tečaji splošnega jezika na osnovni ravni in na srednji ravni potekajo od 1. do 3. stopnje. Ob zadostnem
številu prijav organiziramo tudi tečaje na visoki ravni. Vsaka stopnja traja 60 pedagoških ur. Tečaji potekajo
2 - 4 tedensko, dopoldne, popoldne ali zvečer. Po uspešno opravljeni 3. stopnji na OSNOVNI RAVNI se
tekoče sporazumevate v slovenskem jeziku in pridobite znanje, ki ga potrebujete za opravljanje Izpita iz znanja
slovenščine na osnovni ravni (državljanstvo ali zaposlitev). Udeležencem, čigar materni jezik ni slovanskega
porekla, priporočamo najmanj 240 ur učenja slovenščine na osnovni ravni.
ZAČETNA INTEGRACIJA PRISELJENCEV, enotni program učenja slovenskega jezika in seznanjanja s
slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo. Pri nas izvajamo 180-urne tečaje.
JEZIKOVNI TEČAJI IN DELAVNICE ZA PODJETJA IN ZAKLJUČENE SKUPINE
Svetujemo vam glede obsega ur in vsebine, dogovorimo se o kraju izvajanja tečaja ter pripravimo program po
želji naročnika.
Vrste jezikovnih tečajev: SPLOŠNI JEZIK, POSLOVNI JEZIK, KONVERZACIJA, JEZIK STROKE,
OSVEŽITVENI TEČAJI, PRIPRAVE NA IZPITE
Tečaji trajajo 30 - 50 pedagoških ur oziroma po dogovoru.
Tečaji potekajo 1 - 3 - krat tedensko v večernem času oziroma po dogovoru.
Več informacij o brezplačnih tečajih za državljane tretjih držav dobite na spletni strani: www.infotujci.si
Več informacij o možnosti brezplačne udeležbe v tečajih slovenščine za osebe z mednarodno zaščito in
brezposelne priseljence, ki so prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, OS Ljubljana, najdete na spletni strani:
www.cene-stupar.si (projekti ali jezikovna šola)
NAŠI UČITELJI – so dobri motivatorji, z inovativnimi učnimi tehnikami in metodami dela popestrijo pouk,
poskrbijo, da ste na tečaju aktivni in učinkoviti, … znajo vam svetovati in vam prisluhniti.
POTUJTE SKOZI UČENJE TUJIH JEZIKOV Z NAMI
21
Jezikovno
izobraževanje
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni
Slovenski in mednarodni certifikati
Organizatorka IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
V naši jezikovni šoli boste lahko brezplačno preverili vaše znanje tujega jezika, na vašo željo se boste lahko
pomenili s profesorjem ustreznega tujega jezika in slovenščine za tujce. Svetovali vam bomo o možnostih
nadaljnjega izobraževanja in izpopolnjevanja ter učnih pripomočkih.
IZPIT IZ ZNANJA SLOVENŠČINE NA OSNOVNI RAVNI
po pooblastilu Filozofske fakultete v Ljubljani – Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik, Cene Štupar – CILJ izvaja
Izpit iz znanja slovenščine na osnovni ravni. Izpitni roki so februarja, aprila, junija, septembra in novembra.
Izpit za pridobitev državljanstva ali delovnega dovoljenja lahko opravljate v našem zavodu, tudi, če se
niste izobraževali pri nas. Pri nas lahko opravljate tudi izpit s Potrdilom upravne enote, torej, če vaša pravica
do brezplačnega izpita izhaja iz udeležbe na tečaju slovenščine po javnem naročilu MNZ-ja (pogoj je več kot 80%
prisotnost na tečaju).
Izpit je sestavljen iz pisnega dela (razumevanje govorjenih, zapisanih besedil in tvorbe pisnega besedila) in
ustnega dela. Nepismene osebe z dokazilom opravljajo samo izpit iz govornega sporazumevanja.
Več informacij o izpitu in izpitnih rokih najdete na naši spletni strani: www.cene-stupar.si (jezikovna šola).
SLOVENSKI CERTIFIKAT IZ ZNANJA TUJIH JEZIKOV
po pooblastilu Državnega izpitnega centra (RIC), ob zadostnem številu prijavljenih izvajamo v naši jezikovni šoli
izpite na osnovni in višji ravni iz angleščine, nemščine, italijanščine in francoščine.
Izpitni roki so februarja, junija in oktobra. Pridobite javno veljavno listino o znanju tujega jezika. Več: www.ric.si
MEDNARODNI CERTIFIKAT IZ ZNANJA TUJIH JEZIKOV
ANGLEŠČINA: www.camridge-efl.org.uk
ITALIJANŠČINA: www.iiclubiana.esteri.it/IIC_Lubiana/Menu/Imparare_Italiano/Certificazioni
NEMŠČINA: www.goethe.de/ins/si/lju/lrn/prf/slindex.htm
FRANCOŠČINA : www.institutfrance.si/si/francoscina-certifikati.php
V naši jezikovni šoli se lahko udeležite priprav na slovenske in mednarodne izpite. Ob zadostnem številu
prijavljenih, najmanj 6 udeležencev, organiziramo 30-60-urne priprave na vse izpite.
Več informacij o SKUPNEM EVROPSKEM JEZIKOVNEM OKVIRJU (SEJO):
www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/urad_za_razvoj_in_mednarodno_sodelovanje/razvoj_izobrazevanja/
jezikovno_izobrazevanje/skupni_evropski_jezikovni_okvir_sejo/
23
Nacionalne poklicne
kvalifikacije
Preverjanje in potrjevanje
Pomočnik kuharja / pomočnica kuharice
Računovodja / računovodkinja za manjše družbe,
samostojne podjetnike in zavode
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
Organizatorka IO:
Alenka Rezar,
univ. dipl. ing.
24
VPIS IN INFORMACIJE
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, [email protected]
Z Nacionalnimi poklicnimi kvalifikacijami (NPK) se dokazuje delovna oziroma strokovna usposobljenost, ki je
potrebna za opravljanje posameznega poklica ali sklopov nalog v okviru poklica.
Pogoji za vstop v postopek preverjanja in potrjevanja so določeni s Katalogom strokovnih znanj in spretnosti za
posamezno kvalifikacijo.
Po uspešno zaključenem postopku preverjanja in potrjevanja kandidat pridobi CERTIFIKAT O NACIONALNI
POKLICNI KVALIFIKACIJI.
Več informacij na: www.nrpslo.org
PREVERJANJE IN POTRJEVANJE NPK
Javni zavod Cene Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana je s strani Državnega izpitnega centra verificirana
institucija za izvajanje preverjanja in potrjevanja za naslednje NPK:
• POMOČNIK KUHARJA / POMOČNICA KUHARICE
• RAČUNOVODJA / RAČUNOVODKINJA ZA MANJŠE DRUŽBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZAVODE
• SOCIALNI OSKRBOVALEC / SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU
Za vsako posamezno nacionalno poklicno kvalifikacijo izvajamo tudi usposabljanja ob zadostnem številu
prijavljenih.
25
Nacionalne poklicne
kvalifikacije
Usposabljanja in priprave
za pridobitev NPK
Socialni oskrbovalec / socialna oskrbovalka na domu
Pomočnik kuharja / pomočnica kuharice
Vizažist / vizažistka
Maser / maserka
Pediker / pedikerka
Refleksoterapevt / refleksoterapevtka
Maniker / manikerka
Organizatorki IO:
Alenka Rezar,
univ. dipl. ing.
Renata Bačvič,
univ. dipl. ing.
26
VPIS IN INFORMACIJE
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, [email protected]
Programi usposabljanj so pripravljeni na podlagi Kataloga strokovnih znanj in spretnosti za posamezno NPK.
SOCIALNI OSKRBOVALEC / SOCIALNA OSKRBOVALKA NA DOMU*
Program je namenjen vsem, ki opravljajo delo na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb
s posebnimi potrebami in še niso opravili usposabljanja ter želijo pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo ter
vsem, ki jih delo na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih in drugih oseb s posebnimi potrebami veseli in
se želijo zaposliti na tem področju.
POMOČNIK KUHARJA / POMOČNICA KUHARICE*
Program je namenjen vsem, ki že delajo v kuhinji oziroma se želijo usposobiti za opravljanje pomožnih del in
nalog v kuhinji.
VIZAŽIST / VIZAŽISTKA je specialist za lepotno nego obraza, ki skuša z ličenjem poudariti in izpostaviti
lepoto ter značajske poteze obraza; je oseba, ki z urejanjem obraza, telesa in las prispeva k privlačnosti,
izraznosti in skladnosti celotne podobe posameznika.
MASER / MASERKA izvaja masažo, ki sprošča, krepi telo in duha ter povečuje njegovo psiho-fizično zmogljivost.
Pri masaži gre za delo z ljudmi na najbolj intimni ravni, zaradi česar je pri delu potrebna ustrezna higiena. Maser pri
svojem delu uporablja različne tehnike in vrste masaž, med samo masažo pa izvede več različnih gibov.
PEDIKER / PEDIKERKA je strokovnjak s področja dela z nogami in stopali. Odpravlja posledice obremenitve
nog, kot so suha, groba in trda koža, žulji, kurja očesa in otiščanci. Z nekaj pozornosti in skrbi se lahko drugače
zdrav človek izogne bolečim nogam in stopalom, kar vpliva na počutje celotnega telesa.
REFLEKSOTERAPEVT / REFLEKSOTERAPEVTKA je strokovnjak s področja komplementarnih vedenj.
Je usposobljen za refleksno-consko masažo in pomaga posamezniku ohranjati zdravje. Dela in naloge
refleksoterapevta zahtevajo ustrezne psihofizične sposobnosti in osebnostne lastnosti, kar omogoča human in
odgovoren odnos do posameznikov in družbene skupnosti.
MANIKER / MANIKERKA oblikuje nohte in izvaja osnovno nego rok in nohtov ter svetuje strankam pri negi
nohtov in rok ter pri izbiri najprimernejših izdelkov in pripomočkov zanje. Njegova storitev so estetsko urejeni
nohti in roke.
*Usposabljanje je brezplačno za brezposelne osebe prijavljene na Zavodu za zaposlovanje RS - OS Ljubljana, ki so vključene v APZ v
okviru projekta INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NPK ki ga sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega
sklada in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ostali udeleženci program plačajo.
27
Izobraževanja
in usposabljanja
Računalniška pismenost za odrasle
Priprave za izpit za zdravstvene delavce
Priprave in izpit iz upravnega postopka
Računovodja
Organizatorka IO:
Alenka Rezar,
univ. dipl. ing.
28
VPIS IN INFORMACIJE
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, [email protected]
Prijave: do zasedbe prostih mest, osebno na Linhartovi 13, po e-pošti ali telefaksu.
Termini izobraževanja: objavljeni so na spletni strani www.cene-stupar.si
RAČUNALNIŠKA PISMENOST ZA ODRASLE 50 - 60 - urni javno veljavni program, namenjen vsem, ki
se želite računalniško opismeniti. Lahko se vpišete samo v tečaj posameznega sklopa: WINDOWS in WORD
(začetni 30 ur), EXCEL (začetni 10 ur), INTERNET (5 ur), e-POŠTA (5 ur). Brezplačno je namenjen osebam na
prestajanju zaporne kazni in udeležencem, vpisanim v različne programe v javnem zavodu Cene Štupar – CILJ.
Ostali udeleženci program plačajo.
PRIPRAVE ZA IZPIT ZA ZDRAVSTVENE DELAVCE IN ZDRAVSTVENE SODELAVCE je program, ki
obsega teme splošnega dela strokovnega izpita in sicer: Osnove pravne ureditve področja zdravstvenega
varstva, zdravstvene dejavnosti in zdravstvenega zavarovanja, Osnove socialne medicine in statistike v zdravstvu,
Prva pomoč, Temeljne določbe ustave, Temeljne pravice in obveznosti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih
sodelavcev iz delovnega razmerja.
PRIPRAVE IN IZPIT IZ UPRAVNEGA POSTOPKA (ZUP) je 8-urno izobraževanje, namenjeno osebam, ki
potrebujejo Izpit iz upravnega postopka, zaposlenim pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti, nosilcem
javnih pooblastil in tistim, ki v postopku opravljate samo posamezna upravna dejanja.
RAČUNOVODJA je program, ki zajema naslednje tematske sklope: Uvod v računovodstvo, Knjigovodstvo s
primeri knjiženja po SRS, Davki in druge dajatve, Davčni sistem RS.
*Usposabljanje je brezplačno za brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ - OS Ljubljana, ki so vključene v APZ v okviru projekta
»INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NPK« ki ga sofinancirata EU iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ostali udeleženci program plačajo.
29
Izobraževanja
in usposabljanja
Voznik viličarja
Usposabljanje za skladiščnike
Vodenje skladiščnih služb
Higienska praksa HACCP
Organizatorka IO:
Alenka Rezar,
univ. dipl. ing.
30
VPIS IN INFORMACIJE
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, [email protected]
Prijave: do zasedbe prostih mest, osebno na Linhartovi 13, po e-pošti ali telefaksu.
Termini izobraževanja: objavljeni so na spletni strani www.cene-stupar.si
VOZNIK VILIČARJA je program namenjen bodočim voznikom viličarjev in delavcem, ki že delajo z viličarji,
nimajo pa ustreznih pisnih dokazil. Udeleženci programa morajo biti polnoletni, pred začetkom tečaja pa
priporočamo zdravniški pregled o psihofizični primernosti za delo z viličarji. Po opravljenem teoretičnem in
praktičnem preizkusu znanja prejme udeleženec potrdilo o strokovni usposobljenosti za voznika viličarjev.
USPOSABLJANJE ZA SKLADIŠČNIKE* je program namenjen delavcem, ki bodo delali v skladišču.
Udeležence usposobimo za opravljanje enostavnejšega in manj zahtevnega dela v skladišču.
VODENJE SKLADIŠČNIH SLUŽB Udeleženci tečaja se bodo seznanili z delom vodje oziroma pomočnika
vodje skladišča in dopolnili svoje znanje o zahtevnejših nalogah v skladišču.
HIGIENSKA PRAKSA HACCP je usposabljanje za odgovorne osebe, ki imate stik z živili in, ki še nimate
vpeljanega HACCP sistema ter za vse druge zaposlene v proizvodnji, pripravi in prodaji živil.
*Usposabljanje je brezplačno za brezposelne osebe prijavljene na ZRSZ - OS Ljubljana, ki so vključene v APZ v okviru projekta
»INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NPK« ki ga sofinancirata EU iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Ostali udeleženci program plačajo.
31
Izobraževanja
in usposabljanja
Študijski krožki
Usposabljanja za življenjsko uspešnost - UŽU:
Moje delovno mesto (UŽU MDM)
Most do izobrazbe (UŽU MI)
Izzivi podeželja (UŽU IP)
Beremo in pišemo skupaj (UŽU BIPS)
Moj korak (UŽU MK)
Organizatorki IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog
32
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
ŠTUDIJSKI KROŽEK je 25-urni program, ki je namenjen izmenjavi izkušenj, prenašanju znanja ter koristnemu
delovanju in druženju v sredini, kjer živimo. Udeleženci študijskega krožka v majhnih skupinah aktivno
soustvarjajo učni proces ob prisotnosti usposobljenega mentorja/-ice, ki udeležence usmerja in jih spodbuja.
Ob zaključku krožka udeleženci osvojene novosti predstavijo na različne načine. Zainteresirani si lahko tudi
sami izberejo vsebino in zahtevnostno stopnjo študijskega krožka in nam željo sporočijo.
Udeležba je BREZPLAČNA za prebivalce MOL-a.
USPOSABLJANJA ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST so javno veljavni programi, namenjeni zviševanju
ravni pismenosti odraslih. So brezplačni za ciljne skupine, ki so opredeljene v okviru projektov»DVIG RAVNI
PISMENOSTI« in » MESTNEGA PROGRAMA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH«. Izobraževalni programi potekajo
v skupini 12 udeležencev, program vodita posebej usposobljena/i mentorja/-ici. Razvili so jih na Andragoškem
centru Republike Slovenije.
• UŽU Moje delovno mesto
300-urni program, ki je namenjen zaposlenim na manj zahtevnih delovnih mestih, da si pridobijo ključne
kompetence za kakovostno opravljanje dela, ki jih prinaša razvoj tehnologije in nenehne spremembe v okolju.
• UŽU Most do izobrazbe
120-urni program, ki je namenjen manj izobraženim odraslim, ki se želijo izobraževati še naprej, si pridobiti prvi
poklic ali zvišati stopnjo izobrazbe ter si tako povečati možnosti zaposlitve oz. zvišati kvaliteto življenja.
• UŽU Izzivi podeželja
120-urni program, ki je namenjen prebivalcem podeželja, ki so motivirani za pridobitev novih znanj za
izboljšanje svojega ekonomskega in socialnega položaja.
• UŽU Beremo in pišemo skupaj
75-urni program, ki je namenjen vsem staršem učencev prve triade OŠ, ki želijo pomagati svojim otrokom pri
opismenjevanju, jih spodbujati in motivirati k učenju.
• UŽU Moj korak
120-urni program, ki je namenjen osebam s posebnimi potrebami, ki v vsakdanjih življenjskih situacijah
potrebujejo pomoč za doseganje večje samostojnosti in bolj kakovostnega življenja.
33
Projekti
Uvajanje modela samoevalvacije “POKI” v Javni zavod
Cene Štupar – CILJ v okviru projekta “Razvoj kakovosti v
izobraževanju odraslih od 2009 do 2013”
Skupina za kakovost:
vodja skupine za kakovost:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
člani/članice:
Alenka Rezar,
univ. dipl. ing.
Bojan Hajdinjak, direktor
Aleksandra Janežič
Mirjana Okrogelnik,
univ. dipl. ped.
Branka Bricl,
univ.dipl. ing.
Rok Trdan
34
Zaposleni v javnem zavodu Cene Štupar – CILJ smo se januarja 2012 vključili v projekt »Razvoj kakovosti v
izobraževanju odraslih od 2009 do 2013«. Razlogi za vključitev v projekt temeljijo na zavedanju, da smo vsi
zaposleni soodgovorni za zagotavljanje kakovosti. Znanje, ki ga pridobivamo v okviru projekta, uporabljamo
za bolj sistematičen način samoevalviranja svojega dela, da bomo lahko tudi v prihodnje zbirali in vrednotili
pridobljene informacije, na podlagi katerih bomo bolj tehtno sprejemali ukrepe za uvajanje izboljšav v svoje
delo. Model za samoevalvacijo Ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje - POKI so razvili strokovnjaki
na Andragoškem centru Slovenije, ki vse vključene v projekt usmerjajo in jim nudijo strokovno podporo. Vez
med zaposlenimi in strokovnjaki Andragoškega centra Slovenije sta Alida Zagorc Šuligoj in Alenka Rezar, ki
pridobljena znanja prenašata na preostale člane skupine za kakovost in celoten kolektiv.
Aktivnosti v letu 2013:
Aktivnosti, ki smo jih opravili v letu 2012:
• Vodja in članica skupine za kakovost sta se usposabljali na
Andragoškem centru Slovenije v obsegu 24 ur.
• V kolektivu je bila opravljena razprava o potrebnih ukrepih za
izboljšanje kakovosti.
• Svet zavoda je februarja potrdil Akcijski načrt za razvoj
kakovosti, v katerem smo opredelili vsa področja, ki bodo
predmet izboljšav v letu 2013.
• Do konca avgusta smo v zavod vpeljali izboljšave, ki so
opredeljene v akcijskem načrtu.
• Pripravili smo Listino kakovosti in jo oblikovali v skladu s
celostno grafično podobo zavoda.
• Septembra smo v kolektivu opravili razpravo o Listini kakovosti,
v kateri so opisane vse aktivnosti, ki jih v zavodu izvajamo,
da bi dosegli boljšo kakovost. Svet zavoda se bo z njo seznanil
konec septembra na svoji redni seji in jo potrdil. Sledi objava
na spletni strani in tisk.
• Ponovno smo pregledali spletno stran in ugotovili nekaj
pomanjkljivosti, ki bodo v kratkem odpravljene. Dopolnili smo
jo tudi z informacijami, ki so namenjene kakovosti.
• Poslovne in učne prostore smo opremili z zapisom naše vizije,
poslanstva in vrednot.
• Udeležili se bomo zaključne delavnice na Andragoškem centru
Slovenije in predstavili vse aktivnosti, ki smo jih izpeljali v
zavodu v okviru projekta.
• Decembra bomo izvedli delavnico za vse zaposlene
»KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE, Cene Štupar – CILJ«.
• Na usposabljanju za uvajanje modela samoevalvacije POKI,
ki ga izvaja Andragoški center Slovenije, sta sodelovali
vodja in članica skupine za kakovost (104 ur).
• V januarju smo imenovali 7-člansko SKUPINO
ZA KAKOVOST
• Oblikovali in zapisali smo lastno vizijo, poslanstvo
in vrednote.
• Pridobili smo dovoljenje za uporabo znaka POKI.
• Analizirali smo spletno stran in jo v skladu z načrtom
prenovili.
• Opredelili smo naše interesne skupine.
• Izvedli smo poglobljeno presojo zavoda s pomočjo
SWOT analize.
• Pripravili smo samoevalvacijski načrt, kjer smo opredelili
področja kakovosti in kazalnike ter ugotavljali kakovost, ki
jo že dosegamo.
• Izpeljali smo anketiranje zaposlenih in učiteljev.
• Izpeljali smo obisk v UPI Žalec, katerega namen je bil ogled
primerov dobre prakse z določenih področij kakovosti.
• Izdelali smo samoevalvacijsko poročilo.
• Decembra smo v okviru andragoškega zbora opravili
razpravo o rezultatih presoje kakovosti.
Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete “Razvoj človeških virov
in vseživljenjskega učenja” in prednostne usmeritve “Izboljševanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja”.
Izvedbo projekta sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost ina šport RS.
35
Projekti
Učenje slovenskega jezika za prosilce
in osebe z mednarodno zaščito
Organizatorka IO:
mag. Jana Mlačnik
36
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
Izvedbo storitve »UČENJE SLOVENSKEGA JEZIKA ZA PROSILCE IN OSEBE Z MEDNARODNO
ZAŠČITO« sofinancirata Evropska Unija iz Evropskega sklada za begunce (75%)in Ministrstvo za notranje
zadeve (25%).
Storitev se izvaja v petih vsebinskih sklopih. Prosilcem za mednarodno zaščito v Azilnem domu, kjer
izvajamo tečaje že od leta 2009, so namenjeni trije programi:
SEZNANJANJE Z OSNOVAMI SLOVENSKEGA JEZIKA, 48 ur, vsak mesec,
UPORABA SLOVENSKEGA JEZIKA V PRAKSI, 30 ur, pričetek štirikrat letno,
UČNA POMOČ ZA ŠOLAJOČE OTROKE, vsak delovni dan po 2 uri.
Programi omogočajo prosilcem za mednarodno zaščito lažje vključevanje v življenje v Azilnem domu in
predstavljajo pomemben korak v procesu integracije v novo družbo. Učna pomoč otrokom omogoča
pridobitev strokovnega besedišča, s katerim se soočajo vsak dan v šolskem okolju. Spoznavajo pa tudi
različne tehnike in metode učinkovitega učenja in so deležni pomoči pri pisanju domačih nalogah.
Zaposleni v Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ aktivno sodelujemo tudi na prireditvah ob večjih praznikih in
pri pripravi proslave ob Dnevu begunca, 20. junija.
Za osebe z mednarodno zaščito izvajamo:
TEČAJE SLOVENSKEGA JEZIKA V LJUBLJANI in MARIBORU.
Tečaji slovenskega jezika za osebe z mednarodno zaščito tako v Ljubljani kot v Mariboru so 300-urni
in se na vsaki izmed lokacij pričenjajo trikrat letno. Na osnovnem nivoju se izvajajo po programu Začetna
integracija priseljencev (ZIP), na srednjem in višjem nivoju pa po programu Slovenščina za tujce. Učna snov
iz posameznega tematskega sklopa je predelana postopoma, od splošnega izrazja in enostavnih skladenjskih
rešitev na osnovni ravni do specializiranega izrazja ter zahtevnejših ubeseditev na visoki ravni. Program
predvideva na vseh treh ravneh urjenje vseh 4 veščin sporazumevanja: branja, poslušanja, govorjenja
in pisanja.
Udeleženci, ki aktivno sodelujejo v programu učenja slovenščine, lahko pridobljeno znanje uporabljajo
v vsakodnevnih življenjskih situacijah in vključevanju v družabno življenje in delovno okolje.
37
Projekti
Institucionalno usposabljanje
in priprave na NPK
Teden vseživljenjskega učenja 2014
Organizatorki IO:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
Alenka Rezar,
univ. dipl. ing.
38
Projekt »INSTITUCIONALNO USPOSABLJANJE IN PRIPRAVE NA NPK« sofinancirata Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo RS za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Programi:
Dietni kuhar / dietna kuharica
Usposabljanje za skladiščnike, OS Kranj
Računovodja
Pomočnik/-ica kuharja / kuharice
Socialni oskrbovalec/-ka na domu
Slovenski jezik za tujce, I - III
Ciljna skupina: brezposelne osebe
»TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – TVU 2014«
Vse prireditve v sklopu TVU so za udeležence brezplačne. Projekt financira Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.
Dogodki se odvijajo na različnih lokacijah in so informativno-svetovalne, promocijske,
kulturne in družabne narave.
39
Projekti
KONCESIJA ZA STORITVE TRGA DELA
“Učenje veščin vodenja kariere”
Organizatorka IO:
Alenka Rezar,
univ. dipl. ing.
40
VPIS IN INFORMACIJE
Rok Trdan, GSM +386 (0)31 729 904, [email protected]
Izvedbo delavnic financira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana je pridobil KONCESIJO ZA OPRAVLJANJE
STORITVE ZA TRG DELA, in sicer STORITVE VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE - UČENJE VEŠČIN
VODENJA KARIERE. Namen delavnic je pridobivanje veščin za spoznavanje posameznikovih interesov in
kompetenc, možnosti v okolju, učenje odločanja in uresničevanja zaposlitvenih in kariernih ciljev. Uporabniki
storitev za trg dela po tem javnem razpisu so iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena in vse
brezposelne osebe.
VSEBINA IN CILJI DELAVNIC:
KARIERA PO PETDESETEM - DELAVNICA TIPA B je namenjena aktivaciji brezposelnih oseb, starejših
od 50 let. Namen delavnice je odločitev brezposelnih oseb, starejših od 50 let, za vključevanje v nadaljnje
aktivnosti (druge delavnice, zaposlitveni kotiček, itd.), prepoznavanje posameznikovih prednosti in spoznavanje
različnih načinov zaposlovanja in iskanja zaposlitve.
Delavnica tipa B traja 16 pedagoških ur, ki se izvedejo v treh dneh in je sestavljena iz 3 modulov.
UČINKOVIT NASTOP NA TRGU DELA - DELAVNICA TIPA C se izvaja za neposredno zaposljive osebe,
pri katerih niso bile prepoznane večje ovire pri iskanju zaposlitve ter so zmožni samostojnega nastopa na trgu
dela. Namen delavnice je povečevanje učinkovitosti nastopa udeležencev na trgu dela.
Delavnica traja 24 pedagoških ur in se izvede v šestih dneh, je sestavljena iz motivacijskega srečanja in iz štirih
modulov. Motivacijsko srečanje se izvede prvi dan, štirje moduli pa se izvedejo v naslednjih petih dneh.
Na prvem srečanju udeleženci spoznajo vsebine delavnice, načine dela in sprejmejo osnovne dogovore o
obiskovanju modulov.
UČENJE VEŠČIN VODENJA KARIERE - DELAVNICA TIPA D je namenjena brezposelnim osebam s
potrebo po dodatnih aktivnostih. Namen delavnice je naučiti udeležence prepoznati svoj položaj na trgu dela,
jih usposobiti za samostojno vodenje kariere in aktivno reševanje lastne brezposelnosti, pridobiti manjkajoče
veščine iskanja zaposlitve ter jim nuditi pomoč in podporo pri njihovih aktivnostih. Delavnica traja 88
pedagoških ur v časovnem obdobju osem tednov (dva meseca). Delavnica je sestavljena iz 4 modulov ter iz
skupinskega spremljanja, kot podpore pri iskanju zaposlitve - SVETOVALNICA.
41
Projekti
Splošno neformalno izobraževanje odraslih
od 2012 – 2014
Organizatorke IO:
Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
mag. Jana Mlačnik
42
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
Projekt » IZVAJANJE PROGRAMOV SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
OD 2012 DO 2014« sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport.
Namen izobraževalnih programov je zviševanje splošne izobraženosti in razvoj ključnih kompetenc odraslega
prebivalstva v Republiki Sloveniji za dejavno vključevanje v življenje in delo. V šolskem letu 2013/2014 bomo
izvedli naslednje programe:
1. Dejavno sem vključen v slovensko družbo, tudi preko e-demokracije,
2. Moj poklic - nov začetek,
3. Lahko ponovite prosim - sporazumevanje v slovenskem jeziku,
4. Bližnjica do dela in zaposlitve,
Programi so namenjeni različnim ciljnim skupinam: zapornikom, priseljencem, osebam s posebnimi potrebami,
brezposelnim in zaposlenim. Informacije o možnostih za vpis v posamezen program so na voljo pri vpisno –
informacijski službi.
43
Projekti
Mestni program izobraževanja odraslih
Organizatorka IO:
Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog
44
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected], [email protected]
»MESTNI PROGRAM IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH« financira Mestna občina Ljubljana.
Z oblikovanjem Letnega načrta za izobraževanje odraslih na ravni Mestne občine Ljubljana sledimo tako
evropskim, kakor nacionalnim ciljem na področju izobraževanja odraslih in Strategiji razvoja vzgoje in
izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009 do 2019.
Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja Mestne občine Ljubljana za obdobje 2009-2019 namenja
posebno pozornost tudi izobraževanju odraslih in si za cilje postavlja:
21. cilj strategije: Izobraževanje odraslih bomo v MOL razvili kot dejavnost posebnega javnega interesa ter
uredili stabilen sistem in vzpostavili javno mrežo za izvajanje dejavnosti splošnega izobraževanja odraslih.
22. cilj strategije: Sistemsko bomo spodbujali možnosti za vključevanje socialno ogroženih skupin prebivalstva
v programe za povečevanje zaposljivosti.
23. cilj strategije: Spodbujali bomo medgeneracijsko in medkulturno sodelovanje ter skupno učenje mladih in
odraslih na vseh ravneh: v in med vzgojno-varstvenimi ustanovami, osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami.
V okviru navedenih ciljev so predvideni ukrepi in rešitve, katere smo upoštevali pri osnutku Mestnega programa
izobraževanja odraslih za leto 2014 in ki zasledujejo cilje evropskih in nacionalnih dokumentov ter vključili
priporočila opravljenih evalvacij.
Programi, ki so namenjeni prebivalcem MOL:
• UŽU – Most do izobrazbe
• UŽU - Beremo in pišemo skupaj
• JEZIKOVNI TEČAJI (angleščina, italijanščina, nemščina, francoščina, španščina)
Ciljna skupina: Upokojenci MOL in socialno šibki prebivalci MOL (prejemniki denarne socialne pomoči).
• ŠTUDIJSKI KROŽKI
Spoznajmo kulturno-zgodovinsko in arhitekturno dediščino Ljubljane, Digitalna fotografija, Za harmonijo
telesa in duha, Prepletanje narave in človeka – pomen zavarovanih območij v Ljubljani in okolici, Poslikajmo
arhitekturne značilnosti Ljubljane, Bralni krožek – Ljubljana
• SLOVENŠČINA ZA STARŠE
45
Projekti
Grundtvig program
LEARNING PATH FOR DISABLED
YOUNG ADULTS - LEAP!
Projektni tim:
Bojan Hajdinjak, direktor
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
Dragica Glažar,
univ. dipl. politolog
strokovnjaki Zavoda
za usposabljanje
Janeza Levca
46
Koordinator projekta:
Savon koulutuskuntayhtymä,
Savon ammatti- Savo Consortium
for Education, Savo -Vocational
College – SUOMI, FINLAND
Partnerji:
Korsholms vuxeninstitut - Mustasaaren aikuisopisto – SUOMI, FINLAND
Ender Engelsiz Yașam Derneği, Ankara– TURKEY
Palco de Sombras, Lda., Lisbona – PORTUGAL
De-Charles Resources Limited – GREAT BRITAIN
Cene Štupar – CILJ – SLOVENIA
Izvedba tega programa je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost izdajatelja.
Evropska komisija ni odgovorna za morebitno uporabo informacij.
Projekt »UČENJE ODRASLIH OSEB S POSEBNIMI POTREBAMI – Learning paths for disabled young
adults -LEAP!« stremi k vzpostavitvi evropske mreže vseživljenjskega učenja, s poudarkom na izmenjavi izkušenj
in primerih dobrih praks s področja izobraževanja, dela in življenja mlajših odraslih s posebnimi potrebami,
natančneje, tistih z intelektualnim primanjkljajem.
Projekt se izvaja ob podpori Evropske komisije, v okviru programa Vseživljenjsko učenje, podprogram Grundtvig.
Strokovni delavci s Ceneta Štuparja – CILJ, Dragica Glažar, Alida Zagorc Šuligoj in direktor zavoda mag. Bojan
Hajdinjak, sodelujejo pri izvajanju projektnih aktivnosti z Zavodom za usposabljanje Janeza Levca.
Namen projekta je zbrati in preučiti zakonodajo s področja izobraževanja, bivanja in dela oseb s posebnimi
potrebami vseh vključenih držav partneric, preučiti, izboljšati in širiti obstoječe metode dela, učna gradiva in
metodologije usposabljanj med državami, izmenjati primere dobrih praks z omenjenih področij in poskrbeti za
diseminacijo vseh pridobljenih vsebin.
Znanje se bo širilo in delilo v obliki seminarjev in obiskov med partnerji. Ogledali si bomo šole, delovna mesta,
združenja, razne domove ter financirane ponudnike namestitev. Vsi člani projektne mreže bodo vse pridobljene
informacije zbirali na portalu e-učenje Fronter, ki je namenjen komunikaciji tekom projekta.
Trajanje projekta: avgust 2012 – julij 2014
»Namen programa Vseživljenjskega učenja je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim
gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljanje
varstva okolja za prihodnje generacije. Podpira izmenjavo, sodelovanje in mobilnost med sistemi izobraževanja in
usposabljanja v Evropi, tako da bodo postali svetovna referenca za kakovost.« Vir: www.cmepius.si.
47
Projekti
ERASMUS INTENZIVNI JEZIKOVNI TEČAJI (EILC)
ERASMUS INTENSIVE LANGUAGE COURSE (EILCs)
Koordinatorka programa:
Alida Zagorc Šuligoj, prof.
48
VPIS IN INFORMACIJE
Lucija Lučić, GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20, [email protected]
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana bo v šolskem letu 2013/14 organiziral Erasmus
intenzivne jezikovne tečaje slovenskega jezika (EILC). Tečajev se lahko udeležijo študenti pred ali med njihovim
bivanjem v tujini v okviru Erasmus mobilnosti. Za Erasmus študente je to priložnost, da spoznajo jezik države
v kateri bodo bivali in se s tem bolje pripravijo na študij in življenje v okviru svoje mobilnosti. Tečaj je za
prijavljene študente na izmenjavi Erasmus brezplačen. Izvedbo tečajev financira Evropska unija.
The ERASMUS Intensive Language Courses (EILCs) are specialised courses in the less widely used and less taught
languages organised in the countries where these languages are used as teaching languages at higher education
institutions. The EILCs give Erasmus students the opportunity to study the language as well as to get some knowledge
about the Slovene culture and society of the host country before starting their Erasmus Exchange Programme.
For more information about EILC and Application procedure click at the following web sites: http://ec.europa.eu/education/erasmus/eilc1011_en.htm#pt and http://www.cmepius.si/en/llp-in-slovenia/erasmus/eilc.aspx
At Cene Štupar – CILJ will be organised ERASMUS Intensive language courses of the Slovenian language (Level A1A2) in the academic year 2013/14 in the following periods:
1st semester: 2 - 27 September 2013
2nd semester: 21 January - 15 February 2014; deadline for applying: 31 October 2013. Students apply for the
participation through their home institution with a specific application form.
The courses will be held at Cene Štupar - CILJ, Linhartova cesta 13, 2nd floor and Vojkova cesta 1, 1st floor, Ljubljana.
ABOUT THE COURSE:
64 hours of lessons, 22 hours of accompanying program. It is carried out from Monday to Thursday (9:30 to 12:00)
and on Fridays (9:30 to 13:00). Since the language and the culture are inseparable, the cultural and intercultural
components are included in the context of the lessons and the accompanying program.
ACCOMPANYING PROGRAM:
Introductory meeting, Boat cruises along the Ljubljanica River , Visit of the City of Ljubljana , Short trip through Park
Tivoli to Rožnik and Šišenski hrib, Final workshop, closing ceremony
CONCLUSION:
The courses end with the written and oral examination. Both parts are estimated for the successful completion of the
course. Students must achieve at least 60% and be present at the lessons at least 88% to obtain 3 ECTS (European
Credit Transfer and Accumultaion System).
49
Z vami smo
DIREKTOR
mag. Bojan Hajdinjak
[email protected]
+386 (0)1 23 44 404
TAJNIŠTVO
Breda Tomasič
[email protected]
GSM: +386 (0)41 629 999, +386 (0)1 23 44 402
RAČUNOVODSTVO
Slavica Horvat
[email protected]
+386 (0)1 23 44 424
Sonja Jefić
sonja.jefi[email protected]
+386 (0)1 23 44 417
INFORMACIJSKO-VPISNA SLUŽBA
modra številka: +386 (0)80 1009
SREDNJE ŠOLE IN USPOSABLJANJA
Aleksandra Janežič Lipar
[email protected]
+386 (0)1 23 44 421, GSM: 030 313 612
Rosana Mlakar
[email protected]
+386 (0)1 23 44 400, GSM: +386 (0)41 606 057
TUJI JEZIKI, SLOVENŠČINA ZA TUJCE,
USPOSABLJANJA, PROJEKTI
Lucija Lučić
[email protected], [email protected]
GSM: +386 (0)30 646 919, +386 (0)1 23 444 20
NPK, IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA, VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA
Rok Trdan
[email protected]
GSM: +386 (0)31 729 904
50
ORGANIZATORJI IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH
Branka BRICL
[email protected]
+386 (0)1 23 44 406
Jure JAMŠEK
[email protected]
+386 (0)1 23 44 425
Neva PHYSICOS
[email protected]
+386 (0)1 53 03 450
Fax: +386 (0)1 53 03 451
Dragica GLAŽAR
[email protected]
+386 (0)1 23 44 414
Renata BAČVIĆ
[email protected]
+386 (0)1 23 44 412
mag. Jana MLAČNIK
[email protected]
+386 (0)1 23 44 414
Alenka REZAR
[email protected]
+386 (0)1 23 44 408
Mojca BERGANT
[email protected]
GSM: +386 (0)30 646 939
Mirjana OKROGELNIK
[email protected]
GSM: +386 (0)30 313 617, +386 (0)1 23 44 417
Sabina ZUPAN
[email protected]
GSM: +386 (0)31 600 410
Alida ZAGORC ŠULIGOJ
[email protected]
+386 (0)1 23 44 414
HIŠNIK
Vlado Krulčič, GSM: +386 (0)30 641 144
ČISTILKA
Živka Stojkić
Obiščite nas na naslovu:
Javni zavod Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta13, 1000 Ljubljana
T: +386 (0)1 234 44 21, F: +386 (0)1 234 44 28
51
Delovni čas
Zavod je odprt vsak delovnik od 8.00 do 16.00.
Predavanja potekajo med 8.00 in 21.30 po objavljenih urnikih.
Uradne ure vpisno-informacijskih služb
SOBA 308; SREDNJE ŠOLE, OSNOVNA ŠOLA, NPK, IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA
od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 17.00, petek od 8.00 do 16.00
Informacije vam bosta posredovali:
Aleksandra Janežič Lipar, [email protected], T: +386 (0)1 23 444 21, GSM: +386 ( 0) 30 313 612
Rosana Mlakar, [email protected], T: +386 (0)1 23 444 00, GSM: +386 ( 0) 41 606 057
Brezplačna številka 080 10 09
URADNE URE ORGANIZATORJEV IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH ZA PODROČJE
SREDNJIH ŠOL ZA ODRASLE:
ponedeljek od 9.00 do 17.00, torek, sreda, četrtek od 12.00 do 16.00. Ob petkih ni uradnih ur.
Prvi vpis v srednješolske programe je možen v času uradnih ur organizatorjev IO.
Vse druge zadeve povezane z izobraževanjem lahko uredite na vpisno-informacijski službi.
SOBA 309; JEZIKOVNA ŠOLA, PROGRAMI V OKVIRU PROJEKTOV
ponedeljek, sreda in petek od 8.00 do 16.00, po dogovoru do 17.00. Ob torkih in četrtkih ni uradnih ur.
Informacije vam bo posredovala:
Lucija Lučić, [email protected], T: +386 (0)1 23 444 20, GSM: +386 ( 0) 30 646 919
SOBA 312; NPK, IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA, VSEŽIVLJENJSKA KARIERNA ORIENTACIJA
od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 15.00, po dogovoru do 17.00. Ob petkih ni uradnih ur.
Informacije vam bo posredoval:
Rok Trdan, [email protected], GSM: +386 ( 0) 31 729 904
52
Naši učni prostori so:
Linhartova 13, 2. nadstropje
Kališnikov trg 11/12
+386 (0)1 53 03 452
Vojkova 1
Ulica Luize Pesjakove 9
OŠ Mirana Jarca, Ipavčeva 1
Info za vse lokacije:
Rosana Mlakar
[email protected]
+386 (0)1 23 44 400, GSM: +386 (0)41 606 057
53
Šolski koledar
Informativni dan:
16.9.2013 ob 16.00, 12.5.2014 ob 15.00
Več informacij dobite na www.cene-stupar.si
Šolsko leto 2013/ 2014 traja od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
Pouka prosti dnevi so z zakonom določeni državni prazniki in drugi dela prosti dnevi,
sobote in nedelje.
Redni izpitni rok Nacionalnega preverjanja znanja za osnovno šolo je maja.
Redni izpitni roki za zaključne izpite in poklicno maturo:
jesenski rok – avgust/september, spomladanski rok - maj/junij in zimski rok - februar.
Strokovni partnerji
ANDRAGOŠKI CENTER SLOVENIJE
CENTER ZA POKLICNO IZOBRAŽEVANJE
DRŽAVNI IZPITNI CENTER
FILOZOFSKA FAKULTETA – CENTER ZA SLOVENŠČINO KOT DRUGI/TUJI JEZIK
MINISTRSTVO ZA DELO DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
SOCIALNA ZBORNICA
SOČA OPREMA
ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE RS
ZVEZA LJUDSKIH UNIVERZ SLOVENIJE
54
Beležke
Beležke
Javni zavod Cene Štupar Center za izobraževanje Ljubljana
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0)1 234 44 02
Telefaks: +386 (0)1 234 44 28
E-pošta: [email protected]
Spletna stran: http://www.cene-stupar.si/
TRR: SI56 0126 1603 0716 302 pri UJP Ljubljana
DŠ: SI 19354266, MŠ: 505201700
Oblikovanje: Art design d.o.o.
Naklada: 500 izvodov
Leto izdaje: 2013
Katalog pripravili: zaposleni v Javnem zavodu Cene Štupar – CILJ