Prenesite si PDF dokument

Comments

Transcription

Prenesite si PDF dokument
SPLOŠNI NABAVNI POGOJI
trgovskih družb, ki delujeta pod trgovsko znamko E. LECLERC in sicer RUDNIDIS
trgovina d.o.o., s sedežem na Jurčkovi c. 225, Ljubljana in MARIDIS trgovina d.o.o., s
sedežem na Tržaški cesti 67a, Maribor ki sta jih sprejeli z namenom urejanja njune
oskrbe z blagom in urejanja odnosov z njunimi dobavitelji blaga, ki so s temi
splošnimi nabavnimi pogoji seznanjeni ter jih pred sprejemanjem naročilnic
nepreklicno sprejemajo v celoviti, kar potrdijo s podpisom pristopne izjave k tem
splošnim pogojem.
1. ČLEN – Področje uporabe
Namen teh splošnih nabavnih pogojev je podrobna opredelitev splošnih načel za
izvajanje kupoprodajnih poslov med družbama Rudnidis, d.o.o. in Maridis d.o.o. na
eni strani, (v nadaljevanju skupno imenovana tudi: »kupec«) in njunimi slovenskimi ali
tujimi dobavitelji na drugi strani, v nadaljevanju: »dobavitelji«.
Splošni nabavni pogoji, s katerimi so dobavitelji seznanjeni in z njimi soglašajo,
skupaj z naročilnico in prilogami predstavljajo pogodbeno celoto, ki razveljavlja oz.
nadomešča morebitne splošne prodajne pogoje in/ali dogovore dobaviteljev.
Ti splošni nabavni pogoji bodo ostali v veljavi, dokler se jih ne bo v pisni obliki
zamenjalo oz. spremenilo.
Dogovor o pristopu k tem splošnim nabavnim pogojem velja za celotno koledarsko
leto v katerem je dobavitelj pristopil k splošnim nabavnim pogojem.
Pristopna izjava, ki jo podpiše posamezen dobavitelj ter vse pravice in dolžnosti, ki
izhajajo iz poslovnega odnosa med kupci in posameznim dobaviteljem, veljajo tudi za
dobaviteljevega pravnega naslednika.
2. ČLEN – Cena izdelkov / plačilo
Cena izdelkov je določena na podlagi pogajanj med predstavniki družb Rudnidis
d.o.o. in Maridis d.o.o. oz. osebami, ki sta jih ti dve družbi pooblastili za njuno
zastopanje v trgovinskih pogajanjih in dobavitelji, pri njeni določitvi pa se upoštevajo
tržni pogoji in nabavljene količine.
S pogajanji dogovorjene cene, način dobave kakor tudi načini in roki plačila se
potrdijo v prilogi k splošnim nabavnim pogojem, ki jo prejmejo kupec in dobavitelji.
Vse morebitne nove cene, ki stopijo v veljavo po zaključenih pogajanjih oz. po
pristopu k tem splošnim nabavnim pogojem, morajo dobavitelji poslati družbama
Rudnidis d.o.o. in Maridis d.o.o. s priporočeno pošto, en mesec preden stopijo v
veljavo. Prav tako morajo biti vsi ceniki en mesec preden stopijo v veljavo poslani v
elektronski obliki (format .xls) na naslov elektronske pošte [email protected] in
[email protected] Vsi ceniki morajo vedno vsebovati navedbo cene, določeno na
največ tri decimalna mesta, veljavne črtne (EAN) kode za vse izdelke iz cenika ter
pravilne stopnje DDV za izdelke iz cenika. Sprejetje cenika je veljavno šele, ko
dobavitelj prejme pisno soglasje kupca, ki je dolžan dobavitelju posredovati svoje
stališče o novem ceniku najkasneje v roku enega meseca po prejemu le-tega.
V primeru dvoma ali če ni drugače dogovorjeno, veljajo tiste cene dobavitelja, s
katerimi je kupec seznanjen na dan ko poda pisno naročilo oz. tiste cene, ki veljajo
na dan njegovega naročila.
Naročila in plačila dobaviteljem izvaja kupec direktno, v skladu z dogovorjenimi
pogoji. V kolikor ni drugače dogovorjeno, je rok za plačilo tistih obveznosti kupca, ki
zapadejo v plačilo na nedelavni dan (praznik ali dela prost dan ali sobota ali nedelja),
prvi naslednji delovni dan.
2.1.Fakturiranje
Dobavitelj se obvezuje, da bo v okviru vsake pogodbe, za vsako posamezno naročilo
in za vsako posamezno dobavo vsaki posamezni trgovski družbi, ki deluje pod
trgovsko znamko E. LECLERC, in sicer RUDNIDIS trgovina d.o.o. in MARIDIS
trgovina d.o.o., izstavljal fakture v skladu s slovensko zakonodajo, na katerih bo
navedel tudi številko pogodbe oz. posebnega komercialnega dogovora ter številko in
datum naročila. Dobavitelj je dolžan na fakturi navesti tudi EAN kodo ali pa njemu
lastno šifro izdelkov. Kupec si pridržuje pravico, da fakturo, ki ne vsebuje vseh
zahtevanih elementov, brez pojasnila zavrne, pri čemer ga do prejema pravilno
izpolnjene fakture ne bremenijo morebitni zahtevki dobavitelja po plačilu zamudnih
obresti ali drugih stroškov.
Fakture oz. obračune za dogovorjene popuste, rabate, super rabate ter druga
nadomestila do katerih je, v skladu z dogovori, upravičen kupec, izstavlja v
dogovorjenih rokih dobavitelj vsaki posamezni trgovski družbi, ki deluje pod trgovsko
znamko E. LECLERC, in sicer RUDNIDIS trgovina d.o.o. in MARIDIS trgovina d.o.o.
Dobavitelj je v skladu s sklenjenim dogovorom dolžan kupcu posredovati podatke o
realizaciji za trimesečno obračunsko obdobje do 15. v prvem mesecu naslednjega
tromesečja.
V kolikor kupec iz kakršnegakoli razloga prejme dobropis in tega ne more unovčiti v
roku 3 mesecev od njegove izdaje, je družba - dobavitelj, ki je izstavila dobropis, po
tem roku dolžna kupcu plačati znesek tega dobropisa. Kupec je upravičen po tem
roku dobavitelju izstaviti ustrezen poziv, ki se glasi na plačilo prejeta dobropisa in mu
zaračunati zakonite zamudne obresti. Znesek iz nevnovčenega dobropisa, s
pripadajočimi zamudnimi obrestmi, je iztožljiv po poteku 3 mesečnega roka, šteto od
vročitve poziva s strani kupca.
Kupec lahko - v kolikor je to dogovorjeno oz. v kolikor dobavitelj svojih obveznosti iz
prejšnjega odstavka tega člena ali drugih komercialnih dogovorov ne izpolni v
primernem roku, svoja upravičenja do popustov in drugih nadomestil uveljavlja
neposredno tako, da dobavitelju v rokih, ki jih določi skupaj z njim in so navedeni v
prilogah k tem pogojem, izstavi račun.
Vsak posamezen dobavitelj je ob pristopu k tem splošnim nabavnim pogojem dolžan
kupcu posredovati redni izpisek iz sodnega registra za svojo družbo oz. ustrezno
drugo dokazilo o registraciji, ki ne sme biti starejše od 30 dni. Prav tako je vsak
posamezen dobavitelj pod odškodninsko odgovornostjo dolžan nemudoma najkasneje pa v 8. dneh, po vpisu sprememb v sodni ali njemu ekvivalentni register,
kupcu sporočiti vse njegove statusne spremembe (sprememba direktorjev, sedeža,
osnovnega kapitala, firme...) ter predložiti spremenjen izpisek iz sodnega ali njemu
ekvivalentnega registra.
3. ČLEN –Rabati – Popusti – Superrabati
Kupec, torej vsaka posamezna trgovska družba, ki deluje pod trgovsko znamko E.
LECLERC, in sicer RUDNIDIS trgovina d.o.o. in MARIDIS trgovina d.o.o., ima vso
pravico, da v celoti uveljavlja rabate (popust na naročeno količino), super rabate
(popust na realizacijo v določenem obdobju) in ostale popuste tako kvantitativne kot
kvalitativne, za katere se dogovori z dobaviteljem in ki se nahajajo v prilogah splošnih
prodajnih pogojev.
4. ČLEN – Dobava – Pogodbeni penali
Dobavitelji morajo blago dostaviti v prostore kupca, navedenega na naročilnici..
Izdelki, ki so nabavljeni izven Slovenije se dobavijo DDP »Dobavljeno, dajatve
plačane« v skladu z »Incoterms 2000« Mednarodne Gospodarske zbornice. Roki
dobave so navedeni v posameznih naročilih.
Pogodbeni rok oz. rok, naveden v naročilu predstavlja skrajni rok za dobavo blaga in
je predpogoj za soglasje kupca k naročilu. Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za
vsako zamudo v dobavi in za vse nepopolne dobave, pri čemer ima kupec pravico,
da zahteva razveljavitev prodaje oz. da blago nabavi pri drugem dobavitelju, ki ga
sam izbere, in sicer na stroške dobavitelja, ki ne izpolni svojih obveznosti, razen če
gre za zamude, ki jih povzročijo nepredvideni dogodki, ki so neodvisni od volje
dobavitelja kot na primer utemeljena prekinitev oskrbe s surovinami, vojne, stavke,
nemiri, neugodne vremenske razmere in drugi primeri višje sile.
V kolikor dobavitelj prejetega naročila, v roku 2. delovnih dni po njegovem prejemu, v
celoti ali delno, s pisnim obvestilom naslovljenim na kupca ne zavrne, se šteje, da je
naročilo sprejel in da njegovim pogojem ne nasprotuje.
Za dobave stalnih artiklov, ki jih izvrši z zamudo ali jih izvrši nepopolno, je dobavitelj
kupcu dolžan plačati pogodbeno kazen - penale v višini 15 % vrednosti prepozne ali
nepopolne dobave brez DDV za vsak delovni dan po preteku enega dne zamude,
največ za dobo 15 dni.
Za artikle, ki so zajeti v reklamnih katalogih, znašajo - zaradi nevarnosti zavajajočega
oglaševanja in stroškov reklamne akcije, zamudne pogodbene kazni - penali 15 %
zneska vrednosti prepozne dobave, in sicer za vsak dan zamude vključno s soboto in
nedeljo glede na dogovorjen datum dobave. Penali učinkujejo dan po preteku
prvotno dogovorjenega roka dobave, največ za dobo 15 dni.
Če izdelkov zaradi prepozne dobave zmanjka, kar ima za posledico izgube v prometu
in/ali zmanjšanje ugleda kupca v očeh potrošnika, mora dobavitelj plačati pogodbeno
kazen - penale v višini, določeni v prejšnjem odstavku tega člena, od dneva po
pogodbi predvidene dobave do dneva dobave manjkajočih prepozno dobavljenih
izdelkov.
Dobavitelj mora zagotoviti, da se dobava pokvarljivega blaga kupcu in njegova
prodaja končnemu potrošniku lahko izvrši v optimalnem roku. V primeru, da se ta rok,
glede na vrsto izdelka in končni rok uporabe, ne spoštuje, ima kupec pravico, da
zahteva plačilo zgoraj določenih kazni - penalov. Optimalni rok za izvršitev dobave
pokvarljivega blaga je tisti rok, ki ob dobavi blaga zagotavlja njegovo uporabnost še
najmanj 2/3 obdobja, ki se šteje od dneva izdelave blaga oz. dneva, ko je blago
primerno za prodajo, do datuma izteka uporabnosti (končni rok uporabe) oz. datuma
priporočene uporabe blaga.
V kolikor kupec naknadno, pri že sprejeti pošiljki blaga, ugotovi, da se v skupnem
pakiranju nahajajo izdelki, ki ne ustrezajo določilom prejšnjega odstavka tega člena
(npr. prejeta hkratna količina enega izdelka različnih rokov uporabnosti med katerimi
nekateri ne ustrezajo zahtevam iz prejšnjega odstavka), pa je ob pregledu pri
prevzemu upravičeno domneval, da so vsi posamezni izdelki ustrezni, je dobavitelj
dolžan kupcu poravnati pogodbene penale v pavšalnem znesku 500 EUR za vsako
takšno pošiljko. Rok za uveljavljanje penalov s strani kupca je 45 dni po datumu, ko
je blago sprejel. Določila tega odstavka ne posegajo v ostala določila splošnih
nabavnih pogojev glede kazni, penalov oz. odškodninske odgovornosti.
Omenjene kazni se zaračunajo tudi v primeru, ko kupec sam odstrani blago, če
dobavitelj ni spoštoval prvotno dogovorjenega datuma dobave.
Poleg zgoraj predvidenih kazni lahko kupec, v primeru zamude dobave zahteva, da
se dobavitelju odvzamejo reference pri vseh družbah, ki delujejo v okviru blagovne
znamke E.Leclerc.
Če dobavitelj ne dobavi vsega ali dela blaga, kupec plača samo dejansko prejeto in
prevzeto blago. V primeru, da je kupec vse oz. del blaga že plačal, mora dobavitelj
le-temu nakazano vsoto vrniti. V nobenem primeru dobavitelj ne sme dobaviti
preostalega naročenega blaga brez pisnega soglasja kupca.
5. ČLEN – Ustreznost – Kakovost izdelkov
Dobavitelj se obvezuje, da bo:
-
Kupcu dobavljal blago oz. izdelke, ki bodo v smislu spoštovanja predpisov o
zdravstveni ustreznosti, kakovosti ter predpisov o označevanju blaga oz.
izdelkov, skladni z zakonodajo veljavno na območju Rep. Slovenije. Pri tem
še posebej zavezuje spoštovati določila Zakona o zdravstveni ustreznosti živil
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (ZZUZIS, Ur.l.RS 52/2000) ter
njegove podzakonske predpise .
(Velja le za dobavitelje živil, vključno s pijačami in pitno vodo)
-
Podal pisno izjavo o zdravstveni ustreznosti živil, ki bo predstavljala sestavni
del pristopne izjave ter sestavni del medsebojnih komercialnih dogovorov.
(Velja le za dobavitelje živil, vključno s pijačami in pitno vodo)
-
Hranil vse izjave proizvajalcev ter drugo dokumentacijo (dokazila,
certifikate,…) iz katere bo razvidno, da so dobavljeni izdelki ustrezni oz. varni
ter da bo to dokumentacijo posredoval kupcu na njegov prvi poziv.
-
O vsaki spremembi, sumu ali ugotovitvi, da blago ne ustreza zahtevam o
kvaliteti oz. zahtevam o zdravstveni, tehnični ali drugi ustreznosti, o tem
nemudoma obvestil kupca, ga seznanil z ugotovitvami ter po potrebi pozval k
umiku blaga iz prometa in nosil vse s tem povezane stroške.
-
V primeru nadaljevanja ali vračila umaknjenih izdelkov oz. blaga v promet, o
tem obvestil kupca ter mu za to jamčil z ustreznimi izjavami oz. drugimi
posredovanimi verodostojnimi dokazi o ustreznosti blaga oz. izdelkov.
-
Zagotovil ustrezno skladiščenje, blagovno manipulacijo in transport, ter za
živila, za katera je to potrebno, zagotovil primerno neprekinjeno hladno verigo
do kupca.
(Velja le za dobavitelje živil, vključno s pijačami in pitno vodo)
-
Imel vzpostavljen notranji nadzor na osnovah sistema HACCP ter da bo kupcu
na njegovo zahtevo omogočil neposredno preverjanje izvajanja sistema
notranjih kontrol.
(Velja le za dobavitelje živil, vključno s pijačami in pitno vodo)
-
Na lastne stroške nemudoma po pozivu kupca zamenjal vse izdelke in blago,
ki ga je dobavil kupcu in ki ne bi bilo skladno z veljavnimi slovenskimi
standardi za dobavljene izdelke in blago, ali ne bi ustrezalo kriteriju kakovosti
po dogovorjenih tehnično prevzemnih pogojih, razen, če kupec potem, ko
dobavitelja obvesti o neustreznosti blaga z ozirom na zgoraj omenjene
posebne kriterije kakovosti, ne zahteva, da se na stroške prodajalca prodaja
razveljavi oz. da se dobavitelj zamenja z drugim dobaviteljem po njegovi izbiri.
-
V primeru reklamacij strank za napake na izdelkih ali njihove neskladnosti,
povrnil vse stroške, ki jih v skladu z veljavno zakonodajo od trgovca zahtevajo
potrošniki, zlasti iz naslova odgovornosti za izdelek, stvarnih napak ali
garancije, in zajemajo predvsem stroške prevoza oz poštnine izdelka v
popravilo , popravila, sodne in odvetniške stroške in odškodnino.
Kupec si pridržuje pravico, da ugotavlja ustreznosti izdelkov in blaga tudi na
naročenem a še nedobavljenem (neprevzetem) blagu-izdelkih, ki je odpravljeno h
kupcu.
Dobavitelj nosi vso odgovornost nasproti kupcu za vse škodljive posledice, ki bi
nastale zaradi skritih napak in neustreznosti ter pomanjkljive kakovosti dobavljenih
izdelkov tako v kvantitativnem kot v kvalitativnem smislu, in se obvezuje, da bo v
celoti in na prvi poziv kupca povrnil vso škodo, ki bi zaradi tega nastala.
Dobavitelj je na kupčev pisni poziv, v katerem ta reklamira ustreznost določenega
izdelka, dolžan v najkrajšem možnem času oz. največ v roku 15 dni od prejema
reklamacije, posredovati pisni odgovor skladno z zahtevami kupca.
Dobavitelj je dolžan o vsaki spremembi črtne kode po pošti ali po faksu obvestiti
kupca vsaj en mesec vnaprej. V nasprotnem primeru je dobavitelj za vsako
spremenjeno črtno kodo dolžan plačati za vsako vrsto izdelka pavšalno nadomestilo
(pogodbeno kazen) v višini 120 EUR.
Penali se obračunajo v obliki fakture, ki jo izda kupec. Rok plačila penalov je enak
roku plačila dobav.
6. ČLEN – Deklaracije / Obvezni podatki / Označevanje blaga
Dobavitelj je dolžan kupcu dobaviti blago, ki ima vse deklaracije (označbe), priloge
(npr. navodila za uporabo, tehnične dokumente, izjave skladnosti) ter je bilo
podvrženo vsem kontrolam, ki jih narekujejo predpisi veljavni na območju Rep.
Slovenije.
Dobavitelj se obvezuje, da bo vse blago in izdelke, vključno z njihovo embalažo
opremil z vsemi potrebnimi oznakami, napisi in dokumenti, ki so v skladu z
veljavnimi predpisi, na katerih bodo vsi obvezni podatki v slovenskem jeziku.
V kolikor dobavljeni izdelki na svoji embalaži ali na kakršen koli drug način vsebujejo
oznako ali zapis cene (npr. oznaka cene na etiketi izdelka, njegovi embalaži, ipd.), je
dobavitelj dolžan vse takšne izdelke opremiti z ustreznimi oznakami dvojnega
označevanja cen (cene v EUR / SIT). Glede pravil o valutnem tečaju EUR / SIT in
načinu dvojnega označevanja se uporablja Zakon o dvojnem označevanju cen v
tolarjih in evrih (Ur.l. RS 101/2005).
V primeru, če kupec pri - oz. po prevzemu blaga ugotovi določene nepravilnosti, o
tem obvesti dobavitelja ter lahko blago vrne na stroške dobavitelja, ki mora takoj
ustrezno ukrepati.
Poleg tega je dobavitelj dolžan plačati kazen v višini osemkratnika penalov,
določenih v 4. členu teh nabavnih pogojev, kakor tudi odškodnino za direktno oz.
indirektno škodo, ki bi jo pretrpel kupec zaradi nepravilnosti, ki bi jih glede katerih koli
lastnosti blaga, ugotovile pristojne službe nadzora, vključno z zneskom morebitne
denarne kazni, ki bi bila naložena kupcu, in škodo zaradi izgubljenega dobička ter
škodo, nastalo zaradi oškodovanja ugleda kupca, trgovine ali imena blagovne
znamke E. LECLERC.
7. ČLEN – Embalaža
Dobavitelj se obvezuje, da bo izdelke dobavil v njihovi embalaži v skladu s
slovenskimi tehničnimi, zdravstvenimi in okoljevarstvenimi predpisi ter veljavnimi
poslovnimi običaji. Blago mora biti dobavljeno na standardnih paletah. Vsaka zbirna
embalaža mora biti opremljena s kodo, etiketo in črtno kodo izdelka.
Ob podpisu teh pogojev predložil izjavo, s katero izjavlja, da sam zagotavlja ustrezno
ravnanje z odpadno embalažo, oz. da je vključen v shemo ravnanja z odpadno
embalažo.
Ob podpisu teh pogojev predložil izjavo o ustreznosti embalaže embaliranih izdelkov,
ter predložil izjave dobaviteljev oz. proizvajalcev o skladnosti za embalažo v katero je
embalirano blago oz. izdelki.
Dobavitelj se zavezuje, da bo za embalažo, ob podpisu teh pogojev, kupcu predložil
ustrezno izjavo o skladnosti embalaže, v skladu s standardom SIST EN 13427.
Dobavitelji, ki dobavljajo blago v vračljivi embalaži oz. embalaži, ki je podvržena
kavciranju, so dolžni prevzeti prazno embalažo, ki jo imata družbi Rudnidis d.o.o. in
Maridis d.o.o. pripravljeno na vračilo, vsakokrat, ko vršijo dobavo blaga. Dobavitelji
oz. njihovi vozniki ali podizvajalci prevozov ne morejo zavrniti prevzema vračljive
embalaže.
Dobavitelji, ki dobavljajo blago na paletah (Euro ali Epal), ki so tudi del vračljive in
tako tudi kavcirane embalaže, oz. njihovi prevozniki ali podizvajalci prevozov ne
morejo zavrnitev zamenjave palet. Tako so dolžni odpeljati toliko palet, kot so jih
pripeljali ob dostavi blaga. V kolikor bo pa prišlo do zavrnitve prevzema praznih palet
v zamenjavo, bo to ustrezno zabeleženo na dokumentaciji dostave in se bo smatralo,
da je dobavitelj zavestno pustil in izgubil omenjene palete. Nobena naknadna
reklamacija / zahteva po prevzemu zavrnjenih palet ne bo priznana, kot tudi ne
morebitna poslana faktura.
8. ČLEN – Prenos lastništva in tveganja
Izdelki dobavitelja pridejo v last kupca, ko jih le-ta prevzame brez pridržkov, ne glede
na datum plačila.
Tveganja v zvezi z izgubo in poškodovanjem izdelkov bodo prešli na kupca, ko jih bo
le-ta prevzel brez pridržkov, ne glede na datum plačila.
9. ČLEN – Odgovornosti dobavitelja – Zavarovanja
Dobavitelj prevzame vso odgovornost nasproti kupcu za dobavljene izdelke in se
obvezuje, da bo zavaroval svojo produktno in odškodninsko odgovornost, kakor tudi
odgovornost njegovih podizvajalcev in/ali dobaviteljev, katerih izdelki ali dejanja lahko
rezultirajo v škodi, ki jo utrpi kupec ali kupčevi končni potrošniki. Dobavitelj bo kupca
zavaroval proti kakršnimkoli reklamacijam, do katerih bi lahko prišlo iz tega naslova in
proti vsem škodljivim posledicam, ki bi jih zaradi tega kupec lahko imel.
Dobavitelj pod pogoji občega prava daje nepreklicno garancijo kupcu za vse skrite
napake, zaradi katerih bi dobavljeni neživilski izdelki postali neprimerni za uporabo.
Prav tako dobavitelj izrecno jamči, da bo kupcu nudil garancijo za dobavljene živilske
in neživilske izdelke in da bo na svoje stroške zagotovil potrebno zamenjavo
pomanjkljivih izdelkov oz. njihovih delov.
10. ČLEN – Poslovna tajnost
Dobavitelj se obvezuje, da ne bo tretjim osebam posredoval nobenih podatkov, ki so
zajeti v splošnih nabavnih pogojih in/ali njihovih prilogah in/ali dodatkih in da bo
prevzel vso odgovornost za izvajanje potrebnih ukrepov, da bodo tako njegovi
podrejeni kot njegovi podizvajalci prav tako spoštovali zaupnost podatkov.
Poslovna tajnost velja, vse dokler omenjeni podatki ne postanejo javni izključno po
volji kupca.
11. ČLEN – Uporabno pravo – Reševanje sporov
Vsaka določba ali določbe teh splošnih nabavnih pogojev, ki bi na kakršenkoli način
nasprotovala zakonu, se presoja ločeno in ne vpliva na veljavnost drugih določb teh
pogojev in/ali dogovorov sprejetih na njihovi podlagi.
Ti splošni nabavni pogoji učinkujejo ne glede na morebitno kasnejšo spremembo,
izbris, pripojitev ali katerokoli statusno spremembo družb Rudnidis d.o.o. ali Maridis
d.o.o.
Za razlago in presojo vseh določb teh splošnih nabavnih pogojev, kakor tudi za
urejanje razmerji iz vseh kupoprodajnih poslov, ki iz njih izhajajo, se uporablja pravo
Republike Slovenije.
Vsi spori v zvezi s kupoprodajnimi posli iz splošnih nabavnih pogojev, ki jih ne bo
možno rešiti po mirni poti, se bodo reševali na pristojnem sodišču v Ljubljani.
12. ČLEN – COOPERNIC
Dobavitelj, ki kupcu dobavlja izdelke blagovnih znamk, katerih proizvajalci imajo
podpisano pogodbo z združenjem COOPERNIC, je dolžan kupcu posredovati vsak
mesec in sicer najkasneje do 15. v mesecu podatke o realizaciji za pretekli mesec v
papirni ali elektronski obliki ločeno po blagovnih znamkah in ločeno za družbi
Rudnidis d.o.o. in Maridis d.o.o.
Priloge:
1. Pristopna izjava
2. Izjava o zdravstveni ustreznosti živil
3. Tehnično prevzemni pogoji o kakovosti izdelkov.
4. Ceniki, načini plačila, rabati, popusti in znižanje cen.
5. Posebni pogoji za tehnične proizvode.

Similar documents