POROÄŒILO 2013-14.pdf - Ekonomska gimnazija in srednja šola

Comments

Transcription

POROÄŒILO 2013-14.pdf - Ekonomska gimnazija in srednja šola
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 13
4240 RADOVLJICA
http://www. egss. si
e-mail: egss. [email protected] arnes. si
USTANOVITELJ ZAVODA :
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
DATUM USTANOVITVE :
2. 9. 2008
POROČILO O URESNIČITVI
DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Skladno z določili 48. člena Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je
svet šole na svoji seji, dne 24. septembra obravnaval Poročilo o uresničitvi delovnega načrta
šole za šolsko leto 2013/14
Radovljica, 24.9.2014
Št: 9000-6/2014-2
Ravnateljica:
Ksenija Lipovšček, univ. dipl. soc.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
1
VSEBINA
NAČRTOVANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA ............................................. 3
SISTEMATIZACIJA IN ZASEDBA DELOVNIH MEST ...................................................... 3
KADROVSKA PROBLEMATIKA ........................................................................................... 5
VPIS V LETU 2013/14 Stanje na koncu šolskega leta:.......................................................... 7
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA ........................................................................................... 9
USPEH NA MATURI ............................................................................................................ 9
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH............................................................................................ 10
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ....................................................................................... 11
ŠOLSKI SKLAD ...................................................................................................................... 13
ŠOLSKA KNJIŽNICA ............................................................................................................ 13
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 ................................................ 15
ORGANIZACIJA POUKA ...................................................................................................... 15
PEDAGOŠKE IN ŠTUDIJSKE KONFERENCE 2013/14 ................................................... 16
SVET ŠOLE ......................................................................................................................... 18
SVET STARŠEV ................................................................................................................. 18
SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV ................................................................................. 20
DELO DIJAŠKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 .............................................. 21
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2013/14 ............... 21
DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE................... 22
AKTIVNOSTI NA PODROČJU ODKRIVANJA NADARJENIH DIJAKOV NA EGSŠ
RADOVLJICA V Š.L. 2013/2014 ........................................................................................... 23
DELO ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA TIMA ........................................................................... 25
SODELOVANJE ŠOLE Z DRUGIMI ŠOLAMI, DELODAJALCI, ZBORNICAMI,
OBČINAMI ............................................................................................................................. 34
PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ........................................................................ 35
STATUS ŠPORTNIKA ....................................................................................................... 36
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DELOVNE PRAKSE ZA PROGRAM EKONOMSKI
TEHNIK................................................................................................................................... 36
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM (PUD) V
PROGRAMU MEDIJSKI TEHNIK ....................................................................................... 37
URESNIČEVANJE RAZVOJNEGA NAČRTA ŠOLE ......................................................... 38
MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI .......................................................................... 38
ZAKLJUČEK ........................................................................................................................... 40
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
2
NAČRTOVANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Letni delovni načrt Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica za šolsko leto 2013/14 je
bil sprejet na seji dne 25. 09. 2013.
Pri realizaciji LDN ni prišlo do večjih odstopanj, bolniško odsotnost učiteljev so uspešno
nadomeščali drugi učitelji. Skupna realizacija pouka znaša 99,56 %.
OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je bila ustanovljena s sklepom Vlade
Republike Slovenije 2. 9. 2008.
Obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA je zavod, ki je izvajal 3
programe:
program:
EKONOMSKA GIMNAZIJA
program:
EKONOMSKI TEHNIK
smer: ekonomski tehnik/tehtnica
MEDIJSKI TEHNIK
Smer: medijski tehnik/tehnica
SISTEMATIZACIJA IN ZASEDBA DELOVNIH MEST
Pedagoško osebje:
Ime in priimek
Naziv
Predmet
Ana Berčon
prof. slovenščine
SLO
Jože Brezavšček
profesor telesne vzgoje
ŠVZ
Lidija Brezavšček
profesorica telesne vzgoje
ŠVZ
Benjamina Cerkovnik
profesorica nemščine in zgodovine
NEM
Bogdana Čebulj
univ. dipl. inž. organizacije dela – informatik
INF, PIN
Eva Češarek
profesorica matematike
MAT
Cvetka Finc
univ. dipl. ekonomistka
EKN, SOG
Karmen Gogala
prof. biologije in gospodinjstva
BIO
Jasmina Gregorc
profesorica angleščine in nemščine
ANG
Helena Kapus
profesorica matematike
MAT
Ljuba Kapus
prof. def. za motnje ved. in osebn. in dom. ped.
Svetovalna delavka
Tadeja Klinar
univ. dipl. nemcistka –prev. in prof. angl.
NEM, ANG
Darja Koren
univ. dipl. ekonomistka
GPO, PMA, EKP, KOP, POD, NPT
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
3
Samo Kralj Serša
profesor geografije in zgodovine
ZGO, EZG
Nevenka Kunšič
profesorica matematike
MAT
Urban Lah
univ. dipl. inž. rač. in informatike
MOB
Iztok Mulej
univ. dipl. inž. elektro. , univ. dipl. inž. rač.
MOB, IKT
Damjana Oblak
univ. dipl. soc. in prof. umet. zgodovine
UME, LUM
Lidija Perše
univ. dipl. ekonomistka
PRV, EKP, PIN, POP, MAG, SGO
Uroš Pikec
profesor telesne vzgoje
ŠVZ
Marija Podhraški
univ. dipl. geograf. in dipl. etnologinja
GEO, EGE
Marja Podjed
profesorica nemščine in sociologije
NEM
Katja Poljanec
univ. dipl. ekonomistka
POP, PRV, EKN, POD
Irena Pungerčar
univ. dipl. psihologinja
PSI
Alenka Rozman
profesorica angleščine in nemščine
ANG
Magdalena Rozman
prof. slovenščine in univ. dipl. bibliotekarka
SLO
Staša Slapnik
prof. likovne umetnosti
GOB
Aleš Smajič
prof. matematike in fizike
FIZ
Jasna Smajič
profesorica športne vzgoje
ŠVZ
Ivan Sužnik
profesor slovenščine
SLO
Lea Terseglav
univ. dipl. inž. graf. tehnologije
TIR
Helena Thilakarathna
Velikanje
prof. zgodovine in univ. dipl. bibliotekarka
knjižničarka
Anja Tolar
akad. slik., BA admin
ISZ, FOT, ANI
Maja Zalokar
univ. dipl. inž. kem. teh.
KEM
Administrativno, računovodsko in tehnično osebje:
Karmen Gogala
laborantka
prof. biologije in gospodinjstva
Martina Strle
računovodkinja
ekonomski tehnik
Mojca Slivnik
poslovna sekretarka
dipl. ekonomistka
Domen Tavčar
vzdrževalec učne tehnolog.
ekonomski tehnik
Brane Razinger
hišnik
elektrotehnik
Vera Conkinska
čistilka
O. Š.
Nikolaja Marolt
čistilka
poklicna šola
Blanka Peharc
čistilka
O. Š.
Mira Todorović
čistilka
O. Š.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
4
KADROVSKA PROBLEMATIKA
V šolskem letu 2013/2014 se je izvršilo kar nekaj kadrovskih sprememb:
Na novo smo zaposlili naslednje delavce:
Ime in priimek
Karmen Gogala
Delo, ki ga opravlja
Vrsta zaposlitve
Učiteljica BIO
NDČ
Urban Lah
Učitelj MOB
DČ
Rok Mele
Učitelj SIM
DČ
Učiteljica TIR
DČ
Volonterski pripravnik
DČ
Lea Terseglav
Jaro Torkar
Delovno razmerje so prekinili naslednji delavci:
Ime in priimek
Lea Terseglav
Delo, ki ga je opravljal
Razlog
Učiteljica TIR
DČ
Nekateri učitelji, ki na naši šoli niso imeli dovolj ur za polno zaposlitev, so kombinirali delo
na drugih šolah.
Taki učitelji so bili:
Dopolnjuje obveznost
Uči predmete
Damjana Oblak
OŠ A. T. Linharta Radovljica
Podaljšano bivanje
Irena Pungerčar
Gimnazija Jesenice
PSI
Jasna Smajič
Osnovna šola Toneta Stražišarja Jesenice
ŠVZ
Maja Zalokar
Gimnazija Kranj
KEM
Ime in priimek
Na naši šoli sta učno obveznost dopolnjevali naslednji učitelji:
Ime in priimek
Dopolnjuje obveznost
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
Uči predmete
5
Aleš Smajič
SGŠ
FIZ
V šolskem letu 2013/14 ni nihče od strokovnih delavcev pridobili višjega strokovnega naziva.
Dva delavca sta pridobila visoko strokovno izobrazbo. To sta Urban Lah in Domen Tavčar.
Struktura redno zaposlenih po strokovnih nazivih na dan 31. 8. 2013:
Brez naziva
7
strok. delavec
Naziv mentor
7
strok. delavcev
Naziv svetovalec
18
strok. delavcev
Naziv svetnik
5
strok. delavcev
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
6
VPIS V LETU 2013/14 Stanje na koncu šolskega leta:
Fantje
Dekleta
227
Skupaj
217
444
Programi
Program
Fantje
Dekleta
Skupaj
Ekonomska gimnazija
52
69
121
Ekonomski tehnik
28
48
76
Medijski tehnik
147
100
247
Letniki
Letnik
Fantje
Dekleta
Skupaj
1. letnik
54
45
99
2. letnik
51
57
108
3. letnik
57
56
113
4. letnik
65
59
124
Oddelki
Oddelek
Fantje
Dekleta
Skupaj
1. Ea
9
7
16
1. Ga
8
11
19
1. Ma
18
13
31
1. Mb
19
14
33
2. Ea
4
13
17
2. Ga
12
20
32
2. Ma
17
13
30
2. Mb
18
11
29
3. Ea
9
16
25
3. Ga
13
15
28
3. Ma
19
10
29
3. Mb
16
15
31
4. Ea
6
12
18
4. Ga
8
13
21
4. Gb
11
10
21
4. Ma
21
11
32
4. Mb
19
13
32
PRIMERJAVA USPEHA
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
7
ŠOL.LETO
2010/11
2011/12
PROGRAM
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
EK. TEH.
1. letnik
2. letnik
3.letnik
4. letnik
SKUPAJ
27
18
24
28
97
0
1
3
1
5
4
2
4
3
13
10
8
14
13
45
4
4
3
9
20
18
15
24
26
83
66,67
83,33
100,0
92,86
85,49
29
22
15
25
91
0
0
1
3
4
3
5
4
4
16
8
8
6
8
30
7
5
2
8
22
18
18
13
23
72
62,1
81,8
86,7
92,0
79,1
MED.TEH. Št. d.
1. letnik
31
2. letnik
62
3. letnik
26
4. letnik
SKUPAJ
149
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
2
4
0
6
7
11
3
21
26
32
15
73
16
10
6
32
51
57
24
132
83,61
91,94
92,31
88,59
63
61
58
24
206
2
2
5
0
9
9
12
13
7
41
36
31
28
14
109
16
12
5
3
36
63
57
51
24
195
100
93,4
87,9
100,0
94,7
EK.GIMN. Št. d.
1. letnik
49
2. letnik
51
3.letnik
56
4. letnik
57
SKUPAJ
213
SKUP. VSI 459
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
3
4
4
9
20
31
9
11
14
13
47
81
28
32
28
21
109
227
4
4
9
13
30
82
44
51
55
56
206
421
89,80
100,0
98,21
98,25
96,71
91,72
28
45
51
56
180
477
0
1
8
6
15
28
5
8
21
12
46
103
12
17
17
27
73
212
6
15
2
10
33
91
23
41
51
55
167
434
82,1
91,1
94,1
98,2
92,8
91,0
ŠOL.LETO
2012/13
2013/14
PROGRAM
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
EK. TEH.
1. letnik
2. letnik
3.letnik
4. letnik
SKUPAJ
26
24
20
17
87
0
1
1
1
3
2
5
6
9
22
9
4
9
3
25
6
9
1
2
18
17
19
17
16
69
65,4
79,2
85,0
94,1
81,0
16
18
25
18
77
0
1
2
3
6
2
0
5
2
9
5
5
12
7
29
4
8
5
5
22
11
14
24
17
66
68,8
77,8
96,0
94,4
85,7
MED.TEH. Št. d.
1. letnik
60
2. letnik
64
3. letnik
61
4. letnik
44
SKUPAJ
229
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
1
2
6
6
15
8
14
16
12
50
35
38
27
17
117
9
6
9
7
31
53
60
58
42
213
88,4
92,3
95,1
77,8
88,4
64
59
50
64
247
3
2
4
6
16
17
13
19
10
59
27
34
34
35
130
7
2
2
8
19
54
51
59
59
223
84,4
86,4
98,3
92,2
90,3
EK.GIMN. Št. d.
1. letnik
32
2. letnik
28
3.letnik
44
4. letnik
49
SKUPAJ
153
SKUP. VSI 469
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
0
0
2
12
14
32
6
5
10
24
45
117
20
11
25
14
70
212
5
10
4
0
19
68
31
26
41
49
147
429
96,9
92,9
93,3
100
95,8
88,4
19
32
28
42
121
445
1
0
0
2
3
25
1
1
4
10
16
84
12
17
14
20
63
222
3
12
7
8
30
71
17
31
25
40
113
402
89,5
96,9
89,3
95,2
93,4
90,3
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
8
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Dijaki zaključnih letnikov so v šolskem letu 2013/14 opravljali maturo in poklicno maturo.
Ekonomska gimnazija pripravlja na maturo, srednja strokovna šola pa na poklicno maturo.
Aktivnosti v zvezi z maturo in poklicno maturo je koordiniral tajnik šolske maturitetne
komisije Iztok Mulej.
VSEBINA MATURE
Skupni del:
 slovenščina
 matematika
 angleščina
Izbirni del:
 nemščina
 francoščina
 geografija
 zgodovina
 ekonomija
 psihologija

VSEBINA POKLICNE MATURE
Skupni del:
 slovenščina
 gospodarsko poslovanje
Izbirni del:
- angleščina/nemščina ali matematika
-
izdelek oz. storitev in zagovor
sociologija
USPEH NA MATURI
SPLOŠNA MATURA
Maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 35 rednih dijakov in bilo uspešnih 31
(88,6 %). Vsi neuspešni so imeli 1 popravni izpit.
V jesenskem roku je maturo opravljalo 9 rednih dijakov, pet dijakov je maturo izdelalo (55,5).
Po obeh rokih je splošno maturo izdelalo 90 % dijakov.
POKLICNA MATURA
Poklicno maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 63 rednih dijakov in bilo uspešnih
60 (95,2 %). Ena dijakinj je dosegla izjemen učni uspeh (Zlata maturantka)
V jesenskem roku je maturo opravljalo 12 rednih dijakov (10 prvič). Uspešna so bili 3 dijaki
(25,0 %).
V obeh rokih je uspeh slabši, ker dijaki niso oddali praktičnih nalog za 4. predmet.
Skupen uspeh v obeh rokih je bil 86,3 %.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
9
Šol. Leto
2013/14
Opravljali
Izdelali
%
Opravljali
Izdelali
%
SM
SM
uspešnih
PM
PM
uspešnih
Spomladanski
35
31
88,6%
63
60
95,2%
9 (4+5)
5
55,5%
12 (2+10)
3
25,0%
40
36
90,0%
73
63
86,3%
rok
Jesenski
rok
Skupaj
Rdeče so izpisani dijaki, ki so maturo popravljali.
Legenda
SM = splošna matura
PM = poklicna matura
V podatkih so zajeti samo redni dijaki EGSŠ Radovljica.
* Popravni izpit
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Razpisali smo prosta mesta v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik,
ekonomski tehnik – poklicni tečaj, medijski tehnik in maturitetni tečaj.
V izobraževanje se je vpisalo 34 kandidatov : v program ekonomske gimnazije 1, v program
ekonomskega tehnika 3, v program ekonomski tehnik – pt 13, v program medijski tehnik 12
in v program maturitetni tečaj 5. Večino kandidatov se je vpisalo z namenom opraviti manjše
število izpitov za 4. letnik in poklicno maturo oz. maturo. Zato smo se ponovno odločili, da
kandidatom ponudimo obliko samoizobraževanja. Udeleženci so sami izrazili mnenje, da jim
to ustreza, saj imajo na razpolago sorazmerno malo časa, ob tem pa so skoraj vsi že opravili
del srednješolskih obveznosti.
Udeležencem, ki so pretežno že zaključili neko srednjo šolo in želijo z diferencialnimi izpiti
pridobiti želeno izobrazbo, smo omogočili, da opravljajo izpite brez predavanj s pomočjo
svetovanja in spremljanja profesorja.
Na podlagi svojih osebnih izobraževalnih načrtov so kandidati opravljali obveznosti v petih
izpitnih rokih. Po potrebi smo omogočili tudi izpite izven teh rokov v okviru posebnih rokov
za dijake.
Uspešnost kandidatov je bila sledeča:
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
10
Šolsko leto
uspešno zaključili
vpisani
%
2012/13
Ekonomski tehnik
3
0
0
Ekonomski tehnik - pt
13
0
0
Medijski tehnik
12
0
0
Ekonomska gimnazija
1
0
0
Maturitetni tečaj
5
1
20
Ugotavljamo, da se večina kandidatov vpiše v izobraževanje zaradi zakonske izenačenosti s
statusom dijaka in v zvezi s šolanjem ne opravijo nikakršnih obveznosti.
Aktivni udeleženci so izpite opravljali v petih letnih rokih, ki so bili določeni z Letnim
delovnim načrtom šole. Po potrebi pa smo jim odobrili tudi dodatne roke. O načinu in poteku
vseh aktivnosti smo udeležence obveščali pisno in po telefonu.
Trije roki so bili organizirani v okviru rokov za redne dijake junija, avgusta in februarja, dva
pa posebej za odrasle in občane - decembra in aprila.
Spraševalci za predmete celotnega predmetnika obeh programov so bili učitelji, redno
zaposleni na naši šoli in izpolnjujejo pogoje za izobraževalno delo.
Obseg snovi, ki jo je spraševalec zahteval na izpitu, je temeljil na predmetnikih posameznih
programov za redno srednješolsko izobraževanje.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Poročilo o delu za šolsko leto 2013/2014
V preteklem šolskem letu so se realizirale načrtovane aktivnosti na posameznih delovnih
področjih:
 Vpis in sprejem dijakov v šolo
V jesenskih in zimskih mesecih je z moje strani uspešno potekalo informiranje o naši šoli in
programih, ki jih izvajamo. Na predstavitvah po okoliških osnovnih šolah sem sodelovala po
dogovoru z ravnateljico.
Vse leto je potekalo individualno informiranja (preko telefona in osebno) in pomoč pri razumevanju poteka razpisa in izbora kandidatov.
V februarju sem sodelovala pri organizaciji informativnega dneva. Vse od izida razpisa so
potekale aktivnosti sprejemanja prijav, obveščanja kandidatov o vpisu in svetovanja ob
odločitvah, še intenzivnejše pa je bilo delo v zvezi z vpisom novih dijakov v juniju in
avgustu. V programih ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija ni bilo omejitve vpisa, v
program medijski tehnik je bilo preveč kandidatov, zato smo dijake v postopku preusmerjali.
V avgustu sem opravila analizo strukture prijavljenih in formirala razrede.
Od jeseni pa do zadnje faze vpisa v juniju sem se j udeleževala obveznega usposabljanja za
izvajanje računalniškega vpisa pod vodstvom Ministrstva za šolstvo in šport.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
11
 Spremljanje napredovanja dijakov in vodenje zbirk osebnih podatkov
je potekalo preko celega šolskega leta. Vključevalo je tako delo s posameznim dijakom kot s
skupino - razredom in zahtevalo ukrepe, kadar so se pokazale težave pri šolskem delu ali tudi
pri vedenjskem in čustvenem delovanju dijaka. V tem sklopu so bile izvedene individualne
obravnave posameznih dijakov, konfliktnih situacij v skupini ali celem razredu, analize
učnega uspeha in realizirana preusmerjanja in prešolanja dijakov iz in v našo šolo.
Spremljanje napredovanja je še posebno intenzivno potekalo z dijaki s posebnimi
potrebami. V naših programih se je šolalo 12 dijakov s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja (3 dijaki so bili usmerjeni sredi šolskega leta) ter 2 dolgotrajno bolna dijaka,
skupaj smo torej šolali 14 dijakov s posebnimi potrebami. Za vse dijake so bile organizirane
strokovne skupine, ki so oblikovale individualne programe izobraževanja. Na podlagi teh
programov je izobraževanje dijakov potekalo gladko, med letom pa smo z vsemi udeleženci
vsaj enkrat ponovno opredeliti naloge in obveznosti. Tekoče v letu in ob koncu šolskega leta
je bila opravljena evalvacija izvedb individualiziranih programov, na podlagi katerih se bodo
oblikovali programi za prihodnje leto.

Osebno in skupinsko svetovanje dijakom in staršem
Trajnejše individualno svetovanje za doseganje učinkovitosti pri učenju, študijsko
usmerjanje in na področju socialnega učenja je potekalo kontinuirano celo leto s 26 dijaki,
mnogo dijakov prihaja po enkratno pomoč oz. svetovanje dnevno. Uspešnost svetovanja in
intervencij je težko oceniti, ugotavljam pa, da je v največji meri odvisno od motivacije dijaka
in sposobnosti razumevanja odvisnosti med njegovo lastno aktivnostjo in bodočimi rezultati.
Skupinska svetovanja so se izvajala predvsem v 3. in 4. letnikih obeh programov pred in
med postopkom vpisa v nadaljnje izobraževanje.
V sklop svetovalnega dela sodi tudi preventivno delovanje. V okviru izbirnih vsebin in izven
je preventivni program humanitarno prostovoljno delo zamrl. V okviru šole pa sem za 6
dijakov organizirala pomoč pri posameznih predmetih s strani učiteljev ali sovrstnikov.

Sodelovanje z učitelji, vzgojitelji in zunanjimi institucijami
Sodelovala sem z razredniki pri spremljanju napredka dijakov in obravnavi v posameznih
primerih, ko so se pri tem pojavile večje težave ter jim poskušala svetovati za delo z skupino.
Učiteljem sem poskušala približati potrebo po izobraževanju na posebnih pedagoških,
psiholoških in socioloških področjih, ki posredujejo znanja in veščine, potrebne za delo z
mladostniki posamezniki in razredom kot skupino.
V sklopu tega področja sem redno spremljala štipendijsko politiko in druge akcije Urada za
delo, Centrov za socialno delo in bila aktivna v Lokalni akcijski skupini LAS Bled.

Sodelovanje z vodstvom šole
je potekalo za pripravo gradiv za načrtovanje dela, analize učinkovitosti in pri zbiranju drugih
statističnih podatkov, pri spremljanju učnega uspeha, pri organiziranih oblikah predstavitev
šol in informacijskih dnevih, pri vpisovanju in prešolanju, pri organizaciji stikov s starši ter
pri vseh drugih akcijah za dijake, starše in občane.

Načrtovanje in evalvacija svetovalnega dela
Svoje delo sem načrtovala skladno z letnim delovnim načrtom, učinkovitost ob individualnem
in skupinskem svetovanju z dijaki in starši pa evalvirala preko celega leta za posamezno
akcijo.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
12
Poleg načrtovanega dela in akcij v okviru dela svetovalne službe je bilo izvedenih še mnogo
drugih organizacijskih, svetovalnih, pedagoških in administrativnih nalog. Kljub
splošnim prizadevanjem stroke, da se administrativno delo v okviru svetovalnega dela ne bi
povečevalo, prihaja z uvedbo novih evidenc in programov do situacije, ko se delež tega
močno povečuje. Posledično ima svetovalna služba vse manj časa za delo z dijaki ter za
preventivno in razvojno delovanje.
Ljuba Kapus
ŠOLSKI SKLAD
V preteklem šolskem letu je prispevek staršev znašal 30 €.
Sredstva so se zbirala v enem obroku in sicer v mesecu septembru 2013.
ŠOLSKI SKLAD 2013/2014
STANJE 1.9.2013
PRISPEVEK STARŠEV
NAKUP OPREME
POMOČ ŠOLAJOČIM
14.033,69
8.385,00
-21.692,47
-693,97
STANJE 31. 8. 2014
32,25
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Poročilo zajema čas od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
1. Strokovno delo je potekalo v ustaljenem tiru:







izbor gradiva po lastni presoji in v sodelovanju s profesorji,
naročanje gradiva pri najugodnejših ponudnikih,
vnos prejetega gradiva in retrospektivna konverzija (vnos za nazaj) v program
COBISS/V3, čigar polnopravni član je naša knjižnica postala novembra 2006
oprema vnesenega gradiva z nalepkami, žigi in zaščitno folijo, kjer je bilo potrebno,
razporejanje gradiva na police po sistemu UDK,
svetovanje in pomoč dijakom pri iskanju ustreznega gradiva
izpeljava vseh aktivnosti za Učbeniški sklad v skladu z novim Pravilnikom o
upravljanju učbeniških skladov.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
13
2. Gradivo ŠK: Skrbeli smo, da so dijaki imeli na voljo čim večje število izvodov knjig za
domače branje, Cankarjevo tekmovanje, angleške in nemške bralne značke, za učenje oz.
utrjevanje tujih jezikov in posameznih predmetnih področij. Na tekočem smo z izdajami
gradiva namenjenega splošni in poklicni maturi. Dijaki radi berejo leposlovje. Poskrbeli smo
tudi za bolj zahtevne bralce.
2. 1. Prirast in odpis gradiva
Zadnja zapolnjena inventarna številka v programu COBISS/V3 je bila na dan 31. 8. 2014
9578 (lani 8872, predlani 8521). V tem pregledu niso upoštevani naslovi oz. enote ki so še
vedno evidentirane le v ročno vodenih inventarnih knjigah. Tam je zadnja vnesena inventarna
številka težko določljiva, ker se je nekaj časa po uvedbi računalniškega programa vodilo
vzporedno štetje, obenem pa še vnos starih enot v računalniško bazo. Opisali smo uničene in
izgubljene enote.
3. Izposoja
Vsi dijaki in zaposleni so vpisani v šolsko knjižnico. Računalniško je zabeleženih 2.572
obiskov šolske knjižnice. Uporabniki šolske knjižnice so si v oddelku 01-Knjižnica izposodili
3.050 enot in v oddelku 02-Učbeniški sklad 7.460 enot.
4. Inventura
Od 3. do 28. marca 2014 smo se v knjižnici ukvarjali z inventuro knjižnega in neknjižnega
gradiva. Februarja 2014 sem se udeležila obveznega tečaja na sedežu IZUMa v Mariboru.
Knjižnico smo za inventuro zaprli za pet dni od 12. 3. 2014 do 18. 3. 2014. Pomagala mi je
študentka bibliotekarstva, ki je v tem času opravljala Delovno prakso.
5. Izvajali smo KIZ – Knjižnično-informacijska znanja, kjer skušamo usposobiti dijake za
polno izrabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
5.1. Realizacija je bila sledeča:
razred
ure
razred
ure
1Ga
6
1Ea
6
2 Ga
6
1Ma
6
2Ma
2
1Mb
6
5.2. Največ se izobraževanje dijakov izvaja individualno, ko v referenčnem pogovoru
skušamo rešiti njihove zahteve in želje.
6. Ostale dejavnosti
6.1. Vodenje bralnega kluba v šolskem letu 2013/2014. Srečevali smo se najmanj enkrat
mesečno in se pogovarjali o prebranih knjigah in aktualnih temah v njih.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
14
6.2. Sodelovala sem v Projektu »Rastem s knjigo«, ki je bil za prve letnike vseh usmeritev
izveden v splošni knjižnici A. T. Linharta Radovljica. Vsak dijak je prejel v dar izvod knjige
Gorana Vojnovića Jugoslavija Moja dežela.
6.3. Marca smo postavili tematsko razstavo knjig in revij, ki pokrivajo področja, ki jih
obravnavajo ekonomski tehniki.
6.4. Bila sem somentorica Praktičnega usposabljanja z delom. Skrbela sem za pripravo
pogodb in drugih dokumentov, ki jih dijaki potrebujejo pred začetkom prakse. Na koncu sem
poklicala delodajalce in jih vprašala o njihovih vtisih. V veliki večini so bili pozitivni.
6.5. Na dnevu odprtih vrat je knjižnica predstavila svoje delovanje.
6.6. Mentorstvo študentki bibliotekarstva Gorani Jordanovi na Delovni praksi.
7. Oprema knjižnice
Oprema je zadovoljiva. Žal nam bo kmalu zmanjkalo tekočih polic za knjige.
8. Učbeniški sklad
Sem skrbnica Učbeniškega sklada. Večina dijakov naše šole (450 dijakov) si učbenike
izposodi v Učbeniškem skladu. Delo je obsežno in zahtevno. Od konca pouka do konca
šolskega leta je potekal odpis učbenikov, ki niso več potrjeni. Evidentiranje potreb in nakup
novih. Priprava kompletov za posamezne dijake in vnos v program za izposojo. Izvedla sem
tudi ročni vpis novih dijakov. In ročno podaljšanje roka izposoje za komplete učbenikov.
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Izvedbeni predmetnik je bil sestavljen v skladu z obstoječimi predmetniki, oziroma programi,
za katere izobražujemo.
Dijakom, ki so se pripravljali za splošno maturo smo glede na njihov interes omogočili
dodatne priprave pri predmetih, ki so jih izbrali za maturo.
Urniki razredov in urniki učiteljev so v arhivu šole.
ORGANIZACIJA POUKA
Pouk smo organizirali v dopoldanskem času. Pri matematiki uvedli fleksibilni urnik. Učiteljici
matematike sta 10 % predvidenih ur po predmetniku izvedli timsko. Projekte smo izvajali v
določenih dneh znotraj ur, določenih na urniku.
Izvajali smo tudi 10 % timskega poučevanja pri ekonomskih predmetih povezanih z
angleščino. Projekt razvoj jezika stroke.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
15
Vzgojno izobraževalni programi po predmetniku so bili v celoti realizirani, tako v programu
ekonomski in medijski tehnik kot v programu ekonomska gimnazija.
Šola je v skladu z izvedbenim predmetnikom izvedla vse kulturne, telesno-vzgojne in
naravoslovne dejavnosti ter ekskurzije.
Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so bile dijakom ponujene v načrtovanem
obsegu in realizirane. Izvedli smo načrtovane projekte v 1.,2. In 3. letnikih prenovljenih
programov (ET in MT) in v 1. ter 2. letniku ekonomske gimnazije. Vsi razredi so javno
predstavili svoje ugotovitve.
Izpeljali smo projekt filmska vzgoja, poslovno komuniciranje in izmenjavo dijakov.
PEDAGOŠKE IN ŠTUDIJSKE KONFERENCE 2013/14
DATUM
1.
30. 8. 2013
2.
TEMATIKA





1. Priprava na novo šol. leto
2. Pregled pravil
3. Navodila razrednikom za 1. šolski dan
4. Razno
Potrditev sklepov prejšnje konference in delovnih srečanj
 ŠRT, nova sestava
 Načrt izobraževanja na Moodlu
 Udeležba na tekmovanjih, natečajih
 Poročanje o izvedenih OIV
25. 9. 2013
 Napoved aktivnosti
 Gledališka predstava Hamlet
 Šolski red
 Reševanje konfliktnih situacij
 Hospitacije
3.
16. 10. 2013
4.
5.
22. 10. 2013
6.
11. 12. 2013
13. 11. 2013












Razno
Potrditev sklepov prejšnje konference
Statusi dijakov
Izobraževanje učiteljev (prijave, poročila, vpis v Moodle)
Organizacija Vrtiljaka poklicev in Dneva odprtih vrat
Vzgojni ukrepi
Ponudba OIV (C sklop)
Razno
Vzgoji ukrep
Oblikovanje razvojnega načrta
Razno
Vzgojni problemi
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
16
7.
15. 1. 2014
8.
12. 3. 2014
9.
31. 3. 2014
10.
16. 4. 2014
11.
12.
16. 5. 2014
22. 5. 2014
13.
14.
15.
16.
17.
2. 6. 2014
20. 6. 2014
23. 6. 2014
4. 7. 2014
25. 8. 2014


































Vzgoji ukrep
Napoved decembrskih prireditev in organizacija
Vzgojni ukrepi
Pregled uspeha
Razno
Ocena uspeha ob zaključku pouka ter priprava na maturo
Vzgojna problematika, ukrepi
Vtisi iz okrogle mize o nasilju
Diferenciacija pri pouku – delo z nadarjenimi
Priprava na izobraževanje učiteljev
Razno
Vzgojni ukrepi
Razno
Matura
Vzgojni ukrepi
Izobraževanje učiteljev
Razno
Vzgojni ukrepi
Vzgojni ukrepi
Pregled uspeha v 4. letnikih
Prestavitev projekta strokovne pismenosti (S. Mevlja)
Navodila za delo v aktivu
Razno
Vzgojni ukrepi
Razno
Vzgojni ukrepi
Razno
Pregled uspeha
Razno
Pregled uspeha po popravnih izpitih
Razno
Pregled učnega uspeha po popravnih izpitih
Načrtovanje
Razno
Pedagoške in študijske konference se sklicujejo enkrat mesečno v izbranem terminu ob
sredah.
Po potrebi sklicujemo krajše pedagoške konference. Oddelčne konference se sklicujejo na
pobudo razrednika, učitelja, razreda, svetovalne delavke ali ravnateljice. Namenjene so
obravnavanju aktualnih vprašanj in iskanju pobud ter razreševanju problemov.
Projektni tim se s člani srečuje večkrat pred izvedbo projekta in enkrat po izvedenem
projektu. Vodja projektnega tima oddaja poročilo ravnateljici.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
17
SVET ŠOLE
DATUM
25. 9. 2013
TEMATIKA
 Pregled zapisnikov zadnjih sej
 Obravnava in potrditev Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole
za šolsko leto 2012/2013
 Obravnava in potrditev Letnega delovnega načrta za šolsko leto
2013/2014
 Šolski sklad
 Povečan obseg dela ravnateljice iz ESS projektov
 Potrditev cenika stroškov uporabe prostorov
 Razno

18.10.2013
24. 12. 2013
6. 2. 2014
27. 2. 2014
4. 3. 2014
11. 6. 2014
30.6.2014




















Predlog razpisa za vpis v začetne letnike v šolskem letu 2014/2015
Predlog o porabi 10% vseh sredstev učbeniškega sklada
Predlog o spremembi šolskega koledarja
Imenovanje pritožbene komisije
Pregled zapisnikov zadnjih sej
Obravnava Letnega poročila za leto 2013 in finančnega načrta 2014
Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice
Razno
Imenovanje pritožbene komisije oz. komisije za varstvo pravic
Soglasje za razpis in zaposlitve
Pregled zapisnikov zadnjih sej
Obravnavanje pritožbe
Procent obvezne prisotnosti pri pouku
Razno
SVET STARŠEV
DATUM
25. 9. 2013
TEMATIKA
 Predstavitev novih članov sveta staršev in izvolitev predstavnika
sveta staršev v svet šole
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
18
 Obravnava Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko
leto 2012/13
 Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2013/14
 Predlog višine prispevkov za šolski sklad
 Obravnava tekoče šolske problematike
 Razno
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
19
SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV
Sklicatelj aktiva je praviloma vodja aktiva, lahko pa tudi drug član ali ravnateljica odvisno od
problematike in tematike, ki se obravnava. Vsak aktiv obravnava naslednje teme:
- (na začetku šolskega leta): Načrt dela aktiva, učni načrti, dejavnosti, projekti, medpredmetno
povezovanje, kriteriji ocenjevanja, izobraževanje
- (ob koncu pouka): Izvedene dejavnosti, predlogi
Zapisniki strokovnih aktivov so v arhivu šole in na MOODLU.
AKTIV
SLOVENISTOV
DATUM
30.avgust
18. junij
19. avgust
ANGLISTOV
30. avgust
18. junij
NEMCISTOV
31. avgust
24. junij
MATEMATIKE
30. avgust
28. februar
18. junij
30. avgust
NARAVOSLOVJA
31. avgust
23. junij
ŠPORTNE VZGOJE
31. avgust
SOCIOLOGIJA-
31. avgust
PSIHOLOGIJA
21. junij
GEOGRAFIJA-
30. avgust
ZGODOVINA
19. julij
EKONOMSKI
PREDMETI
31. avgust
AKTIV STROKOVNIH
PREDMETOV MT
30. avgust
11. junij
13. maj
27. maj
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
20
DELO DIJAŠKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Predsednik dijaške skupnosti je bil Sašo Ilijev, mentor pa Uroš Pikec.
DATUM
22. 09. 2013
11. 2. 2014
16. 4. 2014
TEMATIKA/DNEVNI RED

Volitve

Predstavitev poročila za šolsko leto 12/13

Predstavitev LDN 13/14

Razno

Pregled uresničevanja načrtovanih ciljev

Informativni dnevi

Šolske predstave

Razno

Obravnava statuta Ekonomske gimnazije in srednje šole
Radovljica

Malica

Razredno slikanje
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU
2013/14
Strokovni delavci imajo pravico do 5 dnevnega izobraževanja v tekočem šolskem letu. V ta
sklop ne sodijo pedagoške in študijske konference, ki so predvidene v šolskem koledarju ali
LDN. Učitelji, ki svoje delo dopolnjujejo drugje ali imajo manjšo učno obveznost, imajo
pravico do sorazmernega deleža izobraževanja.
Če učitelj ali zavod v tem šolskem letu nista zainteresirana za izrabo vseh petih študijskih dni,
se del izobraževanj lahko prenese v naslednje šolsko leto. Izobraževanje je izjemoma lahko
tudi daljše, če je to v interesu zavoda.
Ravnateljica sprejema sklepe o posamičnem izobraževanju in izpopolnjevanju (56. Člen KP
za dejavnost vzgoje in izobraževanja).
V šolskem letu 2013/14 smo poleg izobraževanj za didaktično prenovo, seminarjev na daljavo
in študijskih skupin, ki so se jih udeleževali vsi učitelji, izvedli še naslednje izobraževanje za
zaposlene:
Tema izobraževanja
Datum:
Izvajalec
E-učilnica (Moodle)
Vzgojno delo od problema do rešitve –
pet učiteljev
Skozi vse šolsko leto
14.- 16.11.
I. MULEJ
Društvo specialnih pedagogov
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
21
Filmska vzgoja v srednjih šolah
Šest klobukov razmišljanja za celoten
kolektiv
Seminarji o uvajanju in evalvaciji
posodobljenih učnih načrtov
Srečanja delovnih skupin v okviru
konzorcija
Profesionalno usposabljanje z
modeliranjem timskega poučevanja
ANG
Usposabljanje za ERASSMUS +
Konferenca o učenju in poučevanju
matematike
Vodenje v VIZ
31.1. in 1.2.2014
18. 3. In 25. 3.
Gimnazija Bežigrad
Nastja Mulej
Različni termini
za vse učitelje
ŠRT in ravnateljica
ZRSŠ
Skozi šolsko leto
ZRSŠ, konzorcij
Januar – junij
Avgust 2014
Cmepius
KUPM 2014
november
Šola za ravnatelje
Vodstvo konzorcija
DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
Tridnevno DELOVNO SREČANJE smo izvedli na koncu pouka med počitnicami (4.- 6. julij)
Vsi učitelji EGSŠ Radovljica so imeli izdelane letne priprave za pouk in tudi časovno
razporeditev učne snovi. Arhivirano v e-učilnici. Učitelji so zahtevali od dijakov učbenike, ki
so na voljo. Učitelji so vključevali v pouk vso razpoložljivo učno-vzgojno tehnologijo.
Učitelji so bili aktivno vključeni v priprave na maturo in poklicno maturo. Udeleževali so se
seminarjev o maturi. Pet učiteljev naše šole je bilo zunanjih ocenjevalcev pri izvedbi mature.
Razredniki so se ukvarjali predvsem z odnosom dijakov do učenja in discipline, kajti nekateri
dijaki niso kazali dovolj volje do učenja, pa tudi disciplina je bila v nekaterih oddelkih
problematična. Vsi razredniki so izvajali razredne ure.
Zato so učitelji obravnavali zlasti :
Program za dijake:
- učenje učenja: 4 urni program za dijake
- poudarjeno učenje učenja pri urah posameznih predmetov
- učne uspehe v posameznih ocenjevalnih obdobjih
- posodabljanje pouka in izvajanje novih metod
- državljanska vzgoja v okviru razrednih ur po programu
- nasilje v šoli
Program za učitelje:
- probleme in nabavo učnih pomagal
- javno ocenjevanje
- napovedano spraševanje
- smotrno razporejanje pisnih nalog (mrežni plan)
- sprotno ocenjevanje in preverjanje znanja učencev
- sprotno vodenje dnevnika in vpisovanje predelave snovi
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
22
Razredni učiteljski zbori so obravnavali učno, predvsem pa vzgojno problematiko v oddelkih,
prav tako tudi učiteljski zbor šole. V okviru pouka zdravstvene vzgoje se je šola povezala s
Centrom za socialno delo ter organizirala predavanja o zasvojenostih, stresih mladostnikov,
varnosti v cestnem prometu in kontracepciji.
Osem učiteljev je izvajalo program timskega poučevanja. Ravnateljica je najmanj enkrat
prisostvovala učni uri posameznega učitelja ali učiteljskega para.
Šola je sodelovala z osnovnimi šolami Gorenjske v zvezi z informiranjem o možnosti vpisa na
obe usmeritvi. Izvedeni so bili informativni dnevi, kjer so bile učencem predstavljene
informacije o možnosti šolanja ter nadaljnje zaposlitve.
Za pedagoško vodenje šole je bila odgovorna ravnateljica šole. Pri vodenju šole ji je pomagala
pomočnica Irena Pungerčar. Razvojno delo načrtuje in implementira šolski razvojni tim v
sestavi: Lidija Brezavšček, Lidija Perše, Sabina Mevlja, Marja Podjed.
AKTIVNOSTI NA PODROČJU ODKRIVANJA NADARJENIH
DIJAKOV NA EGSŠ RADOVLJICA V Š.L. 2013/2014
Na šoli smo v septembru 2013 izoblikovali projektno skupino za delo z nadarjenimi ter
naredili koncept dela za delo z nadarjenimi dijaki. Delo smo nadaljevali v preteklem šolskem
letu. Učitelji so dijake vodili v manjših skupinah in sicer:
-
Priprava dijakov na nastopanje v oddaji Gimnazium
-
Priprava dijakov na tekmovanje Generacija €
-
Priprava dijakov na VN pri ANG, NEM in MAT
-
Priprava dijakov na tekmovanja iz SLO, MAT, ANG, NEM, LUM, POD, filma
-
Priprava dijakov PM na opravljanje izpita iz splošne mature
 CILJI KONCEPTA DELA Z NADARJENIMI:
 Delo z dijaki, ki so na šolo že prišli kot prepoznani nadarjeni v osnovnih šolah za
posamezna področja.
 Prepoznavanje nadarjenih dijakov v srednjih šolah in nadaljnje delo z njimi.
 Vključiti nadarjene dijake v različna tekmovanja, delavnice in natečaje, kjer bodo
lahko primerjali svoja znanja, sposobnosti, spretnosti na različnih težavnostnih
stopnjah, spoznavali bodo novosti, ki jim bodo pomagale krepiti samopodobo, njihove
zmožnosti.
 Razvijanje posebnih sposobnosti in interesov, kjer izkazujejo svoja močna področja.
 Širitev in poglabljanje temeljnih znanj.
 Razvijanje ustvarjalnosti.
 Spodbujanje samostojnosti in odgovornosti.
 Spodbujanje višjih oblik mišljenja in učenja.
 Omogočiti dijakom vpis na želeno študijsko smer.
 Višji rezultati na PM in SM.
 V delo z nadarjenimi dijaki vključiti učitelje in svetovalno službo ter spodbujati
sodelovanje s starši in okoljem.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
23

OBLIKE IN DEJAVNOSTI ZA PRILAGAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA NADARJENE DIJAKE




V osebnem izobraževalnem načrtu (IP) so navedene oblike in metode dela z
dijakom med poukom, s pomočjo katerih dijak širi in poglablja znanje na
področju, ki ga zanima ter dejavnosti pred in po pouku, s katerimi dijak razvija
svojo nadarjenost, navedeni so izvajalci le teh in izvenšolske dejavnosti, ki jih
dijak obiskuje.
Za dijake, ki so bili identificirani kot nadarjeni v preteklih šolskih letih se
zastavljeni IP izvaja celo šolsko leto in se med šolskim letom po potrebi spreminja
in dopolnjuje.
ORGANIZACIJSKE OBLIKE: dodatni pouk, priprava na različna tekmovanja,
predmetni izpiti, vzporedni programi, izven šolske dejavnosti.
DIDAKTIČNE STRATEGIJE: notranja, fleksibilna diferenciacija pouka,
projektno delo-posamezno, v dvojicah, skupinsko, raziskovalno učenje,
problemski pouk, raziskovalno delo, sodelovalno učenje, inštruiranje, pomoč
sošolcem pri učenju, e-učenje, priprava učne ure ali dela učne ure.
 TEMELJNA NAČELA, KI SMO JIH UPOŠTEVALI PRI DELU Z NADARJENIMI
DIJAKI:









Upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov dijaka.
Upoštevanje individualnih osebnih značilnosti.
Širitev in poglabljanje znanja.
Hitrejše napredovanje v procesu učenja.
Spodbujanje višjih oblik mišljenja in učenja.
Razvijanje ustvarjalnosti.
Spodbujanje samostojnosti in odgovornosti.
Uveljavljanje mentorskih odnosov med dijaki in učitelji.
Skrb za to, da so nadarjeni dijaki v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno
sprejeti.
 Ustvarjanje možnosti za občasno druženje nadarjenih dijakov med seboj glede na
njihove posebne potrebe in interese.
Na šoli smo evidentirali nadarjene dijake po smereh: EG 20 dijakov, ET 3 dijaki, MT
13 dijakov .
Evalvacija dela z nadarjenimi dijaki je pokazala, da smo prepoznali prave dijake kot
nadarjene in da so dijaki dosegli odlične rezultate na tekmovanjih in festivalih.
Najbolj ponosni smo na dijakinj 4. letnika ET, ki je postala zlata maturantka. Dijak
tretjega letnika Kevin Kolenko je dosegel Zlato Vegovo priznanja, Kiti Kelvišar pa Zlato
Cankarjevo priznanje.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
24
DELO ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA TIMA
Člani šolskega razvojnega tima ( ŠRT ): Ksenija Lipovšček, Marja Podjed, Sabina Mevlja, Irena
Pungerčar, Lidija Brezavšček, Lidija Perše
25. 9. 2013
Dnevni red: pregled samoevalvacijskega vprašalnika
1. Kje je šola sedaj?
2. Kaj smo pripravljeni storiti in kaj spremeniti?
3. Na katerem področju želimo intenzivno delati in prispevati k razvoju šole?
16. 10. 2013
Dnevni red:
1)
Zadolžitve in odgovornosti članic ŠRT
2)
Vsebina predstavitvene zgibanke
3)
Razvojne strategije - informacije o dogovarjanju s pristojnimi
institucijami
4)
20. 11. 2013
Pobude
Dnevni red: Pregled in izdelava posodobitvenega načrta šole za šol. leto
2013/14
2. E-gradiva
3. Razvojni prioriteti šole kritično mišljenje in poslovno komuniciranje
4. Pesniška zbirka
5. E-časopis
6. Facebook izobraževanje
4. 12. 2013
8. 1. 2014
Dnevni red:
1)
Sodelovanje v Konzorciju strokovnih gimnazij
2)
Diferenciacija
3)
Medkulturnost
Dnevni red: Priprava razvojnega načrta
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
25
15. 1. 2014
Dnevni red:
1) Izvedba razvojnega načrta - jezik stroke in tuj jezik
S sestavo slovarja in primernih vaj naj bi začeli kar takoj.
9.4. 2014
Dnevni red:
1) Mnenja in vtisi seminarja 6 klobukov
23. 4. 2014
Priprava na evalvacijski vprašalnik za dijake
1. 7. 2014
Priprava na delovno srečanje s kolektivom
PREGLED IZVEDENIH OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN
EG
Dejavnost
A) Vsebine, obvezne
za vse
športne dejavnosti
- športni dan
2013/2014
1.
letnik
23.12.2013 / 6 ur
- šolske proslave
zdravstvena vzgoja
vzgoja za mir, družino,
nenasilje
poslovno
komuniciranje
/ 30 ur
3.
letnik
4.
letnik
23.12.2013 / 6 ur
8.3.2014 / 6 ur
23.12.2013 / 6 ur
8.10.2013 / 6 ur
Hamlet
8.10.2013 / 6 ur
Hamlet
8.10.2013 / 6 ur
Hamlet
8.10.2013 / 6 ur
Hamlet
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
24. 6. 2014 / 2 uri
Zaključna slovesnost
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
24. 6. 2014 / 2 uri
Zaključna slovesnost
19. in 20. 12.2013 / 15
ur
5.3.2014 / 6 ur
Knjižnica KR, CIPS
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
24. 6. 2014 / 2 uri
Zaključna slovesnost
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
26. 5. 2014 / 2 uri
državljanska kultura
knjižničnoinformacijska znanja
letnik
20.,21. 9. 2013 / 6 ur
V okviru tabora Komna
23.12.2013 / 6 ur
8.3.2014 / 6 ur
8.3.2014 / 6 ur
kulturne dejavnosti
- gledališče
2.
23. 9.2013 / 2 uri
Rastem s knjigo
8.4.2014 / 4 ure
Knjižnično inf. znanja
4. – 6. 9. 2013 / 3 ur
V okviru tabora Tolmin
22. 11. 2013 / 8 ur
Delavnice
23.12.2013 / 4 ure
»Še vedno vozim,
vendar ne hodim«
4. – 6. 9. 2013 / 15 ur
V okviru tabora Tolmin
23.4.2014 / 4 ure
Knjižnično inf. znanja
9. 9. 2013 / 6 ur
11. 9. 2013 / 6 ur
19., 20. 6. 2014/ 12 ur
23. 6. 2014 / 6 ur
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
26
dejavnost s projektnim
delom
/ 30 ur
11. 10. 2013 / 6 ur
18. 10. 2013 / 6 ur
25. 10. 2013 / 6 ur
Skupaj A
B) Obvezna ponudba
šole
logika (sklop)
medpredmetne
vsebine ekskurzija
raziskovalno delo
obvladovanje
tipkovnice (sklop)
prostovoljno socialno
delo (sklop)
prva pomoč
športni tabori in šola v
naravi
učenje
za
učenje
(sklop)
verstva in etika (sklop)
C)
Prosta
izbira
dijakov
60 / 60
51 / 51
4. – 6. 9. 2013 / 8 ur
V okviru tabora Tolmin
20.,21. 9. 2013 / 4 ur
V okviru tabora Komna
4. – 6. 9. 2013 / 10 ur
V okviru tabora Tolmin
23. 9 . 2013 / 6 ur
20.,21. 9. 2013 / 14 ur
V okviru tabora Komna
14.11.2013. / 3 ure
Razredni sovražnik
16. 10. 2013 / 6 ur
Predstavitev projekta
14.11.2013 / 3 ure
Razredni sovražnik
18. 12. 2013 / 2 uri
Razstava
18. 12. 2013 / 2 uri
Razstava
Skupaj B in/ali C
Skupaj
29 / 30
89 / 90
5. 11. 2013 / 6 ur
15.11.2013 / 6 ur
88 / 90
14.11.2013 / 3 ure
Razredni sovražnik
18. 12. 2013 / 2 ura
Razstava
29 / 39
80 / 90
5/0
93 / 90
ET
Dejavnost
A) Vsebine, obvezne za
vse
športne dejavnosti
- športni dan
kulturne dejavnosti
gledališče
18 / 18
29.11 . 2013 / 4 ure
Preds.št.programov
14.11.2013 / 3 ure
Razredni sovražnik
18. 12. 2013 / 2 ura
Razstava
9 / 12
27 / 30
2013/2014
1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
4.
letnik
4. – 6. 9. 2013 / 6 ur
V okviru tabora Tolmin
22. 10 2013 / 6 ur
23.12.2013 / 6 ur
22. 10 2013 / 6 ur
23.12.2013 / 6 ur
22. 10 2013 / 6 ur
23.12.2013 / 6 ur
8.3.2014 / 6 ur
9. – 11. 5. 2014 / 6 ur
V okviru tabora Pokljuka
8.3.2014 / 6 ur
23.12.2013 / 6 ur
6.5.2014 / 6 ur
10.4.2014 / 6 ur
Proti severnemu vetru
26.2.2014 / 6 ur
Ukročena trmoglavka
razstave
18. 12. 2013 / 2 uri
14. 5. 2014 / 2 uri
- filmske predstave
14.11.2013 / 3 ur
Razredni sovražnik
- šolske proslave
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
24. 6. 2014 / 2 uri
Zaključna slovesnost
10.4.2014 / 6 ur
Proti severnemu vetru
23. 10. 2013 / 2 uri
18. 12. 2013 / 2 uri
14. 5. 2014 / 2 uri
14.11.2013 / 3 ur
Razredni sovražnik
19.12.2013 / 3 ure
Čefurji ravs
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
24. 6. 2014 / 2 uri
Zaključna slovesnost
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
10.4.2014 / 6 ur
Proti severnemu vetru
18. 12. 2013 / 2 uri
18. 12. 2013 / 2 uri
14. 5. 2014 / 2 uri
14.11.2013 / 3 ur
Razredni sovražnik
14.11.2013 / 3 ur
Razredni sovražnik
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
24. 6. 2014 / 2 uri
Zaključna slovesnost
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
26. 5. 2014 / 2 uri
27
- ogled štud. knjižnice,
izobraževalne ustanove
- kulturne in zgodovinske
znamenitosti
25. 9. 2013 / 2 ur
Rastem s knjigo
3.4.2014 / 4 ure
Knjižnično inf. znanja
4. – 6. 9. 2013 / 6 ur
V okviru tabora Tolmin
zdravstvena vzgoja
Skupaj A
B)
Obvezno
za
program ekonomski in
medijski tehnik
Metode učenja
Naravoslovni / ekološki
dan
49 / 48
22. 11. 2013 / 8 ur
Delavnice
23.12.2013 /. 4 ure
»Še vedno vozim,
vendar ne hodim«
9. – 11. 5. 2014 / 6 ur
V okviru tabora Pokljuka
72 / 72
23 / 18
25. 9. 2013 / 6 ur
4. – 6. 9. 2013 / 6 ur
V okviru tabora Tolmin
Poklicno področje
Strokovno
področje/sejem
21. 10. 2013 / 3 ure
Čistilna akcija
9. – 11. 5. 2014 / 6 ur
V okviru tabora Pokljuka
10.3.2014 / 3 ure
6. 11. 2013 / 4 ure
19.3.2014 / 12 ur
Sejem učnih podjetij,
Hmeljarski
muzej,
Jurijev sejem, stadion
- Celje
31.1.2014 / 8 ur
Statistični
urad,
Gospodarska
zbornica
9.5.2014 / 6 ur
LIP - BLed
12.12.2013 / 4 ure
Srečanje v POP-UP
domu
24. 10. 2013 / 4 ure
Sejem kariera
Poklicno usmerjanje
Poklicno
področje
(delovna praksa)
Skupaj B
C) Prosta izbira dijakov
Sklop C
29.11 . 2013 / 4 ure
Preds.št.programov
12 / 12
38 / 38
4. – 6. 9. 2013 / 18 ur
V okviru tabora Tolmin
9. – 11.5. 2014 / 18 ur
V okviru tabora Pokljuka
18 / 36
79 / 96
18 / 36
128 / 146
Skupaj C
Skupaj
0
16 / 16
0
23 / 18
0 / 12
53 / 64
MT
Dejavnost
A) Vsebine, obvezne za
vse
športne dejavnosti
- športni dan
2013/2014
1.
letnik
2. – 4. 9. 2013 / 6 ur
V okviru tabora Tolmin
22. 10 2013 / 6 ur
kulturne dejavnosti
- gledališče
37 / 36
2.
letnik
7. – 9. 10. 2013 ali
9 – 11.10.2013. / 6 ur
V okviru tabora Pokljuka
22. 10 2013 / 6 ur
3.
letnik
4.
letnik
3. Ma
23.12.2013 / 6 ur
22. 10 2013 / 6 ur
3.Mb
8.3.2014 / 6 ur
23.12.2013 / 6 ur
23.12.2013 / 6 ur
23.12.2013 / 6 ur
8.3.2014 / 6 ur
6.5.2014 / 6 ur
10.4.2014 / 6 ur
Proti severnemu vetru
26.2.2014 / 6 ur
Ukročena trmoglavka
10.4.2014 / 6 ur
Proti severnemu vetru
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
28
10.4.2014 / 6 ur
Proti severnemu vetru
- razstave
18. 12. 2013 / 2 uri
23. 10. 2013 / 2 uri
14. 5. 2014 / 2 uri
18. 12. 2013 / 2 uri
18. 12. 2013 / 2 uri
18. 12. 2013 / 2 uri
14. 5. 2014 / 2 uri
14. 5. 2014 / 2 uri
- filmske predstave
14.11.2013 / 3 ur
Razredni sovražnik
- šolske proslave
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
24. 6. 2014 / 2 uri
Zaključna slovesnost
1.Ma
16. 9. 2013 / 2 ur
Rastem s knjigo
17.4.2014 / 4 ure
Knjižnično inf. znanja
1.Mb
18. 9. 2013 / 2 ur
Rastem s knjigo
15.4.2014 / 4 ure
Knjižnično inf. znanja
2. – 4. 9. 2013 / 6 ur
V okviru tabora Tolmin
- ogled štud. knjižnice,
izobraževalne ustanove
- kulturne in
znamenitosti
zgod.
zdravstvena vzgoja
Skupaj A
B) Obvezno za ekon. in
medijski tehnik
Metode učenja
Naravoslovni/ekološki
dan
49 / 48
1.Ma
16. 9. 2013 / 6 ur
1.Mb
18. 9. 2013 / 6 ur
2. – 4. 9. 2013 / 6 ur
V okviru tabora Tolmin
Poklicno področje
18. 6. 2014 / 6 ur
Ogled tiskarne, pot
kulturne dediščine
Strokovno
področje/sejem
1.Ma
20.6.2014 / 6 ur
Camera obscura LJ
1.Mb
23.6.2014 / 6 ur
Camera obscura LJ
14.11.2013 / 3 ur
Razredni sovražnik
19.12.2013 / 3 ure
Čefurji ravs
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
24. 6. 2014 / 2 uri
Zaključna slovesnost
7. – 9. 10. 2013 ali
9 – 11.10.2013. / 6 ur
V okviru tabora Pokljuka
23.12.2013 /. 4 ure
»Še vedno vozim,
vendar ne hodim«
28.3.2014 / 8 ur
Delavnice
72 / 72
7. – 9. 10. 2013 ali
9 – 11.10.2013. / 6 ur
V okviru tabora –
Pokljuka
21. 5. 2014 / 6 ur
Sejem FESPA
21. 10. 2013 / 2 uri
Delavnica (Alan K.)
2.Ma
6.4.2014 / 8 ur
Ogled
RTS
in
snemanja oddaje
2.Mb
13.4.2014 / 8 ur
Ogled
RTS
in
snemanja oddaje
31.1.2014 / 8 ur
Jakopičeva galerija,
Gospodarska
zbornica
20. 5. 2014 / 8 ur
Sejem FESPA
Poklicno usmerjanje
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
14.11.2013 / 3 ur
Razredni sovražnik
14.11.2013 / 3 ur
Razredni sovražnik
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
24. 6. 2014 / 2 uri
Zaključna slovesnost
24.12.2013 / 2 uri
Cesta smeha
7.2.2014 / 2 uri
Potopisno predavanje
26. 5. 2014 / 2 uri
17 / 18
37 / 36
3.3.2014 / 2 uri
Predavanje
3.4.2014 / 2 uri
Čistilna akcija
25. 10. 2013 / 2 uri
Delavnica (Alan K.)
4.Ma
21. 10. 2013 / 2 uri
Delavnica (Alan K.)
4.Mb
25. 10. 2013 / 2 uri
Delavnica (Alan K.)
3.12 . 2013 / 4 ure
Delavnica-animacije
24. 10. 2013 / 4 ure
Sejem kariera
29.11 . 2013 / 4 ure
Preds.št.programov
29
Poklicno
področje
(delovna praksa)
Skupaj B
C) Prosta izbira dijakov
Sklop C
Skupaj C
Skupaj
24 / 12
38 / 38
2. – 4. 9. 2013 / 18 ur
V okviru tabora Tolmin
7. – 9. 10. 2013 ali
9 – 11.10.2013 / 18 ur
V okviru tabora Pokljuka
18 / 36
91 / 96
18 / 36
128 / 146
2/0
18 / 16
0
19 / 18
0 / 12
55 / 64
IZVAJANJE ASP net 2013/2014
Unesco načela na naši šoli izvajamo tako, da preko najrazličnejših projektov skušamo dijake
pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Tako je bilo
speljanih kar nekaj projektov povezanih z poznavanjem in razumevanjem ASPnet tem:







Mir in človekove pravice
Demokracija, enakopravnost spolov
Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
Izobraževanje za trajnostni razvoj
Globalno učenje, varovanje okolja
Medkulturno učenje
Spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina.
Obvezne teme predstavljajo osnovo za razvijanje odprte šole, povezovanje učnih predmetov
med seboj in z realnim življenjem, razvijanjem sodelovalnega učenja in strpnih odnosov,
odpiranje šole navzven, osebnostno rastjo. Projekte smo zasnovali tako, da so se v procesu
izobraževanja čimbolj uravnotežili vsi 4 Delorsovi stebri: pridobivanje znanja, uporaba letega v konkretnih situacijah, krepitev individualnega osebnostnega razvoja, razvijanje
skupinskega dela in sodelovanja. Ti stebri predstavljajo ključne elemente sodobnega učenja:
vedeti, delati, biti in živeti skupaj.
Čedalje več aktivnosti je izpeljanih v okviru pouka in OIV. Pri obeleževanju mednarodnih dni
smo prisotnost dijakov spodbujali tako, da smo jim priznali sorazmeren del izbirnih vsebin.
Izpeljane Unesco ASPnet aktivnosti v okviru obveznih tem:
SEPTEMBER:

24. september – svetovni dan jezikov Pod mentorstvom Marje Podjed, Tadeje Klinar in
Benjamine Cerkovnik so dijaki višjih letnikov pri pouku nemškega jezika pisali pesmi
»ELFCHEN« in najbolj izvirna dela objavili na panoju v šolski avli. Dijakinja Neja Zupan
je ilustrirala pesem Die Loveley.
OKTOBER:

1. oktober – mednarodni dan starejših oseb (4 dijakinje so pripravile enourni program za
varovance doma starejših občanov v Radovljici; v okviru OIV). Mentorica I. Pungerčar
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
30



5. oktober - svetovni dan učiteljev (skupina dijakov iz tretjega letnika gimnazije in
četrtega letnika ekonomskega tehnika sta se preizkusili v vlogi učitelja slovenščine in
kemije). Z dejavnostjo smo se vključili v nacionalni projekt »Učenec poučuje« Četrte
osnovne šole Celje. Mentorice F. Ropret, M. Rozman, M. Zalokar in I. Pungerčar.
18. oktobra smo se udeležili tujejezičnega recitala Jezik – kultura in tradicija, ki ga v
okviru nacionalnega Unesco projekta pripravlja Gimnazija Škofja Loka. Za našo šolo sta
točko pripravili Janja Junež (flavta) in Lara Razinger (balet) pod mentorstvom F. Ropret.
18. oktobra se je I. Pungerčar udeležila strokovnega srečanja koordinatorjev UNESCO
ASP mreže Slovenije v Ljubljani.
NOVEMBER:



6. november – udeležba na srečanju središča, načrtovanje aktivnosti za tekoče šolsko leto
(F. Ropret)
15. november – sodelovanje na delavnicah na OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled ob srečanju
gorenjskega središča Unesco šol. Udeležila sta se jih 2 dijaka 3. Ea Sandra Džanan in Jure
Mohorič ter mentorica F. Ropret.
16. november - mednarodni dan strpnosti (osveščanje dijakov preko oglasne table)
DECEMBER:
 10. december – Lea Uršič je sodelovala na literarnem natečaju ob mednarodnem dnevu
človekovih pravic na temo »Pravica do vode.« Mentorica M. Rozman.
 10. december – do 16. 1. 2014 smo na šoli organizirali zbiranje rabljenih oblačil in igrač.
S pomočjo organizacije Rdeči križ Radovljica smo zbrana oblačila in igrače razdelili tistim, ki
jih res potrebujejo. Mentorica K. Gogala.
 11. december – dobrodelna akcija dijaki za dijake pod mentorstvom H. T. Velikanje. Spekli
smo mafine in z njihovo prodajo dijakom in učiteljem zbrali 200 evrov.
 13. december: V počastitev dneva človekovih pravic sta se 2 dijakinji (Lea Uršič in Eva
Lazar) v Koloseju udeležili srečanja Unesco šol Slovenije.
FEBRUAR:

februar - dobrodelna akcija, pomoč za prizadete ob ledeni ujmi.
Vsi skupaj, dijaki in zaposleni, smo zbrali 396 €. Denar smo namenili PGD Pivka.
Mentorica A. Berčon.
MAREC:
 21. marec – dan boja proti vsem genocidom. Dijaki 1. Ga in 2. Ea so si najprej ogledali
film Deček v črtasti pižami, se pogovarjali o žrtvah in simbolično za izgubljeno človeško
življenje izdelali ladjico iz odpadnega papirja. S tem so se vključili v projekt Ni nam
vseeno Srednje ekonomske šole Maribor. Vse ladjice so bile ob zaključku projekta
razstavljene v stari mariborski vojašnici, poimenovani »Klinika za zdravljenje faušije«.
Mentorica F. Ropret.
 21. marec - svetovni dan poezije. Izdali smo novo številko pesniške zbirke Nemir in jo
predstavili na kulturnem večeru v mesecu maju v okviru vseživljenjskega učenja. Pesmi sta
prispevala Lea Uršič (3. Ea) in Davor Ros. Mentor I. Sužnik.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
31
APRIL:



3. aprila – čistilne akcije – OČISTIMO RADOVLJICO se je udeležilo 60 dijakov s
spremljevalci. Mentorica K. Gogala.
23. april – Dijaka Kiti Kelvišar in Ciril Zupan ter mentorica S. Slapnik so se udeležili
Unescovega likovnega natečaja Ex-Tempore »Strmol 2014« na temo »Mi vam modrost, vi
nam radost«.
23. april – svetovni dan knjige. Razredi 3. Ga, 1. Ma, 1. Mb, 1. Ea in 1. Ga so sodelovali v
projektu Noč knjige. Družabno branje: predstavitev strategije branja in branje v sklopu
učenja, branje v knjižnici, zapisovanje vtisov in pogovor. Mentorice H. T. Velikanje, I.
Pungerčar in F. Ropret.
MAJ:

14. maja – Pija Lapajne (3. Ga), Hana Stevič (2. Mb), Hana Erman (2. Ea), Urška Novak (2.
Ma), Jerca Zevnik (2. Ma) in prof. Lidija Brezavšček so se udeležile 2. UNESCO ASP teka
mladih, ki se je odvijal na Ptuju v organizaciji Gimnazije Ptuj.
 9. maj – svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj. Vseslovensko srečanje
Unescovih šol na temo »SKUPAJ SMO RAZLIČNI« je potekalo na Jesenicah in ga je
organiziralo središče Mojstrana. Sodelovali smo z jezikovno delavnico (P. Sodja, M.
Nikolovska, D. Jandrijević, E. Lazar, K. Nađ, G. Rodoš, L. Uršič, S. Iliev, M. Korošec in
T. Zec), oblikovali plakat (med plakati vseh drugih letnikov medijske usmeritve je bil
izbran plakat S. Radosavca), zagotovili fotografiranje dogodka (M. Lukan in M. Pučko) in
izdelali film (M. in Ž. Nikolavčič, intervjuji N. Zupan). Mentorice: S. Slapnik, F. Ropret,
H. T. Velikanje in M. Podjed.
 teden vseživljenjskega učenja – udeležili in pripravili smo naslednje aktivnosti:
8. 5. – 11. 5., Srečanje objezerskih krajev EU Lakes (Iseo, Italija)
Konference se je udeležilo nekaj dijakov EGSŠ Radovljica z mentorico M. Podhraški.
12. 5., Potopisno predavanje: Nepal
Potopisnega predavanja se je udeležilo približno 35 ljudi.
12 . 5., Izdelovanje škatlic za nakit – papirnata tehnika
Delavnice izdelovanje škatlic za nakit se je udeležilo približno 30 ljudi.
13. 5., Predstavitev pesniške zbirke Nemir
Predstavitev pesniške zbirke Nemir se je udeležilo približno 70 ljudi.
13. 5., Potopisno predavanje Azori
Potopisnega predavanja se je udeležilo približno 80 ljudi.
14. 5., Predavanje o duševnem zdravju
Predavanja o duševne zdravju, se je udeležilo približno 40 ljudi.
14. 5., Namizne igre
Namizne igre je igralo, približno 30 ljudi.
15. 5., Športno druženje z invalidi
Športnega dogodka se je udeležilo približno 40 ljudi.
16. 5., Potopisno predavanje: Japonska in Učna urica japonščine
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
32
Potopisnega predavanja in učne urice japonščine se je udeležilo približno 50 ljudi.
17. 5., Pohod v Završnico
Pohoda se je udeležilo približno 15 ljudi.
22. 5.; Predaja ključa in maturantski sprevod
Predaje ključa so se udeležili dijaki tretjih in četrtih letnikov – približno 150 dijakov.
Maturantskega sprevoda so se udeležili dijaki četrtih letnikov EGSŠ in SGTŠ Radovljica
– približno 200 dijakov, sprevod pa smo si ogledali tudi ostali dijaki in profesorji šole –
približno 200 dijakov in profesorjev.
Koordinatorica aktivnosti je bila K. Gogala.
JULIJ:

2. julija – udeležba na srečanju središča, pregled in refleksija aktivnosti v središču
Mojstrana, dogovori za poročila in letne delovne načrte, nabor predlogov in pripomb v
zvezi z evalvacijskim poročilom (F. Ropret)
V tekočem šolskem letu so v okviru OIV vsi dijaki tehniške usmeritve sodelovali v čistilnih
akcijah, ki so se redno izvajale v jesenskem in spomladanskem obdobju pod vodstvom
Karmen Gogala.
V okviru OIV - zdravstvena vzgoja so dijaki drugega letnika ekonomski in medijski tehnik in
prvih gimnazijskih oddelkov sodelovali v delavnicah, ki so zajete pod naslovom akcije za
zdrav življenjski slog.
Vsi dijaki prvih letnikov so se v septembru v okviru OIV (izvajalki F. Ropret in I. Pungerčar)
udeležili delavnic učenje učenja, učitelji posameznih predmetov pa so pridobljena znanja
utrjevali med letom.
Dijake tretjih in četrtih letnikov pa usmerjamo v raziskovalno in projektno delo znotraj pouka
pri naslednjih predmetih: projektno delo in učno podjetje pri ekonomskih tehnikih,
podjetništvo, psihologija in sociologija. Mentorji so učitelji posameznih predmetov.
Smisel ASP je, da se predlagane (obvezne) vsebine povezujejo in navezujejo na pouk. V naši
šoli nam to zadovoljivo uspeva in bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnosti. Kar nekaj
projektov smo izpeljali tako, da so bili v pasivni obliki (kot gledalci, poslušalci) vključeni vsi
dijaki in pedagoško osebje šole.
IZVEDBA OIV POK
Dijaki 3. Ga so opravili v šolskem letu po 30 ur obveznih izbirnih vsebin iz poslovnega
komuniciranja.
Teoretični del izbirnih vsebin (teoretične osnove komuniciranja in poslovnega komuniciranja
ter osnove skupinskega dela) so opravili v mesecu septembru. Grupirali so se v skupine po 4
dijaki, izbrali temo in pripravili načrt lastnega projekta s katerim so pokazali svoje znanje
ustnega, pisnega ter elektronskega poslovnega komuniciranja. Projekti so bili realizirani med
šolskim letom ob pouku, upoštevajoč umestitev v čas in prostor.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
33
VSEBINA




Teoretične osnove komuniciranja in poslovnega komuniciranja
Osnove skupinskega dela
Pisno komuniciranje
Projektno delo – praktični del
IZPELJANI PROJEKTI





1. oktober – mednarodni dan starejših oseb. 1. oktober smo preživeli z oskrbovanci
Doma za starejše občane v Radovljici.
5. oktober- svetovni dan učiteljev. Skupina dijakov se je preizkusila v vlogi učitelja
kemije.
V tednu otroka je skupina dijakov organizirala dejavnosti za otroke v vrtcu Radovljica.
V tednu vseživljenjskega učenja je skupina dijakov organizirala pohod v Završnico.
Preko šolske plazme smo dijake in zaposlene ozaveščali o posebnih svetovnih in
mednarodnih dnevih.
Dijaki so pri poslovnem komuniciranju razvijali veščine sodelovalnega dela, pisnega in
ustnega komuniciranja s sošolci, učitelji in udeleženci širše skupnosti. Opažam:
 da so dijaki pripravljeni vložiti v delo čedalje manj, kar se odraža na kvaliteti
izpeljanega projekta.
 šibko je sodelovalno delo.
 večina dijakov je bila bolj motivirana za delo v prvem delu, ko so skupine pripravljale
in predstavljale oblike poslovnega komuniciranja v razredu, kar je verjetno posledica
tega, da so se pred sošolci želeli izkazati in pridobiti dobro prvo oceno. I
 v drugem delu - izvedba konkretnih projektov so bili boljši tisti, kjer so se morali
izkazati pred širšo (zunanjo) javnostjo, npr. dom starejših občanov…
 vsem je primanjkovalo samoinciativnosti
 za dijake je bil projekt zaključen, ko so izvedli nastop. Poročilo, evalvacija in objava
dejavnosti na spletnih straneh je bila praviloma tako zamaknjena, da informacija na
spletu ni bila več aktualna.
SODELOVANJE ŠOLE Z DRUGIMI ŠOLAMI, DELODAJALCI,
ZBORNICAMI, OBČINAMI
Načrtovano »IZMENJAVO DIJAKOV« z gimnazijo v Gradcu smo izvedli le v jesenskem
terminu, ko smo gostili dijake iz Gradca
18 dijakov in dva mentorja so septembra pripotovali v Slovenijo in 4 dni preživeli z našimi
dijaki in učitelji. Nastanjeni so bili pri družinah naših dijakov. V štiri-dnevnem aktivnem
programu so s svojimi vrstniki sodelovali v delavnicah, obiskali podjetja, raziskovali in
analizirali ter razvijali veščine in krepili sporazumevanje v angleškem jeziku. Ugotovitve so
predstavili na zaključni predstavitvi.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
34
Drugi del programa izmenjave je potekal v marcu, ko smo z našimi dijaki odpotovali v
Gradec k vrstnikom in sodelovali v pestrem programu, ki so ga pripravili in izvajali avstrijski
dijaki in mentorji. Dijaki so pridobili bogate izkušnje, ustvarjali načrte in razvijali
medsebojna prijateljstva. V okviru izmenjave smo odšli na ekskurzijo na Dunaj.
Na povabilo občine Bled se je od 9. do 11. maja 2014 pet dijakov z mentorico Marijo
Podhraški udeležilo mednarodnega srečanja Evropskih jezer, kjer so razpravljali o
gospodarskem in turističnem pomenu in razvoju sodelujočih dežel.
V aprilu 2014 smo na gradu Strmol sodelovali v nacionalnem projektu EX-Tempore na temo
»Mi vam modrost, vi nam radost«.
V avgustu smo sodelovali z Agencijo Digigral pri organizaciji Festivala MUVIT 6X60, kjer je
sodelovalo 22 ekip mladih ustvarjalcev filma. Predstavili so se na sklepni prireditvi v
Koloseju Kranj.
PROJEKT POGUMNI KREATIVNI PODJETNI
V projektu Pogumni kreativni podjetni so sodelovali dijaki 3. letnika ekonomske gimnazije.
Obsegal je 30 ur, razdeljenih v 7. modulov:
Inspiracija. Zgodba zanimivega človeka, ki je uspel uresničiti svoje sanje.
Moje želje.
Moje sanje.
Moje inspiracije.
Moje vizije.
Moja ideja.
Kdaj je ideja priložnost.
Razne so poti do cilja.
Jaz in moja ideja imava prijatelje.
Ideja naj dobi svojo predstavo.
Končal se je z dogodkom MOJ PRVI PITCH, kjer so se s svojimi idejami predstavili vsi
dijaki.
Pri projektu je sodelovala podjetniška ekipa PKP, ki so jo sestavljali Matej Feguš, lastnik
podjetja Donar, katerega zadnji uspeh je BEATNIK, stol, ki omogoča predvajanje
multimedijskih vsebin, Leon Magdalenc, ki se že od leta 1992 ukvarja s treningi javnega
nastopanja, je tudi soavtor priročnika ABC javnega nastopanja, pod psevdonimom T. Zgaga
pa piše Dnevnikovo kolumno, Andrej Mercina, arhitekt tako po duši kot po profesorji, ki
ima svoj arhitekturni biro Trije arhitekti in Anže Višnar, mlad podjetnik, ki začenja svojo
podjetniško pot in trenerka za uresničevanje idej Ksenja Perko iz mladinske organizacije
TiPovej!
PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
S pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport
in je sestavni del šolskih pravil v srednjih šolah, so določene prilagoditve obveznosti dijakom,
ki se vzporedno izobražujejo v več šolah, dijakom, ki se pripravljajo na mednarodna
tekmovanja v znanju in dijakom, ki so perspektivni ali vrhunski športniki.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
35
Šola je na podlagi internih pravil prilagajala šolske obveznosti tudi drugim dijakom, ki se
redno in intenzivno ukvarjajo z dejavnostjo na športnem ali kulturnem področju.
Prilagajanje šolskih obveznosti so dijaki v začetku šolskega leta na podlagi razpisa in s
sodelovanjem Športne zveze ter kulturnih ustanov in društev.
Na osnovi prispelih vlog je bil odobren poseben status dijakom iz naslednjih razlogov:
Razlog:
Število vlog:
Dijaki s posebnimi potrebami
14
Daljša bolezen - materinstvo
2
Tujci – učenje slovenskega
jezika
1
Vzporedno šolanje
0
Športno področje
77
Športniki v tujini
3
SKUPAJ
STATUS ŠPORTNIKA
V šolskem letu 2013/14 je zaprosilo za status športnika 77 dijakov in dijakinj. 17 - tim je bil
dodeljen status VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA. Vsi ti so bili evidentirani pri OKS. Ostalim
50 - tim dijakom in dijakinjam je bil po Pravilniku MIZKŠ dodeljen STATUS
PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA.
Petim dijakom smo dodelili status kulturnika.
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DELOVNE PRAKSE ZA PROGRAM
EKONOMSKI TEHNIK
Praktično usposabljanje z delom (PUD) v obsegu 152 ur je obvezno za dijake v programu
ekonomski tehnik. V šolskem letu 2013/14 so dijaki prakso opravljali prvič strnjeno (vseh
152 ur) v 3. letniku.
Koordinatorka za šolsko leto 2013/2014 za smer ekonomski tehnik je bila Katja Poljanec.
Delovno prakso je opravljalo 25 dijakov 3. letnika. Vsi so prakso uspešno opravili.
Na podlagi prošnje, ki so jo izdelali v šoli, so se dijaki v izbranih podjetjih sami dogovorili za
opravljanje delovne prakse in tako pridobili uporabno izkušnjo za čas, ko bodo na trgu dela
iskalci zaposlitve. Kot že nekaj časa, so najlažje dobili priložnost v družinskih podjetjih in v
podjetjih kjer so zaposleni starši ali sorodniki. Večina jih je opravljala prakso v občini
bivanja, od tega največ v občini Bled (6), Radovljica (5), Jesenice (4), Kranj (5), Kranjska
gora dva dijaka, po en dijak pa v občinah Gorje, Bohinj in Ljubljana.
Dijaki so opravljali dela povezana z ekonomsko usmeritvijo – računovodska dela, urejanje
evidenc, administrativna dela. Večina od njih je bila s strani mentorjev v podjetjih za
aktivnost pri delu, odnos do dela, delovno disciplino, opravljeno delo, obvladovanje del in
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
36
nalog ocenjena s samimi odličnimi ocenami. Dijaki so bili s prakso zadovoljni, ker so
spoznali kakšna so v resnici posamezna delovna mesta in odnosi med zaposlenimi v podjetjih.
Še posebej so pohvalili odločitev, da je praksa strnjena, ker je potreben čas za prilagajanje in
le tako so podjetja lahko dobro spoznali. Nekateri dijaki so v podjetjih opravljali še počitniško
delo, eden pa ima že zagotovljeno delovno mesto po končanem izobraževanju.
GRAF: Število podjetij po občinah, kjer so dijaki opravljali PUD
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z
DELOM (PUD) V PROGRAMU MEDIJSKI TEHNIK
Za dijake v programu medijski tehnik je Praktično usposabljanje z delom (PUD) v obsegu 152
ur obvezno. V šolskem letu 2013/14 so dijaki prakso opravljali prvič strnjeno (vseh 152 ur)
v 3. letniku.
Koordinatorka za šolsko leto 2013/2014 za smer medijski tehnik je bila Helena Thilakarathna
Velikanje. PUD je opravljalo 60 dijakov 3. letnika in vsi so ga uspešno opravili.
Na podlagi prošnje, ki so jo izdelali v šoli, so se dijaki v izbranih podjetjih sami dogovorili za
opravljanje PUD in tako pridobili uporabno izkušnjo za čas, ko bodo na trgu dela iskalci
zaposlitve. Priložnost za usposabljanje so dobili pri zelo raznolikih delodajalcih, v radijskih in
televizijskih hišah, tiskarnah, grafičnih podjetjih, fotografskih studiih, glasbenih šolah,
muzejih, podjetjih za spletne storitve, gledališču in drugih.
Dijaki so spoznavali in opravljali dela povezana z medijsko usmeritvijo – dela tonskih
mojstrov, snemalcev, fotografov, grafičnih oblikovalcev, oblikovalcev spletnih strani. Večina
od njih je bila s strani mentorjev v podjetjih za aktivnost pri delu, odnos do dela, delovno
disciplino, opravljeno delo, obvladovanje del in nalog ocenjena s samimi odličnimi ocenami.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
37
Dijaki so bili s prakso zadovoljni, ker so spoznali kakšna so v resnici posamezna delovna
mesta in odnosi med zaposlenimi v podjetjih.
Še posebej so pohvalili odločitev, da je praksa strnjena, ker je potreben čas za prilagajanje in
le tako so podjetja lahko dobro spoznali.
GRAF: Število podjetij po občinah, kjer so dijaki opravljali PUD
URESNIČEVANJE RAZVOJNEGA NAČRTA ŠOLE
Skladno za razvojnim načrtom šole smo izvajali program učenje učenja v prvih letnikih z
namenom razvijati in krepiti metode učinkovitega in sistematičnega učenja. Kompetenco
učenja in IKT smo integrirali v izvajanje vseh predmetov in nekaterih obveznih izbirnih
vsebin.
Načrtovali smo diferenciacijo pouka in dela z dijaki preko projekta nadarjeni, timskega
poučevanja in dodatnega dela z dijaki s posebnimi potrebami. Posamezni učitelji so se
usposabljali za uporabo taksonomskih stopenj pri ocenjevanju znanja.
V okviru Projekta »Bonton« so potekale številne dejavnosti, ki jih je usmerjala Marja Podjed.
Program se je izvajal v okviru razrednih ur, obvestil na šolskih spletnih straneh, FB in info
tabli ter preko šolskega radia. Dijaki so na to temo kreirali in posneli tudi film.
Razvojni načrt šole z izsledki je priloga poročilu.
MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI
V šolskem letu 2013/14 smo na področju investicijskega vzdrževanja izvedli le najnujnejša
dela:
Beljenje hodnika v telovadnici, stranskega vhoda in štirih učilnic.
Menjava stenskih oblog v telovadnici.
Prenovili smo moške sanitarije v prvem nadstropju.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
38
Redna popravila dvigala.
Kupili smo 17 računalnikov.
Opombe:
Podrobnejša poročila o izvedbi dejavnosti, zapisniki aktivov, zapisniki pedagoških
konferenc, sveta šole, in poročila o uspehu, napredovanju, izostankih, vzgojnih
ukrepih… so v arhivu šole.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
39
ZAKLJUČEK
V zavodu smo uresničili naslednje cilje:
a) V pouk vnašamo dinamične razvojne aktivnosti, ki dejavno vključujejo dijake.
b) Dijake spodbujamo pri razvijanju idej in zamisli ter sodelujemo na natečajih in tekmovanjih,
kjer dosegajo odlične uvrstitve.
c) Povezujemo se z okoljem. V aprilu smo se vključili v projekt »Prelepa dežela« in izvedli
čistilno akcijo v okolišu Radovljice.
d) Vključeni smo bili v projekt »Pozorni na okolje« in prejeli pohvalo za sodelovanje in dobro
uvrstitev.
e) V mesecu maju smo v okviru projekta »Vseživljenjskega učenja« izpeljali vrsto delavnic in
predavanj za dijake in zunanje udeležence.
f) Sodelujemo z ekonomskimi in medijskimi šolami pri organizaciji, pripravah in izvedbi
tekmovanj in natečajev.
g) Naši dijaki so se na tekmovanju Gimnazium uspešno pomerili z II. Gimnazijo Maribor.
h) Najboljši dijaki so tekmovali na regijskem in državnem nivoju pri splošnoizobraževalnih in
strokovnih predmetih ter osvojili številna priznanja.
i)
Številni dijaki športniki so dosegli visoka priznanja na svojem področju.
j)
Učitelji sodelujejo v aktivih pri oblikovanju strategij in vsebin ter načinov poučevanja.
k) Krepimo medpredmetno sodelovanje pri pripravi LDN in načrtujemo ter izvajamo skupne
projekte v posameznih oddelkih vseh treh usmeritev ob prvega do vključno tretjega letnika.
l)
Uporabljamo e-zbornico, e-dnevnik in e-učilnice.
m) Dijake smo seznanjali z novostmi stroke v okviru posodobljenih oblik pouka, praktičnih vaj in
strokovnih ekskurzij ter obiskov sejmov.
n) Nadaljujemo in širimo projekt izmenjave dijakov z gimnazijo v Gradcu. V pripravo in
izvedbo aktivnosti se vključuje vse več učiteljev.
o) V okviru vzgojnega načrta razvijamo kakovostne medsebojne odnose.
p) Pomembne spremembe spremljamo in ocenjujemo z vidika uporabnosti in učinkovitosti za
dijake in učitelje ter starše ter tehtamo nove pridobitve v primerjavi s starimi.
V preteklem šolskem letu smo dosegli načrtovane cilje.
Ravnateljica:
Ksenija Lipovšček, univ. dipl. soc.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2013/2014
40