Osnovne informacije, kontakti

Comments

Transcription

Osnovne informacije, kontakti
50 let
Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Mladinska ulica 5
9252 Radenci
Naše izkušnje in dejanja dobivajo vrednost - z njimi utiramo pot naprej in nadaljujemo 50-letno tradicijo.
OSNOVNE INFORMACIJE O SŠGT RADENCI (šol. l. 2013/14)
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci je javni vzgojno-izobraževalni zavod. Ustanoviteljica šole je
Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice ustanoviteljice uresničuje Vlada Republike Slovenije.
Ime vzgojno-izobraževalnega zavoda:
Skrajšano ime šole:
Vrsta pravne osebe:
Naslov in sedež šole:
Telefon - tajništvo šole:
Telefon - zbornica šole:
Telefon - dijaški dom:
Faks šole:
Spletna stran šole:
E-naslov šole:
Poslovodni organ in pedagoški vodja:
E-naslov:
Telefon:
Organ upravljanja:
Predsednik(-ca) Sveta šole:
E-naslov:
Telefon:
Računovodkinja:
E-naslov:
Telefon:
Ustanovitelj:
Sklep o ustanovitvi (zadnji
spremembi):
Sklep o vpisu v sodni register:
Matična številka (identifikacija):
Številka proračunskega uporabnika:
Ime dejavnosti:
Področja dejavnosti:
Številka za DDV:
Številka transakcijskega računa:
Območje delovanja:
Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci
SŠGT Radenci
Javni zavod
Mladinska ulica 5, 9252 Radenci
02 566 9 160
02 566 9 164
02 564 2 652
02 566 9 170
www.s-ssgtr.ms.edus.si
[email protected]
Janja Prašnikar Neuvirt, prof. mat., ravnateljica
[email protected]
02 566 9 161
Svet šole
Franc Čagran, univ. dipl. ekon.; mandat od 7. 1. 2013
[email protected]
02 5669 169
Vida Kovačič, komercialist
[email protected]
02 566 9 163
Vlada RS
02. 09. 2008, št.: 01403-132/2008/5,
08. 06. 2010, št.: 01403-17/2010/54
Vložna št.: 10002400, Srg 1999/01062,
Srg 2008/24769, Srg 2009/13050
5084784
70432
Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
P/85.320 - srednje poklicno in strokovno
izobraževanje,
I/55.900 - dejavnost dijaških in študentskih domov ter
druge nastanitve,
R/91.011 - dejavnost knjižnic
SI 90515781
SI 56 0110 0603 0704 306, BSLJSI2X, odprt pri
Banka Slovenije, Slovenska ulica 35, 1505 Ljubljana
Republika Slovenija
Tel.: 02 566 91 60, fax: 02 566 91 70, e-pošta: [email protected], splet: www.s-ssgtr.ms.edus.si, ID za DDV: SI90515781
50 let
Srednja šola za gostinstvo
in turizem Radenci
Mladinska ulica 5
9252 Radenci
Naše izkušnje in dejanja dobivajo vrednost - z njimi utiramo pot naprej in nadaljujemo 50-letno tradicijo.
Svetovalna delavka:
Telefon:
E-naslov:
Tajnica poklicne mature:
Telefon:
E-naslov:
Organizator izrednega izobraževanja:
Telefon:
E-naslov:
Tajnik zaključnih izpitov:
Telefon:
E-naslov:
Organizator delovne prakse:
Telefon:
E-naslov:
Mojca Šušek
02 5669 173
[email protected]
Tanja Škrilec Švegl
02 5669 172
[email protected]
Franc Čagran
02 5669 169
[email protected]
Andrej Drvarič
02 5669 168
[email protected]
Andrej Drvarič
02 5669 168
[email protected]
SPLETNE POVEZAVE:
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport (MIZŠ): www.mizs.gov.si
AKTI ŠOLE:
-
Akt o ustanovitvi
Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest
Pravilnik o varstvu pri delu
Program razvoja zavoda
Šolska pravila SŠGT Radenci
Šolska pravila ocenjevanja znanja
Pravila šolske prehrane SŠGT Radenci
Domska pravila Dijaškega doma SŠGT Radenci
LDN in
drugi pravilniki…
Ravnateljica: Janja Prašnikar Neuvirt
Tel.: 02 566 91 60, fax: 02 566 91 70, e-pošta: [email protected], splet: www.s-ssgtr.ms.edus.si, ID za DDV: SI90515781

Similar documents