SVET PODJETNIŠTVA oktober

Comments

Transcription

SVET PODJETNIŠTVA oktober
SVET PODJETNIŠTVA
OKTOBER 2012
EUROTIDA D.O.O.
17. oktober 2012
Izdelal: Martina Babuder
SVET PODJETNIŠTVA
KAZALO
PODJETNIŠTVO
Kako se lotiti izvoza……………………………………………………………………………………………. str. 2
Ukinja se obvezno članstvo v OZS………………………………………………………………………....str.3
Kaj je uničilo svetovno znano podjetje Kodak? ………………………………………………………str. 4
Poslovno sodelovanje…………………………………………………………………………………………..str.6
DAVČNI PREDPISI
1. Predlagani predpisi:
-Predlagano razkritje davčnih dolžnikov …………………………………………………………………str. 1
- Predlagana omejitev možnosti uporabe davčnih izgub ………………………………………… str. 1
- Predlagano zvišanje stopnje DDV ……………………………………………………………………… str. 1
- Nov pravilnik o uveljavljanju davčnih olajšav………………………………………………………….str. 2
- Predlagani 70-odstotni normirani odhodki ………………………………………………………….. .str. 2
- Predlagan davek na finančne storitve……………………………………………………………………..str. 2
2. Ali ste vedeli……………………………………………………………………………………………………….str. 3
3. Identifikacija za namene DDV…………………………………………………………………………….str. 4
4. Prispevki za socialno varnost……………………………………………………………………………….str. 5
5. Koledar poročanja……………………………………………………………………………………………….str. 5
1
Ste mnenja, da ste premalo informirani!
Vzemite si nekaj minut in preberite zloženko.
Mogoče boste dobili v tej zloženki nekaj
koristnih informacij. Želim da ste obveščeni o
aktualnih dogajanjih na področju podjetništva in
davkov.
PODJETNIŠTVO
Kako se lotiti izvoza
Vir in informacije: Finance, 3. 10. 2012,
www.finance.si, Avtor: Špela Mikuš
Ko v podjetju sprejmete odločitev za izvoz,
jo najprej dobro utemeljite. Premalokrat
so razlogi za izvoz kakovostni izdelki z
visoko dodano vrednostjo, močna
blagovna znamka in proaktivno usmerjeno
vodstvo podjetja, prevečkrat pa majhnost
lokalnega trga.
Če se v podjetju prvič odločate za izvoz, si
najprej odgovorite na nekaj vprašanj: kaj
tržiti ali prodajati, zakaj (kakšni so motivi,
priložnosti, prednosti), kje (izbor trga,
niše), koliko (prodajni in tržni potencial),
kako (oblika vstopa) in kdo (organizacijska
izvedba, nosilci procesov).
Poleg samega motiva morate v podjetju
odkrito in jasno analizirati svoje
razpoložljive vire in sposobnosti. Med
prvimi so pomembni zlasti kadri, med
zadnjimi pa sposobnost mednarodnega
podjetništva, zaznavanje in upravljanje
različnih oblik tveganj ter premagovanje
medkulturnih razlik.
Najprej primerno ocenite trg
Najtežja je odločitev o pravem trgu. Pri
pripravi je pomembna dobra analiza trga,
tako na makroravni kakor tudi na ravni
same industrije. Mednarodno poslovanje
je vsekakor bolj tvegano od poslovanja na
domačem trgu in informacije o trgu bi
morale biti v tej fazi glavno orodje, ki na
eni strani zmanjšuje tveganja, na drugi pa
ponuja podlage za učinkovitejše poslovne
odločitve.
V fazi priprave morate oceniti trg in njegov
potencial, slediti morata domišljeno
ciljanje ključnih segmentov in ustrezno
pozicioniranje v glavah kupcev. Podjetja
premalo časa posvečajo analizi in
razumevanju socio-kulturnega okolja. Tudi
izvozni posel, kot vsak posel, pomeni
odnos med ljudmi. Pomembno je tudi
poznavanje vedenja, navad kupcev ali
odjemalcev na izbranem trgu, značilnosti
segmentov, ki jih ciljate, konkurenčnih
praks in strategije, tržnih poti,
tržnokomunikacijskih aktivnosti, cenovne
politike in podobnega.
Postavite si realne cilje
Ob vstopu na nov trg je pomembna jasna
strategija, ki izhaja iz realne ocene
razpoložljivih virov in sposobnosti ter
jasno opredeljuje, kako doseči postavljene
cilje. Cilji naj bodo realni in jasno merljivi.
2
Paziti morate, da imate resnično dovolj
finančnih in drugih virov za vstop na nov
tuji trg ter da ste sposobni zdržati tudi
daljše obdobje osvajanja tujega trga,
preden se pokažejo konkretni poslovni
rezultati.
Na nove trge ne vstopajte prehitro
Pozorni bodite, da na trg ne vstopite
prehitro ali preobsežno, zlasti če gre za
zahtevnejše oblike, kot je investicijski
vstop. In ne odzivajte se na navidezne
priložnosti, ki jih ne preverite dovolj
dobro.
Že pred vstopom na trg izračunajte
vrednost posla
Jasna kalkulacija posla - ta mora
upoštevati vse spremljajoče stroške in na
koncu oceniti, kakšna bo končna
drobnoprodajna cena izdelka oziroma
storitve z davkom. Od tega je dejansko
odvisno končno povpraševanje. To velja
tudi za podjetja brez stika s končnimi
kupci ali odjemalci, saj je vsaka prodaja
vezana na končno povpraševanje.
Dobro preverite morebitne
partnerje
finančnega položaja možnih partnerjev in
obsežnejše bonitetne ocene.
Ni razloga, da vsako podjetje na
novo odkriva Ameriko
Na podlagi raziskav med slovenskimi
izvozniki opažajo, da se pri izvoznih poslih
pogosto lotevajo soloakcij in se ne marajo
povezovati z drugimi slovenskimi podjetji,
ki si želijo vstopiti na isti trg ali na njem že
delujejo. Pomembno je graditi na
izkušnjah in dobrih praksah slovenskih in
drugih podjetij, ki so že na nekem trgu, ter
se predvsem učiti na njihovih napakah. Ni
razloga, da vsako izvozno podjetje »na
novo odkriva Ameriko«.
Razmislite o zavarovanju posla
Treba se je zavedati, da se je treba dobro
pogajati o vseh sestavinah posameznega
posla, tudi o načinu plačila, prevoznih
klavzulah in rokih plačila. Vse
pomembnejše vprašanje pa, zlasti v
zadnjem času, postaja tudi izbira
ustreznega financiranja. V zdajšnjih
razmerah je smiselno razmisliti tudi o
zavarovanju posla.
Pri izvedbi posla je odločilna zlasti izbira
pravih partnerjev. Kar nekaj slovenskih
institucij ponuja izdelavo preverb
Ukinja se obvezno članstvo v OZS
Vlada Republike Slovenije je podala
predlog za ukinitev dosedanjega
obveznega članstva v Obrtno-podjetniški
zbornici Slovenije (OZS) oziroma uvedbo
združevanja gospodarskih subjektov v OZS
na Člani Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije so na referendumu, ki je potekal
25. aprila 2012, odločali o usodi obveznega
plačevanja članstva v OZS. Že dlje so se
mnogi pritoževali nad obveznim
plačevanjem članarine, češ, da storitev
OZS sploh ne potrebujejo. Rezultati
referenduma so pokazali, da se niti tretjina
članov z obveznim članstvom ne strinja,
zato so na gospodarskem ministrstvu že
kmalu zatem napovedali spremembe.
Vlada je sedaj potrdila spremembo
Obrtnega zakona, s katerim se ukinja
dosedanje obvezno članstvo v Obrtnopodjetniški zbornici Slovenije in uvaja
prostovoljno članstvo. Vlada želi z
zakonom zagotoviti združevanje
3
gospodarskih subjektov v OZS na
prostovoljni ravni po vzoru režima
članstva v Gospodarski zbornici Slovenije,
ki je pred nekaj leti prešla iz obveznega k
prostovoljnem članstvu. Predlog zakona
določa, da dosedanji člani OZS
ohranijo članstvo v zbornici ter, da
imajo možnost iz zbornice izstopiti s
1.1.2013.
Višino mesečne članarine je določal Obrtni
zakon (Uradni list RS, št. 40/04-UPB1 in
št. 102/ 07) in je znašala:
•
•
Kako je bilo s plačevanjem
članarine do sedaj?
Članarino so do sedaj morali plačevati
člani Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije s statusom fizične ali pravne
osebe, ki so opravljali pridobitno dejavnost
v Republiki Sloveniji kot obrtno, obrti
podobno ali domačo in umetnostno obrt,
obrtne zadruge in oblike njihovega
združevanja. Mogoča je bila tudi
prostovoljna včlanitev v OZS.
•
•
•
10 EUR za osebno opravljanje
dejavnosti domače in umetnostne
obrti;
20 EUR za s.p. in
gospodarske družbe brez
zaposlenih;
30 EUR za s.p. in
gospodarske družbe, ki imajo do 3
zaposlene;
40 EUR za s.p. in
gospodarske družbe, ki imajo od 3
do 10 zaposlenih;
50 EUR za s.p. in
gospodarske družbe, ki imajo 10 in
več zaposlenih.
Vir: MGRT in OZS, Zavoda mladi podjetnik
Kaj je uničilo svetovno znano podjetje Kodak?
Avtor Maja Borštnik, Zavod mladi podjetnik 2012
Inovativnost je tista, ki skrbi za neprestan
razvoj podjetja in privabljanje novih
strank. Tega so se zavedali tudi v podjetju
Kodak, pionirju klasične in digitalne
fotografije, kljub temu pa so v zadnjih
nekaj letih napravili 3 hude napake, ki so
bile za podjetje usodne.
Inovativnost je gonilo razvoja podjetja. Le
podjetja, ki so ves čas inovativna, se bodo
uspešno obdržala na trgu in uspela
premagati konkurenco. Inovativnost
ustvarja nove izdelke in nove storitve,
izvirne rešitve pa so tiste, ki najbolj
privabljajo potrošnike.
Odličen primer inovativnega podjetja je
verjetno vsem poznano podjetje Eastman
Kodak Company, na kratko Kodak, ki se v
zadnjem času sooča s hudimi finančnimi
težavami. Podjetje je v svetu razvoja
klasičnih in digitalnih fotografij prisotno
že več kot 100 let in ves čas je obdržalo
veliko stopnjo inovativnosti.
Poglejmo si le nekaj najodmevnejših
inovacij podjetja Kodak:
•
•
•
•
•
•
•
Leta 1885 so izumili filmski trak
Okoli 1890 so izumili zložljive
kamere
Leta 1900 so izumili slavno The
Brownie kamero, ki je fotografiji v
svetu močno zvišala priljubljenost
Leta 1935 so izumili barvni filmski
trak
Leta 1963 so izumili kamero The
Instamatic, ki je bila precej
enostavna za uporabo
Leta 1975 so izumili digitalno
kamero
Leta 1986 so izumili prvi MP
senzor na svetu
4
•
•
Leta 1987 so izumili prvo organsko
svetlobno diodo
Leta 2003 so izumili prvo
kombinacijo printerja in kamere
V letu 1976 si je Kodak lastil 90 odstotkov
filmskega trga in 85 odstotkov trga kamer
v ZDA. Nato je podjetje storilo tri
hude napake.
Usodne napake podjetja Kodak
1. Verjeli so, da je njihova blagovna
znamka nedotakljiva.
Kodak je bil na trgu od leta 1889, zato so
verjeli, da je njihova blagovna znamka, po
skoraj 100 letih vladanja na trgu,
neuničljiva. Ko je na ameriški trg vstopil
japonski tekmec Fujifilm, se nanj niso
preveč ozirali.
Leta 1984 so organizatorji olimpijskih iger,
ki so tedaj potekale v Los Angelesu,
podjetju Kodak ponudili možnost, da
postanejo uradni ekskluzivni snemalec in
fotograf olimpijskih iger. Temu so se
odrekli, priložnost pa je zagrabil njihov
japonski konkurent Fujifilm in si s tem
napravil odlično promocijo. Fujifilm je k
temu dodal še agresivno trženje njihovih
produktov in znižanje cen ter s tem počasi,
a vztrajno izpodrinili Kodakovo vodstvo na
trgu.
2. Odreagirali so prepočasi.
Kljub temu, da je bil Kodak tisti, ki je
izumil digitalno kamero, se niso zavedali,
da bo prihod digitalne kamere uničil trg,
na katerem so vladali do tedaj. Digitalne
kamere so namreč povsem nadomestile
tradicionalne kamere in spremenile filmski
posel - in to v zelo kratkem času.
Nenadna sprememba je Kodak povsem
presenetila. V tako kratkem času jim ni
uspelo napraviti izboljšave digitalne
kamere, produkcija pa je še vedno bila
usmerjena v proizvodnjo tradicionalnih
kamer. Leta 1997 jih je zato prehitela
konkurenca - Apple s svojo novo digitalno
kamero.
A Kodak se ni vdal. Nadaljeval je v svojem
stilu in presenetil z novo inovacijo. Med
potrošniki se je namreč širilo
nezadovoljstvo nad dokaj zapletenim
postopkom prenašanja fotografij iz kamere
v računalniški medij. V naslednjem
modelu digitalne kamere so v podjetju
Kodak omenjeni postopek močno
poenostavili in do leta 2005 ponovno
postali vodilni v prodaji digitalnih kamer v
ZDA. Dokler niso napravili še tretje
napake.
3. Niso spremljali razvoja trga.
Prepozno so ugotovili, da se bo prodaja
digitalnih kamer tako hitro razširila.
Podjetje Kodak so v tem trenutku
presenetili azijski konkurenti - ti so
potrošnikom ponujali cenovno ugodnejše
produkte, saj je bil njihov način
proizvodnje veliko cenejši od Kodakovega.
Kodak je moral znižati cene svojih
produktov do te mere, da so imeli na vsako
prodano digitalno kamero 60 dolarjev
izgube.
Tokrat je bila konkurenca premočna in do
leta 2010 je bil Kodak le še senca tistega,
kar je bil v preteklosti. Na trgu ponudnikov
digitalnih kamer so bili le še na 7. mestu,
prehiteli so jih Canon, Sony, Nikon in
drugi. Kodak je takrat imel le še 7
odstotkov trga. Bankrot je bil pred vrati in
podjetje se je moralo odločiti za ukrepe.
Odločili so se, da dokončno zapustijo
področje, na katerem so nekoč blesteli področje izdelave in prodaje digitalnih
kamer.
Kodak je bil v fotografskem poslu dolgo
vodilni. Podjetje je bilo izjemno
inovativno, a pokopala ga je prav lastna
aroganca, podcenjevanje konkurentov in
nezbrano spremljanje sprememb na trgu.
V današnjih časih, ki se spreminjajo s
svetlobno hitrostjo, na spremembe nihče
ni zares imun.
Vir: Post Gazette
5
Poslovno sodelovanje
Vir: http://www.podjetniski-portal.si
Podrobnejše informacije o navedenih o ponudbah lahko dobite pri kontaktni osebi navedeni
spodaj.
EEN- okt-21
EEN- okt-22
EEN- okt-23
EEN- okt-24
EEN- okt-25
EEN- okt-26
EEN- okt-27
EEN- okt-28
EEN- okt-29
EEN- okt-30
Norveško podjetje, ki razvija opremo za trening
izboljšanja natančnosti nogometnih igralcev išče
distributerje v Evropi in ZDA.
Francosko podjetje, ki izdeluje ročne semaforje za štetje
rezultatov v tenisu, išče distributerje v Avstriji in
Nemčiji. Evropskim proizvajalcem inovativnih izdelkov
pa ponuja distribucijo njihovih izdelkov v Franciji.
Britansko svetovalno podjetje, ki ima veliko izkušenj na
področju izobraževanja delavcev v živilski in lesno
predelovalni industriji ter v drugih
proizvodnih dejavnostih, išče partnerje in zastopnike v
evropskih državah za promocijo in prodajo njihovih
izobraževalnih programov. Družba je investirala v
razvoj različnih inteligentnih e-učnih orodij in aplikacij
za usposabljanje delavcev.
Britansko podjetje specializirano za oblikovanje in
razvoj spletnih strani ponuja svoje storitve evropskim
podjetjem, še posebej tistim, ki jih zanima
vzpostavitev spletne strani namenjene kitajskemu trgu.
Britanski uvoznik in distrubuter masivnega trdega lesa
išče ponudnike lesa v Evropi, še posebej jih zanima
žagan hrastov les, sušen v peči ali naravno.
Britanski proizvajalec žaganega masivnega trdega lesa
(hrast, jesen javor, češnja, oreh) išče distributerje in
agente v evropskih državah.
Italijanski proizvajalec delov za motorna vozila nudi
svoje podizvajalske storitve. Podjetje izdeluje
raznovrstne stružene in rezkane strojne dele za
industrijska vozila in gradbene stroje.
Madžarsko malo podjetje, ki je aktivno na področju
medijskih komunikacij in razvija mrežo novičarskih
portalov, išče franšizojemalce.
Srbsko podjetje, ki se ukvarja z načrtovanjem in
izvajanjem zanesljivih podatkovnih centrov za podjetja,
ki delujejo na področju telekomunikacij,
informacijske tehnologije in v finančnem sektorju, išče
distributerje ali agente in ponuja svoje podizvajalske
storitve.
Irsko podjetje, ki proizvaja barvo, ki omogoča
enostavno brisanje površine in pobarvan zid ali steno
lahko pretvori v tablo za pisanje ali risanje,
išče distributerje ali agente.
EEN- okt-31
EEN- okt-32
EEN- okt-33
EEN- okt-34
EEN- okt-35
EEN- okt-36
EEN- okt-37
EEN- okt-38
EEN- okt-39
EEN- okt-40
EEN- okt-41
Britansko podjetje, ki ponuja programsko opremo in
storitve na področju video produkcije in vizualizacij,
išče partnerje in agente v Evropi, v ZDA in
na Kitajskem.
Švedsko podjetje, ki je specializirano za svetovanje
malim in srednjim podjetjem in ponuja izdelavo
spletnih strani in spletnih trgovin, trženje in raziskavo
trga, prevajanje iz angleščine v skandinavske jezike, išče
nove stranke.
Turško podjetje specializirano za izdelavo promocijskih
materialov in spletnih strani, išče partnerje.
Bolgarsko podjetje, ki se ukvarja s prodajo bolgarskih
ekoloških proizvodov, išče uvoznike in distributerje
ekoloških proizvodov po Evropi.
Britansko svetovalno podjetje, ki je specializirano za
projektno vodenje gradbenih projektov in je
usposobljeno za številne specializirane storitve,
ponuja svoje storitve kot podizvajalec.
Britansko podjetje, ki ponuja usposabljanja na področju
managementa in osebnega razvoja, išče partnerje v
evropskih državah za sodelovanje na
mednarodnih projektih in za ustanavljanje skupnih
podjetij.
Turško podjetje, ki proizvaja okrasne trakove iz tekstila
za zavijanje daril in paketov, išče distributerje ali
agente.
Turški proizvajalec jeklene žice z nizko vsebnostjo
ogljika za hladno preoblikovanje, išče distributerje.
Turški proizvajalec toplotnih izmenjevalcev, išče
distributerje.
Francoski distributer, ki je specializiran za uvoz in
distribucijo plastične in papirne embalaže, ki se
uporablja v francoski industriji (prehrana,
gradnja, kmetijstvo, kozmetika, farmacija) išče
dobavitelje embalaže po Evropi, ki so zainteresirani za
prodajo na francoskem trgu in lahko razvijejo
nove inovativne embalažne proizvode. Podjetje ima
lastne skladiščne prostore in ponuja tudi logistične
storitve.
Italijansko podjetje, ki deluje na področju obnovljivih
virov energije, ponuja svoje kapacitete za razvoj in
proizvodnjo fotovoltaičnih sistemov. Podjetje želi biti
podizvajalec ali vzpostaviti partnersko proizvodno
sodelovanje z drugimi proizvajalci
fotovoltaičnih sistemov. Podjetje se ukvarja tudi z
distribucijo materialov za fotovoltaične sisteme,
zainteresirano pa je tudi za skupna vlaganja.
Gospodarska zbornica Slovenije
6
Enterprise Europe Network - Slovenija
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana
Kontaktna oseba: Petra Arzenšek
Tel: 01 / 589 81 56
E-mail: [email protected]
7
DAVČNI PREDPISI
1. PREDLAGANI PREDPISI
Predlagano
razkritje
davčnih
dolžnikov Vlada, 27. september 2012
Vlada predlaga spremembo zakona o
davčnem postopku, ki bo omogočila javno
objavo seznama neplačnikov davkov in
zavezancev, ki ne predlagajo obračunov
davčnega odtegljaja.
Po predlogu bosta DURS in CURS
mesečno na svojih spletnih straneh
objavljala poimenski seznam vseh davčnih
zavezancev, katerih davčni dolg presega
višino 5.000 evrov, vendar le, če zavezanec
dolguje javne dajatve vsaj 90 dni. Tistim
zavezancem, ki davka niso zmožni plačati
zaradi utemeljenih oziroma objektivnih
razlogov, na katere sami niso mogli
vplivati, pa že obstoječa zakonodaja
omogoča možnost odpisa, delnega odpisa,
odloga oziroma obročnega plačevanja in
jih v tem primeru ne obravnava kot
dolžnike.
Na seznamu bodo tudi davčni zavezanci, ki
ne predlagajo davčnemu organu do 25. v
mesecu pred mesecem razkritja obračuna
davčnega odtegljaja za izplačilo plače in
nadomestila plače za predpretekli mesec.
Vir:
http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredis
ce/novica/
8
Predlagana
omejitev
možnosti
uporabe davčnih izgub Vlada, 27.
september 2012
Vlada je predlagala spremembo zakona o
davku od dohodkov pravnih oseb, ki
omejuje pravico izkoriščanja izgub iz
preteklih obdobij za zmanjšanje davčne
osnove. Izgube naj bi se izkoriščale največ
v višini 50% davčne osnove davčnega
obdobja.
Predlog
Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb se nanašajo na:
1.
Sistema ugotavljanja davčne
osnove z upoštevanjem normiranih
odhodkov:
2. Obdavčljive na viru za plačila za
stranke.
3. S splošnokoristnim namenom se
širijo nameni, za katere zavezanec
nameni določena sredstva oziroma
izplača znesek in zato lahko
uveljavlja
davčno
olajšavo
za
donacije.
4. Določi se omejevanje koriščenja
izgub iz preteklih davčnih obdobij in
sicer se bo te izgube lahko koristilo
največ v višini 50 % davčne osnove
davčnega obdobja.
Vir:
http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredis
ce/novica
Predlagano zvišanje stopnje DDV
MF, 4. oktober 2012
Vlada predlaga ukinitev nižje, 8,5-odstotne
stopnje DDV za: hrano za hišne živali;
časopisje, revije in druge periodične
publikacije; čiščenje oken in zasebnih
gospodinjstev; storitve uporabe športnih
objektov; storitve javne higiene; frizerske
storitve ter dobavo lončnic, sadik in
rezanega cvetja.
Predlaga se, da se ohrani nižja stopnja
DDV za naslednje kategorije blaga in
storitev:
- hrano za ljudi in živali, razen hrane za
hišne živali;
- pripravo jedi;
- dobavo vode;
- zdravila; medicinske pripomočke;
- prevoz oseb in njihove osebne prtljage;
- dobavo, vključno s knjižnično izposojo,
knjig na vseh fizičnih nosilcih;
- vstopnine za kulturne ter športne
prireditve;
- avtorske
skladateljev
umetnikov;
pravice književnikov in
ter
storitve izvajalskih
- dobavo, vključno uvoz,
umetniških predmetov;
določenih
- dobavo, vključno z gradnjo, obnovo in
popravili,
stanovanj
in
drugih
stanovanjskih objektov, če so del socialne
politike;
- obnovo in popravila zasebnih stanovanj;
- dobavo blaga in storitev, namenjenih
uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in
ribištvu;
- dajanje nastanitvenih zmogljivosti v
najem v hotelih in podobnih nastanitvenih
obratih ter oddajanje prostorov za šotor,
prikolice ipd;
- storitve pokopa in upepelitve;
- manjša popravila koles, čevljev in
usnjenih
izdelkov,
oblačil
in
gospodinjskega perila;
1
- domače varstvo (kot pomoč na domu in
varstvo otrok, skrb za ostarele, obolele ali
invalide).
Vir:
http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredis
ce/novica
Nov
pravilnik
o
uveljavljanju
davčnih olajšav UL RS, 5. oktober
2012
Objavljen je bil Pravilnik o uveljavljanju
davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in
razvoj. Pravilnik začne veljati 6. oktobra
2012.
b) nakup raziskovalno-razvojne opreme, ki
se izključno in stalno uporablja pri
izvajanju raziskovalno-razvojne dejavnosti
zavezanca;
c) stroški materiala in storitev, povezani z
raziskovalno-razvojno
dejavnostjo
(vključno s stroški podpornih storitev za to
dejavnost);
d) stroški izobraževanja, izključno za
potrebe raziskovalnih oziroma razvojnih
projektov, ki se izvajajo v podjetju;
e) stroški, povezani z zaščito intelektualne
lastnine, ki neposredno izhaja iz
raziskovalnih in razvojnih dejavnosti zavezanca.
Vir: http://www.uradni-list.si/
PRAVILNIK
o uveljavljanju davčnih olajšav za
vlaganja v raziskave in razvoj
(dejavnost raziskav in razvoja)
(1) Zavezanec lahko uveljavlja davčno
olajšavo za vlaganja v notranjo in zunanjo
raziskovalno-razvojno
dejavnost,
ki
vključujejo:
a) stroške za notranjo raziskovalnorazvojno dejavnost, to je stroške, nastale
pri projektih raziskav in razvoja, ki se
izvajajo znotraj podjetja, vključno z
nakupom raziskovalno-razvojne opreme,
ki se izključno in stalno uporablja pri
izvajanju
raziskovalno-razvojne
dejavnosti, in
V znesek, ki predstavlja vlaganje v
notranje
raziskovalne
in
razvojne
dejavnosti zavezanca, štejejo:
a) stroški dela oseb, ki delajo na
konkretnih
raziskovalnih
oziroma
razvojnih projektih v podjetju v danem
obdobju;
Predlagani 70-odstotni normirani
odhodki MF, 4. oktober 2012
Vlada je v parlamentarno obravnavo
poslala spremembe Zakona o dohodnini.
Med drugim je predlagala, da se davčnim
zavezancem, ki bodo ugotavljali davčno
osnovo z upoštevanjem normiranih
odhodkov, ti določijo v velikosti 70%
prihodkov.
Vir:
http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredis
ce/novica
Predlagan
davek
na
finančne
storitve MF, 11. oktober 2012
Vlada je v parlamentarno obravnavo
poslala predlog Zakona o davku na
finančne storitve, s katerim se uvaja 6,5odstotni davek na finančne storitve, ki so
po trenutni ureditvi oproščene plačila
DDV.
2
Vir:
http://www.mf.gov.si/si/medijsko_sredis
ce/novica
2. ALI STE VEDELI?
Ali mora notar preveriti, kdo je
podpisal izvršnico?
Po 39. členu ZPreZP-1 izvršnica vsebuje
tudi notarsko ali upravno overjen podpis
dolžnika. Ali mora notar preveriti, ali je
izvršnico podpisal dolžnikov zastopnik
oziroma druga pooblaščena oseba?
Odgovor: Kadar notar zgolj overi podpis
stranke, po osmem odstavku 64. člena
Zakona o notariatu ni odgovoren za
vsebino listine in ni dolžan ugotavljati, ali
smejo stranke skleniti posel, na katerega
se listina nanaša. Če pa bi bila izvršnica
sestavljena v obliki notarskega zapisa v
skladu s 43. členom omenjenega zakona,
bi jo moral notar natančneje preučiti in
vanjo vpisati tudi podatke o dolžnikovih
pooblaščenih osebah.
Regres za delavko, ki je bila na
bolniškem in porodniškem dopustu
Pravna oseba sprašuje, ali mora delavki, ki
je bila vse leto na porodniškem in
bolniškem dopustu, izplačati regres za
letni
dopust.
Odgovor: Delodajalec je dolžan delavcu,
ki ima pravico do letnega dopusta,
izplačati tudi regres. Ta je vezan na pravico
do dopusta, ne pa na njegovo izkoriščanje.
Delavec pridobi pravico do celotnega
letnega dopusta in tako tudi do celotnega
regresa,
ko
mu
preteče
obdobje
nepretrganega delovnega razmerja, ki ne
sme biti daljše od 6 mesecev. Če ima
delavec pravico le do sorazmernega dela
letnega dopusta, ima pravico le do
sorazmernega dela regresa. Delavki, ki je
zaposlena za nedoločen čas oziroma vsaj
toliko, da ji pripada celoten letni dopust,
pripada tudi celoten regres, ne glede na to,
da je bila vse koledarsko leto ali večji del
koledarskega leta na bolniškem oziroma
porodniškem dopustu. Razlikovati je treba
pridobitev pravice do dopusta oziroma do
regresa od pravice do izkoriščanja
posameznih dni letnega dopusta. Delavka
ima pravico do celotnega regresa za vsako
leto, ko ji pripada celoten letni dopust,
čeprav dopust ni bil v celoti izkoriščen.
Delavka ima pravico izkoristiti ves
neizkoriščen dopust do 30. junija
naslednjega koledarskega leta, če je v
koledarskem letu, v katerem ji je bil
odmerjen dopust, delala vsaj 6 mesecev,
sicer pa neizkoriščen dopust, ki presega
dva tedna. To velja tudi za dopust, ki ga ni
izkoristila zaradi bolniškega oziroma
porodniškega dopusta.
Zamujen rok za prijavo terjatve
Naš dolžnik je sprejel sklep o začetku
postopka prostovoljne likvidacije družbe.
Objavil je poziv upnikom, naj v 30 dneh
prijavijo svoje terjatve. Rok za prijavo smo
zamudili. Ali
to pomeni, da v
likvidacijskem postopku naša terjatev ne
bo
poplačana?
Odgovor: Ne, le v stečajnem postopku
nad dolžnikom je prijava terjatve v
predpisanem roku obvezna, sicer ne bo
poplačana. V likvidacijskem postopku pa
je prijava priporočljiva, tudi če je rok iz
poziva upnikom že pretekel. Prijava vam
3
zagotavlja, da bo likvidacijski upravitelj s
terjatvijo seznanjen, s čimer si boste
zagotovili
poplačilo
oz.
dokaz
o
upraviteljevi seznanitvi s terjatvijo.
Vir: Zveza računovodij, finančnikov in
revizorjev Slovenije, Uredništvo ZRFRS
[email protected]
3. IDENTIFIKACIJA ZA NAMENE DDV
Davčni zavezanec, ki kjerkoli neodvisno
opravlja katerokoli ekonomsko dejavnost
skladno s 5. členom ZDDV-1 in v obdobju
zadnjih 12 mesecev preseže oziroma je
verjetno, da bo presegel znesek 25.000
evrov obdavčljivega prometa, mora
pristojnemu davčnemu uradu predložiti
zahtevek za izdajo identifikacijske številke
za DDV.
Če povezane osebe opravljajo dobave blaga
iste vrste oziroma storitve iste narave, se
za namene 94. člena ZDDV-1 skupni
znesek obdavčljivega prometa povezanih
oseb v obdobju 12 mesecev šteje kot
znesek, ki ga vsaka povezana oseba doseže
sama. Za povezane osebe se štejejo osebe,
ki so kot take določene v predpisih o
obdavčitvi dohodkov pravnih in fizičnih
oseb.
Davčnim zavezancem, ki opravljajo
izključno oproščeno dejavnost, ni treba
predložiti
zahtevka
za
izdajo
identifikacijske številke za DDV.
Davčni zavezanec pristojnemu davčnemu
uradu predloži zahtevek za izdajo
identifikacijske številke za DDV najpozneje
v mesecu, v katerem je verjetno, da bo
vrednost obdavčljivega prometa presegla
znesek 25.000 evrov.
prvimi, navzven vidnimi aktivnostmi, ki so
usmerjene na opravljanje dejavnosti
(pripravljalna dela, prva nabava blaga,
nakup opreme, itd.). Kot dokazilo, da
namerava opravljati dejavnost, davčnemu
uradu predloži pogodbe ali predpogodbe,
poslovni načrt, listine o nabavah za
namene opravljanja dejavnosti ipd.
Davčni zavezanec mora predložiti prijavo
oziroma zahtevek za izdajo identifikacijske
številke za DDV v elektronski obliki preko
sistema e-Davki. V zahtevku za izdajo
identifikacijske številke za DDV mora
navesti podatke, ki so predpisani z
obrazcem DDV-P2.
Davčni zavezanec, ki se prostovoljno odloči
za obračunavanje DDV skladno z ZDDV-1,
mora svojo izbiro vnaprej priglasiti
pristojnemu davčnemu uradu in jo
uporabljati najmanj 60 mesecev.
Vir:
http://www.durs.gov.si/si/storitve/brosur
e_in_zlozenke_durs
Davčni zavezanec lahko zahtevek za izdajo
identifikacijske številke predloži že s
4
4. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
Vir: http://www.durs.gov.si/si/storitve
Prispevki za socialno varnost samozaposlenih - september 2012
1.498,05
*
Nad
8.977,20
do vključno
18.295,80*
**
Nad
18.295,8
0
do
vključno
27.443,7
0
Nad
27.443,7
0
do
vključno
36.591,6
0
Nad
36.591,6
0
do
vključno
45.739,5
0
Nad
45.739,5
0
do
vključno
54.887,4
0
Nad
54.887,4
0
do
vključno Nad
64.035,3 64.035,3
0
0
120 %
PP
1.797,6
6
150
%
PP
2.247,0
8
180
%
PP
2.696,4
9
210
%
PP
3.145,9
1
Do
vključno
Dosežena osnova za leto 2011 8.977,20
**
(v EUR)
znesek
veljavne
minimal
ne plače
Bruto
zavarovalna
osnova v EUR
763,06
15,50
Prisp. zavarovanca za PIZ
%
118,27
898,83
90 % PP
1.348,2
5
139,32
208,98
278,64
348,30
417,96
487,62
557,27
Prisp. delodajalca za PIZ
79,55
119,32
159,09
198,87
238,64
278,41
318,19
218,87
328,30
437,73
547,17
656,60
766,03
875,46
8,85% 67,53
Skupaj prispevki za PIZ
185,80
60 % PP
240 %
PP
3.595,3
2
Prisp. zavarovanca za ZZ
6,36% 48,53
57,17
85,75
114,33
142,91
171,50
200,08
228,66
Prisp. delodajalca za ZZ
6,56%
58,96
88,45
117,93
147,41
176,89
206,37
235,85
Prisp. za poškodbe pri delu
0,53% 4,04
4,76
7,15
9,53
11,91
14,29
16,67
19,06
102,63
120,89
181,35
241,79
302,23
362,68
423,12
483,57
0,76
0,90
1,35
1,80
2,25
2,70
3,15
3,60
0,76
0,90
1,35
1,80
2,25
2,70
3,15
3,60
1,52
1,80
2,70
3,60
4,50
5,40
6,30
7,20
1,07
1,26
1,89
2,52
3,15
3,78
4,40
5,03
Skupaj prispevki za ZZ
Prisp. zavarovanca za starš.
var.
0,10%
Prisp. delodajalca za starš.
var.
0,10%
Skupaj prispevki za starš.
var.
Prisp.
zavarovanca
za
zaposl.
0,14%
50,06
Prisp. delodajalca za zaposl. 0,06% 0,46
0,54
0,81
1,08
1,35
1,62
1,89
2,16
Skupaj prispevki za zaposl.
1,53
1,80
2,70
3,60
4,50
5,40
6,29
7,19
Skupaj drugi prisp.
3,05
3,60
5,40
7,20
9,00
PRISPEVKI SKUPAJ
291,48
343,36
515,05
686,72
858,40
10,80
1.030,0
8
12,59
1.201,7
4
14,39
1.373,4
2
5. KOLEDAR POROČANJA
•
Do 10. 10. – Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za september 2012 in trimesečno
obdobje julij – september 2012
•
Do 10. 10. – Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za september 2012 in
trimesečno obdobje julij – september 2012
•
Do 10. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
(dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni
plačnik davka, za september 2012
5
•
Do 10. 10. – Podatki o doseženih prihodkih z naslova osebnega dopolnilnega dela za
obdobje od julij do september 2012
•
Do 15. 10. – Intrastat – Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za
september 2012
•
Do 15. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki
opravljajo dejavnost, za september 2012
•
Do 15. 10. – plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za
zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za september 2012
•
Do 15. 10. – obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik
podjetij, ki nimajo plače za september 2012
•
Do 15. 10. – obračun požarne takse za obdobje julij-september 2012 in plačilo
požarne takse za september 2012
•
Do 15. 10. – Napoved za odmero dohodnine od dividend za obdobje od julij do
september 2012
•
Do 15. 10. – Napoved za odmero dohodnine od obresti (razen od obresti na denarne
depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah
članicah EU) za obdobje od julij do september 2012
•
Do 15. 10. – Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti
(ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od
julij do september 2012
•
Do 18. 10. (na dan izplačila dohodkov) – obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz
delovnega razmerja za september 2012
•
Do 18. 10. – Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za septemeber 2012
•
Do 19. 10. – obrazec DVP – Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških
vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za september 2012
•
Do 19. 10. – obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v
tujini – transakcije za september 2012
•
Do 19. 10. – obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah
nerezidentov v Sloveniji – transakcije za september 2012
•
Do 19. 10. – obrazec BST – Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave,
ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za september 2012
•
Do 19. 10. – obrazec KRD – Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z
nerezidenti za september 2012
•
Do 19. 10. – obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 19.10.
•
Do 19. 10. – obrazec EMBALAŽA – OBR - obračun okoljske dajatve zaradi
nastajanje odpadne embalaže za obdobje julij do september 2012
•
Do 22. 10. – Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012
6
•
Do 22. 10. – Obrazec DDV-O za september 2012 za tiste zavezance, ki so dolžni
predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za september 2012 (op. plačilo DDV je 30.
10.)
•
Do 30. 10. – obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač za mesec september 2012 –
Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači
•
Do 30. 10. – obrazec 1-ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih
osebah za september 2012
•
Do 30. 10. – obrazec DDV-O – Obračun DDV za september 2012 in za obdobje julij
do september 2012 in Priloga A
•
Do 30. 10. – obrazec PD–O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za september 2012
•
Do 30. 10. – Obrazec SKV – Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz
poslovanja z nerezidenti za september 2012
•
Do 30. 10. – Plačilo okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže za obdobje
julij do september 2012
7

Similar documents