Celotna novica v PDF datoteki

Comments

Transcription

Celotna novica v PDF datoteki
N083
11. Slovenski kongres o cestah in prometu,
Portorož 24.–25. oktober 2012
Na letošnjem kongresu sta pri tematskem sklopu »Vplivi prometa na okolje« sodelovala dva predstavnika IEI-ja.
Dr. Uroš Krajnc je s soavtorjema Borisom Stergarjem in Metko
Pavčič pripravil članek z naslovom »Poti in stranpoti slovenske
zakonodaje na področju odvodnjavanja in čiščenja padavinskih
vod z javnih cest«, mag. Petra Kralj Marhold pa je s soavtorjema dr. Aleksandro Lobnik in dr. Milenkom Rošem pripravila
članek z naslovom »Vzorčenje padavinske vode s cest na primeru dveh zemeljskih bazenov«.
Oba prispevka obravnavata ravnanje s padavinsko vodo s cest.
Prvi poudarja pomen zakonodaje na tem področju, predvsem
v smislu njene implementacije v praksi in kako pomembno bi
bilo za slovensko stroko sprejetje tehničnih specifikacij TSC
03.380 »Odvodnjavanje cest«. Drugi članek predstavlja rezultate enoletnega monitoringa padavinske vode na dveh
zemeljskih bazenih na avtocestem odseku Maribor–Lenart, s
ciljem izboljšati metodologijo vzorčenja te vode.
Več o kongresu najdete na: http://www.drc.si/kongres/.
N084
Monitoring voda na poplavnem območju Dogoš
Tomaž kopač
V zalednem območju CČN Maribor se izvaja monitoring gladine
reke Drave z merilnikom na mostu Dogoše ter tremi piezometri za potrebe obratovalnega monitoringa CČN. Ob zadnjih
katastrofalnih poplavah, v začetku meseca novembra, smo
tako lahko zabeležili podatke povišanja gladine reke Drave in
podzemne vode na tem območju.
V ponedeljek, 5. 11. 2012, so pritoki reke Drave na avstrijskem
Koroškem neobičajno povišali pretok. V popoldanskih urah je
pretok reke Drave začel naraščati. V teh urah je bil pričakovan
pretok med 2400 in 2700 m³/s. Na koncu je celo dosegel 2900
m³/s. Običajen povprečni pretok reke Drave je okrog 670 m³/s
in največji doslej izmerjen je bil 2600 m³/s leta 1965.
S pomočjo merilnih naprav na mostu Dogoše in v okolici smo
ugotovili, da se je nivo reke Drave v teh poplavnih dneh v povprečju povišal za več kot 2 m in dne 5. 11. 2012 celo presegel
mejo 5 m.
V okolici območja CČN so vidne posledice poplav. Na kmetijskih poljih v okolici se vidijo naplavine (pesek) reke, ki ga je
ponekod tudi po 10 cm. Tudi merilniki ob kmetijskih poljih so
bili poplavljeni, vendar so ostali nepoškodovani in nemoteno
delujejo naprej.
Slika 1: Prejemniki priznanj Družbe za raziskave v cestni in prometni stroki Slovenije d.o.o. (avtor: Ferucio Hrvatin)
Slika 1: Merilnik na območju CČN Maribor in naplavljen pesek
(Foto: Tomaž Kopač)
Slika 2: Gladina reke Drave od 5.11. do 8.11.2012
Slika 3.:Gladina podzemne vode v piezometrih od 5.11. do
8.11.2012
novice
ekolist 08
53