Letni delovni načrt vrtca - OŠ Matije Valjavca Preddvor

Comments

Transcription

Letni delovni načrt vrtca - OŠ Matije Valjavca Preddvor
OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR
LETNI DELOVNI NAČRT VRTCEV
PRI OSNOVNI ŠOLI MATIJE VALJAVCA
PREDDVOR
za šolsko leto 2013/14
za enote
Storžek, Preddvor
Čriček, Zgornja Bela
Palček, Jezersko
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
NAMESTO UVODA
Vse v tem dokumentu naj bo tako ali drugače posvečeno v dobro naših otrok: naši načrti, delo, hotenja,
trpljenja, skrbi in veselja, kakor je zapisano v naslednjem pregovoru:
Če načrtuješ za eno leto, posej žito.
Če načrtuješ za deset let, posadi drevo.
Če načrtuješ za prihodnost, vzgajaj mladino.
1. LETNI DELOVNI NAČRT KOT IZHODIŠČE ZA DELOVANJE VRTCA OB ŠOLI
Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim javni zavod, katerega sestavni del je tudi vrtec pri
osnovni šoli Matije Valjavca Preddvor, zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje
temeljnih ciljev, načel in nalog predšolske vzgoje. Sprejme ga svet zavoda, določa pa organizacijo in vsebino
življenja in dela vrtca pri osnovni šoli (podrobnosti določa 21. člen Zakona o vrtcih). vrtec pri osnovni šoli
Letni delovni načrt je enoten za vse enote vrtca, saj ima v svoji sestavi enote Storžek v Preddvoru, Čriček na
Zgornji Beli in Palček na Jezerskem.
2. ZAKONSKA IZHODIŠČA DELOVANJE VRTCA
Poleg Kurikula za vrtce, ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcu, urejajo področje predšolskega varstva
naslednji zakoni:
1. Zakon o praznikih in dela prostih dnevih (112/05, 40/12-ZUJF)
2. Zakon o javnih naročilih (128/06, 16/08, 19/10, 18/11)
3. Zakon o pravilih cestnega prometa (109/10)
4. Zakon o varnosti in zdravju pri delu (43/11)
5. Pravilnik o izvajanju dopusta za nego in varstvo otroka (2/97)
6. Zakon o varstvu osebnih podatkov (94/07)
7. Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (51/06, 51/07, 117/2006-ZDavP-2)
8. Zakon o splošnem upravnem postopku (24/06, 105/06, 126/07, 65/08, 8/10)
9. Zakon o vrtcih (100/05, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF)
10. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (129/06, 79/08, 119/08, 102/09)
11. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (97/03, 77/05,
120/05)
12. Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (80/04)
13. Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen sofinanciranja plačil staršev
(76/08)
14. Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu (61/12)
15. Pravilnik o posredovanju podatkov o stanju kapacitet v vrtcih na spletno stran Ministrstva za šolstvo in
šport (70/10)
16. Pravilnik o publikaciji vrtca (64/96)
17. Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (73/00, 75/05, 33/08,
123/08, 47/10)
18. Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (75/05, 82/05,
76/08, 77/09, 102/09, 105/10)
19. Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev (11/99)
20. Sklep o programu za predšolske otroke (33/99)
21. Odredba o postopnem uvajanju Kurikula za vrtce (40/99, 33/00)
22. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (63/99)
stran 2
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
3. VIZIJA VRTCA PRI OŠ
Osebnostno zdravi, ustvarjalni in veseli otroci ter posledično zadovoljni starši.
4. POSLANSTVO VRTCA
Staršem nudimo varno, ljubeče, aktivno, ustvarjalno in sproščeno okolje za njihove otroke v času njihove
odsotnosti. Z vsakodnevnim, strokovnim pedagoškim delom, ki se odvija v najsodobneje opremljenih
igralnicah, v starših krepimo zaupanje, da je v vrtcu za razvoj njihovega otroka poskrbljeno na način, ki bo
karseda dobro razvil individualne darove in posebnosti otroka ter razvil tiste njegove osebnostne lastnosti, s
pomočjo katerih se bo lahko vključeval v družbo okrog sebe.
5. VODILO NAŠEGA DELA
Kot vzgojno-varstvena pedagoška ustanova stremimo za kar najboljšo vsestransko oskrbo otrok v naših
oddelkih na naslednje načine:
1.
2.
3.
4.
Naša dejanja izražajo razumevanje, prijaznost in sočutje do otrok, staršev in sodelavcev;
zaposleni smo vedno pripravljeni pomagati in storiti za otroka največ, kar je v naših močeh;
varnost in dobro počutje otrok v času odsotnosti staršev je ključna za zaupanje staršev v naše delo;
profesionalnost izkazujemo z odgovornim, ustvarjalnim, inovativnim in kakovostnim pedagoškim
pristopom do otroka;
5. veselje do opravljanja pedagoškega poklica se kaže pri delu z otrokom na osnovi znanja, poklicnih in
etičnih standardov ter človeških izkušenj;
6. skrbimo za razvoj in spremljanje novosti na svojem poklicnem področju, da bi lahko izvajali času in
okoliščinam primeren pedagoški program.
6. VODILO STROKOVNEGA RAZVOJA ZAPOSLENIH
Strokovni razvoj je temelj naše poslovne uspešnosti, ki temelji na:
1.
2.
3.
4.
5.
visokem standardu pogojev dela za izvajanje predšolskega varstva;
na uvajanju novih pedagoških metod;
na zagotavljanju strokovne, pedagoške in socialne kompetentnosti zaposlenih;
na skrbi vsakega zaposlenega za doseganje zadovoljstva otrok in staršev;
na neprestani strokovni rasti.
7. POSLOVNA FILOZOFIJA VRTCA
Ravnanje s človeškimi oz. strokovnimi viri
V našem vrtcu vsak zaposleni na svoj način prispeva k ustvarjanju kvalitetno prepoznavnega vrtca tako da:
1. skrbi za vzgojo, napredek in dobro počutje otrok s strokovnim, človeškim in profesionalnim etosom;
2. skrbi za spoštljiv odnos do otrok, staršev in sodelavcev;
3. sprejema naslednje vrednote: veselje do dela, ljubezen do otrok, prijaznost in humanost.
Odprta komunikacija
V našem vrtcu komuniciramo svobodno, odkrito in spoštljivo. Spoštujemo in želimo,da smo spoštovani, kar
dokazujemo z medsebojnim zaupanjem, iskrenostjo in pravičnostjo. Gojimo visoko raven dialoga med
zaposlenimi, med zaposlenimi in starši.
Ekonomska racionalnost in materialnimi viri
Skrbimo za racionalno izrabo razpoložljivih finančnih virov, skupaj s šolskim skladom pa tudi za dodatna
sredstva, ki jih potrebujemo za dvig standarda naših otrok in zaposlenih. Z razpoložljivimi prostorskimi in
stran 3
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
materialnimi viri nudimo zaposlenim najkvalitetnejše delovne pogoje za varstvo in vzgojo naših otrok, saj je
skrb za njihov vsestranski razvoj naša prioritetna skrb.
Okolje
Skrbimo za okolju prijazno poslovanje z lastnim obnašanjem in vzgojo otrok v smeri spoštovanja narave,
njenega občudovanja in skrbjo, da jo ohranimo zanamcem (Novi vrtec v Preddvoru je primer energijsko
učinkovite in nepotratne stavbe, zgrajene iz do okolja prijaznih materialov, z lastno foto-celično elektrarno na
strehi. Enote vrtca v Preddvoru, na Jezerskem in na Zg. Beli načrtno skrbijo za ohranjanje narave z njenim
neposrednim spoznavanjem, saj je na dosegu roke v neposredni okolici vrtcev, za naravo pa otroci skrbijo npr.
tudi s pomočjo eko-vrtov in s čistilnimi akcijami. Na ta način aktivno prispevamo k večanju ozaveščenosti
družbe glede aktivne skrbi z okolje že od otrokovih malih nog naprej).
8. KURIKULUM ZA VRTCE
Koncept vzgoje v vrtcu zasleduje cilje nacionalnega dokumenta KURIKULUM ZA VRTCE, ki je bil sprejet na seji
Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje, dne 18.3.1999. Ta dokument določa vsebine, dejavnosti,
organizacijo vzgoje in varstva in pogoje za njihovo izvedbo. Kurikulum za vrtce pomeni strokovno podlago za
delo v vrtcu in omogoča:
-
-
bolj odprt in fleksibilen kurikulum v različnih programih za predšolske otroke,
pestrejšo in raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcih,
bolj uravnoteženo ponudbo različnih področij in dejavnosti predšolske vzgoje, ki omogoča
poglobljenost na določenih področjih,
večjo individualnost in upoštevanje drugačnosti ter možnost izbire v nasprotju s skupinsko rutino,
oblikovanje pogojev za večje izražanje in ozaveščanje skupinskih razlik (ne diskriminiranost glede na
spol, socialno in kulturno poreklo, svetovni nazor, narodno pripadnost, telesno in duševno
konstitucijo),
večje upoštevanje zasebnosti otrok,
dvig kakovosti medsebojnih interakcij med otroki ter med otroki in odraslimi v vrtcu,
večja avtonomnost in strokovno odgovornost vrtcev ter njihovih strokovnih delavcev,
povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu,
izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši.
Možnih poti in načinov za uresničevanje ciljev kurikula je veliko, pomembno pa je, da pri njihovem
uresničevanju upoštevamo stopnjo otrokovega socialnega, čustvenega in intelektualnega razvoja. Iskali
bomo poti in načine ujemanja med kurikulom, otrokovimi značilnostmi in osebnostjo vzgojitelja.
9. KODEKS ETIČNEGA RAVNANJA ZAPOSLENIH V VRTCU
Delavci vrtca se zavedamo, da nam starši zaupajo svoje otroke. Zavedamo se odgovornosti in obveznosti do
otrok in njihovih staršev. Najvišjo vrednoto nam predstavlja dobrobit otroka, na kateri temeljijo vse ostale
vrednote. Te vrednote so:
1. spoštovanje osebnega dostojanstva in integritete otrok,
2. zagotavljanje varnega, zdravega, razumevajočega in spodbudnega okolja,
3. uresničevanje otrokove pravice do enakih možnosti.
Naše delo z otroki temelji na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem
obdobju in na značilnostih posameznega otroka. V ospredje postavljamo vrednotenje in negovanje tesnih
vezi med otrokom in družino. Življenje in delo v naših vrtcih poteka skozi doživljanje pozitivnih vrednot:
sprejemanje, pohvala, prijaznost, varnost, priznanje, prijateljstvo.
stran 4
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
10. URESNIČEVANJE PRAVIC IN OBVEZNOSTI V VRTCIH
Pravice otrok: Pravice otrok izhajajo iz Konvencije o otrokovih pravicah. Ta izhaja iz otrokovih potreb in
utemeljuje posebno skrb za otroka. Poudarja koristi otroka in izraža prepričanje, da otrok potrebuje za svoj
razvoj ustrezno kakovostno okolje. Otrokove pravice zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.
Vzgojno delo z otroki snujemo na poznavanju in razumevanju otrokovega razvoja v določenem starostnem
obdobju in na značilnostih posameznega otroka. Otroke varujemo pred telesnim in drugačnim nasiljem
drugih otrok in odraslih. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih je soodvisno z upoštevanjem razlik in
pravice do izbire in drugačnosti, ki jo moramo zagotoviti z organizacijo življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je
to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha,
osebnih odločitev in avtonomne presoje.
Pravice staršev: Starši imajo pravico:
1.
2.
3.
4.
do vpogleda v program za predšolske otroke (Kurikulum),
do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu,
do zaščite osebnosti, s poudarkom na varstvu zasebnih podatkov,
do postopnega uvajanja otroka v vrtec, do sprotne izmenjave informacij in poglobljenega razgovora o
otroku,
5. do sodelovanja v organiziranju življenja in dela v vrtcu ter oddelku,
6. pri tem morate starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne posegati v strokovno avtonomijo vrtca.
Obveznosti staršev do vrtca:
1. S podpisom pogodbe se starši obvežejo, da bodo spoštovali dogovore v zvezi s plačevanjem oskrbnine in
z vrtčevskimi pravili glede odjav otrok v primeru višje sile (bolezen, dopust, šolske počitnice …). Račune
morajo redno plačevati. V primeru zamude bo vrtec obračunal zamudne obresti in stroške opomina.
Morebitne dolgove, ki nastanejo ob neplačevanju, bo vrtec izterjal po sodni poti.
2. Starši morajo strokovni delavki otrokove skupine seznaniti z morebitnimi zdravstvenimi posebnostmi
otroka (diete, alergije …). V vrtec ni dovoljeno prinašati predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje
otrok (žvečilni gumi, ogrlice …). Otrok po dogovoru s strokovnima delavkama v skupino lahko prinaša
svoje igrače, vendar vrtec ne more sprejeti odgovornosti za poškodovanje ali izgubo le-teh.
3. Otroka spremljate v vrtec osebno oziroma ga spremlja od staršev pooblaščena polnoletna oseba ali
oseba starejša od 10 let, če to pisno dovolijo otrokovi starši (Zakon o varnosti cestnega prometa, 91.
člen).
4. Starši morajo otroka v vrtcu pustiti ali prevzeti le v prisotnosti strokovne delavke vrtca in ga ne smejo
puščati samega v garderobi ali celo pred vrtcem.
5. V okviru poslovnega časa je otrok lahko v vrtcu prisoten do največ 9 ur dnevno.
11. OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI
Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami v programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami. V skladu z 2. členom istega zakona so otroci s posebnimi potrebami so otroci z
motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in
naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci
s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programa predšolske vzgoje in dodatno
strokovno pomoč.
V našem vrtcu nudimo možnost integracije otrok s posebnimi potrebami v oddelke (letos omamo en tak
primer), upoštevajoč pri tem otrokovo doseženo raven razvoja, potrebe na telesnem, spoznavnem,
čustvenem, socialnem področju in ob upoštevanju posebnih zdravstvenih potreb. Če glede na vse te
stran 5
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
okoliščine lahko zadovoljimo varstvo takemu otroku po kadrovski plati, potem glede možnosti zagotavljanja
primernega števila otrok v oddelku in tudi prostorsko, ga vključimo v naš vrtec. Kako se oblikuje oddelek, v
katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami, določa 37. člen Pravilnika o normativih in kadrovskih
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki pravi: Če so v oddelek vrtca usmerjeni otroci s
posebnimi potrebami, se število otrok v oddelku lahko zniža. V posamezni oddelek sta lahko usmerjena
največ dva otroka s posebnimi potrebami.
Normativ za oblikovanje oddelka iz prvega odstavka tega člena je:


od 6 do 12 otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja in
od 16 do 22 otrok v oddelkih drugega starostnega obdobja.
O znižanem normativu števila otrok v oddelku odloči strokovna skupina vrtca, če je tako določeno z
odločbo o usmeritvi. Strokovno skupino vrtca imenuje ravnateljica zavoda v skladu z Zakonom o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Ta je tudi določila, da je v skupini žogic normativ zaradi
otroka s posebnimi potrebami za enega otroka manjši. Za kvalitetno delo smo poskrbeli tudi zato,
da smo se povezali s starši, ki so prva dva tedna prisostvovali izvajanju programa z njihovim
otrokom. Prav tako se je ena od vzgojiteljic primerno strokovno usposabljala za delo s takim
otrokom, pri tem smo se povezali tudi z vrtčevskim psihologom. Otrokom s posebnimi potrebami,
ki so usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za predšolske
otroke, se glede na vrsto posebnih potreb lahko prilagodi organizacija in način izvajanja programa
za predšolske otroke ter zagotovi dodatna strokovna pomoč (7. člen Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami). Dodatno strokovno pomoč izvajajo strokovni delavci vrtca, lahko pa tudi
zunanji strokovni delavci, ki izpolnjujejo s predpisi določene pogoje, če bo to seveda potrebno (19.
člen Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).
12. PROSTORSKI IN DRUGI POGOJI ZA DELOVANJE VRTCEV
Novi vrtec Preddvor je začel delovati s 1. septembrom 2012. V njem je 7 oddelkov. Enote vrtcev v Preddvoru
in na Zg. Beli omogočajo najsodobnejše pogoje za življenje in delo vrtca tako za otroke kot za zaposlene. Tudi
vrtec na podružnici Jezersko je glede na starost zgradbe, v kateri se nahaja, kvalitetno opremljen in tudi v
njem so pogoji za življenje in delo te enote vrtca na primernem nivoju.
POVRŠINA PROSTOROV IN SPREMLJAJOČIH POVRŠIN VRTCEV:
VRTEC PREDDVOR
SKUPAJ
m2
961,75
219,04
14,55
137,51
79,17
1412,02
Vsi prostori v stavbi vrtca brez prostora pred vhodi
PRITLIČJE
NADSTROPJE
TOPLOTNA POSTAJA
KUHINJA
SKUPAJ
m2
961,75
219,04
14,55
137,51
1332,85
Vsa površina vrtca
PRITLIČJE
NADSTROPJE (brez kuhinje in top. postaje)
TOPLOTNA POSTAJA
KUHINJA
POKRIT PROSTOR PRED STAVBO VRTCA
stran 6
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
Prostori v stavbi vrtca brez kuhinje, toplotne postaje in prostora pred vhodi
PRITLIČJE
NADSTROPJE (brez kuhinje in top. postaje)
SKUPAJ
VRTEC ZG. BELA
prostori
zunanje igrišče
m2
192,5
512
VRTEC JEZERSKO
prostori
zunanje igrišče
m2
961,75
219,04
1180,79
m2
100,5
1628
RAZPORED SKUPIN IN PEDAGOŠKEGA KADRA VRTCA PREDDVOR:
DESNI TRAKT 
oddelek 5
oddelek 6
oddelek 7
od 2 do 4 let
18 mes. do 2 leti
11 do18 mesecev
BALONČKI
PALČKI
BONBONČKI
vzgojiteljica:
vzgojiteljica:
vzgojiteljica:
Jolanda GRČA Alenka JOVANOVSKI Bojana CUDERMAN
pomočnica:
pomočnica:
pomočnica:
Mojca EKAR
Sandra KEPIC
Kristina KARNIČAR
oddelek 1
oddelek 2
oddelek 3
oddelek 4
LEVI TRAKT
od 5 do 6let
od 4 do 5 let
od 4 do 5 let
od 2 do 4 let
SONČKI
ŽOGICE
ZVEZDICE
ROŽICE
vzgojiteljica:
vzgojiteljica:
vzgojiteljica:
vzgojiteljica:
Klavdija LIČEF Urška BIZJAK Simona JEKOVEC Mihaela ARNEŽ
pomočnica:
pomočnica:
pomočnica:
pomočnica:
Ema TORKAR Sonja VIRANT Lidija NOGRAŠEK Polona JURANČIČ
13. ORGANIZACIJA ŽIVLJENJA IN DELA VRTCEV
VRSTE PROGRAMOV, KI JIH NUDIMO STARŠEM:
V skladu s 14. členom Zakona o vrtcih (UL RS, 40/2012-ZUJF) nudimo za novo šolsko leto, to je s 1.
septembrom , naslednje vrste programov:
1. V enoti Storžek v Preddvoru:
 dnevni program v trajanju 6 do 9 ur za otroke od 11. meseca do vstopa v šolo
 vzgojni program v trajanju 4 ure za otroke od 3. leta do vstopa v šolo, ki obsega delno prehrano, t.j.
zajtrk ali kosilo (*program je na voljo le v primeru, da niso zapolnjena vsa mesta dnevnega
programa)
2. V enoti Palček na Jezerskem:
 dnevni program v trajanju 6 do 9 ur za otroke od 18. meseca do vstopa v šolo
 vzgojni program v trajanju 4 ure za otroke od 3. leta do vstopa v šolo, ki obsega delno prehrano, t.j.
zajtrk ali kosilo (*program je na voljo le v primeru, da niso zapolnjena vsa mesta dnevnega
programa)
stran 7
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
3. V enoti Čriček na Zg. Beli:
 dnevni program v trajanju 6 do 9 ur od 3. leta do vstopa v šolo
 poldnevni program v trajanju 4 do 6 ur za otroke od 3. leta do vstopa v šolo
OPOMBA: Če je otrok v vrtcu več kot 9 ur, so starši storitev javne službe že koristili, zato daljšo prisotnost
starši plačajo v višini polnega stroška, ki nastane in ga izračuna vrtec (Vir: spletna stran MIZKŠ) .
RAZPIS IN VPIS OTROK V ENOTE VRTCEV:
Vpis bo potekal od ponedeljka, 24. marca, do petka, 28. marca 2014. Vpisna dokumentacija bo na voljo v
tajništvu matične šole v Preddvoru, Šolska ulica 9, od 12. do 15. ure in na spletnih straneh šole oz. vrtca
www.o-predddvor.si Za novo šolsko leto, to je s 1. septembrom 2014, bodo razpisani naslednji programi:
4. V enoti Storžek v Preddvoru:
 dnevni program v trajanju 6 do 9 ur za otroke od 11. meseca do vstopa v šolo
 vzgojni program v trajanju 4 ure za otroke od 3. leta do vstopa v šolo, ki obsega delno prehrano, t.j.
zajtrk ali kosilo (*program bo na voljo le v primeru, da niso zapolnjena vsa mesta dnevnega
programa)
5. V enoti Palček na Jezerskem:
 dnevni program v trajanju 6 do 9 ur za otroke od 18. meseca do vstopa v šolo
 vzgojni program v trajanju 4 ure za otroke od 3. leta do vstopa v šolo, ki obsega delno prehrano, t.j.
zajtrk ali kosilo (*program bo na voljo le v primeru, da niso zapolnjena vsa mesta dnevnega
programa)
6. V enoti Čriček na Zg. Beli:
 dnevni program v trajanju 6 do 9 ur od 3. leta do vstopa v šolo
 poldnevni program v trajanju 4 do 6 ur za otroke od 3. leta do vstopa v šolo
Starši bodo lahko vpisno dokumentacijo oddali osebno v tajništvu šole ali jo poslai po pošti na naslov: OŠ
Matije Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor (vpis v vrtec). Dokumentacija, ki bo prispela pred ali
po razpisnem roku, ne bo veljavna.
V primeru, da so starši v preteklem šolskem letu 2013/14 ostali na čakalni listi in v vrtec niso bili sprejeti,
morajo vlogo vložiti ponovno.
DNEVI ODPRTIH VRAT VRTCA:
Zainteresirani starši si bodo lahko ogledali vrtec v dopoldanskem času v času trajanja razpisa. Na voljo bomo
tudi za dodatne informacije na telefon št. 04-255 10 82 (vodja vrtca) ali 04-275 07 10 (tajništvo šole).
CENE PROGRAMOV:
Na podlagi 30 in 31. člena Zakona o vrtcih, 3. in 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v javnih
vrtcih in Statutov občine Preddvor in občine Jezersko, veljajo v naših vrtcih naslednje cene programov:
vrtec (enota)
STORŽEK
Preddvor
ČRIČEK
Zg. Bela
PALČEK
Jezersko
vrsta dnevnega in poldnevnega programa
DNEVNI PROGRAM za I. starostno obdobje
DNEVNI PROGRAM za I. in II. starostno obdobje v komb. oddelku
DNEVNI PROGRAM za II. starostno obdobje
DNEVNI PROGRAM za II. starostno obdobje
POLDNEVNI PROGRAM za II. starostno obdobje
DNEVNI PROGRAM za I. in II. starostno obdobje v
kombiniranem oddelku
stara cena
nova cena
459,46
ni bilo
320,83
320,83
285,31
398,25
429,05
331,46
301,28
301,28
ni
ni
stran 8
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
vrtec (enota)
STORŽEK
Preddvor
PALČEK
Jezersko
vrste skrajšanega programa
VZGOJNI PROGRAM: traja od 8.30 do 11.00
VZGOJNI PROGRAM z zajtrkom: traja od 6.00 do 11.00
VZGOJNI PROGRAM s kosilom: traja od 8.30 do 12.00
VZGOJNI PROGRAM z zajtrkom: traja od 6.00 do 11.00
VZGOJNI PROGRAM s kosilom: traja od 8.00 do 12.00
stara cena
nova cena
192,49
198,91
211,61
246,91
294,70
180,77
186,79
222,94
ni
ni
CENE SKRAJŠANIH PROGRAMOV so oblikovane po sledečem ključu:
1. vzgojni program je 60% cene dnevnega programa drugega starostnega obdobja,
2. vzgojni program z zajtrkom je 62% cene dnevnega programa drugega starostnega obdobja povečane za
strošek zajtrka,
3. vzgojni program s kosilom je 66% cene dnevnega programa drugega starostnega obdobja povečane za
strošek kosila.
OPOMBA: Nove cene za vrtec Preddvor in Zg. Bela je sprejel Občinski svet Občine Preddvor, dne 18/10/2012,
(št. sklepa: 602-0001/12-s040/11).
OBRATOVALNI ČAS, NASLOVI IN TELEFONI VRTCEV:
vrtec (enota)
obratovalni čas
telefon
STORŽEK Preddvor 5.30 – 16.00
04 / 25 51 082
ČRIČEK Zg. Bela
7.00 – 13.00 (poldnevni program) 04 / 25 51 156
6.45 – 15.30 (dnevni program)
PALČEK Jezersko
6.00 – 16.00
04 / 25 41 033
vrtec (enota)
naslov
e-kontakt
[email protected]
STORŽEK Preddvor Šolska ulica 7, 4205 Preddvor
[email protected]
ČRIČEK Zg. Bela
Zg. Bela 67, 4205 Preddvor
PALČEK Jezersko
Zg. Jezersko 62, 4206 Zg. Jezersko [email protected]
PREHRANA V VRTCIH:
Pri prehrani otrok je naša prva skrb, da zagotovimo kvalitetna, biološko polnovredna živila, ki so čimbolj
naravna in pripravljena na ustrezen, otrokom privlačen način. V kuhinji se pripravlja tudi dietna prehrana za
otroke, ki imajo tovrstne težave in obroke za vegetarijance. Razpored razdeljevanja obrokov:
vrsta obroka
čas
vrtec
Zajtrk
Dopoldanski napitek, sadje
Kosilo
Kosilo / 6. in 7. oddelek
Kosilo / 3., 4. in 5. oddelek
Kosilo / 1. in 2. oddelek
Kosilo oz. opoldanska malica za poldnevni program
Popoldanska malica
8.00
10.00
od 11.15 do 12.00
od 11.00
od 11.30
od 12.00
12.00
14.00
Vse enote
Vse enote
Palček
Storžek
Storžek
Storžek
Čriček
Storžek, Čriček, Palček
Vodja prehrane v naših vrtcih je prof. Maja Šenk Zidar.
stran 9
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
ODJAVE STARŠEV V PRIMERU BOLEZNI ALI DRUGIH ODSOTNOSTI OTROKA:
V primeru, da je otrok odsoten iz vrtca zaradi bolezni ali drugih razlogov, je dolžnost staršev, da odsotnost
otrok javijo v vrtec najkasneje do 8 ure zjutraj in ob tem odjavijo tudi prehrano. Odjava prehrane se šteje že
za isti dan.
Po novem je s šolskim letom 2013/14 staršem omogočena tudi odjava otroka preko spletnega portala "web
vrtec". Starši morajo le izpolniti soglasje za uporabo odjavnega spletnega portala. Starši, ki v tajništvu šole
dvignejo in izpolnijo obrazec, na posredovane elektronske naslove prejmejo navodila, uporabniško ime in
geslo za dostop do portala.
SKUPNO ŠTEVILO OTROK VRTCEV:
vrtec
št. otrok
Storžek
137
Čriček
21
Palček
15
Skupaj vseh v vrtcih
173
ODDELKI IN ŠTEVILO OTROK V NJIH:
Št.
odd.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ime
skupine/vrtca
Sončki
PREDDVOR
Žogice
PREDDVOR
Zvezdice
PREDDVOR
Rožice
PREDDVOR
Balončki
PREDDVOR
Palčki
PREDDVOR
Bonbončki
PREDDVOR
Čriček
ZG. BELA
Palček
JEZERSKO
Starost
otrok
Št.
otrok
Vzgojiteljica
Pomočnica vzgojiteljice
5 - 6 let
24
Klavdija LIČEF
Ema TORKAR
4 - 5 let
23
Urška BIZJAK
Sonja VIRANT
4 - 5 let
24
Simona JEKOVEC
Lidija NOGRAŠEK
2 - 4 leta
19
Mihaela ARNEŽ
Polona JURANČIČ
2 - 4 leta
19
Jolanda GRČA
Mojca EKAR
18 mes. - 2 leti
14
Alenka JOVANOVSKI
Aleksandra KEPIC
11 -18 mes.
14
Bojana CUDERMAN
Kristina KARNIČAR
3 - 6 let
21
Mateja MUŠIČ
18 mes. - 6 let
15
Daša PUČKO
Cirila BUKOVNIK
Mateja PELKO
Urška ZIBELNIK
Tanja ARNEŽ KLEMENČIČ
Skupaj
173
V vrtcu Palček na Jezerskem smo lahko sprejeli vse otroke, v vrtcu Čriček na Zg. Beli in Storžek v Preddvoru
pa je pri vpisu sodelovala Komisija za sprejem otrok v vrtce pri OŠ Matije Valjavca Preddvor in določila
čakalno listo za tiste otroke, ki niso bili sprejeti v tem razpisnem roku.
Pred začetkom šolskega leta še vedno lahko pride do manjših sprememb v sestavi skupin, v kolikor bi kdo od
staršev otroka zadnji hip izpisal in bi zaradi tega prišlo do problemov s sestavo skupin. V takih primerih se
sprejme na izpraznjeno mesto otroka, ki prvi izpolnjuje pogoje za vstop v vrtec na čakalnem seznamu, pri
čemer moramo paziti na normativno sestavo posameznih skupin v skladu s Pravilnikom o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Premiki otrok med skupinami na željo
staršev niso možni.
stran 10
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
14. SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST VRTCEV 2013/14
V skladu z 49. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (UL RS, 40/12-ZUJF),
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (UL RS, 105/10) ter
Zakona o vrtcih (UL RS, 40/2012-ZUJF) je ravnateljica Mateja Sajovec za novo šolsko leto določila naslednjo
sistemizacijo delovnih mest v enotah vrtca ob šoli, ki so potrebna za izvajanje vzgojno-varstvenih programov
glede na število oddelkov, prostorskih pogojev in število otrok:
SISTEMIZACIJA DELOVNIH
MEST VRTCEV
DELOVNO MESTO
- vzgojiteljice
- pomočnice vzgojiteljice
- pom. ravnatelja v vrtcu pri OŠ
- svetovalni delavec
- organizator prehrane
- org. zdr.-higienskega režima
- računovodja VI
- poslovni sekretar VI
- kuhar
- pomočnik kuharja
- perica-šivilja
- čistilci
- hišnik-vzdrževalec, šofer
Vrtec
Vrtec
PREDDVOR
ure
210
245
16,4
9,6
4,4
4,4
18,4
18,4
41,2
54,0
20,4
77,6
17,6
DDM
7,00
7,00
0,41
0,24
0,11
0,11
0,46
0,46
1,03
1,35
0,51
1,94
0,44
ure
30
40
2,4
1,2
4,4
0,8
2,8
2,8
2,4
2,4
3,2
12,8
2,4
ZG.
BELA
Vrtec
DDM
1,00
1,14*
0,06
0,03
0,02
0,02
0,07
0,07
0,06
0,06
0,08
0,32
0,06
ure
30
47,5
2,4
1,2
0,8
0,8
2,8
2,8
12,4
0
3,2
6,8
2,4
JEZERSKO
vse
SKUPAJ
DDM
1,00
1,36
0,06
0,03
0,02
0,02
0,07
0,07
0,786
0,00
0,08
0,17
0,06
ure
270
332,5
21,2
12
0
6
24
24
56
56,4
26,8
97,2
22,4
DDM
9,00
9,50
0,53
0,30
0,13
0,15
0,60
0,60
1,876
1,41
0,67
2,43
0,56
OPOMBA: *Izhodišče izračuna je Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (kratica PNKPZODPŠV) in Zakon o vrtcih (kratica ZOV). Ta se je spremenil v 17. členu, kjer pravi: V vrtcu, ki deluje
na samostojni lokaciji le z enim oddelkom otrok, izvajata dnevni program vzgojitelj in pomočnik vzgojitelja skupaj vsaj
6 ur (po prejšnji določbi 4 ure), kar poveča delež pom. vzgojiteljice v vrtcu na Zg. Beli za 0,14 ddm, v vrtcu Jezersko pa za
0,36 ddm.
DODATNI DELOVNA MESTA V CENTRALNI KUHINJI VRTCA PREDDVOR (financirano iz prihodka za ure DDM
nadstandardno ponudbo prehrane)
kuhar: za priprave zajtrkov, kosil in popoldanskih malic za potrebe učencev, učiteljev, zunanjih
odjemalcev, dietno prehrano…
pomožni delavec: za priprave zajtrkov, kosil in popoldanskih malic za potrebe učencev, učiteljev, zunanjih
odjemalcev, dietno prehrano…
24,8 0,62
40
1,00
PEDAGOŠKA ZASEDBA ZA IZVEDBO PROGRAMA VRTCEV:
Glede na odobreno sistemizacijo delovnih mest za izvedbo programov vrtcev so kadri razporejen takole:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
VZGOJITELJICE
ARNEŽ Mihaela
BIZJAK Urška
CUDERMAN Bojana
GRČA Jolanda
JEKOVEC Simona
JOVANOVSKI Alenka
LIČEF Klavdija
MUŠIČ Mateja
PUČKO Daša
lokacija
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Zg. Bela
Jezersko
delovno mesto
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
SKUPAJ
ur/teden
30
30
30
30
30
30
30
30
30
270
delež dm
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
9
stran 11
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
POMOČNICE VZGOJITELJIC
1. BUKOVNIK Cirila
2. EKAR Mojca
3. JURANČIČ Polona
4. KARNIČAR Kristina
5. KEPIC Sandra
6. NOGRAŠEK Lidija
7. TORKAR Ema
8. VIRANT Sonja
9. ZIBELNIK Urška
10. PERKO Mateja*
11. ARNEŽ KLEMENČIČ Tanja*
lokacija
Zg. Bela
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Jezersko
Zg. Bela
Jezersko
delovno mesto
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
pom. vzgojiteljice
SKUPAJ
ur/teden
35
35
35
35
35
35
35
35
35
5
12,5
332,5
delež dm
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,14
0,36
9,5
OPOMBI: *Mateja Perko in Tanja Arnež Klemenčič sta delavki za pokrivanje sočasnosti na Zg. Beli in Jezerskem.
DELOVNE RAZPOREDITVE TEHNIČNEGA KADRA:
delavec/ka
SODNIK Mojca
lokacija
MŠ Preddvor
delovno mesto
računovodkinja in
poslovni sekretar
ur/teden
40
delež dm
1,00
delavec/ka
TOMIĆ Štefka
REHBERGER Tomaž
KRIVEC Rok
MEGLIČ Jana
ŠILAR Olga
lokacija
Vrtec Preddvor
Vrtec Preddvor
Vrtec Preddvor
Vrtec Preddvor
Vrtec Preddvor
delovno mesto
čistilka
kuhar
kuhar
pom. delavka v kuhinji
pom. delavka v kuhinji
ur/teden
40
30
40
40
40
delež dm
1,00
0,75
1,00
1,00
1,00
delavec/ka
TIČAR Suzana
lokacija
Vrtec Preddvor
sest. delovno mesto
pom. delavka v kuhinji
perica-šivilja
čistilka vrtec
SKUPAJ
ur/teden
15
24
1
40
delež dm
0,375
0,60
0,025
1
delavec/ka
MARTIĆ Danica
lokacija
Vrtec Preddvor
MŠ Preddvor
delovno mesto
čistilka
čistilka
SKUPAJ
ur/teden
37,6
2,4
40
delež dm
0,94
0,06
1
delavec/ka
TOMIĆ Ana
lokacija
PŠ Jezersko
sest. delovno mesto
čistilka šola
čistilka vrtec
perica
SKUPAJ
ur/teden
30
6,8
3,2
40
delež dm
0,75
0,17
0,08
1
delavec/ka
PERKO Mateja
lokacija
PŠ Kokra
MŠ Preddvor
Vrtec Zg. Bela
delovno mesto
gospodinjec
čistilka
pokrivanje sočasnosti
SKUPAJ
ur/teden
20
15
5
40
delež dm
0,50
0,375
0,14
1,015
stran 12
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
delavec/ka
MOČNIK Meta
lokacija
PŠ Jezersko
delovno mesto
kuharica (vrtec)
kuharica (šola)
čistilka (iz ur MŠP)
SKUPAJ
ur/teden
27,40
3,6
9
40
delež dm
0,685
0,09
0,225
1
delavec/ka
BUKOVNIK Marko
lokacija
MŠ Preddvor
Vrtec Preddvor
Vrtec Preddvor
Vrtec Zg. Bela
Vrtec Jezersko
delovno mesto
hišnik
hišnik
hišnik
hišnik
hišnik
SKUPAJ
ur/teden
9,6
8
17,6
2,4
2,4
40
delež dm
0,24
0,20
0,44
0,06
0,06
1
delovno mesto
3.a,b / dop/dod
6.a,b / diferencijacija
5.a / diferencijacija
ISP
pom. ravnateljice za vrtce
SKUPAJ
ur/teden
1
1
1
6
21,2
30,2
delež dm
0,05
0,05
0,05
0,30
0,53
0,98
delovno mesto
ŠSS – psiholog za šolo
OPB Jezersko
VSS – psiholog za vrtec
SKUPAJ
ur/teden
2
16,4
12
30,4
delež dm
0,05
0,656
0,30
1,006
DELOVNE RAZPOREDITVE VODSTVA VRTCA IN SVETOVALNE SLUŽBE:
delavec/ka
PENEŠ Marjan
lokacija
MŠ Preddvor
Vrtec Preddvor
delavec/ka
PLANINC Janez
lokacija
MŠ Preddvor
Vrtec Preddvor
PREDSTAVITEV STROKOVNIH KOMPETENC VZGOJITELJSKEGA ZBORA:
Vrtec Preddvor Vrtec Jezersko Vrtec Zg. Bela SKUPAJ
VZGOJITELJICE in
POMOČNICE VZGOJITELJIC
20
14
3
3
VRTEC JEZERSKO
ime in priimek
1.
2.
3.
PUČKO Daša
ZIBELNIK Urška
Tanja ARNEŽ
KLEMENČIČ
naziv in smer
st. izobr.
prof. razrednega pouka
vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
VII.
V.
V.
delo
opombe
vzgojiteljica
pom. vzg.
pom. vzg. pokrivanje sočasnosti
(2,5 ure na dan)
VRTEC ZG. BELA
ime in priimek
1.
2.
3.
BUKOVNIK Cirila
MUŠIČ Mateja
PERKO Mateja
naziv in smer
vzg. predš. otrok
dipl. vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
st. izobr.
V.
VII.
V.
delo
opombe
pom. vzg.
vzgojiteljica
pom. vzg. pokrivanje sočasnosti
(1 ura na dan)
stran 13
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
VRTEC PREDDVOR
ime in priimek
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
naziv in smer
ARNEŽ Mihaela
BIZJAK Urška
CUDERMAN Bojana
EKAR Mojca
GRČA Jolanda
JEKOVEC Simona
JOVANOVSKI Alenka
JURANČIČ Polona
KARNIČAR Kristina
KEPIC Sandra
LIČEF Klavdija
NOGRAŠEK Lidija
TORKAR Ema
VIRANT Sonja
vzg. predš. otrok
dipl. vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
višja vzg. predš. otrok
dipl. vzg. predš. otrok
dipl. vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
dipl. vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
vzg. predš. otrok
st. izobr.
delo
V.
VII.
V.
V.
VI.
VII.
VII.
V.
V.
V.
VII.
V.
V.
V.
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
pom. vzg.
vzgojiteljica
vzgojiteljica
vzgojiteljica
pom. vzg.
pom. vzg.
pom. vzg.
vzgojiteljica
pom. vzg.
pom. vzg.
pom. vzg.
opombe
4. oddelek, Rožice
2. oddelek, Žogice
7. oddelek, Bonbončki
5. oddelek, Balončki
5. oddelek, Balončki
3. oddelek, Zvezdice
6. oddelek, Palčki
4. oddelek, Rožice
7. oddelek, Bonbončki
6. oddelek, Palčki
1. oddelek, Sončki
3. oddelek, Zvezdice
1. oddelek, Sončki
2. oddelek, Žogice
IZOBRAZBA STROKOVNIH DELAVK PO ŠTEVILU:
Izobrazba strokovnih delavk
Srednja
Višja
Visoka
Vzgojiteljice
2
1
6
Pomočnice vzgojiteljic
10
0
1
PRIDOBLJENI STROKOVNI NAZIVI:
Pridobljeni strokovni naziv govori o delavčevi strokovni kompetentnosti in so trajni. Napredovanje v naziv
predlaga ravnatelj v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v nazive (UL RS, št. 44/09) in v soglasju
s strokovnim delavcem. Delavci vrtcev pri OŠ so pridobili naslednje nazive:
št. strokovna delavka
naziv
pridobljen pregled nazivov število
Arnež Mihaela
mentorica 23.4.1994 MENTOR
2
Cuderman Bojana svetovalka 23.4.1994 SVETOVALEC
4
SVETNIK
Grča Jolanda
mentorica 23.4.1994
0
1
2
3
4 Jovanovski Alenka svetovalka 1.12.2010
5 Mušič Mateja
svetovalka 1.12.2010
6 Peneš Marjan
svetovalec 8.8.1992
DELOVNI ČAS PEDAGOŠKEGA OSEBJA:
Delovna obveznost vzgojiteljic je 6 ur neposrednega dela v oddelku, 1,30 ure pedagoškega dela izven
oddelka ter 30 min. odmora, skupaj 8 ur. Pedagoško delo izven oddelka obsega načrtovanje, analiza,
sodelovanje s starši, konference, aktivi, izobraževanja, interne zadolžitve,… To je v skladu z Zakonom o vrtcih
(41. člen), ZOFI (119. člen), Zakonom o delovnih razmerjih (154. člen) in kolektivno pogodbo, ki določa 30 ur
neposrednega dela pri otrocih na teden. Delovna obveznost pomočnic vzgojiteljic v vrtcih je 7 ur
neposrednega dela z otroci, 30 min. za ostalo delo in 30 min. odmora, skupaj 8 ur. Drugo delo izven oddelka
obsega sodelovanje pri načrtovanju in analizi, sodelovanje s starši, konference, aktivi, izobraževanje,
urejenost prostorov vrtca, interne zadolžitve. To je v skladu z Zakonom o vrtcih (41. člen) in kolektivno
pogodbo, ki določa 35 ur neposrednega dela pri otrocih na teden.
stran 14
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
VZHODNI trakt
pomočnica
vzgojiteljica
pomočnica
vzgojiteljica
pomočnica
vzgojiteljica
skupina
7.30
7.30
sočasnost
ZAHODNI trakt
pomočnica
vzgojiteljica
pomočnica
vzgojiteljica
pomočnica
vzgojiteljica
pomočnica
vzgojiteljica
skupina
5.30
8.30
4
13.00
15.00
7
skupina
6
5
15.30
13.30
15.00
14.00
6 ur
skupina
7.30
7.15
7.45
7.15
sočasnost
3
15.15
13.45
6 ur
skupina
sočasnost
2
5 ur
skupina
1
15.00
13.45
8.30
7.30
sočasnost 5 ur
skupina
8.00
7.00
sočasnost 4 ure
16.00
14.00
sočasnost 4 ure
8.00
15.30
7.00
13.30
sočasnost 4 ure
OPOMBE:
1. Urnik upošteva predpisano sočasnost, ki se ne sme izvajati v času počitka otrok (Zakon o vrtcih, 17. člen)
in lanskoletno analizo prihoda in odhoda otrok v vrtec.
2. Vzhodni trakt (igralnice 5,6,7) dela po fiksnem urniku, vzhodni trakt (1,2,3,4) pa ciklično, podobno kot
prejšnje šolsko leto.
3. Po 62. členu KPVIZ se dvema delavkama vzgojna obveznost zmanjša za 2 pedagoški urii na teden, zato
bosta končevali pedagoško delo 24 minut prej (lahko tudi začenjali prej), upoštevajoč pri tem potrebe
pedagoškega procesa.
4. Malica: Malica za pedagoško osebje bo po novem v drugem terminu in sicer:
od 12.30 do 13.00 za vzgojiteljice
od 13.00 do 13.30 za pomočnice vzgojiteljic
Delavka, ki zjutraj odpira vrtec, lahko prilagodi čas svoje malice, upoštevajoč pri tem možnosti
pedagoškega procesa v oddelku.
Časovni pregled
prihodov in odhodov
strokovnih delavk
PRIHODI kdo iz ZT kdo iz VT 0DHODI kdo iz ZT kdo iz VT
5.30
p4
--13.00
p4
--7.00
v1
v5
13.30
v1
v5
7.15
v3
v6
13.45
v3
v6
OPOMBE: p = pomočnica vzg.
7.30
p3, v2
p7, v7
14.00
v2
v7
v = vzgojiteljica
7.45
--p6
15.00
p3, v4
p7
ZT = zahodni trakt
8.00
p1
p5
15.15
--p6
VT = vzhodni trakt
8.30
p2, v4
--15.30
p1
p5
1,2,3,4,5,6,7 = skupina
16.00
p2
---
stran 15
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
15. ZADOLŽITVE DELAVCEV IN DELO STROKOVNIH ORGANOV
Prva skrb vseh zaposlenih v vrtcu je varnost in dobro počutje tako otrok kot tudi zaposlenih. Delavci so dolžni
upoštevati zakonodajo in predpise, ki se nanašajo na delovanje vrtca in urejajo področje njihovega
delovnega mesta.
Interne zadolžitve v vrtcu
Jezersko in Zg. Bela
VRTEC Zg. Bela
Interne zadolžitve v vrtcu
Jezersko in Zg. Bela
VRTEC Jezersko
Interne zadolžitve v vrtcu Preddvor
urejenost in izgled glavne avle in
hodnikov
obvestila tabla za starše v avli na levi
strani: skrb za urejenost
obvestilna tabla za starše v avli na desni
strani: skrb za urejenost
kabinet 1 (v glavni avli desno)
kabinet 2 (v glavni avli levo)
AV sredstva (televizija, rač. tablica …)
športni kabinet, telovadnica
zbornica in interna knjižnica
kabinet ob zbornici
kabinet za starše in ind. delo
vrtni kabinet za igrače, igrišče
vodenje kronike vrtca
vodenje matične knjige
skrb za perilo
prva pomoč
skrb za garderobe pred igralnico 1
skrb za garderobe pred igralnico 2
skrb za garderobe pred igralnico 3
skrb za garderobe pred igralnico 4
skrb za garderobe pred igralnico 5
skrb za garderobe pred igralnico 6
skrb za garderobe pred igralnico 7
vzgojiteljica, pom. vzgojiteljice, teh. osebje
Za vse prostore vrtca sta zadolženi Mateja Mušič, Cirila
Bukovnik
Za tedenski pregled igral je zadolžena Mateja Mušič
Za trimesečni pregled igral je zadolžen Marko Bukovnik
Za letni pregled igral so zadolženi Marjan Peneš, Marko
Bukovnik, Tone Tičar
vzgojiteljica, pom. vzgojiteljice, teh. osebje
Za vse prostore vrtca sta zadolženi Daša Pučko, Urška Zibelnik
Za tedenski pregled igral je zadolžena Daša Pučko
Za trimesečni pregled igral je zadolžen Marko Bukovnik
Za letni pregled igral so zadolženi Marjan Peneš, Marko
Bukovnik, Tone Tičar
vzgojiteljica, pom. vzgojiteljice, teh. osebje
Lidija Nograšek ob sodelovanju z drugimi pedag. delavkami
Polona Jurančič
skrbi za urejenost
Jolanda Grča
Ema Torkar
Sandra Kepic
Klavdija Ličef
Jolanda Grča
Mihaela Arnež
Alenka Jovanovski
Urška Bizjak
Mojca Ekar
Marjan Peneš
Bojana Cuderman
Suzana Tičar
Simona Jekovec
Ema Torkar
Sonja Virant
Lidija Nograšek
Polona Jurančič
Mojca Ekar
Sandra Kepic
Kristina Karničar
stran 16
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
Interne zadolžitve v vrtcu Preddvor
Lekarna Preddvor – likovne razstave
tedenski pregled igral / Preddvor
tedenski pregled igral /
javno igrišče ob vrtcu Preddvor
trimesečni pregled igral / Preddvor
trimesečni pregled igral /
javno igrišče ob vrtcu Preddvor
letni pregled igral / Preddvor
letni pregled igral /
javno igrišče ob vrtcu Preddvor
vzgojiteljica, pom. vzgojiteljice, teh. osebje
Lidija Nograšek
Marjan Peneš
Marko Bukovnik
Tone Tičar
Marko Bukovnik
Marjan Peneš, Marko Bukovnik, Tone Tičar
Marjan Peneš, Marko Bukovnik, Tone Tičar
DELO STROKOVNIH ORGANOV:
Za nemoten potek dela so potrebni vsakodnevni dogovori vseh zaposlenih v posameznih enotah. Oblike dela
strokovnih organov:
strokovni organ
Tim vzgojiteljic in
pomočnic
vzgojiteljic
Hišni aktivi
Strokovni aktivi
vzgojiteljic
Strokovni aktivi
pomočnic
vzgojiteljic
Pedagoške
konference
kdo
Vzgojiteljica in
pomočnica
vzgojiteljic
Vsi zaposleni v
posameznem
vrtcu
Vzgojiteljice,
pedagoški vodja
Strokovni
sodelavci
Pomočnice
vzgojiteljice,
pedagoški vodja
kdaj
Vsakodnevno
Po potrebi
Pet aktivov
05/09/2013, 26/11/2013,
28/02/2014, 18/03/2014,
27/05/2014
Štirije aktivi
26/11/2013, 28/02/2014,
18/03/2014, 27/05/2014
Vzgojiteljice,
september
pom. vzgojiteljic,
pedagoški vodja
(psiholog,
soc. delavka,
januar
vodja prehrane …)
vsebina
Analiza dela in
načrtovanje
naprej
Organizacija
dela v vrtcu
vodja
Vzgojiteljica
posameznega
oddlka
Vsi
Pregled dela in
načrtovanje
skupnih
aktivnosti
Tekoča
problematika
Vodja aktiva
vzgojiteljic
Urška Bizjak
Načrtovanje
LDN,
pregled LDN
vrtca
Vodja aktiva
pomočnic
vzgojiteljic
Lidija Nograšek
Pedagoška vodja
vrtcev
Marjan Peneš
Strokovno
izpopolnjevanje
junij
Analiza LDN
vrtca
DELO SVETOVALNE SLUŽBE VRTCEV:
Svetovalno delo bo potekalo v skladu s Programskimi smernicami svetovalne službe in letnim delovnim
načrtom zavoda ter dela in naloge po sklepu vodstva zavoda. Temeljni cilj svetovalne službe je podpreti vse
sodelujoče pri uresničevanju skupnega cilja. V skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč
posameznikom in oddelkom v vrtcu, sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojnega
dela v vrtcu in tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin oz. vrtca kot celote. Za učinkovito
delo se svetovalna služba vrtca povezuje tudi s svetovalno službo na šoli, da se zagotavlja kontinuirano
psihološko, socialno ali pedagoško pomoč otrokom in učencem. Temeljno strokovno izhodišče svetovalnega
stran 17
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
dela je pojem svetovalnega odnosa. Pomeni poseben strokovni pristop, ki bistveno opredeljuje vse različne
oblike in metode svetovalnega dela. Temeljne naloge so opredeljene po posameznih področjih:
Osnovna področja dejavnosti svetovalne službe v vrtcu so:
- svetovalno delo z otroki,
- svetovalno delo z vzgojiteljicami in pomočnicami,
- svetovalno delo s starši,
- sodelovanje z vodstvom in
- sodelovanje z zunanjimi ustanovami.
SVETOVALNO DELO Z OTROKI
Svetovalni delavec v vrtcu je Janez Planinc, univerzitetni diplomirani psiholog, ki se bo vključeval v delo
posameznih skupin z namenom spoznati otroke, značilnosti njihovega telesnega, psihološkega in socialnega
razvoja. Pri tem bo posebej pozoren na otroke s specifičnimi potrebami ali posebnostmi v razvoju. V skladu z
naravo strokovnega dela se bo za učinkovito delo povezoval z vsemi subjekti v vrtcu ali zunanjimi
ustanovami.
SVETOVALNO DELO Z VZGOJITELJICAMI IN POMOČNICAMI VZGOJITELJIC
Z vzgojiteljicami in pomočnicami bo sodeloval:




pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji neposrednega vzgojnega dela v skupini,
sodelovanje bo potekalo v obliki posvetovanj, pogovorov in sodelovanje pri vzgojnih dejavnostih,
načrtno bo sodeloval z vzgojiteljicami in pomočnicami pri reševanju individualnih problemov otrok, ki
izkazujejo določene posebnosti ali specifike v razvoju oz. vedenju,
sodeloval bo pri pripravi in izvedbi izobraževalnih vsebin za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v obliki
vzgojnih delavnic ali supervizijskih skupin. Konkretne vsebine bomo načrtovali v okviru aktiva vzgojiteljic.
SVETOVALNO DELO S STARŠI
Za skladen in harmoničen razvoj otroka, ki je vključen v vrtec, je velikega pomena dobro sodelovanje med
starši otroka in vzgojnim osebjem vrtca. Vrtec in družina morata podpirati drug drugega. Na tem področju je
se moramo še veliko naučiti. V luči novih spoznanj o razvoju otroka in v skladu z razvojem pedagoške
znanosti, je potrebno na novo opredeliti sodelovanje, ki temelji na vzajemnem spoštovanju, upoštevanju
različnosti o nekaterih vzgojnih vprašanjih, upoštevanju različnosti in posebnosti v razvoju otrok na eni strani
ob upoštevanju avtonomnosti vrtca na drugi strani.
Področja dela svetovalne službe s starši so:
 sodelovanje s starši in vzgojiteljicami pri razvijanju kvalitetnega sodelovanje med njimi,
 pomoč staršem pri vključevanju v vzgojno-izobraževalno delo vrtca,
 pomoč staršem pri boljšem razumevanju in vzpodbujanju otrokovega razvoja in kvalitetnejšemu
opravljanju starševske vloge,
 DELOVNI ČAS svetovalne službe:
 ponedeljek od 16.15 do 18.15
 sreda od 8.30 do 12.30 ure
 četrtek od 8.30 do 12.30 ure
Delo in sodelovanje s starši bo potekalo:


v obliki individualnih pogovorov – pogovorne ure za starše. Te ure bodo potekale vsak ponedeljek
od 16.15 do 18.15 ure
izvajanju vzgojnih tem in delavnic na roditeljskih sestankih. Konkretne vsebine in datumi izvedb,
bodo dogovorjeni na aktivih oz. z vzgojiteljicami posameznih skupin.
V naslednjem šolskem letu bo za starše našega vrtca pripravil vzgojne delavnice z naslednjo vsebino:
stran 18
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Postavljanje meja – prisila staršev ali nuja za zdrav otrokov razvoj?
Usklajenost obeh staršev pri vzgojnem ravnanju – kdaj je to poligon za manipulacijo otroka?
Ima starševska ljubezen meje ali je brezpogojna?
Kaj je aktivno poslušanje?
Priznavanja in/ali zanikanje otrokovih čustev.
Kdaj smo popustljivi in kdaj dosledni pri vzgojnem ravnanju?
Je kaznovanje potrebno? Kaj lahko naredimo namesto kaznovanja?
Kako si zagotovimo otrokovo sodelovanje?
S svojim vzgojnim ravnanjem želim vzgojiti otroka v samostojno in odgovorno osebo.
Prepričanje vseh staršev je, da delamo dobro v korist otroka. Kljub mnogim vzgojnim priročnikom, nasvetom
ali mnenjem strokovnjakov, pa pri svojem vzgojnem ravnanju najpogosteje črpamo iz vzorcev ravnanj, ki
smo jih bili kot otroci sami deležni. Odgovorni starši vemo, da se ob otroku učimo odgovornega starševstva,
zato kritično sprejemamo tako nove vzgojne poglede, pa tudi opuščamo nekatere vzorce ravnanj, ki smo jih
prevzeli z zgledom od svojih staršev. Vendar vsi vemo, da ''je stara navada železna srajca'' in se pogosto niti
ne zavemo, da z nekaterimi našimi ravnanji otroku ne nudimo tistega, kar v resnici želimo, da bi mu dali.
Odprti pogovori o vzgoji pa nam lahko ponudijo priložnost, da realno presojamo naš vzgojni vpliv na otroka.
Delavnice o vzgoji so ena takih priložnosti, zato ste vabljeni, da se pridružite tudi vi.
Na delavnicah starši preko vaj in diskusije prepoznavajo svoj vzorec vzgojnega ravnanja in učinke le-tega na
zdrav razvoj otroka. Vaje in diskusija omogoča staršem, da preverjajo svoje ravnanje in po premisleku tudi
spremenijo svoj način vzgojnega pristopa. Učno okolje starše vzpodbuja k temu, da spregovorijo o svojih
izkušnjah in izpostavijo svoje primere vzgojnega ravnanja. S tem omogočijo izmenjavo izkušenj med seboj in
učenje na realnih življenjskih izkušnjah.
Z delavnicami bomo pričeli v novembru in zaključili v februarju. Delavnice bodo na 14 dni ali 3 tedne.
Starši se na delavnice prijavite po predhodnem obvestilu oz. uvodni informaciji na prvih roditeljskih
sestankih v jeseni.
SODELOVANJE Z VODSTVOM VRTCA
Z vodstvom vrtca bo sodeloval pri načrtovanju, pripravi vzgojnih programov. Sodelovanje bo potekalo v obliki
posvetovanj v individualnih pogovorov ali na timskih sestankih s celotnim vzgojiteljskim zborom. Priporočene
teme za skupne sestanke so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
komunikacija in reševanje konfliktov s starši,
osebnostna zrelost – kot pogoj za uspešno komunikacijo,
osebnostna ponotranjenost vzgojnega cilja,
profesionalnost in osebna raven ter pomembnost meje med njima,
komunikacijska transparentnost in dvig odnosov na kvalitetnejšo raven,
odnos nadrejeni – podrejeni,
reševanje konfliktov na medosebni ravni zaposlenih,
kvaliteten odnos, kot pogoj za uspešno komunikacijo,
kako doseči v delovnem timu skupno izhodišče in skupen cilj?,
kako do »zdrave« delovne klime?,
SODELOVANJE Z ZUNANJIMI USTANOVAMI
Sodelovanje z zunanjimi ustanovami bo potekalo v skladu s potrebami po pomoči otrokom s posebnimi
potrebami, ali potrebami pri organizaciji ali izvajanju vzgojnih ali izobraževalnih programov.
DRUGA DELA
stran 19
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14





priprave na svetovalno delo,
strokovno izpopolnjevanje na različnih seminarjih, v študijskih skupinah, aktivih, s študijem strokovne
literature,
preverjanje lastne strokovnosti v supervizijski skupini (v skladu s finančnimi možnostmi),
sodelovanje na vzgojiteljskih konferencah, timskih sestankih in individualnih pogovorih,
vodenje dokumentacije: osebne mape otrok, ki potrebuje pomoč oz. svetovanje, soglasja staršev za delo
z otroki, zapisniki, prošnje, poročila, ipd …
16. PEDAGOŠKO IN ORGANIZACIJSKO VODSTVO VRTCEV
položaj
Ravnateljica zavoda
Pomočnica ravnateljice za šolo
Pomočnik ravnateljice za vrtce
Vodja vrtca Čriček
Vodja vrtca Palček
Vodja prehrane
Vodja kuhinje
Vodja pedagoškega aktiva
Računovodkinj, poslovna sekretarka
Psiholog
ime, priimek
Mateja Sajovec
Petra Lesjak
Marjan Peneš
Mateja Mušič
Daša Pčko
Maja Šenk Zidar
Rok Krivec
Urška Bizjak
Mojca Sodnik
Janez Planinc
Vrtci se pri strokovnih vprašanjih povezujejo tudi s svetovalno službo na šoli.
položaj
Socialna delavka
Specialna pedagoginja
ime, priimek
Erna Meglič
Mirjana Črnac
VODENJE DOKUMENTACIJE V VRTCU:
Vrtci vodijo dokumentacijo v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcu, ki določa, katero dokumentacijo
mora vrtec voditi in kdo jo vodi.
vrsta dokumentacije
kdo jo vodi (hrani)
Kronika vrtca
Letni delovni načrt vrtca
Poročilo o uresničevanju LDN
LDN oddelkov
vodje vrtcev
pom. ravnateljice za vrtce
pom. ravnateljice za vrtce
vzgojiteljice
Priprava na vzgojno delo in analiza
vzgojiteljice
Dnevnik dela
vzgojiteljice
Zdravniška potrdila ob sprejemu otroka
Zdravstveno mnenje otrok z dieto
vzgojiteljice
vodja šol. prehrane in vodja
kuhinje
tajništvo (Mojca Sodnik)
tajništvo (Mojca Sodnik)
Vloga za vpis otroka v vrtec
Izpisni list
opombe
pregleda
pom. ravnateljice
pregleda pom.
ravnateljice
ob hospitacijah
pregleda pom.
ravnateljice
stran 20
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
vrsta dokumentacije
Osebna mapa otroka, ki mu je nudeno
svetovanje oz. pomoč
Zapisnik komisije za sprejem otrok v vrtec
Letni delovni načrt aktivov
Poročilo o uresničevanju LDN aktivov
Zapisnik pedagoških konferenc
Zapisnik strokovnih aktivov
Zapisnik roditeljskih sestankov
kdo jo vodi (hrani)
opombe
svetovalna služba
predsednik komisije za
sprejem otrok v vrtec
vodja aktiva
vodja aktiva
izmenično po abecedi
vodja aktiva
vzgojiteljice
17. VSEBINSKI IN ORGANIZACIJSKI NAČRT IZVEDBENEGA KURIKULUMA
Vrtci v svoje delo vključujejo dejavnosti izvedbenega kurikuluma, ki jih vsako leto pripravijo strokovni delavci
na aktivu. Dejavnosti izvedbenega kurikuluma za vrtce so namenjene povezovanju otrok znotraj oddelkov,
povezovanju oddelkov znotraj vrtca in povezovanju vrtcev. V ta načrt je vključeno tudi obeleženje
pomembnih praznikov in kulturnih dni, kar je povezano s temelji državljanske vzgoje.
Vsebine so navedene v mesečnem sklopu. Vodja aktiva po končanem sklopu zbere mnenja, odzive,
strokovne delavke pa opravijo skupno analizo na strokovnih aktivih. Podrobnejša razčlenitev tem, dejavnosti
in ciljev, vezanih na delo posameznih oddelkov, je zapisana v Letnem delovnem načrtu oddelkov, ki ga do
konca septembra napišeta vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.
DNEVNA RUTINA V ODDELKIH:
Zahteve kurikuluma je možno izvesti kvalitetno le znotraj fleksibilne organizacije življenja v vrtcu. Iz tega
izhaja določen (fleksibilen) dnevni red, ki vključuje naslednje elemente: prihod v vrtec, igra v manjših
skupinah, higienska opravila in zajtrk, igra povezana z dejavnostmi izvedbenega kurikuluma vključno z
bivanjem na prostem, higienska opravila in kosilo, počitek, igre v manjših skupinah, popoldanska malica,
odhodi domov.
7.30 - 7.45
Oddelki 1. starostnega obdobja
Dejavnosti v okviru
izvedbenega kurikula
Sprejemanje otrok
(dežurna igralnica).
Igra in igralne dejavnosti.
Igra in igralne dejavnosti v
matični igralnici.
Počitek po potrebi otrok.
Higienska opravila.
7.45 - 8.30
Zajtrk.
8.30 - 9.30
8.30 - 9.30
Igra in igralne dejavnosti v
matični igralnici in drugih
prostorih vrtca. Nega.
9.30 - 10.00
Okvirni čas
5.30 - 7.00
7.00 - 7.30
Okvirni čas
5.30 - 7.00
7.00 - 7.45
7.45 - 8.30
Oddelki 2. starostnega obdobja
Dejavnosti v okviru
izvedbenega kurikula
Sprejemanje otrok
(dežurna igralnica).
Igra in igralne dejavnosti.
Igra in igralne dejavnosti v matični
igralnici.
Drseči zajtrk
(ne prekinja igre vseh otrok).
Igra in igralne dejavnosti v matični
igralnici in drugih prostorih vrtca.
Sadna malica
(ne prekinja igre vseh otrok).
stran 21
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
9.30 - 9.45
9.45 - 10.30
11.00 - 12.00
Oddelki 1. starostnega obdobja
Sadna malica
(ne prekinja igre vseh otrok).
Igra in igralne dejavnosti na
prostem oz. v primeru slabega
vremena v igralnici.
Priprava na kosilo, kosilo in
higienska opravila.
12.00 - 14.00 Urejanje po kosilu. Počitek.
10.00 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 14.45
14.45 -1 6.00
Oddelki 2. starostnega obdobja
Igra in igralne dejavnosti na prostem
oz. v primeru slabega vremena v
igralnici.
Urejanje pred kosilom. Kosilo.
Urejanje po kosilu.
Počitek po potrebi otrok. Umirjena
igra in igralne dejavnosti za bedeče
otroke v vrtcu, v toplih dnevih leta
pa tudi na prostem.
Umirjena igra in igralne dejavnosti.
Oddajanje otrok staršem v matični
oz. v dežurni igralnici.
14.00 - 16.00 Popoldanska malica in higienska
opravila. Umirjena igra.
Oddajanje otrok staršem v
matični oz. v dežurni igralnici.
IZVEDBENI KURIKULUM:
Rdeča nit letošnjega šolskega leta je ekologija, podvsebina pa nosi naslov DREVO, KAKO TI JE IME? Vsebine v
vrtcu so vzete iz Kurikuluma za vrtce in skozi mesece zajemajo dejavnosti na posameznih področjih.
Obravnava podvsebin izvedbenega kurikuluma po mesecih:
Vsebina: DREVO, KAKO TI JE IME?
mesec
podvsebina
september
jablana
oktober
kostanj
november
hrast
december
smreka
januar
bor
februar
macesen
marec
leska
april
bukev
maj
češnja
junij
lipa
POČITEK IN SPANJE OTROK :
Po Kurikulumu za vrtce spanje in počitek nista obvezna oziroma časovno strogo določena, menimo pa, da je
počitek otrokova individualna potreba in pravica, še posebej po utrudljivih dopoldanskih dejavnostih in
sprehodih. Pri nas v vrtcu je prehod od kosila k počitku postopen, prijeten, poteka brez pretirane naglice in
hitenja, prostor je zatemnjen, glasba namesto tišine. Od doma lahko prinesejo najljubšo igračo, blazino,
odejo. K spanju ne silimo, pomagamo, da se otroci lažje sprostijo in umirijo, npr. božanje, držanje za roko.
Tem otrokom kasneje omogočimo, da sedijo v isti igralnici in se zaposlijo z mirnimi dejavnostmi: igra v
skritem kotičku z mehkimi igračami; igra v knjižnem kotičku z gledanjem knjig, slikanic, revij, enciklopedij;
risanje, barvanje, otrok dokonča izdelek iz dopoldanskih dejavnosti; igranje družabnih iger.
stran 22
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
Biološko-organske potrebe predšolskega otroka so vsekakor njegove osnovne potrebe, tako kot hrana, voda,
ljubezen odraslih… Počitek omogoča otroku normalno rast in razvoj. O tem je napisanih veliko strokovne
literature. Spanje je namreč stanje psihomotornega mirovanja, vendar se med tem časom v otroku odvijajo
zapleteni biokemijski procesi, ki omogočajo otroku pestro dejavnost in aktivnost v budnem stanju. Predšolski
otrok naj bi spal vsaj dvanajst ur, od tega strokovnjaki priporočajo eno ali dve uri podnevi, najbolje po kosilu.
Otrok, ki mu nudimo veliko gibanja na svežem zraku oz. ki mu nudimo pogoje za trošenje njegove neizmerne
energije, praviloma postane utrujen in posledično zaspan. Ta zaspanost pa je od otroka do otroka različna in
se z leti spreminja. Velja, da manjši potrebujejo več spanja, starejši manj. Vsekakor pa moramo otroku nuditi
možnost, da se regenerira skozi počitek (ne nujno spanje), sicer so posledično možne večje ali manjše
poškodbe zaradi utrujenosti. Pri razmišljanju o počitku in spanju otrok moramo izhajati iz predpostavke, da
sta to osnovni človekovi potrebi, nujni za ohranitev notranjega ravnotežja in zdravja, Umirjen otrok se lažje
posveti konkretnim dejavnostim, socialni stiki so mirnejši. Stalni ritual pred počitkom je lutka, pojoča
skrinjica, umirjena glasba, poslušanje pravljic, goreča svečka ….
Počivajo oz. spijo vsi otroci, tudi predšolski, vendar krajši čas. Spomladi pa se počitek zanje ukine. Te otroke
se bo zaposlilo z umirjenimi dejavnostmi. Tisti iz te skupine, ki potrebujejo spanje, lahko seveda tudi zaspijo.
18. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Obogatitvene dejavnosti, se izvajajo v okviru izvedbenega kurikula. Načrtujejo in izvajajo jih strokovni
delavci vrtca v času predpisane delovne obveznosti vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev in so skladne s cilji
in načeli Kurikula za vrtce. Gre za dejavnosti, ki sodijo v izvedbeni kurikulum in se izvajajo občasno, daljši ali
krajši čas. Izvajajo jih strokovni delavci vrtcev in so v skladu s cilji in načeli kurikula za vrtce. Da bi dosegli bolj
kakovostne rezultate lahko vrtec občasno kot strokovno pomoč pri vodenju dejavnosti ali projektov ...,
vključi v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo tudi zunanje strokovnjake, vendar pa mora biti nosilec dejavnosti
vzgojitelj in ne zunanji sodelavec. Obogatitvene dejavnosti se izvajajo v okviru posameznega dne otrokovega
bivanja v vrtcu v obliki delavnic v prostorih vrtca, obiskov predstav, knjižnic, muzejev, izvajanja interesnih
dejavnosti (pevskega zborčka in drugih glasbenih, plesnih, likovnih, športnih dejavnosti ...), projektov, obiska
kmetije, plavalnega ali smučarskega tečaja, vsebin Zlatega sončka, Cicibana planinca, Cici bralne značke.
Vse obogatitvene dejavnosti morajo biti vključene v letni delovni načrt; za tiste, ki se izvajajo v
nadstandardnih pogojih (manjše število otrok v oddelku, večje število zaposlenih…), pa si mora vodstvo vrtca
pred sprejetjem na svetu vrtca, pridobiti še soglasje sveta staršev.
Dodatne stroške obogatitvene dejavnosti, ki so vezani na dejavnosti izven stavbe in igrišča vrtca, npr.
kulturne prireditve, obisk živalskega vrta, drsanje plavanje, smučanje (vstopnina, prevoz, smučarska karta …)
lahko plačajo starši. Pri tem pa je potrebno otrokom, za katere starši stroškov ne morejo kriti, zagotoviti
brezplačno udeležbo (ta se krije iz šolskega sklada, donacij…).
(Povzeto po okrožnici MIZKŠ, številka: 602-5/2007, datum: 28. 6. 2007)
VRTEC
STORŽEK, Preddvor
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
1. Projek spodbujanja domačega branja
2. Likovni natečaji
3. Kulturne in zabavne prireditve v vrtcu, različna praznovanja
4. Povezovanje s krajem ( vsi)
5. Obisk kult. ustanov
6. Cici vesela šola ( 1., 2., in 3. skupina)
7. Izleti v bližnjo in daljno oklico ( 1., 2. in 3. skupina)
8. Petkov ŽIV-ŽAV ( igralni dan)
9. Pokukajmo k sosedom
10. Projekt Turizem in vrtec
stran 23
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
VRTEC
STORŽEK, Preddvor
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Pravljične urice
Prvi koraki z računalnikom
Peka peciva
Sodelovanje med vrtci
Izleti z avtobusom
Veseli december
Kulturni teden
Pustno rajanje
Tradicionalni slovenski zajtrk
Čisti zobje, zdravi zobje!
Umivanje zob s krhljem jabolka ( 5. skupina)
Zbiralna akcija starega papirja in ekološke dejavnosti
Zbiranje zamaškov
Projekt: Varno s soncem
Obisk Kekčeve dežele
Obisk in predstavitev poklicev
Sodelovanje v EKO projektu Modri Jan in prijatelji
Sodelovanje v projektu: Geopark Karavanke
Gredice v vrtcu
Noč v vrtcu
Lutkovni abonma
Tečaj rolanja za predšolske otroke ( Šmid šport)
Dnevi igre na željo otrok
19. DODATNE DEJAVNOSTI
Dodatne dejavnosti, se ne glede na to, da so po vsebini, ciljih in načelih skladne s Kurikulom za vrtce, izvajajo
izven izvedbenega kurikula vrtca. Izvajanje dodatnih dejavnosti sodi med storitveno dejavnost in v nobenem
primeru ne sodi v kurikul vrtca, ne glede na to ali so njene vsebine in cilji skladni z vsebinami in cilji Kurikula
za vrtce. Sem uvrščamo večino izvajalcev različnih glasbenih, plesnih in drugih dejavnosti, tečajev tujega
jezika ipd.
Med te dejavnosti sodijo različne dejavnosti, ki so lahko tudi s področij dejavnosti kurikula (ples, tuj jezik,
športne, glasbene dejavnosti, različne delavnice ...) Največkrat so namenjene otrokom, ki so že vključeni v
vrtec. V vrtcu se izvajajo predvsem na željo staršev, saj jim po končani službi ni potrebno voziti otrok v
različne ustanove, ki ponujajo te ali podobne dejavnosti in jim tako ostaja več časa za druženje z otrokom.
Vključitev otrok v te dejavnosti je prostovoljna in jo starši plačajo. Odločitev o tem, ali se bodo dodatne
dejavnosti izvajale v prostorih vrtcev, je v pristojnosti vodstva vrtca.
(Povzeto po okrožnici MIZKŠ, številka: 602-5/2007, datum: 28. 6. 2007)
DODATNE DEJAVNOSTI
CILJNA SKUPINA
VRTEC STORŽEK, Preddvor
4 – 6 let
plesna šola za otroke
telovadne urice
3 – 6 let
tečaj rolanja
5 – 6 let
angleščina za otroke
5 – 6 let
nemščina za otroke
5 – 6 let
tečaj smučanja
5 – 6 let
lutkovni abonma
2. st. obdobje
IZVAJALEC
Studio ritem
KRAJ
telovadnica vrtca
Šmid šport
Šmid šport
Lucija Rakovec
Sonja Virant
Šmid šport
Krice krace
telovadnica vrtca
igrišče vrtca
telovadnica vrtca
avla vrtca
igrišče vrtca
telovadnica vrtca
stran 24
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
DODATNE DEJAVNOSTI
VRTEC ČRIČEK, Zg. Bela
gibalne urice
lutkovni abonma
tečaj rolanja
CILJNA SKUPINA
IZVAJALEC
KRAJ
3 – 6 let
Energetik sport Telovadnica vrtca
2. st. obdobje
5 – 6 let
DODATNE DEJAVNOSTI
VRTEC PALČEK, Jezersko
jezikovna šola
plesna šola
lutkovni abonma
Krice krace
Šmid šport
CILJNA SKUPINA
5 – 6 let
4 – 6 let
2. st. obdobje
IZVAJALEC
še n znan
Telovadnica vrtca
Igrišče vrtca
KRAJ
Studio ritem TELOVADNICA
Krice krace
TEMATSKE RAZSTAVE:
Tematske razstave bodo vezane na izvedbeni kurikulum vrtca Storžek. Rdeča nit izvedbenega kurikuluma
nosi naslov DREVO, KAKO TI JE IME?
skupina
20.
čas razstave
vse
september
vse
oktober
vse
vse
vse
vse
vse
november
december
januar
februar
marec
vse
april
vse
vse
vse
maj
junij
julij/avgust
tematika
razstave
jablana
kostanj
hrast
smreka
bor
macesen
leska
bukev
posebna razstavna obeležitev
Teden otroka od 7. do 11.10. 2013
(Kako je biti otrok v današnji družbi?)
Dan zemlje od 22. do 25.4.2014
češnja
lipa
poletje
SODELOVANJE S STARŠI
Eno temeljnih načel kurikuluma je sodelovanje s starši. Starši so otrokovi prvi vzgojitelji, družina ima največji
vpliv na otroka, zato se trudimo za poglobljeno sodelovanje. Odprti smo za nove predloge in oblike
sodelovanja in za konstruktiven dialog.
CILJI IN NALOGE SODELOVANJA S STARŠI:
- staršem želimo zagotoviti informiranje, omogočiti izmenjavo informacij o otroku,
- vzpodbujamo starše za vključevanje v življenje in delo oddelka, vrtca,
- spodbujamo aktivno sodelovanje pri vzgojnem delu, pri tem pa upoštevamo strokovno avtonomnost
vrtca.
stran 25
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI:
- vsakodnevni pogovori z vzgojiteljico o otroku,
- mesečne govorilne ure v popoldanskem času (dan in čas je dogovorjen s starši in je zapisan v LDN
oddelka),
- roditeljski sestanki (september, januar, april),
- pisna obvestila staršem,
- obvestila na oglasni deski,
- publikacija vrtcev,
- internetna stran vrtcev,
- srečanja s starši,
- prireditve za starše,
- skupni izleti,
- svet staršev.
KONKRETNE OBLIKE SODELOVANJA S STARŠI:
Seznanjanje staršev z izvedbenim kurikulom vrtca in oddelka
V vetrolovu vhoda v vrtec ter pri vhodu v levi in desni trakt ter pred vsako igralnico so oglasna mesta za
starše. Na njih najdejo različne informacije in podatke. Oglasna mesta so namenjana tudi temu, da se s
pomočjo fotografij o dejavnostih v vrtcu ter izdelkov otrok in zapisov vzgojiteljic predstavljajo vsebine, ki
potekajo v okviru življenja in dela oddelkov oz. vrtca.
Govorilne ure o počutju in napredku otroka
Pogovorne ure so namenjene individualnemu pogovoru staršev z vzgojiteljico o počutju in razvojnem
napredku otroka. Potekajo enkrat mesečno v popoldanskem času izven delovne obveze vzgojiteljice v
oddelku. Starši se skupaj z vzgojiteljico na 1. roditeljskem sestanku dogovorijo za termin, ki bo namenjen
izvajanju individualnih pogovornih ur. Letošnji termini govorilnih ur so naslednji:
vzgojiteljica
Klavdija LIČEF
Urška BIZJAK
Simona JEKOVEC
Mihaela ARNEŽ
Jolanda GRČA
Alenka JOVANOVSKI
Bojana CUDERMAN
Mateja MUŠIČ
Daša PUČKO
vrtec
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Preddvor
Zg. Bela
Jezersko
skupina
1. Sončki
2. Žogice
3. Zvezdice
4. Rožice
5. Balončki
6. Palčki
7. Bonbončki
-----
dan govorilnih ur
prvi torek v mesecu
drugi torek v mesecu
prvi ponedeljek v mesecu
tretji torek v mesecu
zadnji torek v mesecu
zadnja sreda v mesecu
prvi ponedeljek v mesecu
prvi ponedeljek v mesecu
prvi ponedeljek v mesecu
čas GU
15.00 - 16.30
15.00 - 16.30
17.00 - 18.30
15.00 - 16.30
15.30 - 17.00
15.00 - 16.30
17.00 - 18.30
16.30 - 18.00
17.00 - 18.30
Ne glede na te dneve in ure govorilnih ur se starši lahko domenite za srečanje in pogovor s posamezno
vzgojiteljico tudi izven teh terminov. Pomembno je da se srečamo in pogovorimo v dobro in zadovoljstvo
tistih, ki so nam zaupani: vaši in - lep del dneva - tudi naši otroci.
Roditeljski sestanki
Roditeljski sestanki so skupna oblika, namenjena vsem staršem v oddelku. V šolskem letu 2013/14 ponujamo
naslednje možne vsebine roditeljskih sestankov:
1.
2.
3.
4.
5.
prvič v vrtec,
skupna naloge vrtca in staršev,
kako otroka vzgojiti v samostojno in odgovorno osebo,
starši in vzgojitelji kot avtoritete in ideali,
transparentni odnosi med vzgojitelji in starši,
stran 26
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
vzgoja za vrednote in vzgojna doslednost,
razlikovanje ljubezni od vzgoje (ključni element vzgoje),
pomen vzgoje v predšolskem obdobju in postavljanje meja,
odnos in komunikacija s predšolskim otrokom,
kako proti apatiji in dolgčasu pri predšolskem otroku,
škodljiv vpliv računalnika in televizije ter vpliv le-tega na razvoj otroka,
samospoštovanje, samopodoba, samozavest,
vztrajnost in prenašanje porazov,
sporočilna moč pravljic
rok
junij
september
roditeljski sestanek
Uvodni sestanek za starše novosprejetih otrok:
torek, 10. junij 2014 (17.00)
1. roditeljski sestanek
Vrtec BELA
četrtek, 12. september 2013 ob 17.00
Vrtec JEZERSKO
ponedeljek, 16. september 2013 ob 17.00
maj,
junij
Vrtec PREDDVOR
1. skupina: ponedeljek, 16. september 2013 ob 17.00
2. skupina: ponedeljek, 16. september 2012 ob 18.30
3. skupina: torek, 17. september 2013 ob 17.00
4. skupina: torek, 17. september 2013 ob 18.30
5. skupina: sreda, 18. september 2013 ob 18.30
6. skupina: sreda, 18. september 2013 ob 17.00
7. skupina: četrtek, 19. september 2013 ob 18.30
2. roditeljski sestanek
vsebina
Predstavitev zavoda in
posameznega vrtca z ogledom
prostorov. Razlaga programov in
predstavitev hišnega reda. Kako
uvajati novince in kako
premostiti težave prilagajanja v
uvajalnem obdobju.
Informativni roditeljski sestanek
s predstavitvijo izvedbenega
kurikula oddelka, posebnostmi
dela in drugimi načrti.
Skupno srečanje s starši in otroci
(pogovor o delu v oddelku in
zbiranje predlogov za delo
naprej).
Navodila vrtca staršem glede upoštevanja hišnega reda vrtca
1.
Otroka morajo starši ali od njih pisno pooblaščeni namestniki pripeljati do igralnice in ga oddati
vzgojiteljici oz. pomočnici vzgojiteljice.
2.
Ko otrok odhaja domov, se mora vedno posloviti od vzgojiteljice oz. pomočnice zaradi njegove
varnosti oz. zaradi nadzora nad odhodi otrok domov. Drugim osebam izročamo otroka ob odhodu
domov le na osnovi pisnega pooblastila staršev oz. ustnega sporočila vzgojiteljici (tudi po telefonu),
sicer osebje lahko zavrne izročitev otroka.
3.
Če starši ali njihovi namestniki pridejo po otroka v času počitka, kosila ali popoldanske malice, naj
počakajo pred igralnico, da se otrok prebudi oz. da v miru poje, razen če otrok ne želi jesti oz. bo hrano
vzel s seboj domov.
4.
Starši lahko stopajo v igralnico samo z dovoljenjem vzgojiteljice oz. pomočnice ter v copatih.
stran 27
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
5.
Spremembe za vrtec pomembnih podatkov, kot so menjava naslovov, telefonskih številk ipd. morajo
starši sporočiti še v istem tednu oz. najkasneje v naslednjem.
6.
Različna obvestila za starše imamo na oglasnih deskah vrtca (v predprostoru, v avli, pred igralnicami …)
pa tudi preko spletnih strani zavoda.
7.
V vrtcu naj otroci nosijo primerno obutev in oblačila za bivanje in igro v igralnici in na prostem, ki naj
bodo tudi označena (da ne pride do zamenjav).
8.
V vrtec naj otroci ne bi prinašali različnih igrač, verižic, hrane in žvečilnih gumijev, razen če se z
vzgojiteljico starši ne dogovorijo drugače.
9.
Otrokov rojstni dan: za ta dan naj starši v vrtec ne prinašajo doma pripravljenih slaščic, kremnih slaščic
iz slaščičarne, industrijskih kremnih slaščic (tort, pit, pudingov, sladoledov…). Lahko pa starši prinesejo
v vrtec sadje, industrijsko pripravljeno suho pecivo v originalni embalaži, industrijsko embalirane
sadne sokove ….
10.
Prehrana na izletu naj vsebuje žemljo, navadne kekse brez nadeva, sadni sok, čaj ali vodo, trajno
mleko v embalaži, oprano sadje …. Temu naj starši priložijo papirnat prtiček, lahko tudi higienski vlažni
prtiček, vrečko za smeti. Nikakor pa ne priporočamo raznih paštet, hitro pokvarljivih mesnih izdelkov
(posebne salame, šunkarice …), majonez, sladic z nadevi.
11.
Kadar je otrok bolan, ne sodi v vrtec, saj s tem preprečimo širjenje bolezni na druge otroke. To velja za
otroka, ki je v zadnjih 24 urah bruhal, imel povišano telesno temperaturo oz. imel več kot dvakrat
drisko, ali so se mu pojavili infekcijski izpuščaji oz. drugi bolezenski znaki, ali če močno kašlja, ga boli
žrelo in ima otekle bezgavke, ima gnojen izcedek iz oči ali če ima uši.
12.
Če osebje vrtca zazna kaj od prej naštetega, lahko zavrne sprejem otroka, saj smo dolžni varovati
zdravje drugih otrok.
Postopki uvajanja novosprejetih otrok v vrtec
Uvajanje v življenje in delo vrtca je pomemben dogodek za otroka in starša. Preden pa otroci prestopijo prag
vrtca, je dobro, če vzgojiteljici povedo čim več informacij, ki ji bodo v pomoč pri delu z njim. Take informacije
naprimer so:




ali je bil otrok že kje prej v varstvu,
kaj rad je, česa ne mara, česa ne sme jesti,
kaj in s čim se najraje igra,
kako se ga tolaži in uspava.
Z vzgojiteljico naj se starši dogovorijo:



kdaj in kdo bo prihajal z otrokom v času postopnega uvajanja v vrtec,
kakšna je vloga starša, ko bo z otrokom v skupini,
kako bo potekalo postopno uvajanje.
Staršem priporočamo:







da otroka prvi dan ne pustijo ves čas v vrtcu,
da lahko dajo otroku s seboj v vrtec najljubšo igračo, ki ga bo spominjala na njegov dom,
da si za uvajanje vzamejo nekaj dni dopusta in so z otrokom prisotni v igralnici,
da v času uvajanja v otrokovo življenje ne uvajajo še drugih sprememb,
da otrok vrtec obiskuje čim bolj redno,
da starši držijo obljube, ki jih dajo otroku,
da vzgojiteljico povprašajo o počutju otroka v času postopnega uvajanja in da ji sporočijo vse, kar se
jim zdi pomembno, da bi lahko pomagalo otroku pri vstopanju v drug svet.
stran 28
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
Druge oblike sodelovanja s starši
Načrtovane prireditve za starše in širšo javnost:
rok
oktober
vsebina
Kostanjev piknik
prostor, kraj
vrtec ali okolica
marec
Marčevski dan za starše
vrtec
maj/junij
Tradicionalna prireditev
vrtca
»Pojdimo v gore«
vrtec ali okolica
sodelujejo
Vsi otroci v svojem
oddelku
Vsi otroci v svojem
oddelku: kratek
nastop za starše
oz. skupna igra
pod vodstvom
vzgojiteljice
(rajalne igre, ples,
dramatizacija,
petje, …).
Vzgojiteljice in
starši v
posameznem
oddelku.
koordinator
Simona Jekovec
Lidija Nograšek
Urška Bizjak
Alenka Jovanovski
Staršem bomo zagotavljali stalne informacije o otrocih, jih spodbujali k aktivnemu vključevanju v življenje in
delo v vrtcu, sopomoč ob reševanju stisk.
PREDSTAVNIKI SVETA STARŠEV VRTCEV PRI OŠ:
vrtec
PREDDVOR
1. oddelek
namestnik-ca
2. oddelek
namestnik-ca
3. oddelek
namestnik-ca
4. oddelek
namestnik-ca
5. oddelek
namestnik-ca
predstavnik
namestnik
Neža Bergant
Maruška Selšek
Elizabeta Pristav Bobnar
Tatjana Uršič
Sabina Fras
Simona Kogelnik Ekar
Nina Pihlar
David Komovec
Jura Volčjak
Špela Rozman
vrtec
PREDDVOR
6. oddelek
namestnik-ca
7. oddelek
namestnik-ca
predstavnik
namestnik
Mojca Kavčič
Daša Fras
Primož Bergant,
Mateja Govekar Kalan
podružnična
ZG. BELA
namestnik-ca
JEZERSKO
namestnik-ca
vrtca
Andreas Pavšner
Filip Ribnikar
Peter Pirc
Eva Piskernik
21. SODELOVANJE Z OKOLJEM
Glavni cilj je, da obogatimo vzgojno izobraževalni program vrtca in s sodelovanjem z različnimi institucijami
obogatimo življenje otrok in odraslih.
SODELOVANJE MED VRTCI:
Dejavnosti so navedene v izvedbenem kurikulumu:
- obiskovanje otrok v drugem vrtcu,
- skupni izleti, srečanja, prireditve.
stran 29
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
SODELOVANJE Z OSNOVNO ŠOLO:
-
obisk v prvem razredu (predšolski otroci),
sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
skupne prireditve, razstave,
sodelovanje z učiteljicami 1. triade,
obiskovanje šolske knjižnice,
skupna skrb za okolico,
medgeneracijska srečanja z višjimi razredi devetletke.
SODELOVANJE Z OBČINAMA IN KRAJEM:
-
obisk Doma starejših občanov Preddvor (starejša skupina),
sodelovanje z zdravstvenim domom in lekarno (Cirila Bukovnik, Lidija Nograšek),
prispevki v občinska glasila (Ema Torkar, Mateja Mušič, Daša Pučko).
SODELOVANJE S ŠIRŠO SKUPNOSTJO IN DRUGIMI ZAVODI:
-
zobozdravstveni preventivni center,
otroški dispanzer,
Mestna knjižnica Kranj,
Srednja šola Jesenice, smer predšolska vzgoja.
22. IZOBRAŽEVANJE STROKOVNEGA KADRA
Izobraževanje strokovnih delavk bo odvisno od ponudb preko šolskega leta in finančnih možnosti vrtca.





sodelovanje oz. izobraževanje v okviru študijskih skupin v organizaciji ZRSŠ
interno izobraževanje v obliki predavanj, delavnic
izobraževanje v zunanjih institucijah glede na ponudbe
sodelovali bomo tudi na izobraževanjih, ki bodo organizirana v okviru zavoda
samoizobraževanje s pomočjo strokovne literature (sprotno obveščanje)
23. VARNOST V VRTCIH
Da bi se zmanjšalo število potencialnih nevarnosti na igriščih naših vrtcev pri OŠ , imamo napravljen načrt
LETNI NAČRT PREGOLEDOV. Ta zajema:
1. Redni tedenski (vizualni) pregled bo izveden najmanj 1-krat na teden z uporabo ustreznega obrazca. Cilj
rednega vizualnega pregleda je najti očitne nevarnosti, ki so lahko posledica vandalizma, uporabe ali
vremenskih vplivov. Preveri se: nivo in čistost podlage, popolnost in obraba igral, zakritje temeljev ter
splošno stanje varnosti otroškega igrišča. Odgovorni za preglede so naslednji delavci:




Tedenski pregled otroškega igrišča in igral vrtca Storžek v Preddvoru je ravnateljica imenovala g. Marjana
Peneša, zaposlenega na delovnem mestu mestu pom. ravnateljice za vrtec.
Za tedenski pregled občinskega otroškega igrišča in igral ob igrišču vrtcu Storžek v Preddvoru, ki ga
upravlja vrtec Preddvor, je imenovala g. Marka Bukovnika, zaposlenega na delovnem mestu hišnika.
Za tedenski pregled otroškega igrišča in igral vrtca Čriček na Zg. Beli je imenovala go. Matejo Mušič,
zaposleno na delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok.
Za tedenski pregled otroškega igrišča in igral vrtca Palček na Jezerskem je imenovala gdč. Dašo Pučko,
zaposleno na delovnem mestu vzgojiteljice predšolskih otrok.
2. Funkcionalni pregled bo izveden na vsake tri mesece (septembra, novembra, marca, junija) z uporabo
ustreznega obrazca. Funkcionalni pregled zajema podrobnejše preverjanje igral, preverjanje funkcionalnosti
in stabilnosti, zlasti obrabe igral zaradi vandalizma in običajne manjše obrabe. Zajema preverjanje: zahtev iz
stran 30
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
internega predpisa, ograje (z vhodom), podlage, varnostnih razdalj – območij, namestitve dodatne opreme,
označevanja, stabilnosti, popolnosti in nivoja obrabe igral ter stanja povezav. Odgovorni za preglede so
naslednji delavci:
Za trimesečni pregled občinskega igrišča in igral ob igrišču vrtcu Preddvor, ki je v upravljanju vrtca Preddvor,
ter vrtca Čriček na Zg. Beli in vrtca Palček na Jezerskem je ravnateljica imenovala g. Marka Bukovnika,
zaposlenega na delovnem mestu hišnika.
Za trimesečni pregled otroškega igrišča in igral vrtca Storžek v Preddvoru je ravnateljica imenovala g. Toneta
Tičarja, zaposlenega na delovnem mestu hišnika.
3. Glavni letni pregled bo izveden enkrat na leto (junija) z uporabo ustreznega obrazca. V skupini, ki izvaja
pregled, mora biti strokovnjak s področja varnosti otroških igrišč, neodvisen od upravljavca ter lastnika
terena. Namen vsakoletnega glavnega pregleda je oceniti nivo varnosti igral, stanje temeljev, podlage. Lahko
se tudi ugotovi, da je treba nekatere elemente odstraniti. Glavni letni pregled zajema preverjanje zahtev iz
internega predpisa, ograje, podlage, minimalnih površin igral, namestitve dodatne opreme, označitve igral,
stabilnosti, popolnosti in nivoja obrabe igral ter stanja povezav in temeljev, sprememb glede varnosti zaradi
opravljenih popravil. V obseg glavnega pregleda spada tudi ocena dokumentacije iz pregledov, ki je bila do
tega trenutka zbrana, ter ocena splošne ravni varnosti na podlagi vseh podatkov o pregledih. Rezultat
pregleda morajo biti vzdrževalni posegi in popravila, kot so: povezave, podlaga otroškega igrišča, ležaji, vrvi,
temelji, zaščitne in stopniščne ograje, elementi konstrukcije, premični elementi. Vse preglede, vzdrževalne
posege in popravila izvaja strokovno osebje z uporabo ustreznega orodja in obrazcev.
Če pregled razkrije tehnične napake, ki ogrožajo varnost, jih je treba takoj odstraniti. Če to ni mogoče, je
treba pokvarjena igrala zavarovati in preprečiti njihovo nadaljnjo uporabo (npr. blokirati njihovo gibanje).
Tehnično napako je treba zabeležiti na ustreznem obrazcu. Popravilo in odprava napake morata biti prav
tako evidentirana. Če se igralo začasno odstrani, je treba zavarovati ali odstraniti njegove temelje ali prostor
sidranja tako, da otroško igrišče ni ogroženo. Odgovorni za preglede so naslednji delavci:
1. Za letni pregled igral in otroškega igrišča Preddvor in občinskega igrišča, ki je v upravljanju vrtca
Preddvor, ter za pregled igral in otroškega igrišča vrtcev Zg. Bela in Jezersko je ravnateljica imenovala
komisijo v sestavi:





g. Marjan Peneš, zaposlen na delovnem mestu pom. ravnateljice za vrtec kot predsednik
komisije,
g. Anton Tičar, zaposlen na delovnem mestu hišnika kot član (namestnik predsednika),
g. Marko Bukovnik, zaposlen na delovnem mestu hišnika – član,
ga. Urška Bizjak, zaposlena na delovnem mestu vzgojiteljice, ki je tudi vodja strokovnega aktiva –
nadomestna članica,
g. Janko Sekne, zunanji sodelavec – nadomestni član.
Informacije o morebitnih nesrečah se beležijo na ustreznem obrazcu . V okviru glavnega pregleda se bo načrt
pregledov preverjal glede na njegovo učinkovitost in se po potrebi dopolnjeval ali spreminjal.
SEZNAM VZDRŽEVALNIH DEL IN POPRAVIL
Da bi zmanjšali število nesreč na igralih, je treba na igralnih površinah naših vrtcev:
1. po vsakem rednem pregledu pregledati podlago in:
a) odstraniti smeti,
b) dopolniti sipko podlago do oznake nivoja podlage, ki je na napravah;
2. pred vsakim funkcionalnem pregledom:
a) opraviti vzdrževalna dela na podlagi otroškega igrišča,
b) dopolniti sipko podlago, umetno pa popraviti;
stran 31
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
3. po vsakem funkcionalnem pregledu:
a) preveriti vijačne povezave,
b) namazati ležaje, če je potrebno,
c) preveriti nivo podlage in registrske številke igral (kjer so);
4. pred glavnim letnim pregledom je treba:
a) prebarvati lesene elemente igral (izbrali bomo barve, ki jih priporoča proizvajalec igral,
b) obnoviti lakirane površine, če je potrebno.
5. Pesek v peskovniku bo zamenjan oz. dopolnjen enkrat na leto.
Če opazimo napake, ki ogrožajo varnost, jih bomo takoj odpravili. Če to ne bo mogoče, bomo pokvarjena
igrala zavarovali in preprečili njihovo uporabo z blokado, odstranitvijo, tehnično napako pa zabeležili na
ustreznem obrazcu. Odstranitev prijavljene napake se evidentira v ustreznem dokumentu.
Če je igralo začasno odstranjeno, je treba zavarovati ali odstraniti njegove temelje ali prostor sidranje tako,
da ni ogrožena varnost otrok na igrišču. Vse preglede, vzdrževalne posege in popravila izvaja strokovno
osebje šole ali proizvajalca.
Spremembe igral, opreme ali lokacije, ki lahko vplivajo na varnost, je treba narediti po posvetovanju s
proizvajalcem ali pooblašceno osebo (npr. iz organa nadzora…).
Pomočnik ravnateljice za vrtec
Marjan PENEŠ, univ. dipl. pedagog
Priloge LDN: Specifike LDN vrtca Čriček na Zg. Beli
Specifike LDN vrtca Palček na Jezerskem
stran 32
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
LETNI DELOVNI NAČRT ODDELKA
za šolsko leto 2013/14
Vrtec ČRIČEK, Zg. Bela
Vzgojiteljica: Mateja Mušič
Pomočnici vzgojiteljice: Cirila Bukovnik, Mateja Perko
Oddelek: heterogeni oddelek
Starost otrok: 3 - 6 let
Število otrok v oddelku: 21
DOPOLNILNI - OBOGATITVENI PROGRAM:






















različni projekti na pobudo otrok
Čisti zobje ob zdravi prehrani in skrb za zdravo življenje
Z Modrim Janom v svet ekologije ( projekt »HSE« )
družinski bralni projekt » PREBERI MI PRAVLJICO«- bralne sovice
Lutkovni abonma
Praznovanja rojstnih dni drugače : EKO ZABAVA z Modrim Janom ali Sončico
ČRIČKOV CELOLETNIK (časopis + foto cd)
noč v vrtcu
Projekt: Turizem in vrtec: NA ZABAVO V NARAVO ( igralnica v naravi)
»S sovico Mico v preddvorske hribe« ( družinsko planinarjenje)
Projekt EKO NAPRAVA JE SUPER ZABAVA – 1x mesečno izdelamo iz odpadnega materiala eno igro,
igračo, napravo
Eko koledar ( eko dnevi, posebni mednarodni dnevi,…)
Projekt Geopark Karavanke
Vrt v vrtcu – skrbimo za naše gredice
Igrajmo se z računalnikom in prijaznimi, poučnimi igricami
Sodelovanje v Cici veseli šoli ( Mladinska knjiga)
Sodelovanje v akciji OBDARAJANJE
Rolarski tečaj za predšolske otroke ( ŠMID Šport)
Tradicionalni slovenski zajtrk ( november)
Izleti z avtobusom: Arboretum, Labirint Bled, mestna knjižnica Kranj
zbiralna akcija papirja, zamaškov in baterij skozi vse leto
srečanja, delavnice, izleti s starši
IZVEDBENI KURIKULUM:
Rdeča nit skozi vse šolsko leto bo Ekologija in Drevesa
SEPTEMBER
 Prijateljstvo, prijaznost, pomoč, sodelovanje ( socialne igre za socialne veščine, spoznavanje s
sovico Mico)
 Drevo – gorski javor na igrišču
stran 33
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
OKTOBER
 Gibanje ( različne oblike gibanja, sprostitev z elementi joge)
 Drevo – pravi in divji kostanj
 Žoge
 15.10. svetovni dan hoje ( gozdni pohod, ob vrnitvi pa otvoritev čutne poti)
NOVEMBER
 Varčevanje
 Drevo- hrast
 Črte
 21. 11.2013 svetovni dan pozdrava
DECEMBER




JANUAR
praznovanja
Drevo – smreka in jelka
Svečke, lučke ( pohod z lučkami???)
11.12.2013 mednarodni dan gora




FEBRUAR




MAREC




APRIL




MAJ




JUNIJ




Skrb za ptice
Drevo – bor
Lutke
21.1.2014 Dan brez TV in računalnika
Staro za novo
Drevo – macesen
Knjiga
2.2. 2014 svetovni dan mokrišč
Družina ( družinsko drevo)
Drevo – leska
ravnotežje
21.3. 2014 mednarodni dan gozdov
Zdravo življenje, zdrava hrana
Drevo – bukev
Dežniki
22.4. 2014 dan zemlje
Čisto okolje, kaj nam daje narava (naravni viri)
Drevo – lipa
labirint
31.5. 2014 dan športa
Varno na sonce
Drevo – češnja
voda
5.6. 2014 svetovni dan okolja
stran 34
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
LETNI DELOVNI NAČRT ODDELKA
ZA ŠOLSKO LETO 2013/14
Vrtec Palček, Jezersko
Vzgojiteljica: Daša Pučko
Pomočnici vzgojiteljice: Urška Zibelnik, Tanja Arnež Klemenčič
Oddelek: kombinirani oddelek
Starost otrok:18 mesecev- 6 let
Število otrok v oddelku:15
1. IZVEDBENI KURIKULUM:
Glavni moto: EKOLOGIJA, DREVESA
mesec
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
Vsebine
KDO SEM JAZ, KDO SI TI, KDO SMO MI VSI?
Teden jeseni
Prihaja jesen: gozdne živali, jesenski listi dreves
VEVERIČINA SKRIVNA SHRAMBA
Teden otroka
Gozdni plodovi
MOJE DREVO
Projekt s starši (družinski drevo)
Drevesa po svetu
POTIČKE ZA VSE
Božično drevo
Trije dobri možje
Božično novoletni koncert
BABICA ZIMA
Drevo pozimi
Glasbena pravljica
MOJA PRVA KNJIGA
Kulturni dan, spoznavanje poezije
Pustne šeme
KAJ JE NAJLEPŠE, KDO VE, KDO VE
Mamice, spomladanske cvetlice, sončece, dež?
Drevesa se prebujajo
Prvi pomladni teden
TOPLO POMLADNO SONCE IN TIHI DEŽ
Vreme in ekologija
stran 35
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
mesec
MAJ
JUNIJ
JULIJ- AVGUST
Vsebine
TOMAŽ IN NJEGOV PRIJATELJ DREVO
Drevo in človek
Poklici v povezavi z lesom
MI VSI MIZARJI
Mizarski kotiček
Obisk mizarja
JUHU POČITNICE
Varno s soncem
Igrarije z vodo
Cilji po področjih
GIBANJE
UMETNOST
JEZIK
MATEMATIKA
NARAVA
DRUŽBA
- zavedanje lastnega telesa in doživljanje ugodja v gibanju,
- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
- razvijanje gibalnih sposobnosti,
- omogočanje otrokom, da spoznajo svoje gibalne sposobnosti,
- osvajanje osnovnih gibalnih konceptov.
- doživljanje, spoznavanje in uživanje v umetnosti,
- razvijanje estetskega razumevanja in umetniške predstavljivosti,
- spoznavanje posameznih umetnostnih zvrsti, razvijanje izražanja in
komuniciranja z umetnostjo,
- razvijanje ustvarjalnosti in specifičnih umetniških sposobnosti.
- jezik kot objekt igre,
- poslušanje, razumevanje in doživljanje jezika,
- doživljanje in spoznavanje temeljnih literarnih del za otroke,
- spodbujanje ustvarjalnosti,
- spodbujanje jezikovne zmožnosti.
- seznanjenje z matematiko v vsakodnevnem življenju,
- razvijanje matematičnega izražanja,
- razvijanje matematičnega mišljenja,
- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje.
- doživljanje in spoznavanje žive in nežive narave v njeni raznolikosti,
povezanosti, stalnem spreminjanju in estetskih razsežnosti,
- razvijanje naklonjenega, spoštljivega in odgovornega odnosa do žive in
nežive narave,
- spoznavanje svojega telesa ter zdravega in varnega načina življenja,
spoznavanje snovi, prostora, časa, zvoka in svetlobe.
- spoznavanje samega sebe in drugih ljudi,
- spoznavanje ožjega in širšega družbenega in kulturnega okolja,
- doživljanje vrtca kot okolja v katerem so enake možnosti za vključevanje v
dejavnosti in vsakdanje življenje,
- oblikovanje osnovnih življenjskih navad,
- seznanjenje z varnim in zdravim načinom življenja.
stran 36
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
2. PRIKRITI KURIKULUM (dnevna rutina)
- fleksibilnost pri razporeditvi dnevnih dejavnosti in individualen pristop do otroka
- otrok ima možnost izbrati dejavnost v skladu z lastnimi interesi
- upoštevanju starostnih razlik
- privajanje otrok na osebno higieno, razvrščanjem odpadkov, dnevno rutino
Vloga odraslega
PRIHOD IN ODHOD
SKRB ZA SEBE
PREHRANJEVANJE
PREHODI MED
DEJAVNOSTMI
UREJANJE
PROSTOROV
POČITEK
Prihod od 6. ure zjutraj in do zajtrka, ki je od 7:45 do 8:15.
Odhod do 16. ure.
Otroku omogočimo čim lažje slovo od staršev.
Starši poskrbijo, da otrok pride ustrezno oblečen z vsemi potrebnimi dodatnimi
pripomočki (dežnik, škorenjci, pokrivalo, vlažilni robčki…) in da odide domov z
vsemi svojimi stvarmi.
Privajanje otrok na pozdrave vzg. osebja in vrstnikov ob odhodu.
Vzgojiteljica in pomočnica skrbita za obleko otrok- če je vroče jim slečeta plast
obleke, če je mraz jih dodatno oblečeta. Pri aktivnostih skrbita za ustreznost
oblačil in dodatkov (dežnik, palerina, pokrivalo…). Pri vseh dejavnostih jih
navajata na samostojnost:
- navajanje na samostojno oblačenje in obuvanje
- navajanje na samostojno čiščenje nosu
- navajanje na umivanje rok pred in po obedih, po uporabi stranišč
- navajanje na kašljanje, kihanje v komolec
Zajtrk: 7:45 do 8:15
Dopoldanski napitek, sadje: 10:00
Kosilo: 11:00 do 12:00
Popoldanska malica: 14:00
- navajanje na samostojno uživanje hrane
- navajanje na pravilno uporabo pribora
- navajanje na razdeljevanje robčkov, pribora, hrane
- navajanje na samostojno nalivanje
- navajanje na pravilno uporabo izrazov: prosim, hvala
- pozorni bomo na družinske prehrambne navade in jih spoštovali
- ne silimo jesti, če otrok ne želi
Vzgojiteljica in njena pomočnica skrbita za varno prehajanje med dejavnostmi.
Ena se posveti najmlajšim, druga starejšim.
Prehodi ne bodo predolgi in upoštevala se bo otrokova individualnost.
- navajanje na pospravljanje igrač po igri
- navajanje na to, da se omare ne odpirajo (odpira jih lahko le vzgojiteljica)
- estetska urejenost igralnice
- spreminjanje kotičkov
- nekaj stalnih kotičkov (dom, bralni kotiček, likovni)
- skrb za rože
- razstave otroških izdelkov (igralnica, garderoba, hodnik)
- menjavanje dekoracij glede na letni čas
Pomočnica skrbi za red med počitkom in za zaposlitev otrok kateri ne počivajo.
- navajanje na umiritev, počitek
- navajanje na pomoč pri razdelitvi odej
- navajanje na pripovedovanje zgodb ob knjigi (namesto vzgojiteljice)
- vsak otrok ima lahko pri sebi svojo igračko za pomiritev, dudo…
stran 37
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
3. OBOGATITVENE DEJAVNOSTI:
ZDRAVI ZOBJE
Z otroki bomo skrbeli za higieno tekom celega dne. Veliko pozornost pa bomo namenili zdravju naših zob.
ZDRAVA PREHRANA
V vrtcu se bomo zdravo prehranjevali in pogovarjali o tem kaj je zdravo in kaj ne. Rojstne dneve otrok bomo
praznovali z zdravimi prigrizki, katere bodo prinesli od doma.
EKO BRALNA ZNAČKA
Otroci bodo s pomočjo staršev prebrali knjigo z eko vsebino, katero bodo dobili v vrtcu. Namen eko bralne
značke je povezovanje otrok s starši, osveščanje o eko problematiki preko knjig za otroke, likovno ustvarjanje
otrok ob pomoči staršev.
Z NAHRBTNIKOM V NARAVO
Enkrat na dva meseca se bomo z otroki podali v naravo. S seboj bodo vzeli svoj najljubši nahrbtnik v katerem
bo zdrav priboljšek. Odpravili se bomo na krajši izlet (bližnji gozdiček, travnik…), na katerem bomo
občudovali naravo in po zaužitju priboljška poskrbeli, da vse smeti odnesemo s seboj ter jih kasneje pravilno
ločimo v za to namenjene smetnjake.
NAŠE DREVO
Projekt je namenjen povezovanju otrok s starši. Vsak otrok bo s starši iz različnega odpadnega materiala
naredil drevo. Otrokom in staršem je prepuščeno, da po njihovi domišljiji sestavijo/zlepijo/zbijejo drevo. V
vrtcu bomo poskrbeli, da iz vseh dreves sestavimo naš mali gozdiček in tako postavimo na ogled vsa
družinska drevesa.
MOJ ROJSTNI DAN V VRTCU
Otroku omogočimo, da v vrtcu s svojimi vrtčevskimi prijatelji praznuje rojstni dan. Tisti dan je samo njegov
dan. Vzgojiteljica in njena pomočnica določita temo rojstnih dni, katero ob vsakem rojstnem dnevu
ponovimo. Otrok dobi v dar risbe svojih prijateljev in malo pozornost, katero izdela vzgojiteljica.
NOČ V VRTCU
Z otroki preživimo noč v vrtcu. Imamo pravo zabavo v spalnih oblačilih, skupno večerjo, pogledamo risanke in
skupaj zaspimo.
PUSTNO RAJANJE
Ob pustu se bodo otroci spremenili v pustne šeme in skupaj bomo ustvarili pravi mali karneval.
JAZ V VRTCU
Vsakega otroka bova vzgojiteljica in pomočnica budno spremljali, si zapisovali zanimive izjave, njegov razvoj
in ob koncu šolskega leta sestavili osebni portfolijo vsakega posameznika. Portfolijo bo otrok v mesecu juniju
odnesel domov.
BODIMO EKO VRTEC
Nadaljevanje urejanja vrtčevskih gredic. Posadimo zelišča.







angleščina v vrtcu
dan z gospo Pepo iz Avstrije
likovni natečaji
joga v vrtcu
povezovanje s krajem
sodelovanje z OŠ Jezersko in vrtci v Preddvoru
izlet v Kekčevo deželo
stran 38
Letni delovni načrt vrtcev pri OŠ za šolsko leto 2013/14
4. SODELOVANJE S STARŠI:
Poleg formalnih oblik (govorilne ure in roditeljski sestanki) bomo organiziral tudi neformalne oblike druženja
s starši:





Individualni razgovori ob sprejemu otroka v oddelek.
Izmenjava mnenj ob prihodu in odhodu.
Obveščanje staršev preko zgibank, plakatov, obvestil.
Sodelovanje staršev pri načrtovanju življenja v vrtcu in aktivno sodelovanje staršev pri
oblikovanju drevesa.
Zbiranje starega papirja, zamaškov.
 kostanjev piknik (oktober),
 novoletno srečanje (december),
 čajanka za mamice (marec),
 zaključno srečanje (junij)
stran 39