program 3. znanstvene konference in splošne informacije

Comments

Transcription

program 3. znanstvene konference in splošne informacije
VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVENE
VEDE SLOVENJ GRADEC
UNIVERSITY COLLEGE OF HEALTH
SCIENCES SLOVENJ GRADEC
Karierni center
Raziskovalni inštitut
Career centre
Research Institut
organizira 3. znanstveno konferenco s
področja zdravstvenih ved
z mednarodno udeležbo
Is organizing the 3rd Scientific
Conference from the field of Health
Sciences with International participation
SEDANJOST IN PRIHODNOST
ZDRAVSTVENIH VED V ČASU
GLOBALNIH SPREMEMB
THE PRESENT AND FUTURE OF
HEALTH SCIENCES IN TIMES OF
GLOBAL CHANGES
Znanstvena konferenca s področja
zdravstvenih ved bo potekala v torek
17. 09. 2013 v modri dvorani
kongresnega centra Thermana v
Laškem.
The scientific conference of Health
Sciences will be held on Tuesday 17th
of September 2013 in the blue hall of
the Congress centre of Thermana in
Laško.
Znanstvena konferenca poteka pod
pokroviteljstvom
Vlasta Nussdorfer,
Varuh človekovih pravic Republike
Slovenije
The scientific conference is
sponsored by
Vlasta Nussdorfer,
Rights Ombudsman of the Republic of
Slovenia
Program znanstvene konference / torek, 17. 09. 2013 –
Program for the Scientific conference / Tuesday, 17th of September 2013
08.00 – 09.00
Registracija udeležencev / Registration of participants
09.00 – 09.30
Otvoritev znanstvene konference / Opening of the scientific conference
Moderatorica / moderators: Aleksandra Horvat
doc. dr. Danica Železnik, dekanica Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec / Dean of the
University College of Health Sciences Slovenj Gradec
Andrej Čas, župan Mestne občine Slovenj Gradec / Mayor of Slovenj Gradec municipality
Vlasta Nussdorfer, Varuh človekovih pravic Republike Slovenije / Human Rights Ombudsman of
the Republic of Slovenia
PLENARNA PREDAVANJA – MODRA DVORANA
PLENARY LECTURES - THE BLUE HALL
Moderatorki / moderators: ddr. Marija Ovsenik, dr. Bojana Filej
09.30 – 09.50
Znanost zdravstvene nege – Kaj? Zakaj? / Nursing Science – What? Why?
dr. Helvi Kyngäs
09.50 – 10.10
Stališča magistrov/magistric zdravstvene nege o potrebah doktorskega
študija / Views of Masters of Nursing on the needs of doctoral studies
dr. Danica Železnik, mag. Boris Miha Kaučič, Uroš Železnik, mag.
10.10 – 10.30
Koncept skupnostne skrbi iz perspektive znanja študentov / The concept of
community care from the perspective of the knowledge of students
Vesna Zupančič, mag., dr. Bojana Filej
10.30 – 10.50
Revščina – kot človeški in strokovni izziv za zaposlene v zdravstvu / Poverty –
as human and professional challange for health workers
dr. Zdenka Čebašek Travnik
10.50 – 11.05
Razprava / Discussion
11.05 – 11.40
Odmor / Coffee break
Stran -2-
PLENARNA PREDAVANJA – MODRA DVORANA
PLENARY LECTURES - THE BLUE HALL
Moderatorja / moderators: dr. Danica Železnik, dr. David Ravnik
11.40 – 11.55
Partnerstvo s pacientom in aktivni delovni odnos / Partnership with patient as the
active working relation
dr. Peter Praper
11.55 – 12.10
Patient education: challenges and opportunies / Izobraževanje pacientov: izzivi in
priložnosti
dr. Maria Kääriäinen
12.10 – 12.25
Modeli zdravstvene pismenosti: razumevanje individualnih dejavnikov
zdravja in z zdravjem povezanega vedenja / Models of health literacy: an
understanding of the individual determinants of health and health-related behaviour
mag. Tamara Štemberger Kolnik, dr. Katarina Babnik
12.25 – 12.40
A self-estimated wellness profile instrument ”OLDWELLACTIVE” for
wellness promotion of elderly / Samoocenjen wellness profilni instrument
"OLDWELLACTIVE" za promocijo wellnessa za starostnike
dr. Satu Elo
12.40 – 12.55
Aplikativna ergonomija s fizioterapiologijo kot temelja promocije zdravja na
delovnem mestu / Applicative ergonomy and physiotherapiology as basics of workplace health
promotion
dr. David Ravnik
12.55 – 13.15
Razprava / Discussion
13.15 – 14.45
Kosilo / Lunch (vključeno v kotizacijo – included in the fee)
Stran -3-
MODRA DVORANA 1 / BLUE HAAL 1
Zdravstvena vzgoja in skrb za zdravje /
Health education and care for health
Moderatorja/moderators: Nataša Vidnar, Uroš Železnik
14.45 – 15.00
Model programa za izboljšanje mentalnega zdravja učiteljev in učencev v
osnovnih šolah / Model programa za unapređenje mentalnog zdravlja nastavnika i učenika
osnovnih škola / The model of mental health improvement programme for teachers and pupils of
elementary schools
dr. Tatjana Simović, dr. Ljiljana Milović, dr. Svetlana Miljković, dr. Goran Pešić, dr. Nada Vuković
15.00 – 15.15
Povezanost patronažne in dispanzerske dejavnosti v skrbi za zdravje
predšolskih otrok / Relationship between community nursing and dispensary activities in the
health care of children
Barbara Kegl, mag. Milica Lahe
15.15 – 15.30
Kako približati preventivno delo učencem osnovnih šol? / How to bring preventive
work to the primary school children?
dr. Zdenka Čebašak-Travnik, Slavica Mencingar
15.30 – 15.45
Osveščenost mladostnikov o zdravem načinu življenja v osnovni šoli Pivka
in na šolskem centru Postojna / The awareness of healty lifestyle among teenagers at
Pivka primary school and the Postojna school centre
Ana Žužek, mag. Andreja Kvas
15.45 – 16.00
Uvajanje spolne vzgoje v osnovne šole / Introduction of sexuality education in primary
school
Ula Hribar Babinski, Jasmina Nerat, mag. Milica Lahe
16.00 – 16.15
Izvajanje zdravstvenovzgojne dejavnosti na sekundarnih ravni: mladi,
odraščanje, spolnost / Implementing health education activities at the secondary level:
young, growing up, sex
Leon Šabjan
16.15 – 16.30
Koncept zaznane samoučinkovitosti na področju zdravja in njegova
aplikacija v zdravstveno-vzgojnih aktivnostih/ The concept of perceived self-efficacy
in health and its applications in health education and health promotion activities
dr. Katarina Babnik, mag.Tamara Štemberger Kolnik
16.30 – 16.45 Razprava / Discussion
16.45 – 17.05 Odmor / Coffee break
Stran -4-
MODRA DVORANA 2 / BLUE HALL 2
Holistični pristop obravnave pacienta v zdravstveni negi /
A holistic approach to patient treatment in nursing
Moderatorja/moderators: mag. Tamara Štemberger Kolnik, Uroš Zafošnik
14.45 – 15.00
Pomen in učinkovitosti timskega dela pri pacientih z vnetnimi revmatičnimi
obolenji v Splošni bolnišnici Murska Sobota / The importance of team treatment of
patients with chronic inflammatory rheumatic diseases in General hospital Murska Sobota
Gabrijela Recek, Vlasta Petric
15.00 – 15.15
Posebnosti triaže v nujni medicinski pomoči s primeru / Special features of triage
in urgent medical help with case studies
Uroš Zafošnik
15.15 – 15.30
Pristop k pacientu po zastavljenem modelu v nujni medicinski pomoči /
Approach to the patient after the set model in emergency medical aid
Simon Jelenovec, dr. Danica Železnik
15.30 – 15.45
Aktivnosti, kompetence in obremenitve medicinske sestre v prebujevalnici /
Activities, competence and workload of nursing in the poast anesthesia care unit
Janja Pungartnik, Lenče Nikolova
15.45 – 16.00
Vzdrževanje telesne temperature pacientov v medoperativnem obdobju in
različne metode ogrevanja / Patient body temperature maintaining during intraoperative
period and different heating methods
Simon Veladžić, Mira Šavora, Igor Karnjuš
16.00 – 16.15
Vloga zdravstvene nege pri monitoringu v enoti intenzivne terapije / The role of
nursing in monitoring in the intensive care unit
Robert Ilič, dr. Danica Železnik
16.15 – 16.30
Zdravstvena nega bolnika z motnjami v elekrolitskem ravnovesju natrija in
kalija / Nursing care of patient with electrolyte disorder of sodium and pottasium
Tadej Debeljak, mag. Andreja Kvas
16.30 – 16.45 Razprava / Discussion
16.45 – 17.05 Odmor / Coffee break
Stran -5-
ORANŽNA DVORANA / ORANGE HALL
Kakovost življenja v tretjem življenjskem obdobju /
Quality of life in the third stage of life
Moderatorja/moderators: Karmen Panikvar Žlahtič, Nikolaj Lipič
14.45 – 15.00
Vpliv informacijsko komunikacijske tehnologije na višjo kakovost življenja
starostnikov / Impact of information communication technology on Quality of life elderly people
dr. Helena Blažun, Janez Vošner, dr. Peter Kokol
15.00 – 15.15
Povezava socialne podpore in kakovosti življenja starejših oseb / Povezanost
socijalne podrške i kvalitete života starijih osoba / Association of social support and quality of life in
older adults
Ines Kulić, mag. Jadranka Pluzarić, dr. Vesna Ilakovac
15.15 – 15.30
Slabše ekonomsko stanje starejših negativno vpliva na kakovost življenja /
Worse Economic Situacion of Elderly: A negative impact on their Quality of Life
mag. Barbara Grintal, mag. Peter Seljak
15.30 – 15.45
Pomen medgeneracijskega prenosa znanj in IKT / The importance of
intergenerational transfer and ICT
dr. Smiljana Fister
15.45 – 16.00
Komunikacija kot jedro paliativne skrbi / Komunikacija kao jezrga palijativne skrbi /
Communication as the core of the palliative care
Brankica Juranić, Ivka Blažević, mag. Štefica Mikšić, Željko Rakošec
16.00 – 16.15
Obravnava stanovalcev v DOSOR-ju in Gerontološko geriatrični center –
kakovost, partnerstvo in vizija / Treat residents in DOSOR with Gerontology Geriatric
Centr – Quality, Partnership and Vision
Tatjana Geč
16.15 – 16.30
Nasilje nad ženskami v zrelih letih / Violence against elderly women
ddr. Marija Ovsenik, Nikolaj Lipič
16.30 – 16.45 Razprava / Discussion
16.45 – 17.05 Odmor / Coffee break
Stran -6-
MODRA DVORANA 1 / BLUE HALL 1
Kakovost v zdravstveni negi iz različnih vidikov /
Quality in nursing from different perspectives
Moderatorja/moderators: Janja Pungartnik, Leon Šabjan
17.05 – 17.20
Vpliv vodenja na zadovoljstvo zaposlenih v zdravstveni negi / Leadership
influnce on the satisfaction of employees in nursing
Petrischa Robnik, mag. Boris Miha Kaučič, dr. Danica Železnik
17.20 – 17.35
Analiza izražanja študentov zdravstvene nege - profesionalna komunikacija /
Analysis of the expression of nursing student – professional communication
dr. Suzana Mlinar
17.35 – 17.50
Priprava študentov zdravstvene nege na učinkovito vključevanje v sistem
prostovoljskega dela v zdravstvu / The preparation of Nursing Students for effective
inclusion in the system of voluntary work in Health care
Vesna Zupančič
17.50 – 18.05
Padci pacientov in kultura varnosti / Analysis of falls and culture of security
Jožefa Tomažič, Mojca Dobnik
18.05 – 18.20
Doživljanje študentov pri izvajanju intimnih aktivnosti zdravstvene nege na
kliničnem usposabljanju: ovire in podpora/ Student experience in providing intimate
care on clinical practice: obstacles and support
dr. Suzana Mlinar
18.20 – 18.35
Anonimni telefon kot pomoč ljudem v stiski / An anonymous phone to help those in
need
Peter Čepin Tovornik, Barbara Novak, Lucija Novak, Nina Zdolšek
18.35 – 18.50
Skupina za osebno rast in učinkovitejšo komunikacijo / Workgroup for personal
growth and effective communication
Tanja Kukovec, dr. Zdenka Zalokar Divjak
18.50 – 19.00
Razprava in zaključek konference / Discussion and end of conference
Stran -7-
MODRA DVORANA 2 / BLUE HALL 2
Primeri dobrih praks raziskovanja na področju
promocije zdravja in izobraževanja /
Examples of good practice of research in the field of health promotion and education
Moderatorja/moderators: mag. Andreja Kvas, Tatjana Geč
17.05 – 17.20
Simulacija – inovativni pristop k izobraževanju zdravstvene nege / Simulations
– an innovative approach to nursing education
Janez Vošner, dr. Helena Blažun, dr. Peter Kokol
17.20 – 17.35
Nizko proračunske raziskave - njihov doseg in namen / Low-budget research - their
scope and purpose
dr. Zdenka Čebašak-Travnik, Nataša Sorko
17.35 – 17.50
Izobraževanje mladih o zdravju - izziv slovenskega šolstva / Youth Health
Education – Slovenia's challenge
Nikolaj Lipič, ddr. Marija Ovsenik
17.50 – 18.05
Pomen uravnotežene prehrane v starosti / The importance of a healthy diet at old age
Uroš Železnik
18.05 – 18.20
Stališča dijakov Srednje zdravstvene šole Celje do prometne varnosti /
Observations of students from High School of Nursing Celje to trafic safety
Peter Čepin Tovornik, Mojca Krajnc,Tjaša Ožek, Barbara Vohar
18.20 – 18.35
Vpliv telesne vadbe na uspešnost pri delu pri reševalcih v zdravstu / Effects of
physical exercise on work performance with emergency medical technicians
Živa Ketiš, dr. David Ravnik
18.35 – 18.50
Pacienti z diseminiranim plazmocitomom in njihova kakovost življenja v
obdobju zdravljenja z biološkim zdravilom Bortezomib / Patients with multiple
myeloma and their quality of life during the treatment period with the biological medicinal product
bortezomib
Mojca Hentak
18.50 – 19.00
Razprava in zaključek konference / Discussion and end of conference
Stran -8-
ORANŽNA DVORANA / ORANGE HALL
Kakovost življenja, paliativna oskrba in supervizija /
Quality of life, palliative care, and supervision
Moderatorja/moderators: Anita Bandelj, mag. Boris Miha Kaučič
17.05 – 17.20
Zdravje kot dejavnik kakovosti življenja: zadovoljstvo in zaznavanje zdravja
in zdravstva starejših/Health as a factor in the Qulity of life: The Elderly satisfation and
perception of Health and Health Services
mag. Peter Seljak, mag. Barbara Grintal
17.20 – 17.35
Telesna dejavnost pri starih ljudeh s prekomerno telesno težo / Physical activity
at overweight elderly people
mag. Boris Miha Kaučič, Nataša Vidnar
17.35-17.50
Prevalenca depresije med starejšimi / Prevalence of depression among the elderly
Amadeus Lešnik, Jurica Ferenčina
17.50 – 18.05
Vpliv stereotipov na komunikacijo s starejšimi / The impact of stereotypes on
communication with elder people
Jasna Šuc
18.05 – 18.20
Razumevanje determinant »dobre smrti«: perspektiva starostnikov /
Understanding the determinants of a “good death”: the elderly perspective
mag. Mirko Prosen, Helena Skočir, Ester Benko, dr. Melita Peršolja Černe
18.20 – 18.35
Prisotnost žalosti pri stanovalcih v socialno varstvenem zavodu / Sadness
among the elder residents of the retirement home
Patricija Ravnjak, dr. Danica Železnik, mag. Boris Miha Kaučič
18.35 – 18.50
Pomen supervizije v gerontološki zdravstveni negi / The importance of supervision
in gerontology
Anita Bandelj, dr. Danica Železnik
18.50 – 19.05
Prostovoljno delo študentov socialne gerontologije / Voluntary work of social
gerontology students
Polona Železnik
19.05 – 19.15
Razprava in zaključek konference / Discussion and end of conference
Stran -9-
Organizator si pridružuje pravico do manjših sprememb v programu.
Navodila za udeležence znanstvene konference z mednarodno udeležbo
Na konferenco se lahko prijavite preko e-prijavnice, ki je objavljena na spletni strani
Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec, www.vszv-sg.si v rubriki Karierni
center.
Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Število mest je omejeno. Programski odbor
si pridružuje pravico do programskih sprememb.
Kotizacija za udeležence znanstvene konference z mednarodno udeležbo znaša:
Vrsta udeležbe
Pasivna udeležba
Pasivna udeležba (študenti
VŠZV)
Aktivna udeležba
Aktivna udeležba
(študenti VŠZV)
Aktivna udeležba
(drugi študenti s statusom)
Kotizacija
150 EUR
50 EUR
130 EUR
oproščeni plačila kotizacije
110 EUR
Kotizacijo je potrebno poravnati na transakcijski račun Visoke šole za zdravstvene vede
Slovenj Gradec, Glavni trg 1, Slovenj Gradec na številko: SI56 1010 0004 6592 781, sklic:
00-17092013. Račun boste prejeli po konferenci.
Dodatne informacije na št.: 02 620 06 45, 070 723 628 ali po e-pošti: [email protected]
GENERAL INFORMATION
The organizers reserve the right to make minor changes to the program.
Instructions for participants of the scientific conference with international
participation
You can apply for the conference via an e-form, posted on the website of the University
College of Health Sciences Slovenj Gradec, www.vszv-sg.si in the section Career
centre.
We are accepting entries until all available seats are taken. The number of available seats
is limited. The organizers reserve the right to make changes to the program.
Fees for the participants of the scientific conference with international participation
are as follows:
Type of participation
Passive participation
Passive participation
(students of UCHS)
Active participation
Active participation
(students of UCHS)
Conference Fee
150 EUR
50 EUR
130 EUR
XXX
Stran -10-
Active participation
(other students)
110 EUR
The fee has to be paid via bank account of the University College of Health Sciences
Slovenj Gradec, Glavni trg 1, Slovenj Gradec. The bank account number is IBAN: SI56
1010 0004 6592 781, SWIFT / BIC Code: BAKOSI2X. The receipt will be handed to you
after the conclusion of the conference.
Additional information about the conference can be obtained over the telephone on the
number: +386 2 620 06 45, +386 70 723 628 or via e-mail:
[email protected]
Z vami gradimo mostove znanja in ustvarjamo akademsko odličnost /
We are building bridges of knowledge and create academic excellence with you
Programski odbor znanstvene konference / Program committee of the scientific conference
dr. Danica Železnik, predsednica / president
dr. Helvi Kyngäs
dr. Peter Praper
ddr. Marija Ovsenik
dr. Ramadan Idrizaj
dr. Silva Roncelli Vaupot
dr. Maria Kääriäinen
dr. Tatjana Simović
dr. Mladen Mimica
dr. Satu Elo
dr. Zdenka Čebašek-Travnik
mag. Boris Miha Kaučič
mag. Jadranka Pluzarić
mag. Breda Koban
Organizacijski odbor znanstvene konference/ Organizational committee of the scientific
conference
mag. Boris Miha Kaučič, predsednik / president
Suzana Majcen Dvoršak
Uroš Železnik
Janja Pungartnik
Saša Gmajner
Frančiška Šumečnik
Nataša Vidnar
Petrischa Robnik, Alumni klub
Jerneja Grögl, študentka
Polona Železnik, študentka
Nejc Grabner, študent
DEKANICA / DEAN
doc. dr. Danica Železnik
Stran -11-

Similar documents