Navodila za uporabo in vzdrževanje lovilcev olj in maščob

Comments

Transcription

Navodila za uporabo in vzdrževanje lovilcev olj in maščob
Navodila za uporabo in vzdrževanje lovilcev olj in maščob
Delovanje
Lovilec olj in maščob deluje na principu težnosti. Olje, bencin, plinsko olje, maziva, kurilno olje in druge lahke
tekočine imajo nižjo specifično težo od vode kar lovilci olj s pridom izkoriščajo pri svojem delovanju na način
da zmanjšajo hitrost in pretok padavinske oziroma meteorne vode, delci lahkih tekočin pa se izločijo in dvignejo na gladino. Očiščena voda tako varno odteče skozi izstopno odprtino v odvodni kanalizacijski sistem
in zavaruje podtalnico pred potencialnimi onesnaževalci.
Vzdrževanje
Količino izločenega olja, maščobe ali druge lahke tekočine, je potrebno nadzorovati na začetku najmanj enkrat na mesec, obvezno pa po vsakem izrednem dogodku kot so nalivi, poplave itd.. Nato določimo kontrolne intervale glede na dejansko obremenitev lovilca olj oz. maščob. Lahke tekočine, ki se zbirajo v prostoru
za odstranjevanje olj in maščob, je potrebno odstraniti še preden je debelina sloja večja od 10 cm. Debelino
sloja merimo z merilno letvijo iz aluminija, premazano s pasto za vodo. Ko se v njem nabere mejna količina,
je potrebno izločeno olje-lahke tekočine izčrpati. Odstranjevanje se izvede preko vstopne odprtine oz. pokrova lovilca olj in maščob. Čiščenje opravi vzdrževalec naprave, ki poskrbi, da se odpadki lahkih tekočin
ustrezno in v skladu z zakonskimi predpisi deponirajo na ustrezno mesto.
Mesečni vzdrževalni pregled obsega:
•
•
•
•
pregled (in čiščenje, po potrebi) usedalnika mulja,
pregled sloja zadržanega olja oz. derivata in po potrebi odstranitev, (v odvisnosti od debeline sloja)
čiščenje elementov avtomatskega zapirala iztoka, če je vgrajen,
izvlek in čiščenje, izpiranje koalescencnega filtra
Filtrne blazine čistimo na primernem mestu na prostem, npr. s paro. Potrebno vodo za čiščenje odvzamemo
iz usedalnika mulja. Po čiščenju jo tja tudi vrnemo. Nato očiščeni filter vstavimo na prvotno mesto v lovilec
olj. Sledi polnitev naprave s čisto vodo do spodnjega roba iztočne cevi,
• možnost odvzema kontrolnega vzorca odpadne vode na iztoku lovilca olj
Ko odpremo pokrov lovilca olj lahko iz iztočne cevi (s primerno zajemalko) zlahka odvzamemo posamezne
vzorce odpadne vode, ki izteka v kanalizacijo.
Pregled na pet let obsega
• vodotesnost sistema,
• stanje posameznih konstrukcijskih elementov,
• stanje vseh vgrajenih elementov, zlasti tesnil
Splošna navodila
Priporočamo, da čiščenje in vzdrževanje izvaja registrirano podjetje, ki ga je treba pred pričetkom del se4. Lovilec
maščob
Aquaplast
znaniti
z navodili
za obratovanje
in vzdrževanje.
So posebej primerni za gostinske obrate, kjer velja zakonski standard obveznega ločevanja maščob in olj organskega izvora
Zaradi
nevarnosti
eksplozije,
v greznico
bližini ali
naprav
za lovljenje
mineralnih
olj, na vsak
način pa po odstranitvi
pred iztokom
odpadne vode
v kanalizacijo, je
pred
čistilno napravo.
Lovilec deluje
na način zadrževanja
organskih
snovi iz odpadne
vode pred
kanalizacijsko
omrežje. vsako delo z odprtim ognjem in tudi kajenje.
pokrova
za vstop
v iztokom
lovilecv olj,
prepovedano
Aquaplast s2P od 1 do 6
Lov
2
3
4pri čiščenju,
6
10
15
25 vreči v kanalizacijo, v tekočo ali stoječo vodo, v čistilne
Odpadnih
snovi, ki1 se naberejo
se ne20sme
Aquaplast
s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr
naprave, v ponikovalnice ali greznice. Prevzeti jih mora pooblaščeno podjetje, ki jih odpelje v zbirališča poPretok Q
(l/s)
1
2
3
4
6
10
15
20
25
sebnih
odpadkov
oziroma
v reciklažo.
*
Premer DN
1750
110
110 speljati
110
110v napravo:
125
160
200
Mediji, ki se(mm)
ne smejo
200
200
1000
1000
750
1000
1250
1600
1300
1600
1500
1750
*
1750
(mm)
800
*
1750
Cevni priključek
D1
Višina H oz.
dolžina L
(mm)
*
1800
2700
3600 4500
aqua
Aquaplast s2P-iNT od 10 do 25
•Višinahišne
oziroma gospodinjske
odpadne vode,
dotoka H1 (mm) 830
690 1080 1060 1225 1575 1540 1540 1540
•Višinavečje
količine meteorne
vode, kot pa je bila 1515
upoštevana
pri dimenzioniranju lovilca olj,
iztoka H2 (mm) 805
665 1055 950 1200 1550 1515
1515
• materiali, ki lahko
ovirajo
delovanje
lovilca
olj,
npr.
kemijska
sušilna sredstva ter mediji z veliko usedlina1250- 1250- 1750- 1750- 2000Višina H3
(mm)
2000 2000 2000 2000
1500
1500
2000
2000
2250
mi ali primesmi,
Volumen
(l)
450
600 1000 1800 2400 3500 5500 7500 10000
• voski in vroči
voski,
npr. polimeri za zašito novih avtomobilov,
• čistila, ki v odplaki formirajo stabilne emulzije, ter nestandardna hladna čistila,
• odplake, ki ne odtekajo mirno, pač pa vibrirajo, pulzirajo ali odsevajo delovanje črpalk,
• nevarni tekoči odpadki, kot so oljne emulzije tekočih derivatov, tekoče vsebine akumulatorjev in zavornih sistemov, sredstva proti zmrzovanju, tekoča sredstva proti koroziji, halogenirani ogljikovodiki, topila
za hladno čiščenje.
Vse poškodbe, ki se jih opazi na lovilcu olj, je potrebno takoj popraviti. Niso dovoljene nobene spremembe
gradbene zasnove, prav tako so prepovedani posegi v sistem delovanja naprave ali povečanja dotoka.
PRi MONTAŽi lovilcev olj in maščob Aquaplast prosimo dosledno upoštevajte navodila proizvajalca:
• Lovilcimorajobitidostopnizavzdrževanjeinmorajoimetipredvidennačinodstranjevanjaizločenihlahkihtekočin.
• Česolovilcivgrajenivkanalizacijskipriključekinjihvzdržujeterskrbizaodstranjevanjeizločenihsnoviuporabnik,morabitiomogočen
nadzor s strani upravljalca sistema.
• Učinkovitostdelovanjalovilcevoljinmaščobsespredhodnovgradnjolovilcevmuljainpeska,kiodstranijomehanskeelementev
odpadni vodi, še dodatno poveča.
• Možnostdodatneganaročilapohodnegaalipovoznegapokrova.
• Rednoodstranjevanjelahkihtekočin,kisenaberejovlovilcu,jeključnozadolgoročnopravilnodelovanjenaprave.
VAŠPRODAJALEC:
AplAst proizvodnja in trgovina d.o.o.
petrovče 115a, 3301 petrovče, slovenija
t: +386 (0) 3 713 24 50 | f: +386 (0) 3 713 24 54
[email protected] | www.aplast.si
avGUST 2011 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb.
Vzpostaviti je potrebno nadzor, ki preverja, če ni že dosežena največja dovoljena višina nabranega olja v kadi
lovilca ki znaša 10cm. V tem primeru je potrebno nabrano olje takoj odstraniti.
Navodila za vgradnjo lovilcev olj in maščob
Za pravilno vgradnjo in delovanje lovilcev olj je potrebno upoštevati naslednje:
Izkop gradbene jame
Za vgradnjo posod je potrebno upoštevati mere izdelka in jih pri izdelavi izkopa ustrezno upoštevati. Za pravilno vgradnjo posode je potrebno velikost gradbene jame prilagoditi tipu lovilca olj tako da znaša velikost
100cm več kot je zunanji tloris . Razdalja od nepremičnin pa mora znašati minimalno 1m. V primeru modulne
vgradnje je potrebno po izračunu upoštevati 1m prostora med posodama.
Priprava posteljice
PE lovilec olj potrebno postaviti na ustrezno posteljico. Ta mora biti trda in kompaktna. Uporabljati je potrebno primeren zasipni material. Okroglozrnati material je lahko z velikostjo zrn od 0 do 32 mm oziroma
drobljeni material z velikostjo zrn od 0 do 16 mm. Ne sme se uporabljati zmrznjeni material. Posteljico je potrebno pripraviti v debelini 15-20 cm, ter jo komprimirati do zbitosti 97% po Proctorju. V primeru prisotnosti
podtalne vode je potrebno posteljico izvesti iz pustega betona MB15.
Namestitev posode
Zaradi majhne teže je pr manjših lovilcih olj predvidena ročna namestitev. Pri strojni manipulaciji posode pa
je dovoljeno le tega zapenjati s trakovi okoli dna. Pred namestitvijo cevi na vtočni strani je potrebno preveriti sedež in čistost vstopnega tesnila. Morebitne nečistoče na vstopnem tesnilu ali izstopnem nastavku je
potrebno predhodno očistiti. Za lažjo montažo cevi je potrebno uporabljati ustrezno mazivo(kalijevo mazivo) za cevi in tesnila.
Zasip posode
Zasip PE posode zahteva uporabo ustreznega zasipnega materiala (enak kot za izdelavo posteljice) in pravilno izvedbo zasutja. Zasipni material je potrebno skrbno in po plasteh (višina do 30cm) utrjevati in komprimirati do zbitosti min 95% Proctorja v širini najmanj 50 cm od stene posode. Hkrati z zasipavanjem po
plasteh, je potrebno polniti po fazah tudi posodo do zasutja. V primeru prisotnosti podtalnice je potrebno
jašek obbetonirati v debelini 30 cm do maksimalnega nivoja podtalne vode, oziroma minimalno do višine 70
cm. Pri obsipavanju PE posode je potrebno paziti, da se težki gradbeni stroji ne vozijo čez jašek oz. v območju zasutja.
Horizontalna postavitev
Vertikalna postavitev
Montaža pokrovov in prilagoditev višine
Po končanem zasipu lovilcev olj in maščob je potrebno višino revizijske odprtine prilagoditi okoliškemu
terenu z enostavnim rezanjem obroča posode. V ta namen so tovarniško izdelane oznake, ki omogočajo vodoravni odrez.
4. Lovilec maščob Aquaplast
Jašek
jeprimerni
možnoza tudi
povišati.
Navelja
vrhu
revizijske
odprtineločevanja
je potrebno
tehnološki
rob , namestiti
So posebej
gostinske
obrate, kjer
zakonski
standard obveznega
maščob inodrezati
olj organskega
izvora
pred iztokom
odpadne vode
v kanalizacijo,
pred
greznico ali podaljšek
čistilno napravo.
Lovilec250
delujeali
na500mm.
način zadrževanja organskih
tesnilo,
namazati
z mazivom
ter
namestiti
višine
snovi iz odpadne vode pred iztokom v kanalizacijsko omrežje.
1
Aquaplast
2
3
4
6
10*
Aquaplast s2P od 1 do 6
15*
20*
s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr s2P-Gr
Pretok Q
(l/s)
1
2
3
4
6
10
15
20
25
Premer DN
(mm)
800
1000
1000
1600
1600
1750
1750
1750
1750
(mm)
110
110
110
110
125
160
200
200
200
(mm)
1000
750
1250
1300
1500
1800
2700
3600 4500
(mm)
830
690
1080
1060
1225
1575
1540
1540
Cevni priključek
D1
Višina H oz.
dolžina L
Višina dotoka H1
Lov
25*
Tesnilo ø625
aqua
Aquaplast s2P-iNT od 10 do 25
1540
Pri naročilu lovilcev olj in maščob so dobavljivi PE pohodni pokrovi v izvedbi z ali brez zaklepa ter LTŽ pokroVišina iztoka H2 (mm) 805
665 1055 950 1200 1550 1515
1515
1515
vi tip B 125 kjer izdelava
AB venca ni potrebna. V primeru voznih površin pa je potrebna vgradnja AB venca in
1250- 1250- 1750- 1750- 2000Višina H3
(mm)
2000 2000 2000 2000
1500 ter
1500 armirana
2000 2000 betonska
2250
AB
plošče pri
jaških
plošča za rezervoarje, ki je dimenzijsko in statično preračunana
Volumen
(l)
450
600
1000
1800
2400
3500
5500
7500
10000
za tip vozišča. Način vgradnje je izveden tako da
armirano
betonska plošča (AB venec) tlorisno večja od površine jaška. Pri izgradnji AB venca ali plošče je potrebno upoštevati da le ta ne nalega na vrh jaška . Razdalja
med vrhom jaška in vrhom AB venca mora znašati min 50mm. Pri večjih rezervoarjih in obtežbah je potrebno
izdelati razbremenilno ploščo, katero določi pooblaščeni projektant. S tem se statične in dianmične obremenitve ne prenašajo direktno na telo lovilca, temveč na utrjeni zasip okrog posode.
AB Venec
VAŠPRODAJALEC:
AplAst proizvodnja in trgovina d.o.o.
petrovče 115a, 3301 petrovče, slovenija
t: +386 (0) 3 713 24 50 | f: +386 (0) 3 713 24 54
[email protected] | www.aplast.si
avGUST 2011 | Pridržujemo si pravico do tiskarskih napak in tehničnih sprememb.
AB Plošča
PRi MONTAŽi lovilcev olj in maščob Aquaplast prosimo dosledno upoštevajte navodila proizvajalca:
• Lovilcimorajobitidostopnizavzdrževanjeinmorajoimetipredvidennačinodstranjevanjaizločenihlahkihtekočin.
• Česolovilcivgrajenivkanalizacijskipriključekinjihvzdržujeterskrbizaodstranjevanjeizločenihsnoviuporabnik,morabitiomogočen
nadzor s strani upravljalca sistema.
• Učinkovitostdelovanjalovilcevoljinmaščobsespredhodnovgradnjolovilcevmuljainpeska,kiodstranijomehanskeelementev
odpadni vodi, še dodatno poveča.
• Možnostdodatneganaročilapohodnegaalipovoznegapokrova.
• Rednoodstranjevanjelahkihtekočin,kisenaberejovlovilcu,jeključnozadolgoročnopravilnodelovanjenaprave.