Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko leto 2012/13

Comments

Transcription

Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko leto 2012/13
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA
Gorenjska cesta 13
4240 RADOVLJICA
http://www. egss. si
e-mail: egss. [email protected] arnes. si
USTANOVITELJ ZAVODA :
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
DATUM USTANOVITVE :
2. 9. 2008
POROČILO O URESNIČITVI
DELOVNEGA NAČRTA ŠOLE
ZA ŠOLSKO LETO 2012/13
Skladno z določili 48. člena Zakona organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je
svet šole na svoji seji, dne 25. septembra obravnaval Poročilo o uresničitvi delovnega načrta
šole za šolsko leto 2012/13
Radovljica, 25.9.2013
Št: 9000-7/2013-2
Ravnateljica:
Ksenija Lipovšček, univ. dipl. soc.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2012/2013
1
VSEBINA
NAČRTOVANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA ............................................. 3
SISTEMATIZACIJA IN ZASEDBA DELOVNIH MEST ...................................................... 3
KADROVSKA PROBLEMATIKA ........................................................................................... 5
VPIS V LETU 2012/13 .............................................................................................................. 7
PRIMERJAVA USPEHA ......................................................................................................... 8
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA ........................................................................................... 9
USPEH NA MATURI ............................................................................................................ 9
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH............................................................................................ 10
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA ....................................................................................... 11
ŠOLSKI SKLAD ...................................................................................................................... 13
ŠOLSKA KNJIŽNICA ............................................................................................................ 13
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 ................................................ 15
ORGANIZACIJA POUKA ...................................................................................................... 16
PEDAGOŠKE IN ŠTUDIJSKE KONFERENCE 2012/13 ................................................... 16
SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV ............................................................................. 18
SVET ŠOLE ......................................................................................................................... 19
SVET STARŠEV ................................................................................................................. 19
SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV ................................................................................. 20
DELO DIJAŠKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2012/13 .............................................. 21
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU 2012/13 ............... 21
DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE................... 22
AKTIVNOSTI NA PODROČJU ODKRIVANJA NADARJENIH DIJAKOV NA EGSŠ
RADOVLJICA V Š.L. 2012/2013 ........................................................................................... 23
DELO ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA TIMA ........................................................................... 25
SODELOVANJE ŠOLE Z DRUGIMI ŠOLAMI, DELODAJALCI, ZBORNICAMI .......... 31
IZVAJANJE ASPnet ............................................................................................................... 31
IZVEDBA OIV POK ............................................................................................................... 33
PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ........................................................................ 34
STATUS ŠPORTNIKA ....................................................................................................... 35
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DELOVNE PRAKSE ZA PROGRAM EKONOMSKI
TEHNIK................................................................................................................................... 35
URESNIČEVANJE RAZVOJNEGA NAČRTA ŠOLE ......................................................... 37
MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI .......................................................................... 38
ZAKLJUČEK ........................................................................................................................... 39
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2012/2013
2
NAČRTOVANJE VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Letni delovni načrt Ekonomske gimnazije in srednje šole Radovljica za šolsko leto 2012/13 je
bil sprejet na seji dne 26. 09. 2012.
Pri realizaciji LDN ni prišlo do večjih odstopanj, bolniško odsotnost učiteljev so uspešno
nadomeščali drugi učitelji. Skupna realizacija pouka znaša 105.13%.
OBSEG IN RAZPOREDITEV VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je bila ustanovljena s sklepom Vlade
Republike Slovenije 2. 9. 2008.
Obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega dela
EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA je zavod, ki je izvajal 3
programe:
program:
EKONOMSKA GIMNAZIJA
program:
EKONOMSKI TEHNIK
smer: ekonomski tehnik/tehtnica
MEDIJSKI TEHNIK
Smer: medijski tehnik/tehnica
SISTEMATIZACIJA IN ZASEDBA DELOVNIH MEST
Pedagoško osebje:
Ime in priimek
Naziv
Predmet
Ana Berčon
prof. slovenščine
SLO
Jože Brezavšček
profesor telesne vzgoje
ŠVZ
Lidija Brezavšček
profesorica telesne vzgoje
ŠVZ
Benjamina Cerkovnik
profesorica nemščine in zgodovine
NEM
Bogdana Čebulj
univ. dipl. inž. organizacije dela – informatik
INF, PIN
Eva Češarek
profesorica matematike
MAT
Cvetka Finc
univ. dipl. ekonomistka
EKN, SOG
Karmen Gogala
prof. biologije in gospodinjstva
BIO
Jasmina Gregorc
profesorica angleščine in nemščine
ANG
Helena Kapus
profesorica matematike
MAT
Ljuba Kapus
prof. def. za motnje ved. in osebn. in dom. ped.
Svetovalna delavka
Tadeja Klinar
univ. dipl. nemcistka –prev. in prof. angl.
NEM, ANG
Tatjana Kociper
univ. dipl. ped. In prof. soc.
praktikantka
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2012/2013
3
Darja Koren
univ. dipl. ekonomistka
GPO, PMA, EKP, KOP, POD, NPT
Samo Kralj Serša
profesor geografije in zgodovine
ZGO, EZG
Nevenka Kunšič
profesorica matematike
MAT
Urban Lah
elektrotehnik telekomunikacij
MOB
Iztok Mulej
univ. dipl. inž. elektro. , univ. dipl. inž. rač.
MOB, IKT
Damjana Oblak
univ. dipl. soc. in prof. umet. zgodovine
UME, LUM, SOC
Lidija Perše
univ. dipl. ekonomistka
PRV, EKP, PIN, POP, MAG, SGO
Uroš Pikec
profesor telesne vzgoje
ŠVZ
Marija Podhraški
univ. dipl. geograf. in dipl. etnologinja
GEO, EGE
Marja Podjed
profesorica nemščine in sociologije
NEM
Katja Poljanec
univ. dipl. ekonomistka
POP, PRV, EKN, POD
Irena Pungerčar
univ. dipl. psihologinja
PSI
Janja Ravnik
profesorica nemščine in geografije
NEM
Alenka Rozman
profesorica angleščine in nemščine
ANG
Magdalena Rozman
prof. slovenščine in univ. dipl. bibliotekarka
SLO
Staša Slapnik
prof. likovne umetnosti
GOB
Aleš Smajič
prof. matematike in fizike
FIZ
Jasna Smajič
profesorica športne vzgoje
ŠVZ
Ivan Sužnik
profesor slovenščine
SLO
Lea Terseglav
univ. dipl. inž. graf. tehnologije
TIR
Helena Thilakarathna
Velikanje
prof. zgodovine in univ. dipl. bibliotekarka
knjižničarka
Anja Tolar
akad. slik., BA admin
ISZ, FOT, ANI
Maja Zalokar
univ. dipl. inž. kem. teh.
KEM
Administrativno, računovodsko in tehnično osebje:
Francka Ropret
laborantka
univ. dipl,. psiholog
Martina Strle
računovodkinja
ekonomski tehnik
Mojca Slivnik
poslovna sekretarka
dipl. ekonomistka
Domen Tavčar
vzdrževalec učne tehnolog.
ekonomski tehnik
Brane Razinger
hišnik
elektrotehnik
Vera Conkinska
čistilka
O. Š.
Nikolaja Marolt
čistilka
poklicna šola
Blanka Peharc
čistilka
O. Š.
Ljerka Šimbera
čistilka
frizerka
Mira Todorović
čistilka
O. Š.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2012/2013
4
KADROVSKA PROBLEMATIKA
V šolskem letu 2012/2013 se je izvršilo kar nekaj kadrovskih sprememb:
Na novo smo zaposlili naslednje delavce:
Ime in priimek
Delo, ki ga opravlja
Vrsta zaposlitve
Učiteljica BIO
DČ
Urban Lah
Učitelj MOB
DČ
Rok Mele
Učitelj
DČ
Nikolaja Marolt
čistilka
DČ
Francka Ropret
laborantka
NDČ, vrnitev s porodniške
Lea Terseglav
Učiteljica TIR
DČ
Učiteljica ISZ, FOT, ANI
DČ
čistilka
DČ
Karmen Gogala
Anja Tolar
Mira Todorović
Delovno razmerje so prekinili naslednji delavci:
Ime in priimek
Delo, ki ga je opravljal
Tatjana KOCIPER (4.11.2012)
volonterska pripravnica
Razlog
potek volonterskega pripravništva
Nekateri učitelji, ki na naši šoli niso imeli dovolj ur za polno zaposlitev, so kombinirali delo
na drugih šolah.
Taki učitelji so bili:
Dopolnjuje obveznost
Uči predmete
Damjana Oblak
OŠ A. T. Linharta Radovljica
Podaljšano bivanje
Irena Pungerčar
Gimnazija Jesenice
PSI
Jasna Smajič
Osnovna šola Toneta Stražišarja Jesenice
ŠVZ
Maja Zalokar
Gimnazija Škofja Loka
KEM
Ime in priimek
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2012/2013
5
Na naši šoli sta učno obveznost dopolnjevali naslednji učitelji.
Dopolnjuje obveznost
Uči predmete
Srednja gostinska in turistična šola
Radovljica
NEM
Ime in priimek
Janja Ravnik
V šolskem letu 2012/13 ni nihče od strokovnih delavcev pridobili višjega strokovnega naziva.
Struktura redno zaposlenih po strokovnih nazivih na dan 31. 8. 2012:
Brez naziva
7
strok. delavec
Naziv mentor
7
strok. delavcev
Naziv svetovalec
18
strok. delavcev
Naziv svetnik
5
strok. delavcev
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2012/2013
6
VPIS V LETU 2012/13
Stanje na koncu šolskega leta:
RAZR.
M
Ž
SKUPAJ
1. GA
11
21
32
11
21
32
15
14
29
15
14
29
7
16
23
13
10
23
20
26
46
6
21
27
6
17
23
12
38
50
58
99
157
11
15
26
11
15
26
11
13
24
11
13
24
8
12
20
8
12
20
4. EA
5
12
17
4. letnik – skupaj
EKONOMSKI TEHNIK SKUPAJ
1.MA
Medijski tehnik
1.MB
Medijski tehnik
1.letnik -skupaj
2. MA
Medijski tehnik
2. MB
Medijski tehnik
2. letnik - skupaj
3. MA
Medijski tehnik
3. MB
Medijski tehnik
3. letnik - skupaj
4. MA
Medijski tehnik
4.Mb
Medijski tehnik
4. letnik - skupaj
MEDIJSKI TEHNIK SKUPAJ
5
12
17
35
52
87
17
13
30
18
12
30
35
25
60
20
12
32
16
17
33
36
29
65
19
11
30
18
14
32
37
25
62
15
27
27
15
12
27
30
39
54
138
118
241
231
269
485
PROGRAM
Ekonomska gimnazija
Skupaj 1. letnik
Ekonomska gimnazija
2. GA
Skupaj 2. letnik
Ekonomska gimnazija
Ekonomska gimnazija
3. GA
3. GB
Skupaj 3. letnik
Ekonomska gimnazija
Ekonomska gimnazija
4. GA
4. GB
Skupaj 4. letnik
EKONOMSKA GIMNAZIJA SKUPAJ
Ekonomski tehnik
1. EA
1. letnik - skupaj
Ekonomski tehnik
2. EA
2. letnik - skupaj
Ekonomski tehnik
3. EA
3. letnik - skupaj
Ekonomski tehnik
VSI SKUPAJ
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2012/2013
7
PRIMERJAVA USPEHA
ŠOL.LETO
2009/109
2010/11
PROGRAM
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
EK. TEH.
1. letnik
2. letnik
3.letnik
4. letnik
SKUPAJ
19
31
28
44
72
1
2
0
2
2
4
2
6
7
13
5
10
12
13
25
0
10
4
13
17
10
24
22
35
57
52,6
77,4
78,6
79,6
79,2
27
18
24
28
97
0
1
3
1
5
4
2
4
3
13
10
8
14
13
45
4
4
3
9
20
18
15
24
26
83
66,67
83,33
100,0
92,86
85,49
MED.TEH. Št. d.
1. letnik
63
2. letnik
27
3. letnik
4. letnik
SKUPAJ
90
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
2
7
2
12
17
19
37
1
54
1
2
3
52
25
77
82,5
92,6
85,6
31
62
26
149
2
4
0
6
7
11
3
21
26
32
15
73
16
10
6
32
51
57
24
132
83,61
91,94
92,31
88,59
EK.GIMN. Št. d.
1. letnik
55
2. letnik
57
3.letnik
61
4. letnik
53
SKUPAJ
226
SKUP. VSI 438
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
3
3
6
4
16
23
13
13
10
11
47
85
28
29
32
32
121
215
4
9
9
6
28
57
48
54
57
53
212
380
87,3
94,7
93,4
100
93,8
86,2
49
51
56
57
213
459
3
4
4
9
20
31
9
11
14
13
47
81
28
32
28
21
109
227
4
4
9
13
30
82
44
51
55
56
206
421
89,80
100,0
98,21
98,25
96,71
91,72
ŠOL.LETO
2011/121
2012/13
PROGRAM
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
EK. TEH.
1. letnik
2. letnik
3.letnik
4. letnik
SKUPAJ
29
22
15
25
91
0
0
1
3
4
3
5
4
4
16
8
8
6
8
30
7
5
2
8
22
18
18
13
23
72
62,1
81,8
86,7
92,0
79,1
26
24
20
17
87
0
1
1
1
3
2
5
6
9
22
9
4
9
3
25
6
9
1
2
18
17
19
17
16
69
65,4
79,2
85,0
94,1
81
MED.TEH. Št. d.
1. letnik
63
2. letnik
61
3. letnik
58
4. letnik
24
SKUPAJ
206
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
2
2
5
0
9
9
12
13
7
41
36
31
28
14
109
16
12
5
3
36
63
57
51
24
195
100
93,4
87,9
100,0
94,7
60
64
61
44
229
1
2
6
6
15
8
14
16
12
50
35
38
27
17
117
9
6
9
7
31
53
60
58
42
213
88,4
92,3
95,1
77,8
88,4
EK.GIMN. Št. d.
1. letnik
28
2. letnik
45
3.letnik
51
4. letnik
56
SKUPAJ
180
SKUP. VSI 477
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
Št. d.
odl.
p.d.
db.
zd
poz
%
0
1
8
6
15
28
5
8
21
12
46
103
12
17
17
27
73
212
6
15
2
10
33
91
23
41
51
55
167
434
82,1
91,1
94,1
98,2
92,8
91,0
32
28
44
49
153
469
0
0
2
12
14
32
6
5
10
24
45
117
20
11
25
14
70
212
5
10
4
0
19
68
31
26
41
49
147
429
96,9
92,9
93,3
100
95,8
88,4
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2012/2013
8
ZAKLJUČEK IZOBRAŽEVANJA
Dijaki zaključnih letnikov so v šolskem letu 2012/13 opravljali maturo in poklicno maturo.
Ekonomska gimnazija pripravlja na maturo, srednja strokovna šola pa na poklicno maturo.
Aktivnosti v zvezi z maturo in poklicno maturo je koordiniral tajnik šolske maturitetne
komisije Iztok Mulej.
VSEBINA MATURE
VSEBINA POKLICNE MATURE
Skupni del:
 slovenščina
 matematika
 angleščina
Izbirni del:
 nemščina
 francoščina
 geografija
 zgodovina
 ekonomija
 psihologija

Skupni del:
 slovenščina
 gospodarsko poslovanje
-
Izbirni del:
angleščina/nemščina ali matematika
izdelek oz. storitev in zagovor
sociologija
USPEH NA MATURI
SPLOŠNA MATURA
Maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 49 rednih dijakov in bilo uspešnih 43
(87,7 %). Vsi neuspešni so imeli 1 popravni izpit.
V jesenskem roku je maturo opravljalo 6 rednih dijakov, pet dijakov je maturo izdelalo (83,3).
POKLICNA MATURA
Poklicno maturo je v spomladanskem roku prvič opravljalo 53 rednih dijakov in bilo uspešnih
46 (86,6 %). Dva dijaka sta dosegla izjemen učni uspeh (Zlati maturant)
V jesenskem roku je maturo opravljalo 14 rednih dijakov (7 prvič). Uspešnih je bilo 6 dijakov
(42,9 %).
V obeh rokih je uspeh slabši, ker dijaki niso oddali praktičnih nalog za 4. predmet
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
9
PREGLED USPEHA – redni dijaki
Šolsko leto
2012/13
Opravljali
SM
Izdelali SM
% usp.
Opravljali
PM
Izdelali PM
% usp.
spomladanski
rok
49
43
87,7 %
53
46
86,8 %
jesenski
rok
6*
5
83,3 %
14 (7+7*)
6
42,9 %
SKUPAJ
49
48
98,0 %
60
52
86,7 %
Legenda
SM = splošna matura
PM = poklicna matura
V podatkih so zajeti samo redni dijaki EGSŠ Radovljica.
* Popravni izpit
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
Razpisali smo prosta mesta v programih ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik,
ekonomski tehnik – poklicni tečaj, medijski tehnik in maturitetni tečaj.
V izobraževanje se je vpisalo 34 kandidatov : v program ekonomske gimnazije 1, v program
ekonomskega tehnika 3, v program ekonomski tehnik – pt 13, v program medijski tehnik 12
in v program maturitetni tečaj 5. Večino kandidatov se je vpisalo z namenom opraviti manjše
število izpitov za 4. letnik in poklicno maturo oz. maturo. Zato smo se ponovno odločili, da
kandidatom ponudimo obliko samoizobraževanja. Udeleženci so sami izrazili mnenje, da jim
to ustreza, saj imajo na razpolago sorazmerno malo časa, ob tem pa so skoraj vsi že opravili
del srednješolskih obveznosti.
Udeležencem, ki so pretežno že zaključili neko srednjo šolo in želijo z diferencialnimi izpiti
pridobiti želeno izobrazbo, smo omogočili, da opravljajo izpite brez predavanj s pomočjo
svetovanja in spremljanja profesorja.
Na podlagi svojih osebnih izobraževalnih načrtov so kandidati opravljali obveznosti v petih
izpitnih rokih. Po potrebi smo omogočili tudi izpite izven teh rokov v okviru posebnih rokov
za dijake.
Uspešnost kandidatov je bila sledeča:
Šolsko leto
uspešno zaključili
vpisani
%
2012/13
Ekonomski tehnik
3
0
0
Ekonomski tehnik - pt
13
0
0
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
10
Medijski tehnik
12
0
0
Ekonomska gimnazija
1
0
0
Maturitetni tečaj
5
1
20
Ugotavljamo, da se večina kandidatov vpiše v izobraževanje zaradi zakonske izenačenosti s
statusom dijaka in v zvezi s šolanjem ne opravijo nikakršnih obveznosti.
Aktivni udeleženci so izpite opravljali v petih letnih rokih, ki so bili določeni z Letnim
delovnim načrtom šole. Po potrebi pa smo jim odobrili tudi dodatne roke. O načinu in poteku
vseh aktivnosti smo udeležence obveščali pisno in po telefonu.
Trije roki so bili organizirani v okviru rokov za redne dijake junija, avgusta in februarja, dva
pa posebej za odrasle in občane - decembra in aprila.
Spraševalci za predmete celotnega predmetnika obeh programov so bili učitelji, redno
zaposleni na naši šoli in izpolnjujejo pogoje za izobraževalno delo.
Obseg snovi, ki jo je spraševalec zahteval na izpitu, je temeljil na predmetnikih posameznih
programov za redno srednješolsko izobraževanje.
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Poročilo o delu za šolsko leto 2012/2013
V preteklem šolskem letu so se realizirale načrtovane aktivnosti na posameznih delovnih
področjih:
1. Vpis in sprejem dijakov v šolo
V jesenskih in zimskih mesecih je z moje strani uspešno potekalo informiranje o naši šoli in
programih, ki jih izvajamo. Na predstavitvah po okoliških osnovnih šolah sem sodelovala po
dogovoru z ravnateljico.
Vse leto je potekalo individualno informiranja (preko telefona in osebno) in pomoč pri razumevanju poteka razpisa in izbora kandidatov.
V februarju sem sodelovala pri organizaciji informativnega dneva. Vse od izida razpisa so
potekale aktivnosti sprejemanja prijav, obveščanja kandidatov o vpisu in svetovanja ob
odločitvah, še intenzivnejše pa je bilo delo v zvezi z vpisom novih dijakov v juniju in
septembru. V programih ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija ni bilo omejitve vpisa, v
program medijski tehnik je bilo preveč kandidatov, zato je vpis potekal po postopku za
omejitev vpisa. V avgustu sem opravila analizo strukture prijavljenih in formirala razrede.
Od jeseni pa do zadnje faze vpisa v juniju sem se j udeleževala obveznega usposabljanja za
izvajanje računalniškega vpisa pod vodstvom Ministrstva za šolstvo in šport.
2. Spremljanje napredovanja dijakov in vodenje zbirk osebnih podatkov
je potekalo preko celega šolskega leta. Vključevalo je tako delo s posameznim dijakom kot s
skupino - razredom in zahtevalo ukrepe, kadar so se pokazale težave pri šolskem delu ali tudi
pri vedenjskem in čustvenem delovanju dijaka. V tem sklopu so bile izvedene individualne
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
11
obravnave posameznih dijakov, konfliktnih situacij v skupini ali celem razredu, analize
učnega uspeha in realizirana preusmerjanja in prešolanja dijakov iz in v našo šolo.
Spremljanje napredovanja je še posebno intenzivno potekalo z dijaki s posebnimi
potrebami. V naših programih se je šolalo 13 dijakov s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja ( 3 dijaki so bili usmerjeni sredi šolskega leta) ter 3 dolgotrajno bolni dijaki.
Za vse dijake so bile organizirane strokovne skupine, ki so oblikovale individualne programe
izobraževanja. Na podlagi teh programov je izobraževanje dijakov potekalo gladko, med
letom pa smo z vsemi udeleženci vsaj enkrat ponovno opredeliti naloge in obveznosti.
3. Osebno in skupinsko svetovanje dijakom in staršem
Trajnejše individualno svetovanje za doseganje učinkovitosti pri učenju, študijsko
usmerjanje in na področju socialnega učenja je potekalo kontinuirano celo leto s 27 dijaki,
mnogo dijakov prihaja po enkratno pomoč oz. svetovanje dnevno. Uspešnost svetovanja in
intervencij je težko oceniti, ugotavljam pa, da je v največji meri odvisno od motivacije dijaka
in sposobnosti razumevanja odvisnosti med njegovo lastno aktivnostjo in bodočimi rezultati.
Skupinska svetovanja so se izvajala predvsem v 3. in 4. letnikih obeh programov pred in
med postopkom vpisa v nadaljnje izobraževanje. V začetku šolskega leta sem sodelovala pri
izvedbi programa Učenje za učenje za dijake vseh prvih letnikov.
V sklop svetovalnega dela sodi tudi preventivno delovanje. V okviru izbirnih vsebin in izven
sem v preteklem letu razpisala humanitarno prostovoljno delo in program Poti do pozitivnega
samovrednotenja, a se ni prijavilo zadosti dijakov in jih nisem izvajala.
4. Sodelovanje z učitelji, vzgojitelji in zunanjimi institucijami
Sodelovala sem z razredniki pri spremljanju napredka dijakov in obravnavi v posameznih
primerih, ko so se pri tem pojavile večje težave ter jim poskušala svetovati za delo z skupino.
Učiteljem sem poskušala približati potrebo po izobraževanju na posebnih pedagoških,
psiholoških in socioloških področjih, ki posredujejo znanja in veščine, potrebne za delo z
mladostniki posamezniki in razredom kot skupino.
V sklopu tega področja sem redno spremljala štipendijsko politiko in druge akcije Urada za
delo, Centrov za socialno delo in bila aktivna v Lokalni akcijski skupini LAS Bled.
5. Sodelovanje z vodstvom šole
je potekalo za pripravo gradiv za načrtovanje dela, analize učinkovitosti in pri zbiranju drugih
statističnih podatkov, pri spremljanju učnega uspeha, pri organiziranih oblikah predstavitev
šol in informacijskih dnevih, pri vpisovanju in prešolanju, pri organizaciji stikov s starši ter
pri vseh drugih akcijah za dijake, starše in občane.
6. Načrtovanje in evalvacija svetovalnega dela
Svoje delo sem načrtovala skladno z letnim delovnim načrtom, učinkovitost ob individualnem
in skupinskem svetovanju z dijaki in starši pa evalvirala preko celega leta za posamezno
akcijo.
7. Poleg načrtovanega dela in akcij v okviru dela svetovalne službe je bilo izvedenih še
mnogo drugih organizacijskih, svetovalnih, pedagoških in administrativnih nalog. Kljub
splošnim prizadevanjem stroke, da se administrativno delo v okviru svetovalnega dela ne bi
povečevalo, prihaja z uvedbo novih evidenc in programov do situacije, ko se delež tega
močno povečuje. Posledično ima svetovalna služba vse manj časa za delo z dijaki ter za
preventivno in razvojno delovanje.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
12
ŠOLSKI SKLAD
V preteklem šolskem letu je prispevek staršev znašal 30 €.
Sredstva so se zbirala v enem obroku in sicer v mesecu septembru 2012.
ŠOLSKI SKLAD 2012/2013
STANJE 1.9.2012
191,05
30% NAJEMNIN
4.925,31
PRISPEVEK STARŠEV
9.225,02
POMOČ ŠOLAJOČIM
-307,69
STANJE 31. 8. 2013
14.033,69
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Poročilo zajema čas od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013
1. Strokovno delo je potekalo v ustaljenem tiru:







izbor gradiva po lastni presoji in v sodelovanju s profesorji,
naročanje gradiva pri najugodnejših ponudnikih,
vnos prejetega gradiva in retrospektivna konverzija (vnos za nazaj) v program
COBISS/V3, čigar polnopravni član je naša knjižnica postala novembra 2006
oprema vnesenega gradiva z nalepkami, žigi in zaščitno folijo, kjer je bilo potrebno,
razporejanje gradiva na police po sistemu UDK,
svetovanje in pomoč dijakom pri iskanju ustreznega gradiva
izpeljava vseh aktivnosti za Učbeniški sklad v skladu z novim Pravilnikom o
upravljanju učbeniških skladov.
2. Gradivo ŠK: Skrbeli smo, da so dijaki imeli na voljo čim večje število izvodov knjig za
domače branje, Cankarjevo tekmovanje, angleške in nemške bralne značke, za učenje oz.
utrjevanje tujih jezikov in posameznih predmetnih področij. Na tekočem smo z izdajami
gradiva namenjenega splošni in poklicni maturi. Dijaki radi berejo leposlovje. Poskrbeli smo
tudi za bolj zahtevne bralce.
2.1. Statistika izposojenega gradiva po vrsti je bilo:
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
13
Vrsta gradiva
izposojeno
knjige
5.227
knjige - leposlovje
1.515
CD plošče
2
video DVD
3
video DVD - leposlovje
1
drugo
19
Skupaj
6.767
2.2. Vsi dijaki so vpisani v šolsko knjižnico
Računalniško je zabeleženih 4.322 obiskov šolske knjižnice.
3. Prirast in odpis gradiva
Zadnja zapolnjena inventarna številka v programu COBISS/V3 je bila na dan 31. 8. 2013
8872 (lani 8521, predlani 7704). V tem pregledu niso upoštevani naslovi oz. enote ki so še
vedno evidentirane le v ročno vodenih inventarnih knjigah. Tam je zadnja vnesena inventarna
številka težko določljiva, ker se je nekaj časa po uvedbi računalniškega programa vodilo
vzporedno štetje, obenem pa še vnos starih enot v računalniško bazo.
4. Izvajali smo KIZ – Knjižnično-informacijska znanja, kjer skušamo usposobiti dijake za
polno izrabo knjižnice, njenega gradiva in informacijskih virov.
4.1. Realizacija je bila sledeča:
razred
ure
razred
ure
1Ga
5
1Ea
5
2 Ga
6
1Ma
5
2Ma
2
1Mb
5
4.2. Največ se izobraževanje dijakov izvaja individualno, ko v referenčnem pogovoru
skušamo rešiti njihove zahteve in želje.
5. Literarni večer
Izvedli smo literarno srečanje. V mesecu oktobru nas je obiskala pisateljica Cvetka Bevc in
nam predstavila svoje delo in knjigo Desetka, ki je bila aktualna knjiga v projektu Rastem s
knjigo.
6. Ostale dejavnosti
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
14
6.1. Vodenje bralnega kluba v šolskem letu 2012/2013. Srečevali smo se najmanj enkrat
mesečno in se pogovarjali o prebranih knjigah in aktualnih temah v njih.
6.2. Sodelovala sem v Projektu »Rastem s knjigo«, ki je bil za prve letnike vseh usmeritev
izveden v splošni knjižnici A. T. Linharta Radovljica. Vsak dijak je prejel v dar izvod knjige
Cvetke Bevc - Desetka.
6.3. Marca smo postavili tematsko razstavo knjig in revij, ki pokrivajo področja, ki jih
obravnavajo medijski tehniki.
6.4. Bila sem somentorica Praktičnega usposabljanja z delom. Skrbela sem za pripravo
pogodb in drugih dokumentov, ki jih dijaki potrebujejo pred začetkom prakse. Na koncu sem
poklicala delodajalce in jih vprašala o njihovih vtisih. V veliki večini so bili pozitivni.
6.5. Na dnevu odprtih vrat se je knjižnica predstavila z bralnim klubom. Združili smo
Literarni večer in Dan odprtih vrat.
6.6. Na dnevu odprtih vrat se je knjižnica predstavila z bralnim klubom. Predstavili smo se z
animacijo (Sani Karić) povzeto po knjigi Manjkajoči Košček in Manjkajoči Košček sreča
veliko O.
7. Oprema knjižnice
Oprema knjižnice ostaja enaka. Popolnoma smo spremenili postavitev gradiva in pridobili
večji svetel prostor za učenje.
8. Učbeniški sklad
Sem skrbnica Učbeniškega sklada. Večina dijakov naše šole (450 dijakov) si učbenike
izposodi v Učbeniškem skladu. Delo je obsežno in zahtevno. Od konca pouka do konca
šolskega leta je potekal odpis učbenikov, ki niso več potrjeni. Evidentiranje potreb in nakup
novih. Priprava kompletov za posamezne dijake in vnos v program za izposojo. Izvedla sem
tudi ročni vpis novih dijakov.
7. Oprema knjižnice
Oprema je zadovoljiva. Žal nam bo kmalu zmanjkalo tekočih polic za knjige.
8. Učbeniški sklad
Večina dijakov naše šole (450 dijakov) si učbenike izposodi v Učbeniškem skladu. Delo je
obsežno in zahtevno. Od konca pouka do konca šolskega leta je potekal odpis učbenikov, ki
niso več potrjeni. Evidentiranje potreb in nakup novih. Priprava kompletov za posamezne
dijake in vnos v program za izposojo. Izvedla sem tudi ročni vpis novih dijakov.
IZVEDBENI PREDMETNIK ZA ŠOLSKO LETO 2012/13
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
15
Izvedbeni predmetnik je bil sestavljen v skladu z obstoječimi predmetniki, oziroma programi,
za katere izobražujemo.
Dijakom, ki so se pripravljali za splošno maturo smo glede na njihov interes omogočili
dodatne priprave pri predmetih, ki so jih izbrali za maturo.
Urniki razredov in urniki učiteljev so v arhivu šole.
ORGANIZACIJA POUKA
Pouk smo organizirali v dopoldanskem času. Pri matematiki uvedli fleksibilni urnik. Učiteljici
matematike sta 10 % predvidenih ur po predmetniku izvedli timsko. Projekte smo izvajali v
določenih dneh znotraj ur, določenih na urniku.
Vzgojno izobraževalni programi po predmetniku so bili v celoti realizirani, tako v programu
ekonomski in medijski tehnik kot v programu ekonomska gimnazija.
Šola je v skladu z izvedbenim predmetnikom izvedla vse kulturne, telesno-vzgojne in
naravoslovne dejavnosti ter ekskurzije.
Obvezne izbirne vsebine in interesne dejavnosti so bile dijakom ponujene v načrtovanem
obsegu in realizirane. Izvedli smo načrtovane projekte v 1.,2. In 3. letnikih prenovljenih
programov (ET in MT) in v 1. ter 2. letniku ekonomske gimnazije. Vsi razredi so javno
predstavili svoje ugotovitve.
Izpeljali smo projekt filmska vzgoja, poslovno komuniciranje in izmenjavo dijakov.
PEDAGOŠKE IN ŠTUDIJSKE KONFERENCE 2012/13
DATUM
1.
26.9.2012
2.
17.10. 2012
3.
14.11.2012
4.
12.12.2012
TEMATIKA

















Priprave na dan odprtih vrat
Informacija o športnem oddelku
Aktivnosti in zadolžitve v oktobru
Razno
Vzgojni ukrepi
E - asistent
Delo z nadarjenimi dijaki.
Predstavitev dela z nadarjenimi (I. Pungerčar)
Prijava na regijsko srečanje mladih raziskovalcev
Kako pripraviti in izvajati projekt (M. Podhraški)
Novosti šolske zakonodaje
Ukrepi vlade in politika sindikata (J. Brezavšček)
Promocija šole
Vzgojni ukrep
Razno
Poročilo o opravljenih aktivnostih in praksi
Potek projekta v 3. Mb
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
16
5.
17.1.2013
6.
13.2.2013
7.
20.3.2013



















8.


19. 4. . 2013
9.
15.5.2013
10.
11.
12.
13.
14.
24.5.2013
29.5.2013
30.5.2013
12.6.2013
21.6.2013




















Pogojni vpis, status in opravljanje obveznosti v letu 2012
Dejavnosti na zadnji šolski dan v letu 2012
Vzgojni ukrep
Razno
Stavka javnega sektorja 23. 1. 2013
V šol. letu 2013/14 ne bomo vpisovali v EG
Pregled uspeha
Vzgojna problematika
Razno
Priprava na informativna dneva
Vzgojna problematika
Razno
Predstavitev možnosti šolanja za dijake v ZDA
Obravnava sprememb Zakona o gimnazijah, ključne
usmeritve (kakovost, podjetnost in ustvarjalnost, nadarjeni,
tujci, vzgojni načrt, priznavanje neformalno pridobljenega
znanja, osebni izobraževalni načrt, dijaki s posebnimi
potrebami, odrasli)
Priprava na državno tekmovanje Vetrnica
Vmesno poročilo o izvedenih projektih
Vzgojni ukrepi
Vprašanja in pobude
Poročanje o izvedenih tekmovanjih, napoved tekmovanj
(vodje aktivov)
Priprava na Vetrnico (S. Mevlja)
Potek razvojnega dela na pobočju uporabe taksonomskih
stopenj (B. Cerkovnik)
Vseživljenjsko učenje v maju (A. Berčon)
Pravila na maturi (I. Mulej)
Evidenca delovnega časa
Prijava na tabore
Vzgojni ukrepi
Razno
Poročilo o državnem tekmovanju Vetrnica
Priprava na zaključek pouka in sprevod maturantov
OIV
Priprave na poklicno in splošno maturo
Vzgojni ukrepi
Razno
Pregled uspeha v 4. letnikih
Razno
Predlog po sklepu za prav dober uspeh v 4. Gb
Razno
Obravnava in izrek vzgojnega ukrepa dijakoma 3. Mb
Razno
Izrek vzgojnih ukrepov dijakoma 3. Mb
Vzgojni ukrep
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
17
 Pregled uspeha
 Razno
15.
 1. del: eAsistent (delavnica)
4.7.2013
 2. del: vprašalnik-katera so naša šibka področja
Del. srečanje
 Razno
16.
 Pregled uspeha po spomladanskih popravnih izpitih
5.7.2013
 Razno
17.
19.8.2013
 1. Uvod
Del. srečanje
 2. Analiza rezultatov mature
 3. Napovednik za nadaljevanje srečanja 23. 8. 2013
 4. Pregled novega šolskega koledarja
 5. Novosti na šoli
 6. Delavnica
 7. Razno
18.
 . 1. šolski dan (2. 9. 2013)
 2. Razpored učiteljev na maturi
 3. Spletna stran šole v oblikovanju
23.8.2013
 4. Učni načrti
 5. Priprava projektov
 6. Razno
19.
 Tabor za 2. letnike
 2. 1. šolski dan
 3. Določitev sorazrednikov v novem šol. letu
26.8.2013
 4. Projekti
 5. Tabor za 1. letnike
 6. Razno.
Pedagoške in študijske konference se sklicujejo enkrat mesečno v izbranem terminu ob
sredah.
Po potrebi sklicujemo krajše pedagoške konference. Oddelčne konference se sklicujejo na
pobudo razrednika, učitelja, razreda, svetovalne delavke ali ravnateljice. Namenjene so
obravnavanju aktualnih vprašanj in iskanju pobud ter razreševanju problemov.
Projektni tim se s člani srečuje večkrat pred izvedbo projekta in enkrat po izvedenem
projektu. Vodja projektnega tima oddaja poročilo ravnateljici.
SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV
Sklicatelj aktiva je praviloma vodja aktiva, lahko pa tudi drug član ali ravnateljica, odvisno od
problematike in tematike, ki se bo obravnavala.
Strokovni aktivi se sestajajo v napovedanih terminih, predvidoma enkrat mesečno po potrebi,
najmanj pa trikrat letno. Za programa ekonomski in medijski tehnik se po enotah v naprej
določajo minimalni standardi znanj in zapišejo v zapisnik ter posredujejo dijakom na začetku
obravnavane teme.
Vodja aktiva odda poročilo ravnateljici.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
18
SVET ŠOLE
DATUM
26. 9. 2012
18.10.2012
7.1.2013
21.2.2013
TEMATIKA
 Obravnava poročila o uspehu v preteklem šolskem letu
 Obravnava LDN
 Pobude in vprašanja
 Predlog obsega vpisa za šolsko leto 2013/14: dva oddelka
ekonomska gimnazija
 Pregled zapisnikov zadnjih sej
 Problematika vpisa v 1. Letnik EG
 Posvetovalnica za starše in otroke na EGSŠ Radovljica
 Razno
 Pregled zapisnika zadnje seje
 Obravnava Letnega poročila za leto 2012
 Ugotavljanje delovne uspešnosti ravnateljice
 Potrditev pravilnika o prilagajanju obveznosti v šoli – status
kulturnika
10.4.2013
 Vpis v začetni letnik za šolsko leto 2013/2014
14.5.2013
 Vpis v začetni letnik za šolsko leto 2013/2014
30.5.2013
 Pregled zapisnikov zadnjih sej
 Obravnava Finančnega načrta 2013
10.6.2013
 Presežni delavci 2013/2014
SVET STARŠEV
DATUM
26. 9. 2012
TEMATIKA
 Predstavitev novih članov sveta staršev in izvolitev
podpredsednika sveta šole
 Obravnava Poročila o uresničitvi delovnega načrta šole za šolsko
leto 2011/12
 Obravnava predloga LDN za šolsko leto 2012/13
 Obravnava organizacijskih novosti
 Predlog višine prispevkov za šolski sklad in nov odbor šolskega
sklada
 Obravnava tekoče šolske problematike
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
19
SESTANKI STROKOVNIH AKTIVOV
Sklicatelj aktiva je praviloma vodja aktiva, lahko pa tudi drug član ali ravnateljica odvisno od
problematike in tematike, ki se obravnava. Vsak aktiv obravnava naslednje teme:
- (na začetku šolskega leta): Načrt dela aktiva, učni načrti, dejavnosti, projekti, medpredmetno
povezovanje, kriteriji ocenjevanja, izobraževanje
- (ob koncu pouka): Izvedene dejavnosti, predlogi
Zapisniki strokovnih aktivov so v arhivu šole.
AKTIV
SLOVENISTOV
DATUM
30.avgust.
4. junij
19. avgust
ANGLISTOV
30. avgust
21. junij
NEMCISTOV
31. avgust
3. julij
MATEMATIKE
30. avgust.
27. junij
30. avgust
NARAVOSLOVJA
31. avgust
3. julij
ŠPORTNE VZGOJE
31. avgust
SOCIOLOGIJA-
31. avgust
PSIHOLOGIJA
21. junij
GEOGRAFIJA-
30. avgust
ZGODOVINA
4. julij
EKONOMSKI
PREDMETI
31. avgust
AKTIV STROKOVNIH
PREDMETOV MT
13. junij
11. junij
30. avgust
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
20
DELO DIJAŠKE SKUPNOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2012/13
Predsednik dijaške skupnosti je bil Sašo Ilijev, mentor pa Uroš Pikec.
DATUM
20. 09. 2012
11. 2. 2013
16. 4. 2013
TEMATIKA/DNEVNI RED

Volitve

Predstavitev poročila za šolsko leto 11/12

Predstavitev LDN 12/13

Razno

Program Ekonomska gimnazija

Informativn dnevi

Šolske predstave

Državno tekmovanje Veternica

Razno

Obravnava statuta Ekonomske gimnazije in srednje šole
Radovljica

Malica

Razredno slikanje
IZOBRAŽEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠOLSKEM LETU
2012/13
Strokovni delavci imajo pravico do 5 dnevnega izobraževanja v tekočem šolskem letu. V ta
sklop ne sodijo pedagoške in študijske konference, ki so predvidene v šolskem koledarju ali
LDN. Učitelji, ki svoje delo dopolnjujejo drugje ali imajo manjšo učno obveznost, imajo
pravico do sorazmernega deleža izobraževanja.
Če učitelj ali zavod v tem šolskem letu nista zainteresirana za izrabo vseh petih študijskih dni,
se del izobraževanj lahko prenese v naslednje šolsko leto. Izobraževanje je izjemoma lahko
tudi daljše, če je to v interesu zavoda.
Ravnateljica sprejema sklepe o posamičnem izobraževanju in izpopolnjevanju (56. člen KP za
dejavnost vzgoje in izobraževanja).
V šolskem letu 2012/13 smo poleg izobraževanj za didaktično prenovo, seminarjev na daljavo
in študijskih skupin, ki so se jih udeleževali vsi učitelji, izvedli še naslednje izobraževanje za
zaposlene:
Tema izobraževanja
Datum:
E-učilnica (Moodle)
marec 2013
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
Izvajalec
I. MULEJ
21
E-ŠRT
Kako komunicirati z razburjenimi in
agresivnimi sogovorniki v šolstvu
Izobraževanje Herkules
Seminarji o uvajanju posodobljenih
učnih načrtov
19. In 20 april
18. maj 2013
ZRSŠ
Franka Bertoncelj
5. april 2013
Različni termini
za vse učitelje
Razbornik
ZRSŠ
DELO PEDAGOŠKIH DELAVCEV IN STROKOVNIH ORGANOV ŠOLE
Tridnevno DELOVNO SREČANJE smo izvedli na koncu pouka med počitnicami (4.- 6. julij)
Vsi učitelji EGSŠ Radovljica so imeli izdelane letne priprave za pouk in tudi časovno
razporeditev učne snovi. Učitelji so zahtevali od dijakov učbenike, ki so na voljo. Učitelji so
vključevali v pouk vso razpoložljivo učno-vzgojno tehnologijo.
Učitelji so bili aktivno vključeni v priprave na maturo in poklicno maturo. Udeleževali so se
seminarjev o maturi. Pet učiteljev naše šole je bilo zunanjih ocenjevalcev pri izvedbi mature.
Razredniki so se ukvarjali predvsem z odnosom dijakov do učenja in discipline, kajti nekateri
dijaki niso kazali dovolj volje do učenja, pa tudi disciplina je bila v nekaterih oddelkih
problematična. Vsi razredniki so izvajali razredne ure.
Zato so učitelji obravnavali zlasti :
Program za dijake:
- učenje učenja: 4 urni program za dijake
- poudarjeno učenje učenja pri urah posameznih predmetov
- učne uspehe v posameznih ocenjevalnih obdobjih
- posodabljanje pouka in izvajanje novih metod
- državljanska vzgoja v okviru razrednih ur po programu
Program za učitelje:
- probleme in nabavo učnih pomagal
- javno ocenjevanje
- napovedano spraševanje
- smotrno razporejanje pisnih nalog (mrežni plan)
- sprotno ocenjevanje in preverjanje znanja učencev
- sprotno vodenje dnevnika in vpisovanje predelave snovi
Razredni učiteljski zbori so obravnavali učno, predvsem pa vzgojno problematiko v oddelkih,
prav tako tudi učiteljski zbor šole. V okviru pouka zdravstvene vzgoje se je šola povezala s
Centrom za socialno delo ter organizirala predavanja o zasvojenostih, stresih mladostnikov,
varnosti v cestnem prometu in kontracepciji.
Osem učiteljev je izvajalo program timskega poučevanja. Ravnateljica je najmanj enkrat
prisostvovala učni uri posameznega učitelja ali učiteljskega para.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
22
Šola je sodelovala z osnovnimi šolami Gorenjske v zvezi z informiranjem o možnosti vpisa na
obe usmeritvi. Izvedeni so bili informativni dnevi, kjer so bile učencem predstavljene
informacije o možnosti šolanja ter nadaljnje zaposlitve.
Za pedagoško vodenje šole je bila odgovorna ravnateljica šole. Pri vodenju šole ji je pomagala
pomočnica Irena Pungerčar. Razvojno delo načrtuje in implementira šolski razvojni tim v
sestavi: Helena Kapus, Maja Zalokar, Tadeja Klinar in Nevenka Kunšič.
AKTIVNOSTI NA PODROČJU ODKRIVANJA NADARJENIH
DIJAKOV NA EGSŠ RADOVLJICA V Š.L. 2012/2013
Na šoli smo v septembru 2012 izoblikovali projektno skupino za delo z nadarjenimi ter
naredili koncept dela za delo z nadarjenimi dijaki.
 CILJI KONCEPTA DELA Z NADARJENIMI:
 Delo z dijaki, ki so na šolo že prišli kot prepoznani nadarjeni v osnovnih šolah za
posamezna področja.
 Prepoznavanje nadarjenih dijakov v srednjih šolah in nadaljnje delo z njimi.
 Vključiti nadarjene dijake v različna tekmovanja, delavnice in natečaje, kjer bodo
lahko primerjali svoja znanja, sposobnosti, spretnosti na različnih težavnostnih
stopnjah, spoznavali bodo novosti, ki jim bodo pomagale krepiti samopodobo, njihove
zmožnosti.
 Razvijanje posebnih sposobnosti in interesov, kjer izkazujejo svoja močna področja.
 Širitev in poglabljanje temeljnih znanj.
 Razvijanje ustvarjalnosti.
 Spodbujanje samostojnosti in odgovornosti.
 Spodbujanje višjih oblik mišljenja in učenja.
 Omogočiti dijakom vpis na želeno študijsko smer.
 Višji rezultati na PM in SM.
 V delo z nadarjenimi dijaki vključiti učitelje in svetovalno službo ter spodbujati
sodelovanje s starši in okoljem.
EVIDENTIRANJE NADARJENIH DIJAKOV



Učitelji med vzgojno-izobraževalnim delom načrtno opazujejo znake nadarjenosti
in dosežke dijakov na posameznih področjih. Svetovalna služba na podlagi mnenj
učiteljev in razrednikov oblikuje evidenco dijakov, ki bi lahko bili nadarjeni in
pridobi pisno soglasje staršev za izvedbo postopka identifikacije nadarjenih
dijakov.
Naredili so seznam dijakov, ki so iz OŠ prišli na našo šolo kot prepoznani
nadarjeni dijaki, koordinirali smo izvajanja evidentiranja dijakov, ki bi lahko bili
nadarjeni ter predstavili celotnemu učiteljskemu zboru .
Oblikovali smo evidenco dijakov, ki bi lahko bili nadarjeni, organizirali
informiranja staršev o izvajanju koncepta, nato smo pridobili soglasja staršev za
izvedbo postopka identifikacije.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
23


OBLIKE IN DEJAVNOSTI ZA PRILAGAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA ZA NADARJENE DIJAKE




V osebnem izobraževalnem načrtu (IP) so navedene oblike in metode dela z
dijakom med poukom, s pomočjo katerih dijak širi in poglablja znanje na
področju, ki ga zanima ter dejavnosti pred in po pouku, s katerimi dijak razvija
svojo nadarjenost, navedeni so izvajalci le teh in izvenšolske dejavnosti, ki jih
dijak obiskuje.
Za dijake, ki so bili identificirani kot nadarjeni v preteklih šolskih letih se
zastavljeni IP izvaja celo šolsko leto in se med šolskim letom po potrebi spreminja
in dopolnjuje.
ORGANIZACIJSKE OBLIKE: dodatni pouk, priprava na različna tekmovanja,
predmetni izpiti, vzporedni programi, izven šolske dejavnosti.
DIDAKTIČNE STRATEGIJE: notranja, fleksibilna diferenciacija pouka,
projektno delo-posamezno, v dvojicah, skupinsko, raziskovalno učenje,
problemski pouk, raziskovalno delo, sodelovalno učenje, inštruiranje, pomoč
sošolcem pri učenju, e-učenje, priprava učne ure ali dela učne ure.
 TEMELJNA NAČELA, KI SMO JIH UPOŠTEVALI PRI DELU Z NADARJENIMI
DIJAKI:









Upoštevanje posebnih sposobnosti in močnih interesov dijaka.
Upoštevanje individualnih osebnih značilnosti.
Širitev in poglabljanje znanja.
Hitrejše napredovanje v procesu učenja.
Spodbujanje višjih oblik mišljenja in učenja.
Razvijanje ustvarjalnosti.
Spodbujanje samostojnosti in odgovornosti.
Uveljavljanje mentorskih odnosov med dijaki in učitelji.
Skrb za to, da so nadarjeni dijaki v svojem razrednem in šolskem okolju ustrezno
sprejeti.
 Ustvarjanje možnosti za občasno druženje nadarjenih dijakov med seboj glede na
njihove posebne potrebe in interese.
Na šoli smo evidentirali nadarjene dijake po smereh: EG 20 dijakov, ET 3 dijaki, MT
13 dijakov .
Evalvacija dela z nadarjenimi dijaki je pokazala, da smo prepoznali prave dijake kot
nadarjene in da so dijaki dosegli odlične rezultate na tekmovanjih in festivalih.
Najbolj ponosni smo na dva dijaka 4. letnika EG, ki sta postala zlata maturanta.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
24
DELO ŠOLSKEGA RAZVOJNEGA TIMA
Člani ožjega šolskega razvojnega tima ( ŠRT ): Ksenija Lipovšček, Maja Zalokar (vodja),
Tadeja Klinar, Helena Kapus, Nevenka Kunšič
21. 8. 2012
11. 10. 2011
Koncept nadaljnjih priprav in usmeritev za nov začetek
Dnevni red:
1) Priprava osebnih načrtov učitelja in razvojnega načrta šole (nadaljevanje
začrtanega)
3) Prioritete (učenje, diferenciacija, nadarjeni, medpredmetno sodelovanje v
pojektih)
4) Timsko sodelovanje
5) Pobude
BRIGITA RUPAR: načrt, evalvacija, ocena uspešnosti, vprašanja,
spletna oblika
Spletne učilnice, kompetence, evalvacija
19. in 20. april 2013 Portorož, junij 2013 zaključno srečanje, regijsko
srečanje druga polovica januarja 2013
14. 11. 2012
Maja Zalokar je oddala poročilo.
Naše prioritete so:
Digitalna pismenost
Učenje učenja
Kritično mišljenje
Glede na to, da imamo tudi program medijski tehnik je digitalna
pismenost zelo prisotna v vseh predmetih.
O projektu Učenje učenja je spregovorila Irena Pungerčar in je
podrobno opisala izvedbo projektnih dni v 1. letniku vseh treh
usmeritvah, mapa, literatura za dijake, UL, ponotranjiti znotraj
predmetov.
Kritično mišljenje vključujemo znotraj projektnih dni, bomo
nadaljevali, saj so projektni dnevi v 1. letniku gimnazije zelo uspešni,
potrebni bi bilo le še izdelati kazalnike.
Naloge:
Tadeja: filmska dejavnost, strokovni jezik
Irena: Učenje učenja
Nevenka: Dan odprtih vrat, Festival primerov dobrih praks
Maja: načrt, poročilo, vodja
Helena: nadarjeni
Projekti: nosilci učitelji EKN
1.ET zlato, srebro
2.ET ekološke vsebine
1.EG varčevanje z energijo
2.EG Kako lahko prispevam k trajnostnem razvoju
Drugačni pristopi, načini dela z nadarjenimi, dodatno delo z
nadarjenimi
Raziskovalno delo: Karmen Gogala
Sodelovalno učenje, jezik stroke
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
25
Skupno izobraževanje učiteljev
Načrtovanje preverjanj znanj na osnovi taksonomskih stopenj
Srečanja ŠRt pred konferencami
7. 1. 2013
Dnevni red:
Priprava na prihajajoče projekte
Problematika vpisa
Predlogi in pobude
februar/marec2013
Reševanje vprašalnika: https://www.1ka.si/a/24463 vsake članice ŠRT
18. 3. 2013
Prisotni: Ksenija Lipovšček, Nevenka Kunšič, Helena Kapus
Dnevni red:
1) Kako potekajo projekti? (pobude, 10 min.)
2) Priprave na tekmovanja in natečaje (vtisi, 5 min.)
3) Priprava na evalvacijo in izhodišča za načrtovanje (zadolžitve članic
ŠRT- ja 10 min., oblikovanje vprašalnika, oblikovanje mrežnega plana
aktivnosti na letni ravni, rokovnik z zadolžitvami)
4) Uvajanje v Herkules - oblikovanje LDN-ja ((10 min.)
Realizacija projektov:
Projekti: zastoj pri 1G, nosilec naj bi bila stroka, organizator razrednik.
Sestanek sklican za sredo, 20. 3. 2013. Sodelujejo učitelji, ki se prepoznajo,
nosilec bo BIO.
8. 4. 2013
Prisotni: Ksenija Lipovšček, Tadeja Klinar, Nevenka Kunšič, Helena Kapus
Dnevni red:
1) s
15. 4. 2013
Prisotni: Ksenija Lipovšček, Tadeja Klinar, Nevenka Kunšič, Helena Kapus
Dnevni red:
Tema :
priprava na Portorož
22. 4. 2013
Analiza srečanja ŠRT v Portorožu.
Srečanja smo se udeležile Ksenija Lipovšček, Tadeja Klinar, Maja
Zalokar, Helena Kapus
- Tanja Rupnik Vec nam je predstavila rezultate evalvacije, ki jo je izvedel
zavod med člani ŠRT. Predstavila je pomembne spremembe, ki so nastale v
letih prenove in aktualne trende v EU na področju izobraževanja in bodoče
razvojne prioritete. Razpravljali smo o nujnosti načrtovanja v kriznem času.V
delavnicah smo se usposabljale za veščine vodenja in razvijanje čustvene
inteligence.
27. 5. 2013
Pogovor o smernicah za glede nadaljnjega razvoja šolstva in naše
šole v ožjem in širšem okolju.
3. 7. 2013
Prisotni: Ksenija Lipovšček, Tadeja Klinar, Irena Pungerčar, Helena Kapus
Dnevni red:
1) priprava na delovno srečanje:
evalvacija učiteljevega dela v razredu: Kako sem realiziral učne cilje in
razvijal kompetence dijakov?
evalvacija OIV
evalvacija projektnega dela
drugi dan:
načrtovanje medpredmetnega sodelovanja in timskega dela
predlogi za projektno delo
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
26
-
predlogi za OIV
PREGLED IZVEDENIH OBVEZNIH IZBIRNIH VSEBIN EG
2012/2013
Dejavnost
A) Vsebine, obvezne
za vse
športne dejavnosti
- športni dan
kulturne dejavnosti
- gledališče
- šolske proslave
1.
letnik
25.1.2012 / 6 ur
2.
letnik
letnik
25.1.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
6.-10.2.2012 / 6 ur
zimovanje
8.3.2012 / 6 ur
13.1.2012 / 6 ur
Pozor, hud ples!
13.1.2012 / 6 ur
Pozor, hud ples!
27.10.2011 / 6 ur
MGL: Romeo in Julija
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
22.6.2012 / 2 uri
Zadnji šolski dan
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
8.5.2012 / 2 uri
Filmska projekcija CF
22.6.2012 / 2 uri
Zadnji šolski dan
23.12.2011 / 3 ure
film
7.2.2012 / 6 ur
zimovanje
9.2.2012 / 6 ur
zimovanje
27.10.2011 / 6 ur
MGL: Romeo in Julija
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
22.6.2012 / 2 uri
Zadnji šolski dan
državljanska kultura
knjižničnoinformacijska znanja
14.9.2011 / 5 ur
Rastem s knjigo
zdravstvena vzgoja
18.11.2011 / 9 ur
20.1.2012 / 7 ur
vzgoja za mir, družino,
nenasilje
7.-9.9.2011 / 6 ur
tabor- Dom Gorenje
23.12.2011 / 3 ure
film
28.2.2012 / 2 uri
Delavnica
8.5.2012 /.4 ure
Filmska projekcija CF
poslovno
komuniciranje
/ 30 ur
dejavnost s projektnim
delom
/ 30 ur
Skupaj A
B) Obvezna ponudba
šole
logika (sklop)
medpredmetne
vsebine ekskurzija
raziskovalno delo
obvladovanje
tipkovnice (sklop)
3.
60 / 60
7.-9.9.2011 / 8 ur
tabor- Dom Gorenje
45 / 45
4.
letnik
25.1.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
27.10.2011 / 6 ur
MGL: Romeo in Julija
13.4.2012 / 6 ur
Tri zdrave marije in en
oče naš
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
25.5.2012 /.2 uri
Kulturni dogodek
13.4.2012 / 6 ur
Tri zdrave marije in en
oče naš
3.Ga:
8.9.2011 / 6 ur
3.Gb:
9.9.2011 / 6 ur
18.,19.,20.,21.6.2012 /
24 ur
3.Ga:
24.11.2011 / 4 ure
zaposlitveni
sejem
moje delo
3.Gb:
24.11.2011 / 4 ure
zaposlitveni
sejem
moje delo
11.,12.,13.,15.6.2012 /
26 ur
90 / 90
24 / 24
6.-10.2.2012 / 8 ur
zimovanje
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
27
prostovoljno
delo (sklop)
prva pomoč
socialno
športni tabori in šola v
naravi
7.-9.9.2011 / 10 ur
tabor- Dom Gorenje
učenje
za
učenje
(sklop)
verstva in etika (sklop)
C)
Prosta
izbira
dijakov
Skupaj B in/ali C
Skupaj
5.9.2011 / 6 ur
6.9.2011 / 6 ur
30 / 30
90 / 90
6.-10.2.2012 / 16 ur
zimovanje
6.-10.2.2012 / 14 ur
zimovanje
38 / 45
83 / 90
0
90 / 90
ET
Dejavnost
A) Vsebine, obvezne za
vse
športne dejavnosti
- športni dan
kulturne dejavnosti
- gledališče
- razstave
- filmske predstave
- šolske proslave
- ogled štud. knjižnice,
izobraževalne ustanove
- kulturne in zgodovinske
znamenitosti
zdravstvena vzgoja
Skupaj A
B)
Obvezno
za
program ekonomski in
medijski tehnik
Metode učenja
Naravoslovni / ekološki
dan
0/6
24 / 30
2012/2013
1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
25.1.2012 / 6 ur
25.1.2012 / 6 ur
25.1.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
6.6.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
6.6.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
6.6.2012 / 6 ur
13.1.2012 / 6 ur
Pozor, hud ples!
13.1.2012 / 6 ur
Pozor, hud ples!
27.10.2011 / 6 ur
MGL: Romeo in Julija
20.10.2011 / 1 ura
fotografije in risbe
8.12.2011 / 1 ura
fotografije
19.4.2012 / 1 ura
fotografije
23.12.2011 / 3 ure
film
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
22.6.2012 / 2 uri
Zadnji šolski dan
16.9.2011 / 6 ur
Rastem s knjigo
6.6.2012 / 6 ur
Rogaška Slatina
20.10.2011 / 1 ura
fotografije in risbe
8.12.2011 / 1 ura
fotografije
19.4.2012 / 1 ura
fotografije
23.12.2011 / 3 ure
film
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
22.6.2012 / 2 uri
Zadnji šolski dan
20.10.2011 / 1 ura
fotografije in risbe
8.12.2011 / 1 ura
fotografije
19.4.2012 / 1 ura
fotografije
23.12.2011 / 3 ure
film
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
22.6.2012 / 2 uri
Zadnji šolski dan
4.
letnik
8.12.2011 / 6 ur
pohod - Bled
25.1.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
27.10.2011 / 6 ur
MGL: Romeo in Julija
13.4.2012 / 6 ur
Tri zdrave marije in en
oče naš
20.10.2011 / 1 ura
fotografije in risbe
8.12.2011 / 1 ura
fotografije
19.4.2012 / 1 ura
fotografije
23.12.2011 / 3 ure
film
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
25.5.2012 /.2 uri
Kulturni dogodek
18.11.2011 / 9 ur
20.1.2012 / 9 ur
48 / 48
2.9.2011 / 6 ur
5.-7.9.2011 / 6 ur
tabor- Dom Gorenje
Poklicno področje
5.-7.9.2011 / 6 ur
tabor - ogled podjetja
Strokovno
področje/sejem
11.6.2012 / 8 ur
Ogled pošte
54 / 54
6.6.2012 / 6ur
Rogaška Slatina
1.6.2012 / 6ur
Ogled podjetja LIPBled
5.6.2012 / 6ur
Ogled pošte
36 / 36
12.10.2011 / 3 ure
čistilna akcija
23.3.2012 / 3 ure
čistilna akcija
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
8.12.2011 / 4 ure
TNP in komunala
19.1.2012 / 4 ur
DURS, GBD Kranj
19.1.2012 / 6 ur
DURS, GBD Kranj
Poklicno usmerjanje
Poklicno
področje
(delovna praksa)
42 / 42
24.11.2011 / 4 ure
zaposlitveni
sejem
moje delo
27.1.2012 / 4 ure
Kam po maturi
1.2.2012 / 6 ur
Sejem učnih podjetij
28
Celje
Skupaj B
C) Prosta izbira dijakov
Sklop C
5.-7.9.2011 / 12 ur
tabor- Dom Gorenje
3.9.2011 / 6 ur
metode učenja
14.12. 2011 / 2 uri
predavanje – Pozorni
za okolje
28.2.2012 / 2 uri
Delavnica
22 / 22
96 / 96
Skupaj C
Skupaj
MT
26 / 26
18/ 18
18 / 18
14.12. 2011 / 2 uri
predavanje – Pozorni
za okolje
27.10.2011 / 6 ur
MGL: Romeo in Julija
13.4.2012 / 6 ur
Tri zdrave marije in en
oče naš
8 / 24
80 / 96
6 / 42
60 / 96
16 / 16
0/6
58 / 64
2012/2013
Dejavnost
A) Vsebine, obvezne za
vse
športne dejavnosti
- športni dan
kulturne dejavnosti
- gledališče
- razstave
- filmske predstave
- šolske proslave
- ogled štud. knjižnice,
izobraževalne ustanove
- kulturne in zgod.
znamenitosti
zdravstvena vzgoja
Skupaj A
B) Obvezno za ekon. in
medijski tehnik
Metode učenja
Naravoslovni/ekološki
dan
1.
letnik
2.
letnik
3.
letnik
4.
letnik
25.1.2012 / 6 ur
25.1.2012 / 6 ur
25.1.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
8.12.2011 / 6 ur
pohod - Bled
25.1.2012 / 6 ur
6.6.2012 / 6 ur
6.6.2012 / 6 ur
6.6.2012 / 6 ur
8.3.2012 / 6 ur
13.1.2012 / 6 ur
Pozor, hud ples!
27.10.2011 / 6 ur
MGL: Romeo in Julija
27.10.2011 / 6 ur
MGL: Romeo in Julija
20.10.2011 / 1 ura
fotografije in risbe
8.12.2011 / 1 ura
fotografije
20.10.2011 / 1 ura
fotografije in risbe
8.12.2011 / 1 ura
fotografije
20.10.2011 / 1 ura
fotografije in risbe
8.12.2011 / 1 ura
fotografije
27.10.2011 / 6 ur
MGL: Romeo in Julija
13.4.2012 / 6 ur
Tri zdrave Marije in en
oče naš
20.10.2011 / 1 ura
fotografije in risbe
8.12.2011 / 1 ura
fotografije
19.4.2012 / 1 ura
fotografije
23.12.2011 / 3 ure
film
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
22.6.2012 / 2 uri
Zadnji šolski dan
1.Ma:
16.9.2011 / 6 ur
Rastem s knjigo
1.Mb:
14.9.2011 / 6 ur
Rastem s knjigo
8.5.2012 /.6 ure
Filmska projekcija CF
19.4.2012 / 1 ura
fotografije
23.12.2011 / 3 ure
film
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
22.6.2012 / 2 uri
Zadnji šolski dan
19.4.2012 / 1 ura
fotografije
23.12.2011 / 3 ure
film
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
22.6.2012 / 2 uri
Zadnji šolski dan
19.4.2012 / 1 ura
fotografije
23.12.2011 / 3 ure
film
1.9.2011 / 2 uri
sprejem 1. letnikov
7.2.2012 / 2 uri
Kulturni praznik
25.5.2012 /.2 uri
Kulturni dogodek
48 / 48
1.Ma:
5.9.2011 / 6 ur
metode učenja
1.Mb:
2.9.2011 / 6 ur
metode učenja
1.Ma:
7.-9.9.2011 / 6 ur
tabor-Dom Rak
19.10.2011 / 9 ur
16.12.2011 / 6 ur
15.3.2012 / 3 ure
Ogled celice
54 / 54
15.3.2012 / 6 ur
IJS
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
36 / 36
13.4.2012 / 6 ur
Tri zdrave marije in en
oče naš
42 / 42
8.12.2011 / 4 ure
TNP in komunala
29
Poklicno področje
Strokovno
področje/sejem
1.Mb:
5.-7.9.2011 / 6 ur
tabor-Dom Rak
1.Ma:
7.-9.9.2011 / 6 ur
tabor-ogled podjetja
1.Mb:
5.-7.9.2011 / 6 ur
tabor-ogled podjetja
1.Ma:
21.3.2012 / 8 ur
ogled tiskarne
1.Mb:
14.3.2012 / 8 ur
ogled tiskarne
25.5.2012 / 6 ur
MUZA festival knjige
in umetnosti
14.3.2012 / 6 ur
Ogled RTV SLO
(še 22.3., 30.3.)
10.1.2012 / 4 ure
Picasso
13.1.2012 / 6 ur
Pozor, hud ples!
3.Ma:
25.11.2011 / 6 ur
RTV - ogled snemanja
oddaje
3.Mb:
18.11.2011 / 6 ur
RTV - ogled snemanja
oddaje
24.11.2011 / 4 ure
zaposlitveni
sejem
moje delo
Poklicno usmerjanje
Poklicno
področje
(delovna praksa)
Skupaj B
C) Prosta izbira dijakov
Sklop C
Skupaj C
Skupaj
27.1.2012 / 4 ure
Kam po maturi
26 / 26
1.Ma:
7.-9.9.2011 / 12 ur
tabor-Dom Rak
1.Mb:
5.-7.9.2011 / 12 ur
tabor-Dom Rak
1. Ma:
6.9.2011 / 6 ur
metode učenja
1. Mb:
3.9.2011 / 6 ur
metode učenja
28.2.2012 / 2 uri
Delavnica
20 / 22
94 / 96
18/ 18
18 / 18
16 / 16
18.11.2011 / 6 ur
RTV - ogled snemanja
oddaje
(25.11.2011)
0 / 24
72 / 96
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
0 / 42
54 / 96
6/6
64 / 64
30
SODELOVANJE ŠOLE Z DRUGIMI ŠOLAMI, DELODAJALCI,
ZBORNICAMI
Uresničili smo načrtovano »IZMENJAVO DIJAKOV« z gimnazijo v Gradcu.
18 dijakov in dva mentorja so septembra pripotovali v Slovenijo in 4 dni preživeli z našimi
dijaki in učitelji. Nastanjeni so bili pri družinah naših dijakov. V štiri-dnevnem aktivnem
programu so s svojimi vrstniki sodelovali v delavnicah, obiskali podjetja, raziskovali in
analizirali ter razvijali veščine in krepili sporazumevanje v angleškem jeziku. Ugotovitve so
predstavili na zaključni predstavitvi.
Drugi del programa izmenjave je potekal v marcu, ko smo z našimi dijaki odpotovali v
Gradec k vrstnikom in sodelovali v pestrem programu, ki so ga pripravili in izvajali avstrijski
dijaki in mentorji. Dijaki so pridobili bogate izkušnje, ustvarjali načrte in razvijali
medsebojna prijateljstva. V okviru izmenjave smo odšli na ekskurzijo na Dunaj.
IZVAJANJE ASPnet
Unesco načela na naši šoli izvajamo tako, da preko najrazličnejših projektov skušamo dijake
pripraviti na izzive vedno bolj kompleksnega in medsebojno odvisnega sveta. Tako je bilo
speljanih kar nekaj projektov povezanih z poznavanjem in razumevanjem ASPnet tem:







Mir in človekove pravice
Demokracija, enakopravnost spolov
Svetovni problemi in vloga ZN pri njihovem reševanju
Izobraževanje za trajnostni razvoj
Globalno učenje, varovanje okolja
Medkulturno učenje
Spodbujanje kreativnosti, medkulturni dialog, kulturna dediščina.
Obvezne teme predstavljajo osnovo za razvijanje odprte šole, povezovanje učnih predmetov
med seboj in z realnim življenjem, razvijanjem sodelovalnega učenja in strpnih odnosov,
odpiranje šole navzven, osebnostno rastjo. Projekte smo zasnovali tako, da so se v procesu
izobraževanja čim bolj uravnotežili vsi 4 Delorsovi stebri: pridobivanje znanja, uporaba letega v konkretnih situacijah, krepitev individualnega osebnostnega razvoja, razvijanje
skupinskega dela in sodelovanja. Ti stebri predstavljajo ključne elemente sodobnega učenja:
vedeti, delati, biti in živeti skupaj.
Čedalje več aktivnosti je izpeljanih v okviru pouka in OIV. Pri obeleževanju mednarodnih dni
smo prisotnost dijakov spodbujali tako, da smo jim priznali sorazmeren del izbirnih vsebin.
Izpeljane Unesco ASPnet aktivnosti v okviru obveznih tem:
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
31
SEPTEMBER

26. september - V okviru izmenjave so dijaki pod mentorstvom Marje Podjed in
Benjamine Cerkovnik počastili svetovni dan jezikov in pripravili recital v nemškem
jeziku.
OKTOBER





1. oktober – mednarodni dan starejših oseb (4 dijakinje so pripravile enourni program za
varovance doma starejših občanov v Radovljici; v okviru OIV).
5. oktober - svetovni dan učiteljev (2 skupini dijakov 3. gimnazijskih letnikov sta se
preizkusili v vlogi učitelja slovenščine in ekonomije; v okviru OIV).
4 dijaki 3. Ga so od 15. – 19. oktobra sodelovali v projektu [email protected], ki je uspešno
povezal dve generaciji
19. oktobra smo se udeležili tujejezičnega recitala Jezik – kultura in tradicija, ki ga v
okviru nacionalnega Unesco projekta pripravlja Gimnazija Škofja Loka. Za našo šolo sta
točko pripravili Tina Orejaš in Tjaša Resman pod mentorstvom Irene Pungerčar.
od 18. – 20. 10. je v Mojstrani potekal seminar ona temo 60 let Unesco Asp mreže –
pogled v prihodnost, ki sta se ga udeležili F. Ropret in I. Pungerčar.
NOVEMBER


16. november - mednarodni dan strpnosti (osveščanje dijakov preko oglasne table ,
skupina dijakov 3 Gb je izdelala steber strpnosti, kamor so nalepili apele in misli o
strpnosti, ki so jih prispevali dijaki naše šole – v okviru OIV).
Dijakinja M. Pikon je postala UNESCO glasnica.
DECEMBER
 7. december: V počastitev dneva človekovih pravic sta se 2 dijakinji (Maša Pikon in Zala
Kavčič) v Koloseju udeležili srečanja Unesco šol Slovenije.
MAREC:
 21. marec - svetovni dan poezije. Izdali smo novo številko pesniške zbirke Nemir in jo
predstavili na kulturnem večeru v mesecu maju v okviru vseživljenjksega učenja. Pesmi sta
prispevala Lea Uršič (2. Ea) in Davor Ros (1. Ea). Mentor I. Sužnik.
 23. marec – svetovni dan voda. Na svetovni dan vode smo pripravili razstavo na temo
VODA. Izdelke so prispevali dijaki medijske usmeritve, razstavo je postavila A. Tolar.
APRIL:

13. aprila – v okviru vse slovenske čistilne akcije se je 180 dijakov z učitelji udeležilo
akcije – OČISTIMO Radovljico.

MAJ:

15. maja – 20. dijakov in mentorica L. Brezavšček so se udeležili 1. UNESCO teka
mladih. Tek je bil zasnovan mednarodno in ga je organizirala gimnazija PTUJ
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
32

23. maja smo v okviru vseživljenjskega učenja pripravili orientacijski pohod. Udeležilo se
ga je 40 dijakov različnih letnikov s spremljevalci, 4 varovanci CUVD Matevža Langusa s
spremljevalcem.
V tekočem šolskem letu so v okviru OIV vsi dijaki tehniške usmeritve sodelovali čistilnih
akcijah, ki so se redno izvajale v jesenskem in spomladanskem obdobju pod vodstvom
Karmen Gogala.
V okviru OIV - zdravstvena vzgoja so dijaki drugega letnika ekonomski in medijski tehnik in
prvih gimnazijskih oddelkov sodelovali v delavnicah, ki so zajete pod naslovom akcije za
zdrav življenjski slog.
Vsi dijaki prvih letnikov so se v septembru v okviru OIV (izvajalci F. Ropret, L. Kapus, in I.
Pungerčar) udeležili delavnic učenje učenja, učitelji posameznih predmetov pa so pridobljena
znanja utrjevali med letom.
Dijake tretjih in četrtih letnikov pa usmerjamo v raziskovalno in projektno delo znotraj pouka
pri naslednjih predmetih: projektno delo in učno podjetje pri ekonomskih tehnikih,
podjetništvo, psihologija in sociologija. Mentorji so učitelji posameznih predmetov.
Smisel ASP je, da se predlagane (obvezne) vsebine povezujejo in navezujejo na pouk. V naši
šoli nam to zadovoljivo uspeva in bomo s tem nadaljevali tudi v prihodnosti. Kar nekaj
projektov smo izpeljali tako, da so bili v pasivni obliki (kot gledalci, poslušalci) vključeni vsi
dijaki in pedagoško osebje šole.
IZVEDBA OIV POK
Dijaki 3. Ga in 3. Gb so opravili v šolskem letu po 30 ur obveznih izbirnih vsebin iz poslovnega
komuniciranja.
Teoretični del izbirnih vsebin (teoretične osnove komuniciranja in poslovnega komuniciranja ter
osnove skupinskega dela) so opravili v mesecu septembru. Grupirali so se v skupine po 4 dijaki,
izbrali temo in pripravili načrt lastnega projekta s katerim so pokazali svoje znanje ustnega, pisnega
ter elektronskega poslovnega komuniciranja. Projekti so bili realizirani med šolskim letom ob pouku,
upoštevajoč umestitev v čas in prostor.
VSEBINA




Teoretične osnove komuniciranja in poslovnega komuniciranja
Osnove skupinskega dela
Pisno komuniciranje
Projektno delo – praktični del
IZPELJANI PROJEKTI


1. oktober – mednarodni dan starejših oseb. 1. oktober smo preživeli z oskrbovanci Doma za
starejše občane v Radovljici.
5. oktober- svetovni dan učiteljev. 2 skupini dijakov sta se preizkusili v vlogi učitelja
ekonomije in slovenščine.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
33




Izpeljali so orientacijski pohod skupaj za varovance CUVD Matevža Langusa. Pohoda se je
udeležilo 40 dijakov.
Pripravili smo načrt za naj dijaka/kinjo, naj razred.
Ob svetovnem dnevu miru smo izdelali steber miru, na katerega so dijaki lepili svoje misli in
apele o miru in nenasilju.
Preko šolske plazme smo dijake in zaposlene ozaveščali o posebnih svetovnih in mednarodnih
dnevih.
Dijaki so pri poslovnem komuniciranju razvijali veščine sodelovalnega dela, pisnega in ustnega
komuniciranja s sošolci, učitelji in udeleženci širše skupnosti. Opažam:
 da so dijaki pripravljeni vložiti v delo čedalje manj, kar se odraža na kvaliteti izpeljanega
projekta.
 šibko je sodelovalno delo.
 večina dijakov je bila bolj motivirana za delo v prvem delu, ko so skupine pripravljale in
predstavljale oblike poslovnega komuniciranja v razredu, kar je verjetno posledica tega, da so
se pred sošolci želeli izkazati in pridobiti dobro prvo oceno. I
 v drugem delu - izvedba konkretnih projektov so bili boljši tisti, kjer so se morali izkazati pred
širšo (zunanjo) javnostjo, npr. dom starejših občanov…
 vsem je primanjkovalo samoinciativnosti
 za dijake je bil projekt zaključen, ko so izvedli nastop. Poročilo, evalvacija in objava
dejavnosti na spletnih straneh je bila praviloma tako zamaknjena, da informacija na spletu ni
bila več aktualna.
V prihodnje moramo več pozornosti posvetiti povezanosti med poslovnim komuniciranjem in
podjetništvom..
Irena Pungerčar
Radovljica, 10. 7. 2013
PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
S pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti, ki ga je sprejel minister za šolstvo in šport
in je sestavni del šolskih pravil v srednjih šolah, so določene prilagoditve obveznosti dijakom,
ki se vzporedno izobražujejo v več šolah, dijakom, ki se pripravljajo na mednarodna
tekmovanja v znanju in dijakom, ki so perspektivni ali vrhunski športniki.
Šola je na podlagi internih pravil prilagajala šolske obveznosti tudi drugim dijakom, ki se
redno in intenzivno ukvarjajo z dejavnostjo na športnem ali kulturnem področju.
Prilagajanje šolskih obveznosti so dijaki v začetku šolskega leta na podlagi razpisa in s
sodelovanjem Športne zveze ter kulturnih ustanov in društev.
Na osnovi prispelih vlog je bil odobren poseben status dijakom iz naslednjih razlogov:
Razlog:
Dijaki s posebnimi potrebami
Število vlog:
13
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
34
Daljša bolezen - materinstvo
2
Tujci – učenje slovenskega jezika
1
Vzporedno šolanje
1
Športno področje
77
Športniki v tujini
4
SKUPAJ
98
STATUS ŠPORTNIKA
V šolskem letu 2012/13 je zaprosilo za status športnika 77 dijakov in dijakinj. 23 - tim je bil
dodeljen status VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA. Vsi ti so bili evidentirani pri OKS. Ostalim
54 - tim dijakom in dijakinjam je bil po Pravilniku MIZKŠ dodeljen STATUS
PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA.
ORGANIZACIJA IN IZVEDBA DELOVNE PRAKSE ZA PROGRAM
EKONOMSKI TEHNIK
Praktično usposabljanje z delom (PUD) v obsegu 152 ur (72+80) je obvezno za dijake 2. in 3.
letnika v programu ekonomski tehnik. Od šolskega leta 2013/14 naprej bodo dijaki prakso
opravljali v celoti (vseh 152 ur) v 3. letniku.
Koordinatorka za šolsko leto 2012/2013 za smer ekonomski tehnik je bila Katja Poljanec.
Delovno prakso je opravljalo 15 dijakov 3. letnika.
Na podlagi prošnje, ki so jo izdelali v šoli, so se dijaki v izbranih podjetjih sami dogovorili za
opravljanje delovne prakse in tako pridobili uporabno izkušnjo za čas, ko bodo na trgu dela
iskalci zaposlitve. Kot že nekaj časa, so najlažje dobili priložnost v družinskih podjetjih in v
podjetjih kjer so zaposleni starši ali sorodniki. Dijaki so se vračali v podjetja, kjer so bili lani.
Večina jih je opravljala prakso v občini bivanja, od tega največ v občini Jesenice (7), Bohinj
(5), Radovljica (3) po en dijak v občinah Bled, Kranjska Gora, Žirovnica in Kranj.
Dijaki so opravljali dela povezana z ekonomsko usmeritvijo – računovodska dela, urejanje
evidenc, administrativna dela. Večina od njih je bila s strani mentorjev v podjetjih za
aktivnost pri delu, odnos do dela, delovno disciplino, opravljeno delo, obvladovanje del in
nalog ocenjena s samimi odličnimi ocenami. Dijaki so bili s prakso zadovoljni, ker so
spoznali kakšna so v resnici posamezna delovna mesta in odnosi med zaposlenimi v podjetjih.
GRAF: Število podjetij po občinah, kjer so dijaki opravljali PUD
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
35
Dijaki so prakso opravljali že v preteklem šolskem letu (v 2. letniku), takrat so se pri
predmetu Tipografija in reprodukcija naučili izdelati prošnjo ter preko spleta poiskati
najmanj 7 naslovov podjetij v okolici, ki se ukvarjajo z mediji in oblikovanjem. S tem znanjem
smo letos postopali tako, da so bili dijaki zadolženi samostojno narediti prošnje in poiskati
primernega delodajalca ter poslati prošnje.
Na podlagi prošnje, ki so jo izdelali v šoli, so se dijaki v izbranih podjetjih sami dogovorili za
opravljanje delovne prakse in tako pridobili uporabno izkušnjo za čas, ko bodo na trgu dela
iskalci zaposlitve. Najlažje so dijaki dobili priložnost v družinskih podjetjih in v podjetjih kjer
so zaposleni starši ali sorodniki.
Šestnajst dijakov (55%) je opravljalo prakso v enakem podjetju kot prejšnje leto.
Graf 1: Prikaz razmerja opravljanja prakse pri starih in novih delodajalcih.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
36
Dijaki so prakso opravljali v naslednjih občinah: Radovljica (9), Kranj (6), Jesenice (4),
Kranjska Gora (4), Tržič (3), Ljubljana (1), in Šenčur (1) in na Bledu (1). Sedemnajst dijakov
(59%) je opravljalo prakso v isti občini, kjer imajo stalno prebivališče.
Graf 2: Prikaz števila dijakov po občinah opravljanja prakse.
Dijaki so opravljali dela povezana z grafičnim oblikovanjem – urejanje fotografij, pomoč pri
oblikovanju, tisk, spoznavanje delovnega okolja, izdelava spletnih strani. Velika večina od
njih je bila s strani mentorjev v podjetjih za aktivnost pri delu, odnos do dela, delovno
disciplino, opravljeno delo, obvladovanje del in nalog ocenjena s samimi odličnimi ocenami.
Dijaki so bili s prakso zadovoljni, ker so spoznali kakšna so v resnici posamezna delovna
mesta in odnosi med zaposlenimi v podjetjih.
Dijaki so bili na začetku šolskega leta obveščeni (prav tako je zapisano v Biltenu), da je
datum oddaje poročil in ostale dokumentacije, takoj ko se vrnejo s prakse, v ponedeljek, 19.
11. 12.
Od 30 dijakov (ena se šola po pogodbi) v razredu, je prakso opravljajo 29 dijakov. Od tega
trije dijaki prakso opravljajo na šoli, 25 (86%) dijakov je prakso opravilo, dva dijaka prakse
nista opravila (ker nista oddala poročila in dokumentacije) do določenega datuma, en dijak
mora dopolniti dokumentacijo, ena dijakinja pa mora poročilo se popraviti.
Naslednja možnost oddaje dokumentacije bo v mesecu juniju po konferenci.
URESNIČEVANJE RAZVOJNEGA NAČRTA ŠOLE
Skladno za razvojnim načrtom šole smo izvajali program učenje učenja v prvih letnikih z
namenom razvijati in krepiti metode učinkovitega in sistematičnega učenja. Kompetenco
učenja in IKT smo integrirali v izvajanje vseh predmetov in nekaterih obveznih izbirnih
vsebin.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
37
Načrtovali smo diferenciacijo pouka in dela z dijaki preko projekta nadarjeni, timskega
poučevanja in dodatnega dela z dijaki s posebnimi potrebami. Posamezni učitelji so se
usposabljali za uporabo taksonomskih stopenj pri ocenjevanju znanja.
Razvojni načrt šole z izsledki je priloga poročilu.
MATERIALNI IN PROSTORSKI POGOJI
V šolskem letu 2012/13 smo na področju investicijskega vzdrževanja izvedli le najnujnejša
dela:
Beljenje hodnika v mansardi , vhoda za dijake in snemalnega studia.
Sanirali smo stopnišče ob vhodu v šolo.
Popravila dvigala.
Kupili smo 17 prenosnih računalnikov v MM učilnici.
Problematiko mansarde smo zaključili in pridobili uporabno dovoljenje za požarni izhod.
Opombe:
Podrobnejša poročila o izvedbi dejavnosti, zapisniki aktivov, zapisniki pedagoških
konferenc, sveta šole, in poročila o uspehu, napredovanju, izostankih, vzgojnih ukrepih
investiciji v mansardo itd. so v arhivu šole.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
38
ZAKLJUČEK
V zavodu smo uresničili naslednje cilje:
a) Pouk posodabljamo, izdelali smo nove učne načrte za vse tri programe.
b) V pouk vnašamo dinamične razvojne aktivnosti, ki dejavno vključujejo dijake.
c) Dijake spodbujamo pri razvijanju idej in zamisli ter sodelujemo na natečajih in tekmovanjih,
kjer dosegajo odlične uvrstitve.
d) Povezujemo se z okoljem. V aprilu smo se vključili v projekt »Prelepa dežela« in izvedli
čistilno akcijo v okolišu Radovljice.
e) Vključeni smo bili v projekt »Pozorni na okolje« in prejeli pohvalo za sodelovanje in dobro
uvrstitev.
f) V mesecu maju smo v okviru projekta »Vseživljenjskega učenja«izpeljali vrsto delavnic in
predavanj za dijake in zunanje udeležence.
g)
Sodelujemo z ekonomskimi in medijskimi šolami pri organizaciji, pripravah in izvedbi
tekmovanj in natečajev. Uspešno smo 25. aprila izvedli DRŽAVNO TEKMOVANJE
VETRNICA.
h) Naši dijaki so na tekmovanju v slovenskem parlamentu zasedli drugo mesto in si pridobili
nagradno ekskurzijo v Bruselj. Februarja 2013 je skupina 24 dijakov s petimi profesoricami
odpotovala v Bruselj in Strasbourg.
i)
Najboljši dijaki so tekmovali na regijskem in državnem nivoju pri splošnoizobraževalnih in
strokovnih predmetih.
j)
Dobri rezultati na maturi potrjujejo kakovostno poučevanje in visoko dodano vrednost. Še
vedno dosegamo nadpovprečne rezultate na maturi v primerjavi z ostalimi strokovnimi
gimnazijami.
k) Učitelji sodelujejo v aktivih pri oblikovanju strategij in vsebin ter načinov poučevanja. O
prenovi manj govorimo in jo vse bolj izvajamo.
l)
Krepimo medpredmetno sodelovanje pri pripravi LDN in načrtujemo ter izvajamo skupne
projekte v posameznih oddelkih vseh treh usmeritev.
m) Uporabljamo e-zbornico, e-dnevnik in e-učilnice ter vpeljujemo e-asistenta za šolsko
dokumentacijo.
n) Dijake smo seznanjali z novostmi stroke v okviru posodobljenih oblik pouka, praktičnih vaj in
strokovnih ekskurzij ter obiskov sejmov.
o) Nadaljujemo in širimo projekt izmenjave dijakov z gimnazijo v Gradcu. V pripravi in izvedbo
aktivnosti se vključuje vse več učiteljev.
p) Pomembne spremembe spremljamo in ocenjujemo z vidika uporabnosti in učinkovitosti za
dijake in učitelje ter starše ter tehtamo nove pridobitve v primerjavi s starimi.
V preteklem šolskem letu smo dosegli načrtovane cilje.
Ravnateljica:
Ksenija Lipovšček, univ. dipl. soc.
Poročilo o uresničitvi delovnega načrta šole za 2011/2012
39