Ime in priimek - Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani

Comments

Transcription

Ime in priimek - Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani
Ime in priimek: ________________________________________
Letnik in smer: ________________________________________
Domači naslov: ________________________________________
Dosegljiva telefonska številka staršev: ______________________
Številka mojega prenosnega telefona: _______________________
Moj elektronski naslov: __________________________________
1
KAZALO
Srednja šola za gostinstvo in turizem ……………………….
Organi šole ………………………………………………….
Izobraževalni programi …………………………………..…
Šolski koledar ………………………………………………
Strokovni delavci šole ………………………………………
Šolska svetovalna služba …………………….……………..
Šolska knjižnica ……………………………….…………....
Praktično usposabljanje dijakov .……………………………
Šolska pravila ……………………………….………………
Pravila šolske prehrane ……………………..………………
Urnik in moja redovalnica ………………….………………
Pregled odsotnosti in načrt izboljševanja ocen …..…………
Udeležba na interesnih dejavnostih………………………….
Koledar………………………………………………………
Sporočila med starši in šolo ………………………...………
Prijateljske rubrike ……………………………….…………
Različni zapiski …………………………………………..…
Soglasje ………………………………………………..……
2
3
5
5
18
20
22
22
23
26
40
45
46
47
48
59
62
64
67
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM V LJUBLJANI
LJUBLJANA, Preglov trg 9
Ravnateljica:
Pomočnica ravnateljice:
Svetovalna služba:
Vodja izobraževanja odraslih:
Organizacija tečajev:
Tajnica POM:
Tajnica ZI:
Marjeta SMOLE, prof.
Zdenka RAPE, prof.
Anja JAN GOLOB, univ. dipl. psih.
Milena BIŠČAK, prof.
Zofija BARBIČ BANFI, učit.
Mojca JERALA, prof.
Metka POKORN, učit.
TELEFONSKE ŠTEVILKE:
Ravnateljica:
Tajništvo:
Sprejemna pisarna:
Zbornica:
01/540 92 40
01/540 92 40
01/540 70 98
01/546 61 57
01/540 91 15
01/546 61 51
01/546 61 56
01/540 92 07
01/540 85 89
Svetovalna služba:
Računovodstvo:
Vodja izobraževanja odraslih:
Faks:
E-POŠTA:
[email protected]
[email protected]
ŠOLA NA SPLETNIH STRANEH:
Spletna stran: www.ssgtlj.si
Elektronska pošta: [email protected]
3
Lepo je na novo začeti.
Začetki so nepopisan list,
na katerega se lahko napiše najboljše mojstrovine,
največje skrivnosti, najbolj izbrane besede.
Pričeti pomeni ustvarjati svet novih možnosti,
ki jih prej še ni bilo.
(J. Doria)
Spoštovani dijaki in dijakinje, spoštovani starši!
Na začetku novega šolskega leta, ki je pred nami kot nepopisan list, vam
želimo, da v naslednjih mesecih vsak od vas napiše svojo »zgodbo o
uspehu«. Naj vam pri tem pomaga tudi šolska publikacija, v kateri smo
zbrali temeljne informacije, dobrodošle za vse, ki smo vključeni v pouk
na Srednji šoli za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
Naj bodo vse vaše delo, učenje, sodelovanje pri pouku … na koncu
poplačani tako, kot si sami najbolj želite.
Zato: delajte prizadevno, bodite radovedni in veselite se življenja!
Vodstvo šole
Ljubljana, september 2012
4
ORGANI ŠOLE
SVET ŠOLE ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga:
trije predstavniki ustanovitelja,
pet predstavnikov delavcev šole,
trije predstavniki staršev in
dva predstavnika dijakov.
RAVNATELJICA
POMOČNICA RAVNATELJICE
UČITELJSKI ZBOR
PROGRAMSKI UČITELJSKI ZBOR
PROJEKTNI TIM – OUTJ II
ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR
RAZREDNIK
STROKOVNI AKTIV
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
SVET STARŠEV
SKUPNOST DIJAKOV je organizirana v oddelčnih skupnostih,
predstavlja pa jih dijaška skupnost.
Sreča ni v tem, da delaš tisto, kar bi rad delal,
ampak da rad delaš tisto, kar moraš delati.
IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI
V izobraževanje na naši šoli je vključenih 575 dijakov. Pouk izvajamo
po 4 programih (srednje poklicno izobraževanje, srednje strokovno
izobraževanje, poklicno-tehniško izobraževanje in poklicni tečaj za
gimnazijce in ostale srednješolce, ki so uspešno zaključili 4. letnik
srednje šole).
5
SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE – 3 leta
1
Program: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (180 KT )
Naziv poklicne izobrazbe:
Gastronom - hotelir/Gastronomka - hotelirka
Letnik
1.
2.
3.
Programske enote
Tedensko število ur
3
2
3
3
2
3
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
3
A - Splošnoizobraževalni predmeti
1
2
3
4
5
6
7
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Naravoslovje
Družboslovje
Športna vzgoja
Skupaj A
15
12
11
Tedensko
število
ur
B - Strokovni moduli
PRE 2, GOP 2, KUH 5
9
1 Osnove v gostinstvu
POK 2, SŽB 0,5
2
0,5
2 Komuniciranje in poslovanje
KUH 3,5
3,5
3 Priprava posameznih skupin jedi
KUH 5
5
4 Priprava rednih obrokov
Priprava
izrednih
obrokov
PRE
1,
KUH
6
7
5
Slovenske
narodne
jedi
KUH
3
3
6
KUH 1,5
1,5
7 Peka peciva
Skupaj B
11 10,5 10
Tedensko število ur
E - Odprti del kurikuluma
1
Slovenščina in funkcionalna pismenost
Matematika v stroki
Angleščina v stroki
Računalništvo
Zdravstvena vzgoja in higienski minimum
Modul Postrežba rednih obrokov
PRE 3, GOP 2, SŽB 1,5
Modul Postrežba izrednih obrokov
PRE 2, GOP 2, SŽB 3
Projektno delo – kuharstvo
1
Skupaj E
6
KT – kreditne točke
6
1
2
2
1
1
1
1
2
6,5
9,5
Skupno
število
ur
213
213
164
33
132
132
164
1051
287
81
117
150
108
50
50
843
64
18
82
62
62
200
7
1
108
10
11
606
Letno število ur
Programske enote
1.
2.
3.
C - Praktično izobraževanje v šoli
Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
D - Interesne dejavnosti
190
64
190
64
722
32
Programske enote
Tedensko število ur
Letnik
Letnik
Skupaj A + B + E
Skupaj A + B + Č + D + E
1.
2.
3.
32
32
32
Število tednov
Število tednov izobraževanja
Letnik
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupaj
1.
2.
3.
31
5
2
38
31
5
2
38
15
19
1
35
Skupno
število ur
655
1102
160
Skupno
število ur
2500
3762
Skupno
število
tednov
77
29
5
111
Vsebina zaključnega izpita:
 pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 izdelek oziroma storitev in zagovor.
Nadaljnje izobraževanje (3+2):
Po uspešno zaključenem srednjem poklicnem izobraževanju se dijak lahko
odloči za poklicno-tehniško izobraževanje (PTI), ki traja dve šolski leti. Izbira
lahko med programi: gastronomija, živilsko-prehranski tehnik, logistični tehnik,
ustvarjalec modnih oblačil.
7
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – 4 leta
Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (240 KT)
Naziv strokovne izobrazbe:
Gastronomsko-turistični tehnik/Gastronomsko-turistična tehtnica
Smer: TURIZEM
Programske enote
Letnik
1.
2.
3.
4.
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja
Tedensko število ur
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
3
3
Skupaj A
B - Strokovni moduli
Tedensko število ur
A - Splošnoizobraževalni predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
22
Osnove gostinstva in turizma
OTU 2, ZVH 1, PRE 1
Podjetništvo in zakonodaja
EKN 4
Poslovno komuniciranje in IKT
INF 2, POK 2
Naravna in kulturna dediščina
GEO 2, UZG 1, PRE 1
Turistično spremljanje in vodenje
PRA 2, NEM 1, GEO 2, ZGO 2
Svetovanje in prodaja turističnih proizvodov
PRA 4
Obdelava turističnih informacij
PRA 2, EKN 1, NEM 1, GEO 1, ZGO 1, EKN 1
Hotelska in receptorska dela
TPO 2, SŽB 2
Turističnodestinacijski menedžment
TPO 0,5, PRA 1
Skupaj B
16
12
4
2
2
4
2397
140
130
133
4
134
4
230
4
132
3
4
8
487
383
417
210
70
105
105
70
70
70
70
340
2
2
3
10
8
20
Skupno
število ur
10
234
130
1,5
50
11,5
1313
Programske enote
Letnik
1.
2.
3.
4.
Tedensko število ur
1
1
3
3
3
3
1
2
2
4
6
9
E - Odprti del kurikuluma
Šport in sprostitev
Nemščina v stroki
Italijanščina ali španščina
Umetnostna zgodovina
Turistično poslovanje
Projektno delo – praktični pouk
Skupaj E
Letno število ur
Programske enote
Letnik
1.
2.
3.
4.
C - Praktično izobraževanje v šoli
Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
D - Interesne dejavnosti
96
Programske enote
Tedensko število ur
Letnik
Skupaj A + B + E
Skupaj A + B + Č + D + E
1.
114 152
96 96
2.
32
32
64
3.
4.
32
32,5
Število tednov
Število tednov izobraževanja
Letnik
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnegausposabljanja z delom
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupaj
1.
2.
3.
4.
35
32
3
3
38
32
4
3
39
34
3
38
2
36
Vsebina poklicne mature:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
- izdelek oziroma storitev in zagovor.
9
Skupno
število ur
24
128
294
34
64
68
612
Skupno
število ur
598
266
352
Skupno
število ur
4322
4940
Skupno
število
tednov
133
7
11
151
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE – 4 leta
Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (240 KT)
Naziv strokovne izobrazbe:
Gastronomsko-turistični tehnik/Gastronomsko-turistična tehnica
Smer: GASTRONOMIJA
Programske enote
Letnik
1.
2.
3.
4.
A - Splošnoizobraževalni predmeti
Tedensko število ur
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
3
3
2
2
2
2
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Nemščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Športna vzgoja
2
3
4
5
6
7
8
9
3
3
3
2
3
3
3
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
22 20 16 12
Tedensko število ur
Skupaj A
B - Strokovni moduli
1
4
3
3
2
Osnove gostinstva in turizma
OTU 1, ZVH 1, PRE 1, KUH 1
Podjetništvo in zakonodaja
EKN 4
Poslovno komuniciranje in IKT
INF 2, POK 2
Naravna in kulturna dediščina
GEO 2, UZG 2
Priprava rednih obrokov
KUH 7
Priprava izrednih obrokov
KUH 7
Strežba rednih obrokov
SŽB 4
Strežba izrednih obrokov
SŽB 4
Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač
KUH 1, SŽB 0,5
4
2
3
2
2
10
Skupaj B
10
1,5
8,5
487
383
417
210
70
105
105
70
70
70
70
340
2397
4
3
2
2
140
130
133
134
234
230
132
130
10
11
50
1313
2
2
2
4
4
Skupno
število ur
Programske enote
Letnik
E - Odprti del kurikuluma
Šport in sprostitev
Prehrana
Nemščina v stroki
Modul Catering
KUH 1, SŽB 0,5
Modul Estetika in senzorika
KUH 0,5, SŽB 1
Modul Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu
KUH 0,5, SŽB 1
Projektno delo – KUH oz. SŽB
Skupaj E
1.
2.
3.
4.
Tedensko število ur
1
2
3
3
1
3
1,5
50
1,5
1,5
2
4,5
Letnik
1.
2.
102
9
612
4.
C - Praktično izobraževanje v šoli
Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
D - Interesne dejavnosti
96
Programske enote
Tedensko število ur
Letnik
Skupaj A + B + E
Skupaj A + B + Č + D + E
114 152
96 96
64
1.
2.
3.
4.
32
33
33
32
Število tednov
Število tednov izobraževanja
Letnik
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnegausposabljanja z delom
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupaj
1.
2.
3.
4.
35
32
3
3
38
32
4
3
39
34
3
38
2
36
Vsebina poklicne mature:
- pisni in ustni izpit iz slovenščine,
- pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,
- pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
- izdelek oziroma storitev in zagovor.
2
V 3. letniku se 50 ur izpelje znotraj interesnih dejavnosti.
11
50
50
7
3.
24
258
128
3
Letno število ur
Programske enote
Skupno
število ur
Skupno
število ur
598
266
352
Skupno
število ur
4322
4940
Skupno
število
tednov
133
7
11
151
SREDNJE POKLICNO-TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE (PTI)
Program: GASTRONOMIJA (120 KT)
Naziv strokovne izobrazbe:
Gastronomski tehnik/Gastronomska tehnica
Letnik
1.
2.
Programske enote
Tedensko število ur
A - Splošnoizobraževalni predmeti
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Slovenščina
Matematika
Angleščina
Umetnost
Zgodovina
Geografija
Psihologija
Fizika
Kemija
Biologija
Informatika
Športna vzgoja
4
3
4
1
1
1
1
1
1
Skupaj A
B - Strokovni moduli
1
2
3
4
5
6
4
3
4
Receptorska dela
GOP 2
Naravna in kulturna dediščina
TUR 2, PRE 1, KUH 0,5, SŽB 0,5
Oblikovanje gostinske ponudbe
PRE 1, SŽB 1, UME 5/leto
Obroki in dogodki z animacijo
PRE 1, GOP 2, KUH 2,5, SŽB 1,5
INF 10/leto, KUH 1,5, SŽB 1,5
Catering
KUH 1, SŽB 0,5
Kulinarika in vina v Sloveniji in po svetu
PRE 1, SŽB 0,5
Skupaj B
E - Odprti del kurikuluma
1
2
2
2
18
17
Tedensko število ur
2
4
2
7
9
Skupaj E
5
12
276
206
276
30
40
40
40
40
40
40
60
150
1238
75
134
75
3
1,5
364
50
1,5
50
12
748
Tedensko število ur
4
2
1
1
Nemščina
Šport in sprostitev
Poslovno komuniciranje in protokol
Skupno
število
ur
3
208
23
18
249
Letno število ur
Programske enote
Letnik
C - Praktično izobraževanje v šoli
Č - Praktično izobraževanje pri delodajalcu
D - Interesne dejavnosti
1.
76
32
2.
Letnik
1.
2.
Skupaj A + B + E
Skupaj A + B + Č + D + E
32
32
Število tednov izobraževanja
Število tednov
Letnik
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega usposabljanja z delom
Število tednov interesnih dejavnosti
Skupaj
240
76
96
64
Tedensko število ur
Programske enote
Skupno
število ur
1.
2.
35
2
1
38
34
Skupno
število ur
2235
2407
Skupno
število
tednov
2
36
Vsebina poklicne mature:




pisni in ustni izpit iz slovenščine,
pisni in ustni izpit iz gastronomije in turističnih storitev,
pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),
izdelek oziroma storitev in zagovor.
13
69
2
3
74
POKLICNI TEČAJ – 1 leto
Program: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (V., 60 KT)
Naziv strokovne izobrazbe: Gastronomsko-turistični tehnik/
Gastronomsko-turistična tehnica
Programske enote
B Strokovni moduli
M1
Osnove gostinstva in turizma
M2
Podjetništvo
M3
Strokovno sporazumevanje v
tujih jezikih
M4
Kulinarika in turistične
zanimivosti doma in v svetu
M5
Redni obroki
M6
Izredni obroki
M7
Ponudba rednih obrokov
M8
Ponudba izrednih obrokov
M9
Spremljanje in vodenje v turizmu
M10 Prodaja turističnih proizvodov
M11 Turistične informacije
M12 Hotelske in receptorske storitve
M13 Priprava dietnih jedi
M14 Catering
M15 Estetika in senzorika
M16 Kulinarika in vina v Sloveniji in svetu
M17 Animacija gostov
M18 Organizacija turističnih storitev
M19 Dopolnilne dejavnosti v hotelu
M20 Turistično destinacijski menedžment
M21 Restavracijsko slaščičarstvo
M22 Priprava jedi pred gostom in mešanje pijač
Skupaj B
Od tega:
C Praktično izobraževanje v šoli
Praktični pouk
Č Praktično usposabljanje z delom
Praktično usposabljanje z delom
3
KT = Kreditne točke
14
Obvezno
/izbirno
Skupno
število ur
Obvezno
Obvezno
140
56
8
3
Obvezno
84
4
Obvezno
56
3
140
140
84
56
140
56
140
84
28
28
28
28
56
56
28
28
28
28
784
6
6
4
4
6
4
6
4
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
41
280
12
228
10
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
Izbirno
KT3
pri delodajalcu
D Odprti kurikulum
112
5
Skupaj pouka (B+D)
Skupaj praktičnega izobraževanja
(C+Č)
Skupaj (B+Č+D)
Poklicna matura
Skupaj
896
46
508
22
1124
56
4
60
Število tednov izobraževanja v šoli
Število tednov praktičnega
usposabljanja z delom
28
Skupno število tednov izobraževanja
34
6
Pojasnilo k predmetniku:
1. IZBIRNI STROKOVNI MODULI
Dijak izmed strokovnih modulov od M5 do M22 izbere strokovne module v
obsegu 23 KT.
2. IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA
Izobraževalni program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.
Praktično usposabljanje z delom se izvaja pri delodajalcih.
Vsebina poklicne mature:

pisni in ustni izpit iz slovenščine,

pisni in ustni izpit iz gastronomije in turizma s podjetništvom,

pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike (po izbiri dijaka),

izdelek oziroma storitev in zagovor.
V poklicni tečaj se lahko vpišejo kandidati, ki so zaključili 4. letnik
gimnazije ali 4. letnik srednjega strokovnega izobraževanja ali pa so
končali program poklicno-tehniškega izobraževanja.
Izobraževanje traja eno šolsko leto in se konča s poklicno maturo. Od 34
tednov pouka je 6 tednov delovne prakse v turističnih podjetjih in
obratovalnicah. Delovno prakso lahko dijak opravlja pri različnih
delodajalcih in v različnih obratih. Vsebinsko in organizacijsko izvedbo
delovne prakse organizator praktičnega izobraževanja na šoli usklajuje z
mentorjem v podjetju.
15
NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK IN
PREHAJANJE MED SMERMI
Dijaki napredujejo v višji letnik, če imajo opravljene vse obveznosti iz
nižjega letnika, kar pomeni, da imajo pozitivne ocene iz vseh predmetov
oz. modulov, opravljeno praktično usposabljanje in opravljene interesne
dejavnosti. Dijak, ki ne opravi predpisanega števila ur interesnih
dejavnosti, ne more napredovati v višji letnik. V okviru teh dejavnosti
šola organizira: športne izbirne vsebine, kulturne izbirne vsebine,
ekskurzije, oglede, krožke in ostalo.
Prehajanje med smermi je možno z opravljanjem diferencialnih izpitov.
Štiriletno šolanje se konča s poklicno maturo, triletno pa z zaključnim
izpitom.
ŠOLSKE EKSKURZIJE
Posebno pozornost šola namenja ekskurzijam, ki so del strokovnega
izobraževanja.
Za gastronomsko-turistične tehnike, smer turizem, so v letošnjem
šolskem letu načrtovane naslednje ekskurzije:
1. letnik: dve enodnevni ekskurziji: na Koroško in v Radence
2. letnik: fakultativna ekskurzija v Pariz; nadomestni program:
ekskurzija v Beneško Slovenijo
3. letnik: ekskurzija v Rim; nadomestni program za Rim: ekskurzija po
Sloveniji
4. letnik: dvodnevna ekskurzija na Dunaj; nadomestni program:
ekskurzija po Sloveniji
Za gastronomsko-turistične tehnike, smer gastronomija pa so
načrtovane naslednje ekskurzije:
1. letnik: ekskurzija v Kamnik in ekskurzija po dogovoru
2. letnik: ekskurzija v Beneško Slovenijo
16
3. letnik: ekskurzija na GTZ v Radence;
prehrambenih obratov
4. letnik: dvodnevna ekskurzija na Dunaj;
prehrambenih obratov
posamezni
ogledi
posamezni
ogledi
Tudi gastronomi – hotelirji imajo v vseh letnikih organizirane
strokovne oglede in ekskurzije, povezane z učnim načrtom.
Za vse dijake šole bo konec septembra 2012 organizirana fakultativna
ekskurzija v Benetke.
17
ŠOLSKI KOLEDAR ZA ŠOLSKO LETO
2012/2013
ZAČETEK POUKA: ponedeljek, 3. 9. 2012
OCENJEVALNA OBDOBJA:
1. ocenjevalno obdobje:
3. 9. 2012 do 18. 1. 2013; K4 17. 1. 2013
2. ocenjevalno obdobje:
21. 1. 2013 do 24. 5. 2013 za izstopne razrede; K 23. 5. 2013
21. 1. 2013 do 21. 6. 2013 za ostale razrede; K 20. 6. 2013
Vmesni »varovalni« konferenci: 21. 11. 2012 in 27. 3. 2013.
OCENJEVALNA OBDOBJA ZA 3. KA IN 3. KB:
Pouk v šoli: 3. 9. 2012 do 4. 1. 2013; K 3. 1. 2013
Praktično usposabljanje: 7. 1. 2013 do 31. 5. 2013; K 4. 6. 2013
SKUPNE GOVORILNE URE: prvi torek v oktobru, decembru,
februarju, aprilu in zadnji torek v maju (od 17.00 do 18.30).
RAZDELITEV SPRIČEVAL:
izstopni razredi: 27. 5. 2013
3. KA, 3. KB: 5. 6. 2013
ostali razredi: 24. 6. 2013
INFORMATIVNI DAN: 15. 2. in 16. 2. 2013
POUKA PROSTI DNEVI:
dan šole: petek, 3. 5. 2013
4
K – konferenca
18
DELOVNE SOBOTE:
29. 9. 2012 (nadomeščanje 24. 12. 2012)
Delovne sobote so predvidene tudi za izpite, ZI in POM.
POČITNICE:
jesenske: 29.10. 2012 do 2. 11. 2012
novoletne: 27. 12. 2012 do 31.12. 2012
zimske: 25. 2. 2013 do 1. 3. 2013
prvomajske: 29. 4. 2013 do 3. 5. 2013
POPRAVNI, PREDMETNI, DOPOLNILNI IZPITI:
1. 2. 2013
začetek zimskega izpitnega roka
29. 5. 2013
izboljševanje ocen za dijake
zaključnih letnikov
1. 7. 2013
začetek spomladanskega roka
19. 8. 2013
začetek jesenskega roka
ZAKLJUČNI IZPITI:
11. 2. 2013
10. 6. 2013
26. 8. 2013
začetek zimskega roka ZI
začetek spomladanskega roka ZI
začetek jesenskega roka ZI
POKLICNA MATURA:
4. 2. 2013
16. 3. 2013 (sobota)
27. 5.–31. 5. 2013
1. 6. 2013
24. 8. 2013
začetek zimskega roka POM
predmaturitetni preizkus
priprave na POM
začetek spomladanskega roka POM
začetek jesenskega roka POM
19
STROKOVNI DELAVCI ŠOLE5
UČITELJ
JANEZ BALANTIČ
ZOFIJA BARBIČ BANFI
MILENA BRATINA
ANA CELJAR
MARTINČIČ
MARJANA DOLNIČAR
LUDVIK FEKONJA
MILENKO GAJIĆ
BRANKO GLAVAN
JOŽE HUMLJAN
DARINKA HÜLL
MARUŠA JAZBEC COLJA
MOJCA JERALA
MATEJA KEČEK
SAVINA KOLOSOVSKI
PAOLUCCI
KATJA KVAS
MATEJA KRAŠOVEC
MATEJKA LEGAT
OLGA LOBODA
5
PREDMET
GOVORILNA URA
SVETOVALNA URA
RAZRED,
RAZREDNA URA
MAT
SŽB
PRE, MAT
Petek, 4. ura
Torek, 8. ura
Petek, 2. ura
Petek, 5. ura
Sreda, 8. ura
Ponedeljek, 7. ura
4. GA, torek, 7. ura
1. TC, četrtek, 8. ura
BIO, NAR, ZVH
Torek, 6. ura
Četrtek, 7. ura
2. KB, petek, 8. ura
ANG
SŽB
TPO, EKN, PRA,
OTU
ŠVZ
ŠVZ
PRA, KUH
NEM
SLO
NEM
Torek, 2. ura
Četrtek,12.30–13.15
Sreda, 7. ura
Torek,13.30–14.15
Torek, 4. ura
Četrtek, 8. ura
3. TA, ponedeljek, 8. ura
Četrtek, 4. ura
Sreda, 5. ura
Torek,11.30–12.15
Sreda,4. ura
Torek, 4. ura
Četrtek, 2. ura
Petek, 8. ura
Ponedeljek, 8. ura
Petek, 7. ura
Sreda, 5. ura
Sreda, 8. ura
Sreda, 8. ura
1. KB, četrtek, 8. ura
1. KA, četrtek, 7. ura
3. KA, četrtek, 8. ura
ANG, ITA
Torek, 3. ura
Četrtek, 7. ura
4. TB, četrtek, 8. ura
ANG
PRE, MAT
EKN, GOP, TPO,
TUR, POK
SŽB
Sreda, 6. ura
Sreda, 5. ura
Sreda, 8. ura
Četrtek, 8. ura
2. PTI, ponedeljek, 1. ura
Petek, 4. ura
Četrtek, 7. ura
2. KA, sreda, 3. ura
Ponedeljek, 3. ura
Sreda, 7. ura
Urnik zvonjenja za posamezne ure je na strani 27, v Šolskih pravilih.
20
1. TA, torek, 7. ura
MARJANA MLINAR
HODAK
ANDREJ MOLK
JURE MUNDA
MELITA NAGLIČ
HELENA NOVAK
POLONA OSTANEK
METKA POKORN
NATAŠA POLAK
MAJDA REBOLJ
MAJA ROGELJA
BRIGITA RUPAR
HELENA SELIŠKAR
MIRKOVIČ
LARISA SIMONČIČ
MIRJAM STERLE
MOJCA STRNAD
SIMONA ŠUMRADA
JOŽE URBANIJA
MIHA URŠIČ
DARJA VODOPIVEC
MARJETA VREČEK
VALERIJA VUK
HUSEJNAGIČ
ALENKA VUGRINEC
SLAVKO ŽUPANIČ
SLO
Ponedeljek, 6. ura
Sreda, 7. ura
KUH
KUH
NEM
KEM, NAR
OTU, PRA, GEO
SLO, DRU
MAT, INF
KUH
EKN, PRA, GOP
SLO, POK, PSI
Sreda, 6. ura
Sreda, 6. ura
Četrtek, 5. ura
Četrtek, 5. ura
Ponedeljek, 4. ura
Četrtek, 4. ura
Četrtek, 4. ura
Ponedeljek, 6. ura
Četrtek, 3. ura
Sreda, 7. ura
Četrtek, 9. ura
Četrtek, 7. ura
Četrtek, 7. ura
Torek, 7. ura
Četrtek, 8. ura
Sreda, 8. ura
Ponedeljek, 8. ura
Torek, 7. ura
Sreda, 9. ura
Petek, 7. ura
ŠPA, ANG
Petek, 3. ura
Torek, 7. ura
ŠVZ
SLO
MAT, RAČ, INF
ANG
FIZ, MAT
KUH
MAT
GEO, OTI, PRA
Četrtek, 4. ura
Četrtek, 5. ura
Petek, 4. ura
Sreda, 6. ura
Četrtek, 5. ura
Ponedeljek, 4. ura
Sreda, 4. ura
Torek, 8. ura
Četrtek, 8. ura
Ponedeljek, 8. ura
Petek, 7. ura
Četrtek, 7. ura
Četrtek, 8. ura
Torek, 7. ura
Ponedeljek, 8. ura
UME, UZG
Sreda, 3. ura
Petek, 7. ura
ZGO, PRA
FIZ, MAT
Četrtek, 4. ura
Torek, 5. ura
Sreda, 7. ura
Torek, 7. ura
Ponedeljek,11.30–12.15
21
1. PTI, ponedeljek, 8. ura
2. GA, torek, 7. ura
1. TB, torek, 8. ura
3. KB, sreda, 1. ura
1. GA, torek, 8. ura
4. TA, četrtek, 8. ura
3. GA, petek, 4. ura
2. TA, petek, 6. ura
2. TB, torek, 8. ura
5. TT
ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA
Svetovalna delavka: Anja JAN GOLOB, univ. dipl. psihologinja.
Šolska svetovalna delavka opravlja naloge v zvezi z vpisom v šolo. V
zaključnih letnikih svetuje pri izbiri študija in poklica. Svetuje pri
preusmeritvah in prešolanjih ter posreduje informacije o šoli in o
programih, ki jih izvajamo.
Koordinira svetovanje in pomoč dijakom s posebnimi potrebami.
Vključuje se v delo z nadarjenimi dijaki (identifikacija nadarjenih in
načrtovanje dela z njimi).
Organizira in razvija tudi vzgojno-preventivno delo z dijaki.
Dijaki in starši se lahko s svetovalno delavko pogovorite o učnih in
drugih težavah.
S sodelovanjem lahko rešujemo nastale probleme in pomagamo dijakom,
da so uspešni in zadovoljni.
Urnik dela:
ponedeljek: popoldne,
torek, sreda, četrtek, petek: dopoldne.
Govorilne ure:
torek in sreda od 12.00 do 14.00
ter v času skupnih govorilnih ur.
Zaželeno je, da se predhodno najavite po telefonu 01/54 66 151.
Svetovalna delavka: Jerneja Terbec, univ.dipl. socialna pedagoginja,
koordinira delo z dijaki z odločbami o usmeritvi.
Na šoli je zaposlena 20 %. Za razgovor se predhodno dogovorite po
telefonu 01/54 66 154.
ŠOLSKA KNJIŽNICA
Knjižničarki: Polona RUS BRIŠAR, univ. dipl. bibl., in Mirjam
STERLE, prof. slov.
Člani knjižnice, ki je bogato založena predvsem s strokovno literaturo
(turizem, kuharstvo, prehrana ...), so vsi redni dijaki SŠGT. Vse knjižno
gradivo dobijo brezplačno, izposodijo pa si ga le na svoje ime.
Urnik knjižnice:
Objavljen je na vratih knjižnice.
22
Čas izposoje je 14 dni, zamudnina je 0,10 € na izposojeno enoto na
dan. Malomarnim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne
poravnajo svojih obveznosti. Če kdo knjižnično gradivo izgubi ali
poškoduje ali mu je ukradeno, ga je dolžan nadomestiti.
Učbeniki, revije, leksikoni, slovarji in priročniki so čitalniško gradivo,
kar pomeni, da jih knjižnica ne izposoja na dom.
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE DIJAKOV
Organizatorka praktičnega usposabljanja dijakov z delom v delovnem
procesu (PUD) je Zofija BARBIČ BANFI, strokovna učiteljica.
RAZPORED PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM
IZOBRAŽEVALNI
PROGRAM
Gastronomske in hotelske
storitve, 1. letnik
Gastronomske in hotelske
storitve, 2. letnik
Gastronomske in hotelske
storitve, 3. letnik
Gastronomija in turizem, 2. letnik
Gastronomija in turizem, 3. letnik
Gastronomija in turizem, 3. letnik
Gastronomija /3+2/, 1. letnik
Razred
Št. ur
Čas opravljanja PUD
1. KA
1. KB
2. KA
2. KB
3. KA
3. KB
190
20. 5. 2013–21. 6. 2013
190
20. 5. 2013–21. 6. 2013
722
7. 1. 2013–31. 5. 2013
2. GA
2. TA
2. TB
114
3. 6. 2013–21. 6. 2013
3. GA
152
152
38
3. 12. 2012–31. 12. 2012
3. TA
1. PTI
38
Poklicni tečaj
Gastronomija in turizem
5. TT
228
25. 2. 2013–24. 3.2013
Med 13. 9. 2012 in 31.
5. 2013 – izven pouka.
15. 4. 2013–19. 4. 2013
Med 15. 10. 2012 in 17.
5. 2013 izven pouka.
Osnovni cilji praktičnega usposabljanja dijakov v delovnem procesu so:
pridobivanje praktičnih izkušenj ter nadgrajevanje v šoli
pridobljenih znanj,
prenos teoretičnega znanja,
23
usposabljanje in razvoj specifičnih spretnosti ter kompetenc
poklica,
spoznavanje novih učnih situacij, tehnoloških procesov, delovnih
sredstev, naprav in pripomočkov,
učenje sodelovanja, timskega dela ter komunikacije in
nastopanja pred strankami in gosti,
razvijanje odgovornosti za lastno delo, kakovost, upoštevanje
predpisov o varnosti in zdravju pri delu ter varovanju okolja,
razvijanje skrajne poštenosti, strpnosti, sodelovanja, veselja do
poklica in
drugih moralno etičnih vrednot.
Dijaki opravljajo praktično usposabljanje s sklenjenimi kolektivnimi
učnimi pogodbami med šolo in delodajalci. Dijaki delajo pod vodstvom
mentorjev in vodijo dnevnik, ki ga takoj, ko opravijo prakso, oddajo
organizatorki praktičnega usposabljanja, Zofiji Barbič Banfi, strokovni
učiteljici.
Praktično usposabljanje z delom je predmet, ki je enakovreden drugim
predmetom v šoli, zato je pogoj za napredovanje v višji letnik.
ADMINISTRATIVNI DEL POKLICNE MATURE
IN ZAKLJUČNEGA IZPITA
Odgovornost za to, da je administrativno delo ob poklicni maturi
natančno, pravilno in pravočasno opravljeno, ima TAJNICA
POKLICNE MATURE, Mojca JERALA, prof. slov., ki ima v ta namen
tudi posebno govorilno uro, in sicer ob sredah od 13.45 do 14.30 v
učilnici 86.
Za administrativni del zaključnih izpitov skrbi TAJNICA
ZAKLJUČNEGA IZPITA, Metka POKORN, učiteljica slov.
24
DRUGE ZADOLŽITVE
Ana CELJAR MARTINČIČ, dipl. univ. biol. in prof. biol., skrbi za
ZDRAVSTVENO VARSTVO dijakov.
Dijaki šole imajo splošne in zobozdravstvene sistematske preglede, in
sicer v 1. in 3. letniku, v 3. letniku so tudi cepljeni proti tetanusu. Splošni
zdravstveni pregledi so v zdravstvenem domu Moste – PE Polje, Cesta
30. avgusta 2, Ljubljana Polje, pri zdravnici Vidi Kovačič Dmitrović,
dr. med. spec. Zobozdravstveni pregledi pa so v zdravstvenem domu na
Aškerčevi 4, Ljubljana, pri zobozdravnici Ireni Kos, dr. dent. med.
Helena NOVAK, dipl. ing.,
DEŽURSTVA DIJAKOV na šoli.
je
zadolžena
za
organizacijo
Ana CELJAR MARTINČIČ, dipl. univ. biol. in prof. biol., pripravlja
razporede dijakov, ki so zadolženi za POSPRAVLJANJE PO
MALICI, in skrbi za realizacijo nalog v okviru projekta Čista šola.
ADMINISTRATIVNI IN TEHNIČNI DELAVCI
ŠOLE
Renatka Smrekar
Mojca Jambrovič
Zdenka Holc
Dejan Cvitkovič
Dragica Popovič
Jože Mirtič
poslovna sekretarka (tajništvo šole)
poslovna sekretarka (sprejemna pisarna)
računovodkinja
vzdrževalec računalniške opreme
ekonomka,
organizatorica šolske prehrane
hišnik
25
Ohrani red in red bo ohranil tebe.
(latinski pregovor)
Na podlagi Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah (Uradni list RS,
št. 60/2010) in Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni
list RS 60/2010) izdaja ravnateljica Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani
ŠOLSKA PRAVILA
Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani
1. ORGANIZACIJA POUKA
Pouk je v šolskem letu 2012/13 organiziran v dveh ocenjevalnih
obdobjih. Prvo ocenjevalno obdobje traja do 18. januarja 2013, drugo pa
do zaključka pouka.
Šolo zjutraj odpremo ob 6.30; od takrat lahko dijaki, ki se vozijo iz
oddaljenejših krajev, počakajo na začetek pouka v šolskih prostorih.
Pouk se začne ob 7.30.
Vhod v šolo za dijake je po stopnicah navzdol v garderobe. Vhod za
delavce šole in obiskovalce je po levem stopnišču navzgor.
Vsak razred ima svoj garderobni prostor, dijaki zaključnih letnikov
srednjega strokovnega izobraževanja pa imajo vsak svojo garderobno
omarico. Vrednejših predmetov, denarja, mobilnih telefonov, dijaških
izkaznic in drugih predmetov ne smejo puščati v garderobi. V primeru
kraje šola zanje ne odgovarja, oškodovani dijaki oziroma njihovi starši
morajo večje kraje sami prijaviti na policijski postaji.
Vhod v šolo in hodniki so pod video nadzorom.
Na šoli je za dijake organizirana malica.
26
Urnik zvonjenja:
URA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ZVONJENJE
7.30–8.15
8.20–9.05
9.10–9.55
10.25–11.10
11.15–12.00
12.05–12.50
12.55–13.40
13.45–14.30
14.35–15.20
15.25–16.10
16.15–17.00
2. OBVEŠČANJE DIJAKOV IN ADMINISTRATIVNE ZADEVE
Vsa pomembna šolska obvestila so objavljena na oglasni deski v avli
šole. Tam so zapisana uradna obvestila v zvezi s potekom pouka in z
nadomeščanjem odsotnih učiteljev, objavljena so imena dežurnih
učiteljev in dijakov, podatki o izpitih, poklicni maturi, zaključnih izpitih
in druga obvestila. Informacije so dostopne tudi na šolski spletni strani.
Na oglasni deski so lahko objavljena samo uradna obvestila šole. Brez
dovoljenja vodstva šole se na nobene šolske površine ne sme lepiti
obvestil, oglasov, reklam; prav tako na šolskih površinah ni dovoljeno
deliti propagandnega gradiva dijakom in prodajati raznih izdelkov.
Administrativne zadeve lahko dijaki in starši urejajo v sprejemni pisarni
vsak delovni dan od 9.00 do 10.30 in od 14.00 do 15.00.
27
3. ŠOLSKI SKLAD
Na šoli obstaja šolski sklad, ki se financira iz prispevkov staršev. Višino
prispevka za vsako šolsko leto potrdi svet staršev.
Šolski sklad je namenjen financiranju nadstandardnih storitev. Nadzor
nad porabo sredstev ima Upravni odbor Šolskega sklada. Sestavljajo ga
predstavniki staršev, dijakov in strokovnih delavcev šole.
4. DEŽURSTVO DIJAKOV IN UČITELJEV
Na šoli je organizirano dežurstvo dijakov in učiteljev.
4.1. DEŽURSTVO DIJAKOV
Dežurajo dijaki 2., 3. in 4. letnika. Vsak dijak dežura dva dneva po
vnaprej določenem razporedu. Vrstni red dežurstev znotraj razreda dijaki
lahko zamenjajo samo z dovoljenjem učitelja, ki je zadolžen za razpored
dežurstev, v njegovi odsotnosti pa z dovoljenjem razrednika.
Dežurstvo opravljajo dijaki v okviru predmeta delovna praksa, kar
pomeni, da je enakovredno pouku in ne pomeni odsotnosti dijaka od
pouka. Dopoldne traja od 7.20 do 12.00, popoldne od 11.45 do 15.30.
Dežurni dijak mora ostati na šoli do izteka dežurstva.
S pravili opravljanja dežurstva seznani dežurnega dijaka učitelj, ki je
zadolžen za razporejanje dijakov na dežurstva.
Če ima dijak, ko dežura, napovedano pisno ali ustno ocenjevanje znanja,
se ga lahko udeleži, ta čas pa ga nadomešča drugi dijak. Zamenjavo mora
odobriti dežurni učitelj, učitelj, ki je zadolžen za razpored dežurstev, ali
razrednik.
Dežurni dijak sprejema obiskovalce šole, jih vpiše v knjigo dežurstev
(ime, priimek, čas prihoda, namen obiska, čas odhoda) in jih pospremi
do delavca šole. Če dijaki iščejo učitelja, ki je v zbornici, ga pokliče
dežurni dijak.
28
Drugi dijaki se ob dežurnem dijaku ne smejo zadrževati.
Dijaki so dolžni opozoriti prijatelje in znance, ki niso dijaki naše šole, da
srečanja z njimi v prostorih šole niso dovoljena, v izjemnih primerih jih
lahko dovoli vodstvo šole.
Če obiskovalci ne spoštujejo hišnega reda, dežurni dijak o tem takoj
obvesti dežurnega učitelja ali vodstvo šole.
4.2. DEŽURSTVO UČITELJEV
Dežurstvo učiteljev je del delovne obveznosti in je organizirano v času
pouka. Imena dežurnih učiteljev so vsak dan objavljena na oglasni deski
v avli šole.
Dežurni učitelji so dolžni kontrolirati prisotnost in delo dežurnih dijakov,
poskrbeti za nadomestna dežurstva, nadzirati red in disciplino v vseh
šolskih prostorih, opozarjati na red in disciplino in ustrezno ukrepati.
Morebitne nepravilnosti vpišejo v dežurno knjigo.
Dežurni učitelji so dolžni ukrepati, ko je ogrožena varnost dijakov ali
njihovo oziroma šolsko premoženje. Če je potrebno, si pri tem lahko
pomagajo tako, da pokličejo policijo, gasilce ali druge strokovne službe
in obvestijo vodstvo šole.
5. PRIHODI DIJAKOV V ŠOLO IN ODHODI IZ NJE
Dijaki morajo redno in točno obiskovati pouk.
Prihod v razred za učiteljem je dovoljen samo dijakom, ki zaradi
neugodnih prometnih zvez ne morejo priti pravočasno k prvi uri pouka.
Starši lahko pisno zaprosijo razrednika, da dijaku zaradi utemeljenih
razlogov (vozni red) dovoli zamujanje prve ure pouka (ob 7.30), vendar
ne več kot 15 minut. Dovoljeno zamujanje razrednik zabeleži v dnevnik.
Drugi dijaki, ki zamudijo pouk, počakajo do naslednje ure v avli šole ali
v knjižnici. Tak izostanek je neopravičen.
29
Razrednik lahko na prošnjo staršev dovoli dijaku izredni predčasni
odhod iz utemeljenih razlogov.
Odsotnost od pouka pri posamezni uri dovoli učitelj, ki jo vodi.
Dijaki s statusom športnika morajo dokazilo o tekmovanjih, ki so med
tednom, razredniku prinesti tri dni pred izostankom. Ob predčasnih
odhodih od pouka zaradi treningov morajo o tem vnaprej obvestiti
razrednika.
Dijaki, ki se nameravajo udeležiti napovedanega protesta, ki ga
organizira dijaška organizacija, morajo tri dni pred protestom razredniku
predložiti pisno soglasje staršev.
Samostojni odhodi dijakov od pouka zaradi slabega počutja niso
dovoljeni. Če se dijak slabo počuti ali se poškoduje, mora takoj obvestiti
dežurnega učitelja, razrednika/drugega učitelja ali pomočnico
ravnateljice (če tega ne zmore sam, naj to storijo njegovi sošolci).
Učitelji obvestijo dijakove starše oz. poiščejo zdravniško pomoč. V
ustrezne zdravstvene institucije lahko dijak odide le v spremstvu odrasle
osebe, domov pa le v spremstvu domače polnoletne osebe oziroma sam,
če se razrednik tako dogovori s starši.
Zapuščanje šole med odmori brez dovoljenja razrednika ali dežurnega
učitelja ni dovoljeno. Če dijak šolo zapusti brez dovoljenja, jo zapusti
izključno na lastno odgovornost.
6. STATUSI DIJAKOV
Dijaki lahko pridobijo poseben status:
– če se vzporedno izobražujejo,
– če so perspektivni oziroma vrhunski športniki,
– če se pripravljajo na tekmovanja v znanju,
– če pripravljajo raziskovalno nalogo.
30
Za pridobitev statusa je treba oddati razredniku prošnjo staršev in
ustrezna dokazila do 15. septembra. O podelitvi statusa odloča
ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje oddelčnega
učiteljskega zbora.
Dijaki, ki se pripravljajo na tekmovanja v okviru šole ali pripravljajo
raziskovalno nalogo, na predlog mentorja pridobijo status ob začetku
priprav. Status odobri ravnateljica šole.
Status lahko dijaki pridobijo za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov
pa lahko le za določen čas v šolskem letu.
Položaj dijakov z odločbami o usmeritvi in pedagoško pogodbo ureja
šolska svetovalna služba.
7. ŽIVLJENJE DIJAKOV V ŠOLI
V sodelovanju z učiteljem skrbijo za urejeno delovno okolje in nemoten
potek organiziranih oblik izobraževanja.
Dijaki so v šolskih prostorih lahko v čevljih, vendar morajo vestno
skrbeti za čistočo šolskih prostorov. Po malici pospravijo pladnje in
poskrbijo za čistočo na mestu, kjer so malicali. Za red in čistočo
poskrbijo tudi dežurni dijaki. Razpored dežurnih razredov in dijakov
znotraj razreda je objavljen na oglasni deski in zapisan v dnevniku. Ti
dijaki po glavnem odmoru poskrbijo za čistočo hodnikov, avle in atrija.
K četrti uri lahko zamudijo do 15 minut. Neustrezen odnos do hrane,
malomaren odnos do reda in čistoče ali malomarno opravljanje dežurstva
velja za kršitev šolskih pravil.
Uživanje hrane in pijač med poukom ni dovoljeno, prav tako je med
poukom prepovedana uporaba osebnih naprav za povezovanje s
podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem. Neupoštevanje te
določbe velja za kršitev šolskega reda. Če dijak med poukom uporablja
mobilni telefon ali druge elektronske naprave, ki ne sodijo k pouku, mu
jih lahko učitelj začasno vzame; vrne jih staršem.
31
Snemanje in fotografiranje brez dovoljenja vodstva šole je v vseh šolskih
prostorih prepovedano. Neupoštevanje te določbe velja za težjo kršitev
šolskih pravil.
Dijaki morajo skrbno ravnati s šolskim inventarjem. Nastalo škodo v
šolskih prostorih morajo takoj sporočiti učitelju ali pomočnici
ravnateljice. Škodo, ki jo povzročijo namenoma ali iz malomarnosti,
morajo poravnati. Če krivca ni mogoče odkriti, poravna škodo cel razred.
Dijaki morajo pravočasno vrniti izposojene knjige v šolsko knjižnico.
V učilnicah, kjer dijaki uporabljajo računalnike, mora vsak dijak pred
začetkom pouka sporočiti morebitne nepravilnosti ali okvare učitelju.
Prepovedano je prinašanje pomnilniških enot ter spreminjanje in
nalaganje programov brez dovoljenja učitelja.
Dijaki morajo dosledno upoštevati navodila učiteljev glede učnih
pripomočkov, delovne obleke in športne opreme, ki jih ti pri pouku
zahtevajo. Pozorno morajo spremljati učiteljevo razlago, izpolnjevati
njegova navodila za delo in ne smejo ovirati poteka pouka. V
nasprotnem primeru velja to za kršitev in se dijaku izreče vzgojni ukrep
v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah.
Obiskovanje pouka kuharstva in strežbe brez predpisane delovne opreme
ni dovoljeno.
Dijaki se morajo v času šolanja vesti tako, da spoštujejo vse splošno
veljavne etične norme in določila Pravilnika o šolskem redu v srednjih
šolah.
Če dijaki ovirajo potek pouka, imajo žaljiv odnos do sošolcev, učiteljev
in drugih delavcev šole ali so do njih nasilni, se jim lahko začasno
prepove obiskovanje pouka. Na predlog razrednika ravnateljica
obravnava kršitev in opredeli pogoje prepovedi.
Upoštevati morajo tudi vse varnostne ukrepe, določene s predpisi, ki
urejajo varnost in zdravje pri delu. Za nesreče in poškodbe, ki bi se
32
zgodile zaradi neupoštevanja varnostnih ukrepov, odgovarjajo dijaki
sami.
Na ekskurzijah, športnih dnevih, kulturnih dejavnostih in delovni praksi
morajo dijaki upoštevati in izpolnjevati navodila učiteljev,
spremljevalcev ali mentorjev. Neupoštevanje navodil in neprimerno
obnašanje se pri izreku vzgojnega ukrepa upošteva kot lažja, težja ali
najtežja kršitev Pravilnika o šolskem redu v srednjih šolah. O teži
posameznega prestopka odločajo vodje, učitelji spremljevalci ali
mentorji dijakov posamično. Po sklepu oddelčnega učiteljskega zbora se
lahko dijakom z visokimi vzgojnimi ukrepi prepove udeležba na šolskih
ekskurzijah.
Dijaki se morajo na zahtevo učitelja ali drugega delavca šole predstaviti
z imenom in priimkom ali identificirati z dijaško izkaznico. Lažno
predstavljanje se šteje kot težja kršitev šolskih pravil.
Prihod v šolo pod vplivom alkohola ali drugih drog je prepovedan.
Prepovedano je tudi prinašanje in razširjanje alkohola ali drugih drog in
predmetov, ki ogrožajo varnost in zdravje dijakov in delavcev šole. Ko
učitelj ugotovi tako kršitev, o tem takoj obvesti dijakove starše, ki ga
morajo odpeljati iz šole. Nadaljnji postopki se vodijo v skladu s
Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah.
Kajenje je prepovedano na vseh šolskih površinah, ki poleg stavbe
zajemajo še atrije, terase, stopnišča, prostor pred vhodom v šolo vključno
z intervencijsko potjo, pripadajoče zelenice ob šoli ter igrišče.
V primeru kršitev šolskega reda se dijakom izrekajo vzgojni ukrepi ali
določijo alternativni ukrepi v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v
srednjih šolah.
8. REDITELJSTVO
Reditelje za posamezni razred določi razrednik, in sicer za vsak teden
dva, praviloma po abecednem redu.
33
Naloge rediteljev so:
– odgovarjata za red in disciplino, kadar učitelja ni v razredu;
– ob začetku ure javita odsotne sošolce;
– ob prihodu v razred javita morebitne poškodbe ali okvare;
– učitelju pomagata prenašati avdio-vizualne naprave in druge učne
pripomočke;
– ob koncu ure pospravita razred in pobrišeta tablo.
Če nalog ne opravljata vestno in odgovorno, se njuno rediteljstvo
podaljša za en teden; čas določi razrednik. Če tudi ob ponovnem
rediteljstvu dijaka ne opravljata dolžnosti, velja to za lažjo kršitev
šolskih pravil.
9. RAZREDNA SKUPNOST
Dijaki v svojem razredu izberejo predsednika, namestnika predsednika in
blagajnika.
Predsednik razreda je zadolžen za posredovanje med dijaki in učitelji. O
vseh morebitnih nesporazumih se najprej pogovori z učiteljem in
razrednikom. Če do sporazuma ne pride, se obrne na vodstvo šole.
Predsednik razreda je tudi vez med sošolci in dijaško skupnostjo na šoli.
Razrednik v sodelovanju z razredno skupnostjo določi dijaka, ki je
odgovoren za ključ garderobe, in njegovega namestnika. Ta dijak pred
začetkom pouka odklene garderobo, da sošolci tam pustijo vrhnja
oblačila, nato poskrbi, da je garderoba ves čas pouka zaklenjena. Ključa
garderobe ne sme predati drugim dijakom brez vednosti razrednika. Če
je odsoten, ga nadomešča namestnik, če sta odsotna oba, dobijo dijaki
rezervni ključ garderobe pri hišniku.
Dijaki morajo ključavnico in ključe garderobe ob podelitvi spričeval
vrniti razredniku. Izgubljeni ključ oz. ključavnico morajo plačati ali
nadomestiti z novim.
Razrednik in dijaki probleme razredne skupnosti rešujejo na razrednih
urah. Vsebina razrednih ur je:
34
–
–
–
–
–
učna in vzgojna problematika v razredu,
ukrepi za izboljšanje učnih dosežkov in discipline v razredu,
splošna delovna klima v razredu,
šolska pravila,
teme in razgovori, ki jih predlagajo dijaki in strokovni delavci.
10. DIJAŠKA SKUPNOST
Na šoli so dijaki organizirani v dijaški skupnosti, v kateri ima vsak
razred svojega izvoljenega predstavnika, ki se udeležuje sestankov. S
sklepi sestankov predstavnik razreda seznani razredno skupnost na
razredni uri.
Dijaška skupnost se ukvarja s tekočimi težavami dijakov. Problemi se
skušajo reševati na rednih in izrednih sestankih, na katere se po potrebi
povabi tudi ravnateljico.
V začetku šolskega leta dijaki dobijo dijaške izkaznice oziroma nalepke
za tekoče šolsko leto. V prvi polovici šolskega leta se organizira
fotografiranje dijakov po oddelkih.
Skozi vse leto poteka organizacija maturantskega plesa.
11. SODELOVANJE S STARŠI IN Z DIJAKI
Sodelovanje staršev in šole poteka na dva osnovna načina:
– na rednih govorilnih urah učiteljev in
– na najmanj dveh roditeljskih sestankih med šolskim letom.
Za izstopne letnike in za tiste razrede, ki gredo junija na delovno prakso,
so govorilne ure do vključno 15. maja 2012, za ostale pa do 29. maja
2012.
Starši sodelujejo s šolo tudi preko Sveta staršev, člani so izvoljeni
predstavniki staršev iz posameznih oddelkov šole. Starši imajo svoje
35
predstavnike tudi v Svetu zavoda in v Upravnem odboru Šolskega
sklada.
Na svetovalnih urah učitelji dijakom nudijo morebitno dodatno
strokovno pomoč ali razlago. Dodatno razlago lahko učitelj odkloni
dijaku/dijakinji, ki pogosto neopravičeno izostaja, moti pouk pri
predmetu ali ne opravlja predpisanih obveznosti.
12.
PRAVILA
OBVEŠČANJA
ODSOTNOSTI OD POUKA
IN
OPRAVIČEVANJA
Odsotnost dijaka od pouka morajo starši sporočiti razredniku še isti dan,
ko dijak izostane, oziroma najpozneje v treh dneh od prvega dne
odsotnosti. Če razrednik o izostanku ni obveščen, vzpostavi stik s starši.
Dijak mora najpozneje v petih delovnih dneh po prihodu v šolo prinesti
razredniku pisno obvestilo o vzroku odsotnosti, v nasprotnem primeru je
izostanek neopravičen.
Če dijak pogosto izostaja od pouka, lahko razrednik zahteva, da starši
osebno opravičijo izostanek. O načinu osebnega opravičevanja se
razrednik dogovori s starši. V nasprotnem primeru je izostanek
neopravičen.
Zaradi neopravičenih ur se dijakom v skladu s Pravilnikom o šolskem
redu v srednjih šolah izrekajo vzgojni ukrepi, in sicer:
– do 5 neopravičenih ur opomin,
– od 6 do 10 neopravičenih ur ukor razrednika,
– do 11 do 20 neopravičenih ur ukor oddelčnega učiteljskega zbora,
– od 21 do 30 neopravičenih ur ukor učiteljskega zbora,
– od 31 do 35 neopravičenih ur pogojna izključitev,
– nad 35 neopravičenih ur izključitev.
Če dijak zaradi zdravstvenih razlogov ne more sodelovati pri določenih
oblikah vzgojno-izobraževalnega dela, mora o tem ravnateljici predložiti
potrdilo z napotki zdravnika najpozneje do 30. septembra oziroma ko
36
nastopi razlog, zaradi katerega je oproščen aktivnosti. Takega dijaka
lahko šola vključi v drugo dejavnost.
13. MERILA IN POSTOPEK ZA PODELJEVANJE POHVAL,
NAGRAD IN DRUGIH PRIZNANJ DIJAKOM
Dijaki lahko za vestno in prizadevno delo prejmejo pohvale in nagrade.
Zanje jih lahko predlagajo razredniki, mentorji dejavnosti, ravnateljica,
drugi učitelji in strokovni delavci šole in razredne skupnosti.
Vrsto pohvale ali knjižne nagrade (pohvala razrednika, pohvala
ravnateljice; knjižna nagrada razrednika, knjižna nagrada ravnateljice)
določi učiteljski zbor, podeljujejo pa jih razredniki ali ravnateljica na
podelitvi spričeval.
Pohvalo razrednika ali ravnateljice lahko dobi dijak za:
– pozitiven zgled v razredu,
– vestno in odgovorno delo,
– pomoč sošolcem pri šolskem delu,
– dobro opravljanje funkcije v razredni skupnosti,
– vidne dosežke na šolskih in drugih tekmovanjih,
– uspešno delovanje pri eni ali več dejavnostih na šoli,
– in za druge dejavnosti, ki jih učiteljski zbor oceni kot primerne za
podelitev pohvale.
Knjižno nagrado prejme dijak za:
– odličen uspeh ob koncu pouka,
– izredne dosežke na šolskih in drugih tekmovanjih,
– izjemen uspeh na poklicni maturi/zaključnem izpitu,
– najboljšega gastronoma hotelirja, gastronomsko-turističnega tehnika,
ter gastronomskega tehnika svoje generacije,
– in za druge dejavnosti, ki jih učiteljski zbor oceni kot primerne za
podelitev knjižne nagrade.
37
14. ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA
Šolska pravila ocenjevanja so sestavni del Pravilnika o ocenjevanju
znanja v srednjih šolah.
14.1. NAČINI IN ROKI IZPOLNJEVANJA OBVEZNOSTI
Programski učiteljski zbor določi:
– podrobnejša merila in postopke priznavanja formalno in neformalno
pridobljenega znanja,
– načrt ocenjevanja znanja za posamezni izobraževalni program.
Dijaki imajo možnost opravljanja neizpolnjenih obveznosti v prvem
ocenjevalnem obdobju 14 dni po ocenjevalni konferenci ali po dogovoru
z učiteljem.
Roki za opravljanje izpitov se določijo z letnim delovnim načrtom šole v
skladu z izobraževalnim programom in Pravilnikom o šolskem koledarju
za srednje šole.
14.2. POGOJI ZA OBVEZNO PONAVLJANJE PISNIH IZDELKOV
Ocenjevanje pisnih izdelkov se enkrat ponovi, če je bila negativno
ocenjena polovica ali več izdelkov.
14.3. ROK ZA VRAČANJE PISNIH IZDELKOV
Učitelj izroči dijaku ocenjene izdelke najpozneje v tridesetih dneh po
vpisu ocene v redovalnico.
14.4. IZPITNI RED
Dijaki, ki opravljajo popravne, dopolnilne ali predmetne izpite, se
morajo k izpitu prijaviti najpozneje 3 dni pred izpitnim rokom, odjavijo
pa se lahko najpozneje 2 dni pred izpitnim rokom.
Če se dijak iz opravičenih razlogov ne udeleži izpita ali ga prekine, ga
lahko opravlja v istem roku, če je to mogoče. Razloge za odsotnost ali
prekinitev mora šoli pisno sporočiti najpozneje en dan po izpitu in
predložiti ustrezna dokazila. O upravičenosti razlogov odloča
ravnateljica šole v treh dneh po prejemu vloge.
38
Razpored izpitov mora biti javno objavljen najmanj 3 dni pred začetkom
izpitov.
14.5. KRŠITVE PRAVIL PRI OCENJEVANJU IN UKREPI
Če dijak pri pisanju pisnih izdelkov ali pri drugih oblikah ocenjevanja
znanja uporablja nedovoljene pripomočke, prepisuje, moti potek pisanja
oz. ocenjevanja, zamudi, samovoljno zapusti učilnico oziroma krši druga
dogovorjena pravila, ga učitelj oceni z negativno oceno ali predlaga
ustrezen ukrep.
14.6. POSTOPEK ODPRAVLJANJA NAPAK PRI OCENJEVANJU
Učitelj lahko sam, na predlog dijaka, razrednika ali ravnateljice zaradi
računske ali druge očitne napake pri ocenjevanju znanja oziroma
določanju ali vpisovanju ocene oz. ugotovitve v dokumentacijo
naknadno odpravi napako, to evidentira ter obvesti dijaka, na katerega se
ocena oz. ugotovitev nanaša.
14.7. PRIPRAVA IN HRAMBA IZPITNEGA GRADIVA
Šola pripravi izpitno gradivo v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju
znanja v srednjih šolah. Ravnateljica hrani izpitno gradivo v skladu s
šolsko zakonodajo.
14.8. DRUGA PRAVILA IN POSTOPKI
Dijaku, ki pride v šolo samo k uri ocenjevanja znanja, se ocenjevanje ne
dovoli, razen če ni tako določeno s pedagoško pogodbo ali posebnim
statusom.
39
Na podlagi Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010),
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni lit RS, št.
62/2010 in 40/2011) ter Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni
list RS, št. 40/2012) ravnateljica Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani izdaja
PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(malica)
Na šoli je organizirana malica za dijake. Cena malice je 2,42 EUR.
II. PRIJAVA IN SUBVENCIONIRANJE MALICE
2. člen
(prijava)
Dijak oziroma starši oddajo na šoli prijavo na malico na predpisanem
obrazcu praviloma v mesecu juniju za prihodnje šolsko leto, lahko pa jo
oddajo tudi kadarkoli med šolskim letom.
Prav tako lahko kadarkoli prekličejo prijavo na malico. Pisno odjavo
oddajo organizatorki šolske prehrane (glej 5. člen). Preklic velja z
naslednjim dnem po prejemu pisne odjave.
3. člen
(subvencija)
Dijak oziroma starši lahko uveljavljajo pravico do subvencionirane
šolske prehrane na pristojnem centru za socialno delo na enotni Vlogi za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Do izdaje odločb so dolžni plačati
polno ceno malice. Na osnovi izdane odločbe o upravičenosti subvencije
bo šola izvedla poračun, in sicer od dneva upravičenosti dalje.
40
III. ODJAVA MALICE IN DRUGE OBVEZNOSTI DIJAKOV
4. člen
(obveznosti)
S prijavo na malico se dijak oziroma starši obvežejo, da bodo:
– spoštovali pravila šolske prehrane,
– pravočasno plačali prispevek za šolsko prehrano,
– plačali polno ceno obroka, če obroka ne bodo pravočasno odjavili,
– šoli v 30 dneh sporočili vsako spremembo podatkov iz 25. člena
Zakona o šolski prehrani (naslov, podatek o uveljavljanju pravice do
subvencije).
5. člen
(odjava malice)
Če je dijak odsoten od pouka zaradi bolezni ali drugih vzrokov, starši
odjavijo malico. Obveznost odjave lahko prenesejo na dijaka s pisnim
pooblastilom.
Tisti dijak, ki je upravičen do subvencionirane malice in ki zaradi
bolezni ali drugih izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti
oziroma prevzeti malice, ima pravico do subvencije za prvi dan
odsotnosti.
Če je dijak od pouka odsoten zaradi sodelovanja na športnih, kulturnih in
drugih tekmovanjih ter srečanjih, na katerih predstavlja šolo, malico za
dijaka odjavi šola.
Malica je pravočasno odjavljena, če se jo odjavi vsaj en delovni dan
prej do 8. ure zjutraj, sicer se plača polna cena malice (2,42 EUR).
Kontaktna oseba za odjavo malice je Dragica Popović, organizatorka
šolske prehrane. Kontakti za odjavo malice:
telefon: 01/ 546 61 53, mobilni telefon: 030 335 380,
e-naslov: [email protected]
6. člen
(plačevanje prispevka)
Prispevek za šolsko prehrano plačajo dijak oziroma starši do datuma, ki
je na položnici. Če prispevek ni pravočasno plačan, se dijaku zablokira
41
možnost nadaljnjega naročanja in prejemanja malice, dokler znesek ni
poravnan.
Dijak naroča in prevzame malico s kartico. Strošek kartice plačajo dijak
oziroma starši. Če dijak kartico izgubi ali poškoduje, lahko prejme novo
le po predhodnem ponovnem plačilu kartice.
IV. IZBIRA IN PREVZEM OBROKA TER NADZOR
NAD KORIŠČENJEM OBROKOV
7. člen
(izbira malice)
Dijak lahko izbira med toplo in hladno ter mesno in brezmesno malico.
Malico naroča s kartico, na kateri je logotip šole. Navodilo za naročanje
malice je v jedilnici šole.
8. člen
(prevzem malice)
Dijak s pomočjo kartice prevzame malico po urniku delitve, ki velja za
tekoče šolsko leto.
9. člen
(nadzor nad koriščenjem malice)
Ob prevzemu malice s kartico se na ekranu izpiše ime in priimek dijaka.
Nadzorni učitelj ali oseba, zadolžena za delitev malice, lahko preveri
istovetnost dijaka. Če posumi, da ne gre za istega dijaka in se ta ne more
izkazati z osebnim dokumentom, lahko dijak prevzame malico šele, ko
njegovo istovetnost potrdi učitelj.
V. OSTALE DOLOČBE
10. člen
(neprevzeti obroki)
Obroke, ki do 12.55 niso prevzeti, šola brezplačno odstopi drugim
dijakom na šoli.
42
11. člen
(Skupina za prehrano)
Na podlagi 5. člena Zakona o šolski prehrani ravnateljica Srednje šole za
gostinstvo in turizem v Ljubljani do 30. septembra tekočega šolskega
leta imenuje Skupino za prehrano, ki šteje tri člane, od teh sta dva
predstavnika delavcev šole, eden pa je predstavnik dijakov. Mandat traja
od 1. oktobra tekočega leta do 30. septembra naslednjega leta in se lahko
večkrat ponovi.
Skupina za prehrano sodeluje z ravnateljico pri pripravi predloga Pravil
šolske prehrane in pri načrtu izvedbe šolske prehrane za posamezno
šolsko leto, daje mnenja o organizaciji šolske prehrane in o sestavi
jedilnikov, zbira predloge za spremembe, spremlja potek aktivnosti v
zvezi s prehrano in opravlja še druge naloge po navodilih ravnateljice.
Skupina za prehrano vsaj enkrat med šolskim letom preveri stopnjo
zadovoljstva dijakov z malico in izvaja dejavnosti, s katerimi spodbuja
zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja. Osveščanje glede
zdrave prehrane in kulture prehranjevanja izvajajo tudi učitelji pri pouku
prehrane, kuharstva, strežbe, poslovnega bontona, športne vzgoje ter pri
drugih predmetih in dejavnostih, povezanih s prehrano in z zdravim
načinom življenja.
12. člen
(dejavnosti, ki vplivajo na prevzem malice)
Učitelj, ki organizira dejavnosti izven šole, mora spremembo števila
obrokov pravočasno sporočiti (tri dni pred dogodkom).
13. člen
(seznanitev dijakov in staršev)
Šola seznani dijake s Pravili šolske prehrane ter o načinu in postopku
uveljavljanja subvencije malice pri razrednih urah v septembru, starše pa
na prvih roditeljskih sestankih v začetku šolskega leta.
43
VI. KONČNE DOLOČBE
14. člen
(veljavnost pravil)
Pravila šolske prehrane, ki so nastala na podlagi Zakona o šolski
prehrani, je potrdil Svet zavoda 15. 6. 2010 in so usklajena z veljavno
zakonodajo.
Če ste si sezidali gradove v oblakih,
vaše delo ni nujno zaman;
stojijo tam, kjer je njihovo mesto.
Sedaj jih podložite z dobrimi temelji.
(Henry David Thoreau)
44
URNIK
URA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
PON
TOR
SRE
ČET
PET
7.30–8.15
8.20–9.05
9.10–9.55
10.25–11.10
11.15–12.00
12.05–12.50
12.55–13.40
13.45–14.30
14.35–15.20
15.25–16.10
16.15–17.00
MOJA REDOVALNICA
PREDMET
1. semester
2. semester
45
Končna ocena
PREGLEDNICA ODSOTNOSTI
DATUM
RAZLOG
ŠTEVILO
UR
SKUPNO
ŠT. UR
OPOMBE
MOJ NAČRT IZBOLJŠEVANJA OCEN
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Prvi pogoj za
________________________________________________________________
________________________________________________________________
srečo je pogum za
________________________________________________________________
življenje po lastni
________________________________________________________________
izbiri.
46
UDELEŽBA NA IZBIRNIH
INTERESNIH DEJAVNOSTIH (KROŽKI)
ZAPOREDNA
ŠT.
ŠT.
UR
INTERESNA DEJAVNOST
47
VODJA
INTERESNE
DEJAVNOSTI
PODPIS
september
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
2012
kimovec
ZAČETEK POUKA
SVETOVNI DAN TURIZMA
POUK – NADOMEŠČANJE ZA 24. 12. 2012
48
oktober
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2012
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
vinotok
SKUPNE GOVORILNE URE
GTZ RADENCI
GTZ RADENCI
GTZ RADENCI
EKSKURZIJA ZA 4. T/G, 2. PTI
EKSKURZIJA ZA 4. T/G, 2. PTI
JESENSKE POČITNICE
JESENSKE POČITNICE
DAN REFORMACIJE
49
november
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2012
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
listopad
DAN SPOMINA NA MRTVE
JESENSKE POČITNICE
KONFERENCA, IZPIS OCEN
50
december
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
2012
gruden
3. GA PUD (DO 31. 12. 2012)
SKUPNE GOVORILNE URE
POUKA PROSTO (NADOMEŠČANJE 29. 9. 2012)
BOŽIČ
DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI
NOVOLETNE POČITNICE
NOVOLETNE POČITNICE
NOVOLETNE POČITNICE
51
januar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
2013
prosinec
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
NOVO LETO
KONFERENCA ZA 3. KA IN 3. KB
3. KA IN 3. KB PUD (DO 31. 5. 2012)
1. REDOVALNA KONFERENCA
Konec 1. ocenjevalnega obdobja
52
februar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
2013
svečan
POM – ZIMSKI IZPITNI ROK
SKUPNE GOVORILNE URE
SLOVENSKI KULTURNI PRAZNIK
ZI – ZIMSKI IZPITNI ROK
INFORMATIVNI DAN
INFORMATIVNI DAN
3. TA PUD (DO 24. 3. 2013), ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
ZIMSKE POČITNICE
53
marec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
2013
sušec
ZIMSKE POČITNICE
POM – PREDMATURITETNI PREIZKUS
KONFERENCA, IZPIS OCEN
VELIKA NOČ
54
april
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
2013
mali traven
VELIKONOČNI PONEDELJEK
SKUPNE GOVORILNE URE
1. PTI PUD (do 19. 4. 2013), EKSKURZIJE
EKSKURZIJE
EKSKURZIJE
EKSKURZIJE
EKSKURZIJE
DAN UPORA PROTI OKUPATORJU
PRVOMAJSKE POČITNICE
PRVOMAJSKE POČITNICE
55
maj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
2013
veliki traven
PRAZNIK DELA
PRAZNIK DELA
DAN ŠOLE
ZAČETEK PUD ZA 1. KA, 1. KB, 2. KA IN 2. KB
2. REDOVALNA KONFERENCA ZA IZSTOPNE RAZREDE
ZAKLJUČEK POUKA ZA IZSTOPNE RAZREDE
RAZDELITEV SPRIČEVAL ZAKLJUČNIM LETNIKOM
ORGANIZIRANA PRIPRAVA ZAKLJ. LETNIKOV NA POM/ZI
SKUPNE GOVORILNE URE
IZPITNI ROK ZA IZBOLJŠANJE OCEN (ZAKLJUČNI LETNIKI)
56
junij
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
P
T
S
Č
P
S
N
2013
rožnik
POM – ZAČETEK SPOMLADANSKEGA ROKA
ZAČETEK PUD ZA 2. GA, 2. TA IN 2. TB
POPRAVNI IZPITI ZA DIJAKE 3. KA IN 3. KB
REDOVALNA KONFERENCA ZA 3. KA IN 3. KB
ORGANIZIRANA PRIPRAVA ZAKLJ. LETNIKOV NA POM/ZI
RAZDELITEV SPRIČEVAL ZA 3. KA IN 3. KB
ZI – ZAČETEK SPOMLADANSKEGA ROKA
2. REDOVALNA KONFERENCA
ZAKLJUČEK POUKA IN RAZDELITEV SPRIČEVAL
DAN DRŽAVNOSTI
57
julij
mali srpan
avgust
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ZAČETEK SPOMLADANSKEGA ROKA
POPRAVNIH IZPITOV
RAZDELITEV SPRIČEVAL PO PI
SEZNANITEV Z REZULTATI POM
veliki srpan
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
58
ZAČETEK JESENSKEGA IZPITNEGA
ROKA – POPRAVNI IZPITI
POPRAVNI IZPITI
POPRAVNI IZPITI
POPRAVNI IZPITI
POPRAVNI IZPITI
ZAČETEK JESENSKEGA
IZPITNEGA ROKA – POM
ZAČETEK JESENSKEGA
IZPITNEGA ROKA – ZI
SPOROČILA MED STARŠI IN ŠOLO
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
59
SPOROČILA MED STARŠI IN ŠOLO
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
60
SPOROČILA MED STARŠI IN ŠOLO
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
Datum:
Podpis staršev:
Datum:
Podpis učitelja:
61
 PRIJATELJICE … SOŠOLCI …
IME IN
PRIIMEK
NASLOV
TEL. ŠT.
Iskanje odličnosti
pomeni, da poskušamo
dati vse od sebe pri
vsem, česar se lotimo.
(S. Bertham)
62
E-NASLOV
… PRIJATELJI … SOŠOLKE … 
IME IN
PRIIMEK
NASLOV
TEL. ŠT.
63
E-NASLOV
RAZLIČNI ZAPISKI
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
64
______________________________________________
______________________________________________
Svet podari
______________________________________________
vse
priložnosti
______________________________________________
tistemu,
ki jih
______________________________________________
zmore
______________________________________________
uporabljati.
______________________________________________
(Orison Swett
______________________________________________
Marden)
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
65
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
66
.OBVEZNO VRNITI RAZREDNIKU
Ljubljana, september 2012
.
.
.
.
.
.
.
.
Srednja šola za gostinstvo in turizem v Ljubljani, Preglov trg 9, Ljubljana, si
v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07) pridobi
od staršev oz. skrbnikov dijaka/dijakinje oz. polnoletnega dijaka/dijakinje šole
naslednje
.
SOGLASJE
.
.
. Podpisani/a __________________________________________
. se strinjam / se ne strinjam (obkrožite) z javno objavo osebnih
. podatkov o dijaku/dijakinji _____________________________ .
.
.
Ti podatki po naravi, vsebini ali namenu ne posegajo v zasebnost dijakov. Predmet soglasja so
. naslednji osebni podatki dijaka: ime in priimek, razred, starost, dosežki na tekmovanjih,
priznanja.
.
. Osebni podatki dijaka bodo javno dostopni preko: domače spletne strani šole, razstav izdelkov
dijakov, skupinskih posnetkov dijakov na fotografijah, videoposnetkov, zvočnih ali filmskih
posnetkov, javnih nastopov na prireditvah, šolskih publikacij, šolskega glasila.
.
. Osebni podatki dijaka se bodo uporabljali izključno v predstavitvene namene .šole, za informiranje
. o šolskih aktivnostih in za dokumentiranje le-teh.
.
. V skladu z zakonom soglasje velja za celotno šolsko leto.
.
.
.
.Podpis staršev/skrbnikov/polnoletnih dijakov:
.
.
______________________
67
SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO
IN TURIZEM V LJUBLJANI
PUBLIKACIJA ZA ŠOLSKO LETO 2012/2013
Naklada: 900 izvodov
Uredila in oblikovala: Mirjam Sterle, prof.
Ljubljana, 2012
68