TEHNIČNO POROČILO

Comments

Transcription

TEHNIČNO POROČILO
VZDRŽEVANJE IN SANACIJA XXX
Št. projekta: XXX
TEHNIČNO POROČILO
1.
SPLOŠNI OPIS IN PROBLEMATIKA
Projekt obravnava sanacijo spodnjega dela XXXX od že reguliranega dela do izliva v potok
XXXX. Celotna dolžina ureditve znaša cca 120 m. Zaradi nezavarovane struge in
neurejenega toka bi lahko ob nastopu visokih voda na območju nastopila erozija struge in
prečkanj dostopnih cest. Poleg tega pa je na srednjem in spodnjem delu ureditve območje
pogojno stabilno in bi morebitne visoke vode lahko povzročile spodkopavanje okoliškega
terena ter sprožile morebitne usade.
Vzhodni potok izvira tik nad jaloviščem XXX. Njegova struga je v zgornjem in srednjem
delu že regulirana. Zajem njegovih izvirov je izveden s kanaletami, dolvodno pa je potok
urejen s prečnimi objekti iz kamna v betonu ter kineto iz kamna v suho. Na nekaterih delih
med pregradami je kineta sidrana s piloti. Dolvodno proti projektiranemu odseku je potok
reguliran s kineto iz kamna v suho ter lesenimi pragovi. Na območju prepustov so izvedeni
vtočno-iztočni zidovi iz kamna v betonu. Na delu regulacije od zadnjih dveh prepustov pod
dostopno cesto je na razdalji cca 15.00 m še izvedena kineta iz lomljenca v suho, ki pa je na
koncu sidrana s železniškimi tirnicami.
V tem projektu je predvidena dolgoročno učinkovita sanacija spodnjega izlivnega odseka
XXX potoka odlagališča XXX – za protipoplavno in protierozijsko zavarovanje površin ob
potoku.
2.
OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
Na obravnavanem območju teče XXX potok zgoraj v ožji grapi s strmejšim naklonom 9.00 –
15.00 %, v spodnjem delu pa se grapa poravna in razširi, naklon zanaša 3.00 – 8.00 %.
Zgoraj je podlaga struge mestoma sprana do kamninske podlage, zato tudi ni večjih
poglobitev in odnašanja naplavin, v spodnjem delu pa je podlaga manj stabilna vendar zaradi
zmanjšanja padca nivelete ni opaznega večjega poglabljanja in odnašanja naplavin. Na dveh
delih v profilih P2 in P7 strugo prečkata dostopni poti do kmetijskih površin. Na celotnem
odseku večje erozije struge in brežin ni bilo zaznati, potek struge pa je dokaj razgiban in
vijugast. Na celotnem območju je strugo zarasla vegetacija (nižje drevje in zarast). Visoke
vode bi v spodnjem delu verjetno v območju nizkih brežin zaradi neurejenosti pretočnega
profila poplavljale in ogrožale območje v bližini kmetije, ki leži na desni strani potoka.
1
Slika 1 – neurejeno sotočje s potokom
Slika 2 – prehod dostopne poti preko struge do kmetijskih površin v profilu P2
Slika 3 – položnejši spodnji del ureditve na območju nižje desne brežine, obrasla struga (pogled dolvodno)
2
Slika 4 – prehod dostopne poti preko struge do kmetijskih površin v profilu P7, območje strmejšega padca
nivelete dolvodno (pogled dolvodno)
Slika 5 – zaključek obstoječe ureditve, gorvodno iztok dveh prepustov (pogled gorvodno)
Sotočje s potokom XXX je neurejeno in potrebno ureditve (slika 1). Sotočje se nahaja v
desni konkavi potoka XXX, ki na omenjenem odseku ni reguliran. Gorvodno od sotočja je
preko struge izvedena premostitev, ki prevaja le 20 letne visoke vode.
Za trajno zaščito obravnavanega odseka XXX potoka odlagališča XXX je potrebno
predvideti ustrezen pretočni profil za kontrolirano odvajanje visokih 100 – letnih voda,
predvideti ustrezno protierozijsko zaščito brežin in ustalitev ter zaščito nivelete pred
globinsko erozijo. Varovalni objekti morajo biti načrtovani tako, da bodo v največji
možni meri upoštevani ekološki in krajinski vidiki.
3
3.
DIMENZIONIRANJE PRETOČNIH PROFILOV
Zlivno območje XXX potoka do izliva v XXX, z upoštevanjem jalovišča XXX znaša F =
0.18 km2. Pričakovane visoke vode na obravnavanem odseku znašajo Q100 = 2.16 m3/s
(priloga 1). Izračunali smo jih s pomočjo Kresnikovega empiričnega obrazca, pri čemer smo
upoštevali odtočni koeficient α = 0.6. Vzhodni potok na obravnavanem odseku teče tudi na
območju poselitve (kmetija na desni strani potoka), zato smo strugo tudi dimenzionirali na
prevodnost 100 letnih visokih voda Q100.
Dimenzioniranje struge je podano v prilogi 2. Odločili smo se za trapezni pretočni profil, z
zaščito brežin in dna s kamnom v suho. Dno struge se izvede v širini 1.00 m, brežine pa se
do višine 0.5 m obloži s kamnito zložbo v suho v naklonu 1:1.5.
Obstoječi muldi, ki služita za prehod dostopnih poti do kmetijskih površin smo ravno tako
dimenzionirali na prevodnost 100 letnih visokih voda Q100 (priloga 3). Širina struge v
območju muld znaša 2.00 m, naklon brežin pa 1:4.
Dimenzioniranje višine zložbe v strugi XXX je izvedeno na podlagi izračunanega pretoka in
za zagotovitev prevajanja 20 letnih voda.
4.
OPIS PREDVIDENIH DEL
Potek struge je na celotnem odseku predviden v območju obstoječe trase. Normalni profil
struge je širine Š = 1.0 m, zaščita je izvedena s kineto iz kamnite zložbe v suho v naklonu
brežin 1:1.5 do višine H = 0.5 m. V območjih muld in podslapij pragov se struga lokalno
razširi.
Padec nivelete se bo v zgornjem in srednjem delu na kritičih delih zmanjšal z umestitvijo
pragov. Tako bo zgoraj in v srednjem delu največji padec znašal i = 12.00 %, najmanjši pa i
= 9.10 %. V spodnjem delu bo načrtovan padec izveden v naklonu i = 5.00 %. Omenjeni
padec bo zagotovljen z umestitvijo lesenih pragov stopnje H = 0.5 m. V območju med P3 in
P4 je predvidena poglobitev struge za največ 0.5 m, v območju P6 pa je predviden dvig
nivelete za 1.20 m. Drugače bistvenih poglobitev ali dvigovanja nivelete ni predvidenih.
Stabilizacija nivelete je predvidena z izdelavo kinete iz lomljenca v suho.
Zavarovanje brežin: na celotnem delu trase je predvidena zaščita brežin s kineto iz kamna v
suho.
- Na območju med P2 in P5 in na ostalih delih trase med pragovi je predvideno
zavarovanje s kineto z naklonom brežin 1:1.5 in širino dna Š = 1.0 m. Skupna dolžina
L = 28.0 + 6.0 + 7.3 + 3.7 + 14.1 = 59.1 m, višine H = 0.5 m + 0.25 m zemljatega
profila. Kineta bo temeljena do globine 0.6 m, v območju med profili P4 in P7 pa do
globine 0.8 m. V P3 in P4 je kineta stabilizirana z lesenima pragovoma. Med P7 in
P9 je kineta sidrana s piloti in lesenimi oblicami L = 2.5 m;
- Na območju med P8 in P9 je predvidena izdelava kinete s širino dna 1.0 m,
naklonom leve brežine 1:1 in naklonom desne brežine 1:1.5. Skupna dolžina znaša L
= 12.4 m, višina H = 0.6 m. Kineta je temeljena do globine 0.6 m;
4
Ustalitev nivelete: niveleta bo, kot je bilo že opisano ustaljena s pragovi.
-
V P2, P7, P9 + 4.50 m in P11 so predvideni ustalitveni pragovi iz kamna v
betonu. Podslapje pragov je predvideno iz kamnite zložbe v betonu.
Prag za predvideno muldo v P2 je predviden iz kamna v betonu, širina preliva Š =
2.00 m, stopnje H = 1.00 m. Podslapje bo zavarovano s kamnito zložbo v betonu
dolžine L = 4.00 m. Širina struge v podslapju se zoži z 2.40 m ob pragu na 1.00 m
pri sotočju s potokom Todraščica.
Prag za predvideno muldo v P7 je predviden iz kamna v betonu, širina preliva Š =
2.00 m, stopnje H = 1.90 m. Preliv praga je polkrožne oblike, tako, da sta krili
praga umeščeni pod kotom 45°. Podslapje bo zavarovano s kamnito zložbo v
betonu dolžine L = 4.00 m. Širina struge v podslapju se zoži z 2.40 m ob pragu na
1.00 m ob koncu podslapja.
Prag v P9 + 4.50 m je predviden iz kamna v betonu, širina preliva Š = 1.00 m,
stopnje H = 2.10 m. Podslapje bo zavarovano s kamnito zložbo v betonu dolžine
L = 4.00 m.
Prag v P11, ki predstavlja navezavo na že obstoječe zavarovanje iz kamnite
zložbe v suho, je predviden iz kamna v betonu, širina preliva Š = 1.90 m, stopnje
H = 0.50 m. Podslapje bo zavarovano s kamnito zložbo v betonu dolžine L = 3.50
m.
-
V P5 in P6 - 4.00 m, kjer je teren potencialno plazljiv, sta predvidena ustalitvena
praga iz lesenih kašt, polnjenih z lomljencem. Praga se razlikujeta le v dolžini
krila na levi strani, gledano gorvodno. Praga imata širino preliva Š = 1.00 m,
stopnjo H = 1.80 m. Podslapje pragov je predvideno iz kamnite zložbe v betonu
dolžine 4.00 m.
-
V P3 in P4 sta predvidena ustalitvena praga iz lesenih pilotov in oblic dolžine L =
2.5 m. Praga imata širino preliva Š = 1.00 m, stopnjo H = 0.50 m. Podslapje
pragov je predvideno iz kamnite zložbe v suho.
Prečkanji dostopnih cest:
-
V P2 in P7 sta pred pragi predvideni prečkanji dostopnih cest do kmetijskih
površin. Prečkanji sta zaščiteni z muldo iz kamnite zložbe v suho. Širina struge na
območju muld je Š = 2.00 m, brežine so obložene s kamnom v suho do višine H =
0.30 m v naklonu 1:4. Dolžina mulde v P2 znaša 3.90 m, v P7 pa 3.00 m.
Zavarovanje sotočja:
Na levi in desni brežini potoka XXX je predvideno zavarovanje iz kamnite zložbe v suho od
obstoječe premostitve, do 5.00 m dolvodno od sotočja z XXX potokom. Predvidena višina
zložbe znaša H = 1.0 m, naklon 1:1.5, skupna dolžina L = 14.30 m. Zložba je temeljena do
5
globine 0.80 m. Na zaključku je zložba zaščitena z lesenim talnim pragom s tolmunom,
zaščitenim s kamnom v suho.
Vegetacija:
Obstoječa vegetacija se je zelo razrasla tudi v pretočnem profilu, drevesa so mestoma
nagnjena ali celo podrta v strugo in deloma zapirajo pretočni profil. Ta drevesa se poseka,
odstrani se tudi zarast ki zapira pretočni profil in onemogoča izvedbo del.
Vse med gradnjo prizadete brežine se nad predvidenim zavarovanjem humuzira in zavaruje z
intenzivno zatravitvijo.
6.
ZAKLJUČEK
Po zaključku del se morebitne viške izkopnega materiala odpelje na ustrezno urejeno
deponijo. Prizadete površine je potrebno izravnati in zatraviti oz. vzpostaviti čim bolj
ekološko ustrezno stanje.
Ljubljana, oktober 2008
sestavil:
Domen Lajevec, u.d.i.v.k.i.
6