PROGRAM KONGRESA

Comments

Transcription

PROGRAM KONGRESA
PROGRAM KONGRESA
PETEK, 10. 10. 2014
8.30-10.30
10.30-11.00
11.00-13.00
13.00-14.30
14.30-16.30
16.30-16.40
16.40-17.00
17.00-18.30
Registracija udeležencev
Otvoritev kongresa
Plenarna predavanja
Kosilo
Plenarna okrogla miza
Zrcalo stroke
Odmor
Delo po vzporednih skupinah
SOBOTA, 11. 10. 2014
9.00-9.45
9.45-10.00
10.00-11.00
11.00-11.30
Plenarno predavanje
Odmor
Delo po vzporednih skupinah
Odmor
9.00-10.00
10.00-10.15
10.15-11.45
11.45-12.00
11.30-13.00
Delo po vzporednih skupinah
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.00-17.30
Kosilo
Plenarno predavanje
Odmor
Delo po vzporednih skupinah
Vzporedno dogajanje:
Sestanek skupin Zrcalo stroke
Obiski Svetlobnega labirinta
Obiski Senzoričnega gledališča
Tiskanje majic
17.30-19.00
18.30-20.00
20.00-20.30
20.30 
Večerja
Večerni program
Cirkuški kabaret
Ogled stojnic s predstavitvijo
nekaterih projektov in društev
Družabno in spoznavno srečanje,
koncert in ples
NEDELJA, 12. 10. 2014
19.00-20.30
Večerja
Večerni program
Gledališka predstava »Sej drugač
smo pa vredu«
21.00-22.30 Individualni obiski Svetlobnega
labirinta in Senzoričnega gledališča
20.30-21.00
21.00 
Družabno srečanje, zabava s
karaokami
Plenarna delavnica
Odmor
Delavnice
Odmor
Zaključni plenum,
Zrcalo stroke in
zakjuček kongresa
PROGRAM KONGRESA – PODROBEN POGLED
PETEK, 10. OKTOBER 2014
8.30-10.30
10.30-11.00
11.00-13.00
13.00-14.30
14.30-16.30
16.30-16.40
Registracija udeležencev (informacijska točka)
Snežna dvorana
Otvoritev kongresa
Plenarno predavanje 1
Darij Zadnikar: Transformacije dela in pedagogika
Plenarno predavanje 2
Darja Tadič: Ali socialna pedagogika plava s tokom?
Plenarno predavanje 3
Nina Perger: Socialna pedagogika in queer teorije
Kosilo
Snežna dvorana
Okrogla miza 1
»Tokovi stroke« (moderira: Bojan Dekleva, sodelujejo: Lucija Božikov, Alenka Kobolt, Borut Kožuh, Karmen Mikek, Darja Zorc Maver)
Zrcalo stroke – oblikovanje skupin in uvodno seznanjanje (moderira Damjan Habe)
16.40-17.00
17.00-18.30
Snežna dvorana
Sekcija 1
Nina Marin:
Izobraževanje kot del
integracije mladih emigrantov
brez osnovnošolske izobrazbe
Seminarska soba 1
Sekcija 2
Saraja Hribernik:
Tagesgruppe – primer iz
nemške prakse
(20 min)
Nataša Rijavec Klobučar:
Vloga preventivnih aktivnosti
v šoli kot pomoč otrokom v
procesu ločitve staršev
Sabina Mujkanović:
Dijaki iz drugih jezikovnih in
kulturnih okolij v slovenski
srednji šoli v začetnem
obdobju ob prihodu v
Slovenijo
(20 min)
NADALJEVANJE SEKCIJE:
NADALJEVANJE SEKCIJE:
Odmor
Seminarska soba 2
Sekcija 3
Dijana Kožar:
Tranzicijski model – program
dodatnega usposabljanja
odraslih
Petra Korenčan, Anja Japelj:
Praktična izkušnja s
tutorstvom pri gibalno
oviranemu mladostniku
NADALJEVANJE SEKCIJE:
Seminarska soba 3
Delavnica 2
Tatjana Dobnikar:
Uporaba peskovnika pri
svetovanju otrokom in
mladostnikom
Videosoba
Simpozij 1
Lara Brglez, Bojan Dekleva,
Špela Razpotnik, Darja Tadič,
Zarja Brumen Žarn:
Psihosocialne stiske – del
skupnosti
Delavnica 3
Nataša Prelesnik Korošic:
Labirint nasilja
Delavnica 1
Primož Miklavžin, Darja
Milošič:
VČASIH JE DAN NEKAJ VEČ –
socialna integracija skupin
prosilcev za mednarodno
zaščito (40 min)
Ksenija Domiter Protner:
Dileme in izzivi dela z
nadarjenimi dijaki v srednji
šoli
Kristina Debenjak:
Soustvarjanje prostora za
skupnosti in posameznika v
skupnosti – cirkuška
pedagogika
18.30-20.00
20.00-20.30
20.30 
Večerja
Večerni program
Snežna dvorana:
Cirkuški kabaret (Irena Bilčić, Kristina Debenjak, Jan Jereb, Tjaž Juvan, Oton Korošec, Hana Košan, Luka Piletić, Eva Zibler)
Snežna dvorana in avla pred dvorano:
Ogled stojnic s predstavitvijo nekaterih projektov in društev (društvo Ekvator, zavod BOB …)
Družabno in spoznavno srečanje, koncert in ples
Bend Grizzly Adams
SOBOTA, 11. OKTOBER 2014
7.00-9.00
9.00- 9.45
Zajtrk
Snežna dvorana
Plenarno predavanje 4
Alenka Kobolt: Svetovalne kompetence socialnih pedagogov
9.45-10.00
Snežna dvorana
Okrogla miza z delavnico 2
Nataša Butara, Vanja Jakopin, Danijel
Prevolšek, Nika Skubic:
Resocializaija in priprava obsojenca
za življenje na prostosti
Seminarska soba 1
Sekcija 4
Saša Fužir, Tatjana Knapp:
LAHKO BRANJE –
“Nisem vedela kaj piše in
sem šla raje stran”
10.00-11.00
Kožar, Dijana:
Program spolne vzgoje za
osebe z motnjami v
duševnem razvoju
Odmor
Seminarska soba 2
Sekcija 5
Olga Poljšak Škraban,
Simona Prosen, Helena
Smrtnik Vitulić:
Učiteljevo besedno in
nebesedno izražanje čustev
Bajželj Boštjan:
Psihosocialna
obremenjenost
strokovnjakov na področju
izobraževanja odraslih
Seminarska soba 3
Simpozij 2
Lara Brglez, Zarja Brumen
Žarn, Lucija Mikelj, Nives
Železnik in Alenka Kobolt:
Vloga in značilnosti
svetovanja na različnih
področjih psihosocialnega
dela (navezava na jutranje
plenarno predavanje)
Videosoba
Delavnica 4
Ana Bogdan Zupančič:
Intervizija – možnost in
priložnost
11.00-11.30
Snežna dvorana
Sekcija 6
Barbara Purkart:
Spoprijemanje z demenco
(30 min)
Seminarska soba 1
Sekcija 7
Edita Švarc:
Smiselnost in učinkovitost
bivanja mladostnikov v VZ
(20 min)
Damjan Habe:
Stanovanjske skupine in
multiple diagnoze
11.30-13.00
(20 min)
Delavnica 5
Lara Brglez, Bojan Dekleva:
Slišanje glasov skozi slikovno
gledališče (60 min)
Delavnica 6
Samir Haznadar, Barbara
Klavžar:
Bodi strpen, bodi kul!(40 min)
Odmor
Seminarska soba 2
Sekcija 8
Špela Dovžan, Anja Mihevc:
Pristop dela z mladimi, ki
eksperimentirajo z alkoholom
in drugimi drogami
Kosilo
Snežna dvorana
Plenarno predavanje 5
Andreja Grobelšek: Drugačnost in medijske prakse v lokalnem kontekstu
15.30-16.00
16.00-17.30
Videosoba
Delavnica 8
Lidija Šket Kamenšek:
Pravljica mi šepeta... Kaj
slišim?
Nevenko Kopina:
Pomen gorništva za
psihofizični razvoj
mladostnikov
13.00-15.00
15.00-15.30
Seminarska soba 3
Delavnica 7
Ana Kukovič:
Preventivni programi, ki jih
izvaja CSD Radlje ob Dravi
Odmor
Snežna dvorana
Sekcija 9
Darja Barborič Vesel:
Uporaba kriznih intervencij za otroke z
vedenjskimi posebnostmi v osnovni šoli
Seminarska soba 1
Sekcija 10
Danijela Mrhar Prelič:
Kazen zapora in povratništvo – kaj
je izziv stroke?
Seminarska soba 2
Delavnica 9
Milka Podobnik, Irena Bilčić:
NEVID(E)NA LUBLANA – Soočanje z
negotovostjo pri delu (50 min)
Lidija Šket Kamenšek:
Uporaba pravljic pri otroku s težavami
pozornosti in hiperaktivnostjo
Irena Vujanovič:
Kam plujemo - vloga pedagoga v
zaporskem sistemu
Sekcija 11
Lucija Klun, Matej Žalig:
Vnašanje tematike brezdomstva v
osnovne in srednje šole (20 min)
Simona Rogič Ožek:
Prispevek socialne pedagogike k obravnavi
otrok z avtističnimi motnjami
Marina Ristić:
Refleksija vloge vzgojiteljice v VIZ
Bojan Dekleva:
Brezdomstvo kot posledica
neuspešnega prehoda iz
izvendružinske vzgoje v samostojno
življenje (20 min)
Seminarska soba 3
Simpozij 3
Špela Razpotnik, Andreja Gimpelj,
Mija Marija Klemenčič Rozman,
Hana Košan, Nina Krajnik, Olga
Poljšak Škraban, Jana Rapuš Pavel,
Jerneja Pirc, Nada Turnšek:
Ranljive družine – plavanje proti
toku
17.30-19.00
19.00-20.30
20.30-21.00
21.00-22.30
21.00 
Vzporedno dogajanje:
Sestanek skupin Zrcalo stroke
Obiski Svetlobnega labirinta (izvaja Sabina Mujkanović) – potrebne individualne rezervacije
Obiski Senzoričnega gledališča (izvajajo: Irena Bilčić, Zarja Brumen Žarn, Milan Grah, Lucija Klun, Hana Košan, Kaja Leskovšek, Luka Piletić, Milka Podobnik,
Špela Razpotnik, Matej Žalig) – potrebne individualne rezervacije
Tiskanje majic, ki jih prinesejo udeleženci (izvaja Damjan Habe)
Večerja
Večerni program
Snežna dvorana:
Gledališka predstava »Sej drugač smo pa vredu« (izvajajo Lara Brglez, Zarja Brumen Žarn, Lucija Mikelj, Nives Železnik)
Individualni obiski Svetlobnega labirinta in Senzoričnega gledališča – potrebne rezervacije
Družabno srečanje, zabava s karaokami
NEDELJA, 12. OKTOBER 2014
7.00-9.00
9.00-10.00
Zajtrk
Snežna dvorana
Delavnica 10
Tjaša Arko: Male in velike ribe - moč prostovoljstva
10.00-10.15
10.15-11.45
Snežna dvorana
Delavnica 11
Bojana Caf:
Gibalno-plesna terapija pri
delu z mladostniki
11.45-12.00
12.00-13.00
Seminarska soba 1
Delavnica 12
Andreja Gimpelj, Vesna
Hladnik:
Uporabnost načel GIDT v
tokovih socialnega pedagoga
Odmor
Seminarska soba 2
Delavnica 13
Mija Marija Klemenčič
Rozman:
Krepitev moči socialnih
pedagoginj in pedagogov za
delo s travmo
Odmor
Snežna dvorana
Zaključni plenum,
Zrcalo stroke in
zakjuček kongresa
Seminarska soba 3
Delavnica 14
Katja Zore:
Individualni pristop k
reševanju konfliktov v osnovni
šoli
Telovadnica
Delavnica 15
Irena Bilčić, Kristina
Debenjak, Jan Jereb, Tjaž
Juvan, Oton Korošec, Hana
Košan, Luka Piletić, Eva Zibler:
Cirkokrog – delavnica cirkuške
pedagogike

Similar documents