Publikacija Vizija Mestnega muzeja Litija (januar 2015)

Comments

Transcription

Publikacija Vizija Mestnega muzeja Litija (januar 2015)
MML
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
UVOD
ODGOVORNI PROJEKTANT
Ask 4, Ustvarjanje prostora, d.o.o.
Špela Kokalj Velimirović, u.d.i.a.
www.spelakokalj.com
OSVETLITEV
Arcadia d.o.o.
Mihael Lepšina
Tine Škrlj Jakomin, u.d.i.a.
DELOVNA SKUPINA
Helena Hauptman
Alenka Urbanc
Luka Hauptman
Matej Bračun
Mateja Sladič Vozelj
LETO IZDELAVE
2014
Stavba Stara sodnija na Rozmanovem trgu sodi med najstarejše in najznamenitejše ohranjene stavbe v starem mestnem
jedru Litije. Zaradi svojih arhitekturnih in oblikovnih kvalitet jo je Občina Litija leta 2009 zavarovala z odlokom kot kulturni
spomenik lokalnega pomena (Ul. RS št. 101/09).
Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, Območna enota Ljubljana, je leta 2010 izdelal konservatorski načrt za “Staro
sodnijo na Rozmanovem trgu” in ji dodelil enotno identifikacijsko številko dediščine EID 28098. Povzetki so upoštevani v
idejni zasnovi umestitve mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije.
Umestitev mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji zahteva dva razmisleka. Prvi razmislek je program mestnega
muzeja in njegova pozicija v širši skupnosti, drugi razmislek je prenova obstoječega objekta v ta namen. Zasnova je
namenjena predvsem drugemu delu razmisleka, prenovi notranjosti objekta za namen mestnega muzeja.
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
“The beauty of preservation is that it begins with acknowledging that
another architecture is worth keeping.” Rem Koolhaas, 2014
v prevodu:
Čar ohranjanja (stavb) se začne s spoznanjem, da je neko arhitekturo
vredno obdržati.
IZHODIŠČE
Zatečeno stanje prostorov kaže na precej drugačno dosedanjo uporabo le teh, zato je predlagana popolna izpraznitev ter
odstranitev vseh dodanih elementov: spuščeni stropovi, svetila, ogrevalna tehnika...
Stavbno pohištvo, okna in vrata, se restavrira skladno z navodili, ki so podana v konservatorskem načrtu. Keramika po
hodnikih se obnovi, enako stopnišča.
Muzejska pot je zasnovana kot zaporedje tematskih sob, zato bi bilo potrebno le te povezati z novimi odprtinami, ki se jih
namenoma ne obdela z lesenim vratnim okvirjem, temveč se jih pusti samo ometane. Na ta način je vidna sled v razmerju
staro/novo. Za objekt je potrebna izvedba celovite statične protipotresne presoje, kot je opisano v konservatorskem načrtu.
Obstoječe sanitarije so dotrajane, zato jih je potrebno prenoviti. Predlagana shema omogoča novo izvedbo ločenih moških in
ženskih sanitarij.
PROGRAMSKA ZASNOVA
Vhod v muzej je skozi glavni vhod v objekt s severne strani. Program muzeja je zasnovan v treh etažah.
V pritličju so glavni muzejski prostori odprti za javnost, info center in prodaja kart, večnamenska dvorana, prostor za
centralno nadzorni sistem in multimedijski portal ter sanitarije. Po hodnikih so večnamenske galerije.
V kletnih prostorih, ki so dostopni preko glavnega in stranskega stopnišča, so urejeni prostori za javnost, manjše tematske
muzejske sobe (šolski muzej, bolnica, zapor...), delavnice, restavratorski center, depoji, tehnični prostori in sanitarije z utilitijem
ter čajno kuhinjo za zaposlene.
V nadstropju so prostori za zaposlene (2 pisarni) in javni del, knjižnica s čitalnico. Prostori so dostopni preko stranskega
stopnišča in niso vezani na odpiralni čas muzeja.
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
OBLIKOVNA ZASNOVA
Oblikovanje prostorov sledi obstoječi zasnovi. Uporabi se prvotno barvno shemo stavbnega pohištva, to je oker barva. Stene
in štukodekoracijo se na novo opleska. Predlagana barvna shema dopolnjuje obstoječo barvno shemo. Obstoječa talna
keramika je izvedena v črno beli kombinaciji, stavbno pohištvo bo oker barve, bele barve bodo stropovi in štukodekoracija,
stene v prosotorih pa se pobarva s svetlo sivo barvo. Monokromatska zasnova omogoča najboljšo podlago za predstavitev
različnih zbirk.
Razstavni prostori so, odvisno od zbirk, opremljeni z vitrinami, steklenimi mizami, stenskimi elementi... vse po potrebi.
Zasnova upošteva uporabo modre barve razstavne opreme, kot zaščitne barve na občinskih simbolih.
ZASNOVA OSVETLITVE
V obstoječi objekt se ne posega z vgradnjo novih tehnoloških elementov. Osvetlitev hodnikov in muzejskih sob je zasnovana
z linijskim spuščenim svetilom, ki omogoča osvetlitev stropa in indirektno osvetlitev prostorov. Svetilo omogoča pritrditev
posameznih reflektorjev, kjer je to potrebno. Sistem se poljubno prilagaja glede na postavitev razstave.
Ob vstopu v objekt in večnamenski dvorani so predvideni lestenci, sodobna interpretacija.
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
ZUNANJA UREDITEV - MUZEJSKI VRT
Izhod na južno stran preko podesta glavnega
stopnišča je bil v preteklosti zazidan. Na tem mestu
je sedaj okno manjših dimenzij, novejše izvedbe.
Zasnova upošteva izvedbo prvotnega stanja in
možnost izhoda na južni vrt poimenovan Muzejski
vrt. Z zunanje strani so vidne ojačitve temeljev, ki se
jih na tem delu poreže in prestavi pod višino
podesta, tako da se ponovno omogoči izhod na
prosto - nov Muzejski vrt.
Prostor je namenjen dnevnemu posedanju,
muzejskim delavnicam, prostor za druženje osebja,
del knjižnice, služi lahko za neformalno srečanje ob
prireditvah, kot so npr otvoritve, kongresi, poročno
slikanje, večerne projekcije in predavanja...
UREDITEV ZUNANJOSTI
Urejen je kot peščena ploščad, kamor se postavi
mize, stole, zelenje in po potrebi senčila. Ojačitve
temeljev se obdela v leseno tribuno, ki služi za
prosto posedanje, branje, druženje ali kot manjša
tribuna v primeru projekcije proti šoli.
UREDITEV FASADE
Iz konservatorskega načrta je razvidno, kateri deli
fasade imajo izjemen pomen, so brez pomena in so
moteči elementi na fasadi.
Obstoječe fasade, ki so izjemnega pomena, se
ohrani, to sta oba trakta in osrednji del s
stopniščem. Del fasade, kjer so sedaj sanitarije in
manjša okna, je brez pomena in se jih lahko
predela. Zasnova upošteva nadaljevanje
obstoječega oblikovnega principa. Osna zasnova s
centralnim stopniščem se poudari, tako da se
osrednji del poenoti in odstrani po dve okenski
odprtini v vsaki etaži. Dobimo enotno oblikovani del
s stopniščem, ki je enotno pokrit z eno streho.
Vmesni del na levi strani se obdela kot novi element,
kamor se vključi prezračevanje in druge tehnične
elemente, vse skupaj pa zapre s perforirano fasado.
Ta del je hkrati oglasni del muzeja na južni strani in
govori o vsebini razstave, ki se dogaja v notranjosti
objekta.
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
SEZNAM POVRŠIN PO UPORABNIKIH
1. UPORABNA POVRŠINA
1.567,68m2
MESTNI MUZEJ
1.077,20m2
IC GEOS
358,42m2
GODBA
101,09m2
MODELARJI
30,97m2
1. SKUPNA KOMUNIKACIJSKA POVRŠINA
76,86m2
2. SKUPNA TEHNIČNA POVRŠINA
14,56m2
1.659,10m2
SKUPAJ NETO POVRŠINA
Priporočeno razmerje med prostori:
SEZNAM NETO POVRŠIN MESTNI MUZEJ
TLORIS 1.NADSTROPJA
javne površine
70% 750,72m2
nejavne površine
30% 326,48m2
100%
SKUPAJ NETO POVRŠINA
1.077,20m2
UPORABNA POVRSINA MUZEJ - javne povrsine
TLORIS PRITLIČJA
UPORABNA POVRSINA IC GEOS
OZNAKA
PROSTOR
POVRSINA m2
OZNAKA
PROSTOR
POVRSINA m2
K-1-01
MUZ.SOBA 5
15,76
KOM
HODNIK ICG
24,24
K-1-02
DELAVNICA 1
33,92
KOM
HODNIK ICG
76,97
K-1-03
MUZ.SOBA 6
39,24
N-2-01
U?ILNICA 1
56,24
K-1-04
MUZ.SOBA 7
15,06
N-2-02
U?ILNICA 2
53,47
K-1-05
MUZ.SOBA 8
32,95
N-2-03
U?ILNICA 3
50,12
K-1-06
MUZ.SOBA 9
17,06
N-2-04
U?ILNICA 4
59,16
K-1-09
GALERIJA 2
57,97
N-123-031
PREDPROSTOR
10,67
KOM
STOPNI??E N
19,97
N-123-031
PROSTOR
10,55
KOM 11
STOPNI??E K
12,15
N-123-031
SANITARIJE M
8,50
KOM-01
VETROLOV
18,21
N-123-031
SANITARIJE ?
8,50
KOM-02
HODNIK
68,15
KOM-03
STOPNI??E P
20,44
N-1-03
?ITALNICA MML
35,62
P-1-01
MUZ.SOBA 1
50,12
P-1-02
MUZ.SOBA 2
59,16
OZNAKA
PROSTOR
POVRSINA m2
P-1-03
MUZ.SOBA 3
52,37
N-3-03
GODBA 3
15,85
P-1-04
MUZ.SOBA 4
34,00
P-3-01
GODBA 1
52,43
P-1-05
GALERIJA 1
48,61
P-3-02
GODBA 2
16,96
P-1-07
DVORANA
71,83
P-3-02
GODBA 3
15,85
P-1-08
INFO
18,25
P-1-10
SANITARIJE
29,88
70%
358,42 m2
UPORABNA POVRSINA GODBA
101,09 m2
750,72 m2
UPORABNA POVRSINA MUZEJ - nejavne povrsine
TLORIS KLETI
-40 odstotkov prostorov namenjenih obdelavi,
hranjenju zbirk in strokovnemu osebju muzeja,
-60 odstotkov pa prostorom za obiskovalce, ki
so odprti javnosti na podlagi odpiralnega časa
muzeja.
UPORABNA POVRSINA MODELARJI
OZNAKA
PROSTOR
POVRSINA m2
K-1-15
MODELARJI
30,97
OZNAKA
PROSTOR
POVRSINA m2
K-1-07
DELAVNICA 3
33,49
K-1-08
PREDPROSTOR 3
15,06
K-1-10
DELAVNICA 2
30,95
K-1-11
RESTAVRIRANJE
10,55
K-1-12
VZDR?EVANJE
16,97
K-1-13
DEPO
31,88
K-1-14
DEPO
38,15
OZNAKA
PROSTOR
POVRSINA m2
K-1-15
SAN. ?AJ.KUH.
14,60
KOM
STR.HODNIK
24,47
K-1-16
UTILITY
18,58
KOM
STR.STOP
16,19
KOM-07
STR.STOP K
8,58
KOM-04
STR.VETROLOV
14,29
KOM-08
STR.HODNIK
21,94
KOM-05
STR.HODNIK
7,20
KOM-09
STR.HODNIK
25,21
KOM-06
STR.STOP
14,71
KOM-10
HODNIK K
15,49
N-1-01
PISARNA 1 MML
18,47
N-1-02
PISARNA 2 MML
16,01
P-1-08
CNS SOBA
10,55
30,97 m2
KOMUNIKACIJSKA POVRSINA OBJEKTA
76,86 m2
TEHNICNA POVRSINA OBJEKTA
16
2
30% 326,48
326,48
m2m
37
2
100% 1.077,20 m
OZNAKA
PROSTOR
POVRSINA m2
TEH-01
KOTLOVNICA
14,56
14,56 m2
0,50
0,50
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
2,68
0,50
2,68
0,50
2,60
0,50
2,29
0,50
MUZ.SOBA 5
K-1-01
15,76 m2
DELAVNICA 1
K-1-02
33,92 m2
2,71
0,50
DEPO
K-1-13
31,88 m2
2,48
0,50
3,06
KOTLOVNICA
TEH-01
14,56 m2
DEPO
K-1-14
38,15 m2
2,71
HODNIK K
KOM-10
15,49 m2
GALERIJA 2
K-1-09
57,97 m2
0,50
18,13
STR.HODNIK
KOM-09
25,21 m2
9,00
0,50
0,50
0,50
6,02
0,50
2,82
0,50
MUZ.SOBA 7
K-1-04
15,06 m2
2,50
2,93
6,02
0,50
2,67
5,36
0,50
1,55 0,30
1,25
DELAVNICA 2
K-1-10
30,95 m2
1,99
0,50
3,01
0,50
6,04
0,50
VZDRŽEVANJE
K-1-12
16,97 m2
MODELARJI
K-1-15
30,97 m2
POTREBNO
SONDIRANJE
2,46
0,50
2,42
0,50
0,50
3,08
UTILITY
K-1-16
18,58 m2
PREDPROSTOR 3
K-1-08
15,06 m2
2,61
DELAVNICA 3
K-1-07
33,49 m2
STR.HODNIK
KOM-08
21,94 m2
POTREBNO
SONDIRANJE
STR.STOP K
KOM-07
8,58 m2
0,50
0,50
2,58
0,50
0,50
MUZ.SOBA 9
K-1-06
17,06 m2
SAN. ČAJ.KUH.
K-1-15
14,60 m2
5,65
POTREBNO
SONDIRANJE
NA NOVO SE
UREDI SANITARIJE
STOPNIŠČE K
KOM 11
12,15 m2
0,50
2,83
0,50
2,13
0,50
0,50
RESTAVRIRANJE
K-1-11
10,55 m2
12,08
MUZ.SOBA 8
K-1-05
32,95 m2
0,50
5,29
0,50
0,50
0,50
MUZ.SOBA 6
K-1-03
39,24 m2
2,56
0,50
2,67
6,18
0,50
0,50
2,77
5,88
0,50
6,36
3,01
TLORIS KLETI M1:100
0,50
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
NOVA
ODPRTINA
6,27
0,50
VETROLOV
KOM-01
18,21 m2
MUZ.SOBA 1
P-1-01
50,12 m2
8,53
0,50
3,10
INFO
P-1-08
18,25 m2
0,50
3,11
DVORANA
NOVA
P-1-07
71,83 m2 ODPRTINA
0,15
2,24
0,50
9,25
5,86
HODNIK
KOM-02
68,15 m2
3,10
15,50
SANITARIJE
P-1-10
29,88 m2
8,70
5,57
CNS SOBA
P-1-08
10,55 m2
MUZ.SOBA 3
P-1-03
52,37 m2
GODBA 1
P-3-01
52,43 m2
STR.VETROLOV
KOM-04
14,29 m2
PRENOVLJENE
SANITARIJE
GALERIJA 1
P-1-05
48,61 m2
1,71
STOPNIŠČE P
KOM-03
20,44 m2
0,50
STR.HODNIK
KOM-05
7,20 m2
MUZ.SOBA 4
P-1-04
34,00 m2
GODBA 2
P-3-02
16,96 m2
9,49
5,65
9,46
NOVA
ODPRTINA
MUZEJSKI VRT
GODBA 3
P-3-02
15,85 m2
STR.STOP
KOM-06
14,71 m2
14,96
TLORIS PRITLIČJA
M1:100
STRANSKI VHOD
0,50
NOVA
ODPRTINA
NOVA VRATA
0,50
0,50
2,67
NOVA VRATA
2,69
0,50
9,56
MUZ.SOBA 2
P-1-02
59,16 m2
5,88
GLAVNI VHOD
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
UČILNICA 3
N-2-03
50,12 m2
UČILNICA 2
N-2-02
53,47 m2
UČILNICA 1
N-2-01
56,24 m2
UČILNICA 4
N-2-04
59,16 m2
ZLOŽLJIVA VRATA
SANITARIJE Ž
N-123-031
8,50 m2
3,22
SANITARIJE M
N-123-031
8,50 m2
2,64
HODNIK ICG
KOM
24,24 m2
0,15
PISARNA 1 ICG
N-2-05
32,77 m2
PROSTOR
N-123-031
10,55 m2
0,50
PISARNA 2 MML
N-1-02
16,01 m2
6,04
0,50
2,46
0,25
STOPNIŠČE N
KOM
19,97 m2
PISARNA 1 MML
N-1-01
18,47 m2
PISARNA 2 ICG
N-2-06
17,79 m2
STR.HODNIK
KOM
24,47 m2
14,90
PREDPROSTOR
N-123-031
10,67 m2
0,50
0,50
HODNIK ICG
KOM
76,97 m2
STR.STOP
KOM
16,19 m2
TLORIS 1.NADSTROPJA 0,50
2,61
GODBA 3
N-3-03
15,85 m2
0,50
PISARNA 3 ICG
N-2-07
51,88 m2
0,15
5,88
ČITALNICA MML
N-1-03
35,62 m2
M1:100
0,50
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
GLAVNI VHOD
STRANSKI VHOD
NOVA
ODPRTINA
Večnamenska dvorana - kongresna dvorana
Pohištvo je sestavljivo in se v času drugih dogodkov hrani v depoju.
VEČNAMENSKA DVORANA
Prostor ob info točki je namenjen večnamenski dvorani. Oba prostora se poveže z novo odprtino in omeji z zložljivo
pomično steno. Večnamenska dvorana služi za predavanja, kongresno dejavnost, poročni obred in velike sestanke.
Stene so opremljene z deli muzejske zbirke, osvetlitev je zasnovana s sistemom lestencev, pohištvo je sestavljivo in
pomično. Stoli nosijo v sebi zgodbo o prisotnosti največje tovarne v zgodovini Litije, to je Predilnica Litija. Sedišča in
nasloni so oblikovani kot prepredena nit v modro zelenih odtenkih.
GLAVNI VHOD
STRANSKI VHOD
NOVA
ODPRTINA
Večnamenska dvorana - poročna dvorana
Pot mladoporočencev poteka preko glavnega vhoda, skozi glavni hodnik v dvorano. Po obredu se svatje preko
stranskega izhoda krožno pomikajo v objektu. Slikanje je predvideno pred glavnim vhodom ali v muzejskem vrtu.
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
Muzejski vrt
je zasnovan na zadnjem dvorišču na južna strani objekta.
Služi za dnevno posedanje, delavnice, pogostitve ob otvoritvah, poročnih dogodkih in konferencah.
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji
Umestitev programa mestnega muzeja v poslopje Stare sodnije v Litiji