Publikacija - Vrtec Mornarček Piran

Comments

Transcription

Publikacija - Vrtec Mornarček Piran
SPLOŠNE INFORMACIJE
Poslovalni čas: Vrtec posluje od ponedeljka do petka od
6.30 do 17.00. Vrtec ne posluje ob sobotah, nedeljah in
praznikih ter drugih dela prostih dni.
UPRAVA: Ulica IX. korpus 40 a, 6330 Piran
ZDRAVSTVENO HIGIENSKI REŽIM IN PREHRANA
Glavne naloge:


Telefon: 05/6710-100
E-pošta: [email protected]
Spletna stran vrtca: www.vrtec.-mornarcek.si
RAČUNOVODSTVO: 05/6710-103


KUHINJA: 05/6710-110
dosledno upoštevanje smernic zdrave prehrane,
spremljanje izvajanja preventivnih ukrepov s
področja zdravja otrok in zaposlenih ter vključevanje
vsebin zdravstvene vzgoje v načrte pedagoškega
dela,
spremljanje procesa prehranjevanja v okviru
dnevnega reda,
spremljanje odziva otrok ob uvajanju novih jedi z
vodjo kuhinje.
ENOTA BARČICA: Sončna pot 20/a, Portorož
Telefon: 05/6710-140
INFORMACIJE ZA STARŠE






Starše prosimo, da sporočajo odsotnost otroka in
vzrok odsotnosti do 9. ure strokovnim delavkam
oddelka vašega otroka.
Starše prosimo, da v vrtec pripeljejo zdravega
otroka. Bolnega otroka v vrtec ne moremo sprejeti,
ker bi ogrožal zdravje drugih otrok.
Dnevne informacije o počutju otrok v vrtcu dobijo
starši pri strokovnih delavkah oddelka.
Poslovna sekretarka je pristojna za informacije o
plačilih staršev.
Informacije o pedagoškem delu na nivoju vrtca,
starši dobijo pri ravnateljici.
Za informacije o prehrani sta pristojni vodja kuhinje
in vodja prehrane.
SVETOVALNO DELO






Urnik svetovalne delavke: četrtek in petek od 9. Do
15. Ure. Telefon: 05/6710-106.
Spremljanje uvajanja novincev ter pomoč pri
vključevanje v novo sredino.
Spoznavanje otrok v vseh starostnih skupinah.
Spremljanje razvoja in napredka otrok ter izvajanje
dodatne strokovne pomoči.
Pomoč otrokom pri premagovanju težav v razvoju,
čustvenem in socialnem področju ter drugih težav v
razvoju v in izven oddelka.
Izvajanje preventivnega programa za vse otroke od
5. Leta dalje skupaj s strokovnimi delavkami v skladu
z LDN oddelka.
Javni vrtec VRTEC MORNARČEK PIRAN
ŠOLSKO LETO 2014/2015
Scuola dellʹinfanzia Mornarček Piran
PROGRAMI




celodnevni program – 9 urni
poldnevni program – 4 do 6 urni ( 7.00 do 13.00 ali
8.00 do 14.00)
prilagojeni program za otroke s posebnimi
potrebami
program s prilagojenim izvajanjem in dodatno
strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami
v sodelovanju s Centrom za korekcijo sluha in govora
USMERITVE IN CILJI VRTCA V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
•
Omogočanje aktivne vloge otroka pri pridobivanju
znanj v različnih razvojnih obdobjih.
•
Načrtovanje organizacije prostora in dejavnosti, ki
vključujejo naravno okolje za zadostitev otrokovih
potreb po celostni zaznavi.
•
Organizacija dejavnosti sodelovanja z okoljem kot
enega pomembnih dejavnikov v procesih učenja.
•
Spodbujanje zdravih življenjskih navad pri otroku na
področju gibalne aktivnosti otrok in zdravih
prehranjevalnih navad ter odgovornosti do okolja in
vzgoji za trajnostni razvoj.
•
•
•
•
Načrtovani obiski galerij in muzeja v kraju.
Muzejski kovček na obisku v vrtcu.
Spoznavanje umetniških del v galeriji, gledališču…
Ogled gledališke predstave v vrtcu.
Ogled glasbene šole v Piranu.
Ustvarjanje z umetnikom, fotografiranje s
fotografom.
Seznanjanje s filmsko umetnostjo in uporaba
multimedijskih sredstev.
Letovanje otrok na Medvedjem Brdu pri Logatcujunij 2015.
Spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad.
Ekološko osveščanje otrok k odgovornemu odnosu
do okolja (zbiranje časopisa, uporaba odpadnih
materialov, ločevanje odpadkov…).
AKTIVNOSTI NA PODROČJU HUMANITARNOSTI,
SOLIDARNOSTI
•
•
•
•
Zbiranje zamaškov za invalidne osebe.
Nastop otrok v Domu starejših občanov (oddelki 4-6
let).
Zbiranje igrač ob tednu otroka.
Spoznavanje prostovoljstva ob obisku prostovoljcev
Rdečega križa.
SODELOVANJE Z INSTITUCIJAMI V KRAJU
•
•
•
•
•
OŠ Cirila Kosmača Piran-skupne delavnice otrok
vrtca in 1. razreda, sodelovanje otrok predmetne
stopnje v pravljičnem decembru.
GEPŠ Piran – gledališka predstava za otroke v izvedbi
gimnazijcev in prostovoljstvo dijakov gimnazije.
Obalne galerije Piran – ogled razstav, ex tempore
Mestna knjižnica Piran – obisk otrok v knjižnici in
izposoja knjig.
Pomorski muzej Piran – ogled stalne zbirke.
dejavnosti celoletnega Unesco projekta.
SPODBUJANJE ZDRAVEGA NAČINA ŽIVLJENJA
CELOLETNI PROJEKTI
•
•
•
Športno udejstvovanje otrok in staršev v okviru
pohodništva in športne značke Mali sonček.
Rolanje in plavanje za oddelke 5-6 let.
Dnevi taborništva v spomladanskem času.
•
•
•
Spodbujanje k vzgoji, ki temelji na etičnih in
moralnih vrednotah ter spoštovanju raznolikosti.
NAČRTOVANJE KULTURNO UMETNIŠKE VZGOJE V
VRTCU
•
•
•
•
•
•
•
•
Unesco projekt: Naš kraj-njegova kulturna in
naravna dediščina: Stara lekarna.
•
Projekti Unicef: Potovanje k sebi in okoli sveta,
dejavnosti ob tednu otroka, obisk prostovoljcev
Unicefa ter spoznavanje otrokovih pravic.
Projekt Zelene javne institucije ter druge okoljske
aktivnosti: spodbujanje k ločevanju odpadkov
aktivnosti ob svetovnem dnevu okolja.
Projekt Čarobni svet črk – projekt spodbujanja
bralne kulture v družini.
Varno v prometu: teden mobilnosti in prometne
varnosti, projekt Pasavček.
OBOGATITVENE DEJAVNOSTI
Enota Mornarček in enota Barčica:
•
•
Enkrat mesečno potekajo dejavnosti s področja
naravoslovja, umetnosti in gibanja.
Trikrat letno poteka izvedba pohodov za otroke in
starše obeh enot v jeseni, ob prednovoletnem času
in spomladi.
DODATNI PROGRAMI (v obeh enotah)
•
•
•
•
•
Uvajanje angleškega jezika 4-6 let
Seznanjanje z italijanskim jezikom od 4-6 let
Knjižnica za otroke in starše
Uvajanje v računalništvo
Program športne značke Mali sonček od 2. leta dalje

Similar documents