ZUNANJE ŽALUZIJE KRPAN.2 / KRPAN.3

Comments

Transcription

ZUNANJE ŽALUZIJE KRPAN.2 / KRPAN.3
N.105.001
Navodila za uporabo in vzdrževanje
ZUNANJE ŽALUZIJE KRPAN.2 / KRPAN.3
POMEMBNO
Prosimo, da pozorno preberete ta navodila pred prvim upravljanjem in upoštevajte varnostne napotke. Poškodbe, ki nastanejo
zaradi neupoštevanja navodil za uporabo in vzdrževanje, niso predmet garancije. To navodilo shranite in ga v primeru prodaje
izdelka predajte naslednjemu lastniku, saj vsebuje pomembne napotke za vzdrževanje in popravila.
Žaluzije so vam dobavili in vgradili pooblaščeni monterji podjetja ROLTEK. Popravilo in demontažo lahko izvede samo za to
usposobljeno osebje. Sami ne smete posegati v izdelek! Če to naredite, ni več zagotovljena varna uporaba izdelka, garancijska
izjava in izjava o skladnosti.
Slike v navodilu so lahko simbolične.
Skupni varnostni napotki za električno ali ročno upravljanje zunanjih žaluzij
Upravljanje zunanjih žaluzij ob nevihti
V primeru močnega vetra
zaprite žaluzije.
OPOMBA
Na vetrovnih območjih,
kjer je pogost izpad
električnega toka,
priporočamo zasilno
oskrbo z elektriko.
N.105.001 | ©2007 ROLTEK d.o.o.
Zadnja sprememba: 19.07.2007
Upravljanje zunanjih žaluzij ob mrazu
Zunanje žaluzije lahko zmrznejo.
Izognite se nasilnemu
upravljanju. Če so žaluzije
zmrznjene, jih ne uporabljajte.
Izključite avtomatsko
upravljanje, če je zelo mraz.
Dostopnost nameščenih elementov za upravljanje
Ne dovolite otrokom, da se
igrajo z elementi za upravljanje
žaluzij (npr. z daljincem ali
stikalom).
Zavarujte daljinsko upravljanje
pred otroki.
Nevarnost stiska / nevarnost poškodbe
Pri pomikanju žaluzij jih ne
prijemajte za premikajoče dele
(npr. Spodnje vodilo). Dokler je
izdelek v gibanju, ga morate
zaščititi pred osebami. Ne
prijemajte med lamelami.
OPOMBA
Po odtajanju lahko žaluzije
spet normalno upravljate .
Področje delovanja zunanjih žaluzij
Območje premikanja zunanjih
žaluzij mora biti prosto pred
ovirami.
OPOMBA:
rože, igrače, pohištvo,...
ROLTEK d.o.o., Želodnik 19, SI-1233 Dob pri Domžalah
Tel: 01/724 00 00, Fax: 01/724 00 10
email: [email protected], www.roltek.si
Optimalna pozicija spodnjega vodila
V primeru žičnih vodil ne
puščajte žaluzij v vmesnem
položaju.
PREVIDNO!
Pri neupoštevanju lahko
žaluzija ob sunku vetra
udari ob fasado.
Posebni napotki za upravljanje zunanjih žaluzij z monokomando
Vrtenje pogonske palice
Pred zgornjim ali spodnjim končnim položajem upočasnite vrtenje monokomande. Zunanje žaluzije ne
smejo nasilno udariti. Takoj ko začutite konec, prenehajte vrteti.
Nastavitev naklona lamel: vrtite monokomando v željeno smer. Položaj lamel se bo
spremenil.
OPOMBA:
Preprečite prevelik zasuk monokomandne palice.
PREVIDNO
Izdelek se tako lahko poškoduje
Monokomando pri polno odprtih/zaprtih zunanjih žaluzijah ne vrtite naprej takoj ko čutite
konec.
Posebni napotki za upravljanje žaluzij na motorni pogon
Upravljanje z vrtljivim stikalom ali tipko
S pritiskom in držanjem pripadajoče tipke
(GOR/DOL) oz. preko vrtenja in držanja
zatiča za upravljanje (LEVO/DESNO) se
zunanje žaluzije pomaknejo v željeno
smer.
Končni položaj je v obe smeri omejen.
Zunanje žaluzije se na tej točki
avtomatsko ustavijo. Zunanje žaluzije
lahko ustavite na poljubnem vmesnem
položaju.
OPOMBA
Zunanje žaluzije ustavite tako, da
spustite tipko ali da pritisnete tipko
stop.
OPOMBA
Nastavitev naklona lamel:
sprožite tipko v željeno smer. Položaj
lamel se bo spremenil.
Avtomatsko upravljanje
Za optimalno avtomatsko upravljanje zunanjih žaluzij imate na
izbiro bogat izbor dodatkov za upravljanje senčil. Pri tem se
obrnite na vašega prodajalca. Za upravljanje boste dobili posebna
PREVIDNO
Možnost poškodbe izdelka!
Avtomatsko upravljanje lahko v ekstremnih razmerah
odpove (npr. pri izpadu električnega toka).
- Ob odsotnosti avtomatskega upravljanja preklopite na
ročno upravljanje.
Upravljanje z zaskočnim stikalom
S pritiskom pripadajoče tipke (GOR/DOL)
oz. z vrtenjem zatiča (LEVO/DESNO) se
zunanje žaluzije pomaknejo v željeno
smer.
Končni položaj žaluzije je v obe smeri
omejen. Žaluzije se na tej točki ustavijo
avtomatsko. Žaluzije lahko ustavite na
poljubnem vmesnem položaju.
OPOMBA
Zunanje žaluzije ustavite na željeni
poziciji tako, da pritisnete stop
tipko/tipko za nasprotno smer oz.
zatič zavrtite v nasprotno smer.
OPOMBA
Nastavitev naklona lamel:
sprožite tipko ali zatič v željeno smer.
Položaj lamel se bo spremenil.
Pazite na čas delovanja motorja!
OPOMBA
Motorji niso primerni za neprenehno obratovanje.
Integrirano termično varovalo po 4 minutah izklopi motor.
Po cca. 10 - 15 minutah je izdelek spet pripravljen za
uporabo.
Skupni napotki za vzdrževanje in servisiranje zunanjih žaluzij
Vzdrževanje
Žaluzije operite s toplo vodo (cca. 30°C).
Pri tem uporabljajte mehko krpo, groba
krpa lahko povzroči poškodbe na
površini. Nikoli ne uporabljajte agresivnih
čistil!
OPOMBA
Odstranite umazanijo in ovire iz vodil.
Ohišja, senčila, motorja in vodil ni
potrebno mazati!
Servisiranje
Redno pregledujte izdelek in elemente
za upravljanje za znake obrabe in
poškodb ter stabilnost izdelka.
Pregled ali vzdrževanje električnih delov
mora opraviti pooblaščena oseba.
Druga vzdrževalna dela, kot npr.
nastavitev končnih položajev, lahko
izvedejo samo za to usposobljeni
strokovnjaki. Uporabljajte samo
originalne nadomestne dele ROLTEK.
Vaš poslovni partner podjetja ROLTEK
Ime: ROLTEK d.o.o.
Leto izjave o skladnosti: 2004
Naslov: Želodnik 19 , 1233 Dob pri Domžalah , Slovenija
Norma: SIST EN 13659
Informacije o izdelku: Rolete/polkna - Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo.
Veterni razred: 0 1 2 3 4 5 6 - v primeru, da veterni razred ni izbran, velja vrednost 0.