ZAPISNIK 9. seje Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem

Comments

Transcription

ZAPISNIK 9. seje Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem
ZAPISNIK
9. seje Odbora za kmetijstvo, gospodarstvo in turizem (OKGT), ki je bila
03.09.2013, ob 19.00 uri, v sejni sobi Občine Ribnica na Pohorju
Prisotni: ga. A. Hudernik – predsednica, ga. D. Mihelič, g. A. Zapečnik, g. Jože Forneci
Ostali prisotni: g. Rok Držečnik
Odsotni: ga. D. Ladinek
K 1 Pozdrav in ugotovitev sklepčnosti.
Predsednica je najprej vse člane odbora pozdravila in ugotovil sklepčnost OKGT.
K 2 Potrditev dnevnega reda.
Predsednica odbora je predstavila dnevni red seje. Člani na predlagani dnevni red niso imeli pripomb, zato so v
nadaljevanju soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP št. 1: Potrdi in sprejme se dnevni red 9. seje OKGT.
K 3 Potrditev zapisnika.
Predsednica je odprla razpravo k zapisniku 8. seje. Člani odbora niso imeli pripomb na zapisnik. Soglasno so
sprejeli naslednji:
SKLEP št. 2: Potrdi in sprejme se zapisnik 8. seje OKGT.
K 4 Obravnava vlog, prispelih na Razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ribnica
na Pohorju v letu 2013
Predsednica je člane odbora seznanila, da je na razpis prispelo deset vlog. Pri podrobnem pregledu vlog so člani
odbora ugotovili, da so vloge pravočasno oddali naslednji prosilci:
1. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj za ukrep št. 2 –
zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu;
2. ZAPEČNIK Franc, Hudi Kot 7 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo;
3. SGERM Gregor, Zgornja Orlica 27 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo;
4. JAMNIK Matej, Zg. Janževski Vrh 9 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo;
5. LADINIK Stanislav, Hudi Kot 20 za ukrep št. 3 – naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah;
6. HARTMAN Bojan, Hudi Kot 96 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo;
7. PRAZNIC Srečko, Zg. Orlica 18 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo;
8. STERDIN Irmina, Hudi Kot 80 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo;
9. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Kmetijsko gozdarski zavod Celje za ukrep št. 2 –
zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu;
10. GRUBELNIK Drago, Zg. Lehen na Pohorju 25 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo;
Aleš Zapečnik je odbornike seznanil, da je z županom Občine Ribnica na Pohorju dogovorjeno, da se lahko
ostanek sredstev, ki so namenjena za ukrep št. 2 - zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu in
ukrep št. 3 - naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah prerazporedijo na ukrep št. 1 - naložbe
v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo.
Člani odbora na predlog niso imeli pripomb in so soglasno sprejeli naslednji:
SKLEP št. 3: Potrdi in sprejme se predlog, da se ostanek sredstev za ukrep št. 2 in ukrep št. 3 prerazporedi
na ukrep št. 1.
Po pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da znaša ostanek sredstev iz ukrepa št. 2 in ukrepa št. 3 975,94 EUR.
Višina sredstev za ukrep št. 1 je namesto 9.095,05 EUR 10.070,99 EUR.
Sredstva javnega razpisa za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ribnica na Pohorju v letu 2013
so odborniki soglasno razdelili sledeče:
1. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Kmetijsko gozdarski zavod Ptuj za ukrep št. 2 –
zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu – oblikovanje, tisk in raznos glasila, vrednost
74,06 € brez DDV se predvidoma nameni 74,06 € sredstev oz. 100 % upravičenih stroškov.
2. ZAPEČNIK Franc, Hudi Kot 7 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, nakup kmetijske mehanizacije – obračalnik SIP Favorit 254, vrednost 2.499,18 € brez DDV
se nameni 340,97 € oz. 13,64% upravičenih stroškov.
3. SGERM Gregor, Zgornja Orlica 27 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo. OKGT je soglasno odločil, da predmet pomoči ni ustrezen, zato se vloga vlagatelja zavrže.
4. JAMNIK Matej, Zg. Janževski Vrh 9 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, naložbe v posodobitev hlevov in naložbe v izvedbo agromelioracijskih del, vrednost
15.317,45 € brez DDV se nameni 2.089,81 € oz. 13,64% upravičenih stroškov.
5. LADINIK Stanislav, Hudi Kot 20 za ukrep št. 3 – naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na
kmetijah, nakup nove opreme – konvekcijska pečica Unox XFT 135, vrednost 1.080,00 € brez DDV se
nameni 540,00 € oz. 50% upravičenih stroškov.
6. HARTMAN Bojan, Hudi Kot 96 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, nakup kmetijske mehanizacije – traktor CASE IH JX 70 4WD, oprema za pašnike in
protistrelno zaščito, vse skupaj v vrednosti 24.428,75 € brez DDV se nameni 3.332,89 € oz. 13,64%
upravičenih stroškov.
7. PRAZNIC Srečko, Zg. Orlica 18 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, naložba v izvedbo agromelioracijskih del vključno z zatravitvijo, vrednost 4.252,77 € brez
DDV se nameni 580,22 € oz. 13,64% upravičenih stroškov.
8. STERDIN Irmina, Hudi Kot 80 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno
proizvodnjo, nakup kmetijske mehanizacije – traktor New Holland T4.65 Powerstar, vrednost 24.833,20
€ brez DDV se predvideno nameni 3.388,07 € oz. 13,64% upravičenih stroškov. Vlagateljica mora v
osmih dneh od prejema poziva dopolniti vlogo z mnenjem o upravičenosti in ekonomičnosti investicije, ki
ga pripravi pristojna strokovna služba.
9. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE, Kmetijsko gozdarski zavod Celje za ukrep št. 2 –
zagotavljanje tehnične podpore v primarnem kmetijstvu, organizacija delavnice za kmete, v vrednosti
410,00 € se nameni 410,00 € oz. 100% upravičenih stroškov.
10. GRUBELNIK Drago, Zg. Lehen na Pohorju 25 za ukrep št. 1 – naložbe v kmetijska gospodarstva za
primarno proizvodnjo, nakup kmetijske mehanizacije - obračalnik SIP Favorit 254, vrednost 2.485,00 €
brez DDV se nameni 339,04 € oz. 13,64% upravičenih stroškov.
Zapisi pregleda posameznih vlog so priloga temu zapisniku.
K 5 Obravnava vlog, prispelih na razpis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Ribnica na
Pohorju v letu 2013
Predsednica je člane odbora seznanila, da je na razpis prispelo šest vlog. Pri pregledu vlog so člani odbora
ugotovili, da so vlogo pravočasno oddali naslednji prosilci:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
LESKTEH, čistilni servis, Terezija Helbel s.p., Zg. Lehen na Pohorju 44, 2364 Ribnica na Pohorju;
STUDIO M, Gantar Stanimira s.p., Josipdol 9, 2364 Ribnica na Pohorju;
TISA gozdarske storitve, Jožica Prassnitz s.p, Ribnica na Pohorju 43, 2364 Ribnica na Pohorju;
Gostilna pri Vidi, Robert Lesjak s.p., Ribnica na Pohorju 23, 2364 Ribnica na Pohorju;
GRČA z.o.o., Ivan Grubelnik, Zg. Lehen na Pohorju 8, 2364 Ribnica na Pohorju;
LESTERMO d.o.o., Mitja Grubelnik, Zg. Lehen na Pohorju 8, 2364 Ribnica na Pohorju.
Pri podrobnem pregledu vlog je bilo ugotovljeno, da vloge vlagateljev LESKTEH, Terezija Helbel s.p., Studio M
Gantar Stanimira s.p. in LESTERMO d.o.o., Mitja Grubelnik ne izpolnjujejo zahtev razpisa in so bile s strani
članov OKGT zavržene z naslednjimi razlogi:
 Vloga LESKTEH, Terezija Helbel s.p. se zavrže, ker vlagateljica ne izpolnjuje 3. člena
pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Ribnica na
Pohorju, ki govori da »Nova delovna mesta morajo biti odprta v 3 letih po zaključku investicij in
obstajati vsaj 2 leti. Nepovratna sredstva se lahko dodeljujejo le za zaposlovanje ljudi, ki še
niso bili zaposleni oz. so ostali brez zaposlitve.« Pogodba o zaposlitvi, ki jo je vlagateljica
priložila vlogi je sklenjena le za dobo enega leta in sicer od 1.1.2013 do 31.12.2013.
 Vloga Studia M Gantar Stanimira s.p. se zavrže, ker je bila investicija opravljena v letu 2012 in
ne v tekočem letu, kot zahteva 5. člen pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje
malega gospodarstva v Občini Ribnica na Pohorju.
 Vloga LESTERMA d.o.o., Mitja Grubelnik se zavrže z razlogom, da za obnovo taistega objekta
ne morata zaprositi dva vlagatelja, prav tako so odborniki sklenili, da nakup hlodovine ni
opravičljiv strošek za zamenjavo strehe.
Sredstva javnega razpisa za pospeševanje malega gospodarstva v občini Ribnica na Pohorju v letu 2013 so
odborniki soglasno razdelili sledeče:
1. TISA gozdarske storitve, Jožica Prassnitz s.p. naložbe v nakup opreme - osnovnih sredstev za razširitev
obstoječega podjetja, nakup traktorja John Deere 6330 in gozdarske vitle v skupni vrednosti 50.537,67 €
brez DDV se nameni 1.251,88€.
2. Gostilna pri Vidi, Robert Lesjak s.p. – naložbe v preureditev poslovnih prostorov, nakup avtomatskih vrat
SL200SLIM v vrednosti 1.637,00€ brez DDV se nameni 211,66 € oz. 12, 93% upravičenih sredstev.
3. GRČA z.o.o., Ivan Grubelnik – naložbe v preureditev poslovnih prostorov - obnovitev ostrešja in strešne
kritine na porušeni proizvodni hali v vrednosti (strešna kritina) 8.787,50€ brez DDV se nameni 1.136,22€
oz. 12,93% (v kolikor se predloži račun in potrdilo o plačilu za upravičene stroške )
Zapisi pregleda posameznih vlog so priloga temu zapisniku.
K 6 Pobude in vprašanja članov
Člani niso razpravljali.
K 7 Razno
R. Držečnik je člane seznanil, da bo potrebno opraviti novo priglasitev za dodeljevanje sredstev za ohranjanje in
razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Ribnica na Pohorju za prihodnja leta in da je potrebno razmisliti katere
oblike pomoči bomo priglašali. A. Zapečnik je dodal, da se bo glede nove priglasitve posvetoval s Kmetijsko
svetovalno službo.
Seja je bila končana ob 22.00 uri.
Številka: 03203-2/2013-2
Zapisal:
Rok DRŽEČNIK
Predsednica odbora:
Ana HUDERNIK

Similar documents