Opremljanje stavbnih zemljišč

Comments

Transcription

Opremljanje stavbnih zemljišč
O knjigi
Opremljanje stavbnih zemljišč
Komunalni prispevek, pogodba o opremljanju,
praktični primeri
mag. Luka Štravs, Jože Dekleva, Luka Ivanič
V zadnjih nekaj letih je bilo področje opremljanja stavbnih zemljišč večkrat
spremenjeno. V knjigi so podrobno in s praktičnega vidika predstavljeni:
• izhodišča, ki so vodila v reformo sistema in veljavna normativna ureditev,
• priprava programa opremljanja stavbnih zemljišč v praksi,
• postopek odmere komunalnega prispevka in odločba o odmeri
komunalnega prispevka,
• praktični nasveti in primeri, kako pravilno izračunati in odmeriti
komunalni prispevek,
• pogodba o opremljanju in pogodba o priključitvi,
• možnost, da si občina povrne stroške opremljanja stavbnih zemljišč
z elektrodistribucijskim omrežjem.
Vabimo vas na seminar s knjigo
Opremljanje stavbnih zemljišč
komunalni prispevek in pogodba
o opremljanju v praksi
Knjiga je uporabna kot praktičen priročnik,
saj v njej najdete napotke, kako v različnih situacijah
pravilno izračunati komunalni prispevek. Na številnih
praktičnih primerih izračunov je pojasnjeno, kako se
uporabijo različne formule za izračun komunalnega
prispevka in kako posamezna podrobnejša merila za
odmero komunalnega prispevka, ki jih lahko v okviru
omejitev predpiše občina, vplivajo na višino izračunanega komunalnega prispevka.
Avtorji tudi konkretno odgovarjajo na vprašanja, ki se
najpogosteje postavljajo v praksi.
V knjigi so objavljeni tudi vsi predpisi oziroma
njihovi deli, ki urejajo področje opremljanja stavbnih
zemljišč.
20. oktober 2010 ob 9. uri
GH Union, dvorana Orhideja
Ljubljana
Cena: 120,00 EUR
Št. strani: 312
Leto izdaje: 2010
seminar opremljanje.indd 1
www.gvzalozba.si
8/19/10 3:05:11 PM
O
premljanje stavbnih zemljišč je zahteven proces, v katerem
občine gradijo komunalno opremo, pripravljajo programe
opremljanja stavbnih zemljišč in odmerjajo komunalni prispevek,
investitorji se vse pogosteje srečujejo s pogodbami o opremljanju, potrdilo o plačanih obveznostih iz naslova komunalnega
prispevka pa je eden od pogojev, da lahko upravna enota izda gradbeno dovoljenje.
Š
e posebej pri pripravi pogodbe o opremljanju in v postopku odmere komunalnega
prispevka (na občinskih upravah in upravnih enotah ter med investitorji) je v praksi
precej nejasnosti, zato se bomo temu na seminarju posebej posvetili.
Seminar je namenjen vsem, ki se srečujejo z odmero komunalnega prispevka,
s pripravo pogodb o opremljanju, s pripravo programov opremljanja stavbnih zemljišč, in vsem, ki se ukvarjajo z graditvijo objektov: zaposlenim v občinskih upravah in na upravnih enotah, komunalnim podjetjem, projektantom, investitorjem …
Predavatelji
•
•
•
•
•
Jože Dekleva, univ. dipl. inž. arh.
mag. Luka Štravs, univ. dipl. inž. grad., Ministrstvo za okolje in prostor
Luka Ivanič, univ. dipl. prav., Ministrstvo za okolje in prostor
mag. Nina Koselj, univ. dipl. prav., Ministrstvo za okolje in prostor
Marko Fatur, univ. dipl. inž. grad., Ljubljanski urbanistični zavod d. d.
10.15-10.45 Pogodba o opremljanju v praksi mag. Luka Štravs
• kaj spada v pogodbo o opremljanju in kaj ne
• odnos med pogodbo o opremljanju in programom opremljanja stavbnih zemljišč
• kako izračunati 'preostali' del komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo v primeru sklenitve pogodbe o opremljanju
• ugotovljene nepravilnosti oz. napake v sklenjenih pogodbah o opremljanju
• kako dopolniti ureditev pogodbe o opremljanju v ZPNačrt v prihodnje
10.45-11.15 Odmor
11.15-11.45 Ureditev odmere komunalnega prispevka v ZPNačrt Luka Ivanič
• postopek odmere komunalnega prispevka
• kdaj uporabiti ZPNačrt in kdaj ZUP
• minimalna vsebina odločbe o odmeri komunalnega prispevka
• pogodba o priključitvi
11.45-12.30 Problemi v zvezi z odmero komunalnega prispevka mag. Nina Koselj
• problemi pri odmeri komunalnega prispevka na ravni občinske uprave (kaj storiti z vlogo za odmero komunalnega prispevka za zemljišče, ki sploh ni stavbno ali sploh ni opremljeno)
• problemi pri odmeri komunalnega prispevka v fazi postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja na upravni enoti
12.30-12.45 Odmor
8.30–9.00 Program
Sprejem udeležencev
9.00-9.45 Komunalni prispevek in pogodba o opremljanju v okviru opremljanja stavbnih zemljišč mag. Luka Štravs
• predstavitev področja
• normativna ureditev (ZPNačrt in podzakonski predpisi)
• najpogostejše težave na ravni občin (oprostitve plačila komunalnega
prispevka, odmera komunalnega prispevka za sončne elektrarne, kaj storiti po sprejetju občinskega prostorskega načrta)
9.45-10.15 Ureditev pogodbe o opremljanju v ZPNačrt Luka Ivanič
• pogoji za sklenitev pogodbe o opremljanju
• obvezni elementi pogodbe o opremljanju
• stranke v pogodbi
• povezava med pogodbo o opremljanju in izdajo gradbenega ter uporabnega dovoljenja
seminar opremljanje.indd 2
12.45-13.30 Program opremljanja stavbnih zemljišč in odmera komunalnega prispevka v Mestni občini Ljubljana Marko Fatur
• težave pri pripravi programa opremljanja v praksi
• navezava programa opremljanja na občinski prostorski načrt MOL
• nastavki programa opremljanja za sklepanje pogodb o opremljanju
• primerjava s prejšnjim odlokom o odmeri komunalnega prispevka v MOL
Kotizacija
Kotizacija vključuje knjigo Opremljanje
stavbnih zemljišč in znaša 280,00 EUR
(336,00 EUR z DDV). Kotizacija brez knjige
znaša 200,00 EUR (240,00 EUR z DDV).
Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom.
Po prejemu prijave vam bomo poslali račun,
ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku
na IBAN GV Založbe, d. o. o., odprt pri Bank
Austria Creditanstalt, d. d., Ljubljana, številka:
SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna številka bo
navedena na računu.
Kraj in čas
20. oktober 2010 ob 9. uri
GH Union, dvorana Orhideja, Miklošičeva 1,
Ljubljana
Prijave
Prijave sprejemamo po pošti, elektronski
pošti, faksu ali internetu. Skrajni rok za
odpoved je en dan pred seminarjem, sicer
vam bomo zaračunali kotizacijo v celoti.
Ugodnosti
Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega
podjetja vam priznamo 10-odstotni popust.
Odgovore na zanimiva vprašanja udeležencev
bomo objavili v Pravni praksi.
Informacije in prijave
GV Založba, d. o. o.
Likozarjeva 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 30 91 813
faks: 01 30 91 815
e-pošta: [email protected]
www.gvzalozba.si
Opremljanje stavbnih zemljišč
Prijavljam se na seminar in želim knjigo (kotizacija znaša 336,00 EUR z DDV)
Prijavljam se na seminar brez knjige (kotizacija znaša 240,00 EUR z DDV)
Naročam samo knjigo Opremljanje stavbnih zemljišč
ime in priimek
podjetje ali organizacija
13.30–14.00 Opremljanje stavbnih zemljišč v Sloveniji – kaj zdaj in kako naprej Jože Dekleva
naslov
pošta
14.00 identifikacijska št. za DDV da
ne
zavezanec za DDV
telefon
e-pošta (če želite, da vas sproti obveščamo o novostih)
Razprava
Knjiga Opremljanje stavbnih zemljišč je vključena v kotizacijo.
Postavite vprašanja strokovnjakom: [email protected]
faks
datum
matična št. podjetja
podpis in štampiljka
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ne želim, da uporabljate moje podatke.
P 649
faks: 01 30 91 815
8/19/10 3:05:13 PM

Similar documents