Izvršba doma in čez mejo

Comments

Transcription

Izvršba doma in čez mejo
O knjigah
€
Kotizacija
Kotizacija vključuje knjigi Čezmejna izvršba
v EU in Zakon o izvršbi in zavarovanju
z uvodnimi pojasnili in znaša 295,00 EUR
(354,00 EUR z DDV). Kotizacija brez knjig
znaša 200,00 EUR (240,00 EUR z DDV).
Postregli vam bomo s pijačo in prigrizkom.
Po prejemu prijave vam bomo poslali račun,
ki ga poravnate v navedenem plačilnem
roku na IBAN GV Založbe, d. o. o., odprt pri
UniCredit Banka Slovenije, d. d., Ljubljana,
številka: SI56 2900 0005 5121 174. Sklicna
številka bo navedena na računu.
Kraj in čas
sreda, 22. junij 2011 ob 9. uri
GV Založba, Likozarjeva ulica 3, Ljubljana
@
Prijave
Prijave sprejemamo po pošti, elektronski
pošti, faksu ali internetu. Skrajni rok za
odpoved je en dan pred seminarjem, sicer
vam bomo zaračunali kotizacijo v celoti.
Čezmejna izvršba v EU
Osrednja tema evropskega civilnega procesnega prava
dr. Andrej Ekart, dr. Vesna Rijavec
Poznavanje evropskih razsežnosti prava je imperativ sodobnega časa. Knjiga povezuje
teorijo in prakso in je prva v slovenskem prostoru, ki obravnava osrednjo temo evropskega civilnega procesnega prava o možnostih izvršbe v mednarodnih civilnih in gospodarskih razmerjih. Upoštevane so ključne uredbe s tega področja (Bruseljska uredba I,
Uredba o evropskem izvršilnem naslovu, Uredba o evropskem
postopku za izdajo plačilnega naloga in Uredba v sporih majhne vrednosti), njihova implementacija v slovensko nacionalno
pravo in tudi primerjalnopravne rešitve nemškega in avstrijskega prava.
Cena: 96,00 EUR / Št. strani: 348 / Leto izdaje: 2010
Zakon o izvršbi in zavarovanju
z uvodnimi pojasnili
!
z novelo H
Za vsakega naslednjega udeleženca iz istega
podjetja vam priznamo 10-odstotni popust.
Uvodna pojasnila: dr. Vesna Rijavec, dr. Tomaž Keresteš
i
Informacije in prijave
www.gvzalozba.si
Izvršba doma
in čez mejo
Spoznanja, ki jih prinaša to delo, so lahko odločilnega pomena
za ustreznejše ravnanje na enotnem evropskem trgu pri vrednotenju različnih možnosti, kako doseči izpolnitev čezmejne
obveznosti.
Ugodnosti
GV Založba, d. o. o.
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
telefon: 01 30 91 813
faks: 01 30 91 815
e-pošta: [email protected]
Vabimo vas na seminar
V knjigi je objavljeno neuradno prečiščeno besedilo zakona z
novelo ZIZ-H, Uradni list RS, št. 51/2010, z vidnimi spremembami.
Uvodna pojasnila bodo uporabnikom pomoč pri uveljavljanju
sprememb v praksi.
22. junij 2011 ob 9. uri
GV Založba, Ljubljana
V knjigo je vložen snopič z novelo ZIZ-I in kratkimi uvodnimi pojasnili k noveli ZIZ-I, ki jih je pripravila dr. Vesna Rijavec.
Cena: 82,00 EUR / Št. strani: 304 / Leto izdaje: 2010
www.gvzalozba.si
seznanite se s
spremembami
Izvršba doma in čez mejo
Program
8.30–9.00
sprejem udeležencev
9.00–10.30
mag. Damjan Orož
•
•
Novosti novele ZIZ-I
Razvoj evropskega civilnega procesnega prava pomembno vpliva na uveljav­
ljanje terjatev doma in čez mejo.
Problematika povezav med izvršilnim postopkom
in insolvenčnimi postopki
Na seminarju bodo strokovnjaki predstavili rešitve, ki odpirajo nov pogled na
upniško-dolžniška razmerja po vstopu Slovenije v EU, in ovrednotili zakonodajne spremembe na področju izvršilnega prava.
10.30–10.45
odmor
10.45–12.15
dr. Vesna Rijavec
Noveli ZIZ-H in ZIZ-I zahtevata od strank in subjektov, ki vodijo postopek,
nove prilagoditve, s katerimi se je treba seznaniti.
•
•
•
12.15–12.30
odmor
12.30–13.30
dr. Tomaž Keresteš
Seminar je namenjen:
•
•
•
•
•
•
sodnikom,
izvršiteljem,
bankam in kreditnim institucijam,
odvetnikom,
upnikom,
pravnim službam
seznanite se s
spremembami
Postavite vprašanja!
Vprašanja za predavatelje lahko pošljete vnaprej, na naslov:
[email protected]
V kotizacijo sta vključeni knjigi Čezmejna izvršba v EU
in Zakon o izvršbi in zavarovanju z uvodnimi pojasnili
Preglednost dolžnikovega premoženja in elektronsko poslovanje
Prijavljam se na seminar in želim knjigi
(kotizacija znaša 354,00 EUR z DDV)
Prijavljam se na seminar in ne želim knjig
(kotizacija znaša 240,00 EUR z DDV)
ime in priimek
Izvršljivost pred pravnomočnostjo sklepa o izvršbi
Izvršba na podlagi verodostojne listine
• Novi učinki menice in ukrepi za preprečevanje plačilne
nediscipline
13.30–15.30
Izvršba doma in čez mejo
dr. Andrej Ekart
• Načini poenostavljenega uveljavljanja terjatev v razmerjih
z mednarodnim elementom − prikaz poglavitnih poudarkov
s praktičnimi napotki
podjetje ali organizacija
naslov
pošta
identifikacijska št. za DDV mag. Damjan Orož, Okrajno sodišče v Ljubljani
dr. Vesna Rijavec, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
dr. Tomaž Keresteš, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
dr. Andrej Ekart, Pravna fakulteta Univerze v Mariboru
ne
zavezanec za DDV
matična št. podjetja
telefon
Predavatelji
da
faks
e-pošta (če želite, da vas sproti obveščamo o novostih)
datum
podpis in štampiljka
Vaše podatke bomo uporabljali v skladu z zakonom o varstvu
osebnih podatkov.
P20
Ne želim, da uporabljate moje podatke.
faks: 01 30 91 815

Similar documents