november 2013 - Komunala Idrija

Comments

Transcription

november 2013 - Komunala Idrija
komunala
00
ekologija
PRIPRAVLJENI NA ZIMO
Sredi novembra, natančneje 15. novembra 2013, se je tudi uradno pričela
zimska sezona 2013/2014. Nekatere višje ležeče predele je že pobelil sneg
in nas s tem opozoril, da se moramo tudi letos na zimo dobro pripraviti.
Posebno pozornost je v zimskem času potrebno
nameniti cestam in drugim prometnim površinam, saj je
lahko zaradi snega in poledice onemogočeno normalno
odvijanje prometa. Za organizacijo in izvedbo zimske
službe bo od omenjenega datuma in vse do 15. marca
2014, ko se zimska sezona uradno konča, poskrbela
Komunala d.o.o. skupaj s pogodbenimi podizvajalci. Lani
smo za zagotovitev predpisane prevoznosti cest v nižjih
legah (Idrija) izvedli 86 akcij pluženja in posipanja, v višjih
legah (Vojsko) pa kar 111 akcij.
24-urna dežurna služba, ki je odgovorna za redno
preverjanje stanja prevoznosti cest, z delom nastopi ob
prvi napovedi sneženja ali poledice oziroma najkasneje
15. novembra. Dežurstvo poteka 24 ur na dan vse dni
v mesecu in traja do konca zimske sezone, ne glede na
zimske razmere, aktivira pa se tudi po končani zimski
sezoni, če to zahtevajo vremenske razmere.
Komunala se je letos že pripravila na zimo
V začetku novembra smo pogodbene podizvajalce
seznanili z izvedbenim programom zimske službe in
načinom dela v letošnji sezoni. Poskrbeli smo za
pripravo mehanizacije in opreme, pripravo deponij za
posipne materiale, namestitev snežnih kolov in
ustrezne prometne signalizacije ter namestitev
kontejnerjev s posipnim materialom na težje
dostopna in kritična mesta.
Najpomembnejši opravili zimske službe sta
pluženje in posipanje
Obseg akcij je odvisen od vremenskih razmer ter
kategorizacije, prioritete in lege ceste, oziroma
prometne površine. S pluženjem se prične, ko višina
snega na cestah I. in II. prednostnega razreda preseže
10 cm, na drugih cestah pa 15 cm. V izjemnih primerih,
ko so napovedane obilnejše in neprekinjene snežne
padavine, se lahko z odstranjevanjem snega prične tudi
pri nižji višini zapadlega snega. Posipanje se začne
izvajati takoj, ko se na cestišču zazna poledica.
Ceste se štejejo za prevozne tudi tedaj, če je promet
oviran zaradi ostanka snega na vozišču, vključno z
delno snežno desko in uporabo zimske opreme (snežne
verige). V izrednih snežnih razmerah, na primer izjemno
močnem sneženju, območnih zametih in snežnih
plazovih, ter poledici, če je zaradi dežja cesta gladka in
poledice ni možno odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi
sredstvi, zagotavljanje prevoznosti ni obvezno, promet
vseh ali posameznih vrst vozil na tej cesti pa se lahko
začasno prepove ali omeji. O zapori določenih cestnih
odsekov se preko sredstev javnega obveščanja
obvesti vse ustrezne službe in udeležence v prometu.
Poleg odvoza snega z javnih prometnih površin, ki bi
lahko oviral in ogrožal varnost prometa ter oskrbo
prebivalstva, se v zimskem času, ko ni akcij, deponije
dopolni z manjkajočimi posipnimi materiali, očisti
mulde, koritnice in kanalete, jarke in jaške, zakrpa
udarne jame na voziščih, pregleda ceste in izvede
manjša dela za vzpostavitev varnega in tekočega
prometa.
Opozorila in odgovornosti posameznikov v času
zimske sezone
Lastniki oziroma najemniki poslovnih prostorov so
dolžni na strehe namestiti snegobrane, s streh
odstraniti ledene sveče ter očistiti in posuti površine
pred poslovnimi lokali. Tudi letos bo na sedežu
Komunale občanom na voljo 25-kg vreča soli,
namenjena posipanju lastnih dvorišč.
Ob večjih količinah snega se s številom pluženj
povečuje tudi količina napluženega snega, ki se
naklada na robovih vozišč in nariva na objekte
postavljene ob cestah. S pluženjem se lahko
poškoduje objekte ob cesti, zato morajo biti te
izvedeni na način, da prenesejo pritiske snega, ki se
nariva ob pluženju. Gradnjo in rekonstrukcije
gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli
drugih objektov in naprav v varovalnem pasu
občinske ceste obravnava 30. člen Odloka o občinskih
cestah v Občini Idrija (Ur. l. RS 65/2002 s
spremembami) in sicer, da so posegi (gradnje) v
varovalnem pasu, ki je širine od 6 m na javnih poteh
in 8 m na mestnih, krajevnih in lokalnih cestah
dovoljeni le s soglasjem pristojne službe občinske
uprave za ceste.
CESTA
varovalni
pas
varovalni
pas
objekti
ob cesti
(ograje,
zidovi,
žive
meje)
pritisk snega, ki se
nariva pri pluženju
ROB CESTE
očiščeno vozišče
odcep
Vozilo
- plug
smer
pluženja
kup napluženega snega, ki
se nalaga na robu cestišča
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Previdno na cesto
Občane vljudno prosimo za strpnost in upoštevanje
navodil varne vožnje v zimskih razmerah, t.j. ustrezno
opremljeno vozilo, zmanjšana oz. prilagojena hitrost,
enakomerna vožnja, ustrezna varnostna razdalja,
zbranost na cesti, solidarnost in kultura do drugih
voznikov ter podobno. Od doma se odpravite prej kot
običajno in preverite stanje cest, na katere se
odpravljate. Poskrbite, da bo v rezervoarju dovolj
goriva ter da boste imeli v avtomobilu topla oblačila
oziroma odejo.
PREDNOSTNI RED PLUŽENJA
NASELJE IDRIJA*
I. PRIORITETA PLUŽENJA
-
Lapajnetova ulica
Prelovčeva ulica
Kosovelova ulica
Ulici IX. Korpusa in Pot sv. Antona (od stavbe občine
Idrija do PB Idrija)
Arkova ulica (od križišča z Gregorčičevo ulico do Kolektorja)
Prešernova ulica (od avtobusne postaje do«Kajzerja«)
Vodnikova ulica (od avtobusne postaje do Soških
elektrarn)
Ulica Otona Župančiča (od Gregorčičeve mimo
policije in zdr. doma do Arkove ul.)
Križišče pri Likarici
Ulica Henrika Freyerja (od »Kovačice« do križišča z
Mrakovo ulico)
Vojskarska ulica (od križišča z Mrakovo ulico do
odcepa v Beblerjevo ulico)
Študentovska ulica (od gradu mimo gimnazije do
priključka na ulico IX. Korpusa)
območje gasilskega doma v Vojkovi ulici
parkirišče na Trgu Sv. Ahacija, Barbare in območje
Gasilskega doma
II. PRIORITETA PLUŽENJA
-
Ulica sv. Barbare z povezavo z Mestnim trgom
Mrakova ulica
Ulica Vinka Mohoriča
Kajuhova ulica
Za gradom (od gradu do blokov št. 18 in 20)
Študentovska ulica (razen dela iz prve prioritete)
Ulica I. maja
Ulica IX. Korpusa (odcep do Doma učencev)
Grilčeva ulica
Rožna ulica
Tomšičeva ulica
Rudarska ulica (spodnji del)
Ulica Otona Župančiča (od policijske postaje do
starega zdravstvenega doma)
- Gorska pot
- Levstikova ulica
-
Partizanska ulica
Triglavska ulica
Ulica Stanka Bloudka
pločnik v Gregorčičevi ulici, Lapajnetovi ulici ter
Vojkovi ulici
- peš pot - povezava Lapajnetova ulica - Gregorčičeva ulica
- ostala javna parkirišča (Rožna, Lapajnetova,
Kosovelova, Trg Aumetz, Uta)
- cesta na območju pokopališča Idrija
III. PRIORITETA PLUŽENJA
-
Cankarjeva ulica
Vodnikova ulica do peš poti Rake
Ulica Carl Jakoba (del nad Komunalo Idrija)
Platiševa ulica
Ulica H. Freyerja (odcep mimo prhausa do Tratnika)
Kacinova ulica
Čopičeva ulica
Finžgarjeva ulica
Beblerjeva ulica
Kobalova ulica
ulica Za gradom (odcepi)
Ulica zmage
Gortanova ulica
Ulica Jurija Vege ter Wolfovo stopnišče
Ulica I. maja (odcepi)
Ulica Nikolaja Pirnata
Bazoviška ulica
ulica Vrh zelj
Pot v Češnjice
Ulica Ivanke Ferjančič
Ulica IX. Korpusa (odcepi)
Grilčeva ulica (odcepi)
Pot Sv. Antona
Gradnikova ulica
Mihevčeva ulica
Arkova ulica (odcepi)
Ulica Otona Župančiča (zgornji del)
Ulica sestre Efreme
Hribernikova ulica
Rudarska ulica (do Marofa)
Rake (do Podroteje)
cesta mimo stadiona do reke Idrijce
Triglavska ulica (odcepi)
Vojskarska ulica (odcepi)
Mestni trg
ostali odcepi po posameznih ulicah
IV. PRIORITETA PLUŽENJA
- vsi odcepi oz ceste do posameznih hiš (npr. odcep
od PBI do Goloba, del Gradnikove ulice, cesta na
Čerinovše, h kmetiji Polanc in Kacin, Swenak itd.)
*Zaradi izgradnje komunalne infrastrukture si pridržujemo pravico
do sprememb.
NASELJE SPODNJA IDRIJA
I. PRIORITETA PLUŽENJA
- industrijska cona do podjetja Rotomatika
- Šolska ulica (del od Slovenske ceste do osnovne šole
oz. vrtca ter do Kendovega dvorca)
- poti v Trgovsko poslovnem centru do Gasilskega
doma ter do garaž
- cesta pod pokopališčem (od Frizerskega salona
Cvetka do mostu čez Kanomljico)
- avtobusna postajališča
II. PRIORITETA PLUŽENJA
-
parkirišča
Mladinska ulica
del Šolske ulice
Meline
Pustota
Na vasi - Kulturni dom
cesta do stanovanjskih hiš Sp. Kanomlja 25 - 63
(cesta na Oporn)
- pločnik ob Slovenski cesti ter od semaforiziranega
križišča proti Kanomlji do Ilesa ter pešpoti (osnovna
šola - semaforizirano križišče, Koreja - vas)
III. PRIORITETA PLUŽENJA
-
cesta na pokopališče
Pot v trnje
Pod brezami
Na griču
del Tolminske ceste pri Pirih Dragotu
cesta za podjetjem Rotomatika do Svetika
Mandžurija
odcepi Na vasi (Grapa, kamnoseštvo Gliha, itd.)
odcepi v Mokraški vasi
Idrijska cesta (cesta proti Čuku)
IV. PRIORITETA PLUŽENJA
- odcepi oz ceste do posameznih hiš (npr. cesta od
kmetije Svetik ob reki Idrijci do domačije Pod gričem,
odcepi v Spodnji Kanomlji, Vrščeva, drugi odcepi , itd.)
LOKALNE CESTE – I. PRIORITETA
Ledine - Led. Razpotje
Likarca - Rebro
Rebro - Dole
Dole - Mravljišče
Mravljišče - Godovič
Idrija - Kočevše
Kočevše - Vojsko
Kočevše - Čekovnik - Idrija
Zadlog - Črni Vrh
Idrija-Razpotje-Hladnik
Križišče - PBI
Črni Vrh - Zadlog
Zadlog
Zala – Jelični Vrh - Rebro
Zavratec - Brnkov Log
Govejk - Brekovce
Gorenji Vrsnik
Spodnji Vrsnik
Sp. Kanomlja - Cesar
Cesar - Boč
LOKALNE CESTE – II. PRIORITETA
Jeler - Vodice - Col
Sovodenj - Ledine
Podroteja - Fežnar
Fežnar - Idrijska Bela
Podroteja - Koševnik
Koševnik - Habeček
Habeček - Zadlog
Idrijska Bela - Krog
Krog - Zadlog
Koder - Gorenja Trebuša
Zadlog - Kovk
Idrijski Log - Zadlog
Predgriže - Idrijski Log
Strmec - Jeler
Jeler - Javornik
Predgriže - Zgornje Lome
Križišče - Spodnje Lome
Zavratec - Medvedje Brdo
Rebro - Ledinsko Razpotje
Mravljišče - Zavratec
Dole - Podklanec
Govejk - Ledinske Krnice
Ledinske Krnice - Ledine
Golob Jazne
Boč - Stan
Stan - Oblakov Vrh
Hotedršica - Novi Svet
- Godovič
Breznica - Korita - Ledinske
Krnice
Žir - Ledinica - Pelhan Berce
- Belin