LETNI DELOVNI NAČRT vzgojno-izobraževalnega zavoda DIC

Comments

Transcription

LETNI DELOVNI NAČRT vzgojno-izobraževalnega zavoda DIC
LETNI DELOVNI NAČRT
Dijaškega doma Ivana Cankarja za šolsko leto 2014/2015
Letni delovni načrt je bil sprejet na seji sveta doma dne _______________2014
Predsednica sveta doma:
Ravnateljica:
Erika Šešek
Manja Petelin
2
VSEBINA:
I. OCENA STANJA IN STRATEGIJA NADALJNEGA RAZVOJA………………………………………..stran 4
1. Razpis vpisa in razporeditev dijakov v vzgojne skupine…………………………..stran 4
2. Analiza vpisa in strategija nadaljnjega razvoja doma………………………………stran 6
II. DOLGOROČNI CILJI IN PREDNOSTNE NALOGE…………………………………………………………stran 8
1. Poslanstvo, vizija, vrednote, razvojni načrt in prednostne naloge v šolskem letu
2014/2015………………………………………………………………………………………………stran 8
2. Prednostni cilji in izvedbene naloge v šol. l. 2014/2015………………………..stran 10
III. POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA………………………….stran 11
1. Materialni pogoji………………………………………………………………………………….stran 11
2. Kadrovski pogoji……………………………………………………………………………………stran 11
IV. ORGANIZACIJA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA………………………………………stran 12
1. NAČRT DELA VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV DOMA…………….stran 12
1.1. Načrt dela ravnateljice………………………………………………………………………stran 12
1.2. Načrt dela pomočnice ravnateljice……………………………………………………stran 13
1.3. Načrt dela pedagoških vodij – vodij aktivov………………………………………stran 13
1.4. Načrt dela svetovalne delavke………………………………………………………….stran 14
1.5. Načrt dela knjižničarke……………………………………………………………………..stran 15
1.6. Načrt dela vodje prehrane………………………………………………………………..stran 16
V.
2. NAČRT DELA CELOTNEGA VZGOJITELJSKEGA ZBORA……………………………stran 16
3. NAČRT DELA VZGOJITELJSKIH SVETOV ENOTE – AKTIVOV
VZGOJITELJEV………………………………………………………………………………………….stran 17
4. ORGANIZACIJA DELA VZGOJITELJEV TER NALOGE…………………………………stran 18
SODELOVANJE S STARŠI……………………………………………………………………………………stran 18
VI.
DOMSKA SKUPNOST…………………………………………………………………………………………stran 19
VII. STROKOVNO SPOPOLNJEVANJE PEDAGOŠKIH DELAVCEV……………………………….stran 20
VIII. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA
DELA………………………………………………………………………………………………………………….stran 20
PRILOGE:
1. PREDNOSTNI CILJI IN IZVEDBENE NALOGE AKTIVOV
2. PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2014/2015
3. DOMSKI KOLEDAR
4. LETNA DELOVNA OBVEZNOST VZGOJITELJEV
5. URNIKI DELA STROKOVNIH DELAVCEV
6. GOVORILNE URE VZGOJITELJEV
7. URNIK DELA OSTALIH DELAVCEV
8. SEZNAM PREDSTAVNIKOV DIJAKOV
9. PLAN IZOBRAŽEVANJA
3
I. OCENA STANJA IN STRATEGIJA NADALJNEGA RAZVOJA
Dijaški dom Ivana Cankarja (v nadaljevanju dom) je namenjen dijakom, ki po osnovni šoli
nadaljujejo šolanje izven svojega kraja bivanja. Skupna kapaciteta v treh objektih doma (A, B
in C) je 630 postelj.
V dom se največ vpisujejo dijaki šol, ki se nahajajo v neposredni bližini doma, narašča pa
število vpisanih dijakov, ki se za naš dom odločajo na osnovi pestre ponudbe dejavnosti s
področja kulture, umetnosti in športa, v katere se lahko vključujejo v prostem času in jim
omogočajo pridobivati posebna znanja in spretnosti ter kvalitetno zapolnitev prostega časa.
Dom je postopno razvijal različne vsebine neformalnega izobraževanja, ki jih šolski sistem ne
zajema in imajo pomembno vlogo v procesu vseživljenjskega učenja.
Z vizijo doma, ki jo zaradi stalnih sprememb nenehno prilagajamo in razvijamo, želimo slediti
naslednjim ciljem:
 Postati vzgojno - izobraževalni center za mlade med 15. in 25. letom starosti.
 Razvijati in nenehno izboljševati vsebine dela, ki zadovoljujejo potrebe mladih in vseh
zaposlenih za osebno rast in vseživljenjsko učenje.
 Odpirati dom mladim iz okolja in drugim, ki niso vključeni v šolski sistem.
 Uvajati nove vsebine vseživljenjskega učenja kot obliko neformalnega izobraževanja.
 Razvijati kulturo bivanja in odnosov.
 Izvajati različne projekte, ki prispevajo k razumevanju kulturne raznovrstnosti,
razvijajo odgovorne odnose do sebe drugih in okolja in krepijo čut narodne identitete
ter solidarnosti med narodi.
Pravilnik o bivanju v dijaških domovih nas obvezuje, da v rednem vpisnem roku v dom
vpisujemo tudi študente višjih strokovnih šol. Po končanem vpisu dijakov in študentov višjih
šol pa preostala prosta mesta oddamo študentom Univerze v Ljubljani.
Dijaški dom je registriran tudi za opravljanje drugih dejavnosti, ki so povezane z osnovno
dejavnostjo doma in sicer: nastanitve za krajši čas, dejavnost menz, raziskovalno dejavnost,
umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge dejavnosti, ki so opredeljene v Sklepu o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Ivana Cankarja, ki ga je dne 2.
septembra 2008 sprejela Vlada Republike Slovenije.
Turistično dejavnost (Hostel DIC) izvajamo v času šolskih počitnic. Storitve ponujamo
predvsem različnim skupinam športnikov, študentov in drugim skupinam, ki poleg nastanitve
in hrane potrebujejo prostore za druženje, predavanja, športna igrišča in drugo
infrastrukturo doma. V zadnjem času zelo uspešno nudimo nastanitve udeležencev različnih
kongresov in drugih mednarodnih srečanj, ki potekajo v Ljubljani.
Z izvajanjem turistične dejavnosti pridobivamo dodatna finančna sredstva, ki jih namenjamo
vzdrževanju in investicijam ter s tem izboljšujemo standarde bivanja v domu.
1. RAZPIS VPISA IN RAZPOREDITEV DIJAKOV V VZGOJNE SKUPINE
Vpis v dom je bil izveden na osnovi javnega razpisa, ki ga je objavilo Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport v mesecu februarju 2014.
V razpisnem roku smo prejeli 598 prijav, od tega 181 prijav novincev in 417 prijav dijakov, ki
že bivajo v domu in nadaljujejo šolanje. Na vpisu v junijskem roku se je v dom vpisalo 186
novincev, do sredine septembra pa še 12 novincev. Dva novinca nista prišla v dom, štirje
novinci pa so dom zapustili v prvih dneh septembra. V dom je tako vpisanih 574 dijakov, od
4
tega 192 novincev (od tega je 181 dijakov 1. letnika) in 382 dijakov, ki so v domu bivali že v
preteklem šolskem letu.
Na prosta mesta vpisujemo dijake tekom celega šolskega leta, tako da se število vpisanih
spreminja.
Na osnovi Pravilnika o normativih in standardih za dijaške domove smo formirali 20 vzgojnih
skupin, od tega 14 nad normativnih. Povprečno število dijakov v skupinah je 28,7.
V mesecu oktobru bomo na prosta mesta sprejeli študente višjih in visokih šol.
1.1. RAZPOREDITEV DIJAKOV V VZGOJNE SKUPINE
Dijakinje in dijake smo namestili v objekta A in B. V skupino B09 bomo namestili študente
višjih šol.
Objekt C pa bo namenjen namestitvi študentov višjih strokovnih šol in študentov Univerze v
Ljubljani.
TABELA
Število dijakinj in dijakov po vzgojnih skupinah
enota
število
dijakov
A
133
B I.
237
BII.
204
DIC
574
število
dijakov v
skupini
25
26
28
26
28
30
30
28
30
30
30
30
29
28
30
30
29
30
28
29
574
število
vzgojnih
skupin
5
8
7
vzgojna skupina in vzgojitelji
A01
A02
A03
A04
A05
B01
B02
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
Drago PINTARIČ
Ljuba PLESEC
Franci TEHOVNIK
Aljoša MURN
Marija GERDEJ POLJANŠEK
Vladimira BELIČ
Miha INDIHAR
Neža AHČIN
Romana TRAMŠEK
Slavica KANDUČ
Tjaša STRMŠEK
Olivija SLIVNJEK
Zoran GRGIČ
Barbara ROSINA
Nataša KUHELJ ROŽAC
Mira NAROBE
Vojka VILER KRIVEC
Primož VRESNIK
Ana STARE
Stane KINK
20
574/20 skupin = 28,7
5
STRUKTURA DIJAKOV PO ŠOLAH IN LETNIKIH
ŠOLA
Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
39
45
45
50
SKUPAJ
179
Konservatorij za glasbo in balet
30
18
14
11
73
Srednja šola za oblikovanje in fotografijo
33
15
23
25
96
Srednja zdravstvena šola
11
4
4
6
25
Gimnazija Poljane
14
4
11
2
31
Srednja upravno administrativna šola
2
1
4
0
7
Srednja ekonomska šola
0
1
3
5
9
Srednja medijska in grafična šola
8
9
5
8
30
Srednja trgovska šola
9
5
8
3
25
Srednja šola za gostinstvo in turizem
15
9
2
3
29
2
1
0
5
8
BIC - Živilska šola
13
2
1
1
17
BIC – Gimnazija in veterinarska šola
0
1
1
0
2
Ekonomska šola Ljubljana
0
0
2
1
3
Waldorfska šola
3
2
2
0
7
Srednja frizerska šola
0
3
2
Gimnazija Jožeta Plečnika
2
0
0
2
4
Gimnazija Ledina
0
0
2
2
4
Gimnazija Moste
ŠCL-Srednja lesarska šola
2
0
1
0
1
0
0
2
3
3
Srednja vzgojiteljska šola in gimnazija Ljubljana
0
6
1
0
7
Gimnazija Bežigrad
0
0
1
0
1
Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola
0
1
0
0
1
ŠCL-Gimnazija Antona Aškerca
0
1
0
0
1
Srednja šola tehničnih strok Šiška
0
0
0
3
3
EURO šola
0
0
1
0
1
184
128
133
129
574
Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija
Skupaj (26 šol)
5
2. ANALIZA VPISA IN STRATEGIJA NADALJNEGA RAZVOJA
Od leta 2000 dalje se je vpis vseh dijakov postopno zmanjševal, največji padec vpisa
beležimo v šolskem letu 2004/2005. Od leta 2005 dalje pa je vpis dijakov relativno stabilen.
V šolskem letu 2014/2015 se je v dom vpisalo 184 dijakov prvih letnikov in 8 dijakov višjih
letnikov, skupaj 192 novincev, kar je za 3 dijake več kot preteklo šolsko leto. Skupno število
vpisanih se je povečalo za dva dijaka.
Po projekciji vpisa v srednje šole se bo število srednješolcev zmanjševalo vse do leta 2020.
Upad vpisa v Dijaški dom Ivana Cankarja je v primerjavi z drugimi dijaškimi domovi bistveno
manjši, v šolskem letu 2014/2015 se je vpis celo povečal.
Na osnovi ankete, ki smo jo izvedli med novinci, ugotavljamo, da so najpomembnejši
6
dejavniki, ki vplivajo na vpis v naš dom:
 ugodna lokacija, saj se dom nahaja v neposredni bližini srednjih šol, ki jih obiskujejo
dijaki,
 pozitivne izkušnje tistih, ki so v domu že bivali in svojim prijateljem, znancem in
sorodnikom svetujejo vpis v naš dom,
 bogata izbira interesnih in drugih dejavnosti, ki jih ponujamo dijakom za kvalitetno in
ustvarjalno zapolnitev prostega časa.
Ocenjujemo, da je vpis med drugim tudi rezultat usmeritev, ki smo jih sprejeli v preteklih
šolskih letih. Pri tem smo največjo skrb namenili pomoči dijakom za doseganje dobrih učnih
rezultatov in s tem zmanjšali izstope dijakov zaradi neuspeha v šoli. V zadnjih desetih letih so
pedagoški delavci razvili tudi vrsto novih dejavnosti po katerih smo postali prepoznavni v
širšem okolju. Gre za sodobne dejavnosti, ki mlade zanimajo in jim omogočajo pridobivanje
novih znanj, veščin in spretnosti, ki jih šolski sistem ne zajema.
Graf 1: Trend števila vpisanih novincev od leta 2001 dalje
Graf 2: Trend števila vpisanih vseh dijakov od leta 2001 dalje
Dijaški dom Ivana Cankarja ima ugodno lokacijo, saj se nahaja v največjem srednješolskem
okolišu, zato predvidevamo, da bo vpis dijakov tudi v prihodnje relativno stabilen. Veliko
povpraševanja pa je tudi za vpis študentov višjih in visokih šol, zato lahko vse proste
kapacitete napolnimo s študenti in s tem zagotovimo stabilno poslovanje doma tudi v
primeru večjega upada vpisa dijakov.
7
II. POSLANSTVO, VIZIJA, VREDNOTE, RAZVOJNI NAČRT IN PREDNOSTNE NALOGE V ŠOL.L.
2014/2015
POSLANSTVO
Temeljno poslanstvo dijaškega doma je:
 zagotoviti dijakom optimalne pogoje bivanja za uspešno učenje in osebno rast, ne
glede na socialne, kulturne in druge razlike;
 razvijati in spodbujati nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot dijakov za pridobivanje
dodatnih znanj in veščin z vključevanjem v neformalna izobraževanja s področja
vseživljenjskega učenja;
 vzgajati za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojne
strpnosti, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin
ter enakopravnosti;
 vzgajati in izobraževati mlade za trajnostni razvoj in aktivno državljanstvo, za dejavno
vključevanje v demokratično družbo ter za oblikovanje odgovornega odnosa do sebe,
svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje lastne in drugih kultur, naravnega in
družbenega okolja;
 spodbujati in razvijati osebnostni razvoj dijakov v skladu z njihovimi sposobnostmi in
interesi;
 razvijati zavest o državni in kulturni pripadnosti ter narodni identiteti;
 vzgajati dijake za samostojne, kritične in odgovorne osebnosti, ki se bodo znale
odzvati spremembam in izzivom sedanjega in prihodnjega časa.
VIZIJA:
Postati želimo: odprta vzgojno-izobraževalna ustanova, ki sledi potrebam mladih in
zaposlenih, razvija kulturo bivanja in sobivanja z drugimi in okoljem ter spodbuja osebno rast
in vseživljenjsko učenje.
VREDNOTE:
V ospredje smo postavili skupne vrednote za katere se zavzemamo in jih udejanjamo:

SPOŠTOVANJE, ki vključuje strpen, zaupljiv, pošten in pravičen odnos do sebe in
drugih ter upošteva individualnost in posebnost vsakega posameznika.

ODGOVORNOST, ki temelji na etičnem ravnanju do sebe, drugih, naravnega in
družbenega okolja, razvija pozitiven odnos do učenje in dela, telesnega in duševnega
zdravja ter ravnanja do okolja.

SODELOVANJE, ki temelji na solidarnosti, medsebojni pomoči in podpori pri
reševanja problemov ter aktivnem vključevanju vseh udeležencev (dijakov,staršev in
zaposlenih) pri načrtovanju in izvajanju skupnih ciljev in nalog.
RAZVOJNI NAČRT
Razvojni načrt Dijaškega doma Ivana Cankarja je izhodiščni dokument v katerem smo
izoblikovali okvirne cilje, ki jih želimo doseči v obdobju od 2014 – 2020.
Cilje, ki smo jih izpostavili kot prednostne smo oblikovali na osnovi :
8






temeljnega poslanstva našega dijaškega doma,
vizije, ki smo jo sprejeli v najširšem konsenzu vseh uporabnikov,
analize rezultatov anketnega vprašalnika o zadovoljstvu dijakov in njihovih staršev z
bivanjem v DIC-u,
analize rezultatov anketnega vprašalnika o zadovoljstvu strokovnih delavcev z delom
v DIC-u,
analize dosedanjih rezultatov vzgojno-izobraževalnega dela,
sprememb in potreb sodobne globalne družbe za trajnostni razvoj.
Temeljno izhodišče za določitev okvirnih ciljev je bilo, slediti izzivom sodobnega časa in
potrebam mladih, ki so središče vsega našega delovanja.
Na osnovi razvojnega načrta smo načrtovali cilje in prednostne naloge za šolsko leto
2014/2015
9
Prednostni cilji in izvedbene naloge v šolskem letu 2014/2015
Cilj
Doseženi rezultati
Izvedbene naloge
2013 / 14
Ohranjanje trenda doseganja boljšega
učnega uspeha dijakov, ki bivajo v domu v
primerjavi z učnim uspehom dijakov, ki se v
šolo vozijo oziroma bivajo doma in šolo
obiskujejo v domačem kraju
Rast aktivno vključenih dijakov v interesne
in druge dejavnosti doma
Rast števila dijakov, ki pridobijo status
odgovornega dijaka
Razvijanje in utrjevanje pozitivne
samopodobe dijakov
Povečati odgovorno ravnanje dijakov do
okolja in sebe :
 razvijanje zdravega življenjskega
sloga

povečati udeležbo dijakov v
športnih aktivnostih

izboljševati ločevanje odpadkov

zmanjšati odpadke hrane, ki jo
dijaki puščajo na pladnjih
Izvajanje učnih ur
Širjenje mreže inštrukcij dijakov in študentov, ki bivajo v
DIC-u
Izvajanje delavnic za uspešno učenje
Izvajanje individualnega vzgojnega načrta
Nadaljevanje projekta: Ustvarjanje spodbudnega učnega
okolja
Vodenje Mape DIC je Svet- beleženje pridobljenih znanj in
veščin dijakov, ki jih pridobijo v interesnih in drugih
dejavnosti
Prilagajanje dejavnosti potrebam dijakov
Sodelovanje domske skupnosti pri načrtovanju in izvajanju
prireditev v domu
Seznanjanje in motiviranje dijakov za pridobitev statusa
Uvajanje novega pristopa: » Kandidat za pridobitev statusa
odgovornega dijaka«
Dopolnitev pravil za pridobitev statusa- »zamrznitev
statusa«
Usposabljanje strokovnih delavcev za izvajanje vaj in
delavnic za razvijanje pozitivne samopodobe dijakov
Izvajanje vaj in delavnic na sestankih vzg. skupin in drugih
skupinah dijakov (sobni kolektivi, interesne skupine)
Dijak s statusom, kot tutor dijaku nižjih letnikov
Dnevi jedilnikov brez sladkorja in bele moke
Izvajanje projekta: » Skupaj za boljšo zdravje otrok in
odraslih«
Družabne igre
Vsakodnevno spremljanje, tedensko ocenjevanje ločevanja
odpadkov in seznanjanje dijakov z rezultati
Urejanje okolice doma- akcije vsak teden
Zmanjšati število kršitev domskega reda :
večernih zamud in nedovoljenih izhodov
Povečati sodelovanje staršev
pri izvajanju VI procesa
Upoštevanje želja dijakov pri oblikovanju sobnih kolektivov
Pomoč dijakom 1. letnikov pri uvajanju v življenje in delo v
domu
Dopolnitev pravil in enotnost ravnanja vzgojiteljev
Spremljanje programa Sezam: števila dijakov, ki zamudijo v
dom ( več kot 15 min) ter števila dijakov, ki gredo ven brez
dovoljenja vzgojitelja
Vključitev staršev v projektu »Skupaj za boljše zdravje otrok in
odraslih« : seznanitev s projektom in pridobitev soglasja staršev
Posredovanje gradiv Inštituta za javno zdravje
3 krat letno informiranje staršev o dogodkih (akcijah), ki potekajo v
domu ter povabilo staršem, da sodelujejo ( Mreţa zdravih šol)
10
Učni uspeh:
88%
po 2. konferenci
po 2. konferenci
po popravnih izpitih
po popravnih izpitih
2012/13
2013/14
98,5%
98,5%
53% dijakov
vključenih v
dejavnosti
54% dijakov
vključenih
dejavnosti
10,2% dijakov
s statusom
sprememba
metodologije 25%
dijakov 4. letnika s
statusom
v
20%
_
dijakov vključenih v
delavnice o
samopodobi
30% dijakov
vključenih v
športne aktivnosti
Organizacija športnih dogodkov z možnostjo sodelovanja
vseh dijakov in drugih ustanov iz našega okoliša (šole, Zavod
za šolstvo, Četrtna skupnost Poljane)
Fitnes na prostem
Merjenje odpadkov hrane
Zmanjšati izstope dijakov med šolskim
letom
Učni uspeh:
88%
Pričakovani
rezultati
2014 / 15
Meritve odpadkov
hrane
Kosilo: 11%
Večerja: 17,7%
Kruh: 4,5 kg na dan
11%
56% vseh
vzgojnih ukrepov,
izrečenih zaradi
večernih zamud
in nedovoljenih
izhodov
Nova
metodologija
spremljanja za
šolsko leto
2014/2015
Zmanjšati količino
odpadne hrane pri
obrokih na:
Kosilo: 10%
Večerja16 %
Kruh:
7,9%(3kg/dan)
10,5%
Zamude dijakov
(več kot 15 min)
Število
nedovoljenih
izhodov
_
20 % staršev
vključenih v
projekt
III. POGOJI ZA IZVAJANJE VZGOJNOIZOBRAŽEVALNEGA DELA
1. MATERIALNI POGOJI
V sklopu doma so tri stavbe A, B, in C. Vse tri enote doma razpolagajo s 630 ležišči za dijake
in študente, v dve in triposteljnih sobah.
Dom ima 25 učilnic, ki so večnamenski prostori (za učenje, za vzgojno delo s skupino,
interesne dejavnosti, za gledanje TV programa...). Za izvajanje kulturnih in družabnih
prireditev razpolagamo s štirimi dvoranami: dve v stavbi A, dve na podstrešju stavbe B in
prostorom za diskusije in predstavitve v kleti B stavbe z izhodom na teraso.
Za prostočasne in interesne dejavnosti razpolagamo s:
 foto temnico z opremo za razvijanje fotografij,
 21 glasbenimi vadnicami, od tega 10 opremljenih s pianini za vadbo,
 fitnesom,
 knjižnico in čitalnico,
 likovnim ateljejem,
 galerijskim prostorom (Galerija DIC),
 več info točkami in računalniki v oddelkih (20 računalnikov), ki so v funkciji stalnega
dostopa na internet in uporabi računalnika za učenje,
 sodobno telovadnico in manjši stadion z igrišči za košarko, rokomet, odbojko, badminton
in tenis ter poseben prostor za lahko atletske discipline,
 dvorano (Kreatorij DIC) za izvajanje dejavnosti s področja kulture in umetnosti ter
druženje dijakov,
 prostori za druženje dijakov opremljene z igrali (avtomati za namizni nogomet, biljard in
pikado),
 prostori za namizni tenis ter plezalno steno,
 prostorom za diskusije in predstavitve v kleti B stavbe z izhodom na teraso.
2. KADROVSKI POGOJI
Sistemizacija in zasedenost delovnih mest v šolskem letu 2014/2015:
(Delavci, ki se financirajo iz proračunskih sredstev)
Šifra
delovnega
mesta
BO17312
DO27019
DO27026
DO27036
DO27037
DO27004
JO26004
Naziv delovnega mesta
Število del. po
normativih
Ravnatelj
Pomočnik ravnatelja
Svetovalna delavka
Vzgojitelj
1
1
1,15
20,00
Knjižničar
Poslovni sekretar
1
1
11
Zahtevana
stopnja
izobrazbe
VII/2
VII/2
VII/2
VII/1
VII/2
VII/2
VI
Dejanska
zasedenost
1
1
1
20
1
1
JO16027
JO34020
JO34084
JO35077
JO32029
JO32013
JO32001
SKUPAJ
Računovodja VI
Hišnik
Nočni varnostnik
Vratar II
Perica
Snažilka II
1
2
2
3
2
8,74**
44,89
VI
IV
IV
V
II
II
1
2
2
II
1*
2
4
37,00
*Čiščenje prostorov smo predali tudi servisu za čiščenje, zato imamo redno zaposlenih manj delavk, kot jih
predvidevajo normativi.
**Dva delavca recepcije sta zaposlena preko pogodbe z varnostno službo Xastor d.o.o.
Ostali delavci, ki se plačujejo iz oskrbnin učencev:
Šifra
delovnega
mesta
DO37002
JO35010
JO35035
JO34035
JO33008
JO15013
JO35077
SKUPAJ
Zahtevana stopnja
izobrazbe
Naziv delovnega mesta
Organizator prehrane
Ekonom
Glavni kuhar
Kuhar
Kuharski pomočnik III
Knjigovodja V, VI
Vratar-nočni varnostnik
VII/2
V
V
V
III
V, VI
V
Dejanska zasedenost
1
1
1
6
5
2
2
18
IV. ORGANIZACIJA IN VODENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
Dijaki so nastanjeni v stavbah A in B, študenti višjih strokovnih šol v B stavbi, študenti
Univerze v Ljubljani pa v stavbi C.
Pri organizaciji in programu dela vsaka stavba deluje samostojno. Vsako enoto /A, BI in BII/
vodi pedagoški vodja. Pedagoški vodje so hkrati vodje strokovnega aktiva.
Stavbo C s študenti vodita ravnateljica in pomočnica.
Pedagoški vodje skupaj z ravnateljico in pomočnico ravnateljice ter svetovalno delavko
tvorijo posvetovalni strokovni organ (strokovni kolegij).
1. NAČRT DELA VODSTVENIH IN STROKOVNIH DELAVCEV DOMA
1.1 Načrt dela ravnateljice
Ravnateljeva dela in naloge so določene v zakonu in sklepu o ustanovitvi Dijaškega doma
Ivana Cankarja.
Prednostne naloge v šolskem letu 2014/2015:
 Organizacija in vodenje pedagoškega procesa.
 Priprava razvojnega načrta 2014-2020.
12














Priprava poročila za preteklo šolsko leto in letnega delovnega načrta za šolsko leto
2014/2015.
Priprava samoevalvacijskega poročila za šolsko leto 2013/2014.
Priprava poslovnega poročila za leto 2014 in vsebinskega ter finančnega načrta za
leto 2015.
Vodenje dela vzgojiteljskega zbora.
Priprava programa za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanja pedagoških
delavcev.
Sodelovanje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremljanje dela in
svetovanje.
Letni razgovori z vsemi delavci.
Sodelovanje pri vodenju svetovalne službe, spremljanje dela in svetovanje.
Skrb za sodelovanje doma s starši, šolo in okoljem, organizacija dveh sestankov sveta
staršev.
Delo z dijaki: sodelovanje v komisiji za prehrano in domski skupnosti.
Trženje dodatne ponudbe doma.
Sodelovanje doma z drugimi vzgojno-izobraževalnimi zavodi.
Skrb za sprotno informiranje delavcev.
Spremljanje in izvajanje nove zakonodaje.
1.2. Načrt dela pomočnice ravnateljice
Pomočnica pomaga ravnateljici pri opravljanju pedagoških in poslovodnih nalog.
Prednostne naloge v šol.l. 2014/2015:
 Koordinacija dela vzgojiteljskih svetov, preko strokovnega kolegija in s sodelovanjem
s pedagoškimi vodji.
 Koordinacija interesnih in drugih dejavnosti v domu, spremljanje dejavnosti in
dogodkov in informiranje, urejanje koledarjev in arhivov.
 Priprava in urejanje vsakoletne publikacije doma DIC je svet ter drugih tiskanih
materialov, jih dom izdaja.
 Priprava domskega koledarja, urnikov dela vzgojiteljev in druge potrebne
dokumentacije ob začetku šolskega leta ter materialov ob informativnem dnevu.
 Vodenje domske kronike.
 Spremljanje razpisov, obveščanje, vodenje dokumentacije, spremljanje dela v
različnih projektih, v katerih dom sodeluje.
 Delo z dijaki preko sodelovanja v različnih celoletnih projektih in pri dogodkih,
povezanih z galerijsko dejavnostjo.
 Vodenje vpisa študentov, sprejem in koordinacija s študentskimi predstavniki ter
celoletna koordinacija z UL-Pisarno za študentske domove.
 Vodenje Galerije DIC, organizacija in priprava razstav ter sodelovanje pri drugih
dogodkih v galerijskem prostoru.
 Delo v okviru programa Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja.
Delo pomočnice ravnateljice opravlja Vera Kraševec.
1.3. Načrt dela pedagoških vodij - vodij aktivov:
 organizacija in vodenje pedagoškega procesa v enoti,
 priprava predloga letnega delovnega načrta vodenja enote,
13
 izvajanje samoevalvacijskega procesa,
 vodenje dela vzgojiteljskega sveta oz. aktiva vzgojiteljev,
 spodbujanje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja pedagoških delavcev,
 sodelovanje pri vzgojnem delu vzgojiteljev, spremljanje njihovega dela in svetovanje,
 priprava predloga za izboljšanje materialnih in drugih pogojev dela.
V šolskem letu 2014/2015 delo pedagoških vodij opravljajo: Marija Gerdej Poljanšek (stavba
A), Romana Tramšek (BI.), Vojka Viler Krivec (BII.).
1.4. Načrt dela svetovalne delavke:
Načrtovanje, spremljanje in evalvacija:
 izdelava letnega delovnega načrta svetovalne delavke,
 spremljanje opravljenih nalog,
 dokumentiranje svetovalnega dela/mapa individualnih obravnav dijakinj/dijakov,
 posvetovalno delo z vodstvom doma (kolegiji, drugo),
 izdelava letnega poročila o delu svetovalne službe,
 sodelovanje pri evalvaciji dela doma,
 sodelovanje pri pripravi in izvedbi posameznih dejavnosti doma
(sprejem v dom, informativni dan…),
 načrtovanje izvajanj mediacij ter izobraževanja dijakov za izvajanje vrstniške
mediacije.
Razvojno analitične naloge:
 analiza učnega upeha dijakov doma,
 analiza izrečenih vzgojnih ukrepov ter pohval, priznanj in nagrad,
 analiza izstopov,
 izvedba in analiza vprašalnika iz Ogledala o zadovoljstvu dijakov in staršev,
 izvedba in analiza o zadovoljstvu strokovnih delavcev.
Svetovalno delo z dijaki:
 vpis novincev,
 motiviranje dijakov za sodelovanje v interesnih dejavnostih ter
drugih dogodkih doma,
 sodelovanje pri osveščanju in izobraževanju dijakinj/dijakov za
izvajanje vrstniške mediacije,
 svetovanje dijakom ob osebnih stiskah,
 svetovalni razgovori in izdelava mnenja ob predlogih ukorov
višje stopnje,
 razgovori in svetovanje ob izpisih iz doma.
Sodelovanje z vzgojitelji:
 sodelovanje na sejah vzgojiteljskega zbora,
 posvetovanje z vzgojitelji glede vzgojnega dela z
dijaki,
 razporejanje novincev v skupine,
 vodenje strokovnih timov.
Svetovalno delo s starši:
 razgovori s starši ob vpisu v dom ter izpisu iz doma,
 svetovanje staršem in povezovanje z drugimi institucijami in
strokovnimi delavci,
14
 sodelovanje na Svetu staršev.
Sprejem študentov
 urejanje dokumentacije (vpis, pogodbe, prijava začasnega prebivališča).
Sodelovanje z drugimi institucijami:
 sodelovanje s svetovalnimi službami šol,
 sodelovanje s centri za socialno delo, svetovalnimi centri idr.,
 sodelovanje s svetovalnimi delavkami drugih domov,
 sodelovanje s svetovalnico Kameleon,
 sodelovanje s Projektom Človek in DrogArtom.
Strokovno izpopolnjevanje:
 izobraževanje, ki je organizirano za vse strokovne delavce doma,
 študij strokovne literature za vodenje strokovnih timov.
Drugo:
 vodenje evidence dijakov in staršev,
 vodenje matične knjige dijakov,
 druga dokumentacija (sklepi o sprejemu, pogodbe in izjave o
plačevanju, izpisnice…).
1.5. Načrt dela knjižničarke:
Temeljno delo – strokovno urejanje knjižnice:
 izbor in nabava knjig, periodike in neknjižnega gradiva,
 strokovno obdelovanje knjižničnega gradiva (s pomočjo programske opreme WinKnj)
in tehnična oprema gradiva,
 razporejanje gradiva po policah,
 kontroliranje in načrtovano odpisovanje zastarelega, poškodovanega ali izgubljenega
knjižničnega gradiva,
 skrb za dobro stanje gradiva,
 urejanje spletne strani knjižnice,
 urejanje uradne spletne Facebook strani DIC-a,
 urejanje in vodenje multimedijskega portala DIC (MPD).
Delo z uporabniki, še posebej dijaki novinci :
 seznanjanje s pravili izposoje in knjižničnim redom,
 svetovanje pri izbiri literature,
 navajanje k samostojnosti pri iskanju in uporabi knjižnega gradiva,
 spodbujanje pozitivnega odnosa do knjige in veselja do branja,
 vodenje literarnih, bralno-pogovornih večerov,
 izvedba knjižnega bazarja,
 predstavitev knjižnih novosti na spletni strani,
 mentorstvo domskega časopisa Triper.
Sodelovanje z vodstvom doma in vzgojitelji ter učitelji na šolah, ki jih obiskujejo dijaki:
 namen sodelovanja je smotrna nabava knjižnega gradiva,
 seznanja vzgojiteljev z novostmi v domski knjižnici,
 sodelovanje v projektu BITI.
Strokovno izobraževanja knjižničarja:
 spremljanje strokovne literature,
 udeležba na predavanjih o knjižničarstvu.
15
Drugo:
 sprejem študentov višjih šol (vpis, pogodbe, potrdila…).
Knjižnico vodi Nina Golob.
1.6. Načrt dela vodje prehrane (delo komisije za prehrano):
Osnovno delo:










vodenje oz. organiziranje dela v kuhinji,
vzdrževanja HACCP sistema v kuhinji (vodja ekipe HACCP),
vodenje dokumentacije HACCP, verifikacija sistema,
izobraževanje kuhinjskih delavcev,
skrb za sanitarno higienski režim kuhinje,
vodenje ur in letnih dopustov zaposlenih v kuhinji,
planiranje dela v času poletnih počitnic,
skrb za smotrno ravnanje z materialom v kuhinji,
načrtovanje jedilnikov (dijaških, študentskih ter dietnih jedilnikov),
tedensko spremljanje anketnega vprašalnika o zadovoljstvu uporabnikov s prehrano.
Delo z dijaki:
 vodenje komisije za prehrano,
 aktivno sodelovanje v mreži zdravih šol.
Delo z uporabniki prehrane:
 izdelava identifikacijskih kartic za uporabnike prehrane,
 vnos abonentov v računalniški sistem sezam.
Drugo:
 kontrola obračunskih listov za prehrano,
 izpeljava javnega razpisa za študentsko prehrano,
 tedensko spremljanje anketnega vprašalnika o zadovoljstvu uporabnikov s prehrano,
Strokovno izobraževanja vodje prehrane:
 spremljanje smernic zdravega prehranjevanja ter novih sanitarno – higienskih
predpisov,
 udeležba na strokovnih izobraževanjih.
Delo vodje prehrane opravlja Barbara Erjavec.
2. NAČRT DELA CELOTNEGA VZGOJITELJSKEGA ZBORA
Vzgojiteljski zbor opravlja naloge, ki so opredeljene v zakonu o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter drugih podzakonskih aktih.
V šolskem letu 2014/2015 planiramo 6 sej vzgojiteljskega zbora in štiri timske obravnave
strokovnih tem. Glede na vsebino bodo sestanki študijski, konferenčni, informativni in
izobraževalni.
September, oktober
 Obravnava Samoevalvacijskega poročila in Poročila o realizaciji letnega delovnega
načrta (LDN) za šol. l 2013/2014 in LDN za šol. leto 2014/2015.
16

Predstavitev prednostnih ciljev in nalog projektov, ki se bodo izvajali v šolskem letu
2014/2015.
 Razvojni načrt 2014 -2020.
November
 Analiza večernih izhodov ter kršitev in obravnava dijakov, ki so kršili pravila.
 Izvedba vaje ali delavnice za utrditev samopodobe v vseh skupinah.
 Izobraževalna vsebina na temo, ki jo predlagajo in pripravijo strokovni aktivi
 Predstavitev programa dela domske skupnosti.
December
 Tematska konferenca s predstavniki domske skupnosti: sodelovanje pri pripravi
domske prireditve v mesecu decembru.
 Priprave na roditeljski sestanek
Februar
 Analiza učnega uspeha.
 Obravnava skupne vzgojne problematike.
 Priprave na informativni dan.
Marec
 Polletno poročilo o realizaciji prioritetnih ciljev vzgojiteljskih svetov.
 Obravnava zaključnega finančnega in poslovnega poročila za leto 2014.
 Analiza izvedbe informativnega dne.
April
 Tematska konferenca.
 Obravnava predlogov za nagrade maturantom.
Maj
 Poročila koordinatorjev o poteku projektov.
 Obravnava predlogov za nagrade ostalim dijakom.
Junij
 Analiza učnega uspeha.
 Poročila mentorjev interesnih dejavnosti.
 Smernice za program dela in prioritetne naloge v šolskem letu 2015/2016.
3. NAČRT DELA VZGOJITELJSKIH SVETOV ENOTE – AKTIVOV VZGOJITELJEV
Vzgojiteljski aktiv posamezne enote se bo sestajal vsaj enkrat mesečno. Poleg prioritetnih
nalog zapisanih v akcijskem načrtu bodo člani aktivov izvajali tudi naslednje naloge:
- usklajevali izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela,
- izmenjevali izkušnje v pedagoškem procesu,
- obravnavali vzgojno delo in dajali vzgojiteljskemu zboru pripombe in predloge za
izboljšave,
- načrtovali strokovno izpopolnjevanje vzgojiteljev – članov strokovnega aktiva, ter
organizirali strokovno razpravo na temo, ki jo predlaga aktiv,
- sodelovali pri organizaciji in izvedbi načrtovanih dejavnosti, domskih prireditvah,
tekmovanjih,
- pripravljali dijake na tekmovanja, srečanja, prireditve, itd.,
- usklajevali kriterije za pohvale, nagrade,status odgovornega dijaka,
17
-
obravnavali predloge za vzgojne ukrepe,
sodelovali z drugimi aktivi,
sodelovali pri organizaciji in reševanju problemov dnevnega dela in življenja v domu,
obravnavali in potrjevali spremembe pravil življenja in dela v domu,
izdelali program dela aktiva,
pripravili samoevalvacijsko poročilo za preteklo šolsko leto,
sodelovali pri načrtovanju letnega delovnega načrta,
opravili druge naloge po dogovoru z ravnateljem.
4. ORGANIZACIJA DELA VZGOJITELJEV TER NALOGE
Delovni čas vzgojiteljev, t.j. čas neposrednega vzgojnega dela z dijaki, poteka od ponedeljka
do četrtka v treh turnusih (od 7. do 13. ure, od 12. do 18. ure, od 16. do 22. ure), pri čemer
sta v enem tednu praviloma dva večerna ter po en dopoldanski in en popoldanski turnus.
Delo ob petkih, sobotah in nedeljah poteka v dveh turnusih. Dijaki in starši se z urniki dela
vzgojiteljev seznanijo ob sprejemu v dom.
Dijaki ob petkih praviloma odhajajo domov, zato A in B stavbo ob koncu tedna zapiramo. V
primeru šolskih obveznosti (sobotni pouk) po šolskem koledarju, je ob koncu tedna odprta
vsaj ena od stavb doma. Praviloma je to stavba B, kjer živi največ dijakov. Velja pa pravilo, da
je ob koncu tedna odprta tudi stavba A, če zaradi šolskih obveznosti ostane v domu več kot 6
dijakov.
Za posamezne dijake (do 8) iz stavb A in B priskrbimo prenočišče v stavbi C.
Dom zapiramo v času jesenskih, novoletnih, zimskih ter prvomajskih počitnic.
Vse stavbe doma odpiramo ob nedeljah oz. na dan pred začetkom pouka po praznikih oz.
počitnicah ob 16.00 uri.
Vzgojitelj vzgojne skupine:
- samostojno vodi vzgojno-izobraževalno delo skupine,
- vodi učne ure, organizira pomoč pri učenju, spremlja učni uspeh in napredovanje dijakov,
- svetuje dijakom in jim pomaga pri reševanju njihovih problemov,
- seznanja dijake s predpisi doma, domskim redom in drugimi navodili,
- je mentor interesnim dejavnostim,
- navezuje stike in sodeluje z razredniki, profesorji in starši,
- izreka in predlaga pohvale in druge vzgojne ukrepe,
- opravlja medskupinsko vzgojno delo,
- vodi predpisano pedagoško dokumentacijo,
- se stalno izobražuje in izpopolnjuje svoje znanje iz področja vzgoje in
izobraževanja mladih.
V. SODELOVANJE S STARŠI
Svet staršev
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsaka vzgojna skupina po enega predstavnika,
ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku vzgojne skupine.
Svet staršev se sestane najmanj dvakrat na leto in poleg aktualne problematike obravnava:
- poročilo o rezultatih vzgojno-izobraževalnega dela,
18
- analizo vzgojnih ukrepov,
- pravila življenja in dela v domu,
-samoevalvacijsko poročilo
- letni delovni načrt.
Svet staršev v šol. l. 2014/2015 vodi Mojca Volf.
Roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja s starši
Prvi roditeljski sestanek je vsako leto organiziran ob prihodu dijakov v dom, dan pred
pričetkom pouka.
Vsebina prvega roditeljskega sestanka je:
- predstavitev vzgojnega programa doma in vzgojitelja, ki bo vodil vzgojno skupino,
- obravnava pravil življenja in dela v domu,
- dogovor o metodah in oblikah sodelovanja staršev z vzgojiteljem,
- pobude in predlogi za svet staršev.
Drugi roditeljski sestanek bo organiziran v januarju, po prvi redovalni konferenci. Staršem
ponujamo tudi možnost, da se oglasijo v domu takrat, ko so organizirani roditeljski sestanki
na šolah. Starši morajo v tem primeru svoj obisk v naprej napovedati.
Govorilne ure
Datum in uro govorilnih ur prilagajamo željam in potrebam staršev. Zaradi velike
oddaljenosti staršev uporabljamo tudi druge oblike povezovanja vzgojitelja s starši, kot sta
pisno, telefonsko in e-sporočanje. Vsak vzgojitelj je staršem vedno na razpolago in ga lahko
pokličejo po telefonu v času, ko je po razporedu v službi. Za sodelovanje vzgojiteljev s
profesorji in razredniki na šolah, ki jih obiskujejo naši dijaki, pripravimo poseben razpored
govorilnih ur vzgojiteljev.
Druge oblike povezovanja s starši
Starše vabimo k sodelovanju:
- pri izvajanju interesnih dejavnosti,
- izvajanju projektov,
- vabimo jih na prireditve, kjer nastopajo njihove hčerke oziroma sinovi,
- ob koncu šolskega leta zberemo njihove pripombe, predloge in pobude z anketnim
vprašalnikom,
- na željo staršev organiziramo predavanja o aktualnih temah.
VI. DOMSKA SKUPNOST
Skupnost dijakov dijaškega doma predstavljajo vsi dijaki dijaškega doma.
Predsedstvo skupnosti dijakov doma pa je sestavljeno iz predsednikov posameznih vzgojnih
skupin in predsednikov domskih komisij.
Mentorici predsedstva skupnosti dijakov doma v šolskem letu 2014/2015 sta Barbara Rosina
in Nina Golob.
Predsedstvo skupnosti dijakov doma sklicuje predsednik predsedstva. V primeru, da se
predsedstvo konstituira na novo, prvi sklic opravi ravnatelj ali mentor.
Predsedstvo se sestane ob začetku šolskega leta, nato pa vsak drugi mesec.
19
V šolskem letu 2014/2015 se bodo predstavniki domske skupnosti aktivno vključili v pripravo
in izvedbo petih domskih prireditev.
Predsedstvo obravnava vprašanja iz življenja in dela dijakov v domu in v imenu skupnosti
dijakov daje pobude za izboljšanje kvalitete življenja in dela.
Predloge, pobude in mnenje skupnosti dijakov obravnava vzgojiteljski zbor, Svet staršev in
Svet doma.
VII. STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE VZGOJITELJEV
Programi in vsebine izobraževanja, ki bodo v šolskem letu 2014/2015 prednostne:
 Programi za razvoj novega profesionalizma in razvijanja ključnih kompetenc.
 Izobraževanje preko uvajanja novih pristopov in modelov vzgojnega dela z mladimi,
izvajanje inovacijskih in drugih projektov, nacionalnih mrež ter akcijsko raziskovanje.
 Usposabljanje za dialog med ljudmi, avtonomno delovanje, programi za
usposabljanje na področju komunikacij in medosebnih odnosov, razvijanje kulture
sodelovanja in timskega dela.
 Programi s področja sodobnih teorij vzgoje in izobraževanja: spoznavanje
psihosocialnih zakonitosti, ki vplivajo na osebno rast mladostnika v sodobni družbi.
 Programi usposabljanja za vodenje delavnic za osebnostno rast in pozitivno
samopodobo dijakov.
 Usposabljanje za uporabo sodobne IKT tehnologije.
 Usposabljanje za samoevalvacijo.
Vsebine izobraževanja, ki bodo organizirane za vse strokovne delavce in se bodo izvajale v
Dijaškem domu Ivana Cankarja :

Izvedba treh predavanj in delavnic za vzgojiteljski zbor, ki jo bodo pripravili strokovni
aktivi in mreža zdravih šol.

Izvedba usposabljanja, ki ga pripravlja nacionalni inštitut za javno zdravje:
duševnega zdravja, To sem jaz.net in Ko učenca/učitelja strese stres.

Seminar v mesecu avgustu: Usposabljanje za izvajanje delavnic za razvijanje pozitivne
samopodobe mladostnikov.
Izboljševanje
VIII. SPREMLJANJE IN VREDNOTENJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA
-
Ravnateljica spremlja vzgojno delo skupaj z vodji aktivov na sestankih strokovnega
kolegija, spremlja potek dela v vzgojnih skupinah, na skupnih prireditvah, interesnih
dejavnostih in komisijah.
- Analizira opravljeno delo za vsako ocenjevalno obdobje, z namenom ugotavljanja
možnosti za izboljšanje kvalitete dela.
- Ob koncu šolskega leta opravi analizo dela z namenom ugotavljanja vzrokov za
odstopanja in odpravljanje le-teh. Vodi pregled letne delovne obveznosti vzgojiteljev.
Osnova za izpolnjevanje realizacije delovne obveznosti je:
- mesečni urnik dela vzgojitelja,
20
- letna delovna obveznost,
- šolski (domski) koledar,
- evidenca opravljenih ur po mesecih,
- evidenca prihodov na delo in iz dela,
- vodenje interesne dejavnosti izven neposrednega vzgojnega dela,
- izobraževanje izven neposrednega vzgojnega dela,
- nadomeščanje vzgojiteljev.
Ravnateljica opravi v vsakem ocenjevalnem obdobju hospitacije:
- pregled stanja prostorov vzgojne skupine,
- pregled aktivnosti pri interesni dejavnosti,
- pregled vodenja zahtevane pedagoške dokumentacije,
- prisostvovanje na sestanku vzgojne skupine.
SPREMLJANJE URESNIČEVANJA LETNEGA DELOVNEGA NAČRTA
Realizacijo letnega delovnega načrta bomo spremljali preko:
1. Sprotnih vpisov v:
- uradne knjige in evidence,
- vodenje dnevnikov,
- vodenje realizacije interesnih dejavnosti,
- vodenje dokumentacije projektov, ki jih razpisuje MIZŠ, ZRZŠ, projektov, ki potekajo v
okviru MOL, Urad za mladino, Urad za preprečevanje zasvojenosti…
2. Zapisnikov:
- vzgojiteljskega zbora,
- strokovnih aktivov,
- strokovnih timov
- upravnega odbora domskega sklada,
- sestankov strokovnega kolegija,
- sveta doma,
- sveta staršev,
- roditeljskih sestankov,
- predsedstva domske skupnosti,
- komisije za prehrano.
3. Kronike doma
4. Občasnih poročil o realizaciji dela:
- poročila ravnatelja Svetu zavoda,
- poročila strokovnih delavcev na strokovnih sestankih in zborih,
- poročila projektov,
- poročila strokovnih aktivov vzgojiteljev.
5. Samoevalvacijskega poročila o kakovosti.
Ljubljana, 19. september 2014
Ravnateljica: Manja Petelin
21
PRILOGE:
22
I. cilji in izvedbene naloge v šolskem letu 2014/2015
Cilj
Izvedbene naloge
Ohranjanje trenda doseganja boljšega
učnega uspeha dijakov, ki bivajo v domu v
primerjavi z učnim uspehom dijakov, ki se
v šolo vozijo oziroma bivajo doma in šolo
obiskujejo v domačem kraju
Rast aktivno vključenih dijakov v interesne
in druge dejavnosti doma
Rast števila dijakov, ki pridobijo status
odgovornega dijaka
Razvijanje in utrjevanje pozitivne
samopodobe dijakov
Povečati odgovorno ravnanje dijakov do
okolja in sebe :




razvijanje zdravega življenjskega sloga
povečati udeležbo dijakov v športnih
aktivnostih
izboljševati ločevanje odpadkov
zmanjšati odpadke hrane, ki jo dijaki
puščajo na pladnjih
Zmanjšati izstope dijakov med šolskim
letom
Zmanjšati število kršitev domskega reda :
večernih zamud in nedovoljenih izhodov
Povečati sodelovanje staršev
pri izvajanju VI procesa
-
-
Spremljali bomo posamezne dijake , ugotavljali njihove učne tehnike in navade in jih usmerjali k
racionalnemu in učinkovitemu delu.
Z novinci se bomo o tem pogovorili in zapisali njihove cilje na individualnih pogovorih.
Dijake bomo spodbujali k medsebojni učni pomoči.
Sledili bomo rezultate v šoli, preko E redovalnic in se posvetovali z razredniki.
Dijakom bomo po potrebi pomagali pri pripravi individualnih učnih načrtov in z dogovori s starši poiskati
ustrezne inštruktorje.
Na sestankih vzgojnih skupin bomo predstavili prednosti aktivnega preživljanja prostega časa.
Predstavili bomo mapo »DIC je svet«, kjer beležimo udeležbo in pridobljene spretnosti in znanja pri
posameznih interesnih dejavnosti, kar lahko nadomesti izbirne vsebine na šoli in velja za uveljavljane
kompetenc tudi kasneje.
Na individualnih pogovorih bomo spoznavali interese dijakov in jim priporočali ustrezne dejavnosti.
Aktivnim dijakom bomo sproti pisali potrdila za mapo.
Dijake bomo seznanili s pogoji za pridobitev statusa in pravicami, ki iz tega izhajajo.
Mlajše dijake bomo spodbujali, da dosežejo potrebne standarde.
Spremljali bomo stanje, da bodo dijaki s pridobljenim statusom konstruktivni in vzgled mlajšim.
Dijake bomo spodbujali pri njihovem delu, pohvalili njihove rezultate.
Vključili se bomo v izobraževanje na tem področju.
Izvedli bomo posamezne delavnice .
Dijake bomo informirali o posameznih akcijah.
Jih spodbujali k udeležbi s pomočjo tistih vrstnikov, ki so že aktivni.
Na sestankih vzgojnih skupin se bomo pogovarjali o ločevanju odpadkov, vključevali bomo predstavnike
za ekologijo.
Spremljali bomo stanje in opozarjali.
Izvajali bomo ocenjevanje sob in sproti reagirali na stanje.
Na sestankih vzgojnih skupin bomo dijake ozaveščali in njih navajali na spoštljiv odnos do hrane.
Pozorno bomo spremljali vzdušje po sobah in počutje posameznih dijakov.
Sproti bomo odkrivali in reševali osebne težave in medsebojne konflikte.
Skrbeli bomo za red, nočni mir, dobre odnose, razvijali sproščeno vzdušje in občutke varnosti in
pripadnosti.
Starše bomo sproti obveščali o naših opažanjih.
Dijake bomo podrobno seznanili s tistimi točkami domskega reda, ki jih bomo dosledno upoštevali.
Na roditeljskem sestanku smo podobno vsebino predstavili staršem.
Pravila bomo pojasnjevali tako, da bodo tudi dijakom videti smiselna.
Kršitve bomo sproti obravnavali, pri kaznovanju se bomo, kolikor bo mogoče in smiselno dogovarjali za
alternativne oblike z ustrezno vsebino.
Starše bo sproti obveščali
Vabili jih bomo na večje prireditve
aktiv: A
Doseženi rezultati
DIC
2013 / 14
Pričakovani rezultati
za enoto:
2014 / 15
88%
po 2. konferenci
Ohranitev
doseženega
rezultata
po popravnih izpitih
98,5%
53%
60%
10,2%
10% in več
_
Preseči
dosežene
rezultate
Mer. odpadkov hrane

Kosilo: 11%

Večerja: 17,7%

Kruh: 4,5 kg / dan
11%
10%
Nova metodologija
spremljanja za š.l.
2014/2015
_
I. cilji in izvedbene naloge v šolskem letu 2014/2015
Cilj
Izvedbene naloge
aktiv: BI
Ohranjanje trenda doseganja
boljšega učnega uspeha dijakov, ki
bivajo v domu v primerjavi z učnim
uspehom dijakov, ki se v šolo vozijo
oziroma bivajo doma in šolo
obiskujejo v domačem kraju
Rast aktivno vključenih dijakov v
interesne in druge dejavnosti doma
88%
po 2. konferenci
po popravnih
izpitih
98,5%
Rast števila dijakov, ki pridobijo status
odgovornega dijaka
-
Razvijanje in utrjevanje pozitivne
samopodobe dijakov
Povečati odgovorno ravnanje dijakov
do okolja in sebe :



razvijanje zdravega življenjskega sloga
povečati udeležbo dijakov v športnih
aktivnostih
izboljševati ločevanje odpadkov
-
zmanjšati odpadke hrane, ki jo dijaki
puščajo na pladnjih
-
Zmanjšati izstope dijakov med šolskim
letom
-
Zmanjšati število kršitev domskega
reda :
večernih zamud in nedovoljenih
izhodov
-

Povečati sodelovanje staršev
pri izvajanju VI procesa
-
Na roditeljskem sestanku starše seznanimo z IP Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja,
do konca septembra po skupinah zberemo kandidate za nudenje učne pomoči, projektni tim
pripravi mapo ponudnikov učne pomoči in obvestilo na spletni strani Dic-a,
vzgojitelji pomagamo dijakom pri oblikovanju učne strategije, dosledno spremljamo
prisotnost in način dela novincev,
pripravimo individualne načrte za dijake (lanski učni uspeh, dosežki in morebitne težave).
Na roditeljskem sestanku in po skupinah predstavimo interesne dejavnosti in mapo Dic je svet,
ob pripravi individualnega plana dela se z novinci pogovorimo, kje so že aktivni in uspešni,
vsak novinec naj bi se vključil v vsaj eno interesno dejavnost- spremljamo, obveščamo.
Na roditeljskem sestanku in v skupini predstavimo interesne dejavnosti in mapo Dic je svet,
spodbujamo vključevanje v aktivnosti, dosledno beležimo in izdamo potrdila za dejavnost, ki
jo vodimo,
vsak novinec naj bi bil vključen vsaj v eno interesno dejavnost.
Med šolskim letom v skupini izvedemo vsaj dve delavnici ( gradiva so na voljo pri svetovalni
delavki) ,
po delavnici izvedemo anketiranje dijakov o njihovem zadovoljstvu z delavnico (ali so kaj
pridobili..),
dijakom damo povratne informacije, jih kdaj pohvalimo,
starše obveščamo o vključevanju, dosežkih, pohvalah.
Na 1. roditeljskem sestanku in po skupinah predstavimo projekt Zdrava šola in dosedanje
aktivnosti,
obveščamo, motiviramo in sodelujemo pri športnih aktivnostih,
pripravimo razpored odnašanja embalaže in papirja, dnevno pregledujemo urejenost
prostorov za smeti, sodelujemo z tehničnimi delavci,
z dijaki evalviramo uspešnost ločevanja odpadkov v skupini in iščemo izboljšave
z akcijami seznanimo starše in dijake, ozaveščamo, vključimo predstavnike skupin za prehrano
v akcijo merjenja ostankov hrane in predstavimo rezultate merjenj.
Pogovori z novinci in njihovimi starši, hitro reagiranje na nezadovoljstvo,
skrbimo za dobro klimo znotraj skupine, skupne aktivnosti, neformalne pogovore, poštene in
odkrite medsebojne odnose.
Seznanimo starše in dijake s pravili večernih izhodov in se tega tudi držimo,
mesečna evalvacija nedovoljenih in zamujenih izhodov- vzgojitelj za svojo skupino na aktivu,
poenotimo, kolikor je mogoče, kriterije za izdajo izhodov,
reagiramo ob morebitnih odstopanjih( velja za dijake in vzgojitelje).
Obveščamo starše o našem delu, pravilih in posebnostih, ustvarjamo medsebojno zaupanje,
povabimo starše, ki bi želeli bolj aktivno sodelovati, da nam predstavijo kakšno svojo
dejavnost, projekt,
vključimo starše v projekt Zdrava šola-skupaj za boljše zdravje otrok in odraslih- pošljemo
dopis, pristopno izjavo, gradiva preko mreže zdravih šol
Doseženi rezultati
DIC
2013 / 14
Pričakovani rezultati
za enoto:
2014 / 15
88%
98%
53%
53%
10%
10,2%
_
Mer. odpadkov
hrane

Kosilo: 11%

Večerja: 17,7%
 Kruh: 4,5 kg /
dan
11%
Nova metodologija
spremljanja za š.l.
2014/2015
_
11%
I. cilji in izvedbene naloge v šolskem letu 2014/2015
aktiv: BII
Cilj
Izvedbene naloge
Ohranjanje trenda doseganja
boljšega učnega uspeha dijakov, ki
bivajo v domu, v primerjavi z učnim
uspehom dijakov, ki se v šolo vozijo
oziroma bivajo doma in šolo
obiskujejo v domačem kraju
- motiviramo dijake za načrtno in sistematično učenje v času učnih ur, ustvarjamo spodbudno učno okolje
- ugotavljamo učne navade in predznanje novincev, seznanjamo novince z učinkovitimi metodami in tehnikami učenja, širimo mrežo
dijakov, ki nudijo učno pomoč
- vzgojitelji pomagamo pri vzpostavljanju stikov med dijaki, ki potrebujejo učno pomoč in dijaki, ki jo nudijo
- dijake spodbujamo k obiskovanju knjižnice in uporabo čitalnice
- dijakom pomagamo najti in urediti primeren prostor za učenje, predvsem v primerih dijakov, ki se učijo na glas
- sodelujemo z razredniki in šolskimi svetovalnimi službami in svetovalno delavko našega dijaškega doma
- informiramo starše, v ta namen večinoma uporabljamo e-pošto in telefon ter osebni stiki
- izvolimo predstavnike dijakov vseh vzgojnih skupin (projekti: MZŠ, Ekošola, Mreža učečih se šol, BITI, domska skupnost, preh. komisija)
- dijake seznanjamo z aktivnostmi v domu in njihovimi programi
- pripravimo skupna izhodišča za vključevanje dijakov pri pripravi in izvedbi projektov
- skupaj z dijaki pripravimo program
- sprotno predstavljamo rezultate dejavnosti na MPD, na spletni strani Dic-a, facebooku DIC-a
- izdajamo potrdila za Mapo DIC je svet
- seznanjamo dijake s pravili za pridobitev statusa
- spodbujamo aktivno vključevanje dijakov v interesne dejavnosti in druge aktivnosti doma
- starše seznanimo s pravili za pridobitev statusa
- spodbujamo vrednote kot so: odgovornost, sodelovanje, spoštovanje, sprejemanje različnosti, poštenost, solidarnost
- spodbujamo spoštovanje in zaupanje v medsebojnih odnosih
- prisluhnemo mladostniku in njegovim težavam
- izvajamo delavnice za izboljšanje samopodobe dijakov in osebnostne rasti
- pomagamo iskati pametne rešitve, po potrebi vključimo svetovalno delavko doma in strokovnjake izven doma
- izdelujemo individualne načrte dijakov in spremljamo rezultate
- predstavnike za zdravje in ekologijo motiviramo za sodelovanje v obeh projektih
- dijake vključujemo v športne aktivnosti (tek, odbojka, nogomet, namizni tenis, fitnes, aerobika, ples, športno plezanje)
- osveščamo dijake k zdravemu prehranjevanju (zmanjševanje sladkorja, bele moke, soli)
- pomen zelenjave in sadja pri prehrani
- izvedemo akcije: slovenski zajtrk, merjenje ostankov hrane na pladnjih
- dan brez cigarete: 31. Januar
- osveščamo dijake, da pojedo toliko kolikor potrebujejo in s tem posledično zmanjšamo odpadke hrane na
pladnjih
- predstavnike za ekologijo zadolžimo, da skupno z vzgojiteljem pregledujejo izvajanje dežurstev sob:odnašanjeodpadkov iz ekoloških
otokov na hodnikih in stanje v kuhinjah - mesečne tabele; dosledno ločujemo odpadke
- vzgojitelji ob petkih ocenjujemo urejenost sob
- urejamo okolico doma - po mesečnem razporedu za posamezne skupine; dijake opozarjamo na ugašanje luči in na manjšo uporabo vode
- ob namestitvi novincev spoštujemo njihove želje
- pogosti stiki in pogovori z novinci
- pogosti stiki s starši
- v začetku šol. leta uvajamo novince v življenje doma: predstavimo dom, dejavnosti, ogled predstave v Kreatoriju
- prvi teden izvedemo ogled Ljubljane, ogled Botaničnega vrta, sprehod na Rožnik, z ladjico po Ljubljanici
- izvedemo spoznavni večer, pohod na grad
- dijake seznanjamo s pravili domskega reda in posledicami kršitev in ukrepamo tudi ob manjših zamudah z izhodov
- na sestankih vzgojnih skupin se pogovarjamo o spoštovanju pravice do nočnega miru
- vodimo individualne razgovore z dijaki, ki kršijo pravila in dosledno evidentiramo prisotnost dijakov v skupini ob 21.uri
- ob 22. uri poskrbimo, da so dijaki umirjeni
- organiziramo roditeljske sestanke (dvakrat na leto)
Rast aktivno vključenih dijakov v
interesne in druge dejavnosti doma
Rast števila dijakov, ki pridobijo
status odgovornega dijaka
Razvijanje in utrjevanje pozitivne
samopodobe dijakov
Povečati odgovorno ravnanje dijakov
do okolja in sebe :
razvijanje zdravega življenjskega sloga
povečati udeležbo dijakov v športnih
aktivnostih
izboljševati ločevanje odpadkov
zmanjšati odpadke hrane, ki jo dijaki
puščajo na pladnjih
Zmanjšati izstope dijakov med
šolskim letom
Zmanjšati število kršitev domskega
reda : večernih zamud in
nedovoljenih izhodov
Povečati sodelovanje staršev
25
Doseženi
rezultati DIC
2013 / 14
Pričakovani rezultati
za enoto:
2014 / 15
89,7%
po 2. konferenci
89%
po popravnih
izpitih
98,5%
47%
12,5%
50%
10%
_
Mer. odpadkov
hrane
Kosilo: 11%
Večerja: 17,7%
Kruh: 4,5 kg / dan
7,5%
Nova
metodologija
spremljanja za š.l.
2014/2015
_
9%
pri izvajanju VI procesa
- preko elektronske pošte in telefonsko obveščamo starše o poteku dejavnosti v domu ter jih povabimo na posamezne dogodke v domu
- informiramo starše o načrtovani pripravi hrane in tematskih dnevih kuhinj sveta in o skrbi za varnost
- sprotno rešujemo vzgojne probleme in obveščamo starše o poteku učne pomoči
26
Obrazec projekt
Projekt
Naziv projekta
Ekošola
Časovni okvir/trajanje
projekta
2014/15
Cilji projekta (kaj želimo
doseči splošno glede na
vizijo šole in vrednote ter
katere konkretne rezultate
želimo doseči)
Oblike evalvacije projekta
(kako se bo ugotovilo ali so
bili cilji doseženi tako splošni
kot konkretni)
Nosilec projekta in
sodelujoči
oblikovanje eko vrednot, ki naj postanejo del življenja dijakov;
učenje prepoznavanja in reševanja okoljskih problemov;
ohranitev eko zastave (program EKOšole);
izvedba projektov EKOšole;
dosledno ločevanje odpadkov (nadzor ekoloških otokov);
aktiviranje čim več djakov za urejanje in vzdrževanje urejenosti okolice
doma (dežurstvo po nadstropjih, akcija ob Dnevu zemlje);
sodelovanje s projektoma BITI in MZŠ (dobrodelnost in merjenje ostankov
hrane);
varčevanje z energijo (motiviranje dijakov k ugašanju luči in računalnikov
…);
varčevanje z vodo (navajanje na smotrno porabo vode pri tuširanju);
-merjenje količine zbranih odpadnih materialov
-spremljanje urejanja okolice doma
-izpolnitev mednarodnega programa EKOšole
Vojka Viler Krivec, Barbara Rosina, Franci Tehovnik, Vladimira Belič
Ocena vrednosti in
lastna sredstva
financiranje projekta (lastna
sredstva, MŠŠ, EU strukturni
skladi…)
Kratek opis projekta:
Dežurstvo dijakov pri odnašanju odpadkov
Urejanje okolice doma
Redni sestanki eko predstavnikov in poročanje le teh v vzgojnih skupinah
Zmanjševanje porabe vode in električne energije
Krvodajalska akcija – dobrodelnost, solidarnost
Ogled observatorija na Golovcu
Sodelovanje z MZŠ in projektom BITI
Izvedba projektov, ki so določeni z LDN Ekošole (Ekokviz, Altermed, Tradicionalni slovenski zajtrk)
Sodelovanje s četrtno skupnostjo Ljubljana – Center
Spoznavanje pravične trgovine
Ogled botaničnega vrta
Ogled čistilne naprave
Izdelovanje in namestitev gnezdilnic za ptice, ki živijo v okolici doma
Izdelava in namestitev hotela za koristne žuželke
Datum: 18. 9. 2014
Predlagatelj(-i): Vojka Viler Krivec, Vladimira Belič, Barbara Rosina, Franci Tehovnik
Projekt
Naziv projekta
BITI
Časovni okvir/trajanje
Triletni projekt: 2009, 2010, 2011 in nadaljevanje 2012, 2013, 2014 / 2015 – prvo leto tretje
triletke
Ozaveščenost mladih o kompleksnosti pojmov ekologija in trajnostni razvoj, sobivanje (kot
ključnimi vprašanji njihove prihodnosti)
Vključenost in odgovorno sooblikovanje skupnosti
Cilji projekta (kaj ţelimo doseči
splošno glede na vizijo šole in
vrednote ter katere konkretne
rezultate ţelimo doseči)
Oblike evalvacije projekta (kako
se bo ugotovilo ali so bili cilji
doseţeni tako splošni kot
konkretni)
Nosilec projekta in sodelujoči
Ocena vrednosti in financiranje
projekta (lastna sredstva, MŠŠ,
EU strukturni skladi…)
Evalvacijo na prvi ravni predstavljajo odzivi, kritike in komentarji končnih produkcij, izdelkov,
dogodkov ipd.
Projekt, oziroma javne dogodke in odzive bomo evalvirali tudi preko anket, video intervjujev, ki
jih bomo opravljali tako z udeleţenci projekta kakor tudi z uporabniki, obiskovalci prireditev ipd.
Pomemben del evalvacije bodo opravili zunanji strokovni sodelavci, ki jih nameravamo pritegniti
k projektu.
Svojevrstna evalvacija bo potekala tudi na spletni strani projekta, na socialnih omreţjih in
forumih, z objavljanjem blogov članov projekta, ipd.
V okviru projekta se izdajajo publikacij (knjiţice BITI, ipd), kjer so objavljane, refleksije in
raziskave s strani članov projekta, udeleţencev različnih delavnic, zunanjih sodelavcih in drugih,
o posameznih segmentih in o projektu v celoti.
Drago Pintarič, Vera Kraševec, Mira Narobe, Nina Golob, Marija Gerdej Poljanšek
Miha Indihar; Člani skupine Pozitiv (mentorji in izvajalci – dijaki):Blaţ Bačar, Borut Bučinel, Miha
Maver, Radovan Jaušovec, Bara Kolenc, Bojan Matjašič, Ţan Dolinar
odobrena sredstva MOL
Kratek opis projekta:BITI: obstajati, ţiveti, preţiveti, zavedati se, čutiti, sočustvovati, zavzemati se, obstajati v najglobljem in
najširšem eksistenčnem smislu v vseh njegovih pomenih.- ZAVEDATI SE sebe, sveta okoli sebe, svojega mesta in odgovornosti v
njem.
Projekt je povezan s področjem trajnostnega razvoja, oz. ekologije v najširšem pomenu besede. Izhaja iz holističnega pogleda
(paradigme) na svet, ki zahteva celovit pristop pri soočanju s sodobnimi, perečimi izzivi in njihovim reševanjem. Svet je namreč
organska celota, ki ga ni mogoče ločiti na posamezne segmente. Opazovalec (subjekt) ni ločen in izvzet od opazovanega,
sprememba se mora začeti pri njem, v njegovi zavesti.
Lotevamo se ga s pomočjo sodobnih digitalnih orodij ter multimedijskimi umetniškimi praksami, organizacijo dogodkov ter s
konkretnimi akcijami.
Svet se začne v naši glavi in z našim pragom. Slogan (projekt) DIC je svet in projekt BITI (pojem) sta dve plati iste medalje. DIC
predstavlja dejanski fizični (lokalni) in virtualni (“globalni”) prostor, ki ga je nemogoče ločiti.
Ljudje, ki fizično poseljujejo ta prostor (600 dijakov, 90 študentov, 60 zaposlenih ...) ter številni zunanji sodelavci, posamezniki in
partnerske organizacije (mentorji, strokovnjaki - bivši dijaki, simpatizerji, partnerske organizacije s katerimi sodelujemo zadnja leta,
ipd.), predstavljajo matrico dejanskega sveta, ki ga je mogoče spreminjati in soustvarjati. Gre za »laboratorij«, ki omogoča
merjenje učinkov projekta tako na materialni kakor tudi na zavestni ravni.
Prvo leto tretje triletke - šolsko leto 2014/15 / plan dela:
Gostovanja, nadaljevanje mednarodnega projekta BITI / Sarajevo, Mostar, september 2014
Gostovanje na mednarodnem gledališkem festivalu srednješolskih skupin Juventafest, Sarajevo, september 2014
Delo plesnogledališke delavnice s pripravo dveh novih produkcij / Polnoletni – ob 18. obletnici skupine Pozitiv in novo predstavo (nagrada koprodukcija s CD)
BITI – participirati – aktivno sodelovati pri oblikovanju ţivljenja in odnosov v Domski skupnosti – sodelovanje z DS dijakov, aktivno
sodelovanje pri pripravi in izvedbi skupnih domskih dogodkov
Delavnice: gledališka, video in digitalna animacija, multimedijski portal (MPD)
Organizacija razstav in instalacij v domu / likovna delavnica in podprojekt Atelje
Sodelovanje z drugimi projekti, ID in iniciativami v domu / večeri klasične glasbe ob »sončnih prekretnicah« v a stavbi
Začetek na novi dejavnosti – uvajanje in promocija Druţabnih iger za dijake, odmik od računalnikov, vrstniško in medvrstniško
druţenje, zabava in sodelovanje (sodelovanje z DS, oblikovanje tima promotorjev, asistentov »pospeševalcev«).
Delo na novi delavnici » BITI temnica«, delo na analogni fotografiji, priprava razstav v domu, moţnost objav v Triperju
Delo – sodelovanje pri časopisu Triper in dejavnostih, ki so z njim povezane (literarni pogovorni večeri, ipd…)
Datum:12.9.2014
Predlagatelj(-i): Drago Pintarič, vodja projekta
28
Projekt
Naziv projekta
Mreža zdravih šol
Časovni okvir/trajanje projekta
Cilji projekta (kaj želimo doseči
splošno glede na vizijo šole in
vrednote ter katere konkretne
rezultate želimo doseči)
Šol. leto 2014/2015
Oblike evalvacije projekta (kako
se bo ugotovilo ali so bili cilji
doseženi tako splošni kot
konkretni)
Nosilec projekta in sodelujoči
Ocena vrednosti in financiranje
projekta (lastna sredstva, MŠŠ,
EU strukturni skladi…)
Zdrava prehrana - priprava smoothyev na Palačinka party-u (sodelovanje s Komisijo za
prehrano)
Vključitev čim večjega števila dijakov v športno - zabavne dejavnosti– nadaljevanje akcije
1000 km do lj. maratona, udeležba na krosu in drugih tekaških prireditvah, pohodih
(sodelovanje s Športnim društvom DIC)
Obeležitev Dneva zdrave hrane – 16.10. 2014 - merjenje ostankov hrane
Dosledno ločevanje odpadkov v ekološkem otoku
Urejanje okolice, korit ob domu
Izboljšati ozaveščenost dijakov in staršev glede zdravega načina življenja - vključitev v
projekt NIJZ »Skupaj za boljše zdravje otrok in odraslih«
Vključitev delavcev v izobraževalni program NIJZ »Izboljševanje duševnega zdravja v šoli«
ter izvedba delavnic za dijake
Delavnica izdelovanja čajnih mešanic z navodili za uporabo
Ustvarjalne delavnice
Delavnica »Izdelovanje krem«
Delavnica (3 ure) Tibetanske vaje – za dijake
Predavanja o škodljivosti sladkorja, zdravi prehrani,orgonski energiji
Ozaveščanje dijakov o škodljivosti kajenja - Dan brez cigarete-31.1.2015
Merjenje ostankov hrane-ponovitev lanskoletne akcije
Evidentiranje udeležbe na športnem področju, delavnicah in izobraževanjih
Usposobljenost za posredovanje znanj dijakom
Ocenjevanje ekoloških otočkov
Anketni vprašalniki
Tjaša Strmšek - vodja projekta
Nataša Kuhelj Rožac
Zoran Grgič
Neža Ahčin
Stanislava Kanduč
Barbara Erjavec
Romana Tramšek
Ljuba Plesec
Aljoša Murn
Tjaša Strmšek
Miha Indihar
lastna sredstva
sponzorstva zunanjih sodelavcev
ponudba izobraževanj s strani ZZZS
Kratek opis projekta:
Projekt Mreža zdravih šol tesno sodeluje z ostalimi projekti in področji v domu (športno društvo, komisija za prehrano, ekošola).Tudi v tem šolskem letu bomo nadaljevali z vzpodbujanjem zdravega načina življenja pri dijakih in zaposlenih, z vključitvijo
v projekt NIJZ »Skupaj za boljše zdravje otrok in odraslih« pa bomo poskušali v čim večji meri pridobiti tudi starše. Delavci
doma se bomo vključili v izobraževalni program »Izboljševanje duševnega zdravja v šoli«, katerega vsebine bomo lahko uporabili
pri vsakdanjem delu z dijaki.
Dan zdrave hrane – 16. 10. bomo obeležili z akcijo merjenja odpadkov hrane. Dijake bomo navajali, da vzamejo toliko hrane, kot
jo lahko pojedo.
Preko dela v vzgojnih skupinah bomo dijake navajali na dosledno ločevanje odpadkov.
Izvedli bomo predavanja/delavnice za dijake in delavce doma:
- delavnica priprave čajnih mešanic z navodili za uporabo /izdelovanje vrečk/ (Neža Ahčin, Barbara Erjavec)
- ustvarjalne delavnice (Neža Ahčin)
- delavnica izdelovanja krem ( Martina Mlakar)
- predavanje o škodljivosti sladkorja – (ga. Ruža Pandelj)
- predavanje o zdravi prehrani ( Zarja Grgič)
- predavanje/delavnica o orgonski energiji (Dejan Kušer)
- delavnice s področja duševnega zdravja (Erika Šešek, vzgojitelji)
- delavnica s praktičnim prikazom tibetanskih vaj za dijake (Tjaša Strmšek)
Ob svetovnem Dnevu brez kajenja -31.1. bomo izpeljali Dan brez cigarete in dijakom ter delavcem doma ponudili možnost, da se
odvadijo kajenja oz. razvado nadomestijo z bolj zdravo aktivnostjo.
Treningi teka bodo potekali vsak dan od ponedeljka do četrtka, dijake pa bomo spodbujali k sodelovanju in vključevanju tudi v
ostale športne aktivnosti ter k udeležbi na raznih športnih prireditvah.
Dijake, starše in zaposlene bomo obveščali o vseh dogodkih oz. aktivnostih, povezanih z Mrežo zdravih šol ter o brezplačnih
predavanjih, ki jih organizira NIJZ.
Datum: 12. 09. 2014
Predlagatelj(-i): Tjaša Strmšek
29
Obrazec projekt
Projekt
Naziv projekta
Ustvarjanje spodbudnega učnega okolja v dijaškem domu
Časovni okvir/trajanje
projekta
Cilji projekta (kaj želimo
doseči splošno glede na
vizijo šole in vrednote ter
katere konkretne rezultate
želimo doseči)
Šolsko leto 2014/2015
Oblike evalvacije projekta
(kako se bo ugotovilo ali so
bili cilji doseženi tako splošni
kot konkretni)
- učni uspeh dijakov
- anketa za dijake
- refleksije dijakov
- spremljanje izvajanja učne pomoči
Nosilec projekta in
sodelujoči
Olivija Slivnjek – vodja projekta
Člani projektne skupine: Stane Kink, Barbara Rosina, Ana Stare,
Erika Šešek, Romana Tramšek, Primož Vresnik
Ocena vrednosti in
financiranje projekta (lastna
sredstva, MŠŠ, EU strukturni
skladi…)
Lastna sredstva. Predvidoma do 200 evrov.
- dijaki dosežejo svoj optimalni učni uspeh
- razvijati kompetence za vseživljenjsko učenje pri dijakih
- izboljševati učne strategije dijakov
- dobra samopodoba dijakov
- gojiti vrednoto sodelovanja
- krepiti medsebojno učno pomoč v vzgojnih skupinah
Kratek opis projekta:
Organizirali in izpopolnili bomo mrežo izvajalcev učne pomoči v domu in poskrbeli za informiranje
dijakov. Informacije o aktivnostih projekta bomo posredovali na spletni strani dijaškega doma.
Vzgojitelji bomo spodbujali medsebojno učno pomoč med dijaki. Dijakom bomo nudili strokovno
pomoč in podporo pri razvijanju kompetenc za vseživljenjsko učenje. Z dejavnostmi projekta bomo
udejanjali vrednoto sodelovanja in krepili sociale stike med dijaki. Pobude dijakov glede oblik in
načinov učenja bodo dobrodošle
Organizirali bomo delavnice za izboljšanje samopodobe dijakov. Dijakom bomo pomagali pri
prepoznavanju njihovih učnih stilov in načrtovanju učnih strategij.
Pri projektu izhajamo iz predpostavke, da je dijaški dom specifično učno okolje, kjer mora dijak za
uspešno realizacijo svojih učnih ciljev ob ustrezni motivaciji za učenje razvijati še odgovornost,
samostojnost in prilagodljivost.
Datum: 9.09.2014
Predlagatelj(-i): Olivija Slivnjek
30
SEP
31.8.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
sprej
em
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
počit
počit
počit
počit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
dan
reforma
cije
dan
spom
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
13
DEC
2
TO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
JAN
1
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
novo
leto
TO
pouk
prosl
Boţič
dan
sam
počit
počit
počit
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
prosto
za11.4.
zaklj.1
oc.obd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
prosl
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
MAR
2
PO
APR
1
NE
SR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MAJ
FEB
13
SO
PO
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
praz
dela
praz
dela
JUN
2015
NOV
OKT
2014
DICarski koledar 2014/2015
13
PE
inf.
dan
13
PE
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
inf.
dan
počit
počit
počit
počit
počit
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
dan
upor
počit
počit
počit
pouk
Velik.
pon
.
nad.2.1
13
SR
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE.
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
esej
SM
PM
Sprič.
zaklj.l
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
13
SO
SM
PM
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
SR
ČE
PE
SO
NE
PO
TO
spričevala
dan
drţav
LETNA DELOVNA OBVEZNOST VZGOJITELJEV ZA ŠOLSKO LETO 2014/2015
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
PRIIMEK IN IME
LETNA DEL.
OBV. /ŠT.
DNI*8/ 253*8
DR.PRAZN.
/ŠT. DNI*8/
/8*8/
NEPOSR.
VZG D.
/38*30/
PRIPRAVE
IN DRUGO
DELO
VEZ. NA
NPS
SKUP.
DEL. OBV.
DOPUST
/ŠT. DNI*8/
SKUPAJ
/2-8/
RAZLIKA
ŠT.DNI
DOPUSTA
V
L.2015/PO
P.
AHČIN NEŽA
BELIČ VLADIMIRA
GERDEJ POLJANŠEK MARIJA
GRGIČ ZORAN
INDIHAR MIHA
KANDUČ STANISLAVA
KINK STANISLAV
KUHELJ-ROŽAC NATAŠA
MURN ALJOŠA
NAROBE MIRA
PINTARIČ DRAGO
PLESEC LJUBA
ROSINA BARBARA
SLIVNJEK OLIVIJA
STARE ANA
STRMŠEK TJAŠA
TEHOVNIK FRANCI
TRAMŠEK ROMANA
VILER KRIVEC VOJKA
VRESNIK PRIMOŽ
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
1140
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
380
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
264
280
280
280
216
280
280
280
280
256
280
280
248
280
280
280
280
280
280
232
2064
2064
2012
2064
2012
2064
2088
2064
2064
2040
2064
2064
2032
2064
2064
2064
2064
2064
2064
2016
-24
-8
-8
-8
-72
-8
-8
-8
-8
-32
-8
-8
-40
-8
-8
-8
-8
-8
-8
-56
33
35
35
35
27
35
35
35
35
32
35
35
31
35
35
35
35
35
35
29
ŠT. UR ZA
DR. DELO
/PO
PRAV./
ZMANJŠANA
DELOVNA
OBVEZNOST 2
uri na teden
76
76
76
76
Urnik dela vzgojiteljev A
2014/2015
PO
TO
SR
ČE
TF
MU
DP
LP
MGP
MGP
LP
TF
DP
TF
MGP
MU
MU
LP
DP
TF
7 - 13
13 - 19
DP
MGP
LP
MU
16 - 22
PETEK
07 - 15
11 - 19
NEDELJA
16 - 22
šolsko leto
začetek ↓
DP
MU
TF
LP
MGP
DP
MU
TF
LP
MGP
DP
TF
MGP
MU
LP
5/7
12/14
19/21
26/28
10/12
17/19
začetek ↓
september
2014
oktober
24/
3/5
pred počitnicami
november
21/23
28/30
/2
7/9
14/16
5/7
12/14
19/ 21
9/11
16/18
23/25
odpiranje po počit.
december
januar
2015
februar
24/
sreda
pred počitnicami
30/
/1
/4
nedelja
odpiranje po počit.
6/8
13/15
Inf.d.
20/
pred počitnicami
marec
13/15
20/22
27/29
/1
6/8
odpiranje po
počitnicah
april
17/19
24/
3/6
10/12
odpiranje na Vel.pon.
SO, 11. pouk
8/10
15/17
22/24
12/14
19/21
pred počitnicami
maj
29/31
30. SM PM
junij
/3
odpiranje po počit.
5/7
13. SM PM
Op.:
-
-
Ob petkih pred prazniki oz. počitnicami, ko se dom zapira za daljši čas, poleg po
razporedu dežurnih vzgojiteljev delajo tudi vsi ostali vzgojitelji v času, ko je največja
frekvenca odhodov njihovih dijakov, toliko ur kot je potrebno. Razpored pripravi
pedagoški vodja.
Razpored dela na dan/večer pred odhodi dijakov na počitnice oz. praznike pripravi
pedagoški vodja /en večerni turnus zamaknjen na kasnejšo uro.
Urnik dela vzgojiteljev BI.
2014/2015
7 - 13
8 - 14
12 - 18
13 - 19
16 - 22
PETEK
7 - 13
8 - 14
12 - 18
13 - 19
šolsko leto
PO
TO
SR
ČE
MI
KA
RO
OS
BE
TS
AH
GZ
OS
RO
TS
BE
MI
KA
GZ
AH
TS
BE
GZ
AH
OS
RO
KA
MI
GZ
AH
MI
KA
OS
RO
TS
BE
začetek↓
KA
MI
AH
OS
RO
TS
BE
GZ
OS
AH
KA
MI
GZ
BE
RO
TS
MI
KA
OS
AH
TS
RO
GZ
BE
AH
OS
MI
KA
BE
GZ
TS
RO
GZ
MI
TS
AH
BE
KA
RO
12/14
19/21
26/28
NEDELJA
16-22
OS
začetek↓
september
2014
oktober
5/7
november
14/16
3/5
21/23
7/9
5/7
23/25
30/
/1
12/14
3/6
6/8
10/12
odp na
Vel.p.
19/ 21
9/11
16/18
13/15
Inf.d.
marec
april
17/19
28/30
december
januar
2015
februar
10/12
6/8
13/15
15/17
22/24
20/22 27/29
17/19
SO, 11.
pouk
8/10
maj
29/31
30. SM PM
junij
12/14
19/21
5/7
13. SM PM
Dan pred praznikom oz. počitnicami vsi praviloma po 6 ur (če ni potrebno 6 ur, lahko manj - razpored pripravi pedagoški vodja)
Pred jesenskimi počitnicami
PE, 24. oktober
Pred novoletnimi
počitnicami
Informativni dan
SR, 24. dec.
Pred zimskimi počitnicami
PE,13. oz.
SO,14. februar
PE, 20. februar
Pred majskimi počitnicami
PE, 24. april
Op.: Razpored dela na dan/večer pred odhodi dijakov na počitnice oz. praznike pripravi pedagoški
vodja
/en večerni turnus se zamakne na kasnejšo uro!
Odpiranje doma po praznikih oz. počitnicah od 16.00 – 22.00:
NE, 2. november 2014
NE, 4. januar 2015
NE, 1. marec 2015
NE, 3. maj 2015
TS
MI
RO
AH
34
Urnik dela vzgojiteljev BII.
2014/2015
7 – 13
8 - 14
13 – 19
12 - 18
16- 22
šolsko leto
PO
TO
SR
ČE
PV
MN
AS
BR
BR
AS
VKV
NKR
VKV
NKR
SK
SK
SK
VKV
NKR
16 - 22
SK
MN
PV
PETEK
Začetek ↓
7 – 13
8 – 14
12 – 18
13 - 19
RB
VKV
MN
VP
KS
KRN
MN
VP
VKV
RB
MN
KS
VKV
AS
KS
KRN
AS
RB
VKV
VP
MN
PV
AS
MN
PV
MN
VKV
NKR
AS
BR
BR
AS
KRN
KS
MN
VP
RB
VKV
KS
KRN
AS
VP
KRN
RB
AS
3/5
10/12
17/19
NEDELJA
16 - 22
začetek↓
september
2014
oktober
5/7
november
14/16
12/14 19/21
26/28
21/23 28/30
7/9
5/7
december
januar
2015
februar
23/25
30/
/1
3/6
19/ 21
9/11
6/8
16/18
13/15
Inf.d.
marec
april
12/14
6/8
13/15
15/17
22/24
20/22 27/29
10/12 17/19
odp na
Vel.p.
SO, 11.
pouk
8/10
maj
29/31
30. SM PM
junij
12/14
19/21
5/7
13. SM PM
Dan pred praznikom oz. počitnicami vsi praviloma po 6 ur (če ni potrebno 6 ur, lahko manj - razpored pripravi pedagoški vodja)
Pred jesenskimi
počitnicami
PE, 24. oktober
Pred novoletnimi
počitnicami
Informativni dan
SR, 24. dec.
PE,13. oz.
SO,14. februar
Pred zimskimi počitnicami
PE, 20. februar
Pred majskimi počitnicami
PE, 24. april
Op.: Razpored dela na dan/večer pred odhodi dijakov na počitnice oz. praznike pripravi pedagoški
vodja
/en večerni turnus se zamakne na kasnejšo uro!
Odpiranje doma po praznikih oz. počitnicah od 16.00 – 22.00:
NE, 2. november 2014
NE, 4. januar 2015
NE, 1. marec 2015
NE, 3. maj 2015
PV
SK
NKR
BR
35
Govorilne ure 2014/2015
vzgojiteljica/vzgojitelj:
dan
B01
Vladimira Belič
Miha Indihar
Neža Ahčin
Romana Tramšek
Slavica Kanduč
Tjaša Strmšek
Olivija Slivnjek
Zoran Grgič
sreda
ponedeljek
četrtek
torek
ponedeljek
sreda
torek
četrtek
11 - 12
10 - 11
10 - 11
10 - 11
11 - 12
10 - 11
10 - 11
11 - 12
Barbara Rosina
Nataša Kuhelj Rožac
Mira Narobe
Vojka Viler Krivec
Primož Vresnik
Ana Stare
Kink Stanislav
Drago Pintarič
Ljuba Plesec
Franci Tehovnik
Aljoša Murn
Marija Gerdej Poljanšek
torek
sreda
ponedeljek
sreda
ponedeljek
torek
sreda
sreda
sreda
ponedeljek
torek
četrtek
12 - 13
12 - 13
12 - 13
12 - 13
12 - 13
10 - 11
14 - 15
11.30 - 12.30
09 - 10
09 - 10
10 - 11
09 - 10
B02
BI.stavba
tel.:
47 48 600
B03
B04
B05
B06
B07
B08
B10
BII.stavba
tel.:
47 48 600
B11
B12
B13
B14
B15
B16
A01
A02
A stavba
tel.:
47 48 625
A03
A04
A05
svetovalna delavka:
od-do
e-naslov
delovni čas:
Erika Šešek
ponedeljek
torek
sreda
četrtek
petek
tel.:
47 48 651
36
08 – 15
11 – 19
08 – 16
11 – 19
08 – 15
[email protected]
skupina
URNIK DELA OSTALIH DELAVCEV:
RAVNATELJICA:
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
07.00 – 15.00
07.00 – 15.00
07.00 – 15.00
15.00 – 21.00
07.00 – 15.00
POMOČNICA RAVNATELJICE:
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
08.00 – 16.00
14.00 – 21.00
08.00 – 14.00
SVETOVALNA DELAVKA:
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
08.00 – 15.00
11.00 – 19.00
08.00 – 16.00
11.00 – 19.00
08.00 – 15.00
KNJIŢNIČARKA:
Ponedeljek
Torek
Sreda
Četrtek
Petek
07.00 – 15.00
07.00 – 15.00
15.00 – 22.00
15.00 – 22.00
07.00 – 15.00
TAJNIŠTVO:
Ponedeljek – petek:
08.00 – 16.00
RAČUNOVODSTVO:
Ponedeljek – petek:
07.00 – 15.00
VODJA PREHRANE:
Ponedeljek – petek: 06.30 – 14.30
EKONOM:
Ponedeljek – petek: 06.00 – 14.00
KUHINJA:
37
nočna izmena:
jutranja izmena:
popoldanska izmena:
04.00 – 12.00
06.00 – 14.30, ob petkih od 6.00 – 12.00
13.00 – 21.30, ob petkih od 12.00 – 18.00
RECEPCIJA:
stavba A:
1. turnus:
2. turnus:
3. turnus:
08.00 – 16.00
16.00 – 00.00
21.00 - 07.00
stavba B:
1. turnus:
2. turnus:
3. turnus:
06.00 – 14.00
14.00 – 22.00
22.00 - 06.00
HIŠNIK:
stavba A:
stavba B:
07.00 – 15.00
07.00 – 15.00
PERICA:
pon., torek, četrtek 06.30 – 14.30
sreda
06.30 – 16.00
petek
06.30 – 13.00
ČISTILKE:
stavba A:
06.00 – 14.00
stavba B:
1. turnus:
2. turnus:
06.00 – 14.00
14.00 – 22.00
38
Dijak/inja –predstavnik
za področje zdravja
Dijak/inja–predstavnik
za učno pomoč
Petra Frlan
Ines Dirid
Dominika Einfalt
Katrin Večerina
Ana Ščuka
Katarina Nikolčid
Blaž Košica
Aljaž Bogataj
Gregor Božič
Izabela Božič
Lara Mlakar
Patricija Resnik
Eva Semolič
Veronika Žgavc
Sara Zobec Arko
Petra Marolt
Nastja Kristan
Indira Ljubijankid
Slavica Kanduč
Vida Emilija
Nika Budič
Ajda Oblak
Neža Vene
Potočnik Neža
Pegan Diana
Abram Manca
Barbara Klemenčič
Maša Radi
Nika Knez
Tjaša Strmšek
Maja Remškar
Urška Kukec
Sandra Gatej
Manca Serženta
Leja Kugler
Alenka Matjaž
Ana Peternelj
Tjaša Cvek
Slivnjek Olivija
Valentina
Horjak
Valerija
Koščak
Metka Durcik
Anamarija
Truden
Sandra Gatej
Barbara Pušnik
Julija Brudar
Pia Pikelj Pšenič
Mojca Turk
Zoran Grgič
Tonka Erjavec
Nana Colnar
Valerija Mikulič
Karmen Bukovec
Simona Poje
Tjaša Ludvik
Monika Vovk Nina
Čopar
Tjaša Mohar
Eva Lavrič
Barbara
Rosina
Emina Baltid Mitja
Rupnik
Janoš Herodež
Teja Cimerman
Sara Ivačid
Veronika Šalamon
Samanta Polajžer
Klara Rosič
Kaja Vlaj
Nataša Kuhelj
Rožac
Erika Čoper
Urša Trentelj
Vita Gradič
Šinkovec Monika
Hana Erjavec
Neža Sedej
Cita Murovec
Klara Mlinarič
Lina Erjavec
Kristina Štremfelj
Mira Narobe
Kristina Filipčič
Lada Golob Pintarič
Elena Leban
Diana Padovac
Alja Božiček
B13
Vojka Viler
Krivec
Urška Rožmarin
Barbara Vetrih
Maja Ovsec
Meta Pivk
Marija Čebron
Iris Šinigoj
Suzana Lavrič
Nadja Šega
B14
Predstavniki skupin 2014/2015
Dijak/inja
predsednik vzgojne
skupine
Dijak/inja –predstavnik
komisije za prehrano
Maja Zorko
Petra Križanič
Miha Indihar
Brigita Škoberne
Ajda Kavšak
Neža Ahčin
Hana Vrtovec
Luka Turnšek
Romana
Tramšek
Amina
Mujkanovid
Kim
Baruca
Melita
Velikanje
Ana Stare
Anina
Žagar Čargo
Lora Jembrih
Klara Modic
Hoschele
Ula Vegan Potočnik
Melanie Majerič
Nika Draksler
Marika Beržan
Primož Vresnik
Jasmina Mulec
Zala Kovač
Doris Habjanič
Anita Jurič
Stane Kink
Blažka Kumer
Sanja Kranjc
Hribar Kristina
Nena Štrukelj
Sonja Mlinar
Tanja Seljak
Sara Jereb
Sanja Kranjc
Klemen Kopina
Nejc Poljanšek
Matic Veber
Tjan Gostiša
Žan Žigon
Niko Rupnik
Klemen Doles
Tilen Kemper
Boštjan Ivanušič
Žiga Petančič
Erik Starc
Franc Tehovnik
Blaž Robida
Sebastijan Rot
Alan Donko
Miha Zadravec
Damijan Vidmar
Nejc Bizjak
Luka Maček
Aljoša Murn
Žan Lavrič
Saša Lupinc
David Rap
Benjamin
Zamernik
Žan Polanič
Marija Gerdej
Eva Erjavec
Lana Špiler
Gaja Tanko
Klara Gostej
Metka Štrukelj
Žana Vidmar
Blažka Kobal
Aneja Kralj
Dora Benčevič
Lara Zuza
Kaja Leban
Klavdija Renko
skupina
vzgojitelj
vzgojiteljica
A05
A04
A03
A02
A01
B16
B15
B12
B11
B11
B10
B08
B07
B06
B06
B05
B04
B03
B022
2222
22
B01
B01
Vladimira Belič
Drago Pintarič
Ljuba Plesec
Poljanšek
Vid Uršič
Dijak/inja –predstavnik
za področje ekologije
39
Aljaž Novak
Črt Lasbaher
Mark Žakelj
Julijan Kunej
PLAN IZOBRAŽEVANJA 2014/2015
PRIIMEK IN IME
MANJA PETELIN
DELOVNO
MESTO
ravnateljica
VSEBINA / PROGRAM
IZVAJALEC
ŠTEVILO DNI
1 Posvet ravnateljev - Portotoţ
Šola za ravnatelje in MŠŠ
3
2 Posvet ravnateljev - Bled
Skupnost dijaških domov Slovenije
3
3 Novosti na področju zakonodaje
4 Šola kakovosti
VERA KRAŠEVEC
pomočnica
1 Notranja presoja kakovosti
Slovenski institut za kakovost in meroslovje
1 Usposabljanje za samoevalvacijo
Šola za ravnatelje
1 HACCP za odgovorne osebe
ZTI Ljubljana
1
organizator
2 Seminarji, ki jih organizira zbornica nutricistov in dietetikov
Zbornica nutricistov in dietetikov
1
prehrane
3 Mreţa zdravih šol
ZZV
1 Spremljanje novosti na področju računovodskih računalniških programov
Vasco d.o.o.
2 Računalniški tečaj
B2 d.o.o.
1 HACCP
interno izobraţevanje
1
1 Novosti na področju delovnih razmerij
Aktuar d.o.o.
1
1 Spremljanje novosti na področju računovodskih računalniških programov
Vasco d.o.o.
2 Računalniški tečaj
B2 d.o.o.
1
3 Zakonske spremembe na področju plač v JS
Aktuar d.o.o.
1
1 HACCP
interno izobraţevanje
1
ravnateljice
svetovalna
ERIKA ŠEŠEK
ERJAVEC BARBARA
ERŢEN TANJA
HALKIČ ZEHRA
delavka
knjigovodja
več sklopov
kuh. pomočnica
1 Varstvo pri delu
HRIBAR ANDREJ
JANKOVEC TANJA
hišnik
poslovni sekretar
LUZNAR BARBARA
knjigovodja
LIPOGLAVŠEK NADA
LIPOGLAVŠEK NADA
HOČEVAR JANA
KRNETA MILEVA
LAZIČ IVANKA
LOZINŠEK BOJANA
PEČKAJ PETER
kuharica
2 Dietna prehrana
1
1 HACCP
interno izobraţevanje
1
1 HACCP
interno izobraţevanje
1
1 HACCP
interno izobraţevanje
1
1 HACCP
interno izobraţevanje
1 HACCP
interno izobraţevanje
kuh. pomočnica
kuharica
2
kuh. pomočnica
kuh. pomočnica
vodja izmene
2 Zdrava in dietna prehrana
1
1 HACCP
interno izobraţevanje
PUSTOVRH ANDREJA
kuh. pomočnica
UŠTAR B. VERA
kuh. pomočnica
1 HACCP
interno izobraţevanje
HRVATIN ALICE
kuh. pomočnica
1 HACCP
interno izobraţevanje
1 HACCP
interno izobraţevanje
2 Materialno knjigovodstvo
VASCO
ŠTRIGL ZVONKO
ekonom
3 Javna naročila
1 Varstvo pri delu
OMERZEL MARKO
hišnik
1
2 Šola za hišnike in vzdrţevalce objektov
Izza
41
1
1